Publish-header
St. Nicholas Church
Publish Date: 2016-12-11
Bulletin Contents
Forefathers
Organization Icon
St. Nicholas Church

General Information

 • Phone:
 • (781) 862-6453
 • Street Address:

 • 17 Meriam Street

 • Lexington, MA 02420


Contact InformationServices Schedule

Sunday Matins/Orthros 8:15am

Sunday Divine Liturgy 9:30am

Weekday Matins/Orthros 8:45am* when chanter is available

Weekday Matins/Orthros 9:30am


Past Bulletins


Hymns of the Day

Resurrectional Apolytikion in the Plagal Fourth Mode

You descended from on high, O compassionate One, and condescended to be buried for three days, so that from the passions You might set us free. Our life and resurrection, O Lord, glory be to You.
Ἐξ ὕψους κατῆλθες ὁ εὔσπλαγχνος, ταφὴν καταδέξω τριήμερον, ἵνα ἡμᾶς ἐλευθερώσῃς τῶν παθῶν. Ἡ ζωὴ καὶ ἡ Ἀνάστασις ἡμῶν, Κύριε δόξα σοι.

Apolytikion for 11th Sun. of Luke in the Second Mode

By faith You justified the Forefathers, having through them betrothed to yourself the Church that came out of the nations. The saints are boasting in glory; for the glorious fruit, the Virgin who without seed gave birth to You, is from their progeny. At their entreaties, O Christ our God, save our souls.
Ἐν πίστει τοὺς Προπάτορας ἐδικαίωσας, τὴν ἐξ Ἐθνῶν δι' αὐτῶν προμνηστευσάμενος Ἐκκλησίαν. Καυχῶνται ἐν δόξῃ οἱ Ἅγιοι, ὄι ἐκ σπέρματος αὐτῶν, ὑπάρχει καρπός εὐκλεής, ἡ ἀσπόρως τεκοῦσά σε. Ταῖς αὐτῶν ἱκεσίαις, Χριστὲ ὁ Θεός, σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Seasonal Kontakion in the Third Mode

On this day the Virgin Maid * goes to the grotto to give birth * to the pre-eternal Word * in an ineffable manner. * Dance for joy, all the inhabited earth, on hearing. * Glorify along with Angels and with the shepherds * Him who willed that He appear as * a newborn Child, * the pre-eternal God.
Ἡ Παρθένος σήμερον, τὸν Προαιώνιον Λόγον, ἐν Σπηλαίῳ ἔρχεται, ἀποτεκεῖν ἀπορρήτως. Χόρευε ἡ οἰκουμένη ἀκουτισθεῖσα, δόξασον μετὰ Ἀγγέλων καὶ τῶν Ποιμένων, βουληθέντα ἐποφθῆναι, παιδίον νέον, τὸν πρὸ αἰώνων Θεόν.
BACK TO TOP

Gospel and Epistle Readings

Matins Gospel Reading

Third Orthros Gospel
The Reading is from Mark 16:9-20

At that time, Jesus rose early on the first day of the week, and he appeared first to Mary Magdalene, from whom he had cast seven demons. She went and told those who had been with him, as they mourned and wept. But when they heard that he was alive and had been seen by her, they would not believe it.

After this he appeared in another form to two of them, as they were walking into the country. And they went back and told the rest, but they did not believe them.

Afterward he appeared to the eleven themselves as they sat at table; and he upbraided them for their unbelief and hardness of heart, because they had not believed those who saw him after he had risen. And he said to them, "Go into all the world and preach the gospel to the whole creation. He who believes and is baptized will be saved; but he who does not believe will be condemned. And these signs will accompany those who believe: in my name they will cast out demons; they will speak in new tongues; they will pick up serpents, and if they drink any deadly thing, it will not hurt them; they will lay their hands on the sick, and they will recover."

So then the Lord Jesus, after he had spoken to them, was taken up into heaven, and sat down at the right hand of God. And they went forth and preached everywhere, while the Lord worked with them and confirmed the message by the signs that attended it. Amen.

Third Orthros Gospel
Κατὰ Μᾶρκον 16:9-20

᾿Αναστὰς δὲ πρωῒ πρώτῃ σαββάτου ἐφάνη πρῶτον Μαρίᾳ τῇ Μαγδαληνῇ, ἀφ᾿ ἧς ἐκβεβλήκει ἑπτὰ δαιμόνια. ἐκείνη πορευθεῖσα ἀπήγγειλε τοῖς μετ᾿ αὐτοῦ γενομένοις, πενθοῦσι καὶ κλαίουσι. κἀκεῖνοι ἀκούσαντες ὅτι ζῇ καὶ ἐθεάθη ὑπ᾿ αὐτῆς, ἠπίστησαν. Μετὰ δὲ ταῦτα δυσὶν ἐξ αὐτῶν περιπατοῦσιν ἐφανερώθη ἐν ἑτέρᾳ μορφῇ, πορευομένοις εἰς ἀγρόν. κἀκεῖνοι ἀπελθόντες ἀπήγγειλαν τοῖς λοιποῖς· οὐδὲ ἐκείνοις ἐπίστευσαν. ῞Υστερον ἀνακειμένοις αὐτοῖς τοῖς ἕνδεκα ἐφανερώθη, καὶ ὠνείδισε τὴν ἀπιστίαν αὐτῶν καὶ σκληροκαρδίαν, ὅτι τοῖς θεασαμένοις αὐτὸν ἐγηγερμένον οὐκ ἐπίστευσαν. καὶ εἶπεν αὐτοῖς· πορευθέντες εἰς τὸν κόσμον ἅπαντα κηρύξατε τὸ εὐαγγέλιον πάσῃ τῇ κτίσει. ὁ πιστεύσας καὶ βαπτισθεὶς σωθήσεται, ὁ δὲ ἀπιστήσας κατακριθήσεται. σημεῖα δὲ τοῖς πιστεύσασι ταῦτα παρακολουθήσει· ἐν τῷ ὀνόματί μου δαιμόνια ἐκβαλοῦσι· γλώσσαις λαλήσουσι καιναῖς· ὄφεις ἀροῦσι· κἂν θανάσιμόν τι πίωσιν, οὐ μὴ αὐτοὺς βλάψει· ἐπὶ ἀρρώστους χεῖρας ἐπιθήσουσι, καὶ καλῶς ἕξουσιν. ῾Ο μὲν οὖν Κύριος μετὰ τὸ λαλῆσαι αὐτοῖς ἀνελήφθη εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐκάθισεν ἐκ δεξιῶν τοῦ Θεοῦ. ἐκεῖνοι δὲ ἐξελθόντες ἐκήρυξαν πανταχοῦ, τοῦ Κυρίου συνεργοῦντος καὶ τὸν λόγον βεβαιοῦντος διὰ τῶν ἐπακολουθούντων σημείων. ἀμήν.


Epistle Reading

Prokeimenon. Fourth Mode. Daniel 3.26,27.
Blessed are you, O Lord, the God of our fathers.
Verse: For you are just in all you have done.

The reading is from St. Paul's Letter to the Colossians 3:4-11.

BRETHREN, when Christ who is our life appears, then you also will appear with him in glory. Put to death therefore what is earthly in you: fornication, impurity, passion, evil desire, and covetousness, which is idolatry. On account of these the wrath of God is coming upon the sons of disobedience. In these you once walked, when you lived in them. But now put them all away; anger, wrath, malice, slander, and foul talk from your mouth. Do not lie to one another, seeing that you have put off the old nature with its practices and have put on the new nature, which is being renewed in knowledge after the image of its creator. Here there cannot be Greek and Jew, circumcised and uncircumcised, barbarian, Scythian, slave, free man, but Christ is all, and in all.

Προκείμενον. Fourth Mode. Δανιήλ 3.26-27.
Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ Θεὸς τῶν Πατέρων ἡμῶν.
Στίχ. Ὅτι δίκαιος εἶ ἐπὶ πᾶσιν, οἷς ἐποίησας ἡμῖν.

τὸ Ἀνάγνωσμα Πρὸς Κολοσσαεῖς 3:4-11.

Ἀδελφοί, ὅταν ὁ Χριστὸς φανερωθῇ, ἡ ζωὴ ἡμῶν, τότε καὶ ὑμεῖς σὺν αὐτῷ φανερωθήσεσθε ἐν δόξῃ. Νεκρώσατε οὖν τὰ μέλη ὑμῶν τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, πορνείαν, ἀκαθαρσίαν, πάθος, ἐπιθυμίαν κακήν, καὶ τὴν πλεονεξίαν, ἥτις ἐστὶν εἰδωλολατρεία, διʼ ἃ ἔρχεται ἡ ὀργὴ τοῦ θεοῦ ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειθείας· Ἐν οἷς καὶ ὑμεῖς περιεπατήσατέ ποτε, ὅτε ἐζῆτε ἐν αὐτοῖς. Νυνὶ δὲ ἀπόθεσθε καὶ ὑμεῖς τὰ πάντα, ὀργήν, θυμόν, κακίαν, βλασφημίαν, αἰσχρολογίαν ἐκ τοῦ στόματος ὑμῶν· μὴ ψεύδεσθε εἰς ἀλλήλους, ἀπεκδυσάμενοι τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον σὺν ταῖς πράξεσιν αὐτοῦ, καὶ ἐνδυσάμενοι τὸν νέον, τὸν ἀνακαινούμενον εἰς ἐπίγνωσιν κατʼ εἰκόνα τοῦ κτίσαντος αὐτόν· ὅπου οὐκ ἔνι Ἕλλην καὶ Ἰουδαῖος, περιτομὴ καὶ ἀκροβυστία, βάρβαρος, Σκύθης, δοῦλος, ἐλεύθερος· ἀλλὰ τὰ πάντα καὶ ἐν πᾶσιν Χριστός.


Gospel Reading

11th Sunday of Luke
The Reading is from Luke 14:16-24

The Lord said this parable: "A man once gave a great banquet, and invited many; and at the time of the banquet he sent his servant to say to those who had been invited, 'Come; for all is now ready.' But they all alike began to make excuses. The first said to him, 'I have bought a field, and I go out and see it; I pray you, have me excused.' And another said, 'I have bought five yoke of oxen, and I must go to examine them; I pray you, have me excused.' And another said, 'I have married a wife, and therefore I cannot come.' So the servant came and reported this to his master. Then the householder in anger said to his servant, 'Go out quickly to the streets and lanes of the city, and bring in the poor and maimed and blind and lame.' And the servant said, 'Sir, what you commanded has been done, and there is still room.' And the master said to the servant, 'Go out to the highways and hedges, and compel people to come in, that my house may be filled. For I tell you, none of those men who were invited shall taste my banquet. For many are called, but few are chosen.'"

11th Sunday of Luke
Κατὰ Λουκᾶν 14:16-24

Εἶπεν ὁ Κύριος τήν παραβολὴν ταύτην· Ἄνθρωπός τις ἐποίησε δεῖπνον μέγα καὶ ἐκάλεσε πολλούς· καὶ ἀπέστειλε τὸν δοῦλον αὐτοῦ τῇ ὥρᾳ τοῦ δείπνου εἰπεῖν τοῖς κεκλημένοις· ἔρχεσθε, ὅτι ἤδη ἕτοιμά ἐστι πάντα. καὶ ἤρξαντο ἀπὸ μιᾶς παραιτεῖσθαι πάντες. ὁ πρῶτος εἶπεν αὐτῷ· ἀγρὸν ἠγόρασα, καὶ ἔχω ἀνάγκην ἐξελθεῖν καὶ ἰδεῖν αὐτόν· ἐρωτῶ σε, ἔχε με παρῃτημένον. καὶ ἕτερος εἶπε· ζεύγη βοῶν ἠγόρασα πέντε, καὶ πορεύομαι δοκιμάσαι αὐτά· ἐρωτῶ σε, ἔχε με παρῃτημένον. καὶ ἕτερος εἶπε· γυναῖκα ἔγημα, καὶ διὰ τοῦτο οὐ δύναμαι ἐλθεῖν. καὶ παραγενόμενος ὁ δοῦλος ἐκεῖνος ἀπήγγειλε τῷ κυρίῳ αὐτοῦ ταῦτα. τότε ὀργισθεὶς ὁ οἰκοδεσπότης εἶπε τῷ δούλῳ αὐτοῦ· ἔξελθε ταχέως εἰς τὰς πλατείας καὶ ῥύμας τῆς πόλεως, καὶ τοὺς πτωχοὺς καὶ ἀναπήρους καὶ χωλοὺς καὶ τυφλοὺς εἰσάγαγε ὧδε. καὶ εἶπεν ὁ δοῦλος· κύριε, γέγονεν ὡς ἐπέταξας, καὶ ἔτι τόπος ἐστί. καὶ εἶπεν ὁ κύριος πρὸς τὸν δοῦλον· ἔξελθε εἰς τὰς ὁδοὺς καὶ φραγμοὺς καὶ ἀνάγκασον εἰσελθεῖν, ἵνα γεμισθῇ ὁ οἶκος μου. λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων τῶν κεκλημένων γεύσεταί μου τοῦ δείπνου. Πολλοί γὰρ εἰσιν κλητοί, ὀλίγοι δέ ἐκλεκτοί.


BACK TO TOP

Wisdom of the Fathers

This parable ... proclaims beforehand both the casting out of the Jews, and the calling of the Gentiles; and it indicates together with this also the strictness of the life required, and how great the punishment appointed for the careless ....
St. John Chrysostom
Homily 69 on Matthew 22, 4th Century

And when were they bidden? By all the prophets; by John again; for unto Christ he would pass all on, saying, "He must increase, I must decrease;" by the Son Himself again, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will refresh you;" and again, "If any man thirst, let him come unto me, and drink."
St. John Chrysostom
Homily 69 on Matthew 22, 4th Century

What was the nature of the invitation? God the Father has prepared in Christ for the inhabitants of earth those gifts which are bestowed upon the world through Him, even the forgiveness of sins, the cleansing away of all defilement, the communion of the Holy Spirit, the glorious adoption of sons, and the kingdom of the heavens.
St. Cyril of Alexandria
Translation courtesy of "The Orthodox New Testament" Volume 1, 4th Century

Come, O faithful, Let us enjoy the Master's hospitality, The banquet of immortality. In the upper chamber with uplifted minds Let us receive the exalted words of the Word Whom we magnify.
Last Ode of the Compline Canon

BACK TO TOP

Saints and Feasts

Forefathers
December 11

11th Sunday of Luke

On the Sunday that occurs on or immediately after the eleventh of this month, we commemorate Christ's forefathers according to the flesh, both those that came before the Law, and those that lived after the giving of the Law.

Special commemoration is made of the Patriarch Abraham, to whom the promise was first given, when God said to him, "In thy seed shall all the nations of the earth be blessed" (Gen. 22:18). This promise was given some two thousand years before Christ, when Abraham was seventy-five years of age. God called him and commanded him to forsake his country, parents, and kinsmen, and to depart to the land of the Canaanites. When he arrived there, God told him, "I will give this land to thy seed" (Gen. 12:7); for this cause, that land was called the "Promised Land," which later became the country of the Hebrew people, and which is also called Palestine by the historians. There, after the passage of twenty-four years, Abraham received God's law concerning circumcision. In the one hundredth year of his life, when Sarah was in her ninetieth year, they became the parents of Isaac. Having lived 175 years altogether, he reposed in peace, a venerable elder full of days.


Allsaint
December 11

Daniel the Stylite of Constantinople

This Saint was from the village of Marutha in the region of Samosata in Mesopotamia. He became a monk at the age of twelve. After visiting Saint Symeon the Stylite (see Sept. 1) and receiving his blessing, he was moved with zeal to follow his marvellous way of life. At the age of forty-two, guided by providence, he came to Anaplus in the environs of Constantinople, in the days of the holy Patriarch Anatolius (see July 3), who was also healed by Saint Daniel of very grave malady and sought to have him live near him. Upon coming to Anaplus, Saint Daniel first lived in the church of the Archangel Michael, but after some nine years, Saint Symeon the Stylite appeared to him in a vision, commanding him to imitate his own ascetical struggle upon a pillar. The remaining thirty-three years of his life he stood for varying periods on three pillars, one after another. He stood immovable in all weather, and once his disciples found him covered with ice after a winter storm. He was a counsellor of emperors; the pious emperor Leo the Great fervently loved him and brought his royal guests to meet him. It was at Saint Daniel's word that the holy relics of Saint Symeon the Stylite were brought to Constantinople from Antioch, and it was in his days that the Emperor Leo had the relics of the Three Holy Children brought from Babylon. Saint Daniel also defended the Church against the error of the Eutychians. Having lived through the reigns of the Emperors Leo, Zeno, and Basiliscus, he reposed in 490, at the age of eighty-four.


Spyridon
December 12

Spyridon the Wonderworker of Trymithous

Spyridon, the God-bearing Father of the Church, the great defender of Corfu and the boast of all the Orthodox, had Cyprus as his homeland. He was simple in manner and humble of heart, and was a shepherd of sheep. When he was joined to a wife, he begat of her a daughter whom they named Irene. After his wife's departure from this life, he was appointed Bishop of Trimythus, and thus he became also a shepherd of rational sheep. When the First Ecumenical Council was assembled in Nicaea, he also was present, and by means of his most simple words stopped the mouths of the Arians who were wise in their own conceit. By the divine grace which dwelt in him, he wrought such great wonders that he received the surname 'Wonderworker." So it is that, having tended his flock piously and in a manner pleasing to God, he reposed in the Lord about the year 350, leaving to his country his sacred relics as a consolation and source of healing for the faithful.

About the middle of the seventh century, because of the incursions made by the barbarians at that time, his sacred relics were taken to Constantinople, where they remained, being honoured by the emperors themselves. But before the fall of Constantinople, which took place on May 29, 1453, a certain priest named George Kalokhairetes, the parish priest of the church where the Saint's sacred relics, as well as those of Saint Theodora the Empress, were kept, took them away on account of the impending peril. Travelling by way of Serbia, he came as far as Arta in Epirus, a region in Western Greece opposite to the isle of Corfu. From there, while the misfortunes of the Christian people were increasing with every day, he passed over to Corfu about the year 1460. The relics of Saint Theodora were given to the people of Corfu; but those of Saint Spyridon remain to this day, according to the rights of inheritance, the most precious treasure of the priest's own descendants, and they continue to be a staff for the faithful in Orthodoxy, and a supernatural wonder for those that behold him; for even after the passage of 1,500 years, they have remained incorrupt, and even the flexibility of his flesh has been preserved. Truly wondrous is God in His Saints! (Ps. 67:3 5)


Allsaint
December 12

Holy New Martyr Peter the Aleut

The holy New Martyr Peter suffered martyrdom in San Francisco at the time that California belonged to Spain. An Aleut from Alaska, he and his companions were captured in California by the Spaniards. When he refused to abandon Orthodoxy to accept Latinism, which they wished to force upon him, the Spaniards submitted him to a martyrdom like that suffered by Saint James the Persian, cutting him apart joint by joint. He died from loss of blood in steadfast confession of the Faith in 1815.


Hermanalaska
December 13

Herman the Wonderworker of Alaska & First Saint of America

Saint Herman (his name is a variant of Germanus) was born near Moscow in 1756. In his youth he became a monk, first at the Saint Sergius Hermitage near Saint Petersburg on the Gulf of Finland; while he dwelt there, the most holy Mother of God appeared to him, healing him of a grave malady. Afterwards he entered Valaam Monastery on Valiant Island in Lake Ladoga; he often withdrew into the wilderness to pray for days at a time. In 1794, answering a call for missionaries to preach the Gospel to the Aleuts, he came to the New World with the first Orthodox mission to Alaska. He settled on Spruce Island, which he called New Valaam, and here he persevered, even in the face of many grievous afflictions mostly at the hands of his own countrymen in the loving service of God and of his neighbour. Besides his many toils for the sake of the Aleuts, he subdued his flesh with great asceticism, wearing chains, sleeping little, fasting and praying much. He brought many people to Christ by the example of his life, his teaching, and his kindness and sanctity, and was granted the grace of working miracles and of prophetic insight. Since he was not a priest, Angels descended at Theophany to bless the waters in the bay; Saint Herman used this holy water to heal the sick. Because of his unwearying missionary labours, which were crowned by God with the salvation of countless souls, he is called the Enlightener of the Aleuts, and has likewise been renowned as a wonderworker since his repose in 1837.


Allsaint
December 13

The Holy Martyrs Eustratius, Auxentius, Eugene, Mardarius, and Orestes of Greater Armenia

The Five Martyrs were from Greater Armenia. Like their ancestors, they worshipped Christ in secret; during the persecution of Diocletian, they presented themselves before the Forum authorities, and having been tormented in diverse manners, by Lysius the proconsul, three of them ended their lives in torments. As for Saints Eustratius and Orestes, they survived and were sent to Sebastia to Agricolaus, who governed the whole East; by his command these Saints, received their end as martyrs by fire in 296. Saint Auxentius was a priest. Saint Eustratius was educated and an orator; he was the foremost among Lysius' dignitaries and the archivist of the province. In the Synaxarion he is given the Latin title of scriniarius, that is, "keeper of the archives." The prayer, "Magnifying I magnify Thee, O Lord," which is read in the Saturday Midnight Service, is ascribed to him. In the Third Hour and elsewhere there is another prayer, "O Sovereign Master, God the Father Almighty," which is ascribed to Saint Mardarius.


Allsaint
December 13

Lucia the Virgin-martyr

Saint Lucia was from Syracuse in Sicily, a virgin betrothed to a certain pagan. Since her mother suffered from an issue of blood, she went with her to the shrine of Saint Agatha at Catania to seek healing (see Feb. 5). There Saint Agatha appeared to Lucia in a dream, assuring her of her mother's healing, and foretelling Lucia's martyrdom. When her mother had been healed, Lucia gladly distributed her goods to the poor, preparing herself for her coming confession of Christ. Betrayed as a Christian by her betrothed to Paschasius the Governor, she was put in a brothel to be abased, but was preserved in purity by the grace of God. Saint Lucia was beheaded in the year 304, during the reign of Diocletian.


Allsaint
December 14

The Holy Martyrs Thyrsus, Leucius, and Callinicus of Asia Minor, and Philemon, Apollonius, and Arian of Alexandria

Of these, the Martyrs who were from Asia Minor contested for piety's sake during the reign of Decius, in 250. Saint Leucius, seeing the slaughter of the Christians, reproached the Governor Cumbricius, for which he was hung up, harrowed mercilessly on his sides, then beheaded. For boldly professing himself a Christian and rebuking the Governor for worshipping stocks and stones as gods, Saint Thyrsus, after many horrible tortures, was sentenced to be sawn asunder, but the saw would not cut, and became so heavy in the executioners' hands that they could not move it; Saint Thyrsus then gave up his spirit, at Apollonia in the Hellespont. Saint Callinicus a priest of the idols, was converted through the martyrdom and miracles of Saint Thyrsus, and was beheaded.

During the reign of Diocletian (284-305), the Governor of Antinoe in the Thebaid of Upper Egypt was Arian, a fierce persecutor who had sent many Christians to a violent death, among them Saints Timothy and Maura (see May 3) and Saint Sabine (Mar. 16). When he had imprisoned Christians for their confession of faith, one of them, named Apollonius, a reader of the Church, lost his courage at the sight of the instruments of torture, and thought how he might escape torments without denying Christ. He gave money to Philemon a flute-player and a pagan, that he might put on Apollonius' clothes and offer sacrifice before Arian, so that all would think Apollonius to have done the Governor's will, and he might be released. Philemon agreed to this, but when the time came to offer sacrifice, enlightened by divine grace, he declared himself a Christian instead. He and Apollonius, who also confessed Christ when the fraud was exposed, were both beheaded. Before beheading them, Arian had commanded that they be shot with arrows, but while they remained unharmed, Arian himself was wounded by one of the arrows; Saint Philemon foretold that after his martyrdom, Arian would be healed at his tomb. When this came to pass, Arian, the persecutor who had slain so many servants of Christ, himself believed in Christ and was baptized with four of his bodyguards. Diocletian heard of this and had Arian and his body-guards brought to him. For their confession of Christ, they were cast into the sea, and received the crown of life everlasting.


Elefther
December 15

Eleutherios the Hieromartyr, Bishop of Illyricum, and his mother Anthia

This Saint had Rome as his homeland. Having been orphaned of his father from childhood, he was taken by his mother Anthia to Anicetus, the Bishop of Rome (some call him Anencletus, or Anacletus), by whom he was instructed in the sacred letters (that is, the divine Scriptures). Though still very young in years, he was made Bishop of Illyricum by reason of his surpassing virtue, and by his teachings he converted many unbelievers to Christ. However, during a most harsh persecution that was raised against the Christians under Hadrian (reigned 117-138), the Saint was arrested by the tyrants. Enduring many torments for Christ, he was finally put to death by two soldiers about the year 126. As for his Christ-loving mother Anthia, while embracing the remains of her son and kissing them with maternal affection, she was also beheaded.


Allsaint
December 16

The Holy Prophet Aggaeus (Haggai)

The Prophet Aggaeus, whose name means "festive," was born in Babylon at the time of the captivity Of the Jews. He began to prophesy in Jerusalem after their return thereto, and to admonish the people to rebuild the Temple, in the days of Zorobabel, the second year of the reign of Darius Hystaspes, King of Persia, about the year 520 before Christ. His prophecy, divided into two chapters, is ranked tenth among the minor Prophets.


Allsaint
December 16

Our Righeous Mother Blessed Empress Theophania

Saint Theophania, who was born in Constantinople, was of royal lineage. Instructed in letters, and adorned with many virtues, she was united in marriage to Emperor Leo the Wise (reigned 886-912). But counting the glory of the earthly kingdom as nought, she spent her nights and days in serving God with psalms and hymns and prayers, working various good deeds until she surrendered her spirit to God in peace, while still in her youth, being, according to some, about twenty years of age, according to others, twenty-seven. Her holy relics are still preserved in the patriarchal church in Constantinople as a source of healing for those that draw nigh with faith and longing. She was also the builder of the Holy Patriarchal and Stavropigeal Monastery of St. Anastasia the Protector from Potions in Chalke (883).


Daniel3
December 17

Daniel the Prophet & Ananias, Azarias, & Misail, the Three Holy Youths

The Prophet Daniel and the Three Children were all descended from the royal tribe of Judah. In the year 599 before Christ, in the reign of Joachim, who was also called Jechonias (I Chron. 3:16, and II Chron. 36:8), while yet children, these righteous ones were led away as captives into Babylon together with the other Jews by Nabuchodonosor. He singled them out from among the other captives to serve him, and renamed them thus: Daniel was named Baltazar; Ananias, Sedrach: Misail, Misach; and Azarias, Abednago. They were reared in the royal court, and taught the wisdom of the Chaldeans; and after the passage of three years, they surpassed all the Chaldean sages (Dan. 1).

Thereafter, Daniel, being still a lad, interpreted that mysterious image seen by Nabuchodonosor in a dream, an image that was composed of different metals, but was shattered and ground to dust by a certain stone which had been hewn out of a mountain without the hand of man. This vision clearly portrayed through the mountain the height of the Virgin's holiness and the power of the Holy Spirit which overshadowed her. Through the image of the Stone, Christ was portrayed, Who was seedlessly born of her, and Who by His coming as the Godman would shatter and destroy all the kingdoms of the world, which were portrayed through the image; and He would raise them that believe in Him into His Heavenly Kingdom, which is eternal and everlasting (ibid. 2:31-45). Thereupon, he signified in prophecy the time of His appearance in the Jordan, the beginning of His preaching of the Gospel, the time of His saving Passion, and the cessation of the worship according to the Mosaic Law, (ibid. 9:14-27). He portrayed most excellently the majestic and dread image of His second coming, presenting by means of words, as with living colours, the fiery throne which shall be set, the Eternal Judge Who shall sit thereon, the river of fire that shall flow forth before Him, the calling to account before the impartial judgment seat, the opened books of each ones deeds, the thousands upon thousands of them that minister to Him, and the ten thousands of them that stand in His presence (ibid. 7: 9-10). Daniel (whose name means "God is judge") was called "man of desires" by the Angels that appeared (ibid. 9:23), because he courageously disdained every desire of the body, even the very bread that is necessary for nourishment. Furthermore, he received this name because, in his longing for the freedom of those of his tribe, and his desire to know their future condition, he ceased not supplicating God, fasting and bending the knee three times a day. Because of this prayer he was cast into the den of lions, after he had been accused by his enemies as a transgressor of the decree issued through the proclamation of the king, that no one should worship or ask for anything from God or from men for thirty days, but only from the king. But having stopped the mouths of the lions by divine might, and appearing among them as though he were a shepherd of sheep, Daniel showed the impious the might of godliness (ibid. 6:1-23).

As for the Three Children, Ananias ("Yah is gracious"), Misail ("Who is what God is?), and Azarias ("Yah is keeper"), since they refused to offer adoration to Nabuchodonosor's image, they were cast into the furnace of fire. They were preserved unharmed amidst the flames - even their hair was untouched - by the descent of the Angel of the Lord, that is, the Son of God. Walking about in the furnace, as though in the midst of dew, they sang the universal hymn of praise to God, which is found in the Seventh and Eighth Odes of the Holy Psalter. And coming forth therefrom, without even the smell of the fire on their clothes (Dan. 3), they prefigured in themselves the Virgin's incorrupt giving of birth; for she, on receiving the Fire of the Godhead within her womb, was not burned, but remained virgin, even as she was before giving birth.

Therefore the Church celebrates the Three Children and Daniel on this day, on the Sunday of the Forefathers, and on the Sunday before the Nativity of Christ, since they prefigured and proclaimed His Incarnation. Furthermore, they were of the tribe of Judah, wherefrom, Christ sprang forth according to the flesh. The holy Three Children completed their lives full of days; as for the Prophet Daniel, he lived until the reign of Cyrus, King of Persia, whom he also petitioned that his nation be allowed to return to Jerusalem and that the Temple be raised up again, and his request was granted. He reposed in Peace, having lived about eighty-eight years. His prophetical book, which is divided into twelve chapters, is ranked fourth among the greater Prophets.


Dionyzak
December 17

Dionysius of Zakynthos

The holy hierarch, Saint Dionysius, who was born and reared on Zakynthos, was the son of pious and wealthy parents, Mocius and Paulina by name. In his youth he entered the ancient monastery of the Strophada Islands, which lie south of Zakynthos, and there he donned the monastic habit. Later, he was appointed Archbishop of Aegina, and adorned its throne for a considerable time. Thereafter he returned to his homeland. One incident in his life especially reveals to what virtue he attained. A man came to him in desperation, witnessing that he had committed a murder, and was being pursued by the slain man's family. He asked Saint Dionysius to give him refuge. The Saint agreed to this, upon learning that it was his own brother whom the man had slain, he said nothing, but concealing the agony of his grief, hid him. When the Saint's kinsmen arrived at the monastery, he told them that the Murderer had gone by such and such a way. When they had departed, he admonished the man concerning the gravity of his sin, instructed him in repentance, and sent him off in peace having forgiven him his brother's murder. According to local tradition, this man later returned and became a monk at this same monastery. Saint Dionysius reposed in peace in 1621, leaving behind his sacred and incorrupt relics as a treasure for his fellow citizens.


BACK TO TOP

Parish Announcements

 FELLOWSHIP HOUR

Hosted by the Digenis and Bury Families

Thank you to the Colt Family for hosting last week’s.

PARISH ANNOUNCEMENTS

CHURCH SCHOOL CLASSES IN HALL – Please remember that there are two classes held in the hall.  We ask that you please be respectful of the teachers and their students.  Unless necessary, we ask that no one be in the hall until dismissal.  Thank you.

2017-2018 PARISH COUNCIL ELECTIONS TODAY – following Divine Liturgy.  Per the UPR of the Archdiocese, only Parishioners in Good Standing are able to vote.

CHRISTMAS PAGEANT REHEARSALS TODAY AND SUNDAY, DECEMBER 18.

ST. IRENE’S PHILOPTOCHOS CHRISTMAS TOY DRIVE TODAY is the last day for drop off.  A drop-off table is setup in the hall.  Thank you to all who have donated to this worthy cause  for needy children at battered women’s shelter. 

ST. IRENE’S PHILOPTOCHOS APPEAL FOR PASTRY for our Christmas Bake Sale, December 17 and 18.  Sign up rosters are located on the bulletin board.  Please sign up.. As always, thank you for your pastry donations.  

INSTALLATION OF ICON OF PANAGIA GORGOIPIKOOS AND VESPERS with Metropolitan Methodios presiding on Thursday, December 15 at 6:30 p.m. at the TaxiarchaeChurch.

B.I.B.L.E. (Basic Instructions Before Leaving Earth) AND HYMNOLOGY CLASS – Both are held on Tuesdays, – Bible Study will begin at 6:00 p.m. (for 30 minutes) and an open forum question/answer period about our Orthodox Faith (for 30 minutes).  Hymnology Class will meet from 7:00 p.m.-8:00 p.m. and will be learning the Katavasias of the Mother of God (they are the set hymns that are chanted also during the Salutation Services during Great Lent). 

BOOK OF THE MONTH CLUB – Our parish is happy to announce a New Ministry for the 2016-17 year, an “Orthodox Book of the Month Club”.  We will be reading the book, “Beginning to Pray” by Archbishop Anthony Bloom, and we will discuss/talk once a week.  If you would like to join this ministry please see or contact Alexa Vafiades at alexa.vafiades@gmail.com

EXERCISE CLASSES will begin on Thursday, January 5, 2017 at 12:00 p.m.                            

PROSFORO BAKING – For those who would like to bake Prosforo, a sign up sheet is on the bulletin board.  The Church is always in need of this.  Please sign up!!!!

HOSPITAL/HOME VISITS – If there is a loved one or someone you know that is not able to come to church to receive the Mysteries, please contact Fr.Demetri so he may schedule a pastoral visit. If you would like to accompany Fr.Demetri on a house/nursing home/hospital please contact him.

DID YOU KNOW???  If you’re shopping online, St. Nicholas will benefit from all purchases at AMAZON at no expense to you.  Visit our website www.stnicholaslex.org and click on the Amazon icon on the right column.  Happy shopping and thank you,  See flyer on in this bulletin for more information and instructions.

CONTINUING OUR NEW TRADITION ON VASILOPITA SUNDAY!!! - Through the Philoptochos every year, we have our Annual Vasilopita Sunday.  In 2016 it will take place on Sunday, January 8, following The Divine Liturgy.  This year we are going to CONTINUE WHAT WE STARTED 2 YEARS AGO…  We are asking that our Faithful make the Vasilopitas using their own recipes from their own traditions (as you can see in the pictures, they are all different and great!!!) Please remember to put a coin in the bread (wrap it in foil) that way many of our ministries and their dedicated leaders have a chance to get a coin for the year!!!

STEWARDSHIP SUNDAY – December 18 – Please make sure to bring your 2017 Commitment Form with you on this Sunday.

 

 
BACK TO TOP

Prayer List

PRAYER LIST

Pondering on the words of St. Paul, “Let no one seek his own, but each one the other’s wellbeing. (I Cor. 10:24).

Give rest to the weary, visit the sick, support the poor, for this is also worship. Aphahat           

For any prayer concern (salvation, health, employment, stress and anxieties, etc.) please send baptismal names only to: st.nicholas.lex@verizon.net  

We may not be able to help others materially or medically, but God does hear our prayers and always asks us to pray for each other and so build up the Body of Christ (Eph. 4:11-16).

For the release of Bishop Paul and Bishop John those in Syria, Iraq and Ukraine

For health, recovery from illness and surgery: Fr. Nicholas, Fr. Peter, Maria, George, Mercene, Scott, John, Nicholas, Gina, Aaron, Mickey, Jack, Peter, Paul, Charlie, Hugh, Sophia, Maria, May, Lawrence, Vasile, Gabriela and family, Irene, Constantine, Renee, John, Maria, Cindy, Laurie, Matthew, George, Brooke, Rene, Ryan, Evanthia, Marcy, Gary, Georgia, Caroline, Maggie

For comfort, spiritual help & strengthening of faith: Presbytera Diane, Constantine & Helen, Kostantinos, Savvas, Stephanie, Maria and family, Effie and family, Rebecca Ann, Ruben, Loraine and family, Catherine, Dimitra, Christine and family, Amy, Patrick and family, Nicholas & Georgia, Thomas and Stavroula, Matthew, Andrew

For parents and their families: Fr. William and Mia, Mahala and family, James and Shylo, Pierce Family, Ramakrishnan family

For engaged couples on the journey to marriage: Brenda and Peter

For conceiving of children: Theodore and Anastasia, Gerasimos and Maria, Petros and Anastasia, Steve and Kathleen

For childbearing: Shylo

For those in the Armed Forces: Matthew, Timothy, Rick, David, Michael, Chris, Brian

For employment:  Nicholas, Scott, Joanna, Phil, Chris, Laura, Melissa, Michalis, George

For the homeless, poor and needy…

This insert is provided by the St. Nicholas Parish Family Stewardship Committee

BACK TO TOP

Parish Calendar

 • St. Nicholas Lexington

  November 15 to December 25, 2016

  Tuesday, November 15

  Christmas Fast

  Sunday, December 11

  8:15AM Orthros

  9:30AM Divine Liturgy

  10:45AM Church School

  Monday, December 12

  9:00AM Baklava Workshop

  6:30PM Philoptochos & Men's Group Christmas Gathering

  Tuesday, December 13

  6:00PM B.I.B.L.E. Group

  7:00PM Hymnology Class

  Thursday, December 15

  11:00AM Byzantium Lecture Series

  Saturday, December 17

  9:00AM Greek School

  9:00AM Philoptochos Bake Sale

  10:15AM Greek Dancing

  11:00AM Youth Choir Practice

  Sunday, December 18

  Stewardship Sunday

  8:15AM Orthros

  9:30AM Divine Liturgy

  10:45AM Church School

  Tuesday, December 20

  6:00PM B.I.B.L.E. Group

  7:00PM Hymnology Class

  Thursday, December 22

  11:00AM Byzantium Lecture Series

  Saturday, December 24

  4:30PM The Divine Liturgy & Christmas Pageant

  Sunday, December 25

  Fast Free

  8:00AM Orthros

  9:00AM Divine Liturgy

BACK TO TOP

Parish Flyers

BACK TO TOP

Hellenic College Holy Cross News

Hchc_logo

An Evening Rooted in Faith and Beauty

12/05/2016

On November 12, the Boston Byzantine Music Festival returned to the First Church in Cambridge, MA, for a stirring evening of music featuring three religious and musical traditions. The theme of the fourth BBMF, which included a symposium on November 11 and several workshops on November 12, was paraliturgical music, meaning music written on sacred themes but performed outside formal worship.
BACK TO TOP