Publish-header
St. John the Forerunner Greek Orthodox Church
Publish Date: 2022-04-24
Bulletin Contents
Anastasi
Organization Icon
St. John the Forerunner Greek Orthodox Church

General Information

  • Phone:
  • 3307885257
  • Fax:
  • (330) 788-4802
  • Street Address:

  • 4955 Glenwood Avenue

  • Youngstown, OH 44512


Services Schedule

Sunday Services

Orthros  8:30 am

Divine Liturgy  9:30 am


Past Bulletins


Hymns of the Day

Apolytikion for Great and Holy Pascha in the Plagal First Mode

Christ is risen from the dead, by death, trampling down upon death, and to those in the tombs He has granted life.
Χριστός ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καί τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωήν χαρισάμενος.

Hypakoe of Great and Holy Pascha in the Fourth Mode

When they who were with Mary came, anticipating the dawn, and found the stone rolled away from the sepulchre, they heard from the Angel: Why do you search among the dead, as though He were mortal man, Him Who abides in everlasting light? Behold the grave-clothes. Go quickly and proclaim to the world that the Lord is risen, and has put death to death. For He is the Son of God, Who saves the race of men.
Προλαβοῦσαι τὸν ὄρθρον αἱ περὶ Μαριάμ, καὶ εὑροῦσαι τὸν λίθον ἀποκυλισθέντα τοῦ μνήματος, ἤκουον ἐκ τοῦ Ἀγγέλου. Τὸν ἐν φωτὶ ἀϊδίῳ ὑπάρχοντα, μετὰ νεκρῶν τί ζητεῖτε ὡς ἄνθρωπον; βλέπετε τὰ ἐντάφια σπάργανα, δράμετε, καὶ τῷ κόσμῳ κηρύξατε, ὡς ἡγέρθη ὁ Κύριος, θανατώσας τὸν θάνατον· ὅτι ὑπάρχει Θεοῦ Υἱός, τοῦ σῴζοντος τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων.

Seasonal Kontakion in the Plagal Fourth Mode

Though You went down into the tomb, O Immortal One, yet You brought down the dominion of Hades; and You rose as the victor, O Christ our God; and You called out "Rejoice" to the Myrrh-bearing women, and gave peace to Your Apostles, O Lord who to the fallen grant resurrection.
Εἰ καὶ ἐν τάφῳ κατῆλθες ἀθάνατε, ἀλλὰ τοῦ ᾍδου καθεῖλες τὴν δύναμιν, καὶ ἀνέστης ὡς νικητής, Χριστὲ ὁ Θεός, γυναιξὶ Μυροφόροις φθεγξάμενος. Χαίρετε, καὶ τοῖς σοῖς Ἀποστόλοις εἰρήνην δωρούμενος ὁ τοῖς πεσοῦσι παρέχων ἀνάστασιν.
BACK TO TOP

Gospel and Epistle Readings

Matins Gospel Reading

Great and Holy Pascha
The Reading is from Mark 16:1-8

When the Sabbath was past, Mary Magdalene, and Mary the mother of James, and Salome, bought spices, so that they might go and anoint Jesus. And very early on the first day of the week they went to the tomb when the sun had risen. And they were saying to one another, "Who will roll away the stone for us from the door of the tomb?" And looking up, they saw that the stone was rolled back, for it was very large. And entering the tomb, they saw a young man sitting on the right side, dressed in a white robe; and they were amazed. And he said to them, "Do not be amazed; you seek Jesus of Nazareth, who was crucified. He has risen, he is not here; see the place where they laid him. But go, tell his disciples and Peter that he is going before you to Galilee; there you will see him, as he told you." And they went out and fled from the tomb; for trembling and astonishment had come upon them; and they said nothing to any one, for they were afraid.

Great and Holy Pascha
Κατὰ Μᾶρκον 16:1-8

Καὶ διαγενομένου τοῦ σαββάτου Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ τοῦ ᾿Ιακώβου καὶ Σαλώμη ἠγόρασαν ἀρώματα ἵνα ἐλθοῦσαι ἀλείψωσιν αὐτόν. καὶ λίαν πρωῒ τῆς μιᾶς σαββάτων ἔρχονται ἐπὶ τὸ μνημεῖον, ἀνατείλαντος τοῦ ἡλίου. καὶ ἔλεγον πρὸς ἑαυτάς· τίς ἀποκυλίσει ἡμῖν τὸν λίθον ἐκ τῆς θύρας τοῦ μνημείου; καὶ ἀναβλέψασαι θεωροῦσιν ὅτι ἀποκεκύλισται ὁ λίθος· ἦν γὰρ μέγας σφόδρα. καὶ εἰσελθοῦσαι εἰς τὸ μνημεῖον εἶδον νεανίσκον καθήμενον ἐν τοῖς δεξιοῖς, περιβεβλημένον στολὴν λευκήν, καὶ ἐξεθαμβήθησαν. ὁ δὲ λέγει αὐταῖς· μὴ ἐκθαμβεῖσθε· ᾿Ιησοῦν ζητεῖτε τὸν Ναζαρηνὸν τὸν ἐσταυρωμένον· ἠγέρθη, οὐκ ἔστιν ὧδε· ἴδε ὁ τόπος ὅπου ἔθηκαν αὐτόν. ἀλλ᾿ ὑπάγετε εἴπατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ καὶ τῷ Πέτρῳ ὅτι προάγει ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν· ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε, καθὼς εἶπεν ὑμῖν. καὶ ἐξελθοῦσαι ἔφυγον ἀπὸ τοῦ μνημείου· εἶχε δὲ αὐτὰς τρόμος καὶ ἔκστασις, καὶ οὐδενὶ οὐδὲν εἶπον· ἐφοβοῦντο γάρ.


Epistle Reading

Prokeimenon. Plagal Fourth Mode. Psalm 117.24,29.
This is the day which the LORD has made; let us rejoice and be glad in it.
Verse: Give thanks to the LORD, for he is good; for his mercy endures for ever.

The reading is from Acts of the Apostles 1:1-8.

In the first book, O Theophilos, I have dealt with all that Jesus began to do and teach, until the day when he was taken up, after he had given commandment through the Holy Spirit to the apostles whom he had chosen. To them he presented himself alive after his passion by many proofs, appearing to them during forty days, and speaking of the kingdom of God. And while staying with them he charged them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, which, he said, "you heard from me, for John baptized with water, but before many days you shall be baptized with the Holy Spirit."

So when they had come together, they asked him, "Lord, will you at this time restore the kingdom of lsrael?" He said to them, "it is not for you to know times or seasons which the Father has fixed by his own authority. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you; and you shall be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth."

Προκείμενον. Plagal Fourth Mode. ΨΑΛΜΟΙ 117.24,29.
αὕτη ἡ ἡμέρα, ἣν ἐποίησεν ὁ Κύριος· ἀγαλλιασώμεθα καὶ εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ
Στίχ. ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ

τὸ Ἀνάγνωσμα Πράξεις Ἀποστόλων 1:1-8.

Τὸν μὲν πρῶτον λόγον ἐποιησάμην περὶ πάντων, ὦ Θεόφιλε, ὧν ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς ποιεῖν τε καὶ διδάσκειν, ἄχρι ἧς ἡμέρας, ἐντειλάμενος τοῖς ἀποστόλοις διὰ πνεύματος ἁγίου οὓς ἐξελέξατο, ἀνελήφθη· οἷς καὶ παρέστησεν ἑαυτὸν ζῶντα μετὰ τὸ παθεῖν αὐτὸν ἐν πολλοῖς τεκμηρίοις, διʼ ἡμερῶν τεσσαράκοντα ὀπτανόμενος αὐτοῖς, καὶ λέγων τὰ περὶ τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ. Καὶ συναλιζόμενος παρήγγειλεν αὐτοῖς ἀπὸ Ἱεροσολύμων μὴ χωρίζεσθαι, ἀλλὰ περιμένειν τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πατρός, Ἣν ἠκούσατέ μου· ὅτι Ἰωάννης μὲν ἐβάπτισεν ὕδατι, ὑμεῖς δὲ βαπτισθήσεσθε ἐν πνεύματι ἁγίῳ οὐ μετὰ πολλὰς ταύτας ἡμέρας. Οἱ μὲν οὖν συνελθόντες ἐπηρώτων αὐτὸν λέγοντες, Κύριε, εἰ ἐν τῷ χρόνῳ τούτῳ ἀποκαθιστάνεις τὴν βασιλείαν τῷ Ἰσραήλ; Εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς, Οὐχ ὑμῶν ἐστιν γνῶναι χρόνους ἢ καιροὺς οὓς ὁ πατὴρ ἔθετο ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ. Ἀλλὰ λήψεσθε δύναμιν, ἐπελθόντος τοῦ ἁγίου πνεύματος ἐφʼ ὑμᾶς· καὶ ἔσεσθέ μοι μάρτυρες ἔν τε Ἱερουσαλήμ, καὶ ἐν πάσῃ τῇ Ἰουδαίᾳ καὶ Σαμαρείᾳ, καὶ ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς.


Gospel Reading

Great and Holy Pascha
The Reading is from John 1:1-17

In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God; all things were made through him, and without him was not anything made that was made. In him was life, and the life was the light of men. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it.

There was a man sent from God, whose name was John. He came for testimony, to bear witness to the light, that all might believe through him. He was not the light, but came to bear witness to the light.

The true light that enlightens every man was coming into the world. He was in the world, and the world was made through him, yet the world knew him not. He came to his own home, and his own people received him not. But to all who received him, who believed in his name, he gave power to become children of God; who were born, not of blood nor of the will of the flesh nor of the will of man, but of God.

And the Word became flesh and dwelt among us, full of grace and truth; we have beheld his glory, glory as of the only Son from the Father. (John bore witness to him, and cried, "This was he of whom I said, 'He who comes after me ranks before me, for he was before me.'") And from his fullness have we all received, grace upon grace. For the law was given through Moses; grace and truth came through Jesus Christ.

Great and Holy Pascha
Κατὰ Ἰωάννην 1:1-17

Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος. Οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν Θεόν. Πάντα δι᾽ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἓν ὃ γέγονεν. Ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων. Καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει, καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν. 

Ἐγένετο ἄνθρωπος ἀπεσταλμένος παρὰ Θεοῦ, ὄνομα αὐτῷ Ἰωάννης· οὗτος ἦλθεν εἰς μαρτυρίαν, ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός, ἵνα πάντες πιστεύσωσι δι᾽ αὐτοῦ. Οὐκ ἦν ἐκεῖνος τὸ φῶς, ἀλλ᾽ ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός. Ἧν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, ὃ φωτίζει πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον. Ἐν τῷ κόσμῳ ἦν, καὶ ὁ κόσμος δι᾽ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω. Εἰς τὰ ἴδια ἦλθε, καὶ οἱ ἴδιοι αὐτὸν οὐ παρέλαβον.  Ὅσοι δὲ ἔλαβον αὐτόν, ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα Θεοῦ γενέσθαι, τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ, οἳ οὐκ ἐξ αἱμάτων, οὐδὲ ἐκ θελήματος σαρκός, οὐδὲ ἐκ θελήματος ἀνδρός, ἀλλ᾽ ἐκ Θεοῦ ἐγεννήθησαν. 

Καὶ ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός, πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας. Ἰωάννης μαρτυρεῖ περὶ αὐτοῦ καὶ κέκραγε λέγων· Οὗτος ἦν ὃν εἶπον, ὁ ὀπίσω μου ἐρχόμενος ἔμπροσθέν μου γέγονεν, ὅτι πρῶτός μου ἦν. Καὶ ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ ἡμεῖς πάντες ἐλάβομεν, καὶ χάριν ἀντὶ χάριτος· ὅτι ὁ νόμος διὰ Μωϋσέως ἐδόθη, ἡ χάρις καὶ ἡ ἀλήθεια διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο.


BACK TO TOP

Wisdom of the Fathers

Now this is a proof that Christ is God the Word, and the Power of God. For whereas human things cease, and the Word of Christ abides, it is clear to all eyes that what ceases is temporary, but that He Who abides is God, and the true Son of God, His only-begotten Word.
St. Athanasius of Alexandria
On the Incarnation 55, 4th Century

He is also called Wisdom, as the Knowledge of things divine and human. For how is it possible that He Who made all things should be ignorant of the reasons of what He has made?
St. Gregory the Theologian
Fourth Theological Oration, 4th Century

We often receive through prayer that which we have asked for, especially when we pray for that which relates to the salvation of our soul; it is necessary to ascribe this directly to God and His grace, and not to chance. How can there possibly be any chance in the Kingdom of the Almighty God? Nothing can really happen without His will, as 'without Him was not anything made that hath been made' (John 1:3).
St. John of Kronstadt
My Life in Christ, Part 1; Holy Trinity Monastery pg. 12, 19th century

We often hear from others, or sometimes read in the works of others, what God has placed in our mind and heart, what we ourselves have cherished - that is, we often meet our favourite thoughts in others, and it seems to us as though they had been taken away from us, as though they had been new ones and formed our own exclusive property. Presumptuous thoughts! What? Is there not only one God, the Lord of all intellects? Is not His Spirit in all who seek for truth? Have we not one sole enlightener, 'which lighteth every man that cometh into the world' (Jn 1:9). Glory to the one God, Glory to Him Who loves all and bountifully bestows upon all His spiritual and bodily gifts! Glory to Him who is no respecter of persons and Who reveals the mysteries of His love, omnipotence and wisdom unto babes (Lk. 10:21)!
St. John of Kronstadt
My Life in Christ, Part 1; Holy Trinity Monastery pg. 31, 19th century

But why did He appear not to all, but to the Apostles only? Because to the many it would have seemed a mere apparition, inasmuch as they understood not the secret of the mystery For if the disciples themselves were at first incredulous and were troubled, and needed the evidence of actual touch with the hand, and of His eating with them, how would it have fared in all likelihood with the multitude? For this reason therefore by the miracles [wrought by the Apostles] He renders the evidence of His Resurrection unequivocal, so that not only the men of those times-- this is what would come of the ocular proof--but also all men thereafter, should be certain of the fact, that He was risen. Upon this ground also we argue with unbelievers. For if He did not rise again, but remains dead, how did the Apostles perform miracles in His name? But they did not, say you, perform miracles? How then was our religion instituted?
St. John Chrysostom
Homily I on Acts I, 4th Century

...all knowledge, strength and virtue are the grace of God, as are all other things. And through grace He has given all men the power to become sons of God (cf. John 1:12) by keeping the divine commandments. Or, rather, these commandments keep us, and are the grace of God, since without His grace we cannot keep them. We have nothing to offer Him except our faith, our resolution and, in brief, all the true dogmas that we hold with firm faith through the teaching we have heard (cf. Rom. 10:17).
St. Peter of Damaskos
A Treasury of Divine Knowledge, Book 1: Introduction, Philokalia Vol. 3 edited by Palmer, Sherrard and Ware; Faber and Faber pg. 89, 8th century

And Power, as the Sustainer of all created things, and the Furnisher to them of power to keep themselves together. And Truth, as being in nature One and not many (for truth is one and falsehood is manifold), and as the pure Seal of the Father and His most unerring Impress.
St. Gregory the Theologian
Fourth Theological Oration, 4th Century

...'the light' already 'shines in the darkness' (Jn. 1:5), both by day and by night, both within and without - within in our hearts (II Cor. 6:16), without in our minds. It shines on us without evening, without change, without alteration, without form. It speaks, works, lives, gives life, and changes into light those whom it illuminates. We bear witness that 'God is light' (I Jn. 1:5) and those to whom it has been granted to see Him have all beheld Him as light, because the light of His glory goes before Him, and it is impossible for Him to appear without light. Those who have not seen His light have not seen Him, for He is the Light, and those who have not received the Light have not yet received grace. Those who have received grace have received the Light of God and have received God, even as Christ Himself, who is the Light, has said, 'I will live in them and move among them' (II Cor. 6:16).
St. Symeon the New Theologian
Discourses: XXVIII sect. 4, Paulist Press pg. 298, 11th century

BACK TO TOP

Saints and Feasts

Anastasi
April 24

Great and Holy Pascha

Mary Magdalene, and the other women who were present at the burial of our Saviour on Friday evening, returned from Golgotha to the city and prepared fragrant spices and myrrh, so that they might anoint the body of Jesus. On the morrow, because of the law which forbids work on the day of the Sabbath, they rested for the whole day. But at early dawn on the Sunday that followed, almost thirty-six hours since the death of the Life-giving Redeemer, they came to the sepulchre with the spices to anoint His body. While they were considering the difficulty of rolling away the stone from the door of the sepulchre, there was a fearful earthquake; and an Angel, whose countenance shone like lightning and whose garment was white as snow, rolled away the stone and sat upon it. The guards that were there became as dead from fear and took to flight. The women, however, went into the sepulchre, but did not find the Lord's body. Instead, they saw two other Angels in the form of youths clothed in white, who told them that the Saviour was risen, and they sent forth the women, who ran to proclaim to the disciples these gladsome tidings. Then Peter and John arrived, having learned from Mary Magdalene what had come to pass, and when they entered the tomb, they found only the winding sheets. Therefore, they returned again to the city with joy, as heralds now of the supernatural Resurrection of Christ, Who in truth was seen alive by the disciples on this day on five occasions.

Our Lord, then, was crucified, died, and was buried on Friday, before the setting of the sun, which was the first of His "three days" in the grave; observing the mystical Sabbath, that "seventh day" in which it is said that the Lord "rested from all His works" (Gen. 2:2-3), He passed all of Saturday in the grave; and He arose "while it was yet dark, very early in the morning" on Sunday, the third day, which, according to the Hebrew reckoning, began after sunset on Saturday.

As we celebrate today this joyous Resurrection, we greet and embrace one another in Christ, thereby demonstrating our Saviour's victory over death and corruption, and the destruction of our ancient enmity with God, and His reconciliation toward us, and our inheritance of life everlasting. The feast itself is called Pascha, which is derived from the Hebrew word which means "passover"; because Christ, Who suffered and arose, has made us to pass over from the curse of Adam and slavery to the devil and death unto our primal freedom and blessedness. In addition, this day of this particular week, which is the first of all the rest, is dedicated to the honour of the Lord; in honour and remembrance of the Resurrection, the Apostles transferred to this day the rest from labour that was formerly assigned to the Sabbath of the ancient Law.

All foods allowed during Renewal Week.


Allsaint
April 24

Elizabeth the Wonderworker

Saint Elizabeth was born in Heraclea of Thrace. She lived in virginity and exhausted herself with ascetical labours and every kind of hardship from the time of her youth, and was deemed worthy of the grace of wonderworking from God; she reposed in peace in Constantinople in the middle of the fifth century.


Allsaint
April 24

Savvas the General of Rome


Allsaint
April 24

Nicholas the New-Martyr of Magnesia


Allsaint
April 24

Mellitus, Archbishop of Canterbury


BACK TO TOP

COMMUNITY NOTES

PASCHA! CHRIST IS RISEN

On the Great and Holy Feast of Pascha, Orthodox Christians celebrate the life-giving Resurrection of our Lord and Savior Jesus Christ. This feast of feasts is the most significant day in the life of the Church. It is a celebration of the defeat of death, as neither death itself nor the power of the grave could hold our Savior captive. In this victory that came through the Cross, Christ broke the bondage of sin, and through faith offers us restoration, transformation, and eternal life.

One of the most symbolic of the Festal Icons of the Orthodox Church is that of the Holy Resurrection. In the center of this radiant event is Christ pulling Adam and Eve up from their tombs. The gates of the Realm of Death are broken and thrown down. Death, personified in human form is defeated, and bound hand and foot at the bottom of the scene. We recall the joyous words of St. Paul: "O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory?" (1 Corinthians 15:55)

In the background stands the host of the departed, so numerous they can not be depicted. Among them in the front of the multitude are some of the righteous dead, though now invigorated by the Resurrection. King David and his son Solomon are seen on the left wearing crowns. Near the center is Saint John the Baptist. On the other side is Abel, the son of Adam and the first man to ever die. He wears a shepherds robe and has a cane. Many Icons of this subject depict large crowds with a few other recognizable prophets.


FATHER TOM'S RETIREMENT

To honor Fr. Tom's service to the Church, our parish will be hosting a catered buffet luncheon at The Embassy, 5030 Youngstown Poland Rd. at 1pm following the May 1 Divine Liturgy. We are asking for a donations of $20 per person, and children will be free. Your donation will help offset the cost of the event and a gift for Father Tom.

Reservations/RSVP are a must.  We are giving the caterer the final number of those attending Monday morning.  If you have not your reservations as of yet, please see Andrew Roskoo today or call our church office secretary Joanne, at 330-788-5257. If no one is in the office please leave a message.


CHRIST IS RISEN!

II IS SO GOOD TO SEE OUR FAITHFUL COMING BACK TO CHURCH!  This pandemic, which has limited our movements, will never stop us from celebrating together the most important religious and spiritual holiday of the year.   Christ is Risen and He should always dwell within our hearts!  So let us rejoice together and proclaim together the good news.  We encourage everyone to stay until the end of the services.  We have all come for the Resurrection of our Lord.  Let us not leave early but stay until the end of the service and enjoy many blessings of our Resurrected Lord.  This is the quickest and most joyful feast of the year.This evening everyone will receive a red egg prepared by our Philoptochos Ladies. The service will conclude at approximately 1:30 am!  Please join us following the services in the Social Hall for a Paschal meal.  Christ is Risen!


THANK YOU - XPISTOS ANESTH!

We want to thank everyone for helping to make our Pascha celebration a joyful and wonderful experience.  Thank you to everyone who attended the many and varied services. We are very thankful  this year a large number of faithful attended the week of services.  What a joy it is to have everyone together to worship our Lord and Savior, to experience His Holy Passion and to celebrate His magnificent Resurrection! We want to thank everyone who contributed to make our services so beautiful and meaningful: our chanters who sang from their hearts; those who decorated and cleaned the church; those who cooked and served; those who donated special Pascha gifts. Special thanks also to all of the organizations for their efforts; our Parish Council, Philoptochos, Altar Servers, Sunday School, and to anyone else who contributed to make our Pascha experience spiritually uplifting! MANY, MANY THANKS!


AGAPE VESPERS SUNDAY MORNING

On Pascha morning at 11 am we will celebrate the beautiful Vespers of Agape. This is when the Gospel is proclaimed in many languages.   A candy hunt is planned following the service for children in attendance.  Please plan to attend this beautiful service.


NO FASTING THIS WEEK

This week – Bright Week is considered the 8th day – a day of Resurrection.  Therefore, according to the canons of the church, the entire week is fast free.


PASCHA YARD SIGNS

The Eastern Orthododox Clergy Association is selling beautiful yard signs for all to put in your yards to honor our Lord for the Resurrection from the dead.  Signs are for sale in the narthex for only $15 per sign.  if you would like to write a check, please make it out to the Eastern Orthodox Clergy Association.  


PASCHA FLOWER SIGN UP SHEET

We are now taking donations for our flowers during Lent, Holy Week and Pascha! There is a sign-up sheet on the Narthex desk for your donations. Thank you for your support to our Saint John the Forerunner Church.


CALLING ALL GRADUATES

So that we can recognize all of our graduates, either high school or higher education, please notify the office of any graduates.  We will recognize them in May. Scholarship applications for all high school seniors who plan to attend a school of higher education are available in the church office. Deadline for the applications is May 10, 2021. Thank you.


CHURCH SECRETARY/OFFICE MANAGER AND OFFICE HOURS

Our secretary and office manager is Joanne Martin. Our office hours are Monday, Wednesday, and Friday from 10 am - 2 pm. Joanne has been a long time friend to Saint John the Forerunner and has bookkeeping experience. She is an asset to our Church family. We are thankful that Joanne is with us!


SOMETHING IS MISSING IN CH_RCH - U

With the scare of the Pandemic that has changed our lives and way of thinking, it is time we try to live our lives normally again. Yes, we all still must take precautions to keep ourselves safe, however staying away from church, in the long run, hurts us more than helps us. We need as a community to pray together and fellowship together. Please encourage your friends and relatives to join us in person in Church on Sundays. We need you, and YOU NEED the Church!


WISH LIST

* St John Commandarie communion wine ($175)

* Eight round Tables ($100 each)

* Twelve 8 foot long tables ($75 each)


DONATIONS CAN BE MADE ON ST JOHN WEBSITE

We are happy to announce that electronic donations are now being accepted on our stjohnboardman.com website. On the lower part of the page, you will notice a donate button. You are now able to make your stewardship payments on the site via paypal. May God bless our Saint John parish.


TO THE FAITHFUL STEWARDS OF SAINT JOHN THE FORERUNNER

In the past few months when some have been limited in their ability to physically attend Church on Sundays, we want to thank especially those who have continued to offer their offerings, pledges and donations to our St John Church.  There are a couple of ways to continue contributing to the Church.  The first way is by bringing or mailing your contribution to the Church.  The other way is by donating through our website - stjohnboardman.com.  On the lower left hand corner of the home page there is a yellow "donate" tab.  You can donate through PayPal using this method.  

Lastly, we encourage everyone to reach out to our members of our Church family to let them know that they are being thought of and prayed for, and, most of all LOVED!  Now that the restrictions have been lifted, we encourage everyone to come back HOME – back to your Church – Saint John the Forerunner.  Thank you and may God bless you and our Saint John family!!

 


WELCOME

WELCOME TO ALL – We want to welcome everyone to our St. John Parish.  All visitors are asked to kindly sign our guest book.  Although everyone is welcome to worship with us, please note that only Orthodox Christians that are properly prepared may receive Holy Communion. HOLY COMMUNION - One of the most sacred acts an Orthodox Christian participates in is the reception of our Lord in the Holy Eucharist at the Divine Liturgy, to receive Holy Communion, one must be prepared through; FASTING; On Wednesday and Friday (Consuming nothing after 12:00 AM on Sunday. PRAYER; Asking for forgiveness of one’s sins and by making frequent use of HOLY CONFESSION.  If one is guilty of serious sin, (A violation of the Lord’s 10 Commandments) one must receive Holy Confession before receiving Holy Communion. ATTENDANCE - We encourage everyone to be on time.  The Divine Liturgy is an all-encompassing the church preparing for Holy Communion also requires us to be present before the epistle and the gospel reading.  

HOSPITALIZATION – Please notify Father or the Church office of any hospitalization, nursing home admissions, or illnesses so that Father can visit and offer the Holy Sacraments to your loved ones.  We do not want to ever deprive anyone support and consolation during an illness. If you desire this information kept confidential, please advise us and strict confidence will be maintained. Please keep in mind that according to Federal Law, hospitals are not allowed to give our personal information such as religious affiliating.  Hospitals will notify the priest or church only if the patient requests the facility to do so.  STEWARDSHIP - An Orthodox Christian Steward is an active participant in the life of the Church. The parish encourages all who accept the Orthodox Faith to become practicing Stewards. Each year the Steward is expected to carefully review his or her personal circumstances and make a commitment of time, talent, and treasure to support the Parish and her Ministries, which in turn support the National Ministries of our Archdiocese, Metropolis, and institutions.  Have you pledged to your Church? Pledge cards have been sent out. Please turn them in so we can continue in the work of the church. Think Stewardship!


2022 CHURCH CALENDARS

We have received our 2022 Church calendars and are awaiting to find homes.  You may pick yours up from the Narthex desk.  Please feel free to take some.  May God bless us all.


BACK TO TOP