Publish-header
Holy Trinity Church
Publish Date: 2024-02-18
Bulletin Contents
Healcanaanitedaughter
Organization Icon
Holy Trinity Church

General Information

  • Phone:
  • (603)225-2961
  • Fax:
  • (603)225-2961
  • Street Address:

  • 68 North State Street

  • Concord, NH 03301


Services Schedule

Sundays: Divine Liturgy 10:00 am

Weekdays: Divine Liturgy 10:00 am


Past Bulletins


Hymns of the Day

Resurrectional Apolytikion in the 4th Tone

Τὸ φαιδρὸν τῆς Ἀναστάσεως κήρυγμα, ἐκ τοῦ Ἀγγέλου μαθοῦσαι αἱ τοῦ Κυρίου Μαθήτριαι, καὶ τὴν προγονικὴν ἀπόφασιν ἀπορρίψασαι, τοῖς Ἀποστόλοις καυχώμεναι ἔλεγον· Ἐσκύλευται ὁ θάνατος, ἠγέρθη Χριστὸς ὁ Θεός, δωρούμενος τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος.
When the tidings of the resurrection from the glorious angel was proclaimed unto the women disciples and our ancestral sentence also had been abolished, to the Apostles did they proclaim that death is vanquished evermore and Christ our God is risen from the dead and granted to the world His great mercy.

Apolytikion for the Church (Pentecost) in the Plagal 4th Tone

Ευλογητός εί, Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλιείς αναδείξας, καταπέμψας αυτοίς το Πνεύμα το άγιον, και δι’ αυτών την οικουμένην σαγηνεύσας· φιλάνθρωπε, δόξα σοι.

 

O blessed are You, O Christ our God, who by sending down the Holy Spirit upon them made the fishermen wise and through them illumined the world, and to You the universe was ever drawn. All glory to You, O Lord.

Seasonal Kontakion in the 2nd Tone

A protection of Christians unshamable, intercessor to our Holy Maker, unwavering, reject not the prayerful cries of those who are in sin. Instead, come to us, for you are good; your loving help bring unto us, who are crying in faith to you: hasten to intercede and speed now to supplicate, as a protection for all time, Theotokos, for those who honor you.
Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε. Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι· Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σε.
BACK TO TOP

Saints and Feasts

Healcanaanitedaughter
February 18

Sunday of the Canaanite


Allsaint
February 18

Leo the Great, Pope of Rome

According to some, this Saint was born in Rome, but according to others in Tyrrenia (Tuscany), and was consecrated to the archiepiscopal throne of Rome in 440. In 448, when Saint Flavian, Archbishop of Constantinople, summoned Eutyches, an archimandrite in Constantinople, to give account for his teaching that there was only one nature in Christ after the Incarnation, Eutyches appealed to Saint Leo in Rome. After Saint Leo had carefully examined Eutyches's teachings, he wrote an epistle to Saint Flavian, setting forth the Orthodox teaching of the person of Christ, and His two natures, and also counseling Flavian that, should Eutyches sincerely repent of his error, he should be received back with all good will. At the Council held in Ephesus in 449, which was presided over by Dioscorus, Patriarch of Alexandria (and which Saint Leo, in a letter to the holy Empress Pulcheria in 451, was the first to call "The Robber Council"), Dioscorus, having military might behind him, did not allow Saint Leo's epistle to Flavian to be read, although repeatedly asked to do so; even before the Robber Council was held, Dioscorus had uncanonically received the unrepentant Eutyches back into communion. Because Saint Leo had many cares in Rome owing to the wars of Attila the Hun and other barbarians, in 451 he sent four delegates to the Fourth Ecumenical Council, where 630 Fathers gathered in Chalcedon during the reign of Marcian, to condemn the teachings of Eutyches and those who supported him. Saint Leo's epistle to Flavian was read at the Fourth Council, and was confirmed by the Holy Fathers as the Orthodox teaching on the incarnate person of our Lord; it is also called the "Tome of Leo." The Saint wrote many works in Latin; he reposed in 461. See also Saint Anatolius, July 3.


Philothea
February 19

Philothea the Righteous Martyr of Athens

Saint Philothei was born in Athens in 1522 to an illustrious family. Against her will, she was married to a man who proved to be most cruel. When he died three years later, the Saint took up the monastic life and established a convent, in which she became a true mother to her disciples. Many women enslaved and abused by the Moslem Turks also ran to her for refuge. Because of this, the Turkish rulers became enraged and came to her convent, dragged her by force out of the church, and beat her cruelly. After a few days, she reposed, giving thanks to God for all things. This came to pass in the year 1589. She was renowned for her almsgiving, and with Saints Hierotheus and Dionysius the Areopagite is considered a patron of the city of Athens.


Allsaint
February 23

Polycarp the Holy Martyr & Bishop of Smyrna

This apostolic and prophetic man, and model of faith and truth, was a disciple of John the Evangelist, successor of Bucolus (Feb. 6), and teacher of Irenaeus (Aug. 23). He was an old man and full of days when the fifth persecution was raised against the Christians under Marcus Aurelius. When his pursuers, sent by the ruler, found Polycarp, he commanded that they be given something to eat and drink, then asked them to give him an hour to pray; he stood and prayed, full of grace, for two hours, so that his captors repented that they had come against so venerable a man. He was brought by the Proconsul of Smyrna into the stadium and was commanded, "Swear by the fortune of Caesar; repent, and say, 'Away with the atheists.'" By atheists, the Proconsul meant the Christians. But Polycarp, gazing at the heathen in the stadium, waved his hand towards them and said, "Away with the atheists." When the Proconsul urged him to blaspheme against Christ, he said: "I have been serving Christ for eighty-six years, and He has wronged me in nothing; how can I blaspheme my King Who has saved me?" But the tyrant became enraged at these words and commanded that he be cast into the fire, and thus he gloriously expired about the year 163. As Eusebius says, "Polycarp everywhere taught what he had also learned from the Apostles, which also the Church has handed down; and this alone is true" (Eccl. Hist., Book IV, ch. 14,15).


07_john2
February 24

First & Second Finding of the Venerable Head of John the Baptist

The first finding came to pass during the middle years of the fourth century, through a revelation of the holy Forerunner to two monks, who came to Jerusalem to worship our Saviour's Tomb. One of them took the venerable head in a clay jar to Emesa in Syria. After his death it went from the hands of one person to another, until it came into the possession of a certain priest-monk named Eustathius, an Arian. Because he ascribed to his own false belief the miracles wrought through the relic of the holy Baptist, he was driven from the cave in which he dwelt, and by dispensation forsook the holy head, which was again made known through a revelation of Saint John, and was found in a water jar, about the year 430, in the days of the Emperor Theodosius the Younger, when Uranius was Bishop of Emesa.


BACK TO TOP

Gospel and Epistle Readings

Epistle Reading

Προκείμενον. 4th Tone. ΨΑΛΜΟΙ 103.24,1.
Ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα σου Κύριε, πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας.
Στίχ. Εὐλόγει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον.

τὸ Ἀνάγνωσμα Πρὸς Κορινθίους β' 6:16-18, 7:1.

Ἀδελφοί, ὑμεῖς ἐστε ναὸς Θεοῦ ζῶντος, καθὼς εἶπεν ὁ θεός ὅτι Ἐνοικήσω ἐν αὐτοῖς, καὶ ἐμπεριπατήσω· καὶ ἔσομαι αὐτῶν θεός, καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι λαός. Διὸ, Ἐξέλθετε ἐκ μέσου αὐτῶν καὶ ἀφορίσθητε, λέγει κύριος, καὶ ἀκαθάρτου μὴ ἅπτεσθε· κἀγὼ εἰσδέξομαι ὑμᾶς, καὶ ἔσομαι ὑμῖν εἰς πατέρα, καὶ ὑμεῖς ἔσεσθέ μοι εἰς υἱοὺς καὶ θυγατέρας, λέγει κύριος παντοκράτωρ. Ταύτας οὖν ἔχοντες τὰς ἐπαγγελίας, ἀγαπητοί, καθαρίσωμεν ἑαυτοὺς ἀπὸ παντὸς μολυσμοῦ σαρκὸς καὶ πνεύματος, ἐπιτελοῦντες ἁγιωσύνην ἐν φόβῳ θεοῦ.

Prokeimenon. 4th Tone. Psalm 103.24,1.
O Lord, how manifold are your works. You have made all things in wisdom.
Verse: Bless the Lord, O my soul.

The reading is from St. Paul's Second Letter to the Corinthians 6:16-18; 7:1.

Brethren, you are the temple of the living God; as God said, "I will live in them and move among them, and I will be their God, and they shall be my people. Therefore come out from them, and be separate from them, says the Lord, and touch nothing unclean; then I will welcome you, and I will be a father to you, and you shall be my sons and daughters, says the Lord Almighty."

Since we have these promises, beloved, let us cleanse ourselves from every defilement of body and spirit, and make holiness perfect in the fear of God.


Gospel Reading

Sunday of the Canaanite
Κατὰ Ματθαῖον 15:21-28

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐξελθὼν ἐκεῖθεν ὁ ᾿Ιησοῦς ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη Τύρου καὶ Σιδῶνος. καὶ ἰδοὺ γυνὴ Χαναναία ἀπὸ τῶν ὁρίων ἐκείνων ἐξελθοῦσα ἐκραύγαζεν αὐτῷ λέγουσα· ἐλέησόν με, Κύριε, υἱὲ Δαυΐδ· ἡ θυγάτηρ μου κακῶς δαιμονίζεται. ὁ δὲ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῇ λόγον. καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἠρώτων αὐτὸν λέγοντες· ἀπόλυσον αὐτήν, ὅτι κράζει ὄπισθεν ἡμῶν. ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· οὐκ ἀπεστάλην εἰ μὴ εἰς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου ᾿Ισραήλ. ἡ δὲ ἐλθοῦσα προσεκύνησεν αὐτῷ λέγουσα· Κύριε, βοήθει μοι. ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· οὐκ ἔστι καλὸν λαβεῖν τὸν ἄρτον τῶν τέκνων καὶ βαλεῖν τοῖς κυναρίοις. ἡ δὲ εἶπε· ναί, Κύριε· καὶ γὰρ τὰ κυνάρια ἐσθίει ἀπὸ τῶν ψυχίων τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης τῶν κυρίων αὐτῶν. τότε ἀποκριθεὶς ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτῇ· ὦ γύναι, μεγάλη σου ἡ πίστις! γενηθήτω σοι ὡς θέλεις. καὶ ἰάθη ἡ θυγάτηρ αὐτῆς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης.

Sunday of the Canaanite
The Reading is from Matthew 15:21-28

At that time, Jesus went to the district of Tyre and Sidon. And behold, a Canaanite woman from that region came out and cried, "Have mercy on me, O Lord, Son of David; my daughter is severely possessed by a demon." But he did not answer her a word. And his disciples came and begged him, saying, "Send her away, for she is crying after us." He answered, "I was sent only to the lost sheep of the house of Israel." But she came and knelt before him, saying, "Lord, help me." And he answered, "It is not fair to take the children's bread and throw it to the dogs." She said, "Yes, Lord, yet even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table." Then Jesus answered her, "O woman, great is your faith! Be it done for you as you desire." And her daughter was healed instantly.


BACK TO TOP

Parish News and Events

Fellowship Hour

Today's Fellowship is offered by the Zachos family in memory of Sam Zachos.

On most regular Sundays, there will be a basket out to receive your generous offering for the substantial Fellowship offerings you partake of. This money will be used to pay for the ingredients needed to make our monthly sandwiches for the guests at the McKenna House. Please remember to be as generous as possible!

If you would like to put on a coffee hour (for example, for a memorial) but you are unable to do so, please talk to Presbytera, and we will help you put together a simple Coffee Hour. There are many empty spots till the end of the year. Please check out the schedule and sign up for a Fellowship Hour!

Fresh Prosphora

Could you make some fresh prosphora (bread for Communion)? Instead of defrosting frozen breads, we would like to start having fresh bread for the Divine Liturgy. We need two or three loaves; they could be left at the church on Fridays between 3 and 4 pm or on Saturdays (Please let Father know what time you could come so someone can be there to let you in if you do not have a key). If you need a seal and/or a recipe, please see Father.

Offering the bread for the Liturgy is a very special ministry, but one that anyone can do. The breads do not have to be perfect, just made with love for God and others! If you need a recipe and/or a seal, we can provide one. 

Please sign up on the board in the Church Hall. God bless your hands!

Family Pre-Lenten Retreat

Mark you calendars! Come and enjoy a family retreat on Cheesefare Saturday, March 16. We will begin with the Divine Liturgy for the 3rd Saturday of Souls, then we will gather in the Church Hall for a snack and various activities, such as blanket making for the poor, and making Kyra Sarakosti. Get a great kick off for Lent by learning about the three legs of the Lenten stool: fasting, prayer, and almsgiving. There will be a light lunch and we will end about 2:00. Everyone, especially families, are invited. If you would like to come, please let Father or Presbytera know, so that we can plan enough food and materials.

Upcoming Silent Auction

The Outreach Ministries is hosting a Silent Auction in May after Pascha. The items will be open for bidding for four Sundays during Fellowship Hour. In order to have an exciting Silent Auction, we need a number of items for bidding. We are hoping our Parish Family will help out by asking for gift certificates from your favorite businesses or by offering your own gift certificates for some item or service you can offer (like a gift certificate for 2 hours of lawn work or for some homemade jewelry or for a tray of your Greek cookie specialty or of spanakopita, etc.). If you can help out in this, please see Elena Newman.

Men Can Cook Too: Holy Trinity Concord Cookbook, dedicated to the men of the Community.
We would like this to be not only a great cookbook, but also a way to remember members of our Parish.

Gentlemen, we are looking for your recipes! Of course women can and should also send in recipes. Recipes should be dedicated to men (e.g. something your husband, dad, etc. likes or liked to cook or eat). Ideally the recipe should be accompanied by a few words and/or photo (e.g. this is my husband‘s favorite Lenten dish. Every birthday my dad wanted to eat this cake. My papou always had these koulourakia for breakfast, etc.). Recipes should reflect the diversity of our community. We are not looking exclusively for Greek recipes. If you are interested in being part of the Cookbook Committee to work on some aspect of it, please see Presbytera.

Please send any type of recipe ( and as many as you want ) to Jill Argyrople at jillargyrople@gmail.com.

 Apply for a Philoptochos and a Choir Campership

In order to encourage our young people to come to the Metropolis Summer Camp, the Ladies are offering a $500 campership, which will be divided among however many of our young people apply for it. To apply, write a letter to the Philoptochos saying that you want to go to the camp and that you need the money to do that. The deadline for the application is Monday, March 4 by 7:00 pm

 An Appeal from the Outreach Ministries

The Outreach Ministries are continuing to collect warm blankets, dark warm socks, and a new item--hand warmers. Extra winter coats are also always welcome. The food collection as well is always going on. Thank you from the least of your brothers and sisters for your generosity!

We are also in need for more items for the Blessing Bags: shampoo, body wash or soap, granola bars, and dark warm socks. Do you have a Blessing Bag in your car? If not, make sure to pick one (or more!) up on your way out of the Church Hall.

Can You Help with a Strategic Plan for our Parish?

Our two task forces: Stewardship and Engagement in Ministry, and Liturgical Engagement and Education) have begun the process of making SMART Goals and their Interim Goals Implementation Plan. When this is done, the next step is the Kick-Off of the three year program. It will be a lot of work, but it will be worthwhile to help revitalize our parish in some very important areas of its life. Think about volunteering to help out in one of these areas!

A Special Visit

Next Sunday, February 25, we will be visited by Bishop Theophan of the Albanian jurisdiction. His Grace will arrive around 9:20 am. Please make an effort to come and welcome the Bishop.

BACK TO TOP

Parish Events of the Week

Sunday, February 18--Sunday of the Canaanite Woman

9:00 am--Orthros

10:00 am--Divine Liturgy

Memorial Service: Samuel Zachos

Choir Rehearsal

 

Tuesday, February 20

7:30 pm--Thriving Congregations Initiative webinar by Fr. Evan Armatas, author of Reclaiming the Great Commission

 

Wednesday, February 21

7:30 pm--Bible Study, Acts of the Apostles, chapters 10 and 11

Zoom Link: https://us02web.zoom.us/j/81018886123?pwd=Y1FYR3AyUENYSFo0MUNrQ2pCMTFFQT09

 

Thursday, February 22

8:00 pm--Journey to Fullness Intro to Orthodoxy

Zoom Link: https://us02web.zoom.us/j/86457448796?pwd=WFV3UEZxSU5xRFFFaVd1N1NwUWVYQT09

 

Friday, February 23

3:00 pm--Adult Greek Conversation Class

4:15 pm--Young People's Greek Class

 

Sunday, February 25--Sunday of the Publican and the Pharisee

Welcome Bishop Theophan

9:00 am--Orthros

10:00 am--Divine Liturgy

Memorial Service: Andreas Luzis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BACK TO TOP

BACK TO TOP