Publish-header
St. Basil Church
Publish Date: 2017-08-13
Bulletin Contents
Maximosconfes
Organization Icon
St. Basil Church

General Information

  • Phone:
  • (209)478-7564
  • Fax:
  • (209)478-1814
  • Street Address:

  • 920 March Lane

  • Stockton, CA 95207


Contact Information


Services Schedule

Sunday Services Orthros 8:15am Divine Liturgy 9:30am Weekday Services Orthros 8:30am Divine Liturgy 9:30am


Past Bulletins


Hymns of the Day

Resurrectional Apolytikion in the First Mode

The stone that had been sealed before Your tomb by the Jews and the soldiers guarding did watch over Your pure and sacred body. O Savior the third day You arose, and unto all the world did You give life. Where by all the heavenly powers did proclaim that You are the giver of life. Glory unto our resurrected Christ. Glory unto Your Kingdom. Glory to Your dispensation O You alone who loves all.
Τοῦ λίθου σφραγισθέντος ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων, καὶ στρατιωτῶν φυλασσόντων τὸ ἄχραντόν σου σῶμα, ἀνέστης τριήμερος Σωτήρ, δωρούμενος τῷ κόσμῳ τὴν ζωήν. Διὰ τοῦτο αἱ Δυνάμεις τῶν οὐρανῶν ἐβόων σοι Ζωοδότα· Δόξα τῇ ἀναστάσει σου Χριστέ, δόξα τῇ Βασιλείᾳ σου, δόξα τῇ οἰκονομίᾳ σου, μόνε Φιλάνθρωπε.

ان الحجر لما ختم من اليهود ، وجسدك الطاهر حُفظ من الجند ، قمت في اليوم الثالث ايها المخلص ، مانحاً العالم الحياة فلذلك قوات السماوات هتفوا اليك ياواهب الحياة : المجد لقيامتك ايها المسيح ، المجد لملكك ، المجد لتدبيرك يامحب البشر وحدك.

Apolytikion for Apodosis of Transfiguration in the Grave Mode

You were transfigured upon the mountain, O Christ our God, showing to Your disciples Your glory as much as they could bear. Do also in us, sinners though we be, shine Your everlasting light, through the intercessions of the Theotokos, O Giver of light. Glory to You.
Μετεμορθώθης εν τώ όρει Χριστέ ο Θεός, δείξας τοίς Μαθηταίς σου τήν δόξαν σου, καθώς ήδυναντο, Λάμψον καί ημίν τοίς αμαρτωλοίς, τό φώς σου τό αϊδιον, πρεσβείαις τής Θεοτόκου, φωτοδότα δόξα σοι.

لما تجليت أيها المسيح الإله على الجبل أظهرت مجدك للتلاميذ حسبما استطاعوا فأشرق لنا نحن الخطأة نورك الأزلي بشافاعات والدة الإله يا مانح النور المجد لك.

Seasonal Kontakion in the Grave Mode

You were transfigured upon the mount, O Christ our God, and Your disciples, in so far as they could bear, beheld Your glory. Thus, when they see You crucified, they may understand Your voluntary passion, and proclaim to the world that You are truly the effulgence of the Father.
Επί τού όρους μετεμορφώθης, καί ως εχώρουν οι Μαθηταί σου τήν δόξαν σου, Χριστέ ο Θεός εθεάσαντο, ίνα όταν σε ίδωσι σταυρούμενον, τό μέν πάθος νοήσωσιν εκούσιον, τώ δέ κόσμω κηρύξωσιν, ότι σύ υπάρχεις αληθώς, τού Πατρός τό απαύγασμα.

تجليت أيها المسيح الإله في الجبل وحسبما وسع تلاميذك شاهدوا مجدك حتى عندما يعاينوك مصلوباً يفطنوا أن آلامك طوعاً باختيارك ويكرزوا للعالم أنك أنت بالحقيقة ضياء الآب.

BACK TO TOP

Gospel and Epistle Readings

Epistle Reading

Prokeimenon. First Mode. Psalm 32.22,1.
Let your mercy, O Lord, be upon us.
Verse: Rejoice in the Lord, O ye righteous.

The reading is from St. Paul's First Letter to the Corinthians 4:9-16.

Brethren, God has exhibited us apostles as last of all, like men sentenced to death; because we have become a spectacle to the world, to angels and to men. We are fools for Christ's sake, but you are wise in Christ. We are weak, but you are strong. You are held in honor, but we in disrepute. To the present hour we hunger and thirst, we are ill-clad and buffeted and homeless, and we labor, working with our own hands. When reviled, we bless; when persecuted, we endure; when slandered, we try to conciliate; we have become, and are now, as the refuse of the world, the off-scouring of all things. I do not write this to make you ashamed, but to admonish you as my beloved children. For though you have countless guides in Christ, you do not have many fathers. For I became your father in Christ Jesus through the gospel. I urge you, then, be imitators of me.

Προκείμενον. First Mode. ΨΑΛΜΟΙ 32.22,1.
Γένοιτο, Κύριε, τὸ ἔλεός σου ἐφ' ἡμᾶς.
Στίχ. Ἀγαλλιᾶσθε δίκαιοι ἐν Κυρίῳ

τὸ Ἀνάγνωσμα Πρὸς Κορινθίους α' 4:9-16.

Ἀδελφοί, ὁ θεὸς ἡμᾶς τοὺς ἀποστόλους ἐσχάτους ἀπέδειξεν ὡς ἐπιθανατίους· ὅτι θέατρον ἐγενήθημεν τῷ κόσμῳ, καὶ ἀγγέλοις, καὶ ἀνθρώποις. Ἡμεῖς μωροὶ διὰ Χριστόν, ὑμεῖς δὲ φρόνιμοι ἐν Χριστῷ· ἡμεῖς ἀσθενεῖς, ὑμεῖς δὲ ἰσχυροί· ὑμεῖς ἔνδοξοι, ἡμεῖς δὲ ἄτιμοι. Ἄχρι τῆς ἄρτι ὥρας καὶ πεινῶμεν, καὶ διψῶμεν, καὶ γυμνητεύομεν, καὶ κολαφιζόμεθα, καὶ ἀστατοῦμεν, καὶ κοπιῶμεν ἐργαζόμενοι ταῖς ἰδίαις χερσίν· λοιδορούμενοι εὐλογοῦμεν· διωκόμενοι ἀνεχόμεθα· βλασφημούμενοι παρακαλοῦμεν· ὡς περικαθάρματα τοῦ κόσμου ἐγενήθημεν, πάντων περίψημα ἕως ἄρτι. Οὐκ ἐντρέπων ὑμᾶς γράφω ταῦτα, ἀλλʼ ὡς τέκνα μου ἀγαπητὰ νουθετῶ. Ἐὰν γὰρ μυρίους παιδαγωγοὺς ἔχητε ἐν Χριστῷ, ἀλλʼ οὐ πολλοὺς πατέρας· ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ διὰ τοῦ εὐαγγελίου ἐγὼ ὑμᾶς ἐγέννησα. Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς, μιμηταί μου γίνεσθε.

البروكيمنون. First Mode. مزمور 32: 22، 1.
لتكن يا رب رحمتك علينا
ابتهجوا بالرب يا أبراره

فصل من رسالة بولس الاولى الى اهل كورنثس 4: 9-16.

يَُّا إِخْوَة، أَنَّ اللهَ أَبْرَزَنَا نَحْنُ الرُّسُلَ آخِرِينَ كَأَنَّنَا مَحْكُومٌ عَلَيْنَا بِالْمَوْتِ. لأَنَّنَا صِرْنَا مَنْظَراً لِلْعَالَمِ لِلْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ. نَحْنُ جُهَّالٌ مِنْ أَجْلِ الْمَسِيحِ وَأَمَّا أَنْتُمْ فَحُكَمَاءُ فِي الْمَسِيحِ! نَحْنُ ضُعَفَاءُ وَأَمَّا أَنْتُمْ فَأَقْوِيَاءُ! أَنْتُمْ مُكَرَّمُونَ وَأَمَّا نَحْنُ فَبِلاَ كَرَامَةٍ! إِلَى هَذِهِ السَّاعَةِ نَجُوعُ وَنَعْطَشُ وَنَعْرَى وَنُلْكَمُ وَلَيْسَ لَنَا إِقَامَةٌ وَنَتْعَبُ عَامِلِينَ بِأَيْدِينَا. نُشْتَمُ فَنُبَارِكُ. نُضْطَهَدُ فَنَحْتَمِلُ. يُفْتَرَى عَلَيْنَا فَنَعِظُ. صِرْنَا كأَقْذَارِ الْعَالَمِ وَوَسَخِ كُلِّ شَيْءٍ إِلَى الآنَ. لَيْسَ لِكَيْ أُخَجِّلَكُمْ أَكْتُبُ بِهَذَا بَلْ كَأَوْلاَدِي الأَحِبَّاءِ أُنْذِرُكُمْ. لأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ لَكُمْ رَبَوَاتٌ مِنَ الْمُرْشِدِينَ فِي الْمَسِيحِ لَكِنْ لَيْسَ آبَاءٌ كَثِيرُونَ. لأَنِّي أَنَا وَلَدْتُكُمْ فِي الْمَسِيحِ يَسُوعَ بِالإِنْجِيلِ. فَأَطْلُبُ إِلَيْكُمْ أَنْ تَكُونُوا مُتَمَثِّلِينَ بِي.


Gospel Reading

10th Sunday of Matthew
The Reading is from Matthew 17:14-23

At that time, a man came up to Jesus and kneeling before him said, "Lord, have mercy on my son, for he is an epileptic and he suffers terribly; for often he falls into the fire, and often into the water. And I brought him to your disciples, and they could not heal him." And Jesus answered, "O faithless and perverse generation, how long am I to be with you? How long am I to bear with you? Bring him here to me." And Jesus rebuked him, and the demon came out of him, and the boy was cured instantly. Then the disciples came to Jesus privately and said, "Why could we not cast it out?" He said to them, "Because of your little faith. For truly I say to you, if you have faith as a grain of mustard seed, you will say to this mountain, 'Move hence to yonder place,' and it will move; and nothing will be impossible to you. But this kind never comes out except by prayer and fasting." As they were gathering in Galilee, Jesus said to them, "The Son of man is to be delivered into the hands of men, and they will kill him, and he will be raised on the third day."

10th Sunday of Matthew
Κατὰ Ματθαῖον 17:14-23

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐλθόντων αὐτῶν πρὸς τὸν ὄχλον προσῆλθεν αὐτῷ ἄνθρωπος γονυπετῶν αὐτὸν καὶ λέγων· Κύριε, ἐλέησόν μου τὸν υἱόν, ὅτι σεληνιάζεται καὶ κακῶς πάσχει· πολλάκις γὰρ πίπτει εἰς τὸ πῦρ καὶ πολλάκις εἰς τὸ ὕδωρ. καὶ προσήνεγκα αὐτὸν τοῖς μαθηταῖς σου, καὶ οὐκ ἠδυνήθησαν αὐτὸν θεραπεῦσαι. ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν· ὦ γενεὰ ἄπιστος καὶ διεστραμμένη! ἕως πότε ἔσομαι μεθ᾿ ὑμῶν; ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν; φέρετέ μοι αὐτὸν ὧδε. καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς, καὶ ἐξῆλθεν ἀπ᾿ αὐτοῦ τὸ δαιμόνιον καὶ ἐθεραπεύθη ὁ παῖς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης. Τότε προσελθόντες οἱ μαθηταὶ τῷ ᾿Ιησοῦ κατ᾿ ἰδίαν εἶπον· διατί ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν αὐτό; ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· διὰ τὴν ἀπιστίαν ὑμῶν. ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως, ἐρεῖτε τῷ ὄρει τούτῳ, μετάβηθι ἐντεῦθεν ἐκεῖ, καὶ μεταβήσεται, καὶ οὐδὲν ἀδυνατήσει ὑμῖν. τοῦτο δὲ τὸ γένος οὐκ ἐκπορεύεται εἰ μὴ ἐν προσευχῇ καὶ νηστείᾳ. ᾿Αναστρεφομένων δὲ αὐτῶν εἰς τὴν Γαλιλαίαν εἶπεν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς· μέλλει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοσθαι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθήσεται. καὶ ἐλυπήθησαν σφόδρα.

10th Sunday of Matthew
متى 17: 14-23

14 في ذلك الزمان تَقَدَّمَ إِلَى يسوع رَجُلٌ جَاثِياً لَهُ 15وَقَائِلاً: ((يَا سَيِّدُ ارْحَمِ ابْنِي فَإِنَّهُ يُصْرَعُ وَيَتَأَلَّمُ شَدِيداً ، وَيَقَعُ كَثِيراً فِي النَّارِ وَكَثِيراً فِي الْمَاءِ. 16وَأَحْضَرْتُهُ إِلَى تَلاَمِيذِكَ فَلَمْ يَقْدِرُوا أَنْ يَشْفُوهُ)). 17فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ : ((أَيُّهَا الْجِيلُ غَيْرُ الْمُؤْمِنِ الْمُلْتَوِي إِلَى مَتَى أَكُونُ مَعَكُمْ؟ إِلَى مَتَى أَحْتَمِلُكُمْ؟ قَدِّمُوهُ إِلَيَّ هَهُنَا!)) 18فَانْتَهَرَهُ يَسُوعُ فَخَرَجَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ. فَشُفِيَ الْغُلاَمُ مِنْ تِلْكَ السَّاعَةِ. 19ثُمَّ تَقَدَّمَ التَّلاَمِيذُ إِلَى يَسُوعَ عَلَى انْفِرَادٍ وَقَالُوا: ((لِمَاذَا لَمْ نَقْدِرْ نَحْنُ أَنْ نُخْرِجَهُ؟)) 20فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ: ((لِعَدَمِ إِيمَانِكُمْ. فَالْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: لَوْ كَانَ لَكُمْ إِيمَانٌ مِثْلُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ لَكُنْتُمْ تَقُولُونَ لِهَذَا الْجَبَلِ: انْتَقِلْ مِنْ هُنَا إِلَى هُنَاكَ فَيَنْتَقِلُ وَلاَ يَكُونُ شَيْءٌ غَيْرَ مُمْكِنٍ لَدَيْكُمْ. 21وَأَمَّا هَذَا الْجِنْسُ فَلاَ يَخْرُجُ إِلاَّ بِالصَّلاَةِ وَالصَّوْمِ)).22وَفِيمَا هُمْ يَتَرَدَّدُونَ فِي الْجَلِيلِ قَالَ لَهُمْ يَسُوعُ: ((ابْنُ الإِنْسَانِ سَوْفَ يُسَلَّمُ إِلَى أَيْدِي النَّاسِ 23فَيَقْتُلُونَهُ وَفِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ يَقُومُ)).

 

 


BACK TO TOP

Saints and Feasts

Maximosconfes
August 13

Maximus the Confessor

The divine Maximus, who was from Constantinople, sprang from an illustrious family. He was a lover of wisdom and an eminent theologian. At first, he was the chief private secretary of the Emperor Heraclius and his grandson Constans. But when the Monothelite heresy became predominant in the royal court, out of hatred for this error the Saint departed for the Monastery at Chrysopolis (Scutari), of which he later became the abbot. When Constans tried to constrain him either to accept the Monothelite teaching, or to stop speaking and writing against it - neither of which the Saint accepted to do - his tongue was uprooted and his right hand was cut off, and he was sent into exile, where he reposed in 662. At the time only he and his few disciples were Orthodox in the East. See also January 21.


Allsaint
August 13

Tikhon of Zadonsk

Saint Tikhon of Zadonsk was born in 1724 into a very poor family of the Novgorod province, and was named Timothy in holy Baptism. In his youth he was sent to seminary in Novgorod where he received a good education and later taught Greek and other subjects. Having received the monastic tonsure with the name Tikhon, in the same year he was ordained deacon and priest, and appointed two years later as rector of the Seminary in Tver. In 1761 he was consecrated Bishop of Kexholm and Ladoga, and in 1763 nominated Bishop of Voronezh, a difficult diocese to administer because of its large size and transient population, which included many schismatics. Feeling the burden of the episcopacy to be beyond his strength, the Saint resigned in 1767, retiring first to the Monastery of Tolshevo, and later to the monastery at Zadonsk, where he remained until his blessed repose. In retirement, he devoted all his time to fervent prayer and the writing of books. His treasury of books earned him the title of "the Russian Chrysostom", whose writings he employed extensively; simple in style, replete with quotes from the Holy Scriptures, they treat mostly of the duties of Christians, with many parables taken from daily life. In them the Christian is taught how to oppose the passions and cultivate the virtues. A large collection of the Saint's letters are included in his works, and these give a wealth of spiritual guidance directed both to the laity and monastics. Saint Tikhon reposed in peace in 1783, at the age of fifty-nine. Over sixty years later, in 1845, when a new church was built in Zadonsk in place of the church where he was buried, it was necessary to remove his body. Although interred in a damp place, his relics were found to be whole and incorrupt; even his vestments were untouched by decay. Many miracles were worked by Saint Tikhon after his death, and some three hundred thousand pilgrims attended his glorification on August 13, 1863. He is one of the most beloved Russian Saints, and is invoked particularly for the protection and upbringing of children.


Allsaint
August 14

The Holy Prophet Michaias (Micah)

This Prophet (whose name means "who is like God?"), was a Morasthite from the land of Judah. He prophesied more than fifty years in the days of Joatham, Ahaz, and Hezekias, Kings of Judah. These kings reigned in the eighth century before Christ. From this it is clear that this Michaias is not the one who was the son of Iembla (or Imlah-III Kings 22:8), who censured Ahab and was murdered by Ahab's son Joram, as the Synaxaristes says; for this Joram reigned the ninth century before Christ. Yet Michaias was still prophesying, as mentioned above, in the days of Hezekias, who was a contemporary of Hosea and Esaias, and of Hoshea, the last King of the ten tribes of Israel, when that kingdom was destroyed by Salmanasar (Shalmaneser), King of the Assyrians (IV Kings 17: 1 - 16; 18: 1). This Michaias is sixth in rank among the minor Prophets. His book of prophecy is divided into seven chapters; he prophesied that the Christ would be born in Bethlehem (Michaias 5: 2). In the reign of Saint Theodosius the Great, the holy relics of the Prophets Michaias and Abbacum were found through a divine revelation to Zebennus, Bishop of Eleutheropolis (Sozomen, Eccl. Hist., Book VII, 29).


Allsaint
August 14

Holy Hieromartyr Marcellus, Bishop of Apameia


Dormitio
August 15

The Dormition of our Most Holy Lady the Theotokos and Ever Virgin Mary

Concerning the Dormition of the Theotokos, this is what the Church has received from ancient times from the tradition of the Fathers. When the time drew nigh that our Savior was well-pleased to take His Mother to Himself, He declared unto her through an Angel that three days hence, He would translate her from this temporal life to eternity and bliss. On hearing this, she went up with haste to the Mount of Olives, where she prayed continuously. Giving thanks to God, she returned to her house and prepared whatever was necessary for her burial. While these things were taking place, clouds caught up the Apostles from the ends of the earth, where each one happened to be preaching, and brought them at once to the house of the Mother of God, who informed them of the cause of their sudden gathering. As a mother, she consoled them in their affliction as was meet, and then raised her hands to Heaven and prayed for the peace of the world. She blessed the Apostles, and, reclining upon her bed with seemliness, gave up her all-holy spirit into the hands of her Son and God.

With reverence and many lights, and chanting burial hymns, the Apostles took up that God-receiving body and brought it to the sepulchre, while the Angels from Heaven chanted with them, and sent forth her who is higher than the Cherubim. But one Jew, moved by malice, audaciously stretched forth his hand upon the bed and immediately received from divine judgment the wages of his audacity. Those daring hands were severed by an invisible blow. But when he repented and asked forgiveness, his hands were restored. When they had reached the place called Gethsemane, they buried there with honor the all-immaculate body of the Theotokos, which was the source of Life. But on the third day after the burial, when they were eating together, and raised up the artos (bread) in Jesus' Name, as was their custom, the Theotokos appeared in the air, saying "Rejoice" to them. From this they learned concerning the bodily translation of the Theotokos into the Heavens.

These things has the Church received from the traditions of the Fathers, who have composed many hymns out of reverence, to the glory of the Mother of our God (see Oct. 3 and 4).


Napkin
August 16

Translation of the Image of Our Lord and God and Savior, Jesus Christ

When the fame of our Lord Jesus Christ came to Abgar, the ruler of Edessa, who was suffering from leprosy, Abgar sent a messenger named Ananias, through him asking the Savior to heal him of his disease, while bidding Ananias bring back a depiction of Him. When Ananias came to Jerusalem, and was unable to capture the likeness of our Lord, He, the Knower of hearts, asked for water, and having washed His immaculate and divine face, wiped it dry with a certain cloth, which He gave to Ananias to take to Abgar; the form of the Lord's face had been wondrously printed upon the cloth. As soon as Abgar received the cloth, which is called the Holy Napkin (Mandylion), he reverenced it with joy, and was healed of his leprosy; only his forehead remained afflicted. After the Lord's Death, Resurrection, and Ascension, the Apostle Thaddaeus (see Aug. 21) came to Edessa, and when he had baptized Abgar and all his men, Abgar's remaining leprosy also was healed. Abgar had the holy image of our Savior fixed to a board and placed at the city gate, commanding that all who entered the city reverence it as they passed through. Abgar's grandson, however, returned to the worship of the idols, and the Bishop of Edessa learned of his intention to replace the Holy Napkin with an idol. Since the place where it stood above the city gate was a rounded hollow, he set a burning lamp before the Holy Napkin, put a tile facing it, then bricked up the place and smoothed it over, so that the holy icon made without hands was no longer to be seen, and the ungodly ruler gave no further thought to it.

With the passage of time, the hidden icon was forgotten, until the year 615, when Chosroes II, King of Persia, was assaulting the cities of Asia, and besieged Edessa. The Bishop of Edessa, Eulabius, instructed by a divine revelation, opened the sealed chamber above the city gate and found the Holy Napkin complete and incorrupt, the lamp burning, and the tile bearing upon itself an identical copy of the image that was on the Holy Napkin. The Persians had built a huge fire outside the city wall; when the Bishop approached with the Holy Napkin, a violent wind fell upon the fire, turning it back upon the Persians, who fled in defeat. The Holy Napkin remained in Edessa, even after the Arabs conquered it, until the year 944, when it was brought with honor and triumph to Constantinople in the reign of Romanus I, when Theophylact was Ecumenical Patriarch. The Holy Napkin was enshrined in the Church of the most holy Theotokos called the Pharos. This is the translation that is celebrated today.


Gerasimoskephalania
August 16

Gerasimus of Cephalonia

Saint Gerasimus was from the Peloponnesus, the son of Demetrius and Kale, of the family of Notaras. He was reared in piety by them and studied the Sacred writings. He left his country and went throughout various lands, and finally came to Cephalonia, where he restored a certain old church and built a convent around it, where it stands to this day at the place called Omala. He finished the course of his life there in asceticism in the year 1570. His sacred relics, which remain incorrupt, are kept there for the sanctification of the faithful.


Allsaint
August 17

Eutychios, Eutychianos and Kassiani the siblings


Allsaint
August 18

Floros & Lauros the Monk-martyrs of Illyria

These Martyrs were twin brothers, and stonemasons. After the martyrdom of their teachers Proclus and Maximus, they left Byzantium and came to the city of Ulpiana in Illyricum, where a certain Licinius hired them to build a temple for the idols. The wages he gave them, they distributed to the poor, and when the temple was built, Floros and Lauros gathered the paupers, and with their help put ropes about the necks of the idols, pulled them to the ground, and furnished the temple as a church. When Licinius learned of this, he had the paupers burned alive in a furnace. Floros and Lauros were tormented, then cast into a deep well, where they gave up their souls to the Lord. When their holy relics were recovered years later, they poured forth myrrh and worked many miracles; they were enshrined in Constantinople.


Allsaint
August 18

Relics of Arsenios the Righteous of Paros


Allsaint
August 19

Andrew the General & Martyr & his 2,593 soldiers

During the reign of Maximian, about the year 289, Antiochus the Commander-in-Chief of the Roman forces sent Andrew with many other soldiers against the Persians, who had overrun the borders of the Roman dominion. Saint Andrew persuaded his men to call upon the Name of Christ, and when they had defeated the Persians with unexpected triumph, his soldiers believed in Christ with him. Antiochus, learning of this, had them brought before him. When they confessed Christ to be God, he had Andrew spread out upon a bed of iron heated fiery hot, and had the hands of his fellow soldiers nailed to blocks of wood. Antiochus then commanded some thousand soldiers to chase the Saints beyond the borders of the empire. Through the instructions of Saint Andrew, these soldiers also believed in Christ. At the command of Antiochus, they were all beheaded in the mountain passes of the Taurus mountains of Cilicia.


Allsaint
August 19

Theophanes the New Wonderworker of Macedonia


BACK TO TOP

St. Basil Community

 

 UPCOMING EVENTS

 

July 23  Dance Practice begins,  all kids 5 years and older interested please join us in the hall after coffee hour

 

August 16, 23, & 30, at 6:00pm Catechism Classes

 

 

 

BACK TO TOP

Wisdom of the Fathers

Yet if his unbelief was the cause ... why does He blame the disciples? Signifying, that even without persons to bring the sick in faith, they might in many instances work a cure.
St. John Chrysostom
Homily 57 on Matthew 17, 4th Century

For as the faith of the person presenting oftentimes availed for receiving the cure, even from inferior ministers; so the power of the doers oftentimes sufficed, even without belief in those who came to work the miracle.
St. John Chrysostom
Homily 57 on Matthew 17, 4th Century

BACK TO TOP

Special Events

    Holy and Great Council - Impact and Agenda

    Holy and Great Council - Impact and Agenda

    The Council is certainly an important global ecclesial event; however, many of us might be wondering how it will affect the lives of our local parishes. How will the council’s decisions and statements be relevant to the everyday Orthodox believer? Keep up-to-date by visiting www.orthodoxcouncil.org for daily briefings, and by using the communication channels of the Ecumenical Patriarchate.


    The Holy and Great Council - History and Timeline

    The Holy and Great Council - History and Timeline

    The Holy and Great Council will be held June 16-27 in Crete. For the first time in 1200 years, the primates of all 14 Orthodox autocephalous (or self-governed) Churches, along with more than 300 bishops and others, will meet to pray and discuss issues of common concern. Keep up-to-date by visiting www.orthodoxcouncil.org for daily briefings, and by using the communication channels of the Ecumenical Patriarchate.


    Holy and Great Council - Attendance and Voting

    Holy and Great Council - Attendance and Voting

    On the feast of Pentecost, when the Church celebrates the descent of the Holy Spirit upon the Apostles, more than 500 people – bishops, priests, monastics, and lay men and women – will participate in the Holy and Great Council, to be convened in Crete. Keep up-to-date by visiting www.orthodoxcouncil.org for daily briefings, and by using the communication channels of the Ecumenical Patriarchate.


BACK TO TOP