Publish-header
Holy Trinity Church
Publish Date: 2022-09-18
Bulletin Contents
Exaltation
Organization Icon
Holy Trinity Church

General Information

  • Phone:
  • (603)225-2961
  • Fax:
  • (603)225-2961
  • Street Address:

  • 68 North State Street

  • Concord, NH 03301


Services Schedule

Sundays: Divine Liturgy 10:00 am

Weekdays: Divine Liturgy 10:00 am


Past Bulletins


Hymns of the Day

Resurrectional Apolytikion in the Plagal 1st Tone

Τὸν συνάναρχον Λόγον Πατρὶ καὶ Πνεύματι, τὸν ἐκ Παρθένου τεχθέντα εἰς σωτηρίαν ἡμῶν, ἀνυμνήσωμεν πιστοὶ καὶ προσκυνήσωμεν, ὅτι ηὐδόκησε σαρκί, ἀνελθεῖν ἐν τῷ σταυρῷ, καὶ θάνατον ὑπομεῖναι, καὶ ἐγεῖραι τοὺς τεθνεῶτας, ἐν τῇ ἐνδόξῳ Ἀναστάσει αὐτοῦ.
Eternal with the Father and the Spirit is the Word, who of a virgin was begotten for our salvation. As the faithful we both praise and worship Him. For in the flesh did He consent to ascend unto the Cross, and death did He endure. And He raised unto life the dead through His all glorious resurection

Apolytikion for Afterfeast of the Holy Cross in the 1st Tone

Save, O Lord, Your people and bless Your inheritance, granting victory to the faithful over the enemy, and by Your Cross protecting Your commonwealth.
Σώσον Κύριε τόν λαόν σου καί ευλόγησον τήν κληρονομίαν σου, νίκας τοίς Βασιλεύσι κατά βαρβάρων δωρούμενος καί τό σόν φυλάττων διά τού Σταυρού σου πολίτευμα.

Seasonal Kontakion in the 4th Tone

Ο υψωθείς εν τώ Σταυρώ εκουσίως, τή επωνύμω σου καινή πολιτεία, τούς οικτιρμούς σου δώρησαι, Χριστέ ο Θεός, Εύφρανον εν τή δυνάμει σου, τούς πιστούς Βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτοίς, κατά τών πολεμίων, τήν συμμαχίαν έχοιεν τήν σήν, όπλον ειρήνης, αήττητον τρόπαιον.
You who were raised upon the Cross of Your own will, O Christ our God, do You bestow Your compassions on this, Your new commonwealth named after You. Gladden with Your sovereign might our most Orthodox rulers and vouchsafe them victory over their enemies and as Your help in war may they possess the weapon of peace, the trophy invincible.
BACK TO TOP

Saints and Feasts

Exaltation
September 18

Sunday after Holy Cross


Allsaint
September 18

Eumenius the Wonderworker, Bishop of Gortynia

This Saint took up the monastic life from his youth, and later became Bishop of Gortynia in Crete. He travelled to Rome, and to Thebes in Upper Egypt, where through his prayers he ended a drought; there also, after working many miracles, he reposed in deep old age. His holy relics were returned to Gortynia and buried at the place called Raxos.


Eustathi
September 20

Eustathios the Great Martyr, his wife and two children

The holy Martyr Eustathius before his baptism was an illustrious Roman general named Placidas in the days of the Emperor Trajan. While hunting in the country one day, he was converted to the Faith of Christ through the apparition of an uncommonly majestic stag, between whose antlers he saw the Cross of Christ, and through which the Lord spoke to him with a human voice. Upon returning home, he learned that his wife Tatiana had also had a vision in which she was instructed to become a Christian. They sought out the Bishop of the Christians and were baptized, Placidas receiving the name Eustathius, and Tatiana the name Theopiste; their two sons were baptized Agapius and Theopistus. The family was then subjected to such trials as Job endured. Their servants died, all their goods were stolen, and on a pilgrimage to Jerusalem they were scattered abroad, each not even knowing if the others were still alive. By the providence of God, they were united again after many years, and returned to Rome in glory. Nevertheless, when they refused to sacrifice to the idols-a public sacrifice from which no Roman general could be absent-the Emperor Hadrian, who had succeeded Trajan, had them put into a large bronze device in the shape of a bull, which was heated with fire until they died. When their holy bodies were removed, they were found to be without harm. They suffered martyrdom about the year 126.


Allsaint
September 21

Quadratus the Apostle

Saint Quadratus was a disciple of the Apostles, and became Bishop of Athens. According to the Synaxaristes, he contested for the Faith in the year 117, in the reign of Hadrian (117-138), but according to others, in the reign of Marcus Aurelius (161-180).


Jonah2
September 21

Jonah the Prophet

The Prophet Jonah, the son of Amathi, of the town of Geth-hopher (IV Kings 14:25), was of the tribe of Zabulon; he prophesied during the years 838-810 before Christ. God commanded him to go to Nineveh, the great city of the Assyrians, and to proclaim that its destruction was nigh at hand because of the sins of its people. But he, as a Prophet who knew the great compassion of God, feared that at his preaching the Ninevites would repent; that God, accepting their repentance in His love for man, would not fulfill Jonah' threats; and that he would be branded a false prophet. So he disobeyed the divine command, and boarded a ship and departed elsewhere. Yet, the sudden and fearful sea-storm and the revelation of Jonah' disbedience caused the sailors to cast him into the sea. A great sea-monster appeared straightway by divine providence, and swallowed him up. For three days and nights he was found in its belly and he prayed, saying the words, "I cried aloud in my affliction unto the Lord my God..." (Jonah 2:3, the Sixth ode of the Holy Psalter). The sea-monster then vomited him up on dry land and he again heard God's command. Wherefore, he went and preached, saying, "In three days, Nineveh shall be destroyed." The people became terrified and all repented. The great, the small, babes at the breast, and even the irrational beasts themselves fasted, and thus, having found mercy from God, they were spared His wrath. Jonah' book of prophecy is divided into four chapters, and is placed fifth in order among the twelve minor Prophets. His three-day sojourn in the sea-monster's belly is an image of our Saviour's three-day burial and His life-bringing Resurrection (Matt. 12:39-40). His name means "dove."


Nativitybaptist
September 23

The Conception of St. John the Baptist

This came to pass fifteen months before the birth of Christ, after the vision of the Angel that Zacharias, the father of the Forerunner, saw in the Temple while he executed the priest's office in the order of his course during the feast of the Tabernacles, as tradition bears witness. In this vision, the Archangel Gabriel appeared to Zacharias and said to him, "Thy prayer is heard; and thy wife Elizabeth shall bear thee a son, and thou shalt call his name John" (Luke 1:13). Knowing that Elizabeth was barren, and that both he and she were elderly, Zacharias did not believe what the Angel told him, although he had before him the example of Abraham and Sarah, of Hannah, mother of the Prophet Samuel, and of other barren women in Israel who gave birth by the power of God. Hence, he was condemned by the Archangel to remain speechless until the fulfilment of these words in their season, which also came to pass (Luke 1:7-24).


Thecla
September 24

Thekla the Protomartyr & Equal-to-the-Apostles

This saint was from the city of Iconium. When she was eighteen years of age, she was instructed in the Faith of Christ and the hope of the resurrection by the Apostle Paul, whom also she followed, forsaking her betrothed and espousing a life of virginity for the sake of the Heavenly Bridegroom. Having preached Christ in various cities and suffered many things, she reposed in Seleucia of Cilicia at the age of 90.


Silouanathos
September 24

Silouan of Athos

He was a Russian peasant who traveled to Mt Athos and became a monk in the Russian Monastery of St Panteleimon. He lived so simply, humbly and quietly that he might be forgotten had not Fr Sophrony (Sakharov) become his spiritual child and, after the Saint's repose, written a book describing his life and teaching: St Silouan of Mt Athos, one of the great spiritual books of our time. It was through Fr Sophrony's efforts that St Silouan was glorified as a Saint.
  Following a vision of Christ Himself, St Silouan withdrew to a hermitage to devote himself entirely to prayer; but he was called back to serve as steward to the monastery. Though he now supervised some two hundred men, he only increased his prayers, withdrawing to his cell to pray with tears for each individual worker under his care. For more than fifteen years he struggled with demonic attacks during prayer until he was almost in despair. At this point Christ spoke to him in a vision, saying 'The proud always suffer from demons.' Silouan answered 'Lord, teach me what I must do that my soul may become humble.' To this he received the reply, Keep thy mind in hell, and despair not. Silouan made this his discipline in every moment of his life, and was granted the grace of pure prayer. He said that if he ever let his mind wander from the fire of hell, disruptive thoughts would once again plague him. In his humiliation he was filled with a pervasive love for all — he said many times that the final criterion of true Christian faith is unfeigned love for enemies, and that 'to pray for others is to shed blood.'
  St Silouan demonstrates that the Church's true Theologians are those who manifest in their own lives the fruits of the Church's hesychastic spirituality, however insignificant they may appear to the eyes of the world.


BACK TO TOP

Gospel and Epistle Readings

Epistle Reading

Προκείμενον. Plagal 1st Tone. ΨΑΛΜΟΙ 11.7,1.
Σὺ Κύριε, φυλάξαις ἡμᾶς καὶ διατηρήσαις ἡμᾶς.
Στίχ. Σῶσον με, Κύριε, ὅτι ἐκλέλοιπεν ὅσιος.

τὸ Ἀνάγνωσμα Πρὸς Γαλάτας 2:16-20.

Ἀδελφοί, εἰδότες ὅτι οὐ δικαιοῦται ἄνθρωπος ἐξ ἔργων νόμου, ἐὰν μὴ διὰ πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ ἡμεῖς εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν ἐπιστεύσαμεν, ἵνα δικαιωθῶμεν ἐκ πίστεως Χριστοῦ, καὶ οὐκ ἐξ ἔργων νόμου· διότι οὐ δικαιωθήσεται ἐξ ἔργων νόμου πᾶσα σάρξ. Εἰ δέ, ζητοῦντες δικαιωθῆναι ἐν Χριστῷ, εὑρέθημεν καὶ αὐτοὶ ἁμαρτωλοί, ἆρα Χριστὸς ἁμαρτίας διάκονος; Μὴ γένοιτο. Εἰ γὰρ ἃ κατέλυσα, ταῦτα πάλιν οἰκοδομῶ, παραβάτην ἐμαυτὸν συνίστημι. Ἐγὼ γὰρ διὰ νόμου νόμῳ ἀπέθανον, ἵνα θεῷ ζήσω. Χριστῷ συνεσταύρωμαι· ζῶ δέ, οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός· ὃ δὲ νῦν ζῶ ἐν σαρκί, ἐν πίστει ζῶ τῇ τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ, τοῦ ἀγαπήσαντός με καὶ παραδόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ ἐμοῦ.

Prokeimenon. Plagal 1st Tone. Psalm 11.7,1.
You, O Lord, shall keep us and preserve us.
Verse: Save me, O Lord, for the godly man has failed.

The reading is from St. Paul's Letter to the Galatians 2:16-20.

Brethren, knowing that a man is not justified by works of the law but through faith in Jesus Christ, even we have believed in Christ Jesus, in order to be justified by faith in Christ, and not by works of the law, because by works of the law shall no one be justified. But if, in our endeavor to be justified in Christ, we ourselves were found to be sinners, is Christ then an agent of sin? Certainly not! But if I build up again those things which I tore down, then I prove myself a transgressor. For I through the law died to the law, that I might live to God. I have been crucified with Christ; it is no longer I who live, but Christ who lives in me; and the life I now live in the flesh I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me.


Gospel Reading

Sunday after Holy Cross
Κατὰ Μᾶρκον 8:34-38, 9:1

Εἶπεν ὁ Κύριος· Εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι. ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ᾿ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν. τί γὰρ ὠφελήσει ἄνθρωπον ἐὰν κερδήσῃ τὸν κόσμον ὅλον, καὶ ζημιωθῇ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ; ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ; ὃς γὰρ ἐὰν ἐπαισχυνθῇ με καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους ἐν τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ μοιχαλίδι καὶ ἁμαρτωλῷ, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται αὐτὸν ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων τῶν ἁγίων. Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἰσί τινες τῶν ὧδε ἑστηκότων, οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν ἴδωσι τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ἐληλυθυῖαν ἐν δυνάμει.

Sunday after Holy Cross
The Reading is from Mark 8:34-38; 9:1

The Lord said: "If anyone wishes to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. For whoever would save his life will lose it; and whoever loses his life for my sake and the gospel's will save it. For what does it profit a man, to gain the whole world and forfeit his life? For what can a man give in return for his life? For whoever is ashamed of me and my words in this adulterous and sinful generation, of him will the Son of man also be ashamed, when he comes in the glory of his Father with the holy angels." And he said to them, "Truly, I say to you, there are some standing here who will not taste death before they see the kingdom of God come with power."


BACK TO TOP

Parish News and Events

Fellowship Hour

Today's Fellowship Hour is offered by Jane Toumpas in memory of her beloved husband Tasso.

If you would like to put on a coffee hour (for example, for a memorial) but you are unable to do so, please talk to Presbytera, and we will help you put together a simple Coffee Hour. There are many empty spots till the end of the year. Please check out the schedule and sign up for a Fellowship Hour!

Don't forget our monthly Parish Family Pot Luck Fellowship on Sunday, September 25!

Holy Land Trip

Would you be interested in a 10 day trip to the Holy Land? We have an opportunity to join a trip led by Fr. Ilya Gotlinsky, an Orthodox Priest from the OCA and travel guide, from May 1 to 13. The present cost of the trip is $2,900 per person for double occupancy (you can request single occupancy for an extra fee), not including air fare. Fr. Ilya has constructed the itinerary himself, and has geared it to an Orthodox audience. 

 Let's Be Cool in 2023!

Thanks to the great generosity of a Parish Family Member, we have the opportunity to make a considerable dent in our bank loan as well as to collect some money to put in air conditioning and start the next phase of our church building renovation. Our generous donor has challenged us; the donation will match what we collect up to $30,000! But we need to do it by December 1. Please get your donations in to the church office or to a Council Member as soon as possible. A thermometer chart in the church hall will be keeping track of our donations.

Sunday School Raffle

Tickets will be on sale for a raffle for the Sunday School. Tickets are 1 for $1; 6 for $5. The prize is a beautiful hand made Afghan by Theopoula Tsaros. Your generosity is greatly appreciated. The Sunday School begins on Sunday, September 18; the Children's Sermon will begin again, and the children will take part in the procession of the Cross. Classes will begin Sunday, September 25; the children will leave with their teachers after Communion (please let the children go first!).

Greektoberfest

Soon it will be time to put on your foustinella or lederhosen to celebrate Greektoberfest on Saturday, October 29 from 6-10 pm. Tickets are $25 per person; children under 18 are free. Enjloy a great buffet of German and Greek specialties, Greek and German desserts, and Greek and German music (you can dance if you like!). You can get tickets from a Council Member.

Book Club to Resume

After a nice break, our On-Line Book Club will resume on Thursday, October 6 at 7:30 pm. We will be reading Fr. Arseny: Priest, Prisoner, Spiritual Father. You can order the book on Amazon or from St. Vladimir Seminary Press. If you would like to be a part of this discussion, please tell Father.

Greek Classes in the Fall

We are in the process of organizing a fledgling Greek School. There will be classes for children, adult conversation classes, and a class for Biblical Greek. There is a registration form in the bulletin. Please return it to Father or the Church Office as soon as possible.

Please Remember the Poor

The special needs for September are: tooth paste and body wash.

On-Line Giving

Your consistent offering of your Stewardship each month will be an enormous help to get us through this summer slump. The easiest and most consistent way to do this is by having your Stewardship given automatically each month. Please go to our website (www.holytrinitynh.org); in the upper right hand corner (of each page!) you will find the link to make your monthly contribution. You can also use this link for other contributions to the parish, such as candles and trays, especially if you prefer not to handle cash. Thank you for your generosity and making sure we are able to serve you throughout the whole year to the glory of God!

BACK TO TOP

Parish Events of the Week

Sunday, September 18--Sunday after the Elevation of the Cross

9:00 am--Orthros

10:00 am--Divine Liturgy and Service of Elevation (children will join the procession)

6 Month Memorial Service: Tasso Toumpas

 

Monday, September 19

4:00 pm--Vespers of St. Eustathios and his family

 

Wednesday, September 21

7:30 pm--Zoom Introduction to Orthodoxy

 

Friday, September 23--The Conception of St. John the Baptist

10:00 am--Divine Liturgy

 

Sunday, September 25--1st Sunday of Luke

9:00 am--Orthros

10:00 am--Divine Liturgy

Monthly Memorials

Parish Family Pot Luck Fellowship

 

 

 

 

BACK TO TOP

Bulletin Inserts

BACK TO TOP