Publish-header
Holy Transfiguration Church
Publish Date: 2017-08-06
Bulletin Contents
Transfiguration
Organization Icon
Holy Transfiguration Church

General Information

  • Phone:
  • (907) 344-0190
  • Fax:
  • (907) 344-9909
  • Street Address:

  • 2800 O'Malley Road

  • Anchorage, AK 99507
  • Mailing Address:

  • 2800 O'Malley Road

  • Anchorage, AK 99507


Contact InformationServices Schedule

Saturday 7pm - Great Vespers

Sunday 9am - Orthros

Sunday 10 am - Divine Liturgy


Past Bulletins


Hymns of the Day

Apolytikion for Holy Transfiguration in the Grave Mode

Thou wast transfigured on the mountain, O Christ our God, showing to Thy disciples Thy glory as each one could endure. Shine forth Thou on us, who are sinners all, Thy light ever-unending, through the prayers of the Theotokos. Light-bestower, glory be to Thee.
Μετεμορθώθης εν τώ όρει Χριστέ ο Θεός, δείξας τοίς Μαθηταίς σου τήν δόξαν σου, καθώς ήδυναντο, Λάμψον καί ημίν τοίς αμαρτωλοίς, τό φώς σου τό αϊδιον, πρεσβείαις τής Θεοτόκου, φωτοδότα δόξα σοι.

Seasonal Kontakion in the Grave Mode

You were transfigured upon the mount, O Christ our God, and Your disciples, in so far as they could bear, beheld Your glory. Thus, when they see You crucified, they may understand Your voluntary passion, and proclaim to the world that You are truly the effulgence of the Father.
Επί τού όρους μετεμορφώθης, καί ως εχώρουν οι Μαθηταί σου τήν δόξαν σου, Χριστέ ο Θεός εθεάσαντο, ίνα όταν σε ίδωσι σταυρούμενον, τό μέν πάθος νοήσωσιν εκούσιον, τώ δέ κόσμω κηρύξωσιν, ότι σύ υπάρχεις αληθώς, τού Πατρός τό απαύγασμα.
BACK TO TOP

Gospel and Epistle Readings

Matins Gospel Reading

Transfiguration of our Lord and Savior Jesus Christ
The Reading is from Luke 9:28-36

At that time, Jesus took with him Peter and John and James, and went up on the mountain to pray. And as he was praying, the appearance of his countenance was altered, and his raiment became dazzling white. And behold, two men talked with him, Moses and Elijah, who appeared in glory and spoke of his departure, which he was to accomplish at Jerusalem. Now Peter and those who were with him were heavy with sleep, and when they wakened they saw his glory and the two men who stood with him. And as the men were parting from him, Peter said to Jesus, "Master, it is well that we are here; let us make three booths, one for you and one for Moses and one for Elijah" - not knowing what he said. As he said this, a cloud came and overshadowed them; and they were afraid as they entered the cloud. And a voice came out of the cloud, saying, "This is my Son, my Beloved; listen to him!" And when the voice had spoken, Jesus was found alone. And they kept silence and told no one in those days anything of what they had seen.

Transfiguration of our Lord and Savior Jesus Christ
Κατὰ Λουκᾶν 9:28-36

᾿Εγένετο δὲ μετὰ τοὺς λόγους τούτους ὡσεὶ ἡμέραι ὀκτὼ καὶ παραλαβὼν τὸν Πέτρον καὶ ᾿Ιωάννην καὶ ᾿Ιάκωβον ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος προσεύξασθαι. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ προσεύχεσθαι αὐτὸν τὸ εἶδος τοῦ προσώπου αὐτοῦ ἕτερον καὶ ὁ ἱματισμὸς αὐτοῦ λευκὸς ἐξαστράπτων. καὶ ἰδοὺ ἄνδρες δύο συνελάλουν αὐτῷ, οἵτινες ἦσαν Μωϋσῆς καὶ ᾿Ηλίας, οἳ ὀφθέντες ἐν δόξῃ ἔλεγον τὴν ἔξοδον αὐτοῦ ἣν ἔμελλε πληροῦν ἐν ῾Ιερουσαλήμ. ὁ δὲ Πέτρος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ ἦσαν βεβαρημένοι ὕπνῳ· διαγρηγορήσαντες δὲ εἶδον τὴν δόξαν αὐτοῦ καὶ τοὺς δύο ἄνδρας τοὺς συνεστῶτας αὐτῷ. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ διαχωρίζεσθαι αὐτοὺς ἀπ᾿ αὐτοῦ εἶπεν ὁ Πέτρος πρὸς τὸν ᾿Ιησοῦν· ἐπιστάτα, καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι· καὶ ποιήσωμεν σκηνὰς τρεῖς, μίαν σοὶ καὶ μίαν Μωϋσεῖ καὶ μίαν ᾿Ηλίᾳ, μὴ εἰδὼς ὃ λέγει. ταῦτα δὲ αὐτοῦ λέγοντος ἐγένετο νεφέλη καὶ ἐπεσκίασεν αὐτούς· ἐφοβήθησαν δὲ ἐν τῷ εἰσελθεῖν ἐκείνους εἰς τὴν νεφέλην· καὶ φωνὴ ἐγένετο ἐκ τῆς νεφέλης λέγουσα· οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός· αὐτοῦ ἀκούετε. καὶ ἐν τῷ γενέσθαι τὴν φωνὴν εὑρέθη ὁ ᾿Ιησοῦς μόνος. καὶ αὐτοὶ ἐσίγησαν καὶ οὐδενὶ ἀπήγγειλαν ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις οὐδὲν ὧν ἑωράκασιν.


Epistle Reading

Prokeimenon. Fourth Mode. Psalm 103.24,1.
O Lord, how manifold are your works. You have made all things in wisdom.
Verse: Bless the Lord, O my soul.

The reading is from St. Peter's Second Universal Letter 1:10-19.

BRETHREN, be more zealous to confirm your call and election, for if you do this you will never fall; so there will be richly provided for you an entrance into the eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ.

Therefore I intend always to remind you of these things, though you know them and are established in the truth that you have. I think it right, as long as I am in this body, to arouse you by way of reminder, since I know that the putting off of my body will be soon, as our Lord Jesus Christ showed me. And I will see to it that after my departure you may be able at any time to recall these things.

For we did not follow cleverly devised myths when we made known to you the power and coming of our Lord Jesus Christ, but we were eyewitnesses of his majesty. For when he received honor and glory from God the Father and the voice was borne to him by the Majestic Glory, "This is my beloved Son, with whom I am well pleased," we heard this voice borne from heaven, for we were with him on the holy mountain. And we have the prophetic word made more sure. You will do well to pay attention to this as to a lamp shining in a dark place, until the day dawns and the morning star rises in your hearts.

Προκείμενον. Fourth Mode. ΨΑΛΜΟΙ 103.24,1.
Ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα σου Κύριε, πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας.
Στίχ. Εὐλόγει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον.

τὸ Ἀνάγνωσμα Πέτρου β' 1:10-19.

Ἀδελφοί, σπουδάσατε βεβαίαν ὑμῶν τὴν κλῆσιν καὶ ἐκλογὴν ποιεῖσθαι· ταῦτα γὰρ ποιοῦντες οὐ μὴ πταίσητέ ποτε· οὕτως γὰρ πλουσίως ἐπιχορηγηθήσεται ὑμῖν ἡ εἴσοδος εἰς τὴν αἰώνιον βασιλείαν τοῦ κυρίου ἡμῶν καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ. Διὸ οὐκ ἀμελήσω ἀεὶ ὑμᾶς ὑπομιμνῄσκειν περὶ τούτων, καίπερ εἰδότας, καὶ ἐστηριγμένους ἐν τῇ παρούσῃ ἀληθείᾳ. Δίκαιον δὲ ἡγοῦμαι, ἐφʼ ὅσον εἰμὶ ἐν τούτῳ τῷ σκηνώματι, διεγείρειν ὑμᾶς ἐν ὑπομνήσει· εἰδὼς ὅτι ταχινή ἐστιν ἡ ἀπόθεσις τοῦ σκηνώματός μου, καθὼς καὶ ὁ κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς ἐδήλωσέν μοι. Σπουδάσω δὲ καὶ ἑκάστοτε ἔχειν ὑμᾶς μετὰ τὴν ἐμὴν ἔξοδον τὴν τούτων μνήμην ποιεῖσθαι. Οὐ γὰρ σεσοφισμένοις μύθοις ἐξακολουθήσαντες ἐγνωρίσαμεν ὑμῖν τὴν τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ δύναμιν καὶ παρουσίαν, ἀλλʼ ἐπόπται γενηθέντες τῆς ἐκείνου μεγαλειότητος. Λαβὼν γὰρ παρὰ θεοῦ πατρὸς τιμὴν καὶ δόξαν, φωνῆς ἐνεχθείσης αὐτῷ τοιᾶσδε ὑπὸ τῆς μεγαλοπρεποῦς δόξης, Οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, εἰς ὃν ἐγὼ εὐδόκησα· καὶ ταύτην τὴν φωνὴν ἡμεῖς ἠκούσαμεν ἐξ οὐρανοῦ ἐνεχθεῖσαν, σὺν αὐτῷ ὄντες ἐν τῷ ὄρει τῷ ἁγίῳ. Καὶ ἔχομεν βεβαιότερον τὸν προφητικὸν λόγον, ᾧ καλῶς ποιεῖτε προσέχοντες, ὡς λύχνῳ φαίνοντι ἐν αὐχμηρῷ τόπῳ, ἕως οὗ ἡμέρα διαυγάσῃ, καὶ φωσφόρος ἀνατείλῃ ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν.


Gospel Reading

Transfiguration of our Lord and Savior Jesus Christ
The Reading is from Matthew 17:1-9

At that time, Jesus took with him Peter and James and John his brother, and led them up a high mountain apart. And he was transfigured before them, and his face shone like the sun, and his garments became white as light. And behold, there appeared to them Moses and Elijah, talking with him. And Peter said to Jesus, "Lord, it is well that we are here; if you wish, I will make three booths here, one for you and one for Moses and one for Elijah." He was still speaking, when lo, a bright cloud overshadowed them, and a voice from the cloud said, "This is my beloved Son, with whom I am well pleased; listen to him." When the disciples heard this, they fell on their faces, and were filled with awe. But Jesus came and touched them, saying, "Rise, and have no fear." And when they lifted up their eyes, they saw no one but Jesus only. And as they were coming down the mountain, Jesus commanded them, "Tell no one the vision, until the Son of man is raised from the dead."

Transfiguration of our Lord and Savior Jesus Christ
Κατὰ Ματθαῖον 17:1-9

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, παραλαμβάνει ὁ ᾿Ιησοῦς τὸν Πέτρον καὶ ᾿Ιάκωβον καὶ ᾿Ιωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καὶ ἀναφέρει αὐτοὺς εἰς ὄρος ὑψηλὸν κατ᾿ ἰδίαν· καὶ μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν, καὶ ἔλαμψε τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος, τὰ δὲ ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένετο λευκὰ ὡς τὸ φῶς. καὶ ἰδοὺ ὤφθησαν αὐτοῖς Μωσῆς καὶ ᾿Ηλίας μετ᾿ αὐτοῦ συλλαλοῦντες. ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος εἶπε τῷ ᾿Ιησοῦ· Κύριε, καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι· εἰ θέλεις, ποιήσωμεν ὧδε τρεῖς σκηνάς, σοὶ μίαν καὶ Μωσεῖ μίαν καὶ μίαν ᾿Ηλίᾳ. ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος ἰδοὺ νεφέλη φωτεινὴ ἐπεσκίασεν αὐτούς, καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τῆς νεφέλης λέγουσα· οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα· αὐτοῦ ἀκούετε· καὶ ἀκούσαντες οἱ μαθηταὶ ἔπεσον ἐπὶ πρόσωπον αὐτῶν καὶ ἐφοβήθησαν σφόδρα. καὶ προσελθὼν ὁ ᾿Ιησοῦς ἥψατο αὐτῶν καὶ εἶπεν· ἐγέρθητε καὶ μὴ φοβεῖσθε. ἐπάραντες δὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν οὐδένα εἶδον εἰ μὴ τὸν ᾿Ιησοῦν μόνον. καὶ καταβαινόντων αὐτῶν ἀπὸ τοῦ ὄρους ἐνετείλατο αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς λέγων· μηδενὶ εἴπητε τὸ ὅραμα ἕως οὗ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ.


BACK TO TOP

Wisdom of the Fathers

The Lord does not always appear in glory to all who stand before Him. To beginners He appears in the form of a servant (Phil. 2:7); to those able to follow Him as He climbs the high mountain of His transfiguration He appears in the form of God, the form in which He existed before the world came to be (John 17:5).
St. Maximos the Confessor
Second Century on Theology, 13., 7th Century

It is therefore possible for the same Lord not to appear in the same way to all who stand before Him, but to appear to some in one way and to others in another way, according to the measure of each person's faith.
St. Maximos the Confessor
Second Century on Theology, 13., 7th Century

When the Logos of God becomes manifest and radiant in us, and His face shines like the sun, then His clothes will also look white. That is to say, the words of the Gospel will then be clear and distinct, with nothing concealed. And Moses and Elijah - the more spiritual principles of the Law and the Prophets - will also be present with Him.
St. Maximos the Confessor
Second Century on Theology, 13., 7th Century

BACK TO TOP

Parish News & Events

TODAY IS OUR PARISH FEAST DAY!

08/06/2017

Today we celebrate the Feast of the Transfiguration, and will have a fish potluck in the hall following the Liturgy. Thank you to everyone who brought something to share! May God bless our Parish and grant each of us Many Years!


FESTIVAL BAKING

08/06/2017

Thank you to everyone who came out to help with the Baklava and Festival Grounds yesterday! We had a great turnout and accomplished a lot! There is still so much to do, and if you are available we can use the help on the following days:

Aug 8-9 (Tue-Wed) Pastry Baking 3pm-8pm

Aug 12 (Sat) Pastry Packaging 10am-4pm

Aug 14-15 (Mon-Tues) Dolma Mix and Rolling 10am-5pm

Aug 15 (Tues) Meat Cutting with Ramzi 11am-7pm

THANK YOU TO ALL OF OUR HELPERS!!!


PARENTS: PLEASE HELP WITH THE LANDSCAPING ROCKS

08/06/2017

Little boys love rocks; they love to throw them, collect them, and run through them. We have some expensive rocks in our landscaping, we need the help of our parents to remind the kids that the rocks need to stay where they are (unless they are one the pavement). Please no running down the drainage rocks next to the stairs behind the Church, and please do not throw rocks into the upper field, where they are ruining John Coon's lawnmower. Thank you!


PRACTICE FOR THE DANCERS

08/06/2017

As our dance groups prepare for their performances during the Greek Festival, they are moving their Sunday practices to our parish hall by necessity. Practice begins on Sundays at 12:30pm. Some of us are usually still visiting during this time in our hall, so this is an opportunity for all of us to be aware of the needs of others. Please, when dance practice begins move your conversations towards the other end of the hall, away from the dancers, and try to keep your volume to a level that will not interrupt their concentration while they practice. They, in turn, will also be aware of your space and will do what they can to respect your desire to stay and fellowship with your brothers and sisters. Thank you!


ORTHODOX EDUCATION CLASS FOR ADULTS

08/06/2017

If you are a Catechumen, Inquirer, or just intersted in learning more about your Faith, this class is for you! Starting on September 20th we will begin an Orthodox Education class on Wednesday nights following the Paraklesis service. Mark your calendars, and stay tuned for details! For those desiring to be Baptized/Chrismated this coming winter, this class is a mandatory step in your preparation. Please see Fr Vasili with any questions.


PHILOPTOCHOS SUPPORTS THE BROTHER FRANCIS SHELTER

07/02/2017

Brother Francis Shelter has put out an urgent call for men's and women's clothing of all sizes. For the months of July and August, Philoptochos is collecting pants, shirts, socks and underwear, shoes and boots, hats and rain coats. Items can be new or gently used.
 
Please place items in the bin in the fellowship hall. If you brought food this week, thank you! You can still place it in the same bin and we will deliver it to the food bank.

BACK TO TOP

Saints and Feasts

Transfiguration
August 06

Transfiguration of our Lord and Savior Jesus Christ

Our Lord had spoken to His disciples many times not only concerning His Passion, Cross, and Death, but also concerning the coming persecutions and afflictions that they themselves would endure. Since all these evils were near at hand, but the enjoyment of good things which they hoped to receive in their stead was yet to come, our Savior desired to give them full assurance, evidently and openly, concerning that glory which is prepared for those who endure to the end. Therefore, fulfilling that which He had promised shortly before, that "there be some standing here which shall not taste of death, till they see the Son of man coming in His Kingdom" (Matt. 16:28), He took His three foremost disciples and ascended Mount Tabor, where He was transfigured before them. His face shone like the sun, and His clothes became white as the light. Suddenly, together with this dread and marvelous effulgence of light, there appeared those pinnacles of the Prophets, Moses and Elias, who spoke with the Lord Jesus concerning His saving Passion which was about to take place. Standing before Him as reverent servants, they showed that He is the Lord of both the living and the dead, for Moses came forth from Hades, having died many centuries before, and Elias, as it were from heaven, whither he had been taken up while yet alive. After a little while a radiant cloud overshadowed them and out of the cloud they heard that same voice which had been heard at the Jordan at the Baptism of Christ, testifying to the Divinity of Jesus and saying: "This is My beloved Son, in Whom I am well-pleased; hear ye Him" (Matt. 17: 5).

Such are the marvels, truly worthy of God, celebrated in this present feast, which is an image and prefiguring of the future state of the righteous, whose splendor the Lord spoke of, saying: "Then shall the righteous shine forth as the sun" (Matt. 13:43). It is because of this that the Kontakion of this Feast is said daily (when there is not a great feast) in the Service of the Typica in perpetual commemoration of the glory that will be the lot of the Saints. According to tradition, the Lord's Transfiguration came to pass forty days before His Crucifixion; this is why the Transfiguration is celebrated forty days before the Exaltation of the Cross.


Allsaint
August 09

The Holy Apostle Matthias

After Judas by transgression fell from his apostleship (Acts 1: 25), and hanging himself out of despair ended his life with a wretched and shameful death (Matt. 27: 5), then, that the number of the Twelve not be lacking, all the disciples gathered in one place after the Ascension of the Savior (the number of men and women being 120), and they chose two men from among them, Joseph, called Barsabas, who was also surnamed Justus, and Matthias, and they set them in the midst. Then they prayed to God and cast lots, "and the lot fell upon Matthias, and he was numbered with the eleven Apostles" (Acts 1: 15-26). And thus, having taken the place of Judas, Matthias fulfilled the work of apostleship and the prophecy concerning Judas, which the Holy Spirit foretold by the mouth of David: "And his bishopric let another take" (Ps. 108:7). After this, it is said, Matthias preached the Gospel in Ethiopia, and completed his life there in martyrdom.


Allsaint
August 10

Laurence the Holy Martyr & Archdeacon of Rome

This Saint, who was born in Spain, was the Archdeacon of the Church of Rome, caring for the sacred vessels of the Church and distributing money to the needy. About the year 257, a harsh persecution was raised up against the Christians by Valerian. Pope Sixtus, who was from Athens, was commanded to worship the idols, and refused; before his martyrdom by beheading, he committed to Laurence all the sacred vessels of the Church. When Laurence was arrested and brought before the Prefect, he was questioned concerning the treasures of the Church; he asked for three days' time to prepare them. He then proceeded to gather all the poor and needy, and presented them to the Prefect and said, "Behold the treasures of the Church." The Prefect became enraged at this and gave command that Laurence be racked, then scourged with scorpions (a whip furnished with sharp iron points - compare II Chron. 10:11), then stretched out on a red-hot iron grill. But the courageous athlete of Christ endured without groaning. After he had been burned on one side, he said, "My body is done on one side; turn me over on the other." And when this had taken place, the Martyr said to the tyrants, "My flesh is now well done, you may taste of it." And when he had said this, and had prayed for his slayers in imitation of Christ, he gave up his spirit on August 10, 258.


BACK TO TOP