Publish-header
All Saints Church
Publish Date: 2023-10-01
Bulletin Contents
Ananias
Organization Icon
All Saints Church

General Information

  • Phone:
  • (815) 722-1727
  • Street Address:

  • 102 North Broadway

  • Joliet, IL 60435


Services Schedule

Sunday Orthros 8:15 am Divine Liturgy 9:30 am

Weekday Services Orthros 8:30 am Divine Liturgy 9:30 am


Past Bulletins


Hymns of the Day

Resurrectional Apolytikion in the Plagal Fourth Mode

From on high didst Thou descend, O Compassionate One; to burial of three days hast Thou submitted that Thou mightest free us from our passions. O our Life and Resurrection, Lord, glory be to Thee.
Ἐξ ὕψους κατῆλθες ὁ εὔσπλαγχνος, ταφὴν καταδέξω τριήμερον, ἵνα ἡμᾶς ἐλευθερώσῃς τῶν παθῶν. Ἡ ζωὴ καὶ ἡ Ἀνάστασις ἡμῶν, Κύριε δόξα σοι.

Apolytikion for Ananias of the 70 in the Third Mode

O Holy Apostle Ananias, intercede with the merciful God that He grant unto our souls forgiveness of offences.
Απόστολε Άγιε Ανανία, πρέσβευε τώ ελεήμονι Θεώ ίνα πταισμάτων άφεσιν, παράσχη ταίς ψυχάς ημών.

Apolytikion for Romanos the Melodist in the Plagal Fourth Mode

In thee the image was preserved with exactness, O Father; for taking up thy cross, thou didst follow Christ, and by thy deeds thou didst teach us to overlook the flesh, for it passeth away, but to attend to the soul since it is immortal. Wherefore, O righteous Romanos, thy spirit rejoiceth with the Angels.
Εν σοί Πάτερ ακριβώς διεσώθη τό κατ' εικόνα, λαβών γάρ τόν σταυρόν, ηκολούθησας τώ Χριστώ καί πράττων εδίδασκες, υπεροράν μέν σαρκός, παρέρχεται γάρ, επιμελείσθαι δέ ψυχής πράγματος αθανάτου. Διό καί μετά Αγγέλων συναγάλλεται, Όσιε Ρωμανέ τό πνεύμά σου.

Apolytikion for the Church in the First Mode

Your Church is arrayed in the holy blood of Your Martyrs who witnessed throughout the world, as though in purple and fine linen. Through them she cries to You, Christ our God, "Send down to Your people Your tender love, grant peace from above to Your commonwealth, and to our souls Your great mercy.

Τῶν ἐν ὅλω τῷ κόσμῳ Μαρτύρων σου, ὡς πορφύραν καί βύσσον τά αἵματα, ἡ Ἐκκλησία σου στολισαμένη, διa αὐτῶν βοᾷ σοι Χριστέ ὁ Θεός, τῷ λαῷ σου τούς οἰκτιρμούς σου κατάπεμψον, εἰρήνην τῇ πολιτείᾳ σου δώρησαι, καί ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τό μέγα ἔλεος.

 

Seasonal Kontakion in the Second Mode

O Protection of Christians that cannot be put to shame, mediation unto the creator most constant: O despise not the voices of those who have sinned; but be quick, O good one, to come unto our aid, who in faith cry unto thee: Hasten to intercession and speed thou to make supplication, O thou who dost ever protect, O Theotokos, them that honor thee.
Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε. Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι· Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σε.
BACK TO TOP

Gospel and Epistle Readings

Matins Gospel Reading

Sixth Orthros Gospel
The Reading is from Luke 24:36-53

At that time, having risen from the dead, Jesus went up and stood among His disciples and said to them, "Peace be with you." But they were startled and frightened, and supposed that they saw a spirit. And He said to them, "Why are you troubled, and why do questionings rise in your hearts? See My hands and My feet, that it is I Myself; handle Me, and see; for a spirit has not flesh and bones as you see that I have." And when He had said this, He showed them His hands and His feet. And while they still disbelieved for joy, and wondered, He said to them, "Have you anything here to eat?" They gave Him a piece of broiled fish [and some honeycomb], and He took it and ate before them. Then He said to them, "These are My words which I spoke to you, while I was still with you, that everything written about Me in the law of Moses and the prophets and the psalms must be fulfilled." Then He opened their minds to understand the scriptures, and said to them, "Thus it is written, that the Christ should suffer and on the third day rise from the dead, and that repentance and forgiveness of sins should be preached in His name in all nations, beginning from Jerusalem. You are witnesses of these things. And behold, I send the promise of My Father upon you; but stay in the city until you are clothed with power from on high." Then He led them out as far as Bethany, and lifting up His hands, He blessed them. While He blessed them, He parted from them, and was carried up into heaven. And they worshiped Him, and returned to Jerusalem with great joy, and were continually in the Temple blessing God.

Sixth Orthros Gospel
Κατὰ Λουκᾶν 24:36-53

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἀναστὰς ὁ Ἰησοῦς ἐκ νεκρῶν ἔστη ἐν μέσῳ τῶν Μαθητῶν, καὶ λέγει αὐτοῖς· Εἰρήνη ὑμῖν. Πτοηθέντες δὲ καὶ ἔμφοβοι γενόμενοι, ἐδόκουν πνεῦμα θεωρεῖν. Καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Τί τεταραγμένοι ἐστέ, καὶ διατὶ διαλογισμοὶ ἀναβαίνουσιν ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν; ἴδετε τὰς χεῖράς μου καὶ τοὺς πόδας μου, ὅτι αὐτὸς ἐγώ εἰμι, ψηλαφήσατέ με καὶ ἴδετε, ὅτι πνεῦμα σάρκα καὶ ὀστέα οὐκ ἔχει, καθὼς ἐμὲ θεωρεῖτε ἔχοντα. Καὶ τοῦτο εἰπών, ἐπέδειξεν αὐτοῖς τὰς χεῖρας καὶ τοὺς πόδας. Ἒτι δὲ ἀπιστούντων αὐτῶν ἀπὸ τῆς χαρᾶς, καὶ θαυμαζόντων, εἶπεν αὐτοῖς· Ἔχετέ τι βρώσιμον ἐνθάδε; Οἱ δὲ ἐπέδωκαν αὐτῷ ἰχθύος ὀπτοῦ μέρος, καὶ ἀπὸ μελισσίου κηρίου. Καὶ λαβών, ἐνώπιον αὐτῶν ἔφαγεν. Εἶπε δὲ αὐτοῖς· Οὗτοι οἱ λόγοι, οὓς ἐλάλησα πρὸς ὑμᾶς ἔτι ὢν σὺν ὑμῖν, ὅτι δεῖ πληρωθῆναι πάντα τὰ γεγραμμένα ἐν τῷ νόμῳ Μωσέως καὶ Προφήταις καὶ Ψαλμοῖς περὶ ἐμοῦ. Τότε διήνοιξεν αὐτῶν τὸν νοῦν, τοῦ συνιέναι τὰς Γραφάς· καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Ὃτι οὕτω γέγραπται, καὶ οὕτως εἴδει παθεῖν τὸν Χριστόν, καὶ ἀναστῆναι ἐκ νεκρῶν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ, καὶ κηρυχθῆναι ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ μετάνοιαν καὶ ἄφεσιν ἁμαρτιῶν εἰς πάντα τὰ ἔθνη, ἀρξάμενον ἀπὸ Ἱερουσαλήμ. Ὑμεῖς δέ ἐστε μάρτυρες τούτων. Καὶ ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πατρός μου ἐφ' ὑμᾶς· ὑμεῖς δὲ καθίσατε ἐν τῇ πόλει Ἱερουσαλήμ, ἕως οὗ ἐνδύσησθε δύναμιν ἐξ ὕψους. Ἐξήγαγε δὲ αὐτοὺς ἔξω εἰς Βηθανίαν, καὶ ἐπάρας τὰς χεῖρας αὐτοῦ, εὐλόγησεν αὐτούς. Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εὐλογεῖν αὐτόν αὐτούς, διέστη ἀπ' αὐτῶν, καὶ ἀνεφέρετο εἰς τὸν οὐρανόν. Καὶ αὐτοὶ, προσκυνήσαντες αὐτόν, ὑπέστρεψαν εἰς Ἱερουσαλὴμ μετὰ χαρᾶς μεγάλης. Καὶ ἦσαν διαπαντός ἐν τῷ Ἱερῷ, αἰνοῦντες καὶ εὐλογοῦντες τὸν Θεόν. Ἀμήν.


Epistle Reading

17th Sunday after Pentecost
The Reading is from St. Paul's Second Letter to the Corinthians 6:16-18; 7:1

Brethren, you are the temple of the living God; as God said, "I will live in them and move among them, and I will be their God, and they shall be my people. Therefore come out from them, and be separate from them, says the Lord, and touch nothing unclean; then I will welcome you, and I will be a father to you, and you shall be my sons and daughters, says the Lord Almighty."

Since we have these promises, beloved, let us cleanse ourselves from every defilement of body and spirit, and make holiness perfect in the fear of God.

17th Sunday after Pentecost
Πρὸς Κορινθίους β' 6:16-18, 7:1

Ἀδελφοί, ὑμεῖς ἐστε ναὸς Θεοῦ ζῶντος, καθὼς εἶπεν ὁ θεός ὅτι Ἐνοικήσω ἐν αὐτοῖς, καὶ ἐμπεριπατήσω· καὶ ἔσομαι αὐτῶν θεός, καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι λαός. Διὸ, Ἐξέλθετε ἐκ μέσου αὐτῶν καὶ ἀφορίσθητε, λέγει κύριος, καὶ ἀκαθάρτου μὴ ἅπτεσθε· κἀγὼ εἰσδέξομαι ὑμᾶς, καὶ ἔσομαι ὑμῖν εἰς πατέρα, καὶ ὑμεῖς ἔσεσθέ μοι εἰς υἱοὺς καὶ θυγατέρας, λέγει κύριος παντοκράτωρ. Ταύτας οὖν ἔχοντες τὰς ἐπαγγελίας, ἀγαπητοί, καθαρίσωμεν ἑαυτοὺς ἀπὸ παντὸς μολυσμοῦ σαρκὸς καὶ πνεύματος, ἐπιτελοῦντες ἁγιωσύνην ἐν φόβῳ θεοῦ.


Gospel Reading

2nd Sunday of Luke
The Reading is from Luke 6:31-36

The Lord said, "As you wish that men would do to you, do so to them. If you love those who love you, what credit is that to you? For even sinners love those who love them. And if you do good to those who do good to you, what credit is that to you? For even sinners do the same. And if you lend to those from whom you hope to receive, what credit is that to you? Even sinners lend to sinners, to receive as much again. But love your enemies, and do good, and lend, expecting nothing in return; and your reward will be great, and you will be sons of the Most High; for he is kind to the ungrateful and the selfish. Be merciful, even as your Father is merciful."

2nd Sunday of Luke
Κατὰ Λουκᾶν 6:31-36

Εἶπεν ὁ Κύριος· καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως. καὶ εἰ ἀγαπᾶτε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ τοὺς ἀγαπῶντας αὐτοὺς ἀγαπῶσι. καὶ ἐὰν ἀγαθοποιῆτε τοὺς ἀγαθοποιοῦντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ τὸ αὐτὸ ποιοῦσι. καὶ ἐὰν δανείζητε παρ᾿ ὧν ἐλπίζετε ἀπολαβεῖν, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; καὶ γὰρ ἁμαρτωλοὶ ἁμαρτωλοῖς δανείζουσιν ἵνα ἀπολάβωσι τὰ ἴσα. πλὴν ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν καὶ ἀγαθοποιεῖτε καὶ δανείζετε μηδὲν ἀπελπίζοντες, καὶ ἔσται ὁ μισθὸς ὑμῶν πολύς, καὶ ἔσεσθε υἱοὶ ὑψίστου, ὅτι αὐτὸς χρηστός ἐστιν ἐπὶ τοὺς ἀχαρίστους καὶ πονηρούς. Γίνεσθε οὖν οἰκτίρμονες, καθὼς καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν οἰκτίρμων ἐστί.


BACK TO TOP

Wisdom of the Fathers

There are three things that impel us towards what is holy: natural instincts, angelic powers and probity of intention. Natural instincts impel us when, for example, we do to others what we would wish them to do to us (cf. Luke 6:31), or when we see someone suffering deprivation or in need and naturally feel compassion. Angelic powers impel us when, being ourselves impelled to something worthwhile, we find we are providentially helped and guided. We are impelled by probity of intention when, discriminating between good and evil, we choose the good.
St. Maximos the Confessor
Second Century on Love no. 32, Philokalia Vol. 2 edited by Palmer, Sherrard and Ware; Faber and Faber pg. 71, 7th century

Every work which does not have love as its beginning and root is nothing.
St. John Chrysostom
Unknown, 4th century

BACK TO TOP

Saints and Feasts

Ananias
October 01

Ananias, Apostle of the 70

Saint Ananias, whose name means "God is gracious," was from Damascus, where by divine revelation he was commanded to baptize the Apostle Paul (Acts 9: 10-17). He completed the course of martyrdom when he was stoned to death during the proconsulate of Lucian.


18_lukewriting
October 01

2nd Sunday of Luke


03_dionysios
October 03

Dionysios the Areopagite

This Saint was from Athens, a learned man, and a member of the famous judicial court of Mars Hill (in Greek Aeros Pagos, hence the name Areopagite (see Acts 17:19-34). When Saint Paul preached in Athens, he was one of the first there to believe in Christ, and, according to some, became the first bishop of that city. Others say -- and this may be more probable--that he was the second Bishop of Athens, after Saint Hierotheus, whom Dionysios calls his friend and teacher "after Paul" (On the Divine Names, 3:2). With Saint Hierotheus he was also present at the Dormition of the most holy Theotokos; the Doxasticon of the Aposticha for the service of the Dormition is partly taken from a passage in Chapter III of On the Divine Names. According to ancient tradition, he received a martyr's end (according to some, in Athens itself) about the year 96.


Pokrov
October 01

The Feast of the Holy Skepi of the Theotokos

The Feast of the Protection commemorates the appearance of the most holy Theotokos in the Church of Blachernae in Constantinople in the tenth century, as recorded in the life of Saint Andrew the Fool for Christ's sake. While the multitudes of the faithful were gathered in church, Epiphanius, the friend of Saint Andrew, through the Saint's prayers, beheld the Virgin Mary above the faithful and spreading out her veil over them, signifying her unceasing protection of all Christians. Because of this we keep a yearly feast of gratitude, imploring our Lady never to cease sheltering us in her mighty prayers.

The Feast is celebrated on October 1. In the 1950s, the Church of Greece began to observe the Feast on October 28.


BACK TO TOP

REQUEST FOR PRAYERS

Please pray for the health, protection and healing of our beloved parishioners:

 

 Esther Anthos, Athena Christos, Joy Betinis, Christine Karales, Elaine Koliopoulos, Michelle Kooy,  Vange Policandriotes, Dennis Secara, Dempsey Taylor, Sofia Tsakopoulos, Mary Tucci, Margie Walsh, Irene Vasiliades and Evangeline Wolf

 

Let us pray to the Lord. Lord have mercy.
Holy Father, Great Physician of our souls and bodies, You sent the Lord Jesus Christ, Your only-begotten Son, to redeem us from sin and death and to heal every illness. Heal the sickness of Your servant’s body and soul and give them life. For You alone are the source of all healing, O God my God, and we give glory to You, Father, Son, and Holy Spirit, now and forever and unto the ages of ages. Amen.
 
*contact the church office if you would like your loved one to be added to our prayer list*
BACK TO TOP

MEMORIALS

 

 

 

BACK TO TOP

BACK TO TOP

Archdiocese News

GOARCH Ukrainian Relief Funds Distributed Through IOCC Collaboration

06/12/2023

In March 2022, His Eminence Archbishop Elpidophoros of America announced the establishment of the Greek Orthodox Archdiocese (GOARCH) Ukrainian Relief Fund, a major fundraising effort launched in collaboration with International Orthodox Christian Charities (IOCC) to raise $1 million for the immediate and long-term support of people in Ukraine impacted by the Russian invasion.


Archbishop Elpidophoros Welcomes Dean of Students of HCHC to Archdiocese 

06/12/2023

On Monday, June 12, 2023, His Eminence Archbishop Elpidophoros of America welcomed to the Archdiocese Headquarters the Rev. Presbyter Patrick O’Rourke to offer his blessings upon Fr. Patrick's recent appointment as Dean of Students at Hellenic College Holy Cross Greek Orthodox School of Theology in Brookline, MA.


Archbishop Elpidophoros Welcomes Rev. Deacon Spyridon Green to GOA Headquarters

06/12/2023

On Monday, June 12, 2023, His Eminence Archbishop Elpidophoros of America welcomed to the Archdiocese Headquarters Rev. Deacon Spyridon Green to offer his blessings upon his recent incardination in the Albanian Orthodox Diocese of America, Eparchy of the Ecumenical Patriarchate, and his assignment at Holy Trinity Albanian Orthodox Church, in South Boston MA.


"Embracing Our Roots: A Heartfelt Tribute to the History and Heritage of Our Greek School"

06/12/2023

Step into the captivating journey of our Greek school's past as we present a heartfelt video tribute. Join us as we delve into the narratives of the families that form the foundation of our community. Through the tender words of our beloved grandparents, we'll explore their nostalgic recollections of our homeland and the remarkable tales of their arrival in Chicago.


Congratulations to the Graduates of the Greek Orthodox Archdiocese: A Message of Pride and Encouragement from the Director of Education Dr. Anastasios Koularmanis

06/12/2023

Congratulations to all the graduates from the schools of the Greek Orthodox Archdiocese! You have reached an important milestone in your educational journey, and your hard work, dedication, and perseverance have paid off. This achievement reflects your commitment to learning, personal growth, and the values instilled in you by your families and educators.


High School Graduation Address By His Eminence Archbishop Elpidophoros of America At the Saint Demetrios Preparatory School

06/12/2023

I am delighted to be at this wonderful school again in order to attend your commencement exercises. All of you – students, parents, teachers and administrators – should be very proud. The Greek Orthodox Parochial Schools of our Sacred Archdiocese are very important educational and formational institutions for our youth. We must do all that we can to support and enhance these invaluable programs for the overall benefit and academic excellence of our children.


Tips and Strategies for Increasing Enrollment in our Greek Afternoon School Language Programs

06/21/2023

Greek Afternoon School language programs offered by our parishes are invaluable for preserving Greek language and culture among younger generations. However, attracting and retaining students in these programs can be a challenge. Below are some effective tips and strategies to increase enrollment in our Greek Afternoon School programs.


Sunday Sermon Series - Fourth Sunday of Matthew

06/28/2023

This week, find insights about the upcoming Gospel reading, where we learn about a foreigner coming to Jesus asking for his servant to be healed. What did he have that amazed the Lord? And how did he show it? Also, what does the Lord consider the most important virtues for us? 


 “How-to” Green Your Parish-Episode 36: St. Demetrios Green Team—Parkville, MD

06/28/2023

In this episode, the Saint Demetrios Green Team from Baltimore, MD shares how their efforts have quickly expanded beyond the parish level. From hosting environmental educational movie nights and family friendly activities that stimulate discussion on how to celebrate and care for God’s creation, partnering with local faith-based organizations, and providing weekly articles in their Sunday bulletin to provide parishioners with helpful environmental tips.


Dr. Anastasios Koularmanis Offers Tips on How you Can Help Keep Your Child’s Greek Language Skills Sharp During Summer

06/26/2023

Summer break is a time for relaxation and fun, but it's also an opportunity for parents to help their children maintain and improve their Greek language skills. Consistent practice during the break can prevent learning loss and ensure that children continue to develop their language proficiency. In this article, we will explore effective strategies that parents can employ to support their children in practicing Greek during the summer break.


SUNDAY SERMON SERIES  Fifth Sunday of Matthew  July 9

07/05/2023

This week, find insights about the upcoming Gospel reading, where we learn about Jesus encountering two possessed men who lived in a cemetery. But why did they live in a cemetery? What was the cause of their condition? And how did the Lord free them?


Camp Saint Paul  Week One Completed

07/02/2023

With the blessing and loving support of His Eminence Archbishop Elpidophoros of America, the Archdiocesan District completed its first week of Camp Saint Paul on Saturday, July 1st, 2023 with an overwhelming participation of youth and young adult staff focusing on their theme for the Summer, “Do not be Afraid”.


Greek Orthodox Archdiocese of America Releases Financial Results

07/11/2023

The Greek Orthodox Archdiocese of America has released its audited 2022 and its first quarter of 2023 financial results https://www.goarch.org/-/financial%20statements . These financial results demonstrate the continued healthy financial status of the Archdiocese due to the strong support of its parishes and donors and the stringent cost controls implemented beginning in 2018 and continuing through today.


The District Office of Education Celebrates 50 Years of Greek Language Examination Approval

07/10/2023

New York State Department of Education approved the examination in Modern Greek on June 20, 1972, marking a significant milestone for the District Office of Education. This approval, which was championed by Dr. Emmanuel Hatziemmanuel, the Director at the time, emphasized the importance of the Greek language within the State of New York. It was a testament to the thriving Greek community and their dedication to preserving their heritage and culture.


BACK TO TOP

BACK TO TOP

BACK TO TOP