Publish-header
St. John the Forerunner Greek Orthodox Church
Publish Date: 2022-02-13
Bulletin Contents
Publphar
Organization Icon
St. John the Forerunner Greek Orthodox Church

General Information

  • Phone:
  • 3307885257
  • Fax:
  • (330) 788-4802
  • Street Address:

  • 4955 Glenwood Avenue

  • Youngstown, OH 44512


Services Schedule

Sunday Services

Orthros  8:30 am

Divine Liturgy  9:30 am


Past Bulletins


Hymns of the Day

Resurrectional Apolytikion in the First Mode

Though the tomb was sealed by a stone and soldiers guarded your pure body, you arose, O Savior, on the third day, giving life to the world. Therefore, O giver of life, the heavenly powers praise you: Glory to your resurrection, O Christ, glory to your kingdom! Glory to Your dispensation, only Lover of Mankind!
Τοῦ λίθου σφραγισθέντος ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων, καὶ στρατιωτῶν φυλασσόντων τὸ ἄχραντόν σου σῶμα, ἀνέστης τριήμερος Σωτήρ, δωρούμενος τῷ κόσμῳ τὴν ζωήν. Διὰ τοῦτο αἱ Δυνάμεις τῶν οὐρανῶν ἐβόων σοι Ζωοδότα· Δόξα τῇ ἀναστάσει σου Χριστέ, δόξα τῇ Βασιλείᾳ σου, δόξα τῇ οἰκονομίᾳ σου, μόνε Φιλάνθρωπε.

Apolytikion for the Church in the Second Mode

The memory of the just is mentioned with praise; but as for you the Lord’s witness is enough, O Forerunner. Indeed, you were greater that the prophets since you were found worthy to baptize in the waters the one they could but announce. You have fought for the sake of truth and proclaimed to those in Hades, that God who did appear in the flesh has taken away the sins of the world and bestowed upon us, His great mercy.

Μνήμη δικαίου μέτ' ἐγκωμίων, σοὶ δὲ ἀρκέσει ἡ μαρτυρία τοῦ Κυρίου Πρόδρομε, ἀνεδείχθης γὰρ ὄντως καὶ Προφητῶν σεβασμιώτερος, ὅτι καὶ ἐν ῥείθροις βαπτίσαι κατηξιώθης τὸν κηρυττόμενον. Ὅθεν τῆς ἀληθείας ὑπεραθλήσας, χαίρων εὐηγγελίσω καὶ τοὶς ἐν ἅδῃ, Θεὸν φανερωθέντα ἐν σαρκί, τὸν αἴροντα τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου, καὶ παρέχοντα ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

Seasonal Kontakion in the Fourth Mode

Let us flee from the boasting of the Pharisee and learn through our own sighs of sorrow the humility of the Publican. Let us cry out to the Savior, "Have mercy on us, for through You alone are we reconciled."
Φαρισαίου φύγωμεν ὑψηγορίαν, καὶ Τελώνου μάθωμεν, τὸ ταπεινὸν ἐν στεναγμοῖς, πρὸς τὸν Σωτῆρα κραυγάζοντες· Ἵλαθι μόνε ἡμῖν εὐδιάλλακτε.
BACK TO TOP

Gospel and Epistle Readings

Matins Gospel Reading

First Orthros Gospel
The Reading is from Matthew 28:16-20

At that time, the eleven disciples went to Galilee, to the mountain to which Jesus had directed them. And when they saw him they worshipped him; but some doubted. And Jesus came and said to them, "All authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you; and lo, I am with you always, to the close of the age. Amen."

First Orthros Gospel
Κατὰ Ματθαῖον 28:16-20

Οἱ δὲ ἕνδεκα μαθηταὶ ἐπορεύθησαν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, εἰς τὸ ὄρος οὗ ἐτάξατο αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς. καὶ ἰδόντες αὐτὸν προσεκύνησαν αὐτῷ, οἱ δὲ ἐδίστασαν. καὶ προσελθὼν ὁ ᾿Ιησοῦς ἐλάλησεν αὐτοῖς λέγων· ἐδόθη μοι πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς. πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν· καὶ ἰδοὺ ἐγὼ μεθ᾿ ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος. ἀμήν.


Epistle Reading

Prokeimenon. First Mode. Psalm 32.22,1.
Let your mercy, O Lord, be upon us.
Verse: Rejoice in the Lord, O ye righteous.

The reading is from St. Paul's Second Letter to Timothy 3:10-15.

TIMOTHY, my son, you have observed my teaching, my conduct, my aim in life, my faith, my patience, my love, my steadfastness, my persecutions, my sufferings, what befell me at Antioch, at lconion, and at Lystra, what persecutions I endured; yet from them all the Lord rescued me. Indeed all who desire to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted, while evil men and impostors will go on from bad to worse, deceivers and deceived. But as for you, continue in what you have learned and have firmly believed, knowing from whom you learned it and how from childhood you have been acquainted with the sacred writings which are able to instruct you for salvation through faith in Christ Jesus.

Προκείμενον. First Mode. ΨΑΛΜΟΙ 32.22,1.
Γένοιτο, Κύριε, τὸ ἔλεός σου ἐφ' ἡμᾶς.
Στίχ. Ἀγαλλιᾶσθε δίκαιοι ἐν Κυρίῳ

τὸ Ἀνάγνωσμα Πρὸς Τιμόθεον β' 3:10-15.

Τέκνον Τιμόθεε, παρηκολούθηκάς μου τῇ διδασκαλίᾳ, τῇ ἀγωγῇ, τῇ προθέσει, τῇ πίστει, τῇ μακροθυμίᾳ, τῇ ἀγάπῃ, τῇ ὑπομονῇ, τοῖς διωγμοῖς, τοῖς παθήμασιν, οἷά μοι ἐγένετο ἐν Ἀντιοχείᾳ, ἐν Ἰκονίῳ, ἐν Λύστροις, οἵους διωγμοὺς ὑπήνεγκα· καὶ ἐκ πάντων με ἐρρύσατο ὁ κύριος. Καὶ πάντες δὲ οἱ θέλοντες εὐσεβῶς ζῇν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ διωχθήσονται. Πονηροὶ δὲ ἄνθρωποι καὶ γόητες προκόψουσιν ἐπὶ τὸ χεῖρον, πλανῶντες καὶ πλανώμενοι. Σὺ δὲ μένε ἐν οἷς ἔμαθες καὶ ἐπιστώθης, εἰδὼς παρὰ τίνος ἔμαθες, καὶ ὅτι ἀπὸ βρέφους τὰ ἱερὰ γράμματα οἶδας, τὰ δυνάμενά σε σοφίσαι εἰς σωτηρίαν διὰ πίστεως τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.


Gospel Reading

Sunday of the Publican and Pharisee: Triodion Begins Today
The Reading is from Luke 18:10-14

The Lord said this parable, "Two men went up into the temple to pray, one a Pharisee and the other a tax collector. The Pharisee stood and prayed thus with himself, 'God, I thank you that I am not like other men, extortioners, unjust, adulterers, or even like this tax collector. I fast twice a week, I give tithes of all that I get.' But the tax collector, standing far off, would not even lift up his eyes to heaven, but beat his breast, saying, 'God, be merciful to me a sinner!' I tell you, this man went down to his house justified rather than the other; for everyone who exalts himself will be humbled, but he who humbles himself will be exalted."

Sunday of the Publican and Pharisee: Triodion Begins Today
Κατὰ Λουκᾶν 18:10-14

Εἶπεν ὁ Κύριος τήν παραβολὴν ταύτην· Ἄνθρωποι δύο ἀνέβησαν εἰς τὸ ἱερὸν προσεύξασθαι, ὁ εἷς Φαρισαῖος καὶ ὁ ἕτερος τελώνης. ὁ Φαρισαῖος σταθεὶς πρὸς ἑαυτὸν ταῦτα προσηύχετο· ὁ Θεός, εὐχαριστῶ σοι ὅτι οὐκ εἰμὶ ὥσπερ οἱ λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων, ἅρπαγες, ἄδικοι, μοιχοί, ἢ καὶ ὡς οὗτος ὁ τελώνης· νηστεύω δὶς τοῦ σαββάτου, ἀποδεκατῶ πάντα ὅσα κτῶμαι. καὶ ὁ τελώνης μακρόθεν ἑστὼς οὐκ ἤθελεν οὐδὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς εἰς τὸν οὐρανὸν ἐπᾶραι, ἀλλ᾿ ἔτυπτεν εἰς τὸ στῆθος αὐτοῦ λέγων· ὁ Θεός, ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ. λέγω ὑμῖν, κατέβη οὗτος δεδικαιωμένος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ ἢ γὰρ ἐκεῖνος· ὅτι πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται, ὁ δὲ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται.


BACK TO TOP

Wisdom of the Fathers

It is possible for those who have come back again after repentance to shine with much lustre, and oftentimes more than those who have never fallen at all, I have demonstrated from the divine writings. Thus at least both the publicans and the harlots inherit the kingdom of Heaven, thus many of the last are placed before the first.
St. John Chrysostom
AN EXHORTATION TO THEODORE AFTER HIS FALL, 4th Century

When lately we made mention of the Pharisee and the publican, and hypothetically yoked two chariots out of virtue and vice; we pointed out each truth, how great is the gain of humbleness of mind, and how great the damage of pride.
St. John Chrysostom
CONCERNING LOWLINESS OF MIND., 4th Century

If there is a moral quality almost completely disregarded and even denied today, it is indeed humility. The culture in which we live constantly instills in us the sense of pride, of self-glorification, and of self-righteousness ... Even our churches - are they not imbued with that same spirit of the Pharisee? Do we not want our every contribution, every 'good deed,' all the we do 'for the Church' to be acknowledged, praised, publicized? ... How does one become humble? The answer, for a Christian, is simple: by contemplating Christ..."
Fr. Alexander Schmemann
Great Lent, pp. 19-20., 20th Century

For the nature of a fast is such, that it does not suffice to deliver those who practise it, unless it be done according to a suitable law. "For the wrestler," it is said, "is not crowned unless he strive lawfully."
St. John Chrysostom
Homily III, 4th Century

To the end then, that when we have gone through the labour of fasting, we forfeit not the crown of fasting, we should understand how, and after what manner, it is necessary to conduct this business; since that Pharisee also fasted, but afterwards went down empty, and destitute of the fruit of fasting.
St. John Chrysostom
Homily III, 4th Century

BACK TO TOP

Saints and Feasts

Publphar
February 13

Sunday of the Publican and Pharisee: Triodion Begins Today

The Pharisees were an ancient and outstanding sect among the Jews known for their diligent observance of the outward matters of the Law. Although, according to the word of our Lord, they "did all their works to be seen of men" (Matt. 23:5), and were hypocrites (ibid. 23: 13, 14, 15, etc.), because of the apparent holiness of their lives they were thought by all to be righteous, and separate from others, which is what the name Pharisee means. On the other hand, Publicans, collectors of the royal taxes, committed many injustices and extortions for filthy lucre's sake, and all held them to be sinners and unjust. It was therefore according to common opinion that the Lord Jesus in His parable signified a virtuous person by a Pharisee, and a sinner by a Publican, to teach His disciples the harm of pride and the profit of humble-mindedness.

Since the chief weapon for virtue is humility, and the greatest hindrance to it is pride, the divine Fathers have set these three weeks before the Forty-day Fast as a preparation for the spiritual struggles of virtue. This present week they have called Harbinger, since it declares that the Fast is approaching; and they set humility as the foundation for all our spiritual labors by appointing that the parable of the Publican and the Pharisee be read today, even before the Fast begins, to teach, through the vaunting of the Pharisee, that the foul smoke of self-esteem and the stench of boasting drives away the grace of the Spirit, strips man of all his virtue, and casts him into the pits of Hades; and, through the repentance and contrite prayer of the Publican, that humility confers upon the sinner forgiveness of all his wicked deeds and raises him up to the greatest heights.

All foods are allowed the week that follows this Sunday.


Allsaint
February 13

Symeon the Myrrhbearer of Serbia

Saint Symeon (in the world, the ruler Stephen Nemanja), after capably governing Serbia in piety, wisdom, and justice for many years during the second half of the twelfth century, renounced all rule and earthly glory to become a monk, to struggle in fasting and prayer. Thereafter he went to the Holy Mountain Athos where, together with his son Saint Sabbas (see Jan. 14), he founded the Monastery of Hilandar. After his death, a fragrant and healing myrrh came forth from his holy relics. When Stephen Nemanja put on the monastic habit with the name of Symeon, his wife Anna followed his example, receiving the monastic name of Anastasia; she is commemorated as a Saint on June 21.


Allsaint
February 13

Martinian of Palestine

Saint Martinian, who was from Caesarea of Palestine, flourished about the beginning of the fifth century. He struggled in the wilderness from his youth. After he had passed twenty-five years in asceticism, the devil brought a temptation upon him through a harlot, who when she heard the Saint praised for his virtue, determined to try his virtue, or rather, to undo it. Coming to his cell by night as it rained, and saying she had lost her way, she begged with pitiful cries to be admitted in for the night, lest she fall prey to wild beasts. Moved with compassion, and not wishing to be guilty of her death should anything befall her, he allowed her to enter. When she began to seduce him, and the fire of desire began to burn in his heart, he kindled a fire and stepped into it, burning his body, but saving his soul from the fire of Gehenna. And she, brought to her senses by this, repented, and, following his counsel, went to Bethlehem to a certain virgin named Paula, with whom she lived in fasting and prayer; before her death, she was deemed worthy of the gift of wonder-working. Saint Martinian, when he recovered from the burning, resolved to go to some more solitary place, and took a ship to a certain island, where he struggled in solitude for a number of years. Then a young maiden who had suffered a shipwreck came ashore on his island. Not wishing to fall into temptation again, he departed, and passed his remaining time as a wanderer, coming to the end of his life in Athens.


Allsaint
February 13

Apostles Aquila and Priscilla


Allsaint
February 13

Eulogios, Patriarch of Alexandria


BACK TO TOP

COMMUNITY NOTES

NEWEST PANDEMIC UPDATE FROM OUR METROPOLITAN SAVAS

His Eminence, after consultation with his advisors, and in consideration of the steady and considerable decline in case rates since the high points in early-to-mid January (depending on the state) is making the following adjustments to the pandemic policy: 
  • Masking, while still strongly encouraged, is not mandated. His Eminence continues to urge the faithful to take reasonable steps to protect their neighbor, especially the most vulnerable among us. Consideration should be made for environment as well - whether the gathering space is small (meeting room or classroom) or large (Church, gym); whether circulation is better or worse; etc. 
  • Virtual participation in critical meetings should still be offered. 
  • Parishes are free to implement stricter measures based on case rates in their areas (as many have done in previous months). 
We will continue to closely monitor the situation and will let you know if anything changes.

NO FASTING THIS WEEK

Today marks the beginning of the Triodion. (a book the contains all of the services from today (Publican and Pharisee) until Pascha.  According to the Canons of the Church, there is no fasting this week, even on Wednesday and Friday.  This is a fast free week.  


SENIOR CITZEN LUNHEON

This Tuesday (the 3rd Tuesday of the month), Our senior is hosting its monthly luncheon at 12 noon in our Social Hall.  Reservations are a must.  Please Contact Georgia Davis for reservations.


ORDINATION TO THE PRIESTHOOD OF DEACON DEMETRIOS CONSTANTINE

This Saturday, February 19, we are all invited to attend the Ordination to the Priesthood of Deacon Demetrios.  The Ordination will take place at Saint Demetrios in Warren, Ohio, where Father Demetrios will serve as the second priest.  Orthros will begin at 8:30am followed by the Divine Liturgy and the Ordination.  Please join him and wish him the very best.  Axios!!


HOME BLESSINGS

Father Tom will be blessing homes this week. There is a sign–up sheet in the Narthex.  Please sign up or contact Father directly to have your home blessed.


SEAFOOD FEST

St. John the Forerunner is once again having our Famous Seafood Fest on Fridays from March 4 through April 15.  Please plan to attend. Because of our pandemic, this will be a carry out event only.  Your help is greatly needed. Please contact Anthony Orologas or Andrew Rosko, our co-chairs for our Seafood Fest. Please support your Church, and please tell a friend. more details to follow.


YOUTH MARDI GRAS PARTY

Mark your calendars!! On Sunday February 27, 2022 st. John parish will be celebrating the Apokreas or Mardi Gras party with our youth.  Please plan to attend. The hours are 4 6:30 pm.  Please see Maria Chamis for details

                                

 


CALLING ALL GRADUATES

So that we can recognize all of our graduates, either high school or higher education, please notify the office of any graduates.  We will recognize them in May. Scholarship applications for all high school seniors who plan to attend a school of higher education are available in the church office. Deadline for the applications is May 10, 2021. Thank you.


AHEPA SCHOLARSHIPS AVAILABLE

The Buckeye Scholarship Foundation gladly announce that they are offering scholarships for high school and collegestudents. Applications are available on line. You may access the application via the following link: www.bsf.buckeyedistrict11.org.

Applications and related material must be submitted no later than March 31.


CALENDAR - EVENTS THIS WEEK

Thursday, February 15 - Senior Luncheon - 12 noon

Saturday,  February 19-Deacon Demetrios' Ordination to the Priesthood - St D's Warren, Ohio - 8:30 am                                                                     


SOMETHING IS MISSING IN CH_RCH - U

With the scare of the Pandemic that has changed our lives and way of thinking, it is time we try to live our lives normally again. Yes, we all still must take precautions to keep ourselves safe, however staying away from church, in the long run, hurts us more than helps us. We need as a community to pray together and fellowship together. Please encourage your friends and relatives to join us in person in Church on Sundays. We need you, and YOU NEED the Church!


WISH LIST

* St John Commandarie communion wine ($175)

* Eight round Tables ($100 each)

* Twelve 8 foot long tables ($75 each)


DONATIONS CAN BE MADE ON ST JOHN WEBSITE

We are happy to announce that electronic donations are now being accepted on our stjohnboardman.com website. On the lower part of the page, you will notice a donate button. You are now able to make your stewardship payments on the site via paypal. May God bless our Saint John parish.


TO THE FAITHFUL STEWARDS OF SAINT JOHN THE FORERUNNER

In the past few months when some have been limited in their ability to physically attend Church on Sundays, we want to thank especially those who have continued to offer their offerings, pledges and donations to our St John Church.  There are a couple of ways to continue contributing to the Church.  The first way is by bringing or mailing your contribution to the Church.  The other way is by donating through our website - stjohnboardman.com.  On the lower left hand corner of the home page there is a yellow "donate" tab.  You can donate through PayPal using this method.  

Lastly, we encourage everyone to reach out to our members of our Church family to let them know that they are being thought of and prayed for, and, most of all LOVED!  Now that the restrictions have been lifted, we encourage everyone to come back HOME – back to your Church – Saint John the Forerunner.  Thank you and may God bless you and our Saint John family!!

 


WELCOME

WELCOME TO ALL – We want to welcome everyone to our St. John Parish.  All visitors are asked to kindly sign our guest book.  Although everyone is welcome to worship with us, please note that only Orthodox Christians that are properly prepared may receive Holy Communion. HOLY COMMUNION - One of the most sacred acts an Orthodox Christian participates in is the reception of our Lord in the Holy Eucharist at the Divine Liturgy, to receive Holy Communion, one must be prepared through; FASTING; On Wednesday and Friday (Consuming nothing after 12:00 AM on Sunday. PRAYER; Asking for forgiveness of one’s sins and by making frequent use of HOLY CONFESSION.  If one is guilty of serious sin, (A violation of the Lord’s 10 Commandments) one must receive Holy Confession before receiving Holy Communion. ATTENDANCE - We encourage everyone to be on time.  The Divine Liturgy is an all-encompassing the church preparing for Holy Communion also requires us to be present before the epistle and the gospel reading.  

HOSPITALIZATION – Please notify Father or the Church office of any hospitalization, nursing home admissions, or illnesses so that Father can visit and offer the Holy Sacraments to your loved ones.  We do not want to ever deprive anyone support and consolation during an illness. If you desire this information kept confidential, please advise us and strict confidence will be maintained. Please keep in mind that according to Federal Law, hospitals are not allowed to give our personal information such as religious affiliating.  Hospitals will notify the priest or church only if the patient requests the facility to do so.  STEWARDSHIP - An Orthodox Christian Steward is an active participant in the life of the Church. The parish encourages all who accept the Orthodox Faith to become practicing Stewards. Each year the Steward is expected to carefully review his or her personal circumstances and make a commitment of time, talent, and treasure to support the Parish and her Ministries, which in turn support the National Ministries of our Archdiocese, Metropolis, and institutions.  Have you pledged to your Church? Pledge cards have been sent out. Please turn them in so we can continue in the work of the church. Think Stewardship!


2022 CHURCH CALENDARS

We have received our 2022 Church calendars and are awaiting to find homes.  You may pick yours up from the Narthex desk.  Please feel free to take some.  May God bless us all.


CHURCH SECRETARY/OFFICE MANAGER AND OFFICE HOURS

Our secretary and office manager is Joanne Martin. Our office hours are Monday, Wednesday, and Friday from 10 am - 2 pm. Joanne has been a long time friend to Saint John the Forerunner and has bookkeeping experience. She is an asset to our Church family. We are thankful that Joanne is with us!


BACK TO TOP