Publish-header
St. Anthony Church
Publish Date: 2017-03-05
Bulletin Contents
01_firstlent1cp
Organization Icon
St. Anthony Church

General Information

 • Phone:
 • (775) 825-5365
 • Fax:
 • (775)825-2442
 • Street Address:

 • 4795 Lakeside Drive

 • Reno, NV 89509
 • Mailing Address:

 • 4795 Lakeside Drive

 • Reno, NV 89509


Contact InformationServices Schedule

Saturday Vespers, 6pm

Sunday Morning Orthros, 8:45am

Sunday Divine Liturgy, 10am

Wednesday Evening Prayer & Healing (Paraklesis), 6pm


Past Bulletins


Hymns of the Day

Resurrectional Apolytikion in the Fourth Mode

When the women Disciples of the Lord had learned from the Angel the joyful message of the Resurrection and had rejected the ancestral decision, they cried aloud to the Apostles triumphantly: Death has been despoiled, Christ God has risen, granting His great mercy to the world.
Τὸ φαιδρὸν τῆς Ἀναστάσεως κήρυγμα, ἐκ τοῦ Ἀγγέλου μαθοῦσαι αἱ τοῦ Κυρίου Μαθήτριαι, καὶ τὴν προγονικὴν ἀπόφασιν ἀπορρίψασαι, τοῖς Ἀποστόλοις καυχώμεναι ἔλεγον· Ἐσκύλευται ὁ θάνατος, ἠγέρθη Χριστὸς ὁ Θεός, δωρούμενος τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος.

Apolytikion for Sun. of Orthodoxy in the Second Mode

We venerate Your immaculate icon, O good Lord, and entreat You to forgive our offences, O Christ our God. By Your own choice you were pleased to ascend the Cross in the flesh, to deliver us, whom You created, from our slavery to the foe. Therefore we cry to You with gratitude: You have filled all things with joy, O our Savior, by coming to save the world.
Τὴν ἄχραντον Εἰκόνα σου προσκυνοῦμεν Ἀγαθέ, αἰτούμενοι συγχώρησιν τῶν πταισμάτων ἡμῶν, Χριστὲ ὁ Θεός· βουλήσει γὰρ ηὐδόκησας σαρκὶ ἀνελθεῖν ἐν τῷ Σταυρῷ, ἵνα ῥύσῃ οὓς ἔπλασας ἐκ τῆς δουλείας τοῦ ἐχθροῦ· ὅθεν εὐχαρίστως βοῶμέν σοι· Χαρᾶς ἐπλήρωσας τὰ πάντα, ὁ Σωτὴρ ἡμῶν, παραγενόμενος εἰς τὸ σῶσαι τὸν Κόσμον.

Seasonal Kontakion in the Plagal Fourth Mode

O Champion General, I your City now ascribe to you * triumphant anthems as the tokens of my gratitude, * being rescued from the terrors, O Theotokos. * Inasmuch as you have power unassailable, * from all kinds of perils free me so that unto you * I may cry aloud: * Rejoice, O unwedded Bride
Τὴ ὑπερμάχω στρατηγῶ τὰ νικητήρια, ὡς λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν εὐχαριστήρια, ἀναγράφω σοὶ ἡ Πόλις σου Θεοτόκε, Ἀλλ' ὡς ἔχουσα τὸ κράτος ἀπροσμάχητον, ἐκ παντοίων μὲ κινδύνων ἐλευθέρωσον, ἵνα κράζω σοί, Χαῖρε νύμφη ἀνύμφευτε.
BACK TO TOP

Gospel and Epistle Readings

Matins Gospel Reading

Fourth Orthros Gospel
The Reading is from Luke 24:1-12

On the first day of the week, at early dawn, they went to the tomb, taking the spices which they had prepared. And they found the stone rolled away from the tomb, but when they went in they did not find the body. While they were perplexed about this, behold, two men stood by them in dazzling apparel; and as they were frightened and bowed their faces to the ground, the men said to them, "Why do you seek the living among the dead? Remember how he told you, while he was still in Galilee, that the Son of man must be delivered in to the hands of sinful men, and be crucified, and on the third day rise." And they remembered his words, and returning from the tomb they told all this to the eleven and to all the rest. Now it was Mary Magdalene, and Joanna and Mary the mother of James and the other women with them who told this to the apostles; but these words seemed to them an idle tale, and they did not believe them.

But Peter rose and ran to the tomb; stooping and looking in, he saw the linen cloths by themselves; and he went home wondering at what had happened.

Fourth Orthros Gospel
Κατὰ Λουκᾶν 24:1-12

Καὶ τὸ μὲν σάββατον ἡσύχασαν κατὰ τὴν ἐντολήν, Τῇ δὲ μιᾷ τῶν σαββάτων ὄρθρου βαθέος ἦλθον ἐπὶ τὸ μνῆμα φέρουσαι ἃ ἡτοίμασαν ἀρώματα, καί τινες σὺν αὐταῖς. εὗρον δὲ τὸν λίθον ἀποκεκυλισμένον ἀπὸ τοῦ μνημείου, καὶ εἰσελθοῦσαι οὐχ εὗρον τὸ σῶμα τοῦ Κυρίου ᾿Ιησοῦ. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ διαπορεῖσθαι αὐτὰς περὶ τούτου καὶ ἰδοὺ ἄνδρες δύο ἐπέστησαν αὐταῖς ἐν ἐσθήσεσιν ἀστραπτούσαις. ἐμφόβων δὲ γενομένων αὐτῶν καὶ κλινουσῶν τὸ πρόσωπον εἰς τὴν γῆν εἶπον πρὸς αὐτάς· τί ζητεῖτε τὸν ζῶντα μετὰ τῶν νεκρῶν; οὐκ ἔστιν ὧδε, ἀλλ᾿ ἠγέρθη· μνήσθητε ὡς ἐλάλησεν ὑμῖν ἔτι ὢν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ, λέγων ὅτι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου παραδοθῆναι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων ἁμαρτωλῶν καὶ σταυρωθῆναι, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστῆναι. καὶ ἐμνήσθησαν τῶν ῥημάτων αὐτοῦ, καὶ ὑποστρέψασαι ἀπὸ τοῦ μνημείου ἀπήγγειλαν ταῦτα πάντα τοῖς ἕνδεκα καὶ πᾶσι τοῖς λοιποῖς. ἦσαν δὲ ἡ Μαγδαληνὴ Μαρία καὶ ᾿Ιωάννα καὶ Μαρία ᾿Ιακώβου καὶ οἱ λοιπαὶ σὺν αὐταῖς, αἳ ἔλεγον πρὸς τοὺς ἀποστόλους ταῦτα. καὶ ἐφάνησαν ἐνώπιον αὐτῶν ὡσεὶ λῆρος τὰ ῥήματα αὐτῶν, καὶ ἠπίστουν αὐταῖς. ὁ δὲ Πέτρος ἀναστὰς ἔδραμεν ἐπὶ τὸ μνημεῖον, καὶ παρακύψας βλέπει τὰ ὀθόνια κείμενα μόνα, καὶ ἀπῆλθε πρὸς ἑαυτόν, θαυμάζων τὸ γεγονός.


Epistle Reading

Prokeimenon. Fourth Mode. Daniel 3.26,27.
Blessed are you, O Lord, the God of our fathers.
Verse: For you are just in all you have done.

The reading is from St. Paul's Letter to the Hebrews 11:24-26, 32-40.

Brethren, by faith Moses, when he was grown up, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to share ill-treatment with the people of God than to enjoy the fleeting pleasures of sin.

And what more shall I say? For time would fail me to tell of Gideon, Barak, Samson, Jephthah, of David and Samuel and the prophets -- who through faith conquered kingdoms, enforced justice, received promises, stopped the mouths of lions, quenched raging fire, escaped the edge of the sword, won strength out of weakness, became mighty in war, put foreign enemies to flight. Women received their dead by resurrection. Some were tortured, refusing to accept release, that they might rise again to a better life. Others suffered mocking and scourging, and even chains and imprisonment. They were stoned, they were sawn in two, they were killed with the sword; they went about in skins of sheep and goats, destitute, afflicted, ill-treated -- of whom the world was not worthy -- wandering over deserts and mountains, and in dens and caves of the earth.

And all these, though well attested by their faith, did not receive what was promised, since God had foreseen something better for us, that apart from us they should not be made perfect.

Προκείμενον. Fourth Mode. Δανιήλ 3.26-27.
Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ Θεὸς τῶν Πατέρων ἡμῶν.
Στίχ. Ὅτι δίκαιος εἶ ἐπὶ πᾶσιν, οἷς ἐποίησας ἡμῖν.

τὸ Ἀνάγνωσμα Πρὸς Ἑβραίους 11:24-26, 32-40.

Ἀδελφοί, πίστει Μωϋσῆς μέγας γενόμενος ἠρνήσατο λέγεσθαι υἱὸς θυγατρὸς Φαραώ, μᾶλλον ἑλόμενος συγκακουχεῖσθαι τῷ λαῷ τοῦ θεοῦ ἢ πρόσκαιρον ἔχειν ἁμαρτίας ἀπόλαυσιν· μείζονα πλοῦτον ἡγησάμενος τῶν Αἰγύπτου θησαυρῶν τὸν ὀνειδισμὸν τοῦ Χριστοῦ· ἀπέβλεπεν γὰρ εἰς τὴν μισθαποδοσίαν. Καὶ τί ἔτι λέγω; Ἐπιλείψει γὰρ με διηγούμενον ὁ χρόνος περὶ Γεδεών, Βαράκ τε καὶ Σαμψών καὶ Ἰεφθάε, Δαυίδ τε καὶ Σαμουὴλ καὶ τῶν προφητῶν· οἳ διὰ πίστεως κατηγωνίσαντο βασιλείας, εἰργάσαντο δικαιοσύνην, ἐπέτυχον ἐπαγγελιῶν, ἔφραξαν στόματα λεόντων, ἔσβεσαν δύναμιν πυρός, ἔφυγον στόματα μαχαίρας, ἐνεδυναμώθησαν ἀπὸ ἀσθενείας, ἐγενήθησαν ἰσχυροὶ ἐν πολέμῳ, παρεμβολὰς ἔκλιναν ἀλλοτρίων. Ἔλαβον γυναῖκες ἐξ ἀναστάσεως τοὺς νεκροὺς αὐτῶν· ἄλλοι δὲ ἐτυμπανίσθησαν, οὐ προσδεξάμενοι τὴν ἀπολύτρωσιν, ἵνα κρείττονος ἀναστάσεως τύχωσιν· ἕτεροι δὲ ἐμπαιγμῶν καὶ μαστίγων πεῖραν ἔλαβον, ἔτι δὲ δεσμῶν καὶ φυλακῆς· ἐλιθάσθησαν, ἐπρίσθησαν, ἐπειράσθησαν, ἐν φόνῳ μαχαίρας ἀπέθανον· περιῆλθον ἐν μηλωταῖς, ἐν αἰγείοις δέρμασιν, ὑστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι - ὧν οὐκ ἦν ἄξιος ὁ κόσμος - ἐν ἐρημίαις πλανώμενοι καὶ ὄρεσιν καὶ σπηλαίοις καὶ ταῖς ὀπαῖς τῆς γῆς. Καὶ οὗτοι πάντες, μαρτυρηθέντες διὰ τῆς πίστεως, οὐκ ἐκομίσαντο τὴν ἐπαγγελίαν, τοῦ θεοῦ περὶ ἡμῶν κρεῖττόν τι προβλεψαμένου, ἵνα μὴ χωρὶς ἡμῶν τελειωθῶσιν.


Gospel Reading

Sunday of Orthodoxy
The Reading is from John 1:43-51

At that time, Jesus decided to go to Galilee. And he found Philip and said to him, "Follow me." Now Philip was from Bethsaida, the city of Andrew and Peter. Philip found Nathanael, and he said to him, "We have found him of whom Moses in the law and also the prophets wrote, Jesus of Nazareth, the son of Joseph." Nathanael said to him, "Can anything good come out of Nazareth?" Philip said to him, "Come and see." Jesus saw Nathanael coming to him, and said of him, "Behold, an Israelite indeed, in whom is no guile!" Nathanael said to him, "How do you know me?" Jesus answered him, "Before Philip called you, when you were under the fig tree, I saw you." Nathanael answered him, "Rabbi, you are the son of God! You are the King of Israel!" Jesus answered him, "Because I said to you, I saw you under the fig tree, do you believe? You shall see greater things than these." And he said to him, "Truly, truly, I say to you, you will see heaven opened, and the angels of God ascending and descending upon the Son of man."

Sunday of Orthodoxy
Κατὰ Ἰωάννην 1:44-52

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἠθέλησεν ὁ ᾿Ιησοῦς ἐξελθεῖν εἰς τὴν Γαλιλαίαν· καὶ εὑρίσκει Φίλιππον καὶ λέγει αὐτῷ· ἀκολούθει μοι. ἦν δὲ ὁ Φίλιππος ἀπὸ Βηθσαϊδά, ἐκ τῆς πόλεως ᾿Ανδρέου καὶ Πέτρου. εὑρίσκει Φίλιππος τὸν Ναθαναὴλ καὶ λέγει αὐτῷ· ὃν ἔγραψε Μωϋσῆς ἐν τῷ νόμῳ καὶ οἱ προφῆται, εὑρήκαμεν, ᾿Ιησοῦν τὸν υἱὸν τοῦ ᾿Ιωσὴφ τὸν ἀπὸ Ναζαρέτ. καὶ εἶπεν αὐτῷ Ναθαναήλ· ἐκ Ναζαρὲτ δύναταί τι ἀγαθὸν εἶναι; λέγει αὐτῷ Φίλιππος· ἔρχου καὶ ἴδε. εἶδεν ὁ ᾿Ιησοῦς τὸν Ναθαναὴλ ἐρχόμενον πρὸς αὐτὸν καὶ λέγει περὶ αὐτοῦ· ἴδε ἀληθῶς ᾿Ισραηλίτης, ἐν ᾧ δόλος οὐκ ἔστι. λέγει αὐτῷ Ναθαναήλ· πόθεν με γινώσκεις; ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ· πρὸ τοῦ σε Φίλιππον φωνῆσαι, ὄντα ὑπὸ τὴν συκῆν εἶδόν σε. ἀπεκρίθη Ναθαναὴλ καὶ λέγει αὐτῷ· ῥαββί, σὺ εἶ ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ, σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τοῦ ᾿Ισραήλ. ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ· ὅτι εἶπόν σοι, εἶδόν σε ὑποκάτω τῆς συκῆς, πιστεύεις; μείζω τούτων ὄψει. καὶ λέγει αὐτῷ· ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπ᾽ ἄρτι ὄψεσθε τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγότα, καὶ τοὺς ἀγγέλους τοῦ Θεοῦ ἀναβαίνοντας καὶ καταβαίνοντας ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου.


BACK TO TOP

BACK TO TOP

Saints and Feasts

March 05

Sunday of Orthodoxy

For more than one hundred years the Church of Christ was troubled by the persecution of the Iconoclasts of evil belief, beginning in the reign of Leo the Isaurian (717-741) and ending in the reign of Theophilus (829-842). After Theophilus's death, his widow the Empress Theodora (celebrated Feb. 11), together with the Patriarch Methodius (June 14), established Orthodoxy anew. This ever-memorable Queen venerated the icon of the Mother of God in the presence of the Patriarch Methodius and the other confessors and righteous men, and openly cried out these holy words: "If anyone does not offer relative worship to the holy icons, not adoring them as though they were gods, but venerating them out of love as images of the archetype, let him be anathema." Then with common prayer and fasting during the whole first week of the Forty-day Fast, she asked God's forgiveness for her husband. After this, on the first Sunday of the Fast, she and her son, Michael the Emperor, made a procession with all the clergy and people and restored the holy icons, and again adorned the Church of Christ with them. This is the holy deed that all we the Orthodox commemorate today, and we call this radiant and venerable day the Sunday of Orthodoxy, that is, the triumph of true doctrine over heresy.


March 05

Mark the Ascetic

Saint Mark the Ascetic lived in the fifth century and according to Nicephorus Callistus was a disciple of Saint John Chrysostom's. Besides his blameless life of asceticism, Saint Mark was distinguished for his writings, some of which are preserved in Volume One of the Philokalia. His writings were held in such great esteem that in old times there was a saying, "Sell all that thou hast, and buy Mark."


March 05

Righteous Father Mark of Athens

Of our righteous Fathers commemorated today, Saint Mark of Athens lived in the fourth century. Born in Athens of pagan parents, he believed in Christ, was baptized, and forsook the world, living the eremitical life in extreme privation in the deep wilderness beyond Egypt. His life is recounted by the monk Serapion, who found Mark in deep old age and about to depart this lfe, not having seen a man for ninety-five years. Serapion gave him burial after his blessed repose, even as Paphnutius had done for Saint Onuphrius (see June 12).


March 05

John the Bulgarian

The holy New Martyr John was born in Bulgaria in 1775. Since fanatical Moslems believed that they would be assured of an eternal “paradise” where they would enjoy beautiful virgins and an abundance of food if they could force Christians to deny Christ and follow Mohammed, they spared no effort to convert Christians through flattery or by threats of death.

When John was still a boy, he fell in with Moslem companions. Through various ways, he was led to renounce Christ and to follow Islam. He came to his senses when he was about sixteen, and was stricken with grief at his denial of Christ. He fled to Mt. Athos to the Great Lavra. Here he spent his time in repentence under the guidance of an Elder.

He lived a monastic life of great strictness for three years, yet his conscience continued to trouble him. With the blessing of his Elder, he decided to travel to Constantinople to wipe out his apostasy by confessing Christ in a public way and by shedding his blood.

The young monk dressed himself as a Turk, which a Christian was not permitted to do. Arriving in Constantinople, he went directly to the church of Hagia Sophia, which had been turned into a mosque. Right in front of the Moslems, he made the Sign of the Cross and began to recite Christian prayers. Then he said in a loud voice that he had been born a Christian, but had fallen into error and renounced Christ. Now, he declared, he wished to renounce the false religion of Mohammed in order to follow Christ once more.

The Turks fell into a frenzied rage when they heard his words. They seized him and began to torture him in various ways. “Renounce Christ,” they said, “and return to the Moslem faith, or you will be killed.”

Saint John replied, “Without Christ, there is no salvation.”

The furious Hagarenes dragged the saint out to the courtyard to behead him. In this manner, Saint John received the crown of martyrdom in 1784 at the age of nineteen.


March 05

Mark the Faster


March 05

Parthenios the New Martyr who contested in Didymoteichos


March 05

George the New-Martyr of Rapsani


BACK TO TOP

News & Announcements

Sunday School  children will stay in church with their families today to participate in the procession of the icons.

Donations are being accepted  for an icon of St. Anna in memory of Wendy Love.  The cost of the icon is $1400 and will adorn the sanctuary once complete.  Donations can be sent to the church office and made payable to St. Anthony Greek Orthodox Church.  Please specify “St. Anna Icon” in the memo.  Thank you!

Help Wanted  The church has a weekly small hall rental each Friday night from 5:30p to 7:15p and we are in need of someone to open the door and lock up afterwards.  It would be ideal to have a group of volunteers to pool from, so if you are willing to donate some of your time, please contact the church office for more details.

Temporary Room Needed  18 year old young man needs to live in Reno for 6 weeks beginning April 10 or May 28 while being treated for Lyme Disease. He will have his own car and he plans to fly back to LA each weekend, so will need a place Mon-Th. If you can help, please contact the church office.

GREEK Online Classes!  Would you like to learn modern Greek? Are you interested in reading and writing in Greek? Do you know some Greek but would like to explore the grammar and syntax further? Did you ever want to be able to read the scriptures from the original? I can help you with all of these if you are fond of online classes. My name is Sophia and I am a native Greek speaker and live in Greece and love teaching! Classes can take place on skype or zoom.us and they start from $10/hour. First 20-min trial class is completely free and I provide all the materials. If interested contact me at spinakidou@gmail.com.  Special classes for kids upon request.

2017 Stewardship   Please remember to fill out a 2017 Stewardship Card (available in the Small Hall).  A new card needs to be filled out each year.  Pledge Books are also available,  though not required, like the pledge cards are.  Some people prefer to use the books to help them remember their weekly, monthly or annual stewardship.  If you choose to take one, please make sure to put your name and book number on the list provided.

The Children’s Word  bulletin for kids is in the Narthex.  Please pick one up!

Archangel Michael’s Food Barrel is in the Small Hall year-round.  Please show your love and compassion for those in our community who are less fortunate.

Upcoming:  Sunday, April 9:  Palm Sunday;  Sunday, April 16:  Great and Holy Pascha.

A Very Deep and Heartfelt Thank You  to everyone who helped finance our ceiling project.  Through your generous donations, fundraiser support, and especially by the Grace of God, we were able to fund the majority of this project. Once the final bills come in, we will know where we stand and of any shortcomings.  There are no words to express how wonderful it is being back home in our beautiful sanctuary.  May our Lord, Jesus Christ, be with all of you.

BACK TO TOP

Services & Events

Sunday, March 5th  Sunday of Orthodoxy  Orthros 8:45a; Divine Liturgy 10a; Philoptochos Mtg after Liturgy

Monday, March 6th  Great Compline and Canon of St. Andrew 6p

Tuesday, March 7th  Greek Class 6p

Wednesday, March 8th  Presanctified Liturgy 6p

Thursday, March 9th  Bible Study 11a; Parish Council Meeting 6p

Friday, March 10th  Salutations to the Theotokos 6p

Saturday, March 11th  Vespers 6p; Turn clocks AHEAD ONE HOUR before bed tonight. Spring Forward into Liturgy Tomorrow!

Sunday, March 12th  Sunday of St. Gregory Palamas  Orthros 8:45a; Divine Liturgy 10a; DOP Lenten Luncheon after Liturgy

 

 

 

 

 

BACK TO TOP

Serving Today

Welcome Team:  Basil Khoshaba, John Borrego, Denise LoGiurato

Altar Flowers:  Nancy & John Surina

Please contact the church office if you would like to provide fresh flowers to honor our Lord in the holiest area of the church.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BACK TO TOP

In Our Prayers

Beth, Diko, Sandy, Mary, Pat, Helen, Bob, Christian, Richard, Jim, Eileen, Sherry, Cathy, Melanie, George, Susan, Carol, Mike, Anthony, Jessica, Florin, Nektaria, Alicia, Nina, Barbara, Fred, Chris, SherryLynn, Neil, Kathie, John, Simona, George, Anastasia, Anna Maria. 

BACK TO TOP

Bulletin Insert(s)

  Greek Online Classes

  Greek Online Classes

  My name is Sophia and I am a native Greek speaker and live in Greece and love teaching! Classes can take place on skype or zoom.us and they start from $10/hour.


  Sunday of Orthodoxy - Family Connections (Half-Legal)

  Sunday of Orthodoxy - Family Connections (Half-Legal)

  Bulletin Insert in half-legal format on the Sunday of Orthodoxy with Resources for Couples and Families provided by the Center for Family Care of the Greek Orthodox Archdiocese of America.


BACK TO TOP