Publish-header
St. Anthony Church
Publish Date: 2017-07-02
Bulletin Contents
Centurian
Organization Icon
St. Anthony Church

General Information

  • Phone:
  • (775) 825-5365
  • Fax:
  • (775)825-2442
  • Street Address:

  • 4795 Lakeside Drive

  • Reno, NV 89509
  • Mailing Address:

  • 4795 Lakeside Drive

  • Reno, NV 89509


Contact InformationServices Schedule

Saturday Vespers, 6pm

Sunday Morning Orthros, 8:45am

Sunday Divine Liturgy, 10am

Wednesday Evening Prayer & Healing (Paraklesis), 6pm


Past Bulletins


Hymns of the Day

Resurrectional Apolytikion in the Third Mode

Let the heavens sing for joy, and let everything on earth be glad. * For with His Arm the Lord has worked power. * He trampled death under foot by means of death; * and He became the firstborn from the dead. * From the maw of Hades He delivered us; * and He granted the world His great mercy.
Εὐφραινέσθω τὰ οὐράνια, ἀγαλλιάσθω τὰ ἐπίγεια, ὅτι ἐποίησε κράτος, ἐν βραχίονι αὐτοῦ, ὁ Κύριος, ἐπάτησε τῷ θανάτῳ τὸν θάνατον, πρωτότοκος τῶν νεκρῶν ἐγένετο, ἐκ κοιλίας ᾅδου ἐρρύσατο ἡμᾶς, καὶ παρέσχε τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος.

Apolytikion for Robe of the Theotokos in the Plagal Fourth Mode

Ever-virgin Theotokos, the shelter of mankind, you have given to your City as a protective wall the clothing and garment that you wore on your immaculate body. By your seedless childbirth, they have remained incorrupt. For in you both nature and time are made novel. Therefore we implore you, grant peace to your commonwealth, and great mercy to our souls
Θεοτόκε αειπάρθενε, τών ανθρώπων η σκέπη, Εσθήτα καί Ζώνην τού αχράντου σου σώματος, κραταιάν τή πόλει σου περιβολήν εδωρήσω, τώ ασπόρω τόκω σου άφθαρτα διαμείναντα, επι σοί γάρ καί φύσις καινοτομείται καί χρόνος, διό δυσωπούμέν σε, ειρήνην τή οικουμένη δωρήσασθαι, καί ταίς ψυχαίς ημών τό μέγα έλεος.

Seasonal Kontakion in the Fourth Mode

You have bestowed your sacred Garment, O Lady, * to be a robe of incorruption, O pure one, * for all the faithful, O divine protection of mankind; * for with it you had arrayed your most pure sacred body. * Now with longing we observe the feast of its bestowal, * and in a loud voice we cry out with faith: * Rejoice, O Virgin, the boast of Christians everywhere.
Περιβολήν πάσι πιστοίς αφθαρσίας, θεοχαρίτωτε Αγνή εδωρήσω, τήν Ιεράν Εσθήτά σου, μεθ' ής τό ιερόν, σώμά σου εσκέπασας, σκέπη θεία ανθρώπων, ήσπερ τήν κατάθεσιν, εορτάζομεν πόθω, καί εκβοώντες κράζομεν πιστώς, Χαίρε Παρθένε, Χριστιανών τό καύχημα.
BACK TO TOP

Gospel and Epistle Readings

Matins Gospel Reading

Fourth Orthros Gospel
The Reading is from Luke 24:1-12

On the first day of the week, at early dawn, the women went to the tomb, taking the spices which they had prepared. And they found the stone rolled away from the tomb, but when they went in they did not find the body. While they were perplexed about this, behold, two men stood by them in dazzling apparel; and as they were frightened and bowed their faces to the ground, the men said to them, "Why do you seek the living among the dead? Remember how he told you, while he was still in Galilee, that the Son of man must be delivered in to the hands of sinful men, and be crucified, and on the third day rise." And they remembered his words, and returning from the tomb they told all this to the eleven and to all the rest. Now it was Mary Magdalene, and Joanna and Mary the mother of James and the other women with them who told this to the apostles; but these words seemed to them an idle tale, and they did not believe them.

But Peter rose and ran to the tomb; stooping and looking in, he saw the linen cloths by themselves; and he went home wondering at what had happened.

Fourth Orthros Gospel
Κατὰ Λουκᾶν 24:1-12

Καὶ τὸ μὲν σάββατον ἡσύχασαν κατὰ τὴν ἐντολήν, Τῇ δὲ μιᾷ τῶν σαββάτων ὄρθρου βαθέος ἦλθον ἐπὶ τὸ μνῆμα φέρουσαι ἃ ἡτοίμασαν ἀρώματα, καί τινες σὺν αὐταῖς. εὗρον δὲ τὸν λίθον ἀποκεκυλισμένον ἀπὸ τοῦ μνημείου, καὶ εἰσελθοῦσαι οὐχ εὗρον τὸ σῶμα τοῦ Κυρίου ᾿Ιησοῦ. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ διαπορεῖσθαι αὐτὰς περὶ τούτου καὶ ἰδοὺ ἄνδρες δύο ἐπέστησαν αὐταῖς ἐν ἐσθήσεσιν ἀστραπτούσαις. ἐμφόβων δὲ γενομένων αὐτῶν καὶ κλινουσῶν τὸ πρόσωπον εἰς τὴν γῆν εἶπον πρὸς αὐτάς· τί ζητεῖτε τὸν ζῶντα μετὰ τῶν νεκρῶν; οὐκ ἔστιν ὧδε, ἀλλ᾿ ἠγέρθη· μνήσθητε ὡς ἐλάλησεν ὑμῖν ἔτι ὢν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ, λέγων ὅτι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου παραδοθῆναι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων ἁμαρτωλῶν καὶ σταυρωθῆναι, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστῆναι. καὶ ἐμνήσθησαν τῶν ῥημάτων αὐτοῦ, καὶ ὑποστρέψασαι ἀπὸ τοῦ μνημείου ἀπήγγειλαν ταῦτα πάντα τοῖς ἕνδεκα καὶ πᾶσι τοῖς λοιποῖς. ἦσαν δὲ ἡ Μαγδαληνὴ Μαρία καὶ ᾿Ιωάννα καὶ Μαρία ᾿Ιακώβου καὶ οἱ λοιπαὶ σὺν αὐταῖς, αἳ ἔλεγον πρὸς τοὺς ἀποστόλους ταῦτα. καὶ ἐφάνησαν ἐνώπιον αὐτῶν ὡσεὶ λῆρος τὰ ῥήματα αὐτῶν, καὶ ἠπίστουν αὐταῖς. ὁ δὲ Πέτρος ἀναστὰς ἔδραμεν ἐπὶ τὸ μνημεῖον, καὶ παρακύψας βλέπει τὰ ὀθόνια κείμενα μόνα, καὶ ἀπῆλθε πρὸς ἑαυτόν, θαυμάζων τὸ γεγονός.


Epistle Reading

Prokeimenon. Third Mode. Luke 1: 46-48.
My soul magnifies the Lord, and my spirit rejoices in God my Savior.
Verse: For he has regarded the humility of his servant.

The reading is from St. Paul's Letter to the Hebrews 9:1-7.

BRETHREN, the first covenant had regulations for worship and an earthly sanctuary. For a tent was prepared, the outer one, in which were the lampstand and the table and the bread of the Presence; it is called the Holy Place. Behind the second curtain stood a tent called the Holy of Holies, having the golden altar of incense and the ark of the covenant covered on all sides with gold, which contained a golden urn holding the manna, and Aaron's rod that budded, and the tables of the covenant; above it were the cherubim of glory overshadowing the mercy seat. Of these things we cannot now speak in detail. These preparations having thus been made, the priests go continually into the outer tent, performing their ritual duties; but into the second only the high priest goes, and he but once a year, and not without taking blood which he offers for himself and for the errors of the people.

Προκείμενον. Third Mode. Λουκάν 1:46-48.
Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον, καὶ ἠγαλλίασε τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ τῷ Θεῷ τῷ σωτῆρί μου.
Στίχ. Ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ.

τὸ Ἀνάγνωσμα Πρὸς Ἑβραίους 9:1-7.

Ἀδελφοί, εἶχεν ἡ πρώτη σκηνὴ δικαιώματα λατρείας, τό τε ἅγιον κοσμικόν. Σκηνὴ γὰρ κατεσκευάσθη ἡ πρώτη, ἐν ᾗ ἥ τε λυχνία καὶ ἡ τράπεζα καὶ ἡ πρόθεσις τῶν ἄρτων, ἥτις λέγεται ἅγια. Μετὰ δὲ τὸ δεύτερον καταπέτασμα σκηνὴ ἡ λεγομένη ἅγια ἁγίων, χρυσοῦν ἔχουσα θυμιατήριον, καὶ τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης περικεκαλυμμένην πάντοθεν χρυσίῳ, ἐν ᾗ στάμνος χρυσῆ ἔχουσα τὸ μάννα, καὶ ἡ ῥάβδος Ἀαρὼν ἡ βλαστήσασα, καὶ αἱ πλάκες τῆς διαθήκης· ὑπεράνω δὲ αὐτῆς Χερουβὶμ δόξης κατασκιάζοντα τὸ ἱλαστήριον· περὶ ὧν οὐκ ἔστιν νῦν λέγειν κατὰ μέρος. Τούτων δὲ οὕτως κατεσκευασμένων, εἰς μὲν τὴν πρώτην σκηνὴν διὰ παντὸς εἰσίασιν οἱ ἱερεῖς, τὰς λατρείας ἐπιτελοῦντες· εἰς δὲ τὴν δευτέραν ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ μόνος ὁ ἀρχιερεύς, οὐ χωρὶς αἵματος, ὃ προσφέρει ὑπὲρ ἑαυτοῦ καὶ τῶν τοῦ λαοῦ ἀγνοημάτων·


Gospel Reading

4th Sunday of Matthew
The Reading is from Matthew 8:5-13

At that time, as Jesus entered Capernaum, a centurion came forward to him, beseeching him and saying, "Lord, my servant is lying paralyzed at home, in terrible distress." And he said to him, "I will come and heal him." But the centurion answered him, "Lord, I am not worthy to have you come under my roof; but only say the word, and my servant will be healed. For I am a man under authority, with soldiers under me; and I say to one, 'Go,' and he goes, and to another, 'Come,' and he comes, and to my slave, 'Do this,' and he does it." When Jesus heard him, he marveled, and said to those who followed him, "Truly, I say to you, not even in Israel have I found such faith. I tell you, many will come from east and west and sit at table with Abraham, Isaac, and Jacob in the kingdom of heaven, while the sons of the kingdom will be thrown into the outer darkness; there men will weep and gnash their teeth." And to the centurion Jesus said, "Go; be it done for you as you have believed." And the servant was healed at that very moment.

4th Sunday of Matthew
Κατὰ Ματθαῖον 8:5-13

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, εἰσελθόντι δὲ αὐτῷ εἰς Καπερναοὺμ προσῆλθεν αὐτῷ ἑκατόνταρχος παρακαλῶν αὐτὸν καὶ λέγων· Κύριε, ὁ παῖς μου βέβληται ἐν τῇ οἰκίᾳ παραλυτικός, δεινῶς βασανιζόμενος. καὶ λέγει αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς· ἐγὼ ἐλθὼν θεραπεύσω αὐτόν. καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἑκατόνταρχος ἔφη· Κύριε, οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς ἵνα μου ὑπὸ τὴν στέγην εἰσέλθῃς· ἀλλὰ μόνον εἰπὲ λόγῳ, καὶ ἰαθήσεται ὁ παῖς μου. καὶ γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός εἰμι ὑπὸ ἐξουσίαν, ἔχων ὑπ᾿ ἐμαυτὸν στρατιώτας, καὶ λέγω τούτῳ, πορεύθητι, καὶ πορεύεται, καὶ ἄλλῳ, ἔρχου, καὶ ἔρχεται, καὶ τῷ δούλῳ μου, ποίησον τοῦτο, καὶ ποιεῖ. ἀκούσας δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς ἐθαύμασε καὶ εἶπε τοῖς ἀκολουθοῦσιν· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐδὲ ἐν τῷ ᾿Ισραὴλ τοσαύτην πίστιν εὗρον. λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι πολλοὶ ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν ἥξουσι καὶ ἀνακλιθήσονται μετὰ ᾿Αβραὰμ καὶ ᾿Ισαὰκ καὶ ᾿Ιακὼβ ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν, οἱ δὲ υἱοὶ τῆς βασιλείας ἐκβληθήσονται εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. καὶ εἶπεν ὁ ᾿Ιησοῦς τῷ ἑκατοντάρχῳ· ὕπαγε, καὶ ὡς ἐπίστευσας γενηθήτω σοι. καὶ ἰάθη ὁ παῖς αὐτοῦ ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ.


BACK TO TOP

BACK TO TOP

Saints and Feasts

July 02

4th Sunday of Matthew


July 02

Deposition of the Precious Robe of the Theotokos in Blachernae

During the reign of Leo the Great (457-474) two patricians and brethren on a pilgrimage to the Holy Land lodged with an old widow, a Christian of Jewish descent. Seeing the many miracles wrought at a small shrine in her house, they pressed her until she revealed to them that she had raiment of the most holy Theotokos kept in a small coffer. Our Lady had had two virgins in her lifetime who attended upon her; before her holy dormition, she gave each of them one of her divine garments as a blessing. This old widow was of the family of one of those two virgins, and it had come through the generations into her hands. With the permission of God, that this holy relic might be had for the profit of many, the two men took the garment by stealth and brought it to Blachernae near Constantinople, and building a church in honor of the Apostles Peter and Mark, they secretly enshrined the garment therein. But here again, because of the multitude of miracles that were worked, it became known to the Emperor Leo, and a magnificent church was built, as some say, by that same Leo, but according to others, by his predecessors Marcian and Pulcheria, and enlarged by Leo when the holy raiment was found. The Emperor Justin the Younger completed the church, which the Emperor Romanus IV Diogenes raised up immediately again after it had burned in 1070. It burned again in 1434, and from that time it remained a small house of prayer together with the renowned holy spring. After the seventh century, the name Blachernae was given to other churches and monasteries by their pious founders out of reverence for this famous church in Constantinople. In this church John Catacuzene was crowned in 1345; also, the Council against Acindynus, the follower of Barlaam, was convoked here (see the Second Sunday of the Great Fast).


July 02

Juvenal, Patriarch of Jerusalem


July 02

Juvenal the Protomartyr of America & Alaska

Saint Juvenal was (together with Saint Herman; see Dec. 12) a member of the first mission sent from Russia to proclaim the Gospel in the New World. He was a priest-monk, and a zealous follower of the Apostles, and baptized hundreds of the natives of Alaska. He was martyred by enraged pagans in 1796.


July 02

John Maximovitch, Archbishop of Shanghai and San Francisco

The Holy Hierarch John Maximovitch was born in the Kharkov region in 1896, and reposed in Seattle in 1966. In 1921, during the Russian Civil War, his family fled to Belgrade, joining the ranks of Russian exiles in Serbia, where he later became a monk and was ordained priest. In 1934 he was made Bishop of Shanghai, where he served until the Communists came to power. Thereafter he ministered in Europe, serving as Bishop first in Paris then in Brussels, until he became Archbishop of San Francisco in 1962. Throughout his life he was revered as a strict ascetic, a devoted man of prayer, and a truly wondrous unmercenary healer of all manner of afflictions and woes. He served the Divine Liturgy daily, slept little more than an hour a day, and kept a strict fast until the evening. It is doubtful that any one man gave so much protection and comfort as he to the Russian Orthodox people in exile after the Revolution of 1917; he was an unwearying and watchful shepherd of his sheep in China, the Philippines, Europe, and America. Through his missionary labors he also brought into the Church many who had not been "of this fold." Since his repose in 1966, he has been especially glorified by God through signs and miracles, and his body has remained incorrupt.


BACK TO TOP

News, Announcements & Service Opportunities

Summer Greek Class  taught by Manos Legakis every Wednesday evening at 7p in the Small Hall and will continue through the summer.  Cost is $20.

Thurs,  June 29th:  Sts. Peter & Paul Divine Liturgy, 9a

Festival Preparations  are underway.  Please sign up to help where you can.  Our festival is right around the corner!  Contact Kiki at kikicladianos@gmail.com.

Festival Advance Tickets  are on sale now for $12/ea in the church office! 

Festival Contributions/Ads  are also being accepted.  Send completed forms/checks to the church office or send your ad directly to Paul Butenko at paulnbutenko@gmail.com. 

Festival Silent Auction is a great fundraiser for the church. We are humbly asking for donations of Gift Cards to local restaurants, movie theaters, breweries and entertainment around town ( e.g. Aces game, basketball games) to put together gift baskets to auction.  The Silent Auction Committee thanks you in advance for your generous donations. 100% of your donations can be used for your personal/business tax deduction. To donate contact the church office.  

Sanctuary Icon Project Our church sanctuary is home to beautiful icons of St. Anna, St. Nicholas, St. Spyridon, St. Seraphim and St. Sebastian of Jackson. Still to come are icons of St. Nektarios, St. John of San Francisco and the Apostle Paul. We would like to add an icon of St. Herman of Alaska, America’s first Saint. If you would like to donate toward this icon, another icon or just toward the project in general please contact the office or speak with either Andrew Rores or Fr. Stephen. 

Lost & Found  There are some jackets in the church office that have been left behind.  Please stop by if you are missing one.

Our Beautiful Church  is always in need of repairs.  Please keep an eye out for things that need fixing and bring it to the attention of the parish council or church office.  This motto would be helpful:  If you see something, say something!

2017 Stewardship   Please remember to fill out a 2017 Stewardship Card (available in the Small Hall).  A new card needs to be filled out each year.  Pledge Books are also available  as some people prefer to use the books to help them remember their weekly, monthly or annual stewardship.  If you choose to take one, please make sure to put your name and book number on the list provided.

The Children’s Word  bulletin for kids is in the Narthex.  Please pick one up!

Archangel Michael’s Food Barrel  is in the Small Hall year-round.  Please show your love and compassion for those in our community who are less fortunate.

Once Again We Welcome Our Visitors  and invite you to join us for coffee and fellowship in the Large Hall immediately following Services this morning.

*******************************

Service Opportunities

The church has many service opportunities for our beautiful church.  Some are listed below:

¨ Unlock/lock the church each Friday night for a weekly small hall rental from 5:30p to 7:15p

¨ Clean wax off of narthex and sanctuary floor

¨ Sweep front entrances before services

¨ Help keep small and large halls clean of clutter

¨ Flower ministry (donating funds and/or actually arranging flowers)

¨ Office help as needed

¨ Landscaping upkeep

Contact the church office if you can help!

 

 

 

BACK TO TOP

Services & Events

Sunday, July 2nd  4th Sunday of Matthew  Orthros 8:45a; Divine Liturgy 10a

Wednesday, July 5th  No Paraklesis; Summer Greek Class 7p

Thursday, July 6th  No Bible Study Today

Saturday, July 8th  Vespers 6p

Sunday, July 9th  5th Sunday of Matthew  Orthros 8:45a; Divine Liturgy 10a

 

BACK TO TOP

Serving Today

 

Welcome Team:  Jim Phillips, Imad Abboud, Monica Grecu, Chris Gaub (PC) 

Altar Flowers:  Please contact the church office if you would like to provide fresh flowers to honor our Lord in the holiest area of the church.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BACK TO TOP

In Our Prayers

Beth, Diko, Sandy, Mary, Pat, Helen, Bob, Christian, Richard, Jim, Eileen, Sherry, Cathy, Melanie, George, Susan, Carol, Mike, Anthony, Jessica, Florin, Nektaria, Alicia, Nina, Barbara, Fred, Chris, SherryLynn, Neil, Kathie, John, Simona, George, Anastasia, Anna Maria, Rosemarie, Steve, Dorothy, Nick. 

BACK TO TOP

Bulletin Insert(s)

BACK TO TOP