Publish-header
St. John the Forerunner Greek Orthodox Church
Publish Date: 2022-03-06
Bulletin Contents
Eden
Organization Icon
St. John the Forerunner Greek Orthodox Church

General Information

  • Phone:
  • 3307885257
  • Fax:
  • (330) 788-4802
  • Street Address:

  • 4955 Glenwood Avenue

  • Youngstown, OH 44512


Services Schedule

Sunday Services

Orthros  8:30 am

Divine Liturgy  9:30 am


Past Bulletins


Hymns of the Day

Resurrectional Apolytikion in the Fourth Mode

The joyful news of your resurrection was told to the women disciples of the Lord by the angel. Having thrown off the ancestral curse, and boasting, they told the apostles: death has been vanquished, Christ our God. is risen, bestowing on the world great mercy.
Τὸ φαιδρὸν τῆς Ἀναστάσεως κήρυγμα, ἐκ τοῦ Ἀγγέλου μαθοῦσαι αἱ τοῦ Κυρίου Μαθήτριαι, καὶ τὴν προγονικὴν ἀπόφασιν ἀπορρίψασαι, τοῖς Ἀποστόλοις καυχώμεναι ἔλεγον· Ἐσκύλευται ὁ θάνατος, ἠγέρθη Χριστὸς ὁ Θεός, δωρούμενος τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος.

Apolytikion for the Church in the Second Mode

The memory of the just is mentioned with praise; but as for you the Lord’s witness is enough, O Forerunner. Indeed, you were greater that the prophets since you were found worthy to baptize in the waters the one they could but announce. You have fought for the sake of truth and proclaimed to those in Hades, that God who did appear in the flesh has taken away the sins of the world and bestowed upon us, His great mercy.

Μνήμη δικαίου μέτ' ἐγκωμίων, σοὶ δὲ ἀρκέσει ἡ μαρτυρία τοῦ Κυρίου Πρόδρομε, ἀνεδείχθης γὰρ ὄντως καὶ Προφητῶν σεβασμιώτερος, ὅτι καὶ ἐν ῥείθροις βαπτίσαι κατηξιώθης τὸν κηρυττόμενον. Ὅθεν τῆς ἀληθείας ὑπεραθλήσας, χαίρων εὐηγγελίσω καὶ τοὶς ἐν ἅδῃ, Θεὸν φανερωθέντα ἐν σαρκί, τὸν αἴροντα τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου, καὶ παρέχοντα ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

Seasonal Kontakion in the Plagal Second Mode

O Master, Prudence, Guide of Wisdom, Instruction to the foolish and Defender of the poor, strengthen my heart and grant it discernment. Give me words, Word of the Father, for behold, I shall not keep my lips from crying out to You, "O Merciful One, have mercy on me who has fallen."
Τῆς σοφίας ὁδηγέ, φρονήσεως χορηγέ, τῶν ἀφρόνων παιδευτά, καὶ πτωχῶν ὑπερασπιστά, στήριξον, συνέτισον τὴν καρδίαν μου Δέσποτα. Σὺ δίδου μοι λόγον, ὁ τοῦ Πατρός Λόγος· ἰδοὺ γὰρ τὰ χείλη μου, οὐ μὴ κωλύσω ἐν τῷ κράζειν σοι· Ἐλεῆμον, ἐλέησόν με τὸν παραπεσόντα.
BACK TO TOP

Gospel and Epistle Readings

Matins Gospel Reading

Fourth Orthros Gospel
The Reading is from Luke 24:1-12

On the first day of the week, at early dawn, the women went to the tomb, taking the spices which they had prepared. And they found the stone rolled away from the tomb, but when they went in they did not find the body. While they were perplexed about this, behold, two men stood by them in dazzling apparel; and as they were frightened and bowed their faces to the ground, the men said to them, "Why do you seek the living among the dead? Remember how he told you, while he was still in Galilee, that the Son of man must be delivered in to the hands of sinful men, and be crucified, and on the third day rise." And they remembered his words, and returning from the tomb they told all this to the eleven and to all the rest. Now it was Mary Magdalene, and Joanna and Mary the mother of James and the other women with them who told this to the apostles; but these words seemed to them an idle tale, and they did not believe them.

But Peter rose and ran to the tomb; stooping and looking in, he saw the linen cloths by themselves; and he went home wondering at what had happened.

Fourth Orthros Gospel
Κατὰ Λουκᾶν 24:1-12

Καὶ τὸ μὲν σάββατον ἡσύχασαν κατὰ τὴν ἐντολήν, Τῇ δὲ μιᾷ τῶν σαββάτων ὄρθρου βαθέος ἦλθον ἐπὶ τὸ μνῆμα φέρουσαι ἃ ἡτοίμασαν ἀρώματα, καί τινες σὺν αὐταῖς. εὗρον δὲ τὸν λίθον ἀποκεκυλισμένον ἀπὸ τοῦ μνημείου, καὶ εἰσελθοῦσαι οὐχ εὗρον τὸ σῶμα τοῦ Κυρίου ᾿Ιησοῦ. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ διαπορεῖσθαι αὐτὰς περὶ τούτου καὶ ἰδοὺ ἄνδρες δύο ἐπέστησαν αὐταῖς ἐν ἐσθήσεσιν ἀστραπτούσαις. ἐμφόβων δὲ γενομένων αὐτῶν καὶ κλινουσῶν τὸ πρόσωπον εἰς τὴν γῆν εἶπον πρὸς αὐτάς· τί ζητεῖτε τὸν ζῶντα μετὰ τῶν νεκρῶν; οὐκ ἔστιν ὧδε, ἀλλ᾿ ἠγέρθη· μνήσθητε ὡς ἐλάλησεν ὑμῖν ἔτι ὢν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ, λέγων ὅτι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου παραδοθῆναι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων ἁμαρτωλῶν καὶ σταυρωθῆναι, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστῆναι. καὶ ἐμνήσθησαν τῶν ῥημάτων αὐτοῦ, καὶ ὑποστρέψασαι ἀπὸ τοῦ μνημείου ἀπήγγειλαν ταῦτα πάντα τοῖς ἕνδεκα καὶ πᾶσι τοῖς λοιποῖς. ἦσαν δὲ ἡ Μαγδαληνὴ Μαρία καὶ ᾿Ιωάννα καὶ Μαρία ᾿Ιακώβου καὶ οἱ λοιπαὶ σὺν αὐταῖς, αἳ ἔλεγον πρὸς τοὺς ἀποστόλους ταῦτα. καὶ ἐφάνησαν ἐνώπιον αὐτῶν ὡσεὶ λῆρος τὰ ῥήματα αὐτῶν, καὶ ἠπίστουν αὐταῖς. ὁ δὲ Πέτρος ἀναστὰς ἔδραμεν ἐπὶ τὸ μνημεῖον, καὶ παρακύψας βλέπει τὰ ὀθόνια κείμενα μόνα, καὶ ἀπῆλθε πρὸς ἑαυτόν, θαυμάζων τὸ γεγονός.


Epistle Reading

Prokeimenon. Plagal Fourth Mode. Psalm 75.11,1.
Make your vows to the Lord our God and perform them.
Verse: God is known in Judah; his name is great in Israel.

The reading is from St. Paul's Letter to the Romans 13:11-14; 14:1-4.

Brethren, salvation is nearer to us now than when we first believed; the night is far gone, the day is at hand. Let us then cast off the works of darkness and put on the armor of light; let us conduct ourselves becomingly as in the day, not in reveling and drunkenness, not in debauchery and licentiousness, not in quarreling and jealousy. But put on the Lord Jesus Christ, and make no provision for the flesh, to gratify its desires.

As for the man who is weak in faith, welcome him, but not for disputes over opinions. One believes he may eat anything, while the weak man eats only vegetables. Let not him who eats despise him who abstains, and let not him who abstains pass judgment on him who eats; for God has welcomed him. Who are you to pass judgment on the servant of another? It is before his own master that he stands or falls. And he will be upheld, for God is able to make him stand.

Προκείμενον. Plagal Fourth Mode. ΨΑΛΜΟΙ 75.11,1.
Εὔξασθε καὶ ἀπόδοτε Κυρίῳ τῷ Θεῷ ἡμῶν.
Στίχ. Γνωστὸς ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ ὁ Θεός, ἐν τῷ Ἰσραὴλ μέγα τὸ ὄνομα αὐτοῦ.

τὸ Ἀνάγνωσμα Πρὸς ῾Ρωμαίους 13:11-14, 14:1-4.

Ἀδελφοί, νῦν ἐγγύτερον ἡμῶν ἡ σωτηρία ἢ ὅτε ἐπιστεύσαμεν. Ἡ νὺξ προέκοψεν, ἡ δὲ ἡμέρα ἤγγικεν· ἀποθώμεθα οὖν τὰ ἔργα τοῦ σκότους, καί ἐνδυσώμεθα τὰ ὅπλα τοῦ φωτός. Ὡς ἐν ἡμέρᾳ, εὐσχημόνως περιπατήσωμεν, μὴ κώμοις καὶ μέθαις, μὴ κοίταις καὶ ἀσελγείαις, μὴ ἔριδι καὶ ζήλῳ. Ἀλλʼ ἐνδύσασθε τὸν κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, καὶ τῆς σαρκὸς πρόνοιαν μὴ ποιεῖσθε, εἰς ἐπιθυμίας. Τὸν δὲ ἀσθενοῦντα τῇ πίστει προσλαμβάνεσθε, μὴ εἰς διακρίσεις διαλογισμῶν. Ὃς μὲν πιστεύει φαγεῖν πάντα, ὁ δὲ ἀσθενῶν λάχανα ἐσθίει. Ὁ ἐσθίων τὸν μὴ ἐσθίοντα μὴ ἐξουθενείτω, καὶ ὁ μὴ ἐσθίων τὸν ἐσθίοντα μὴ κρινέτω· ὁ θεὸς γὰρ αὐτὸν προσελάβετο. Σὺ τίς εἶ ὁ κρίνων ἀλλότριον οἰκέτην; Τῷ ἰδίῳ κυρίῳ στήκει ἢ πίπτει. Σταθήσεται δέ· δυνατὸς γάρ ἐστιν ὁ θεὸς στῆσαι αὐτόν.


Gospel Reading

Forgiveness Sunday
The Reading is from Matthew 6:14-21

The Lord said, "If you forgive men their trespasses, your heavenly Father also will forgive you; but if you do not forgive men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses.

"And when you fast, do not look dismal, like the hypocrites, for they disfigure their faces that their fasting may be seen by men. Truly, I say to you, they have received their reward. But when you fast, anoint your head and wash your face, that your fasting may not be seen by men but by your Father who is in secret; and your Father who sees in secret will reward you.

"Do not lay up for yourselves treasures on earth, where moth and rust consume and where thieves break in and steal, but lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust consumes and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there will your heart be also."

Forgiveness Sunday
Κατὰ Ματθαῖον 6:14-21

Εἶπεν ὁ Κύριος· ᾿Εὰν γὰρ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, ἀφήσει καὶ ὑμῖν ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος· ἐὰν δὲ μὴ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, οὐδὲ ὁ πατὴρ ὑμῶν ἀφήσει τὰ παραπτώματα ὑμῶν. ῞Οταν δὲ νηστεύητε, μὴ γίνεσθε ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ σκυθρωποί· ἀφανίζουσι γὰρ τὰ πρόσωπα αὐτῶν ὅπως φανῶσι τοῖς ἀνθρώποις νηστεύοντες· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἀπέχουσι τὸν μισθὸν αὐτῶν. σὺ δὲ νηστεύων ἄλειψαί σου τὴν κεφαλὴν καὶ τὸ πρόσωπόν σου νίψαι,ὅπως μὴ φανῇς τοῖς ἀνθρώποις νηστεύων, ἀλλὰ τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ, καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷ. Μὴ θησαυρίζετε ὑμῖν θησαυροὺς ἐπὶ τῆς γῆς, ὅπου σὴς καὶ βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται διορύσσουσι καὶ κλέπτουσι· θησαυρίζετε δὲ ὑμῖν θησαυροὺς ἐν οὐρανῷ, ὅπου οὔτε σὴς οὔτε βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται οὐ διορύσσουσιν οὐδὲ κλέπτουσιν· ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρὸς ὑμῶν, ἐκεῖ ἔσται καὶ ἡ καρδία ὑμῶν.


BACK TO TOP

Wisdom of the Fathers

Here it were well to sigh aloud, and to wail bitterly: for not only do we imitate the hypocrites, but we have even surpassed them.
St. John Chrysostom
Homily 20 on Matthew 6, 4th Century

For I know, yea I know many, not merely fasting and making a display of it, but neglecting to fast, and yet wearing the masks of them that fast, and cloaking themselves with an excuse worse than their sin.
St. John Chrysostom
Homily 20 on Matthew 6, 4th Century

. . .humble men like this are not men who have been converted, who have repented. They are men who are being converted, who are repenting. The Lord's call to repentance does not mean that we are to be converted once only, nor that we should repent from time to time (though one ought to begin with that). It means that our whole life should be a conversion, a constant repentance.
Archimandrite Vasileios
Hymn of Entry, 20th Century

The value of fasting consists not in abstinence only from food, but in a relinquishment of sinful practices, since he who limits his fasting only to an abstinence from meat is he who especially disparages it. The change in our way of life during these blessed days will help us to gain holiness. Therefore we should let our soul rejoice during the fast.
St. John Chrysostom
Fourth Century

The basis of all good things is the liberation of the soul from the captivity of the enemy. The light and life that accompany this freedom is attained by settling steadfastly in a single place and always fasting. That is, by regulating your life wisely and prudently, practicing restraint of the flesh, and remaining in a quiet place. He who puts these two rules into practice will eventually attain all the virtues.
Abba Isaac

Spiritual delight is not enjoyment found in things that exists outside the soul.
St. Isaac of Syria
Unknown, 7th century

Do we forgive our neighbors their trespasses? God also forgives us in His mercy. Do we refuse to forgive? God, too, will refuse to forgive us. As we treat our neighbors, so also does God treat us. The forgiveness, then, of your sins or unforgiveness, and hence also your salvation or destruction, depend on you yourself, man. For without forgiveness of sins there is no salvation.
St. Tikhon of Zadonsk
Unknown, 18th century

Before we enter the Lenten fast, we are reminded that there can be no true fast, no genuine repentance, no reconciliation with God, unless we are at the same time reconciled with one another. A fast without mutual love is the fast of demons. . . We do not travel the road of Lent as isolated individuals but as members of a family.
His Grace Bishop Kallistos of Diokleia
20th Century

It is required that not only with the body should we fast, but with the soul. Now the soul is humbled when it does not follow wicked opinions, but feeds on becoming virtues. For virtues and vices are the food of the soul, and it can eat either of these two. Bend your appetite toward virtues, as Paul says, "Being nourished by the word of truth."
St. Athansios of Alexandria

If we have true love with sympathy and patient labor, we shall not go about scrutinizing our neighbor's shortcomings. As it is said, "Charity shall cover the multitude of sins" (1 Peter 4:8). . . True love screens anything of this kind, as did the saints when they saw the shortcomings of men. Were they blind? Not at all! But they simply would not let their eyes dwell on sins.
St. Dorotheos of Gaza

BACK TO TOP

Saints and Feasts

Eden
March 06

Forgiveness Sunday

The Holy Fathers have appointed the commemoration of Adam's exile from the Paradise of delight here, on the eve of the holy Forty-day Fast, demonstrating to us not by simple words, but by actual deeds, how beneficial fasting is for man, and how harmful and destructive are insatiety and the transgressing of the divine commandments. For the first commandment that God gave to man was that of fasting, which the first-fashioned received but did not keep; and not only did they not become gods, as they had imagined, but they lost even that blessed life which they had, and they fell into corruption and death, and transmitted these and innumerable other evils to all of mankind. The God-bearing Fathers set these things before us today, that by bringing to mind what we have fallen from, and what we have suffered because of the insatiety and disobedience of the first-fashioned, we might be diligent to return again to that ancient bliss and glory by means of fasting and obedience to all the divine commands. Taking occasion from today's Gospel (Matt. 6:14-21) to begin the Fast unencumbered by enmity, we also ask forgiveness this day, first from God, then from one another and all creation.


Allsaint
March 06

42 Martyrs of Amorion in Phrygia

These Martyrs, men of high rank in the Roman (Byzantine) army, were taken captive when the city of Amorion in Phrygia fell to the Moslem Arabs in 838, during the reign of Theophilus the Iconoclast. Among them were Aetius and Melissenus, the generals; Theodore, the chief of the imperial ceremonial bodyguard; Craterus, the eunuch; Callistus, Constantine, Bassoes, and Theophilius, who were military officials; and certain others who held important positions. Because of their experience in war and their virtue, the Moslems did not slay them, but tried by all means to convert them to Islam and have them to fight in their own campaigns. They kept the holy Martyrs shut up in a dark dungeon in the city of Samarra in Syria, threatening and abusing them, making promises of glorious rank and magnificent riches, keeping them in hunger, oppression, and darkness, not for a few weeks, or a few months, but for seven full years. Finally, unable to break the courage and faith of their captives, they beheaded them in the year 845.

Allsaint
March 06

Finding the Precious Cross by St. Helen


Allsaint
March 06

Hesychios the Wonderworker


BACK TO TOP

COMMUNITY NOTES

MEMORIALS

Today, a 40 day memorial will be chanted for Barbara Zervos.  Also a 6 month Memorial will be chanted for Kalotina Xenakis and a 25 year memorial will be chanted for Konstantinos Xenakis.  Also a Triagion will be chanted for Nina Dallis who passed away February 24, 2022.

May Their Memories Be Eternal!

Today a coffee hour will be offered in memory of Barbara Zervos.

We also regret to announce that Anthony Kouvaras fell asleep in the Lord on February 28, 2022.  A private prayer service for him was chanted yesterday.  Memory Eternal!


CALEDAR FOR THE WEEK

Monday, March 7 – Great Lent Begins

Monday, March 7 – Compline – 5:00 pm 

Wednesday, March 9– PreSanctified Liturgy – 9:30 AM

Friday, March 11 - Seafood Fest 4-7 pm

Friday, March 11– Salutations to Virgin Mary – 7:00 pm

Saturday, March 12 – Saturday of Souls Divine Liturgy – 9:30 am

Sunday, March 13 – Sunday of Orthodoxy 


TRIODION

Today, the Sunday before Great Lent begins, is Forgiveness Sunday.  We are entreated to make amends with everyone with whom we may have a difference and ask for forgiveness.  Our Lord taught that if we have a gift for the altar, but have a difference with our brother, leave the gift and first reconcile, then bring our gift to the altar.  In this spirit of Forgiveness Sunday, let us all make every attempt to seek forgiveness of all. This Lenten cycle, let us utilize all the tools our Lord gave us to grow as stronger Christians, and to help each other. 


GREAT LENT

We begin our Lenten cycle with Clean Monday (Tomorrow).  This starts our fast for Pascha.  Monday is the Great Compline at 6pm. Wednesday this week the PreSantified will be celebrated at 9:30 am.  On Friday at 7:00 pm, we will chant the first Xairetismoi service.  The last Saturday of Souls is this Saturday at 9:30am.  Let us take time to spend more time in prayer and fasting during this period and also, try to attend as many services as we can.


TEEN LENTEN RETREAT

Tomorrow, Clean Monday, all of our teens are invited to a Lenten Retreat at Saint Demetrios Greek Orthodox Church in Warren, Ohio. Religious excuses from school will be provided for any student that attends.Please see the flier for more details.  Father Tom plans to attend to assist with the retreat.


SATURDAY OF SOULS

This Saturday, the Liturgy for Soul Saturday will be chanted at 9:30 am. There are forms on the Narthex desk for you to list you departed loved ones to be commemorated at each of the Liturgies.


SUNDAY OF ORTHODOXY

The Sunday of the Triumph of Orthodoxy is celebrated on the first Sunday of Great Lent (next Sunday). It is the celebration of the victory of the iconodules over the iconoclasts by the decision of the Seventh Ecumenical Council. Therefore, the service is to commemorate the restoration of icons for use in services and private devotional life of Christians.  At the conclusion of the Divine Liturgy next Sunday, everyone is encouraged to bring an icon from home to participate in the procession around our Church as we proclaim the victory of our Orthodox Faith.

Also, the Vespers of the Sunday of Orthodoxy will be at Archangel Michael in Campbell, Ohio.

 


PASCHA FLOWER SIGN UP SHEET

We are now taking donations for our flowers during Lent, Holy Week and Pascha! There is a sign-up sheet on the Narthex desk for your donations. Thank you for your support to our Saint John the Forerunner Church.


SEAFOOD FEST

St. John the Forerunner is once again having our Famous Seafood Fest on Fridays from March 4 through April 15.  Please plan to attend. Because of our pandemic, this will be a carry out event only.  Your help is greatly needed. Please contact Anthony Orologas or Andrew Rosko, our co-chairs for our Seafood Fest. Please support your Church, and please tell a friend. more details to follow.


CALLING ALL GRADUATES

So that we can recognize all of our graduates, either high school or higher education, please notify the office of any graduates.  We will recognize them in May. Scholarship applications for all high school seniors who plan to attend a school of higher education are available in the church office. Deadline for the applications is May 10, 2021. Thank you.


AHEPA SCHOLARSHIPS AVAILABLE

The Buckeye Scholarship Foundation gladly announce that they are offering scholarships for high school and collegestudents. Applications are available on line. You may access the application via the following link: www.bsf.buckeyedistrict11.org.

Applications and related material must be submitted no later than March 31.


SOMETHING IS MISSING IN CH_RCH - U

With the scare of the Pandemic that has changed our lives and way of thinking, it is time we try to live our lives normally again. Yes, we all still must take precautions to keep ourselves safe, however staying away from church, in the long run, hurts us more than helps us. We need as a community to pray together and fellowship together. Please encourage your friends and relatives to join us in person in Church on Sundays. We need you, and YOU NEED the Church!


WISH LIST

* St John Commandarie communion wine ($175)

* Eight round Tables ($100 each)

* Twelve 8 foot long tables ($75 each)


DONATIONS CAN BE MADE ON ST JOHN WEBSITE

We are happy to announce that electronic donations are now being accepted on our stjohnboardman.com website. On the lower part of the page, you will notice a donate button. You are now able to make your stewardship payments on the site via paypal. May God bless our Saint John parish.


TO THE FAITHFUL STEWARDS OF SAINT JOHN THE FORERUNNER

In the past few months when some have been limited in their ability to physically attend Church on Sundays, we want to thank especially those who have continued to offer their offerings, pledges and donations to our St John Church.  There are a couple of ways to continue contributing to the Church.  The first way is by bringing or mailing your contribution to the Church.  The other way is by donating through our website - stjohnboardman.com.  On the lower left hand corner of the home page there is a yellow "donate" tab.  You can donate through PayPal using this method.  

Lastly, we encourage everyone to reach out to our members of our Church family to let them know that they are being thought of and prayed for, and, most of all LOVED!  Now that the restrictions have been lifted, we encourage everyone to come back HOME – back to your Church – Saint John the Forerunner.  Thank you and may God bless you and our Saint John family!!

 


WELCOME

WELCOME TO ALL – We want to welcome everyone to our St. John Parish.  All visitors are asked to kindly sign our guest book.  Although everyone is welcome to worship with us, please note that only Orthodox Christians that are properly prepared may receive Holy Communion. HOLY COMMUNION - One of the most sacred acts an Orthodox Christian participates in is the reception of our Lord in the Holy Eucharist at the Divine Liturgy, to receive Holy Communion, one must be prepared through; FASTING; On Wednesday and Friday (Consuming nothing after 12:00 AM on Sunday. PRAYER; Asking for forgiveness of one’s sins and by making frequent use of HOLY CONFESSION.  If one is guilty of serious sin, (A violation of the Lord’s 10 Commandments) one must receive Holy Confession before receiving Holy Communion. ATTENDANCE - We encourage everyone to be on time.  The Divine Liturgy is an all-encompassing the church preparing for Holy Communion also requires us to be present before the epistle and the gospel reading.  

HOSPITALIZATION – Please notify Father or the Church office of any hospitalization, nursing home admissions, or illnesses so that Father can visit and offer the Holy Sacraments to your loved ones.  We do not want to ever deprive anyone support and consolation during an illness. If you desire this information kept confidential, please advise us and strict confidence will be maintained. Please keep in mind that according to Federal Law, hospitals are not allowed to give our personal information such as religious affiliating.  Hospitals will notify the priest or church only if the patient requests the facility to do so.  STEWARDSHIP - An Orthodox Christian Steward is an active participant in the life of the Church. The parish encourages all who accept the Orthodox Faith to become practicing Stewards. Each year the Steward is expected to carefully review his or her personal circumstances and make a commitment of time, talent, and treasure to support the Parish and her Ministries, which in turn support the National Ministries of our Archdiocese, Metropolis, and institutions.  Have you pledged to your Church? Pledge cards have been sent out. Please turn them in so we can continue in the work of the church. Think Stewardship!


2022 CHURCH CALENDARS

We have received our 2022 Church calendars and are awaiting to find homes.  You may pick yours up from the Narthex desk.  Please feel free to take some.  May God bless us all.


CHURCH SECRETARY/OFFICE MANAGER AND OFFICE HOURS

Our secretary and office manager is Joanne Martin. Our office hours are Monday, Wednesday, and Friday from 10 am - 2 pm. Joanne has been a long time friend to Saint John the Forerunner and has bookkeeping experience. She is an asset to our Church family. We are thankful that Joanne is with us!


BACK TO TOP