Publish-header
St. Nicholas Greek Orthodox Church
Publish Date: 2017-07-09
Bulletin Contents
Allsaint
Organization Icon
St. Nicholas Greek Orthodox Church

General Information

  • Phone:
  • (734) 332-8200
  • Fax:
  • (734) 332-8201
  • Street Address:

  • 3109 Scio Church Road

  • Ann Arbor, MI 48103
  • Mailing Address:

  • 3109 Scio Church Road

  • Ann Arbor, MI 48103


Contact Information
Services Schedule

9:00 am  Orthros

10:00 am  Divine Liturgy

Office closed during all church services.


Past Bulletins


Hymns of the Day

Resurrectional Apolytikion in the Fourth Mode

When the women Disciples of the Lord had learned from the Angel the joyful message of the Resurrection and had rejected the ancestral decision, they cried aloud to the Apostles triumphantly: Death has been despoiled, Christ God has risen, granting His great mercy to the world.
Τὸ φαιδρὸν τῆς Ἀναστάσεως κήρυγμα, ἐκ τοῦ Ἀγγέλου μαθοῦσαι αἱ τοῦ Κυρίου Μαθήτριαι, καὶ τὴν προγονικὴν ἀπόφασιν ἀπορρίψασαι, τοῖς Ἀποστόλοις καυχώμεναι ἔλεγον· Ἐσκύλευται ὁ θάνατος, ἠγέρθη Χριστὸς ὁ Θεός, δωρούμενος τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος.

Seasonal Kontakion in the Second Mode

A protection of Christians unshamable, intercessor to our Holy Maker, unwavering, please reject not the prayerful cries of those who are in sin. Instead, come to us, for you are good; your loving help bring unto us, who are crying in faith to you: hasten to intercede and speed now to supplicate, as a protection for all time, Theotokos, for those who honor you.
Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε. Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι· Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σε.
BACK TO TOP

Gospel and Epistle Readings

Matins Gospel Reading

Fifth Orthros Gospel
The Reading is from Luke 24:13-35

At that time, two of them were going to a village named Emmaus, about seven miles from Jerusalem, and talking with each other about all these things that had happened. While they were talking and discussing together, Jesus himself drew near and went with them. But their eyes were kept from recognizing him. And he said to them, "What is this conversation which you are holding with each other as you walk?" And they stood still looking sad. Then one of them, named Cleopas, answered him, "Are you the only visitor to Jerusalem who does not know the things that have happened there in these days?" And he said to them, "What things?" And they said to him, "Concerning Jesus of Nazareth, who was a prophet mighty in deed and word before God and all the people, and how our chief priests and rulers delivered him up to be condemned to death, and crucified him. But we had hoped that he was the one to redeem Israel. Yes, and besides all this, it is now the third day since this happened. Moreover, some women of our company amazed us. They were at the tomb early in the morning and did not find his body; and they came back saying that they had even seen a vision of angels, who said that he was alive. Some of those who were with us went to the tomb, and found it just as the women had said; but him they did not see." And he said to them, "O foolish men, and slow of heart to believe all that the prophets have spoken! Was it not necessary that the Christ should suffer these things and enter into his glory?" And beginning with Moses and all the prophets, he interpreted to them in all the scriptures the things concerning himself.

So they drew near to the village to which they were going. He appeared to be going further, but they constrained him, saying, "Stay with us, for it is toward evening and the day is now far spent." So he went in to stay with them. When he was at table with them, he took the bread and blessed, and broke it, and gave it to them. And their eyes were opened and they recognized him; and he vanished out of their sight. They said to each other, "Did not our hearts burn within us while he talked to us on the road, while he opened to us the scriptures?" And they rose that same hour and returned to Jerusalem; and they found the eleven gathered together and those who were with them, who said, "The Lord has risen indeed, and has appeared to Simon!" Then they told what had happened on the road, and how he was known to them in the breaking of the bread.

Fifth Orthros Gospel
Κατὰ Λουκᾶν 24:13-35

Καὶ ἰδοὺ δύο ἐξ αὐτῶν ἦσαν πορευόμενοι ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ εἰς κώμην ἀπέχουσαν σταδίους ἑξήκοντα ἀπὸ ῾Ιερουσαλήμ, ᾗ ὄνομα ᾿Εμμαούς. καὶ αὐτοὶ ὡμίλουν πρὸς ἀλλήλους περὶ πάντων τῶν συμβεβηκότων τούτων. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ὁμιλεῖν αὐτοὺς καὶ συζητεῖν καὶ αὐτὸς ὁ ᾿Ιησοῦς ἐγγίσας συνεπορεύετο αὐτοῖς· οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν ἐκρατοῦντο τοῦ μὴ ἐπιγνῶναι αὐτόν.εἶπε δὲ πρὸς αὐτούς· τίνες οἱ λόγοι οὗτοι οὓς ἀντιβάλλετε πρὸς ἀλλήλους περιπατοῦντες καί ἐστε σκυθρωποί; ἀποκριθεὶς δὲ ὁ εἷς, ᾧ ὄνομα Κλεόπας, εἶπε πρὸς αὐτόν· σὺ μόνος παροικεῖς ἐν ῾Ιερουσαλὴμ καὶ οὐκ ἔγνως τὰ γενόμενα ἐν αὐτῇ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις; καὶ εἶπεν αὐτοῖς· ποῖα; οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ· τὰ περὶ ᾿Ιησοῦ τοῦ Ναζωραίου, ὃς ἐγένετο ἀνὴρ προφήτης δυνατὸς ἐν ἔργῳ καὶ λόγῳ ἐναντίον τοῦ Θεοῦ καὶ παντὸς τοῦ λαοῦ, ὅπως τε παρέδωκαν αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ ἄρχοντες ἡμῶν εἰς κρῖμα θανάτου καὶ ἐσταύρωσαν αὐτόν. ἡμεῖς δὲ ἠλπίζομεν ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ μέλλων λυτροῦσθαι τὸν ᾿Ισραήλ· ἀλλά γε σὺν πᾶσι τούτοις τρίτην ταύτην ἡμέραν ἄγει σήμερον ἀφ᾿ οὗ ταῦτα ἐγένετο. ἀλλὰ καὶ γυναῖκές τινες ἐξ ἡμῶν ἐξέστησαν ἡμᾶς γενόμεναι ὄρθριαι ἐπὶ τὸ μνημεῖον, καὶ μὴ εὑροῦσαι τὸ σῶμα αὐτοῦ ἦλθον λέγουσαι καὶ ὀπτασίαν ἀγγέλων ἑωρακέναι, οἳ λέγουσιν αὐτὸν ζῆν. καὶ ἀπῆλθόν τινες τῶν σὺν ἡμῖν ἐπὶ τὸ μνημεῖον, καὶ εὗρον οὕτω καθὼς καὶ αἱ γυναῖκες εἶπον, αὐτὸν δὲ οὐκ εἶδον. καὶ αὐτὸς εἶπε πρὸς αὐτούς· ὦ ἀνόητοι καὶ βραδεῖς τῇ καρδίᾳ τοῦ πιστεύειν ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἐλάλησαν οἱ προφῆται! οὐχὶ ταῦτα ἔδει παθεῖν τὸν Χριστὸν καὶ εἰσελθεῖν εἰς τὴν δόξαν αὐτοῦ; καὶ ἀρξάμενος ἀπὸ Μωϋσέως καὶ ἀπὸ πάντων τῶν προφητῶν διηρμήνευεν αὐτοῖς ἐν πάσαις ταῖς γραφαῖς τὰ περὶ ἑαυτοῦ. Καὶ ἤγγισαν εἰς τὴν κώμην οὗ ἐπορεύοντο, καὶ αὐτὸς προσεποιεῖτο πορρωτέρω πορεύεσθαι· καὶ παρεβιάσαντο αὐτὸν λέγοντες· μεῖνον μεθ᾿ ἡμῶν, ὅτι πρὸς ἑσπέραν ἐστὶ καὶ κέκλικεν ἡ ἡμέρα. καὶ εἰσῆλθε τοῦ μεῖναι σὺν αὐτοῖς. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ κατακλιθῆναι αὐτὸν μετ᾿ αὐτῶν λαβὼν τὸν ἄρτον εὐλόγησε, καὶ κλάσας ἐπεδίδου αὐτοῖς. αὐτῶν δὲ διηνοίχθησαν οἱ ὀφθαλμοί, καὶ ἐπέγνωσαν αὐτόν· καὶ αὐτὸς ἄφαντος ἐγένετο ἀπ᾿ αὐτῶν. καὶ εἶπον πρὸς ἀλλήλους· οὐχὶ ἡ καρδία ἡμῶν καιομένη ἦν ἐν ἡμῖν, ὡς ἐλάλει ἡμῖν ἐν τῇ ὁδῷ καὶ ὡς διήνοιγεν ἡμῖν τὰς γραφάς; Καὶ ἀναστάντες αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ὑπέστρεψαν εἰς ῾Ιερουσαλήμ, καὶ εὗρον συνηθροισμένους τοὺς ἕνδεκα καὶ τοὺς σὺν αὐτοῖς, λέγοντας ὅτι ἠγέρθη ὁ Κύριος ὄντως καὶ ὤφθη Σίμωνι. καὶ αὐτοὶ ἐξηγοῦντο τὰ ἐν τῇ ὁδῷ καὶ ὡς ἐγνώσθη αὐτοῖς ἐν τῇ κλάσει τοῦ ἄρτου.


Epistle Reading

Prokeimenon. Fourth Mode. Psalm 103.24,1.
O Lord, how manifold are your works. You have made all things in wisdom.
Verse: Bless the Lord, O my soul.

The reading is from St. Paul's Letter to the Romans 10:1-10.

BRETHREN, my heart's desire and prayer to God for them is that they may be saved. I bear them witness that they have a zeal for God, but it is not enlightened. For, being ignorant of the righteousness that comes from God, and seeking to establish their own, they did not submit to God's righteousness. For Christ is the end of the law, that every one who has faith may be justified. Moses writes that the man who practices the righteousness which is based on the law shall live by it. But the righteousness based on faith says, Do not say in your heart, "Who will ascend into heaven?" (that is, to bring Christ down) or "Who will descend into the abyss?" (that is, to bring Christ up from the dead). But what does it say? The word is near you, on your lips and in your heart (that is, the word of faith which we preach); because, if you confess with your lips that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For man believes with his heart and so is justified, and he confesses with his lips and so is saved.

Προκείμενον. Fourth Mode. ΨΑΛΜΟΙ 103.24,1.
Ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα σου Κύριε, πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας.
Στίχ. Εὐλόγει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον.

τὸ Ἀνάγνωσμα Πρὸς ῾Ρωμαίους 10:1-10.

Ἀδελφοί, ἡ μὲν εὐδοκία τῆς ἐμῆς καρδίας καὶ ἡ δέησις ἡ πρὸς τὸν θεὸν ὑπὲρ τοῦ Ἰσραήλ ἐστιν εἰς σωτηρίαν. Μαρτυρῶ γὰρ αὐτοῖς ὅτι ζῆλον θεοῦ ἔχουσιν, ἀλλʼ οὐ κατʼ ἐπίγνωσιν. Ἀγνοοῦντες γὰρ τὴν τοῦ θεοῦ δικαιοσύνην, καὶ τὴν ἰδίαν δικαιοσύνην ζητοῦντες στῆσαι, τῇ δικαιοσύνῃ τοῦ θεοῦ οὐχ ὑπετάγησαν. Τέλος γὰρ νόμου Χριστὸς εἰς δικαιοσύνην παντὶ τῷ πιστεύοντι. Μωϋσῆς γὰρ γράφει τὴν δικαιοσύνην τὴν ἐκ τοῦ νόμου, ὅτι ὁ ποιήσας αὐτὰ ἄνθρωπος ζήσεται ἐν αὐτοῖς. Ἡ δὲ ἐκ πίστεως δικαιοσύνη οὕτως λέγει, Μὴ εἴπῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου, Τίς ἀναβήσεται εἰς τὸν οὐρανόν; - τοῦτʼ ἔστιν Χριστὸν καταγαγεῖν - ἤ, Τίς καταβήσεται εἰς τὴν ἄβυσσον; - τοῦτʼ ἔστιν Χριστὸν ἐκ νεκρῶν ἀναγαγεῖν. Ἀλλὰ τί λέγει; Ἐγγύς σου τὸ ῥῆμά ἐστιν, ἐν τῷ στόματί σου καὶ ἐν τῇ καρδίᾳ σου· τοῦτʼ ἔστιν τὸ ῥῆμα τῆς πίστεως ὃ κηρύσσομεν· ὅτι ἐὰν ὁμολογήσῃς ἐν τῷ στόματί σου κύριον Ἰησοῦν, καὶ πιστεύσῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου ὅτι ὁ θεὸς αὐτὸν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν, σωθήσῃ· καρδίᾳ γὰρ πιστεύεται εἰς δικαιοσύνην, στόματι δὲ ὁμολογεῖται εἰς σωτηρίαν.


Gospel Reading

5th Sunday of Matthew
The Reading is from Matthew 8:28-34; 9:1

At that time, when Jesus came to the country of the Gergesenes, two demoniacs met him, coming out of the tombs, so fierce that no one would pass that way. And behold, they cried out, "What have you to do with us, O Son of God? Have you come here to torment us before the time?" Now a herd of many swine was feeding at some distance from them. And the demons begged him, "If you cast us out, send us away into the herd of swine." And he said to them, "Go." So they came out and went into the swine; and behold, the whole herd rushed down the steep bank into the sea, and perished in the waters. The herdsmen fled, and going into the city they told everything, and what had happened to the demoniacs. And behold, all the city came out to meet Jesus; and when they saw him, they begged him to leave their neighborhood. And getting into a boat he crossed over and came to his own city.

5th Sunday of Matthew
Κατὰ Ματθαῖον 8:28-34, 9:1

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐλθόντος τῷ Ἰησοῦ εἰς τὸ πέραν εἰς τὴν χώραν τῶν Γεργεσηνῶν ὑπήντησαν αὐτῷ δύο δαιμονιζόμενοι ἐκ τῶν μνημείων ἐξερχόμενοι, χαλεποὶ λίαν, ὥστε μὴ ἰσχύειν τινὰ παρελθεῖν διὰ τῆς ὁδοῦ ἐκείνης. καὶ ἰδοὺ ἔκραξαν λέγοντες· τί ἡμῖν καὶ σοί, ᾿Ιησοῦ υἱὲ τοῦ Θεοῦ; ἦλθες ὧδε πρὸ καιροῦ βασανίσαι ἡμᾶς; ἦν δὲ μακρὰν ἀπ᾿ αὐτῶν ἀγέλη χοίρων πολλῶν βοσκομένη. οἱ δὲ δαίμονες παρεκάλουν αὐτὸν λέγοντες· εἰ ἐκβάλλεις ἡμᾶς, ἐπίτρεψον ἡμῖν ἀπελθεῖν εἰς τὴν ἀγέλην τῶν χοίρων. καὶ εἶπεν αὐτοῖς· ὑπάγετε. οἱ δὲ ἐξελθόντες ἀπῆλθον εἰς τὴν ἀγέλην τῶν χοίρων· καὶ ἰδοὺ ὥρμησε πᾶσα ἡ ἀγέλη τῶν χοίρων κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν θάλασσαν καὶ ἀπέθανον ἐν τοῖς ὕδασιν. οἱ δὲ βόσκοντες ἔφυγον, καὶ ἀπελθόντες εἰς τὴν πόλιν ἀπήγγειλαν πάντα καὶ τὰ τῶν δαιμονιζομένων. καὶ ἰδοὺ πᾶσα ἡ πόλις ἐξῆλθεν εἰς συνάντησιν τῷ ᾿Ιησοῦ, καὶ ἰδόντες αὐτὸν παρεκάλεσαν ὅπως μεταβῇ ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν. Καὶ ἐμβὰς εἰς πλοῖον διεπέρασε καὶ ἦλθεν εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν.


BACK TO TOP

Wisdom of the Fathers

"And going about," he says, "to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God. And these things he says to show, that it was from a petulancy and love of power that they erred, rather than from ignorance, and that not even this righteousness from the deeds of the Law did they establish. (Matt. xxi. 38; John. xii. 19, 42.) For saying "going about to establish" is what one would do to show this. And in plain words indeed he has not stated this (for he has not said, that they fell short of both righteousnesses), but he has given a hint of it in a very judicious manner...For if Christ be "the end of the Law," he that hath not Christ, even if he seem to have that righteousness, hath it not. But he that hath Christ, even though he have not fulfilled the Law aright, hath received the whole. For the end of the physician's art is health. As then he that can make whole, even though he hath not the physician's art, hath everything; but he that knows not how to heal, though he seem to be a follower of the art, comes short of everything: so is it in the case of the Law and of faith...For what was the object of the Law? To make man righteous. But it had not the power, for no one fulfilled it. This then was the end of the Law and to this it looked throughout, and for this all its parts were made, its feasts, and commandments, and sacrifices, and all besides, that man might be justified. But this end Christ gave a fuller accomplishment of through faith.(*) Be not then afraid, he says, as if transgressing the Law in having come over to the faith. For then dost thou transgress it, when for it thou dost not believe Christ.
St. John Chrysostom
Homily 17 on Romans 10, 4th Century

Now, should any one say, "And wherefore did Christ fulfill the devils' request, suffering them to depart into the herd of swine?" this would be our reply, that He did so, not as yielding to them, but as providing for many objects thereby.
St. John Chrysostom
Homily 28 on Matthew 8, 4th Century

BACK TO TOP

Saints and Feasts

Allsaint
July 09

Methodios the Hieromartyr, Bishop of Lampis


Allsaint
July 09

5th Sunday of Matthew


Allsaint
July 09

The Holy Hieromartyr Pancratius, Bishop of Tauromenium in Sicily

This Saint, who was a contemporary of the Apostles, had Antioch as his homeland, where he was guided to the Faith of Christ by Peter, the Chief of the Apostles. Later, he came to Sicily, where he brought many to the Faith, and was finally put to death by the pagans.


Allsaint
July 09

Dionysios the Orator


Allsaint
July 09

Metrophanes of Mount Athos


Allsaint
July 09

Michael Paknanas the Gardener


Allsaint
July 09

Euthymios of Karelia


Allsaint
July 09

Patermuthius the Monk


Allsaint
July 10

Parthenios and Eumenios of Koudoumas


Allsaint
July 10

45 Holy Martyrs of Nikopolis, Armenia

The Forty-five Martyrs of Nikopolis contested during the reign of Licinius, in the year 315. After many torments, they were burnt alive.


Allsaint
July 10

Deposition of the Precious Robe of Our Lord Jesus Christ in Moscow

After the Crucifixion of our Lord, His most precious robe was obtained by lot by a certain Elioz, a Georgian soldier who took part in the execution. He in turn brought it to Georgia where it remained until that land was overrun by the Persians. Shah Abbas, seeking to establish good relations with Tsar Michael Feodorovich, sent the Robe to Moscow as a gift for the Tsar and Patriarch Philaret. This took place in March of 1625, and was appointed to be celebrated on this day in July.


11_ephemia
July 11

Euphemia the Great Martyr

In 451, during the reign of the Sovereigns Marcian and Pulcheria, the Fourth Ecumenical Council was convoked in Chalcedon against Eutyches and those of like mind with him. After much debate, the Fathers who were the defenders of Orthodoxy, being 630 in number, agreed among themselves and with those who were of contrary mind, to write their respective definitions of faith in separate books, and to ask God to confirm the truth in this matter. When they had prepared these texts, they placed the two tomes in the case that held Saint Euphemia's relics, sealed it, and departed. After three days of night-long supplications, they opened the reliquary in the presence of the Emperor, and found the tome of the heretics under the feet of the Martyr, and that of the Orthodox in her right hand. (For her life, see Sept. 16.)


Veronica
July 12

Veronica, the woman with the issue of blood who was healed by Jesus


Gabriel1
July 13

Synaxis of Archangel Gabriel

It is believed that the Synaxis of the Archangel Gabriel was transferred to this day from March 26 so that it could be celebrated more festively than in the period of the Great Fast; and, in fact, all the miracles of the Archangel are celebrated on this feast day, which has been listed here in the church books since the ninth century.


Allsaint
July 14

Aquila the Apostle among the 70

Saint Aquila, who was from Pontus of Asia Minor, was a Jew by race and a tent-maker by trade. In the year 52 he and his wife Priscilla were in Corinth when Saint Paul first came there. They gave him hospitality, and the Apostle remained with them for many days, himself working at the same trade as they (Acts 18:2-3). And having believed in Christ through Paul, they followed him from that time on, working together with him and suffering perils with him for the sake of the preaching of the Gospel, as he himself testifies concerning them in his Epistle to the Romans, saying: "Greet Priscilla and Aquila, my helpers in Christ Jesus: who have for my life laid down their own necks: unto whom not only I give thanks, but also all the churches of the nations" (Rom. 16:3-4). When and where they reposed is unknown.


Allsaint
July 14

Our Holy Father Joseph the Confessor, Archbishop of Thessalonica

Saint Joseph was the brother of Saint Theodore the Studite (see Nov. 11). He also is called Studite, especially when he is mentioned together with his brother. According to Codinus, both of them composed the canons of the Triodion during the reign of Leo the Armenian, while in the Church of Saint Romanus (see Nov. 18); he is not to be confused with Saint Joseph the Hymnographer (Apr. 3). When Saint Joseph became Archbishop of Thessalonica, he was exiled thrice because of his godly zeal for the holy icons, suffering many hardships, imprisonments in dark dungeons, hunger, thirst, and every tribulation, in the midst of which he departed unto eternal life in 833.


Vladimir
July 15

Vladimir, Equal-to-the-Apostles of Kiev

Grandson of Saint Olga, Saint Vladimir ascended the throne of Kiev in 980. Though a zealous idolater, he was illumined by the grace of God, accepted the Christian Faith, and completely changed his ways. He was baptized in Cherson in 988, receiving the name Basil; he came forth from the font not only healed of a blindness lately afflicting him, but also from being passionate and warlike, he became meek, peaceable, and exceedingly godly. Whereas his grandmother had refused marriage with the Emperor in Constantinople (see July 11), he married Anna, sister of the Emperors Basil and Constantine, and was accompanied home by priests from Constantinople. Diligently seeking to spread Christianity throughout his realm like a new Constantine, he destroyed the idols (having the chief diety Perun scourged and then cast into the Dnieper River), and summoned all his subjects to Holy Baptism. He reposed in peace in 1015.


Allsaint
July 15

The Finding of the Head of St. Matrona of Chios


BACK TO TOP

This Week at St. Nicholas

 

Creed:  English

Choir Directors:  Dr. Jon Wardner, Teresa Stokes

Psaltis: 

Zannis Res, Protopsaltis, George Smyrnis, Dani Nadra, Sophia Grias-Radwanski, John Kolias, Elias Karageorge, Sr. Martha, Ioana Ciuta Nadra

Prosforo:  

Vivi Roumanis

Memorial Service:

Marika Lafkas-40 days

Anthony Lagos-12 years

Fellowship Hour:  

Yannis and Vivi Roumanis

Usher Group:  A

This Week at St. Nicholas

Monday, July 10

11:00 am  Funeral - Christopher Webber

Tuesday, July 11

11:00 am  Funeral:  Peter Poulos

Thursday, July 13

7:00 pm  Parish Council  meeting

Friday, July 14

7:30 pm  Paraklesis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

BACK TO TOP

Parish News & Events

Rides to Church:

If you, or anyone you know, needs a ride to church, please call the office. We will either send a fellow parishioner to pick you up, or call a cab for you. Also, St. Nicholas is compiling a list of individuals who would be interested in picking up fellow parishioners who do not have a ride to church.  If you are interested in helping us in this very important ministry, please call the office.  It is our hope that everyone who wants to come to St. Nicholas will be able, whether they can drive or not.

Benevolence:

Hunger is all around us, even here in Ann Arbor and Washtenaw County. Many times, we are asked to distribute food and toiletries to families who are hungry and in need. Please consider bringing non perishable food items and toiletries and leaving them on the shelf in the exo-narthex.  Thank you and God Bless You.

Prosforo needed July 16, 23, and all of August. Fellowship Hour sponsors needed July 16, 23, 30 and all of August.  Please call the office if you are interested.

Iconography Phase III – Dome: 

Funding for Phase III – Dome is 87.4% completed.  As the funding balance comes to a conclusion, all are invited and encouraged to consider making a contribution within one’s means towards the Icon of Christ Pantocrator, the Almighty.  Forms are available at the Church office or on the Church web-site, or at the iconography information table in the Social Hall with updated displays.

Stewardship:  The Parish Council is seeking volunteers to help our Parish improve our Stewardship program.  Please join the Stewardship Committee meetings which have been scheduled on the first Wednesday of every month at 7:00 pm in the conference room.  This month, our next meeting will be held Wednesday, June 19, at 7:00 pm. Everybody is welcome to join this committee. Your time and talents are valuable to our Saint Nicholas Church.  For any questions, please contact George Kokales or Christos Philippou.

Summer Help:  Sr. Martha is looking for part time babysitting work this summer, especially during the daytime hours.  If you are in need of a babysitter, please contact Sr. Martha at (734) 545-3542.

St. Nicholas Church School: Vacation Church School 2017, is scheduled for July 17-21, 2017.  Geared for children in pre-K through 6th grade, the program this year will discuss Church Symbols. You can download registration forms from our St. Nicholas Church School website at www.churchschool.stnickaa.com.  For more information, please call the office during regular business hours of Monday—Friday, 9:00 am—3:00 pm.

Orthodox Christian Fellowship:  The 2017 Summer Leadership Institute, sponsored by OCF, is the only leadership program designed specifically for Orthodox college students.  Held at the St. Iakovos Retreat Center, August 16-19, 2017 in Kansasville, WI, the program promotes growth through an Orthodox education.  For more information, please go to www.ocf.net.

Philoptochos: IOCC (International Orthodox Christian Charities): Philoptochos thanks all the generous people who made donations at our International Coffee Fellowship Hour recently. Many of you were not able to attend and to those people we remind that everyone’s donations are essential for the success of this Pan Orthodox humanitarian effort. We welcome your donations through August. For every $1 you contribute, it is matched by $7 from other sources. Your generosity will go a long way. If you would like to donate, or have questions. please contact Clevie Daniels (734) 528-9092. Thank you for your continued support. 

Habitat for Humanity is in its’ 7th year of participation, and you have helped to renovate many homes to date. If you were unable to support our Ice Cream Social and Fireworks fundraiser, it’s not too late. We hope you will consider supporting this worthy project.  Our next build dates for Habitat for Humanity are Saturday, July 29 and Saturday, August 26, both beginning at 9:00 am. If you would like to sign up for the next build dates, please contact Robert Ashley at rashley200478@gmail.com.

Metropolis of Detroit Summer Camp (MDSC) in Rose City is accepting applications for staff and campers.  Please go to gomdsc@gmail.com for more information.

AHEPA: The PanHellenic Family Picnic is Saturday, July 22 at Burns Park in Ann Arbor.  A lamb lunch/dinner, salad and desserts will be available while listening to live Greek music.  For more information, please contact Dimitris Papageorgiou at Dimitrisp@aol.com or visit our bulletin board.

We offer our sincerest love and condolences to the Webber family on the death of Christopher, husband of Stasi and the father of Alexa & C.J. Visitation for Christopher Webber will be at the Nie Family Funeral Home on Liberty and Wagner this evening, Sunday, July 9 from 6:00 pm – 8:00 pm with the Trisagion at 7:30 pm. The funeral will take place tomorrow morning, Monday, July 10 at 11:00 am.  May his memory be eternal.

We offer our sincerest love and condolences to the family of Peter Poulos, who passed away on July 6.  Visitation for Peter Poulos will be at the Muehlig Funeral Home at 403 S. Fourth Ave., Ann Arbor, on Monday, July 10 from 2:00 pm – 8:00 pm with the Trisagion at 7:30 pm. The funeral will take place Tuesday morning, July 11 at 11:00 am May his memory be eternal.

Would be robbers used a ladder to lure victims.  Recently, robbers laid a ladder on Scio Church Rd., near the Church. A driver stopped to remove the ladder from the road and robbers, hidden in the bushes, assaulted and shot the driver with a BB gun.  If you see a ladder or other object on the road, please drive around the object and do not stop. 

Donor Match:  Kosta Flevaris, cousin to Faye Sekaros, Kay Foster and Nick Roopas, has been diagnosed with Acute Myeloid Leukemia and is in urgent need of a stem cell transplant.  The best chance for a match is through the Greek community.  If anyone is interested in being tested, a cheek swab can be sent to you to be mailed back, and the testing done at no cost.  For more information, please contact Be The Match at bekostasmatch@gmail.com.

 

 

 

 

 

 

 

BACK TO TOP

Guidelines for receiving Holy Communion

GUIDELINES FOR RECEIVING HOLY COMMUNION

For Orthodox Christians:

When preparing to receive Holy Communion, please remain quietly in your pews until an Usher directs you to approach from the center aisle.  Your prayerful attention helps sustain the solemnity of the Divine Liturgy for those praying the “Prayers of Preparation” and following Holy Communion the “Prayers of Thanksgiving.”  

For Non-Orthodox Christians:

We welcome to our worship those Christians not fully united with us (canonically).  It is a consequence of the sad divisions of Christianity that we cannot extend a general invitation to receive Holy Communion.  Orthodox Christians believe that the Eucharist is an action of the celebrating community signifying a oneness in faith, life, and worship.  Reception of the Eucharist by Christians not fully united with us would imply a oneness which does not yet exist and for which we must all pray.

 

BACK TO TOP

Welcome Visitors!

Welcome Visitors!

Please fill out the form on the notepads in the pews and put it in our collection tray so we may welcome you to our Parish.  You are welcome to join us in the Social Hall for our Fellowship Hour following the Divine Liturgy. Please note, Holy Communion is reserved for prepared Orthodox Christians. Visitors are welcome to receive the Antidoro (Blessed Bread), which is distributed at the end of the Divine Liturgy.

 

BACK TO TOP

Prayer List

Our Prayer List

Lord Jesus Christ, Physician of our Souls and Bodies, have mercy on, forgive, heal and save your servants: Toni Kovalcheck, Sophia Kappas, Evan Arhangelos, Katherine Sakaly Brown, Nick & Mary Prepouses, Christian, Katina Retakes, Natalie Arhangelos, Andriana Banos, Gus Fernimos, Kara Kontos, Andrew Green, Robert Coffin, Brian Brubaker, Judy Ickes, Rhonda Yates, Carl Tsangarides, Michael Foley, Lily Kunz, Deborah Cromer, Pat Vangelatos, Freda Hoeksema, Kristina Haywood, Evangelia Pantos, Paraskeve Kontos,  Reid Smith, Kaylie, Tara Gravelyn, Ethan Geczi, Nicholas Fernimos, Lula Koutoulas, Pauline Koinis, Bill Walsh, Emilio Fallone, Ann, Lynette Kariotis, Menelaos Stamatelatos, Marianna Stamatelatos, Cindy Przybyla, Konstantina Koufos, Georgetta, Gregory Nezamis, Peggy Cutting, Eras Cochran, Bill and Marilyn Chandler, Rick Kettenstock, Arlene Finkbeiner, Elena Magda, Christopher Webber, Jr., Marteen Bryant, Jasmine Corbett, Monique Hargrove, Mary Corbett Bryant, Steve Korican, Janice Dendrinelis, Morgan Haywood, Joanna, Kathy Dyer, Boris Kuvshinoff, persecuted Christians in the Middle East and everywhere, Teddy Chrysostom, Pamela Rogers, Rosie, Debbie Smith, John, Luke, Kris and Patricia Ann Constas, Nolan, George Kaoud, Bob and Katerina Suserud, Paul Kooiman, Olga Tedrow, Terance Nicholas Constas, Jason and Val Blair, Dan Theodore, Sofia Tom, Maria Mihaela Tom, Mike and Betty and family, Julie and family, Mike Smolnik and family and friend, James Wines, Jessica Cox Fry, Sarah Owen, Steven Peterson, Nicki Ipsilantis, George. Geoff, Jeff, Paula Streck, Paraskevi Hoffman, Helen Vargo, Margaret Yates, Dr. Costas Kleanthous, Maryelen Evangelides, Manny & Aubrey Kotsis, Niki Caris, Daphne Moraitis, Filonel, Elena, Andreea-Coralia, Ioan, Alexander Peter, Ana Maria, John Alex Pearsall, David Kohl, Rose Marie, Andreas Stathopoulos, Robert Fallon, Ted Mitchell, Joan Jackson, John and Arlene Maloney, Diamanos Nick, Tom, Rene Bush, Tess.

 

BACK TO TOP

Office Hours and Appointments

Office hours and appointments

Please remember the following: during a Divine Liturgy, the office will be closed.  It will reopen immediately following the service.  Also, please make all appointments or scheduling of any activities through the secretary during regular office hours, Monday - Friday, 9:00 am 3:00 pm.  Thank you very much for your cooperation.  - Fr. Nick

 

BACK TO TOP