Publish-header
St. Nicholas Greek Orthodox Church
Publish Date: 2017-09-03
Bulletin Contents
Lifeoflife
Organization Icon
St. Nicholas Greek Orthodox Church

General Information

  • Phone:
  • (734) 332-8200
  • Fax:
  • (734) 332-8201
  • Street Address:

  • 3109 Scio Church Road

  • Ann Arbor, MI 48103
  • Mailing Address:

  • 3109 Scio Church Road

  • Ann Arbor, MI 48103


Contact Information
Services Schedule

9:00 am  Orthros

10:00 am  Divine Liturgy

Office closed during all church services.


Past Bulletins


Hymns of the Day

Resurrectional Apolytikion in the Fourth Mode

When the women Disciples of the Lord had learned from the Angel the joyful message of the Resurrection and had rejected the ancestral decision, they cried aloud to the Apostles triumphantly: Death has been despoiled, Christ God has risen, granting His great mercy to the world.
Τὸ φαιδρὸν τῆς Ἀναστάσεως κήρυγμα, ἐκ τοῦ Ἀγγέλου μαθοῦσαι αἱ τοῦ Κυρίου Μαθήτριαι, καὶ τὴν προγονικὴν ἀπόφασιν ἀπορρίψασαι, τοῖς Ἀποστόλοις καυχώμεναι ἔλεγον· Ἐσκύλευται ὁ θάνατος, ἠγέρθη Χριστὸς ὁ Θεός, δωρούμενος τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος.

Apolytikion for Hieromartyr Anthimus in the Fourth Mode

As a sharer of the ways and a successor to the throne of the Apostles, O inspired of God, thou foundest discipline to be a means of ascent to divine vision. Wherefore, having rightly divided the word of truth, thou didst also contest for the Faith even unto blood, O Hieromartyr Anthimus . Intercede with Christ our God that our souls be saved.
Καί τρόπων μέτοχος, καί θρόνων διάδοχος, τών Αποστόλων γενόμενος, τήν πράξιν εύρες Θεόπνευστε, εις θεωρίας επίβασιν, διά τούτο τόν λόγον τής αληθείας ορθοτομών, καί τή πίστει ενήθλησας μέχρις αίματος, Ιερομάρτυς Άνθιμε, πρέσβευε Χριστώ τώ Θεώ, σωθήναι τάς ψυχάς ημών.

Apolytikion for Righteous Theoctistus and Euthymius in the Plagal Fourth Mode

With the streams of thy tears, thou didst cultivate the barrenness of the desert; and by thy sighings from the depths,thou didst bear fruit a hundredfold in labours; and thou becamest a luminary, shining with miracles upon the world, O Theoktistos our righteous Father. Intercede with Christ God that our souls be saved.
Ταίς τών δακρύων σου ροαίς, τής ερήμου τό άγονον εγεώργησας, καί τοίς εκ βάθους στεναγμοίς, εις εκατόν τούς πόνους εκαρποφόρησας, καί γέγονας φωστήρ, τή οικουμένη λάμπων τοίς θαύμασι, Θεόκτιστε Πατήρ ημών, Όσιε, Πρέσβευε Χριστώ τώ Θεώ, σωθήναι τάς ψυχάς ημών.

Seasonal Kontakion in the Fourth Mode

In your holy birth, Immaculate One, Joachim and Anna were rid of the shame of childlessness; Adam and Eve of the corruption of death. And so your people, free of the guilt of their sins, celebrate crying: "The barren one gives birth to the Theotokos, who nourishes our life."
Ιωακείμ καί Άννα όνειδισμού ατεκνίας, καί Αδάμ καί Εύα, εκ τής φθοράς τού θανάτου, ηλευθερώθησαν, Άχραντε, εν τή αγία γεννήσει σου, αυτήν εορτάζει καί ο λαός σου, ενοχής τών πταισμάτων, λυτρωθείς εν τώ κράζειν σοι, Η στείρα τίκτει τήν Θεοτόκον, καί τροφόν τής ζωής ημών.
BACK TO TOP

Gospel and Epistle Readings

Matins Gospel Reading

Second Orthros Gospel
The Reading is from Mark 16:1-8

When the Sabbath was past, Mary Magdalene, and Mary the mother of James, and Salome, bought spices, so that they might go and anoint Jesus. And very early on the first day of the week they went to the tomb when the sun had risen. And they were saying to one another, "Who will roll away the stone for us from the door of the tomb?" And looking up, they saw that the stone was rolled back, for it was very large. And entering the tomb, they saw a young man sitting on the right side, dressed in a white robe; and they were amazed. And he said to them, "Do not be amazed; you seek Jesus of Nazareth, who was crucified. He has risen, he is not here; see the place where they laid him. But go, tell his disciples and Peter that he is going before you to Galilee; there you will see him, as he told you." And they went out and fled from the tomb; for trembling and astonishment had come upon them; and they said nothing to any one, for they were afraid.

Second Orthros Gospel
Κατὰ Μᾶρκον 16:1-8

Καὶ διαγενομένου τοῦ σαββάτου Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ τοῦ ᾿Ιακώβου καὶ Σαλώμη ἠγόρασαν ἀρώματα ἵνα ἐλθοῦσαι ἀλείψωσιν αὐτόν. καὶ λίαν πρωῒ τῆς μιᾶς σαββάτων ἔρχονται ἐπὶ τὸ μνημεῖον, ἀνατείλαντος τοῦ ἡλίου. καὶ ἔλεγον πρὸς ἑαυτάς· τίς ἀποκυλίσει ἡμῖν τὸν λίθον ἐκ τῆς θύρας τοῦ μνημείου; καὶ ἀναβλέψασαι θεωροῦσιν ὅτι ἀποκεκύλισται ὁ λίθος· ἦν γὰρ μέγας σφόδρα. καὶ εἰσελθοῦσαι εἰς τὸ μνημεῖον εἶδον νεανίσκον καθήμενον ἐν τοῖς δεξιοῖς, περιβεβλημένον στολὴν λευκήν, καὶ ἐξεθαμβήθησαν. ὁ δὲ λέγει αὐταῖς· μὴ ἐκθαμβεῖσθε· ᾿Ιησοῦν ζητεῖτε τὸν Ναζαρηνὸν τὸν ἐσταυρωμένον· ἠγέρθη, οὐκ ἔστιν ὧδε· ἴδε ὁ τόπος ὅπου ἔθηκαν αὐτόν. ἀλλ᾿ ὑπάγετε εἴπατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ καὶ τῷ Πέτρῳ ὅτι προάγει ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν· ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε, καθὼς εἶπεν ὑμῖν. καὶ ἐξελθοῦσαι ἔφυγον ἀπὸ τοῦ μνημείου· εἶχε δὲ αὐτὰς τρόμος καὶ ἔκστασις, καὶ οὐδενὶ οὐδὲν εἶπον· ἐφοβοῦντο γάρ.


Epistle Reading

Prokeimenon. Fourth Mode. Psalm 103.24,1.
O Lord, how manifold are your works. You have made all things in wisdom.
Verse: Bless the Lord, O my soul.

The reading is from St. Paul's First Letter to the Corinthians 16:13-24.

Brethren, be watchful, stand firm in your faith, be courageous, be strong. Let all that you do be done in love. Now, brethren, you know that the household of Stephanas were the first converts in Achaia, and they have devoted themselves to the service of the saints; I urge you to be subject to such men and to every fellow worker and laborer. I rejoice at the coming of Stephanas and Fortunatus and Achaicos, because they have made up for your absence; for they refreshed my spirit as well as yours. Give recognition to such men. The churches of Asia send greetings. Aquila and Prisca, together with the church in their house, send you hearty greetings in the Lord. All the brethren send greetings. Greet one another with a holy kiss. I, Paul, write this greeting with my own hand. If any one has no love for the Lord, let him be accursed. Our Lord, come! The grace of the Lord Jesus be with you. My love be with you all in Christ Jesus. Amen.

Προκείμενον. Fourth Mode. ΨΑΛΜΟΙ 103.24,1.
Ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα σου Κύριε, πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας.
Στίχ. Εὐλόγει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον.

τὸ Ἀνάγνωσμα Πρὸς Κορινθίους α' 16:13-24.

Ἀδελφοί, γρηγορεῖτε, στήκετε ἐν τῇ πίστει, ἀνδρίζεσθε, κραταιοῦσθε. Πάντα ὑμῶν ἐν ἀγάπῃ γινέσθω. Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί - οἴδατε τὴν οἰκίαν Στεφανᾶ, ὅτι ἐστὶν ἀπαρχὴ τῆς Ἀχαΐας, καὶ εἰς διακονίαν τοῖς ἁγίοις ἔταξαν ἑαυτούς - ἵνα καὶ ὑμεῖς ὑποτάσσησθε τοῖς τοιούτοις, καὶ παντὶ τῷ συνεργοῦντι καὶ κοπιῶντι. Χαίρω δὲ ἐπὶ τῇ παρουσίᾳ Στεφανᾶ καὶ Φουρτουνάτου καὶ Ἀχαϊκοῦ, ὅτι τὸ ὑμῶν ὑστέρημα οὗτοι ἀνεπλήρωσαν. Ἀνέπαυσαν γὰρ τὸ ἐμὸν πνεῦμα καὶ τὸ ὑμῶν· ἐπιγινώσκετε οὖν τοὺς τοιούτους. Ἀσπάζονται ὑμᾶς αἱ ἐκκλησίαι τῆς Ἀσίας· ἀσπάζονται ὑμᾶς ἐν κυρίῳ πολλὰ Ἀκύλας καὶ Πρίσκιλλα, σὺν τῇ κατʼ οἶκον αὐτῶν ἐκκλησίᾳ. Ἀσπάζονται ὑμᾶς οἱ ἀδελφοὶ πάντες. Ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἁγίῳ. Ὁ ἀσπασμὸς τῇ ἐμῇ χειρὶ Παύλου. Εἴ τις οὐ φιλεῖ τὸν κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, ἤτω ἀνάθεμα. Μαρὰν ἀθά. Ἡ χάρις τοῦ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ μεθʼ ὑμῶν. Ἡ ἀγάπη μου μετὰ πάντων ὑμῶν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. Ἀμήν.


Gospel Reading

13th Sunday of Matthew
The Reading is from Matthew 21:33-42

The Lord said this parable, "There was a householder who planted a vineyard, and set a hedge around it, and dug a wine press in it, and built a tower, and let it out to tenants, and went into another country. When the season of fruit drew near, he sent his servants to the tenants, to get his fruit; and the tenants took his servants and beat one, killed another, and stoned another. Again he sent other servants, more than the first; and they did the same to them. Afterward he sent his son to them, saying 'They will respect my son.' But when the tenants saw the son, they said to themselves, 'This is the heir; come, let us kill him and have his inheritance.' And they took him and cast him out of the vineyard and killed him. When therefore the owner of the vineyard comes, what will he do to those tenants?" They said to him, "He will put those wretches to a miserable death, and let out the vineyard to other tenants who will give him the fruits in their seasons." Jesus said to them, "Have you never read in the scriptures: 'The very stone which the builders rejected has become the head of the corner; this was the Lord's doing, and it is marvelous in our eyes?'"

13th Sunday of Matthew
Κατὰ Ματθαῖον 21:33-42

Εἶπεν ὁ Κύριος τήν παραβολὴν ταύτην· ῎Αλλην παραβολὴν ἀκούσατε. ἄνθρωπός τις ἦν οἰκοδεσπότης, ὅστις ἐφύτευσεν ἀμπελῶνα καὶ φραγμὸν αὐτῷ περιέθηκε καὶ ὤρυξεν ἐν αὐτῷ ληνὸν καὶ ᾠκοδόμησε πύργον, καὶ ἐξέδοτο αὐτὸν γεωργοῖς καὶ ἀπεδήμησεν. ὅτε δὲ ἤγγισεν ὁ καιρὸς τῶν καρπῶν, ἀπέστειλε τοὺς δούλους αὐτοῦ πρὸς τοὺς γεωργοὺς λαβεῖν τοὺς καρποὺς αὐτοῦ. καὶ λαβόντες οἱ γεωργοὶ τοὺς δούλους αὐτοῦ ὃν μὲν ἔδειραν, ὃν δὲ ἀπέκτειναν, ὃν δὲ ἐλιθοβόλησαν. πάλιν ἀπέστειλεν ἄλλους δούλους πλείονας τῶν πρώτων, καὶ ἐποίησαν αὐτοῖς ὡσαύτως. ὕστερον δὲ ἀπέστειλε πρὸς αὐτοὺς τὸν υἱὸν αὐτοῦ λέγων· ἐντραπήσονται τὸν υἱόν μου. οἱ δὲ γεωργοὶ ἰδόντες τὸν υἱὸν εἶπον ἐν ἑαυτοῖς· οὗτός ἐστιν ὁ κληρονόμος· δεῦτε ἀποκτείνωμεν αὐτὸν καὶ κατάσχωμεν τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ. καὶ λαβόντες αὐτὸν ἐξέβαλον ἔξω τοῦ ἀμπελῶνος, καὶ ἀπέκτειναν. ὅταν οὖν ἔλθῃ ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος, τί ποιήσει τοῖς γεωργοῖς ἐκείνοις; λέγουσιν αὐτῷ· κακοὺς κακῶς ἀπολέσει αὐτούς, καὶ τὸν ἀμπελῶνα ἐκδώσεται ἄλλοις γεωργοῖς, οἵτινες ἀποδώσουσιν αὐτῷ τοὺς καρποὺς ἐν τοῖς καιροῖς αὐτῶν. λέγει αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς· οὐδέποτε ἀνέγνωτε ἐν ταῖς γραφαῖς, λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες, οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας· παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστι θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν;


BACK TO TOP

Wisdom of the Fathers

Many things does He intimate by this parable, God's providence, which had been exercised towards them from the first; their murderous disposition from the beginning; that nothing had been omitted of whatever pertained to a heedful care of them;...
St. John Chrysostom
Homily 68 on Matthew 21, 4th Century

And observe also both His great care, and the excessive idleness of these men for what pertained to the husbandmen, He Himself did ... and He left little for them to do; to take care of what was there, and to preserve what was given to them.
St. John Chrysostom
Homily 68 on Matthew 21, 4th Century

BACK TO TOP

Saints and Feasts

Lifeoflife
September 03

13th Sunday of Matthew


Allsaint
September 03

Polydorus the Martyr of New Ephesus


Allsaint
September 03

Translation of the relics of St. Nectarius the Wonderworker, Bishop of Pentopolis


Allsaint
September 03

Chariton the Martyr


Allsaint
September 03

Phoebe the Deaconess


Allsaint
September 03

Holy Father Theoctistus and his fellow struggler Euthymius the Great

Saint Theoctistus, a monk at the Palestinian lavra of Pharan, embraced a more severe life in the wilderness with his friend Saint Euthymius the Great. They founded a monastery, of which Theoctistus was the abbot. He reposed in deep old age in 451.


Anthimos
September 03

Anthimus, Bishop of Nicomedea

After the death of the 20,000 Martyrs of Nicomedia, their Bishop Anthimus fled to a certain village to care for his remaining flock. The Emperor Maximian sent men in search of him. When they found him, he promised to show Anthimus to them, but first took them in as guests, fed them, and only then made himself known to them. Amazed at his kindness, the soldiers promised him to tell Maximian that they had not found him. But Anthimus went willingly with them, and converting them by his admonitions, baptized them on the way. He boldly confessed his Faith before Maximian, and after frightful tortures was beheaded in the year 303 or 304.


Hermione
September 04

Hermione the Martyr, daughter of St. Philip the Deacon


Allsaint
September 04

Babylas the Holy Martyr

Saint Babylas was the twelfth Bishop of Antioch, being the successor of Zebinus (or Zebinas); he was beheaded during the reign of Decius, in the year 250, and at his own request was buried in the chains with which he was bound. The Emperor Gallus (reigned 351-354) built a church in his honour at Daphne, a suburb of Antioch, to put an end to the demonic oracles at the nearby temple of Apollo. When Julian the Apostate came in 362 to consult the oracle about his campaign against the Persians, the oracle (that is, the demon within it) remained dumb until at last, answering Julian's many sacrifices and supplications, it told him, "The dead prevent me from speaking." It told Julian to dig up the bones and move them. Julian, then, in the words of Saint John Chrysostom, "leaving all the other dead, moved only that Martyr." He commanded the Christians to take away Saint Babylas' bones, which they did with great solemnity and triumph. When this had been done, a thunderbolt fell from heaven destroying with fire the shrine of Apollo, which Julian did not dare rebuild. Saint John Chrysostom preached a sermon on this within a generation after.


Moses
September 04

Moses the Prophet & Godseer

The Prophet Moses-whose name means "one who draws forth," or "is drawn from," that is, from the water-was the pinnacle of the lovers of wisdom, the supremely wise lawgiver, the most ancient historian of all. He was of the tribe of Levi, the son of Amram and Jochabed (Num. 26:59). He was born in Egypt in the seventeenth century before Christ. While yet a babe of three months, he was placed in a basket made of papyrus and covered with pitch, and cast into the streams of the Nile for fear of Pharaoh's decree to the mid-wives of the Hebrews, that all the male children of the Hebrews be put to death. He was taken up from the river by Pharaoh's daughter, became her adopted son, and was reared and dwelt in the King's palace for forty years. Afterward, when he was some sixty years old, he fled to Madian, where, on Mount Horeb, he saw the vision of the burning bush. Thus he was ordained by God to lead Israel and bring it out of the land of Egypt. He led Israel through the Red Sea as it were dry land and governed the people for forty years. He wrought many signs and wonders, and wrote the first five books of the Old Testament, which are called the Pentateuch. When he reached the land of Moab, he ascended Mount Nabau, on the peak called Phasga, and there, by divine command, he reposed in the sixteenth century before Christ, having lived for some 120 years. The first two Odes of the Old Testament, "Let us sing to the Lord" and "Attend, O heaven, and I will speak," were written by him. Of these hymns, the first was chanted by the shore of the Red Sea as soon as the Israelites had crossed it; the second, in the land of Moab, a few days before his repose. The Holy High Priest Aaron was the elder brother of the Holy Prophet Moses. He was appointed by God to serve as the spokesman of Moses before the people, and also before Pharaoh, in Egypt. Afterwards, in the wilderness, he was called to the ministry of the high priesthood, as narrated in the books of Exodus, Leviticus, and Numbers in the Old Testament. The name Aaron means "enlightened."


Zacharias
September 05

Holy Prophet Zacharias, Father of the Venerable Forerunner

According to the opinion of many Fathers of the Church, based on an ancient tradition, this is the Zacharias whom, as our Lord said, the Jews slew between the temple and the altar (Matt. 23:35), first, because even after the Virgin Mary gave birth, he continued to refer to her as virgin and number her among the virgins; second, because Zacharias' son John was not found during the slaughter of the Innocents, since the elderly Elizabeth had taken him and carefully hid him while he was yet an infant, in an unnamed place somewhere in the desert, where, according to the Evangelist, "the child grew, and waxed strong in spirit, and was in the deserts till the day of his showing unto Israel" (Luke 1:80). When the child was not found, his father was slain by Herod's command.


Nativity_theotokos
September 07

The Forefeast of the Nativity of the Theotokos


Vmnativt
September 08

The Nativity of Our Most Holy Lady the Theotokos and Ever-Virgin Mary

According to the ancient tradition of the Church, the Theotokos was born of barren and aged parents, Joachim and Anna, about the year 16 or 17 before the birth of Christ. Joachim was descended from the royal line of David, of the tribe of Judah. Anna was of the priestly tribe of Levi, a daughter of the priest Matthan and Mary, his wife.


BACK TO TOP

This Week at St. Nicholas

 

Creed:  English

Choir Directors:  Dr. Jon Wardner, Teresa Stokes

Psaltis: 

Zannis Res, Protopsaltis

George Smyrnis, Dani Nadra, Sophia Grias-Radwanski, John Kolias, Elias Karageorge, Sr. Martha, Ioana Ciuta Nadra

Welcome Anastasios Karanasis, visiting iconographer

Prosforo:  

Panagiota Philippou

Memorial Service:

Katherine Sakaly Brown - 40 days 

Glykeria Mitropoulos -16 years

Fellowship Hour:  

Parish Council

Usher Group:  A

This Week at St. Nicholas

Monday, September 4

Labor Day - office closed

Wednesday, September 6

7:00 pm  Stewardship meeting

Friday, September 8

9:00 am  Orthros and Divine Liturgy/Nativity of the Virgin Mary

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

BACK TO TOP

Parish News & Events

Rides to Church: If you, or anyone you know, needs a ride to church, please call the office. We will either send a fellow parishioner to pick you up, or call a cab for you. Also, St. Nicholas is compiling a list of individuals who would be interested in picking up fellow parishioners who do not have a ride to church.  If you are interested in helping us in this very important ministry, please call the office.  It is our hope that everyone who wants to come to St. Nicholas will be able, whether they can drive or not.

Benevolence: Hunger is all around us, even here in Ann Arbor and Washtenaw County. Many times, we are asked to distribute food and toiletries to families who are hungry and in need. Please consider bringing non perishable food items and toiletries and leaving them on the shelf in the exo-narthex.  Thank you and God Bless You.

Stewardship:  The Parish Council is seeking volunteers to help our Parish improve our Stewardship program.  Please join us on the first Wednesday of every month at 7:00 pm in the conference room.  Our next meeting will be held this Wednesday, September 6 at 7:00 pm. Everybody is welcome to join this committee. Your time and talents are valuable to our Saint Nicholas Church.  For any questions, please contact George Kokales or Christos Philippou.

Philoptochos: The Fall Fashion Show and Luncheon sponsored by the Ladies Philoptochos of Sts. Constantine and Helen/Westland will be held on Sat., Sept. 23, at 11:00 am.  The cost is $30/person  and tickets may be purchased from Vangie Kolokithas.  The fashion show will be presented by the Clothing Cove of Milford.  The proceeds will benefit the charities of Sts. Constantine and Helen

Internet Technologies Committee!  Do you have a talent with websites, graphic design, the internet, social media and more? We need interested parishioners to support our growing team. Your involvement can be done on your own time and can mostly be done remotely. We will train you at a time convenient for you and it is NOT hard.  We are looking for those who are interested in:  keeping our website up to date, taking photographs, and more. Please send an email to webmaster@stnickaa.org

Welcome back past and future Goyans!  We have an exciting year planned!  Registration will be held on Sept. 10 during our parish picnic. We will have registration forms and emergency cards.  The fees will be $30.00/family. Our first Bible study/activity will be on Sept. 24.  We look forward to a wonderful year full of worship service and fellowship.  Please join us!

Flowers: If you are interested in purchasing flowers to decorate the icons for any upcoming feastday, please contact Lambrini Lagos or the Church office.

Philoptochos: IOCC (International Orthodox Christian Charities):

The success of this Pan Orthodox humanitarian effort depends on the generosity of you.  Philoptochos thanks all those who have made donations so far.  We would like to remind you that for every $1 you contribute, it is matched by $7 from other sources. If you would like to donate, or have questions. please contact Clevie Daniels at (734) 528-9092. Thank you for your continued support.

Church School:  The 2017-2018 Church School Program begins next Sun., Sept. 10. Following Holy Communion, Church School students should go directly to their classrooms for the start of the new Church School year. The Registration Form and the Emergency Card, as well as complete instructions, are available on-line on our website http//:churchschool.stnickaa.org. The completed Registration Form, Emergency Card/Cards and Registration Fee/Fees ($20/student) are due on Sept. 10.

Great Vespers:  The Nativity of the Virgin Mary Church in Plymouth will celebrate the feastday of the Nativity of the Theotokos with Great Vespers on Thursday, September 7 at 7:00 pm.  The Nativity Philoptochos will offer refreshments following the services.

Fellowship Hours:  While the iconography is being installed, please be mindful of the carpeting during fellowship hours and take extra care with your refreshments.  Thank you for your patience.

As you know, the Parish Council has traditionally been responsible for hosting the coffee hour if no one has volunteered. Since we have had a decline of volunteers, please consider hosting a fellowship hour.  Please contact the Church office and offer your assistance.  Remember, the fellowship hours do not have to be elaborate.  Coffee and donuts are fine. Thank you, the Parish Council.   

Iconography Phase III – Dome:  Funding for Phase III – Dome is 93.7% completed.  As the funding balance comes to a conclusion, all are invited and encouraged to consider making a contribution within one’s means towards the Icon of Christ Pantocrator, the Almighty.  Forms are available at the Church office or on the Church web-site, or at the iconography information table with updated displays.

St. Nicholas Bookstore:  The bookstore recommends an icon of St, Modestus of Jerusalem, the protector of domesticated animals. We also have ordered a limited number of church planners.  Please visit us if you are interested in placing an order.

Time To Get Involved!  Have you been considering getting more involved in the activities of St. Nicholas? We are in need of additional ushers and now is your opportunity to take advantage of those wonderful thoughts! There are 4 ushering groups who share service duties by rotating pre-assigned Sunday’s once every 4 weeks. We welcome all parishioners and provide you with training. If you have any questions or are interested in serving please contact Christopher A. Bekiares at bigmich@yahoo.com.   

Prosforo needed October 15, 22, 29, November 5,12, 26.  Fellowship Hour sponsors needed October 1, 15, 29, November 5, 26.  Please call the office if you are interested.

Donor Match:  Kosta Flevaris, cousin to Faye Sekaros, Kay Foster and Nick Roopas, has been diagnosed with Acute Myeloid Leukemia and is in urgent need of a stem cell transplant.  The best chance for a match is through the Greek community.  If anyone is interested in being tested, a cheek swab can be sent to you to be mailed back, and the testing done at no cost.  For more information, please contact Be The Match at bekostasmatch@gmail.com.

Parish Picnic: Mark your calendars for our annual Parish Picnic next Sunday, September 10, immediately following the Divine Liturgy.  Come and enjoy a nice picnic lunch. There’s no need to bring anything.  This is our way of saying thank you to the parish for supporting St. Nicholas!

Survivors of Suicide and Loss Grief workshop:  Presvytera Julie Honeycutt, LPC led a workshop recently on how to talk about suicide, how to support one another, how to talk to children, and what to expect in the months to come.  If you were unable to attend the workshop, copies of her presentation are available on the table in the hallway.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BACK TO TOP

Guidelines for receiving Holy Communion

GUIDELINES FOR RECEIVING HOLY COMMUNION

For Orthodox Christians:

When preparing to receive Holy Communion, please remain quietly in your pews until an Usher directs you to approach from the center aisle.  Your prayerful attention helps sustain the solemnity of the Divine Liturgy for those praying the “Prayers of Preparation” and following Holy Communion the “Prayers of Thanksgiving.”  

For Non-Orthodox Christians:

We welcome to our worship those Christians not fully united with us (canonically).  It is a consequence of the sad divisions of Christianity that we cannot extend a general invitation to receive Holy Communion.  Orthodox Christians believe that the Eucharist is an action of the celebrating community signifying a oneness in faith, life, and worship.  Reception of the Eucharist by Christians not fully united with us would imply a oneness which does not yet exist and for which we must all pray.

 

BACK TO TOP

Welcome Visitors!

Welcome Visitors!

Please fill out the form on the notepads in the pews and put it in our collection tray so we may welcome you to our Parish.  You are welcome to join us in the Social Hall for our Fellowship Hour following the Divine Liturgy. Please note, Holy Communion is reserved for prepared Orthodox Christians. Visitors are welcome to receive the Antidoro (Blessed Bread), which is distributed at the end of the Divine Liturgy.

 

BACK TO TOP

Prayer List

Our Prayer List

Lord Jesus Christ, Physician of our Souls and Bodies, have mercy on, forgive, heal and save your servants: Toni Kovalcheck, Sophia Kappas, Evan Arhangelos, Katherine Sakaly Brown, Nick & Mary Prepouses, Christian, Katina Retakes, Natalie Arhangelos, Andriana Banos, Gus Fernimos, Kara Kontos, Andrew Green, Robert Coffin, Brian Brubaker, Judy Ickes, Rhonda Yates, Carl Tsangarides, Michael Foley, Lily Kunz, Deborah Cromer, Pat Vangelatos, Freda Hoeksema, Kristina Haywood, Evangelia Pantos, Paraskeve Kontos,  Reid Smith, Kaylie, Tara Gravelyn, Ethan Geczi, Nicholas Fernimos, Lula Koutoulas, Pauline Koinis, Bill Walsh, Emilio Fallone, Ann, Lynette Kariotis, Menelaos Stamatelatos, Marianna Stamatelatos, Cindy Przybyla, Konstantina Koufos, Georgetta, Gregory Nezamis, Peggy Cutting, Eras Cochran, Bill and Marilyn Chandler, Rick Kettenstock, Arlene Finkbeiner, Elena Magda, Christopher Webber, Jr., Marteen Bryant, Jasmine Corbett, Monique Hargrove, Mary Corbett Bryant, Steve Korican, Janice Dendrinelis, Morgan Haywood, Joanna, Kathy Dyer, Boris Kuvshinoff, persecuted Christians in the Middle East and everywhere, Teddy Chrysostom, Pamela Rogers, Rosie, Debbie Smith, John, Luke, Kris and Patricia Ann Constas, Nolan, George Kaoud, Bob and Katerina Suserud, Paul Kooiman, Olga Tedrow, Terance Nicholas Constas, Jason and Val Blair, Dan Theodore, Sofia Tom, Maria Mihaela Tom, Mike and Betty and family, Julie and family, Mike Smolnik and family and friend, James Wines, Jessica Cox Fry, Sarah Owen, Steven Peterson, Nicki Ipsilantis, George. Geoff, Jeff, Paula Streck, Paraskevi Hoffman, Helen Vargo, Margaret Yates, Dr. Costas Kleanthous, Manny & Aubrey Kotsis, Niki Caris, Daphne Moraitis, Filonel, Elena, Andreea-Coralia, Ioan, Alexander Peter, Ana Maria, John Alex Pearsall, David Kohl, Rose Marie, Andreas Stathopoulos, Robert Fallon, Ted Mitchell, Diamanos Nick, Tom, Rene Bush, Tess, John Chrysostom, Mary Hamilton, Maria Konopka.

 

BACK TO TOP

Office Hours and Appointments

Office hours and appointments

Please remember the following: during a Divine Liturgy, the office will be closed.  It will reopen immediately following the service.  Also, please make all appointments or scheduling of any activities through the secretary during regular office hours, Monday - Friday, 9:00 am 3:00 pm.  Thank you very much for your cooperation.  - Fr. Nick

 

BACK TO TOP