Publish-header
All Saints Church
Publish Date: 2023-09-03
Bulletin Contents
Allsaint
Organization Icon
All Saints Church

General Information

  • Phone:
  • (815) 722-1727
  • Street Address:

  • 102 North Broadway

  • Joliet, IL 60435


Services Schedule

Sunday Orthros 8:15 am Divine Liturgy 9:30 am

Weekday Services Orthros 8:30 am Divine Liturgy 9:30 am


Past Bulletins


Hymns of the Day

Resurrectional Apolytikion in the Fourth Mode

Having learned the joyful proclamation of the Resurrection from the Angel, and having cast off the ancestral condemnation, the women disciples of the Lord spake to the Apostles exultantly: Death is despoiled and Christ God is risen, granting great mercy to the world.
Τὸ φαιδρὸν τῆς Ἀναστάσεως κήρυγμα, ἐκ τοῦ Ἀγγέλου μαθοῦσαι αἱ τοῦ Κυρίου Μαθήτριαι, καὶ τὴν προγονικὴν ἀπόφασιν ἀπορρίψασαι, τοῖς Ἀποστόλοις καυχώμεναι ἔλεγον· Ἐσκύλευται ὁ θάνατος, ἠγέρθη Χριστὸς ὁ Θεός, δωρούμενος τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος.

Apolytikion for Hieromartyr Anthimus in the Fourth Mode

As a sharer of the ways and a successor to the throne of the Apostles, O inspired of God, thou foundest discipline to be a means of ascent to divine vision. Wherefore, having rightly divided the word of truth, thou didst also contest for the Faith even unto blood, O Hieromartyr Anthimus. Intercede with Christ our God that our souls be saved.
Καί τρόπων μέτοχος, καί θρόνων διάδοχος, τών Αποστόλων γενόμενος, τήν πράξιν εύρες Θεόπνευστε, εις θεωρίας επίβασιν, διά τούτο τόν λόγον τής αληθείας ορθοτομών, καί τή πίστει ενήθλησας μέχρις αίματος, Ιερομάρτυς Άνθιμε, πρέσβευε Χριστώ τώ Θεώ, σωθήναι τάς ψυχάς ημών.

Apolytikion for Righteous Theoctistus and Euthymius in the Plagal Fourth Mode

With the streams of thy tears, thou didst cultivate the barrenness of the desert; and by thy sighings from the depths,thou didst bear fruit a hundredfold in labours; and thou becamest a luminary, shining with miracles upon the world, O Theoktistos our righteous Father. Intercede with Christ God that our souls be saved.
Ταίς τών δακρύων σου ροαίς, τής ερήμου τό άγονον εγεώργησας, καί τοίς εκ βάθους στεναγμοίς, εις εκατόν τούς πόνους εκαρποφόρησας, καί γέγονας φωστήρ, τή οικουμένη λάμπων τοίς θαύμασι, Θεόκτιστε Πατήρ ημών, Όσιε, Πρέσβευε Χριστώ τώ Θεώ, σωθήναι τάς ψυχάς ημών.

Seasonal Kontakion in the Fourth Mode

In your holy birth, Immaculate One, Joachim and Anna were rid of the shame of childlessness; Adam and Eve of the corruption of death. And so your people, free of the guilt of their sins, celebrate crying: "The barren one gives birth to the Theotokos, who nourishes our life."
Ιωακείμ καί Άννα όνειδισμού ατεκνίας, καί Αδάμ καί Εύα, εκ τής φθοράς τού θανάτου, ηλευθερώθησαν, Άχραντε, εν τή αγία γεννήσει σου, αυτήν εορτάζει καί ο λαός σου, ενοχής τών πταισμάτων, λυτρωθείς εν τώ κράζειν σοι, Η στείρα τίκτει τήν Θεοτόκον, καί τροφόν τής ζωής ημών.
BACK TO TOP

Gospel and Epistle Readings

Matins Gospel Reading

Second Orthros Gospel
The Reading is from Mark 16:1-8

When the Sabbath was past, Mary Magdalene, and Mary the mother of James and Salome, bought spices, so that they might go and anoint Jesus. And very early on the first day of the week they went to the tomb when the sun had risen. And they were saying to one another, "Who will roll away the stone for us from the door of the tomb?" And looking up, they saw that the stone was rolled back - it was very large. And entering the tomb, they saw a young man sitting on the right side, dressed in a white robe; and they were amazed. And he said to them, "Do not be amazed; you seek Jesus of Nazareth, who was crucified. He has risen, He is not here; see the place where they laid Him. But go, tell His disciples and Peter that He is going before you to Galilee; there you will see Him, as He told you." And they went out and fled from the tomb, for trembling and astonishment had come upon them; and they said nothing to anyone, for they were afraid.

Second Orthros Gospel
Κατὰ Μᾶρκον 16:1-8

Διαγενομένου τοῦ Σαββάτου, Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ τοῦ Ἰακώβου καὶ Σαλώμη ἠγόρασαν ἀρώματα, ἵνα ἐλθοῦσαι ἀλείψωσιν τὸν Ἰησοῦν. Καὶ λίαν πρωῒ τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων ἔρχονται ἐπὶ τὸ μνημεῖον ἀνατείλαντος τοῦ ἡλίου. Καὶ ἔλεγον πρὸς ἑαυτάς· Τίς ἀποκυλίσει ἡμῖν τὸν λίθον ἐκ τῆς θύρας τοῦ μνημείου; καὶ ἀναβλέψασαι θεωροῦσιν ὅτι ἀποκεκύλισται ὁ λίθος· ἦν γὰρ μέγας σφόδρα. Καὶ εἰσελθοῦσαι εἰς τὸ μνημεῖον, εἶδον νεανίσκον καθήμενον ἐν τοῖς δεξιοῖς, περιβεβλημένον στολήν λευκήν, καὶ ἐξεθαμβήθησαν· ὁ δὲ λέγει αὐταῖς· Μὴ ἐκθαμβεῖσθε, Ἰησοῦν ζητεῖτε τὸν Ναζαρηνὸν τὸν ἐσταυρωμένον, ἠγέρθη, οὐκ ἔστιν ᾧδε· ἴδε, ὁ τόπος ὅπου ἔθηκαν αὐτόν, ἀλλ' ὑπάγετε, εἴπατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ καὶ τῷ Πέτρῳ, ὅτι προάγει ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν· ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε, καθὼς εἶπεν ὑμῖν. Καὶ ἐξελθοῦσαι ταχὺ ἔφυγον ἀπὸ τοῦ μνημείου, εἶχε δὲ αὐτὰς τρόμος καὶ ἔκστασις, καὶ οὐδενὶ οὐδὲν εἶπον· ἐφοβοῦντο γάρ.


Epistle Reading

13th Sunday of Matthew
The Reading is from St. Paul's First Letter to the Corinthians 16:13-24

Brethren, be watchful, stand firm in your faith, be courageous, be strong. Let all that you do be done in love. Now, brethren, you know that the household of Stephanas were the first converts in Achaia, and they have devoted themselves to the service of the saints; I urge you to be subject to such men and to every fellow worker and laborer. I rejoice at the coming of Stephanas and Fortunatus and Achaicos, because they have made up for your absence; for they refreshed my spirit as well as yours. Give recognition to such men. The churches of Asia send greetings. Aquila and Prisca, together with the church in their house, send you hearty greetings in the Lord. All the brethren send greetings. Greet one another with a holy kiss. I, Paul, write this greeting with my own hand. If any one has no love for the Lord, let him be accursed. Our Lord, come! The grace of the Lord Jesus be with you. My love be with you all in Christ Jesus. Amen.

13th Sunday of Matthew
Πρὸς Κορινθίους α' 16:13-24

Ἀδελφοί, γρηγορεῖτε, στήκετε ἐν τῇ πίστει, ἀνδρίζεσθε, κραταιοῦσθε. Πάντα ὑμῶν ἐν ἀγάπῃ γινέσθω. Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί - οἴδατε τὴν οἰκίαν Στεφανᾶ, ὅτι ἐστὶν ἀπαρχὴ τῆς Ἀχαΐας, καὶ εἰς διακονίαν τοῖς ἁγίοις ἔταξαν ἑαυτούς - ἵνα καὶ ὑμεῖς ὑποτάσσησθε τοῖς τοιούτοις, καὶ παντὶ τῷ συνεργοῦντι καὶ κοπιῶντι. Χαίρω δὲ ἐπὶ τῇ παρουσίᾳ Στεφανᾶ καὶ Φουρτουνάτου καὶ Ἀχαϊκοῦ, ὅτι τὸ ὑμῶν ὑστέρημα οὗτοι ἀνεπλήρωσαν. Ἀνέπαυσαν γὰρ τὸ ἐμὸν πνεῦμα καὶ τὸ ὑμῶν· ἐπιγινώσκετε οὖν τοὺς τοιούτους. Ἀσπάζονται ὑμᾶς αἱ ἐκκλησίαι τῆς Ἀσίας· ἀσπάζονται ὑμᾶς ἐν κυρίῳ πολλὰ Ἀκύλας καὶ Πρίσκιλλα, σὺν τῇ κατʼ οἶκον αὐτῶν ἐκκλησίᾳ. Ἀσπάζονται ὑμᾶς οἱ ἀδελφοὶ πάντες. Ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἁγίῳ. Ὁ ἀσπασμὸς τῇ ἐμῇ χειρὶ Παύλου. Εἴ τις οὐ φιλεῖ τὸν κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, ἤτω ἀνάθεμα. Μαρὰν ἀθά. Ἡ χάρις τοῦ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ μεθʼ ὑμῶν. Ἡ ἀγάπη μου μετὰ πάντων ὑμῶν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. Ἀμήν.


Gospel Reading

13th Sunday of Matthew
The Reading is from Matthew 21:33-42

The Lord said this parable, "There was a householder who planted a vineyard, and set a hedge around it, and dug a wine press in it, and built a tower, and let it out to tenants, and went into another country. When the season of fruit drew near, he sent his servants to the tenants, to get his fruit; and the tenants took his servants and beat one, killed another, and stoned another. Again he sent other servants, more than the first; and they did the same to them. Afterward he sent his son to them, saying 'They will respect my son.' But when the tenants saw the son, they said to themselves, 'This is the heir; come, let us kill him and have his inheritance.' And they took him and cast him out of the vineyard and killed him. When therefore the owner of the vineyard comes, what will he do to those tenants?" They said to him, "He will put those wretches to a miserable death, and let out the vineyard to other tenants who will give him the fruits in their seasons." Jesus said to them, "Have you never read in the scriptures: 'The very stone which the builders rejected has become the head of the corner; this was the Lord's doing, and it is marvelous in our eyes?'"

13th Sunday of Matthew
Κατὰ Ματθαῖον 21:33-42

Εἶπεν ὁ Κύριος τήν παραβολὴν ταύτην· ῎Αλλην παραβολὴν ἀκούσατε. ἄνθρωπός τις ἦν οἰκοδεσπότης, ὅστις ἐφύτευσεν ἀμπελῶνα καὶ φραγμὸν αὐτῷ περιέθηκε καὶ ὤρυξεν ἐν αὐτῷ ληνὸν καὶ ᾠκοδόμησε πύργον, καὶ ἐξέδοτο αὐτὸν γεωργοῖς καὶ ἀπεδήμησεν. ὅτε δὲ ἤγγισεν ὁ καιρὸς τῶν καρπῶν, ἀπέστειλε τοὺς δούλους αὐτοῦ πρὸς τοὺς γεωργοὺς λαβεῖν τοὺς καρποὺς αὐτοῦ. καὶ λαβόντες οἱ γεωργοὶ τοὺς δούλους αὐτοῦ ὃν μὲν ἔδειραν, ὃν δὲ ἀπέκτειναν, ὃν δὲ ἐλιθοβόλησαν. πάλιν ἀπέστειλεν ἄλλους δούλους πλείονας τῶν πρώτων, καὶ ἐποίησαν αὐτοῖς ὡσαύτως. ὕστερον δὲ ἀπέστειλε πρὸς αὐτοὺς τὸν υἱὸν αὐτοῦ λέγων· ἐντραπήσονται τὸν υἱόν μου. οἱ δὲ γεωργοὶ ἰδόντες τὸν υἱὸν εἶπον ἐν ἑαυτοῖς· οὗτός ἐστιν ὁ κληρονόμος· δεῦτε ἀποκτείνωμεν αὐτὸν καὶ κατάσχωμεν τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ. καὶ λαβόντες αὐτὸν ἐξέβαλον ἔξω τοῦ ἀμπελῶνος, καὶ ἀπέκτειναν. ὅταν οὖν ἔλθῃ ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος, τί ποιήσει τοῖς γεωργοῖς ἐκείνοις; λέγουσιν αὐτῷ· κακοὺς κακῶς ἀπολέσει αὐτούς, καὶ τὸν ἀμπελῶνα ἐκδώσεται ἄλλοις γεωργοῖς, οἵτινες ἀποδώσουσιν αὐτῷ τοὺς καρποὺς ἐν τοῖς καιροῖς αὐτῶν. λέγει αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς· οὐδέποτε ἀνέγνωτε ἐν ταῖς γραφαῖς, λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες, οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας· παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστι θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν;


BACK TO TOP

Wisdom of the Fathers

Many things does He intimate by this parable, God's providence, which had been exercised towards them from the first; their murderous disposition from the beginning; that nothing had been omitted of whatever pertained to a heedful care of them;...
St. John Chrysostom
Homily 68 on Matthew 21, 4th Century

And observe also both His great care, and the excessive idleness of these men for what pertained to the husbandmen, He Himself did ... and He left little for them to do; to take care of what was there, and to preserve what was given to them.
St. John Chrysostom
Homily 68 on Matthew 21, 4th Century

BACK TO TOP

Saints and Feasts

Allsaint
September 03

Phoebe the Deaconess


Lifeoflife
September 03

13th Sunday of Matthew


Allsaint
September 03

Holy Father Theoctistus and his fellow struggler Euthymius the Great

Saint Theoctistus, a monk at the Palestinian lavra of Pharan, embraced a more severe life in the wilderness with his friend Saint Euthymius the Great. They founded a monastery, of which Theoctistus was the abbot. He reposed in deep old age in 451.


Vmnativt
September 08

The Nativity of Our Most Holy Lady the Theotokos and Ever-Virgin Mary

According to the ancient tradition of the Church, the Theotokos was born of barren and aged parents, Joachim and Anna, about the year 16 or 17 before the birth of Christ. Joachim was descended from the royal line of David, of the tribe of Judah. Anna was of the priestly tribe of Levi, a daughter of the priest Matthan and Mary, his wife.


BACK TO TOP

REQUEST FOR PRAYERS

Please pray for the health, protection and healing of our beloved parishioners:

 

 Athena Christos, Joy Betinis, Christine Karales, Elaine Koliopoulos, Michelle Kooy,  Vange Policandriotes, Dennis Secara, Dempsey Taylor, Sofia Tsakopoulos, Mary Tucci, Margie Walsh, Irene Vasiliades and Evangeline Wolf

 

Let us pray to the Lord. Lord have mercy.
Holy Father, Great Physician of our souls and bodies, You sent the Lord Jesus Christ, Your only-begotten Son, to redeem us from sin and death and to heal every illness. Heal the sickness of Your servant’s body and soul and give them life. For You alone are the source of all healing, O God my God, and we give glory to You, Father, Son, and Holy Spirit, now and forever and unto the ages of ages. Amen.
 
*contact the church office if you would like your loved one to be added to our prayer list*
BACK TO TOP

MEMORIALS

 

 

 

BACK TO TOP

BACK TO TOP

Archdiocese News

GOARCH Ukrainian Relief Funds Distributed Through IOCC Collaboration

06/12/2023

In March 2022, His Eminence Archbishop Elpidophoros of America announced the establishment of the Greek Orthodox Archdiocese (GOARCH) Ukrainian Relief Fund, a major fundraising effort launched in collaboration with International Orthodox Christian Charities (IOCC) to raise $1 million for the immediate and long-term support of people in Ukraine impacted by the Russian invasion.


Archbishop Elpidophoros Welcomes Dean of Students of HCHC to Archdiocese 

06/12/2023

On Monday, June 12, 2023, His Eminence Archbishop Elpidophoros of America welcomed to the Archdiocese Headquarters the Rev. Presbyter Patrick O’Rourke to offer his blessings upon Fr. Patrick's recent appointment as Dean of Students at Hellenic College Holy Cross Greek Orthodox School of Theology in Brookline, MA.


Archbishop Elpidophoros Welcomes Rev. Deacon Spyridon Green to GOA Headquarters

06/12/2023

On Monday, June 12, 2023, His Eminence Archbishop Elpidophoros of America welcomed to the Archdiocese Headquarters Rev. Deacon Spyridon Green to offer his blessings upon his recent incardination in the Albanian Orthodox Diocese of America, Eparchy of the Ecumenical Patriarchate, and his assignment at Holy Trinity Albanian Orthodox Church, in South Boston MA.


"Embracing Our Roots: A Heartfelt Tribute to the History and Heritage of Our Greek School"

06/12/2023

Step into the captivating journey of our Greek school's past as we present a heartfelt video tribute. Join us as we delve into the narratives of the families that form the foundation of our community. Through the tender words of our beloved grandparents, we'll explore their nostalgic recollections of our homeland and the remarkable tales of their arrival in Chicago.


Congratulations to the Graduates of the Greek Orthodox Archdiocese: A Message of Pride and Encouragement from the Director of Education Dr. Anastasios Koularmanis

06/12/2023

Congratulations to all the graduates from the schools of the Greek Orthodox Archdiocese! You have reached an important milestone in your educational journey, and your hard work, dedication, and perseverance have paid off. This achievement reflects your commitment to learning, personal growth, and the values instilled in you by your families and educators.


High School Graduation Address By His Eminence Archbishop Elpidophoros of America At the Saint Demetrios Preparatory School

06/12/2023

I am delighted to be at this wonderful school again in order to attend your commencement exercises. All of you – students, parents, teachers and administrators – should be very proud. The Greek Orthodox Parochial Schools of our Sacred Archdiocese are very important educational and formational institutions for our youth. We must do all that we can to support and enhance these invaluable programs for the overall benefit and academic excellence of our children.


Tips and Strategies for Increasing Enrollment in our Greek Afternoon School Language Programs

06/21/2023

Greek Afternoon School language programs offered by our parishes are invaluable for preserving Greek language and culture among younger generations. However, attracting and retaining students in these programs can be a challenge. Below are some effective tips and strategies to increase enrollment in our Greek Afternoon School programs.


Sunday Sermon Series - Fourth Sunday of Matthew

06/28/2023

This week, find insights about the upcoming Gospel reading, where we learn about a foreigner coming to Jesus asking for his servant to be healed. What did he have that amazed the Lord? And how did he show it? Also, what does the Lord consider the most important virtues for us? 


 “How-to” Green Your Parish-Episode 36: St. Demetrios Green Team—Parkville, MD

06/28/2023

In this episode, the Saint Demetrios Green Team from Baltimore, MD shares how their efforts have quickly expanded beyond the parish level. From hosting environmental educational movie nights and family friendly activities that stimulate discussion on how to celebrate and care for God’s creation, partnering with local faith-based organizations, and providing weekly articles in their Sunday bulletin to provide parishioners with helpful environmental tips.


Dr. Anastasios Koularmanis Offers Tips on How you Can Help Keep Your Child’s Greek Language Skills Sharp During Summer

06/26/2023

Summer break is a time for relaxation and fun, but it's also an opportunity for parents to help their children maintain and improve their Greek language skills. Consistent practice during the break can prevent learning loss and ensure that children continue to develop their language proficiency. In this article, we will explore effective strategies that parents can employ to support their children in practicing Greek during the summer break.


SUNDAY SERMON SERIES  Fifth Sunday of Matthew  July 9

07/05/2023

This week, find insights about the upcoming Gospel reading, where we learn about Jesus encountering two possessed men who lived in a cemetery. But why did they live in a cemetery? What was the cause of their condition? And how did the Lord free them?


Camp Saint Paul  Week One Completed

07/02/2023

With the blessing and loving support of His Eminence Archbishop Elpidophoros of America, the Archdiocesan District completed its first week of Camp Saint Paul on Saturday, July 1st, 2023 with an overwhelming participation of youth and young adult staff focusing on their theme for the Summer, “Do not be Afraid”.


Greek Orthodox Archdiocese of America Releases Financial Results

07/11/2023

The Greek Orthodox Archdiocese of America has released its audited 2022 and its first quarter of 2023 financial results https://www.goarch.org/-/financial%20statements . These financial results demonstrate the continued healthy financial status of the Archdiocese due to the strong support of its parishes and donors and the stringent cost controls implemented beginning in 2018 and continuing through today.


The District Office of Education Celebrates 50 Years of Greek Language Examination Approval

07/10/2023

New York State Department of Education approved the examination in Modern Greek on June 20, 1972, marking a significant milestone for the District Office of Education. This approval, which was championed by Dr. Emmanuel Hatziemmanuel, the Director at the time, emphasized the importance of the Greek language within the State of New York. It was a testament to the thriving Greek community and their dedication to preserving their heritage and culture.


BACK TO TOP

BACK TO TOP

BACK TO TOP