Publish-header
Holy Trinity Church
Publish Date: 2022-09-18
Bulletin Contents
Allsaint
Organization Icon
Holy Trinity Church

General Information

 • Phone:
 • (978) 458-8092
 • Fax:
 • (978) 970-0935
 • Street Address:

 • 62 Lewis Street

 • Lowell, MA 01854
 • Mailing Address:

 • 62 Lewis Street

 • Lowell, MA 01854


Contact Information
Services Schedule

Summer Hours: Orthros:  8:00am     Divine Liturgy:  9:00am
Winter Hours Begin on Sunday September 18th, Orthros 9:00am, Divine Liturgy 10am
Sunday Fellowship: following Divine Liturgy


Past Bulletins


Today's Calendar

MEMORIAL SERVICE - Μνημόσυνο:   5 years for Olga Liakos; 25 years for Cleopatra Bouras

Parish Council Members on Duty:  Bob Kefalas, George Meltsakos, Bill Piskopanis and George Potamitis

Fellowship Coffee Hour is hosted by Angela Kontos and Joanne Doulames in memory of Cleopatra Bouras

Winter Hours begin today: Orthros 9:00am, Divine Liturgy 10am
 
BACK TO TOP

Weekly Calendar

Sunday School registration  Sunday, September 25, 2022
We will welcome everyone back to our Sunday School on Sunday September 25th.   Parents will be able to register their child/children in the church hall throughout the morning.  We look forward  to seeing everyone and to a year filled with spiritual guidance for all our children.  Registration fee is $10.00 per child.

Upcoming Church Services

Friday October 28th : Holy Protection of the Theotokos - OXI day.
Αγία Σκέπη της Θεοτόκου.
The Hellenic American Academy will attend church and present their program.
 
Tuesday, November 8th :  Synaxis of the Archangels Michael and Gabriel
Τών Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ.
 
Monday, November 21st : Entrance of the Theotokos into the Temple
Τά Εισόδια της Υπεραγίας Θεοτόκου.
 
Wednesday, November 30th : St. Andrew the first called Apostle
Αγίου Ανδρέου τού Πρωτοκλήτου.
 
 
 
  
 
 
 
BACK TO TOP

Announcements

Metropolis of Boston Camp Golf Classic  - Tuesday, September 27th -  Indian Ridge Country Club—Andover, MA   For More information, please visit: www.campgolf.org
 
AHEPA HELLAS CH. 102 GOLF TOURNAMENT   Monday, October 3,  at Four Oaks Country Club  —1 Clubhouse Lane - Dracut, MA   Tee Time:  9:00am   There will be a buffet and raffle to follow.  For more information, contact George Xifaras at (978) 815-0985 or at gxifaras@verizon.com.   Promoting the education of our children is the main mission of AHEPA HELLAS 102.
 
 
Coundown to HOLY TRINITY CHURCH GOLF TOURNAMENT
Tuesday, October 11  Indian Ridge Country Club—Andover, MA   

Golfers: Registration: 11:00am; Lunch Buffet: 11:30am; Tee Time beginning: 12:45pm; Dinner Buffet & Raffle  Fee: $200 

Dinner only / $50:   For those wishing to attend and join us in celebrating George and Angela that evening. 
Sponsors: You can help support our Golf Tournament with one of following Sponsorship Opportunities: 

Platinum  $25,000

 • (4) foursomes
 • Tournament Sponsor (Sponsor Banner)
 • Sponsor Book:  Inside Front Cover- Full Page Color Ad
 • Hole sponsor - Large Sign

 Gold   $10,000

 • (3) Foursomes
 • Sponsor Book: Full Page Color Ad
 • Hole sponsor - Large Sign

 Silver  $5,000 

 • (2) Foursomes
 • Sponsor Book: Full Page Color Ad
 • Hole sponsor - Large Sign

 Bronze   $2,500

 • Foursome
 • Sponsor Book: Half Page Color Ad
 • Hole sponsor - Large Sign

Tee or Green Sponsor    $1,000

 • Sponsor Book: Half Page Color Ad
 • Tee or Green Sign

Supporter  $500

 • Tee sign
 • Sponsor Book: Business Card Size Ad

Name Sponsor    $100 - $250

 • Cart Sign
 • Name in Sponsor Book

Sponsor and Golfer Payments may be paid by credit card on the Parish’s website:  www.holytrinitylowell.com select “DONATE”.

 
 
BACK TO TOP

SAVE THE DATE

Metropolis of Boston Greek Dance GroupHoly Trinity Greek Orthodox Church - Lowell, MA
Greek Dance Lessons begin Monday October 3, 2022 at 6:30pm
Holy Trinity Greek Orthodox Church Hall
62 Lewis Street, Lowell, MA
Boys & Girls 7 years of age and older
Call:  857-225-0413 or Email:  maria.bregianos@gmail.com

 

 

 

Holy Trinity Philoptochos "Greek Food Fair & MORE!!!" returns

Saturday, November 5, at the Hellenic Cultural Center.  More details will be announced in a parish mailing later this month along with tickets for our annual Ca$h Raffle.

 

 Lowell Basketball Club | Facebook
Classes will be held at the Hellenic Cultural center on Mondays through October 31.  The program is designed to teach children and teenagers (3-18 years of age) the fundamental concepts of basketball.  For more information contact Lowellbasketballclub.com or email Dakontee Faikai at Dekonteef@lowellbasketballclub.com  
A Tradition of building togetherness through the love of basketball and hardwork.  At Lowell Basketball Club we teach the game through breaking down the fundamentals, inspiring creativity and understanding of the game we love.  We do this through hardwork and determination from both players and coaches.  We say hard beats talent only when talent forgets to work hard.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BACK TO TOP

Gospel and Epistle Readings

Epistle Reading

Prokeimenon. Plagal First Mode. Psalm 11.7,1.
You, O Lord, shall keep us and preserve us.
Verse: Save me, O Lord, for the godly man has failed.

The reading is from St. Paul's Letter to the Galatians 2:16-20.

Brethren, knowing that a man is not justified by works of the law but through faith in Jesus Christ, even we have believed in Christ Jesus, in order to be justified by faith in Christ, and not by works of the law, because by works of the law shall no one be justified. But if, in our endeavor to be justified in Christ, we ourselves were found to be sinners, is Christ then an agent of sin? Certainly not! But if I build up again those things which I tore down, then I prove myself a transgressor. For I through the law died to the law, that I might live to God. I have been crucified with Christ; it is no longer I who live, but Christ who lives in me; and the life I now live in the flesh I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me.

Προκείμενον. Plagal First Mode. ΨΑΛΜΟΙ 11.7,1.
Σὺ Κύριε, φυλάξαις ἡμᾶς καὶ διατηρήσαις ἡμᾶς.
Στίχ. Σῶσον με, Κύριε, ὅτι ἐκλέλοιπεν ὅσιος.

τὸ Ἀνάγνωσμα Πρὸς Γαλάτας 2:16-20.

Ἀδελφοί, εἰδότες ὅτι οὐ δικαιοῦται ἄνθρωπος ἐξ ἔργων νόμου, ἐὰν μὴ διὰ πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ ἡμεῖς εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν ἐπιστεύσαμεν, ἵνα δικαιωθῶμεν ἐκ πίστεως Χριστοῦ, καὶ οὐκ ἐξ ἔργων νόμου· διότι οὐ δικαιωθήσεται ἐξ ἔργων νόμου πᾶσα σάρξ. Εἰ δέ, ζητοῦντες δικαιωθῆναι ἐν Χριστῷ, εὑρέθημεν καὶ αὐτοὶ ἁμαρτωλοί, ἆρα Χριστὸς ἁμαρτίας διάκονος; Μὴ γένοιτο. Εἰ γὰρ ἃ κατέλυσα, ταῦτα πάλιν οἰκοδομῶ, παραβάτην ἐμαυτὸν συνίστημι. Ἐγὼ γὰρ διὰ νόμου νόμῳ ἀπέθανον, ἵνα θεῷ ζήσω. Χριστῷ συνεσταύρωμαι· ζῶ δέ, οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός· ὃ δὲ νῦν ζῶ ἐν σαρκί, ἐν πίστει ζῶ τῇ τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ, τοῦ ἀγαπήσαντός με καὶ παραδόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ ἐμοῦ.


Gospel Reading

Sunday after Holy Cross
The Reading is from Mark 8:34-38; 9:1

The Lord said: "If anyone wishes to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. For whoever would save his life will lose it; and whoever loses his life for my sake and the gospel's will save it. For what does it profit a man, to gain the whole world and forfeit his life? For what can a man give in return for his life? For whoever is ashamed of me and my words in this adulterous and sinful generation, of him will the Son of man also be ashamed, when he comes in the glory of his Father with the holy angels." And he said to them, "Truly, I say to you, there are some standing here who will not taste death before they see the kingdom of God come with power."

Sunday after Holy Cross
Κατὰ Μᾶρκον 8:34-38, 9:1

Εἶπεν ὁ Κύριος· Εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι. ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ᾿ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν. τί γὰρ ὠφελήσει ἄνθρωπον ἐὰν κερδήσῃ τὸν κόσμον ὅλον, καὶ ζημιωθῇ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ; ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ; ὃς γὰρ ἐὰν ἐπαισχυνθῇ με καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους ἐν τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ μοιχαλίδι καὶ ἁμαρτωλῷ, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται αὐτὸν ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων τῶν ἁγίων. Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἰσί τινες τῶν ὧδε ἑστηκότων, οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν ἴδωσι τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ἐληλυθυῖαν ἐν δυνάμει.


BACK TO TOP

Hymns of the Day

Resurrectional Apolytikion in the Plagal First Mode

O Faithful, let us sing a hymn of praise and worship to the Logos, coeternal with the Father and the Spirit, who was born of the Virgin for our salvation. Of His own will He went upon the Cross in the flesh and suffered death, to raise the dead through His glorious Resurrection.
Τὸν συνάναρχον Λόγον Πατρὶ καὶ Πνεύματι, τὸν ἐκ Παρθένου τεχθέντα εἰς σωτηρίαν ἡμῶν, ἀνυμνήσωμεν πιστοὶ καὶ προσκυνήσωμεν, ὅτι ηὐδόκησε σαρκί, ἀνελθεῖν ἐν τῷ σταυρῷ, καὶ θάνατον ὑπομεῖναι, καὶ ἐγεῖραι τοὺς τεθνεῶτας, ἐν τῇ ἐνδόξῳ Ἀναστάσει αὐτοῦ.

Apolytikion for Afterfeast of the Holy Cross in the First Mode

Lord, save Your people and bless Your inheritance, granting our rulers to prevail over adversaries, and protecting Your commonwealth by Your Cross.
Σώσον Κύριε τόν λαόν σου καί ευλόγησον τήν κληρονομίαν σου, νίκας τοίς Βασιλεύσι κατά βαρβάρων δωρούμενος καί τό σόν φυλάττων διά τού Σταυρού σου πολίτευμα.

Seasonal Kontakion in the Fourth Mode

Lifted up on the Cross by Your free will, Christ God, grant mercies to the new commonwealth that bears Your name. Gladden our faithful rulers by Your power, giving them victories over their adversaries. May Your alliance be for them a weapon for peace, an invincible standard.
Ο υψωθείς εν τώ Σταυρώ εκουσίως, τή επωνύμω σου καινή πολιτεία, τούς οικτιρμούς σου δώρησαι, Χριστέ ο Θεός, Εύφρανον εν τή δυνάμει σου, τούς πιστούς Βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτοίς, κατά τών πολεμίων, τήν συμμαχίαν έχοιεν τήν σήν, όπλον ειρήνης, αήττητον τρόπαιον.
BACK TO TOP

Metropolis of Boston News

Metropolis of Boston Camp Golf Classic

09/15/2022

Metropolis of Boston Camp Golf Classic
BACK TO TOP

Saints and Feasts

Allsaint
September 18

Eumenius the Wonderworker, Bishop of Gortynia

This Saint took up the monastic life from his youth, and later became Bishop of Gortynia in Crete. He travelled to Rome, and to Thebes in Upper Egypt, where through his prayers he ended a drought; there also, after working many miracles, he reposed in deep old age. His holy relics were returned to Gortynia and buried at the place called Raxos.


Eustathi
September 20

Eustathios the Great Martyr, his wife and two children

The holy Martyr Eustathius before his baptism was an illustrious Roman general named Placidas in the days of the Emperor Trajan. While hunting in the country one day, he was converted to the Faith of Christ through the apparition of an uncommonly majestic stag, between whose antlers he saw the Cross of Christ, and through which the Lord spoke to him with a human voice. Upon returning home, he learned that his wife Tatiana had also had a vision in which she was instructed to become a Christian. They sought out the Bishop of the Christians and were baptized, Placidas receiving the name Eustathius, and Tatiana the name Theopiste; their two sons were baptized Agapius and Theopistus. The family was then subjected to such trials as Job endured. Their servants died, all their goods were stolen, and on a pilgrimage to Jerusalem they were scattered abroad, each not even knowing if the others were still alive. By the providence of God, they were united again after many years, and returned to Rome in glory. Nevertheless, when they refused to sacrifice to the idols-a public sacrifice from which no Roman general could be absent-the Emperor Hadrian, who had succeeded Trajan, had them put into a large bronze device in the shape of a bull, which was heated with fire until they died. When their holy bodies were removed, they were found to be without harm. They suffered martyrdom about the year 126.


Exaltation
September 21

Apodosis of the Elevation of the Venerable and Life-Giving Cross

The Leave-taking, or Apodosis, of the Feast occurs seven days after the Feast of the Elevation of the Holy Cross.

To learn about the Feast, visit https://www.goarch.org/chapel/saints?contentid=205


Jonah2
September 21

Jonah the Prophet

The Prophet Jonah, the son of Amathi, of the town of Geth-hopher (IV Kings 14:25), was of the tribe of Zabulon; he prophesied during the years 838-810 before Christ. God commanded him to go to Nineveh, the great city of the Assyrians, and to proclaim that its destruction was nigh at hand because of the sins of its people. But he, as a Prophet who knew the great compassion of God, feared that at his preaching the Ninevites would repent; that God, accepting their repentance in His love for man, would not fulfill Jonah' threats; and that he would be branded a false prophet. So he disobeyed the divine command, and boarded a ship and departed elsewhere. Yet, the sudden and fearful sea-storm and the revelation of Jonah' disbedience caused the sailors to cast him into the sea. A great sea-monster appeared straightway by divine providence, and swallowed him up. For three days and nights he was found in its belly and he prayed, saying the words, "I cried aloud in my affliction unto the Lord my God..." (Jonah 2:3, the Sixth ode of the Holy Psalter). The sea-monster then vomited him up on dry land and he again heard God's command. Wherefore, he went and preached, saying, "In three days, Nineveh shall be destroyed." The people became terrified and all repented. The great, the small, babes at the breast, and even the irrational beasts themselves fasted, and thus, having found mercy from God, they were spared His wrath. Jonah' book of prophecy is divided into four chapters, and is placed fifth in order among the twelve minor Prophets. His three-day sojourn in the sea-monster's belly is an image of our Saviour's three-day burial and His life-bringing Resurrection (Matt. 12:39-40). His name means "dove."


Nativitybaptist
September 23

The Conception of St. John the Baptist

This came to pass fifteen months before the birth of Christ, after the vision of the Angel that Zacharias, the father of the Forerunner, saw in the Temple while he executed the priest's office in the order of his course during the feast of the Tabernacles, as tradition bears witness. In this vision, the Archangel Gabriel appeared to Zacharias and said to him, "Thy prayer is heard; and thy wife Elizabeth shall bear thee a son, and thou shalt call his name John" (Luke 1:13). Knowing that Elizabeth was barren, and that both he and she were elderly, Zacharias did not believe what the Angel told him, although he had before him the example of Abraham and Sarah, of Hannah, mother of the Prophet Samuel, and of other barren women in Israel who gave birth by the power of God. Hence, he was condemned by the Archangel to remain speechless until the fulfilment of these words in their season, which also came to pass (Luke 1:7-24).


BACK TO TOP

BACK TO TOP

Wisdom of the Fathers

The key to knowledge is the humility of Christ. The door of the Kingdom of Heaven is open, not to those who only know in their learned minds the mysteries of faith and the commandments of their Creator, but to those who have progressed far enough to live by them.
St. Bede the Venerable
Unknown, 8th century

To deny oneself means to give up one's bad habits; to root out of the heart all that ties us to the world; not to cherish bad thoughts and desires; to suppress every evil thought; to avoid occasions of sin; not to desire or to do anything out of self-love, but to do everything out of love for God. To deny oneself, according to St. Paul means "to be dead to sin. . . but alive to God."
St. Innocent of Alaska
The Lenten Spring, SVS Press, p. 147, 19th Century

A Christian's . . . duty is to "take up his cross." The word cross means sufferings, sorrows and adversities. To take up one's cross means to bear without grumblings everything unpleasant, painful, sad, difficult and oppressive that ay happen to us in life. . .without expecting any earthly reward in return, but bear it all with love, with joy and with courageous strength.
St. Innocent of Alaska
The Lenten Spring, SVS Press, p. 147, 19th Century

Nothing comes without effort. The help of God is always ready and always near, but is given only to those who seek and work, and only to those seekers who, after putting all their powers to the test, then cry out with their whole heart: "Lord, help us."
St. Theophan the Recluse
19th Century

"I force not, I compel not, but each one I make lord of his own choice; wherefore also I say, 'If any man will.' For to good things do I call you, not to things evil, or burdensome; not to punishment and vengeance, that I should have to compel.
St. John Chrysostom
Homily 55 on Matthew 16, 1. B#54, p.339., 4th Century

"... For although it be in my power, as Son of God, to hinder thee from having any trial at all of those hardships; yet such is not my will, for thy sake, that thou mayest thyself too contribute something, and be more approved."
St. John Chrysostom
Homily 55 on Matthew 16, 1. B#54, p.339., 4th Century

Interior crosses can found at all times, and more easily than exterior ones. You have only to direct your attention to yourself and examine yourself with a sense of repentance, and a thousand interior crosses will at once present themselves to you. . . Interior crosses are sometimes so burdensome that the sufferer can find no consolation whatever in anything. All this can happen to you too! But in whatever position you may be, and whatever sufferings of the soul you may feel, do not despair and do not think that the Lord has abandoned you. NO! God will always be with you and will invisibly strengthen you even when it seems to you that you are on the very brink of perdition.
St. Innocent of Alaska
The Lenten Spring, SVS Press, p. 148, 19th Century

BACK TO TOP

Ecumenical Patriarchate News

New Saint Canonized in Constantinople

09/01/2022

A new saint has been recognized by the Orthodox Church. In a Wednesday August 31, 2022 ceremony at the Patriarchal Church of St. George

Patriarchal Encyclical for the Feast of the Indication 2022

08/30/2022

Most reverend brother Hierarchs and beloved children in the Lord, As we enter, with God’s blessing, the new ecclesiastical year today, we honor with the Feast of the Indiction the “Day of protecting the natural environment” and offer glory and gratitude to the Creator of all for the “great gift of creation.”
BACK TO TOP