Publish-header
St. Nicholas Greek Orthodox Church
Publish Date: 2017-04-23
Bulletin Contents
Thomsund
Organization Icon
St. Nicholas Greek Orthodox Church

General Information

  • Phone:
  • (734) 332-8200
  • Fax:
  • (734) 332-8201
  • Street Address:

  • 3109 Scio Church Road

  • Ann Arbor, MI 48103
  • Mailing Address:

  • 3109 Scio Church Road

  • Ann Arbor, MI 48103


Contact Information
Services Schedule

9:00 am  Orthros

10:00 am  Divine Liturgy

Office closed during all church services.


Past Bulletins


Hymns of the Day

Apolytikion of Great and Holy Pascha in the Plagal First Mode

Christ is risen from the dead, by death, trampling down upon death, and to those in the tombs He has granted life.
Χριστός ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καί τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωήν χαρισάμενος.

Apolytikion for Thomas Sun. in the Grave Mode

Whilst the tomb was sealed, Thou, O Life, didst shine forth from the grave, O Christ God; and whilst the doors were shut, Thou didst come unto Thy disciples, O Resurrection of all, renewing through them an upright Spirit in us according to Thy great mercy.
Ἐσφραγισμένου τοῦ μνήματος ἡ ζωὴ ἐκ τάφου ἀνέτειλας Χριστὲ ὁ Θεός, καὶ τῶν θυρῶν κεκλεισμένων, τοῖς Μαθηταῖς ἐπέστης ἡ πάντων ἀνάστασις, πνεῦμα εὐθὲς δι' αὐτῶν ἐγκαινίζων ἡμῖν, κατὰ τὸ μέγα σου ἔλεος.

Apolytikion for Great Martyr George in the Fourth Mode

Liberator of captives, defender of the poor, physician of the sick, and champion of kings, O trophy-bearer, Great Martyr George, intercede with Christ God that our souls be saved.
Ως τών αιχμαλώτων ελευθερωτής, καί τών πτωχών υπερασπιστής, ασθενούντων ιατρός, βασιλέων υπέρμαχος, τροπαιοφόρε μεγαλομάρτυς Γεώργιε, πρέσβευε Χριστώ τώ Θεώ, σωθήναι τάς ψυχάς ημών.

Seasonal Kontakion in the Plagal Fourth Mode

Though You went down into the tomb, You destroyed Hades' power, and You rose the victor, Christ God, saying to the myrrh-bearing women, "Hail!" and granting peace to Your disciples, You who raise up the fallen.
Εἰ καὶ ἐν τάφῳ κατῆλθες ἀθάνατε, ἀλλὰ τοῦ ᾍδου καθεῖλες τὴν δύναμιν, καὶ ἀνέστης ὡς νικητής, Χριστὲ ὁ Θεός, γυναιξὶ Μυροφόροις φθεγξάμενος. Χαίρετε, καὶ τοῖς σοῖς Ἀποστόλοις εἰρήνην δωρούμενος ὁ τοῖς πεσοῦσι παρέχων ἀνάστασιν.
BACK TO TOP

Gospel and Epistle Readings

Matins Gospel Reading

First Orthros Gospel
The Reading is from Matthew 28:16-20

At that time, the eleven disciples went to Galilee, to the mountain to which Jesus had directed them. And when they saw him they worshipped him; but some doubted. And Jesus came and said to them, "All authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you; and lo, I am with you always, to the close of the age. Amen."

First Orthros Gospel
Κατὰ Ματθαῖον 28:16-20

Οἱ δὲ ἕνδεκα μαθηταὶ ἐπορεύθησαν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, εἰς τὸ ὄρος οὗ ἐτάξατο αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς. καὶ ἰδόντες αὐτὸν προσεκύνησαν αὐτῷ, οἱ δὲ ἐδίστασαν. καὶ προσελθὼν ὁ ᾿Ιησοῦς ἐλάλησεν αὐτοῖς λέγων· ἐδόθη μοι πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς. πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν· καὶ ἰδοὺ ἐγὼ μεθ᾿ ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος. ἀμήν.


Epistle Reading

Prokeimenon. Fourth Mode. Psalm 146.5;134.3.
Great is our Lord, and great is his power.
Verse: Praise the Lord, for the Lord is good.

The reading is from Acts of the Apostles 12:1-11.

ABOUT THAT TIME, Herod the king laid violent hands upon some who belonged to the church. He killed James the brother of John with the sword; and when he saw that it pleased the Jews, he proceeded to arrest Peter also. This was during the days of Unleavened Bread. And when he had seized him, he put him in prison, and delivered him to four squads of soldiers to guard him, intending after the Passover to bring him out to the people. So Peter was kept in prison; but earnest prayer for him was made to God by the Church.

The very night when Herod was about to bring him out, Peter was sleeping between two soldiers, bound with two chains, and sentries before the door were guarding the prison; and behold, an angel of the Lord appeared, and a light shone in the cell; and he struck Peter on the side and woke him, saying, "Get up quickly." And the chains fell off his hands. And the angel said to him, "Wrap your mantle around you and follow me." And he went out and followed him; he did not know that what was done by the angel was real, but thought he was seeing a vision. When they had passed the first and the second guard, they came to the iron gate leading into the city. It opened to them of its own accord, and they went out and passed on through one street; and immediately the angel left him. And Peter came to himself, and said, "Now I am sure that the Lord has sent his angel and rescued me from the hand of Herod and from all that the Jewish people were expecting."

Προκείμενον. Fourth Mode. ΨΑΛΜΟΙ 146.5;134.3.
Μέγας ὁ Κύριος ἡμῶν, καὶ μεγάλη ἡ ἰσχὺς ἀὐτοῦ.
Στίχ. Αἰνεῖτε τὸν Κύριον, ὅτι ἀγαθός.

τὸ Ἀνάγνωσμα Πράξεις Ἀποστόλων 12:1-11.

Κατ᾿ ἐκεῖνον τὸν καιρὸν, Κατʼ ἐκεῖνον δὲ τὸν καιρὸν ἐπέβαλεν Ἡρῴδης ὁ βασιλεὺς τὰς χεῖρας κακῶσαί τινας τῶν ἀπὸ τῆς ἐκκλησίας. Ἀνεῖλεν δὲ Ἰάκωβον τὸν ἀδελφὸν Ἰωάννου μαχαίρᾳ. ΚαὶN ἰδὼν ὅτι ἀρεστόν ἐστιν τοῖς Ἰουδαίοις, προσέθετο συλλαβεῖν καὶ Πέτρον - ἦσαν δὲ αἱ ἡμέραι τῶν ἀζύμων - ὃν καὶ πιάσας ἔθετο εἰς φυλακήν, παραδοὺς τέσσαρσιν τετραδίοις στρατιωτῶν φυλάσσειν αὐτόν, βουλόμενος μετὰ τὸ Πάσχα ἀναγαγεῖν αὐτὸν τῷ λαῷ. Ὁ μὲν οὖν Πέτρος ἐτηρεῖτο ἐν τῇ φυλακῇ· προσευχὴ δὲ ἦν ἐκτενὴς γινομένη ὑπὸ τῆς ἐκκλησίας πρὸς τὸν θεὸν ὑπὲρ αὐτοῦ. Ὅτε δὲ ἔμελλεν αὐτὸν προάγειν ὁ Ἡρῴδης, τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ ἦν ὁ Πέτρος κοιμώμενος μεταξὺ δύο στρατιωτῶν, δεδεμένος ἁλύσεσιν δυσίν· φύλακές τε πρὸ τῆς θύρας ἐτήρουν τὴν φυλακήν. Καὶ ἰδού, ἄγγελος κυρίου ἐπέστη, καὶ φῶς ἔλαμψεν ἐν τῷ οἰκήματι· πατάξας δὲ τὴν πλευρὰν τοῦ Πέτρου, ἤγειρεν αὐτὸν λέγων, Ἀνάστα ἐν τάχει. Καὶ ἐξέπεσον αὐτοῦ αἱ ἁλύσεις ἐκ τῶν χειρῶν. Εἶπέν τε ὁ ἄγγελος πρὸς αὐτόν, Περίζωσαι καὶ ὑπόδησαι τὰ σανδάλιά σου. Ἐποίησεν δὲ οὕτως. Καὶ λέγει αὐτῷ, Περιβαλοῦ τὸ ἱμάτιόν σου, καὶ ἀκολούθει μοι. Καὶ ἐξελθὼν ἠκολούθει αὐτῷ· καὶ οὐκ ᾔδει ὅτι ἀληθές ἐστιν τὸ γινόμενον διὰ τοῦ ἀγγέλου, ἐδόκει δὲ ὅραμα βλέπειν. Διελθόντες δὲ πρώτην φυλακὴν καὶ δευτέραν, ἦλθον ἐπὶ τὴν πύλην τὴν σιδηρᾶν, τὴν φέρουσαν εἰς τὴν πόλιν, ἥτις αὐτομάτη ἠνοίχθη αὐτοῖς· καὶ ἐξελθόντες προῆλθον ῥύμην μίαν, καὶ εὐθέως ἀπέστη ὁ ἄγγελος ἀπʼ αὐτοῦ. Καὶ ὁ Πέτρος, γενόμενος ἐν ἑαυτῷ, εἶπεν, ῦν οἶδα ἀληθῶς ὅτι ἐξαπέστειλεν κύριος τὸν ἄγγελον αὐτοῦ, καὶ ἐξείλετό με ἐκ χειρὸς Ἡρῴδου καὶ πάσης τῆς προσδοκίας τοῦ λαοῦ τῶν Ἰουδαίων.


Gospel Reading

Thomas Sunday
The Reading is from John 20:19-31

On the evening of that day, the first day of the week, the doors being shut where the disciples were for fear of the Jews, Jesus came and stood among them and said to them: "Peace be with you." When He had said this, He showed them His hands and His side. Then the disciples were glad when they saw the Lord. Jesus said to them again, "Peace be with you. As the Father has sent me, even so I send you." And when He had said this, He breathed on them, and said to them: "Receive the Holy Spirit. If you forgive the sins of any, they are forgiven; if you retain the sins of any, they are retained."

Now Thomas, one of the twelve, called the Twin, was not with them when Jesus came. So the other disciples told him: "We have seen the Lord." But he said to them: "Unless I see in His hands the print of the nails, and place my finger in the mark of the nails, and place my hand in His side, I will not believe."

Eight days later, His disciples were again in the house, and Thomas was with them. The doors were shut, but Jesus came and stood among them, and said: "Peace be with you." Then He said to Thomas, "Put your finger here, and see my hands; and put out your hand, and place it in my side; do not be faithless, but believing." Thomas answered Him, "My Lord and my God!" Jesus said to Him: "Have you believed because you have seen me? Blessed are those who have not seen and yet believe."

Now Jesus did many other signs in the presence of the disciples, which are not written in this book; but these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you may have life in His name.

Thomas Sunday
Κατὰ Ἰωάννην 20:19-31

Οὔσης οὖν ὀψίας τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων, καὶ τῶν θυρῶν κεκλεισμένων ὅπου ἦσαν οἱ μαθηταὶ συνηγμένοι διὰ τὸν φόβον τῶν ᾿Ιουδαίων, ἦλθεν ὁ ᾿Ιησοῦς καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον, καὶ λέγει αὐτοῖς· εἰρήνη ὑμῖν. καὶ τοῦτο εἰπὼν ἔδειξεν αὐτοῖς τὰς χεῖρας καὶ τὴν πλευρὰν αὐτοῦ. ἐχάρησαν οὖν οἱ μαθηταὶ ἰδόντες τὸν Κύριον. εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς πάλιν· εἰρήνη ὑμῖν. καθὼς ἀπέσταλκέ με ὁ πατήρ, κἀγὼ πέμπω ὑμᾶς. καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐνεφύσησε καὶ λέγει αὐτοῖς· λάβετε Πνεῦμα ῞Αγιον· ἄν τινων ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας, ἀφίενται αὐτοῖς, ἄν τινων κρατῆτε, κεκράτηνται.

Θωμᾶς δὲ εἷς ἐκ τῶν δώδεκα, ὁ λεγόμενος Δίδυμος, οὐκ ἦν μετ᾽ αὐτῶν ὅτε ἦλθεν ὁ ᾿Ιησοῦς. ἔλεγον οὖν αὐτῷ οἱ ἄλλοι μαθηταί· ἑωράκαμεν τὸν Κύριον. ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· ἐὰν μὴ ἴδω ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ τὸν τύπον τῶν ἥλων, καὶ βάλω τὸν δάκτυλόν μου εἰς τὸν τύπον τῶν ἥλων, καὶ βάλω τὴν χεῖρά μου εἰς τὴν πλευρὰν αὐτοῦ, οὐ μὴ πιστεύσω. Καὶ μεθ᾽ ἡμέρας ὀκτὼ πάλιν ἦσαν ἔσω οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ καὶ Θωμᾶς μετ᾽ αὐτῶν. ἔρχεται ὁ ᾿Ιησοῦς τῶν θυρῶν κεκλεισμένων, καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον καὶ εἶπεν· εἰρήνη ὑμῖν. εἶτα λέγει τῷ Θωμᾷ· φέρε τὸν δάκτυλόν σου ὧδε καὶ ἴδε τὰς χεῖράς μου, καὶ φέρε τὴν χεῖρά σου καὶ βάλε εἰς τὴν πλευράν μου, καὶ μὴ γίνου ἄπιστος, ἀλλὰ πιστός. καὶ ἀπεκρίθη Θωμᾶς καὶ εἶπεν αὐτῷ· ὁ Κύριός μου καὶ ὁ Θεός μου. λέγει αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς· ὅτι ἑώρακάς με, πεπίστευκας· μακάριοι οἱ μὴ ἰδόντες καὶ πιστεύσαντες. Πολλὰ μὲν οὖν καὶ ἄλλα σημεῖα ἐποίησεν ὁ ᾿Ιησοῦς ἐνώπιον τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, ἃ οὐκ ἔστι γεγραμμένα ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ· ταῦτα δὲ γέγραπται ἵνα πιστεύσητε ὅτι ᾿Ιησοῦς ἐστιν ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ, καὶ ἵνα πιστεύοντες ζωὴν ἔχητε ἐν τῷ ὀνόματι αὐτοῦ.


BACK TO TOP

Wisdom of the Fathers

For great is the dignity of the priests. ... And hold them very exceedingly in honor; for you indeed care about your own affairs, and if you order them well, you give no account for others; ...
St. John Chrysostom
Homily 86, 4th Century

... but the priest even if he rightly order his own life, if he have not an anxious care for yours and that of all those around him, will depart with the wicked into hell; and often when not betrayed by his own conduct, he perishes by yours, if he have not rightly performed all his part.
St. John Chrysostom
Homily 86, 4th Century

BACK TO TOP

Saints and Feasts

Thomsund
April 23

Thomas Sunday

Though the doors were shut at the dwelling where the disciples were gathered for fear of the Jews on the evening of the Sunday after the Passover, our Saviour wondrously entered and stood in their midst, and greeted them with His customary words, "Peace be unto you." Then He showed unto them His hands and feet and side; furthermore, in their presence, He took some fish and a honeycomb and ate before them, and thus assured them of His bodily Resurrection. But Thomas, who was not then present with the others, did not believe their testimony concerning Christ's Resurrection, but said in a decisive manner, "Except I shall see in His hands the print of the nails, and put my finger into the print of the nails, and thrust my hand into His side, I will not believe." Wherefore after eight days, that is, on this day, when the disciples were again gathered together and Thomas was with them, the Lord Jesus came while the doors were shut, as He did formerly. Standing in their midst, He said, "Peace be unto you"; then He said to Thomas, "Bring hither thy finger, and behold my hands; and bring hither thy hand, and thrust it into My side: and be not unbelieving, but believing."

And Thomas, beholding and examining carefully the hands and side of the Master, cried out with faith, "My Lord and my God." Thus he clearly proclaimed the two natures - human and divine - of the God-man (Luke 24:36-49; John 20:19-29).

This day is called Antipascha (meaning "in the stead of Pascha," not "in opposition to Pascha") because with this day, the first Sunday after Pascha, the Church consecrates every Sunday of the year to the commemoration of Pascha, that is, the Resurrection.


23_george4
April 23

George the Great Martyr and Triumphant

George, this truly great and glorious Martyr of Christ, was born of a father from Cappadocia and a mother from Palestine. Being a military tribune, or chiliarch (that is, a commander of a thousand troops), he was illustrious in battle and highly honoured for his courage. When he learned that the Emperor Diocletian was preparing a persecution of the Christians, Saint George presented himself publicly before the Emperor and denounced him. When threats and promises could not move him from his steadfast confession, he was put to unheard-of tortures, which he endured with great bravery, overcoming them by his faith and love towards Christ. By the wondrous signs that took place in his contest, he guided many to the knowledge of the truth, including Queen Alexandra, wife of Diocletian, and was finally beheaded in 296 in Nicomedia.

His sacred remains were taken by his servant from Nicomedia to Palestine, to a town called Lydda, the homeland of his mother, and then were finally transferred to the church which was raised up in his name. (The translation of the Saint's holy relics to the church in Lydda is commemorated on November 3; Saint Alexandra the Queen, on April 21.)

If April 23 falls on or before Great and Holy Pascha, the Feast of St. George is translated to Bright Monday.


Allsaint
April 24

2nd Monday after Pascha


Allsaint
April 24

Elizabeth the Wonderworker

Saint Elizabeth was born in Heraclea of Thrace. She lived in virginity and exhausted herself with ascetical labours and every kind of hardship from the time of her youth, and was deemed worthy of the grace of wonderworking from God; she reposed in peace in Constantinople in the middle of the fifth century.


Allsaint
April 24

Savvas the General of Rome


Allsaint
April 24

Mellitus, Archbishop of Canterbury


Allsaint
April 24

Nicholas the New-Martyr of Magnesia


25_mark2
April 25

Mark the Apostle and Evangelist

Mark was an idolater from Cyrene of Pentapolis, which is near Libya. Having come to the Faith of Christ through the Apostle Peter, he followed him to Rome. While there, at the prompting of Peter himself and at the request of the Christians living there, he wrote his Gospel in Greek, and it is second in order after Matthew's. Afterwards, travelling to Egypt, he preached the Gospel there and was the first to establish the Church in Alexandria. The idolaters, unable to bear his preaching, seized him, bound him with ropes, and dragged him through the streets until he, cut to pieces on rocks, gave up his soul. It is said that he completed his life in martyrdom about the year 68. He is depicted in holy icons with a lion next to him, one of the living creatures mentioned by Ezekiel (1:10), and a symbol of Christ's royal office, as Saint Irenaeus of Lyons writes.

If April 25 falls on or before Great and Holy Pascha, the Feast of St. Mark is translated to Bright Tuesday.


Allsaint
April 26

2nd Wednesday after Pascha


Allsaint
April 26

Basil the Holy Martyr Bishop of Amasea

This Saint was Bishop of Amasia in Pontus, in the days of Licinius (reigned 308-324), fellow Emperor and brother-in-law of Saint Constantine the Great. Licinius' wife Constantia, sister of Saint Constantine, had as handmaid a virgin named Glaphyra. When it became known that Licinius had conceived a sinful desire for her. Constantia secretly sent Glaphyra away to the East. Coming to Amasia, she took refuge with Saint Basileus. When Licinius learned of this, he furiously commanded that both be brought before him. When the soldiers came for them, however, Saint Glaphyra had already departed to the Lord; she is also commemorated this day. Saint Basileus was taken alone to Nicomedia, where he was beheaded. His body was cast into the sea, but through divine revelation was found again and brought back to Amasia.


BACK TO TOP

This Week at St. Nicholas

 

Creed:  English

Choir Directors:  Dr. Jon Wardner, Teresa Stokes

Psaltis: 

Zannis Res, Protopsaltis, George Smyrnis, Dani Nadra, Sophia Grias-Radwanski, John Kolias, Elias Karageorge, Sr. Martha, Ioana Ciuta Nadra

Prosforo:  

Panagiota Philippou

Fellowship Hour:  

Mitropoulos-Rundus family

Usher Group:  B

Today

St. John Chrysostom Oratorical Festival speeches and presentations

Noon:  Spring General Assembly

12:30 pm  GOYA meeting

Monday, April 24             

9:00 am  Orthros and Divine Liturgy/St. Elizabeth

7:30 pm  Bible Study

Wednesday, April 26      

10:00 am  Bible Study

Saturday, April 29

10:00 am  Faith and Food garden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

BACK TO TOP

Parish News & Events

Rides to Church: If you, or anyone you know, needs a ride to church, please call the office. We will either send a fellow parishioner to pick you up, or call a cab for you. Also, St. Nicholas is compiling a list of individuals who would be interested in picking up fellow parishioners who do not have a ride to church.  If you are interested in helping us in this very important ministry, please call the office.  It is our hope that everyone who wants to come to St. Nicholas will be able, whether they can drive or not.

Benevolence: Hunger is all around us, even here in Ann Arbor and Washtenaw County. Many times, we are asked to distribute food and toiletries to families who are hungry and in need. Please consider bringing non perishable food items and toiletries and leaving them on the shelf in the exo-narthex.  Thank you and God Bless You.

Philoptochos provided Saline Social Services with 108 Easter Baskets serving kids ages 0-12 years of age this year.  Your generosity has surely made some children very happy.  Thank you to all the parishioners who donated and gave of their time to assemble and deliver the baskets.  We would also like to thank the following corporations for their donations:  A2Idea; The Polished Edge; Anthony Kahn, DDS; and Ann Arbor Kindermusik by Jeanna Hoyt.  The committee members included Elaine Karam, Teddy Sotiropoulos, Anastasia Yocum, Andrea Kahn, Robin Michos, Presvytera Sandra Kotsis, Stasi Webber, Athena Papageorgiou, Elizabeth Bairactaris, and Kerri Dixon.

Prosforo needed May 14, 28, and June 4, 25.    Fellowship Hour sponsors needed May 7, 28, and June 18, 25.  Please call the office if you are interested.

Metropolis of Detroit Summer Camp (MDSC) in Rose City is accepting applications for staff and campers.  Please go to gomdsc@gmail.com for more information.

Easter Lambathes:  Thank you to Athena Papageorgiou for making and donating the proceeds of the Childrens’ Easter Lambathes.

Iconography Phase III – Dome:  The Icon of Christ Pantocrator, the Almighty sponsorship remains open.  All are invited and encouraged to contribute and to share in sponsoring this icon.  Remaining funding for Phase III – Dome Iconography is 15% of project goals.  Forms are available at the Church office or on the Church web-site, or at the iconography information table in the Social Hall with updated displays. 

Festival Sponsorships:  Business/personal sponsorship forms are now available on the Ya’ssoo table.  Also for $25, you can write a personal message to be included in our Event Guide; please note that this is not intended for business purposes.  All forms are available on the Ya’ssoo table in the hallway.

Women’s Expo: Coming soon for Mother's Day is the Women's Expo on Sat., May 6, from 10:00am-3:00pm. The Expo will feature clothing, jewelry, a raffle, wine, chocolates, and baked goods.  Please contact Elaine Karam at (734)904-3022 or Cerene Boudrie (734)216-4418 for more information. 

Flower Sale:  PhIloptochos is having a flower sale.  Purchase your flats, hanging baskets, porch pots, and patio potted tomatoes. All need to be pre-ordered and picked up at the church on May 6.  Order forms are now available on the Philoptochos table in the hallway. 

Spanakopita: If anyone is interested in purchasing Spanakopita, please see Joy during the coffee hour.  The cost is $20/tray.  Thank you!

Flowers: If you are interested in purchasing flowers to decorate the icons for any upcoming feastday, please contact Lambrini Lagos or the Church office.

Outreach and Evangelism/Habitat for Humanity: Our next build date is Sat., May 20 at 9:00 am. Please consider supporting this worthy project by contacting Robert Ashley at rashley200478@gmail.com.

Outreach and Evangelism/Faith and Food Garden: Please join us this Saturday, April 29 from 10:00 am-3:00 pm to clean, prep and mulch the garden.  Even a couple of hours will be very helpful.  Please contact Robert Ashley at rashley200478@gmail.com for more information.

Auction:  Holy Cross in Farmington Hills presents an Auction on Sat., April  29 at 7:00 pm. Sports items and tickets, autographed memorabilia, electronics, restaurant gift certificates and more will be available.  Tickets are $20 and dinner is included.  For more information, please visit our bulletin board.

Lamb Luncheon:  AHEPA Chapter 195 will sponsor their annual spring Lamb Luncheon on Sunday, April 30.  An exceptional meal featuring lamb shank, potatoes, green beans and a salad is available for a donation of $15 for adults and $11 for children 12 and under.  Proceeds will benefit AHEPA philanthropic initiatives including our high school senior scholarship program.   Take out is available for anyone who is interested.  Please contact Costas Boutsikakis for tickets.

Save the Date!  The 86th annual AHEPA Family District 10 Convention will be held on Sat., May 20 at the Assumption Greek Church in Grand Blanc.  For more information, please visit our bulletin board.

The Daughters of Penelope wish to thank everyone for their support of our Tsoureki Sale this year. We hope you enjoyed your Easter Bread. Thank you for contributing to the good works performed by the Daughters of Penelope. Christos Anesti!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BACK TO TOP

Guidelines for receiving Holy Communion

GUIDELINES FOR RECEIVING HOLY COMMUNION

For Orthodox Christians:

When preparing to receive Holy Communion, please remain quietly in your pews until an Usher directs you to approach from the center aisle.  Your prayerful attention helps sustain the solemnity of the Divine Liturgy for those praying the “Prayers of Preparation” and following Holy Communion the “Prayers of Thanksgiving.”  

For Non-Orthodox Christians:

We welcome to our worship those Christians not fully united with us (canonically).  It is a consequence of the sad divisions of Christianity that we cannot extend a general invitation to receive Holy Communion.  Orthodox Christians believe that the Eucharist is an action of the celebrating community signifying a oneness in faith, life, and worship.  Reception of the Eucharist by Christians not fully united with us would imply a oneness which does not yet exist and for which we must all pray.

 

BACK TO TOP

Welcome Visitors!

Welcome Visitors!

Please fill out the form on the notepads in the pews and put it in our collection tray so we may welcome you to our Parish.  You are welcome to join us in the Social Hall for our Fellowship Hour following the Divine Liturgy. Please note, Holy Communion is reserved for prepared Orthodox Christians. Visitors are welcome to receive the Antidoro (Blessed Bread), which is distributed at the end of the Divine Liturgy.

 

BACK TO TOP

Prayer List

Our Prayer List

Lord Jesus Christ, Physician of our Souls and Bodies, have mercy on, forgive, heal and save your servants: Toni Kovalcheck, Sophia Kappas, Evan Arhangelos, Katherine Sakaly Brown, Nick & Mary Prepouses, Christian, Katina Retakes, Natalie Arhangelos, Andriana Banos, Gus Fernimos, Kara Kontos, Andrew Green, Robert Coffin, Brian Brubaker, Judy Ickes, Rhonda Yates, Carl Tsangarides, Michael Foley, Lily Kunz, Deborah Cromer, Pat Vangelatos, Freda Hoeksema, Kristina Haywood, Evangelia Pantos, Paraskeve Kontos,  Reid Smith, Kaylie, Tara Gravelyn, Ethan Geczi, Nicholas Fernimos, Lula Koutoulas, Pauline Koinis, Bill Walsh, Emilio Fallone, Ann, Lynette Kariotis, Menelaos Stamatelatos, Marianna Stamatelatos, Cindy Przybyla, Konstantina Koufos, Georgetta, Gregory Nezamis, Peggy Cutting, Eras Cochran, Bill and Marilyn Chandler, Rick Kettenstock, Arlene Finkbeiner, Elena Magda, Christopher Webber, Jr., Marteen Bryant, Jasmine Corbett, Monique Hargrove, Mary Corbett Bryant, Steve Korican, Janice Dendrinelis, Morgan Haywood, Joanna, Kathy Dyer, Boris Kuvshinoff, persecuted Christians in the Middle East and everywhere, Teddy Chrysostom, Pamela Rogers, Rosie, Debbie Smith, John, Luke, Kris and Patricia Ann Constas, Nolan, George Kaoud, Bob and Katerina Suserud, Paul Kooiman, Olga Tedrow, Terance Nicholas Constas, Jason and Val Blair, Dan Theodore, Sofia Tom, Maria Mihaela Tom, Mike and Betty and family, Julie and family, Mike Smolnik and family and friend, James Wines, Jessica Cox Fry, Sarah Owen, Steven Peterson, Nicki Ipsilantis, George. Geoff, Jeff, Paula Streck, Paraskevi Hoffman, Helen Vargo, Margaret Yates, Dr. Costas Kleanthous, Maryelen Evangelides, Manny & Aubrey Kotsis, Niki Caris, Daphne Moraitis, Filonel, Elena, Andreea-Coralia, Ioan, Alexander Peter, Ana Maria, John Alex Pearsall, David Kohl, Rose Marie, Andreas Stathopoulos, Robert Fallon, Ted Mitchell, Joan Jackson, John and Arlene Maloney, Erica Arnold, Diamanos Nick.

 

BACK TO TOP

Office Hours and Appointments

Office hours and appointments

Please remember the following: during a Divine Liturgy, the office will be closed.  It will reopen immediately following the service.  Also, please make all appointments or scheduling of any activities through the secretary during regular office hours, Monday - Friday, 9:00 am 3:00 pm.  Thank you very much for your cooperation.  - Fr. Nick

 

BACK TO TOP