Publish-header
St. John the Forerunner Greek Orthodox Church
Publish Date: 2022-01-02
Bulletin Contents
Baptism
Organization Icon
St. John the Forerunner Greek Orthodox Church

General Information

  • Phone:
  • 3307885257
  • Fax:
  • (330) 788-4802
  • Street Address:

  • 4955 Glenwood Avenue

  • Youngstown, OH 44512


Services Schedule

Sunday Services

Orthros  8:30 am

Divine Liturgy  9:30 am


Past Bulletins


Hymns of the Day

Resurrectional Apolytikion in the Third Mode

Let the heavens rejoice and the earth be glad, for the Lord has shown the power of his reign. He has conquered death by death and become the first born of the dead. He has delivered us from the depths of Hades and has granted the world great mercy.
Εὐφραινέσθω τὰ οὐράνια, ἀγαλλιάσθω τὰ ἐπίγεια, ὅτι ἐποίησε κράτος, ἐν βραχίονι αὐτοῦ, ὁ Κύριος, ἐπάτησε τῷ θανάτῳ τὸν θάνατον, πρωτότοκος τῶν νεκρῶν ἐγένετο, ἐκ κοιλίας ᾅδου ἐρρύσατο ἡμᾶς, καὶ παρέσχε τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος.

Apolytikion for Forefeast of Epiphany Begins in the Fourth Mode

O Zabulon, prepare, and be ready, Nephthalim. * Jordan River, hold your course, and exultantly receive * the Master who is coming to be baptized. * Adam leap for joy with Eve the Foremother. * No longer hide yourselves, as once in Paradise; * for having seen you naked He has appeared * to clothe you in your former vesture. * The Christ has appeared, wishing to renew * the entire creation.
Ἑτοιμάζου Ζαβουλῶν, καὶ εὐτρεπίζου Νεφθαλείμ. Ἰορδάνη ποταμέ, στήθι ὑπόδεξαι σκιρτῶν, τοῦ βαπτισθῆναι ἐρχόμενον τὸν Δεσπότην. Ἀγάλλου ὁ Ἀδὰμ σὺν τὴ Προμήτορι, μὴ κρύπτετε ἑαυτούς, ὡς ἐν Παραδείσῳ τὸ πρίν, καὶ γὰρ γυμνοὺς ἰδὼν ὑμᾶς ἐπέφανεν, ἵνα ἐνδύσῃ τὴν πρώτην στολήν, Χριστὸς ἐφάνη, τὴν πᾶσαν κτίσιν, θέλων ἀνακαινίσαι.

Seasonal Kontakion in the Fourth Mode

To the flowing streams today * of River Jordan * comes the Lord and cries aloud * to John the Baptist, and He says, * "Be not afraid to baptize me now; * for I have come to save Adam, the first-formed man."
Ἐν τοῖς ῥείθροις σήμερον τοῦ Ἰορδάνου, γεγονῶς ὁ Κύριος, τῶ Ἰωάννη ἐκβοᾷ. Μὴ δειλιάσης βαπτίσαι με, σῶσαι γὰρ ἥκω, Ἀδὰμ τὸν πρωτόπλαστον.
BACK TO TOP

Gospel and Epistle Readings

Matins Gospel Reading

Sixth Orthros Gospel
The Reading is from Luke 24:36-53

At that time, Jesus, having risen from the dead, stood in the midst of his disciples and said to them, "Peace to you." But they were startled and frightened, and supposed that they saw a spirit. And he said to them, "Why are you troubled, and why do questionings rise in your hearts? See my hands and feet, that it is I myself; handle me, and see; for a spirit has not flesh and bones as you see that I have." And when he said this, he showed them his hands and his feet. And while they still disbelieved for joy, and wondered, he said to them, "Have you anything here to eat?" They gave him a piece of broiled fish, and he took it and ate before them.

Then he said to them, "These are my words which I spoke to you, while I was still with you, that everything written about me in the law of Moses and the prophets and the psalms must be fulfilled. Then he opened their minds to understand the scriptures, and said to them, "Thus it is written, that the Christ should suffer and on the third day rise from the dead, and that repentance and forgiveness of sins should be preached in his name to all nations, beginning from Jerusalem. You are witnesses of these things. And behold, I send the promise of my Father upon you; but stay in the city, until you are clothed with power from on high."

Then he led them out as far as Bethany, and lifting up his hands, he blessed them. While he blessed them, he parted from them, and was carried up into heaven. And they worshiped him, and they returned to Jerusalem with great joy, and were continually in the temple blessing God.

Sixth Orthros Gospel
Κατὰ Λουκᾶν 24:36-53

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ὁ ᾿Ιησοῦς ἔστη ἐν μέσῳ αὐτῶν καὶ λέγει αὐτοῖς· εἰρήνη ὑμῖν. πτοηθέντες δὲ καὶ ἔμφοβοι γενόμενοι ἐδόκουν πνεῦμα θεωρεῖν. καὶ εἶπεν αὐτοῖς· τί τεταραγμένοι ἐστέ, καὶ διατί διαλογισμοὶ ἀναβαίνουσιν ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν; ἴδετε τὰς χεῖράς μου καὶ τοὺς πόδας μου, ὅτι αὐτὸς ἐγώ εἰμι· ψηλαφήσατέ με καὶ ἴδετε, ὅτι πνεῦμα σάρκα καὶ ὀστέα οὐκ ἔχει καθὼς ἐμὲ θεωρεῖτε ἔχοντα. καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐπέδειξεν αὐτοῖς τὰς χεῖρας καὶ τοὺς πόδας. ἔτι δὲ ἀπιστούντων αὐτῶν ἀπὸ τῆς χαρᾶς καὶ θαυμαζόντων εἶπεν αὐτοῖς· ἔχετέ τι βρώσιμον ἐνθάδε; οἱ δὲ ἐπέδωκαν αὐτῷ ἰχθύος ὀπτοῦ μέρος καὶ ἀπὸ μελισσίου κηρίου, καὶ λαβὼν ἐνώπιον αὐτῶν ἔφαγεν. εἶπε δὲ αὐτοῖς· οὗτοι οἱ λόγοι οὓς ἐλάλησα πρὸς ὑμᾶς ἔτι ὢν σὺν ὑμῖν, ὅτι δεῖ πληρωθῆναι πάντα τὰ γεγραμμένα ἐν τῷ νόμῳ Μωϋσέως καὶ προφήταις καὶ ψαλμοῖς περὶ ἐμοῦ. τότε διήνοιξεν αὐτῶν τὸν νοῦν τοῦ συνιέναι τὰς γραφάς, καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὅτι οὕτω γέγραπται καὶ οὕτως ἔδει παθεῖν τὸν Χριστὸν καὶ ἀναστῆναι ἐκ νεκρῶν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ, καὶ κηρυχθῆναι ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ μετάνοιαν καὶ ἄφεσιν ἁμαρτιῶν εἰς πάντα τὰ ἔθνη, ἀρξάμενον ἀπὸ ῾Ιερουσαλήμ. ὑμεῖς δέ ἐστε μάρτυρες τούτων. καὶ ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πατρός μου ἐφ᾿ ὑμᾶς· ὑμεῖς δὲ καθίσατε ἐν τῇ πόλει ῾Ιερουσαλὴμ ἕως οὗ ἐνδύσησθε δύναμιν ἐξ ὕψους.

᾿Εξήγαγε δὲ αὐτοὺς ἔξω ἕως εἰς Βηθανίαν, καὶ ἐπάρας τὰς χεῖρας αὐτοῦ εὐλόγησεν αὐτούς. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εὐλογεῖν αὐτὸν αὐτοὺς διέστη ἀπ᾿ αὐτῶν καὶ ἀνεφέρετο εἰς τὸν οὐρανόν. καὶ αὐτοὶ προσκυνήσαντες αὐτὸν ὑπέστρεψαν εἰς ῾Ιερουσαλὴμ μετὰ χαρᾶς μεγάλης, καὶ ἦσαν διὰ παντὸς ἐν τῷ ἱερῷ αἰνοῦντες καὶ εὐλογοῦντες τὸν Θεόν. ἀμήν.


Epistle Reading

Prokeimenon. Plagal Second Mode. Psalm 27.9,1.
O Lord, save your people and bless your inheritance.
Verse: To you, O Lord, I have cried, O my God.

The reading is from St. Paul's Second Letter to Timothy 4:5-8.

TIMOTHY, my son, always be steady, endure suffering, do the work of an evangelist, fulfil your ministry.

For I am already on the point of being sacrificed; the time of my departure has come. I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Henceforth there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that Day, and not only to me but also to all who have loved his appearing.

Προκείμενον. Plagal Second Mode. ΨΑΛΜΟΙ 27.9,1.
Σῶσον, Κύριε τὸν λαὸν σου καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν σου.
Στίχ. Πρὸς σἐ, Κύριε, κεκράξομαι ὁ Θεός μου.

τὸ Ἀνάγνωσμα Πρὸς Τιμόθεον β' 4:5-8.

Τέκνον Τιμόθεε, νῆφε ἐν πᾶσιν, κακοπάθησον, ἔργον ποίησον εὐαγγελιστοῦ, τὴν διακονίαν σου πληροφόρησον. Ἐγὼ γὰρ ἤδη σπένδομαι, καὶ ὁ καιρὸς τῆς ἐμῆς ἀναλύσεως ἐφέστηκεν. Τὸν ἀγῶνα τὸν καλὸν ἠγώνισμαι, τὸν δρόμον τετέλεκα, τὴν πίστιν τετήρηκα· λοιπόν, ἀπόκειταί μοι ὁ τῆς δικαιοσύνης στέφανος, ὃν ἀποδώσει μοι ὁ κύριος ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ὁ δίκαιος κριτής· οὐ μόνον δὲ ἐμοί, ἀλλὰ καὶ πάσιν τοῖς ἠγαπηκόσιν τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ.


Gospel Reading

Sunday before Epiphany
The Reading is from Mark 1:1-8

The beginning of the Gospel of Jesus Christ, the Son of God. As it is written in the prophets, 'Behold, I send my messenger before your face, who shall prepare your way; the voice of one crying in the wilderness: prepare the way of the Lord, make his paths straight.' John was baptizing in the wilderness, preaching a baptism of repentance for the forgiveness of sins. And there went out to him all the country of Judea, and all the people of Jerusalem; and they were baptized by him in the river Jordan, confessing their sins. Now John was clothed with camel's hair, and had a leather girdle around his waist, and ate locusts and wild honey. And he preached, saying, "After me comes he who is mightier than I, the thong of whose sandals I am not worthy to stoop down and untie. I have baptized you with water; but he will baptize you with the Holy Spirit."

Sunday before Epiphany
Κατὰ Μᾶρκον 1:1-8

᾿Αρχὴ τοῦ εὐαγγελίου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ τοῦ Θεοῦ. ῾Ως γέγραπται ἐν τοῖς προφήταις, ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν σου· φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ, ἐγένετο ᾿Ιωάννης βαπτίζων ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. Καὶ ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν πᾶσα ἡ ᾿Ιουδαία χώρα καὶ οἱ ῾Ιεροσολυμῖται, καὶ ἐβαπτίζοντο πάντες ἐν τῷ ᾿Ιορδάνῃ ποταμῷ ὑπ᾿ αὐτοῦ ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν. Ἦν δὲ ὁ ᾿Ιωάννης ἐνδεδυμένος τρίχας καμήλου καὶ ζώνην δερματίνην περὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ, καὶ ἐσθίων ἀκρίδας καὶ μέλι ἄγριον. Καὶ ἐκήρυσσε λέγων· ἔρχεται ὁ ἰσχυρότερός μου ὀπίσω μου, οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς κύψας λῦσαι τὸν ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ· ἐγὼ μὲν ἐβάπτισα ὑμᾶς ἐν ὕδατι, αὐτὸς δὲ βαπτίσει ὑμᾶς ἐν Πνεύματι ῾Αγίῳ.


BACK TO TOP

Wisdom of the Fathers

It is the sole and peculiar property of the Substance that transcends all, to be able to bestow on men the indwelling of the Holy Spirit, and make those that draw near unto It partakers of the divine nature.
St. Cyril of Alexandria
Commentary on the Gospel of St. Luke, Homily 10., 4th Century

But this exists in Christ, not as a thing received, nor by communication from another, but as His own, and as belonging to His substance, for He baptizes in the Holy Spirit.
St. Cyril of Alexandria
Commentary on the Gospel of St. Luke, Homily 10., 4th Century

For in a contest there is much labor needed--and after the contest victory falls to some, to others disgrace. Is the palm ever given or the crown granted before the course is finished? ... Therefore no one can receive a reward, unless he has striven lawfully; nor is the victory a glorious one, unless the contest also has been toilsome.
St. Ambrose of Milan
Chapter 15, Three Books on the Duties of the Clergy, 4th century

Everyone that preaches true faith and good works, what does he do but prepare the way of the Lord so that He may come into the hearts of his hearers, and may make straight the path for God, forming right dispositions within them by the words of his exhortations?
St. Gregory the Great
On the Mystical Church, P. G. 76 (cols 1159-1170) in Toal, I:89, Sixth Century

Do you see that both by the words of the Prophet Isaiah and by his own preaching this one thing is manifested alone: that not only had he come making a way and making ready beforehand, not bestowing the gift which was the remission, but he prepared besides the souls who were about to receive the God of all?
St. John Chrysostom
Commentary on St. Matthew, P. G. 57:142, (col. 187), Fourth Century AD

Repentance is the renewal of baptism and is a contract with God for a fresh start in life.
St. John Climacus
Ladder of Divine Ascent Step 5:On Penitence, Paulist Press pg. 121, 6th century

The Word, therefore, that became man is, as it appears, God, and the fruit of the Father's substance ...Yes! We too affirm, without fear of contradiction, that the Word being God as of His own fullness bestows the Holy Spirit on such as are worthy;
St. Cyril of Alexandria
Commentary on the Gospel of St. Luke, Homily 10., 4th Century

BACK TO TOP

Saints and Feasts

Baptism
January 02

Sunday before Epiphany


Sarov
January 02

Seraphim the Wonderworker of Sarov

Saint Seraphim was born in the town of Kursk in 1759. From tender childhood he was under the protection of the most holy Mother of God, who, when he was nine years old, appeared to him in a vision, and through her icon of Kursk, healed him from a grave sickness from which he had not been expected to recover. At the age of nineteen he entered the monastery of Sarov, where he amazed all with his obedience, his lofty asceticism, and his great humility. In 1780 the Saint was stricken with a sickness which he manfully endured for three years, until our Lady the Theotokos healed him, appearing to him with the Apostles Peter and John. He was tonsured a monk in 1786, being named for the holy Hieromartyr Seraphim, Bishop of Phanarion (Dec. 4), and was ordained deacon a year later. In his unquenchable love for God, he continually added labours to labours, increasing in virtue and prayer with titan strides. Once, during the Divine Liturgy of Holy and Great Thursday, he was counted worthy of a vision of the Lord Jesus Christ, Who appeared encompassed by the heavenly hosts. After this dread vision, he gave himself over to greater labours.

In 1794, Saint Seraphim took up the solitary life in a cell in the forest. This period of extreme asceticism lasted some fifteen years, until 1810. It was at this time that he took upon himself one of the greatest feats of his life. Assailed with despondency and a storm of contrary thoughts raised by the enemy of our salvation, the Saint passed a thousand nights on a rock, continuing in prayer until God gave him complete victory over the enemy. On another occasion, he was assaulted by robbers, who broke his chest and his head with their blows, leaving him almost dead. Here again, he began to recover after an appearance of the most holy Theotokos, who came to him with the Apostles Peter and John, and pointing to Saint Seraphim, uttered those awesome words, "This is one of my kind."

In 1810, at the age of fifty; weakened with his more than human struggles, Saint Seraphim returned to the monastery for the third part of his ascetical labours, in which he lived as a recluse until 1825. For the first five years of his reclusion, he spoke to no one at all, and little is known of this period. After five years, he began receiving visitors little by little, giving counsel and consolation to ailing souls. In 1825, the most holy Theotokos appeared to the Saint and revealed to him that it was pleasing to God that he fully end his seclusion; from this time the number of people who came to see him grew daily. It was also at the command of the holy Virgin that he undertook the spiritual direction of the Diveyevo Convent. He healed bodily ailments, foretold things to come, brought hardened sinners to repentance, and saw clearly the secrets of the heart of those who came to him. Through his utter humility and childlike simplicity, his unrivalled ascetical travails, and his angel-like love for God, he ascended to the holiness and greatness of the ancient God-bearing Fathers and became like Anthony for Egypt, the physician for the whole Russian land. In all, the most holy Theotokos appeared to him twelve times in his life. The last was on Annunciation, 1831, to announce to him that he would soon, enter into his rest. She appeared to him accompanied by twelve virgins-martyrs and monastic saints-with Saint John the Baptist and Saint John the Theologian. With a body ailing and broken from innumerable hardships, and an unspotted soul shining with the light of Heaven, the Saint lived less than two years after this, falling asleep in peace on January 2, 1833, chanting Paschal hymns. On the night of his repose, the righteous Philaret of the Glinsk Hermitage beheld his soul ascending to Heaven in light. Because of the universal testimony to the singular holiness of his life, and the seas of miracles that he performed both in life and after death, his veneration quickly spread beyond the boundaries of the Russian Empire to every corner of the earth. See also July 19.


Baptisma1cp
January 02

Forefeast of the Theophany of Our Lord and Saviour Jesus Christ


Allsaint
January 02

Sylvester, Pope of Rome

Saint Sylvester was a native of Rome. Because of his exceeding virtue, he succeeded Saint Miltiades as Pope in 314. Since he himself was unable to be present at the First Ecumenical Council in 325, he sent delegates of his own Roman clergy to represent him in Nicaea. He reposed in the year 325.


Allsaint
January 02

Cosmas, Archbishop of Constantinople


Allsaint
January 02

Juliana the Righteous


Allsaint
January 02

Theagenes the Hieromartyr, Bishop of Parios


Allsaint
January 02

Theopemptos


Allsaint
January 02

Theodota, the Mother of the Holy Anargyroi


Allsaint
January 02

Righteous Mark the Deaf


Allsaint
January 02

Basil the Martyr of Ankyra


Allsaint
January 02

Sergios


Allsaint
January 02

Theopistos the Martyr


Allsaint
January 02

George the New Martyr of Georgia


Allsaint
January 02

Nilos the Sanctified


Allsaint
January 02

Sylvester of the Kiev Caves


BACK TO TOP

COMMUNITY NOTES

CHRIST IS BORN! GLORIFY HIM!

On behalf of our Saint John Parish Council, Philoptochos, and all the organizations and Staff, we want to wish us all  HAPPY NEW YEAR, 2022!

 


LEFTY HELIDONAS AND GUS RIGAS

We regret tto announce the falling asleep in the Lord: Eleftherios Helidonas who passed away in Jacksonville, Florida on Christmas Eve after a long battle with COVID-19.  His funeral will be Saturday, January 8, 2022,  More details will follow.

We also regret to announce the passing of Gus Rigas. His Funeral will be Saturday, January 15, 2022 at Saint John the Forerunner at 9 am.

May their Memories be Eternal!


UPCOMING EVENTS

 Feast Day Celebrations  

 

Theophany Celebrations – January 5-6, 2021

 

January 5 – Vesperal Liturgy  & Blessing of Waters  6 pm

January 6 - Divine Liturgy & Blessing of Waters 9:30 am  

 

St John Feast Day – January 6-7, 2022

January 6 – Great Vespers 6:30 pm

January 7-  Orthros 8:30 am,      Divine Liturgy 9:30 am

 

Sunday, January 23 – Blessing of Waters at Lake Glacier – 3:00 pm

 

     


NO CHILDREN'S SERMON TODAY

Please note that there will be no children’s sermon until January 9th.  There also will be no Church School today.


HOME BLESSINGS

Father Tom will be blessing homes beginning after January 6th. There is a sign–up sheet in the Narthex.  Please sign up or contact Father directly to have your home blessed.


SAINT JOHN FEAST DAY

January 7th is the Feast Day of our parish’s Patron Saint, St John the Forerunner and Baptist.  Please see calendar of events for the schedule.

                                

 


PAN HELLENIC ScHOLARSHIP AVAILABLE

The PanHellenic Scholarship Foundation has released the 2021/22 scholarship application.  The Foundation will accept applications from eligible Greek American college students through January 31, 2022 and will distribute $250,000 in scholarship awards to exceptional undergraduates as follows:  Twenty (20) Awards of $10,000 each based on academic merit and financial need and Twenty (20) Awards of $2,500 each based solely on academic achievement.  The application and qualification criteria, requirements, and guidelines are available at www.panhellenicsf.org.   For any questions or inquiries, please email info@panhellenicsf.org or call (312) 357-6432.

 


SOMETHING IS MISSING IN CH_RCH - U

With the scare of the Pandemic that has changed our lives and way of thinking, it is time we try to live our lives normally again. Yes, we all still must take precautions to keep ourselves safe, however staying away from church, in the long run, hurts us more than helps us. We need as a community to pray together and fellowship together. Please encourage your friends and relatives to join us in person in Church on Sundays. We need you, and YOU NEED the Church!


WISH LIST

* St John Commandarie communion wine ($175)

* Eight round Tables ($100 each)

* Twelve 8 foot long tables ($75 each)


DONATIONS CAN BE MADE ON ST JOHN WEBSITE

We are happy to announce that electronic donations are now being accepted on our stjohnboardman.com website. On the lower part of the page, you will notice a donate button. You are now able to make your stewardship payments on the site via paypal. May God bless our Saint John parish.


TO THE FAITHFUL STEWARDS OF SAINT JOHN THE FORERUNNER

In the past few months when some have been limited in their ability to physically attend Church on Sundays, we want to thank especially those who have continued to offer their offerings, pledges and donations to our St John Church.  There are a couple of ways to continue contributing to the Church.  The first way is by bringing or mailing your contribution to the Church.  The other way is by donating through our website - stjohnboardman.com.  On the lower left hand corner of the home page there is a yellow "donate" tab.  You can donate through PayPal using this method.  

Lastly, we encourage everyone to reach out to our members of our Church family to let them know that they are being thought of and prayed for, and, most of all LOVED!  Now that the restrictions have been lifted, we encourage everyone to come back HOME – back to your Church – Saint John the Forerunner.  Thank you and may God bless you and our Saint John family!!

 


WELCOME

WELCOME TO ALL – We want to welcome everyone to our St. John Parish.  All visitors are asked to kindly sign our guest book.  Although everyone is welcome to worship with us, please note that only Orthodox Christians that are properly prepared may receive Holy Communion. HOLY COMMUNION - One of the most sacred acts an Orthodox Christian participates in is the reception of our Lord in the Holy Eucharist at the Divine Liturgy, to receive Holy Communion, one must be prepared through; FASTING; On Wednesday and Friday (Consuming nothing after 12:00 AM on Sunday. PRAYER; Asking for forgiveness of one’s sins and by making frequent use of HOLY CONFESSION.  If one is guilty of serious sin, (A violation of the Lord’s 10 Commandments) one must receive Holy Confession before receiving Holy Communion. ATTENDANCE - We encourage everyone to be on time.  The Divine Liturgy is an all-encompassing the church preparing for Holy Communion also requires us to be present before the epistle and the gospel reading.  

HOSPITALIZATION – Please notify Father or the Church office of any hospitalization, nursing home admissions, or illnesses so that Father can visit and offer the Holy Sacraments to your loved ones.  We do not want to ever deprive anyone support and consolation during an illness. If you desire this information kept confidential, please advise us and strict confidence will be maintained. Please keep in mind that according to Federal Law, hospitals are not allowed to give our personal information such as religious affiliating.  Hospitals will notify the priest or church only if the patient requests the facility to do so.  STEWARDSHIP - An Orthodox Christian Steward is an active participant in the life of the Church. The parish encourages all who accept the Orthodox Faith to become practicing Stewards. Each year the Steward is expected to carefully review his or her personal circumstances and make a commitment of time, talent, and treasure to support the Parish and her Ministries, which in turn support the National Ministries of our Archdiocese, Metropolis, and institutions.  Have you pledged to your Church? Pledge cards have been sent out. Please turn them in so we can continue in the work of the church. Think Stewardship!


2022 CHURCH CALENDARS

We have received our 2022 Church calendars and are awaiting to find homes.  You may pick yours up from the Narthex desk.  Please feel free to take some.  May God bless us all.


CHURCH SECRETARY/OFFICE MANAGER AND OFFICE HOURS

Our secretary and office manager is Joanne Martin. Our new office hours are Monday, Wednesday, and Friday from 10 am - 2 pm. Joanne has been a long time friend to Saint John the Forerunner and has bookkeeping experience. She is an asset to our Church family. We are thankful that Joanne is with us!


BACK TO TOP