Publish-header
Holy Trinity Church
Publish Date: 2022-05-15
Bulletin Contents
Jcparal1
Organization Icon
Holy Trinity Church

General Information

  • Phone:
  • (603)225-2961
  • Fax:
  • (603)225-2961
  • Street Address:

  • 68 North State Street

  • Concord, NH 03301


Services Schedule

Sundays: Divine Liturgy 10:00 am

Weekdays: Divine Liturgy 10:00 am


Past Bulletins


Hymns of the Day

Apolytikion of Great and Holy Pascha in the Plagal 1st Tone

Christ is risen from the dead, by death, trampling down upon death, and to those in the tombs He has granted life.
Χριστός ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καί τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωήν χαρισάμενος.

Resurrectional Apolytikion in the 3rd Tone

Let the heavens rejoice; let the earth be glad, for the Lord has shown the mighty power of His arm. He trampled down death by death and became the firstborn of the dead. From the depths of Hades, He delivered us and granted to the world great mercy.
Εὐφραινέσθω τὰ οὐράνια, ἀγαλλιάσθω τὰ ἐπίγεια, ὅτι ἐποίησε κράτος, ἐν βραχίονι αὐτοῦ, ὁ Κύριος, ἐπάτησε τῷ θανάτῳ τὸν θάνατον, πρωτότοκος τῶν νεκρῶν ἐγένετο, ἐκ κοιλίας ᾅδου ἐρρύσατο ἡμᾶς, καὶ παρέσχε τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος.

Seasonal Kontakion in the Plagal 4th Tone

When thou didst descend into the grave, O Immortal, thou didst destroy the power of hades. In victory didst thou arise, O Christ God, proclaiming 'Rejoice' to the myrrh-bearing women, granting peace to thine apostles and bestowing resurrection of the fallen.
Εἰ καὶ ἐν τάφῳ κατῆλθες ἀθάνατε, ἀλλὰ τοῦ ᾍδου καθεῖλες τὴν δύναμιν, καὶ ἀνέστης ὡς νικητής, Χριστὲ ὁ Θεός, γυναιξὶ Μυροφόροις φθεγξάμενος. Χαίρετε, καὶ τοῖς σοῖς Ἀποστόλοις εἰρήνην δωρούμενος ὁ τοῖς πεσοῦσι παρέχων ἀνάστασιν.
BACK TO TOP

Saints and Feasts

Jcparal1
May 15

Sunday of the Paralytic

Close to the Sheep's Gate in Jerusalem, there was a pool, which was called the Sheep's Pool. It had round about it five porches, that is, five sets of pillars supporting a domed roof. Under this roof there lay very many sick people with various maladies, awaiting the moving of the water. The first to step in after the troubling of the water was healed immediately of whatever malady he had.

It was there that the paralytic of today's Gospel way lying, tormented by his infirmity of thirty-eight years. When Christ beheld him, He asked him, "Wilt thou be made whole?" And he answered with a quiet and meek voice, "Sir, I have no man, when the water is troubled, to put me into the pool." The Lord said unto him, "Rise, take up thy bed, and walk." And straightaway the man was made whole and took up his bed. Walking in the presence of all, he departed rejoicing to his own house. According to the expounders of the Gospels, the Lord Jesus healed this paralytic during the days of the Passover, when He had gone to Jerusalem for the Feast, and dwelt there teaching and working miracles. According to Saint John the Evangelist, this miracle took place on the Sabbath.


Pachomiusdavidthess
May 15

Pachomius the Great

Saint Pachomius was born of pagan parents in the Upper Thebaid of Egypt. He was conscripted into the Roman army at an early age. While quartered with the other soldiers in the prison in Thebes, Pachomius was astonished at the kindness shown them by the local Christians, who relieved their distress by bringing them food and drink. Upon inquiring who they were, he believed in Christ and vowed that once delivered from the army, he would serve Him all the days of his life. Released from military service, about the year 313, he was baptized, and became a disciple of the hermit Palamon, under whose exacting guidance he increased in virtue and grace, and reached such a height of holiness that "because of the purity of his heart," says his biographer, "he was, as it were, seeing the invisible God as in a mirror." His renown spread far, and so many came to him to be his disciples that he founded nine monasteries in all, filled with many thousands of monks, to whom he gave a rule of life, which became the pattern for all communal monasticism after him. While Saint Anthony the Great is the father of hermits, Saint Pachomius is the founder of the cenobitic life in Egypt; because Pachomius had founded a way of monasticism accessible to so many, Anthony said that he "walks the way of the Apostles." Saint Pachomius fell asleep in the Lord before his contemporaries Anthony and Athanasius the Great, in the year 346. His name in Coptic, Pachom, means "eagle."


Achilles
May 15

Achillius the Wonderworker, Archbishop of Larissa

Saint Achillius was one of the 318 God-bearing Fathers who were present at the First Ecumenical Council; after returning to Larissa he cast down many pagan temples, delivered many from the demons, and raised up churches to the glory of God. He reposed about the middle of the fourth century.


Allsaint
May 17

The Holy Apostles Andronicus and Junia

These Apostles are mentioned by Saint Paul in his Epistle to the Romans, where he writes: "Greet Andronicus and Junia, my kinsmen and my fellow prisoners, who are of note among the Apostles, who also were in Christ before me" (Rom. 16:7).


Youngxc
May 18

4th Wednesday after Pascha - Mid-Pentecost

After the Saviour had miraculously healed the paralytic, the Jews, especially the Pharisees and Scribes, were moved with envy and persecuted Him, and sought to slay Him, using the excuse that He did not keep the Sabbath, since He worked miracles on that day. Jesus then departed to Galilee. About the middle of the Feast of Tabernacles, He went up again to the Temple and taught. The Jews, marvelling at the wisdom of His words, said, "How knoweth this man letters, having never learned?" But Christ first reproached their unbelief and lawlessness, then proved to them by the Law that they sought to slay Him unjustly, supposedly as a despiser of the Law, since He had healed the paralytic on the Sabbath. Therefore, since the things spoken by Christ in the middle of the Feast of Tabernacles are related to the Sunday of the Paralytic that is just passed, and since we have already reached the midpoint of the fifty days between Pascha and Pentecost, the Church has appointed this present feast as a bond between the two great feasts, thereby uniting, as it were, the two into one, and partaking of the grace of them both. Therefore today's feast is called Mid-Pentecost, and the Gospel Reading, "At Mid-feast"--though it refers to the Feast of Tabernacles--is used.

It should be noted that there were three great Jewish feasts: the Passover, Pentecost, and the Feast of Tabernacles. Passover was celebrated on the 15th of Nisan, the first month of the Jewish calendar, which coincides roughly with our March. This feast commemorated that day on which the Hebrews were commanded to eat the lamb in the evening and anoint the doors of their houses with its blood. Then, having escaped bondage and death at the hands of the Egyptians, they passed through the Red Sea to come to the Promised Land. It is also called "the Feast of Unleavened Bread," because they ate unleavened bread for seven days. Pentecost was celebrated fifty days after the Passover, first of all, because the Hebrew tribes had reached Mount Sinai after leaving Egypt, and there received the Law from God; secondly, it was celebrated to commemorate their entry into the Promised Land, where also they ate bread, after having been fed with manna forty years in the desert. Therefore, on this day they offered to God a sacrifice of bread prepared with new wheat. Finally, they also celebrated the Feast of Tabernacles from the 15th to the 22nd of "the seventh month," which corresponds roughly to our September. During this time, they live in booths made of branches in commemoration of the forty years they spent in the desert, living in tabernacles, that is, tents (Ex. 12:10-20; Lev. 23).


Allsaint
May 20

The Holy Martyr Thalleleus

Saint Thalleleus was from the region of Lebanon in Phoenicia, the son of Berucius, a Christian bishop; his mother's name was Romula. Raised in piety, he was trained as a physician. Because of the persecution of Numerian, the Saint departed to Cilicia, and in Anazarbus he hid himself in an olive grove; but he was seized and taken to Aegae of Cilicia to Theodore, the ruler. After many torments he was beheaded in 284. Saint Thalleleus is one of the Holy Unmercenaries.


21_conshel
May 21

Constantine and Helen, Equal-to-the Apostles

This great and renowned sovereign of the Christians was the son of Constantius Chlorus (the ruler of the westernmost parts of the Roman empire), and of the blessed Helen. He was born in 272, in (according to some authorities) Naissus of Dardania, a city on the Hellespont. In 306, when his father died, he was proclaimed successor to his throne. In 312, on learning that Maxentius and Maximinus had joined forces against him, he marched into Italy, where, while at the head of his troops, he saw in the sky after midday, beneath the sun, a radiant pillar in the form of a cross with the words: "By this shalt thou conquer." The following night, our Lord Jesus Christ appeared to him in a dream and declared to him the power of the Cross and its significance. When he arose in the morning, he immediately ordered that a labarum be made (which is a banner or standard of victory over the enemy) in the form of a cross, and he inscribed on it the Name of Jesus Christ. On the 28th Of October, he attacked and mightily conquered Maxentius, who drowned in the Tiber River while fleeing. The following day, Constantine entered Rome in triumph and was proclaimed Emperor of the West by the Senate, while Licinius, his brother-in-law, ruled in the East. But out of malice, Licinius later persecuted the Christians. Constantine fought him once and again, and utterly destroyed him in 324, and in this manner he became monarch over the West and the East. Under him and because of him all the persecutions against the Church ceased. Christianity triumphed and idolatry was overthrown. In 325 he gathered the First Ecumenical Council in Nicaea, which he himself personally addressed. In 324, in the ancient city of Byzantium, he laid the foundations of the new capital of his realm, and solemnly inaugurated it on May 11, 330, naming it after himself, Constantinople. Since the throne of the imperial rule was transferred thither from Rome, it was named New Rome, the inhabitants of its domain were called Romans, and it was considered the continuation of the Roman Empire. Falling ill near Nicomedia, he requested to receive divine Baptism, according to Eusebius (The Life of Constantine. Book IV, 61-62), and also according to Socrates and Sozomen; and when he had been deemed worthy of the Holy Mysteries, he reposed in 337, on May 21 or 22, the day of Pentecost, having lived sixty-five years, of which he ruled for thirty-one years. His remains were transferred to Constantinople and were deposed in the Church of the Holy Apostles, which had been built by him (see Homily XXVI on Second Corinthians by Saint John Chrysostom).

As for his holy mother Helen, after her son had made the Faith of Christ triumphant throughout the Roman Empire, she undertook a journey to Jerusalem and found the Holy Cross on which our Lord was crucified (see Sept. 13 and 14). After this, Saint Helen, in her zeal to glorify Christ, erected churches in Jerusalem at the sites of the Crucifixion and Resurrection, in Bethlehem at the cave where our Saviour was born, another on the Mount of Olives whence He ascended into Heaven, and many others throughout the Holy Land, Cyprus, and elsewhere. She was proclaimed Augusta, her image was stamped upon golden coins, and two cities were named Helenopolis after her in Bithynia and in Palestine. Having been thus glorified for her piety, she departed to the Lord being about eighty years of age, according to some in the year 330, according to others, in 336.


BACK TO TOP

Gospel and Epistle Readings

Epistle Reading

Προκείμενον. 3rd Tone. ΨΑΛΜΟΙ 46.6,1.
Ψάλατε τῷ Θεῷ ἡμῶν, ψάλατε.
Στίχ. Πάντα τὰ ἔθνη κροτήσατε χεῖρας.

τὸ Ἀνάγνωσμα Πράξεις Ἀποστόλων 9:32-42.

Ἐν ταῖς ἡμεραῖς ἐκείναις, ἐγένετο Πέτρον διερχόμενον διὰ πάντων κατελθεῖν καὶ πρὸς τοὺς ἁγίους τοὺς κατοικοῦντας Λύδδαν. Εὗρεν δὲ ἐκεῖ ἄνθρωπόν τινα Αἰνέαν ὀνόματι, ἐξ ἐτῶν ὀκτὼ κατακείμενον ἐπὶ κραββάτῳ, ὃς ἦν παραλελυμένος. Καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ Πέτρος, Αἰνέα, ἰᾶταί σε Ἰησοῦς ὁ Χριστός· ἀνάστηθι καὶ στρῶσον σεαυτῷ. Καὶ εὐθέως ἀνέστη. Καὶ εἶδον αὐτὸν πάντες οἱ κατοικοῦντες Λύδδαν καὶ τὸν Ἀσσάρωνα, οἵτινες ἐπέστρεψαν ἐπὶ τὸν κύριον. Ἐν Ἰόππῃ δέ τις ἦν μαθήτρια ὀνόματι Ταβηθά, ἣ διερμηνευομένη λέγεται Δορκάς· αὕτη ἦν πλήρης ἀγαθῶν ἔργων καὶ ἐλεημοσυνῶν ὧν ἐποίει. Ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἀσθενήσασαν αὐτὴν ἀποθανεῖν· λούσαντες δὲ αὐτὴν ἔθηκαν ἐν ὑπερῴῳ. Ἐγγὺς δὲ οὔσης Λύδδης τῇ Ἰόππῃ, οἱ μαθηταὶ ἀκούσαντες ὅτι Πέτρος ἐστὶν ἐν αὐτῇ, ἀπέστειλαν πρὸς αὐτόν, παρακαλοῦντες μὴ ὀκνῆσαι διελθεῖν ἕως αὐτῶν. Ἀναστὰς δὲ Πέτρος συνῆλθεν αὐτοῖς· ὃν παραγενόμενον ἀνήγαγον εἰς τὸ ὑπερῷον, καὶ παρέστησαν αὐτῷ πᾶσαι αἱ χῆραι κλαίουσαι καὶ ἐπιδεικνύμεναι χιτῶνας καὶ ἱμάτια ὅσα ἐποίει μετʼ αὐτῶν οὖσα ἡ Δορκάς. Ἐκβαλὼν δὲ ἔξω πάντας ὁ Πέτρος θεὶς τὰ γόνατα προσηύξατο· καὶ ἐπιστρέψας πρὸς τὸ σῶμα, εἶπεν, Ταβηθά, ἀνάστηθι. Ἡ δὲ ἤνοιξεν τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῆς· καὶ ἰδοῦσα τὸν Πέτρον, ἀνεκάθισεν. Δοὺς δὲ αὐτῇ χεῖρα, ἀνέστησεν αὐτήν· φωνήσας δὲ τοὺς ἁγίους καὶ τὰς χήρας, παρέστησεν αὐτὴν ζῶσαν. Γνωστὸν δὲ ἐγένετο καθʼ ὅλης τῆς Ἰόππης, καὶ πολλοὶ ἐπίστευσαν ἐπὶ τὸν Κύριον.

Prokeimenon. 3rd Tone. Psalm 46.6,1.
Sing praises to our God, sing praises.
Verse: Clap your hands, all you nations.

The reading is from Acts of the Apostles 9:32-42.

In those days, as Peter went here and there among them all, he came down also to the saints that lived at Lydda. There he found a man named Aeneas, who had been bedridden for eight years and was paralyzed. And Peter said to him, "Aeneas, Jesus Christ heals you; rise and make your bed." And immediately he rose. And all the residents of Lydda and Sharon saw him, and they turned to the Lord. Now there was at Joppa a disciple named Tabitha, which means Dorcas. She was full of good works and acts of charity. In those days she fell sick and died; and when they had washed her, they laid her in an upper room. Since Lydda was near Joppa, the disciples, hearing that Peter was there, sent two men to him entreating him, "Please come to us without delay." So Peter rose and went with them. And when he had come, they took him to the upper room. All the widows stood beside him weeping, and showing tunics and other garments which Dorcas made while she was with them. But Peter put them all outside and knelt down and prayed; then turning to the body he said, "Tabitha, rise." And she opened her eyes, and when she saw Peter she sat up. And he gave her his hand and lifted her up. Then calling the saints and widows he presented her alive. And it became known throughout all Joppa, and many believed in the Lord.


Gospel Reading

Sunday of the Paralytic
Κατὰ Ἰωάννην 5:1-15

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἀνέβη ὁ Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα. Ἔστι δὲ ἐν τοῖς ῾Ιεροσολύμοις ἐπὶ τῇ προβατικῇ κολυμβήθρα, ἡ ἐπιλεγομένη Ἑβραϊστὶ Βηθεσδά, πέντε στοὰς ἔχουσα. ἐν ταύταις κατέκειτο πλῆθος πολὺ τῶν ἀσθενούντων, τυφλῶν, χωλῶν, ξηρῶν, ἐκδεχομένων τὴν τοῦ ὕδατος κίνησιν. ἄγγελος γὰρ κατὰ καιρὸν κατέβαινεν ἐν τῇ κολυμβήθρᾳ, καὶ ἐταράσσετο τὸ ὕδωρ· ὁ οὖν πρῶτος ἐμβὰς μετὰ τὴν ταραχὴν τοῦ ὕδατος ὑγιὴς ἐγίνετο ᾧ δήποτε κατείχετο νοσήματι. ἦν δέ τις ἄνθρωπος ἐκεῖ τριάκοντα καὶ ὀκτὼ ἔτη ἔχων ἐν τῇ ἀσθενείᾳ αὐτοῦ. τοῦτον ἰδὼν ὁ ᾿Ιησοῦς κατακείμενον, καὶ γνοὺς ὅτι πολὺν ἤδη χρόνον ἔχει, λέγει αὐτῷ· θέλεις ὑγιὴς γενέσθαι; ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ ἀσθενῶν· Κύριε, ἄνθρωπον οὐκ ἔχω, ἵνα ὅταν ταραχθῇ τὸ ὕδωρ, βάλῃ με εἰς τὴν κολυμβήθραν· ἐν ᾧ δὲ ἔρχομαι ἐγώ, ἄλλος πρὸ ἐμοῦ καταβαίνει. λέγει αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς· ἔγειρε, ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ περιπάτει. καὶ εὐθέως ἐγένετο ὑγιὴς ὁ ἄνθρωπος, καὶ ἦρε τὸν κράβαττον αὐτοῦ καὶ περιεπάτει. ἦν δὲ σάββατον ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ. ἔλεγον οὖν οἱ ᾿Ιουδαῖοι τῷ τεθεραπευμένῳ· σάββατόν ἐστιν· οὐκ ἔξεστί σοι ἆραι τὸν κράβαττον. ἀπεκρίθη αὐτοῖς· ὁ ποιήσας με ὑγιῆ, ἐκεῖνός μοι εἶπεν· ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ περιπάτει. ἠρώτησαν οὖν αὐτόν· τίς ἐστιν ὁ ἄνθρωπος ὁ εἰπών σοι, ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ περιπάτει; ὁ δὲ ἰαθεὶς οὐκ ᾔδει τίς ἐστιν· ὁ γὰρ ᾿Ιησοῦς ἐξένευσεν ὄχλου ὄντος ἐν τῷ τόπῳ. μετὰ ταῦτα εὑρίσκει αὐτὸν ὁ ᾿Ιησοῦς ἐν τῷ ἱερῷ καὶ εἶπεν αὐτῷ· ἴδε ὑγιὴς γέγονας· μηκέτι ἁμάρτανε, ἵνα μὴ χεῖρόν σοί τι γένηται. ἀπῆλθεν ὁ ἄνθρωπος καὶ ἀνήγγειλε τοῖς ᾿Ιουδαίοις ὅτι ᾿Ιησοῦς ἐστιν ὁ ποιήσας αὐτὸν ὑγιῆ.

Sunday of the Paralytic
The Reading is from John 5:1-15

At that time, Jesus went up to Jerusalem. Now there is in Jerusalem by the Sheep Gate a pool, in Hebrew called Bethesda which has five porticoes. In these lay a multitude of invalids, blind, lame, paralyzed, waiting for the moving of the water; for an angel of the Lord went down at certain seasons into the pool, and troubled the water; whoever stepped in first after the troubling of the water was healed of whatever disease he had. One man was there, who had been ill for thirty-eight years. When Jesus saw him and knew that he had been lying there a long time, he said to him, "Do you want to be healed?" The sick man answered him, "Sir, I have no man to put me into the pool when the water is troubled, and while I am going another steps down before me." Jesus said to him, "Rise, take up your pallet, and walk." And at once the man was healed, and he took up his pallet and walked.

Now that day was the sabbath. So the Jews said to the man who was cured, "It is the sabbath, it is not lawful for you to carry your pallet." But he answered them, "The man who healed me said to me, 'Take up your pallet, and walk.' "They asked him, "Who is the man who said to you, 'Take up your pallet, and walk'?" Now the man who had been healed did not know who it was, for Jesus had withdrawn, as there was a crowd in the place. Afterward, Jesus found him in the temple, and said to him, "See, you are well! Sin no more, that nothing worse befall you." The man went away and told the Jews that it was Jesus who had healed him.


BACK TO TOP

Parish News and Events

Congratulations!

Our choice for this year's Laity Award is Chris Condodemetraky. Axios! The Laity Awards Dinner will be held on Sunday, June 12 at Gillette Stadium. Besides the usual dinner and program, there will also be a tour of the stadium. We will also be celebrating His Eminence's 40th anniversary as a bishop. Tickets are $100. If you are interested in joining in honoring Chris and the other Laity Award recipients of our Metropolis, please see a Council Member.

Fellowship Hour

Fellowship Hour is offered by Denise and Gary Ambelos in memory of Denise's mother Photini.

We are making a transition to the use of real plates, mugs and silverware and fasing out the use of styrofoam and plastic. We will also have today Fair Trade Coffee, that is, coffee from producers that pay a living wage to its workers on the coffee plantations. It is more expensive than regular coffee (which says something about how little their workers are paid!). If anyone would like to help fund this coffee, please see Father or Presbytera. All these things are the small things we can do as stormtroopers of the Kingdom of God, to be good stewards of our environment and help in a small way to bring justice to the poor.

Help the IOCC help the Situation in Ukraine

There are canisters on each table in our Church Hall to receive your generous donations which will be sent to the International Orthodox Christian Charities (IOCC) to help in their relief efforts in Ukraine. Remember--the food that you do not eat during Lent belongs to those who have nothing to eat. Your donation can help those who have been displaced and who have lost everything in the conflict.

Greek Dance Performance

Today, May 15 at 4:00 pm you are invited to enjoy the amazing talent of the Lykeion Ellinidon of Boston, a professional Greek dance troupe. Their presentation, which features authentic traditional costumes, features a session of mainland dances and a session of island dances. Mezedakia will also be served. Tickets are $20 for adults, and $10 for children under 18. Please see Presbytera or a Council Member to reserve a ticket, or call 603-953-3051, or go the website, holytrinitynh.org, click on the contribution link, and go to the dropdown menu. Invite family and friends to come and enjoy this wonderful presentation. 

May Greek Dinner to Go

If you have not ordered this month's Greek Meal to Go, there just may be some extras! Please see a Council Member to find out about availability.

Please Remember the Poor

We are in need of the many items that make up our Blessing Bags. Please make a stop at the Dollar Tree and pick up some of the following: toothpaste, toothbrushes, deodorant, shampoo, shower gel, small hand sanitizers, granola bars.

Our small food pantry is also in need of support. Lent is the perfect time to remember those who have nothing to eat, and to dedicate the money that we save from our own sparse meals to feeding the poor. There are containers in the Church Hall to receive your non-perishable items.

Do you know anyone or any families that are in need of food. please help yourself to the food in the Church Hall. It is there to help all who are in need.

On-Line Giving

Your consistent offering of your Stewardship each month will be an enormous help to get us through this summer slump. The easiest and most consistent way to do this is by having your Stewardship given automatically each month. Please go to our website (www.holytrinitynh.org); in the upper right hand corner (of each page!) you will find the link to make your monthly contribution. You can also use this link for other contributions to the parish, such as candles and trays, especially if you prefer not to handle cash. Thank you for your generosity and making sure we are able to serve you throughout the whole year to the glory of God!

BACK TO TOP

Parish Events of the Week

Sunday, May 15--Sunday of the Paralytic

9:00 am--Orthros

10:00 am--Divine Liturgy

40 Day Memorial for Photini Georgopoulos

Greek Meal to Go Pick-up

4:00 pm--Boston Lykeion Ellinidon Performance

 

Wednesday, May 18

7:30 pm--Zoom meeting Introduction to Orthodoxy

 

Thursday, May 19

7:30 pm--On-line Book Club--The Mountain of Silence

 

Saturday, Ma 21--Sts. Constantine and Helen

10:00 am--Divine Liturgy

 

Sunday, May 22--4th Sunday of Pascha--Samaritan Woman

9:00 am--Orthros

10:00 am--Divine Liturgy

BACK TO TOP

Bulletin Inserts

BACK TO TOP