Publish-header
Annunciation/Evangelismos Church, Elkins Park, PA
Publish Date: 2019-05-19
Bulletin Contents
Jcparal1
Organization Icon
Annunciation/Evangelismos Church, Elkins Park, PA

General Information

 • Phone:
 • (215) 635-0316
 • Fax:
 • (215) 635-8301
 • Street Address:

 • 7921 Old York Road

 • Elkins Park, PA 19027


Contact Information
Services Schedule

We meet for divine worship every Sunday morning starting with Orthros (Matins) 8:30, Divine Liturgy 9:30-11AM, followed by a fellowship hour in our community center. All are invited!

Please see Community Calendar for a complete listing of all weekday feast-days and worship services.


Past Bulletins


Weekend Update

Sunday of the Paralytic, May 19, 2019

Κυριακὴ τοῦ Παραλύτου. Το κήρυγμα της Κυριακής ΕΔΩ

On May 19 we commemorate the holy Hieromartyr Patrick, Bishop of Prusa, and those with him: Akakios, Menander, and Polyaenus; our righteous Father Memnon; the holy Martyr Acoluthus; the holy Martyr Kyriake who died by fire; and the holy Martyr Theotima who died by the sword.
From the Pentecostarion: On this day, the fourth Sunday of Pascha, we remember the Paralytic and appropriately celebrate the miracle worked on him. In Your infinite mercy, O Christ our God, have mercy on us. Amen.

 • 8:30 am MATINS, 9:30 am DIVINE LITURGY.
 • Memorial prayers are offered for the repose of the souls of Penelope Pappas (40-days) and Anthony Pappas (3-years) of blessed memory, as well as for the repose of the souls of those who lost their lives in the Pontian Greek Genocide of 1913–1922.
 • The fellowship hour is hosted by Philoptochos.
 • Philoptochos general meeting and elections.
 • 12:30 pm Baptism: Gonzales family.
Tuesday, May 21, 2019 - Constantine and Helen, Equal-to-the-Apostles.
 • 8:30 am MATINS, 9:30 am DIVINE LITURGY.
 • The Artoklasia (blessing of the five loaves, wine, and oil) is offered for health and salvation by the family of Konstantinos & Eleni Vafiadis.
 • 11 am Matthew 25 Ministry food delivery to Seeds of Hope.
 • 5 pm Youth Greek School classes (last day).
 • 7 pm Adult Greek language class.
Thursday, May 23, 2019
Sunday of the Samaritan Woman, May 26, 2019
 • 8:30 am MATINS, 9:30 am DIVINE LITURGY (No Sunday School classes).
BACK TO TOP

Saints and Feasts

Jcparal1
May 19

Sunday of the Paralytic

Close to the Sheep's Gate in Jerusalem, there was a pool, which was called the Sheep's Pool. It had round about it five porches, that is, five sets of pillars supporting a domed roof. Under this roof there lay very many sick people with various maladies, awaiting the moving of the water. The first to step in after the troubling of the water was healed immediately of whatever malady he had.

It was there that the paralytic of today's Gospel way lying, tormented by his infirmity of thirty-eight years. When Christ beheld him, He asked him, "Wilt thou be made whole?" And he answered with a quiet and meek voice, "Sir, I have no man, when the water is troubled, to put me into the pool." The Lord said unto him, "Rise, take up thy bed, and walk." And straightaway the man was made whole and took up his bed. Walking in the presence of all, he departed rejoicing to his own house. According to the expounders of the Gospels, the Lord Jesus healed this paralytic during the days of the Passover, when He had gone to Jerusalem for the Feast, and dwelt there teaching and working miracles. According to Saint John the Evangelist, this miracle took place on the Sabbath.


BACK TO TOP

Hymns of the Day

Apolytikion of Great and Holy Pascha in the Plagal First Mode

Christ is risen from the dead, by death hath He trampled down death, and on those in the graves hath He bestowed life.
Χριστός ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καί τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωήν χαρισάμενος.

Resurrectional Apolytikion in the Third Mode

Let the Heavens rejoice; let earthly things be glad; for the Lord hath wrought might with His arm, He hath trampled upon death by death. The first-born of the dead hath He become. From the belly of Hades hath He delivered us, and hath granted great mercy to the world.
Εὐφραινέσθω τὰ οὐράνια, ἀγαλλιάσθω τὰ ἐπίγεια, ὅτι ἐποίησε κράτος, ἐν βραχίονι αὐτοῦ, ὁ Κύριος, ἐπάτησε τῷ θανάτῳ τὸν θάνατον, πρωτότοκος τῶν νεκρῶν ἐγένετο, ἐκ κοιλίας ᾅδου ἐρρύσατο ἡμᾶς, καὶ παρέσχε τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος.

The Apolytikion of the Annunciation/Evangelismos in the Fourth Mode

Today is the summary of our salvation, and the revelation of the age-old mystery. For the Son of God becomes the Son of the Virgin, and Gabriel announces the good news of grace. Therefore, let us join him, and cry  aloud to the Theotokos: “Rejoice, Maiden full of grace! The Lord is with you.”

Cήμερον τῆς σωτηρίας ἡμῶν τὸ Κεφάλαιον, καὶ τοῦ ἀπ' αἰῶνος Μυστηρίου ἡ φανέρωσις, ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, Υἱὸς τῆς Παρθένου γίνεται, καὶ Γαβριὴλ τὴν χάριν εὐαγγελίζεται. Διὸ σὺν αὐτῷ τῇ Θεοτόκῳ βοήσωμεν· Χαῖρε Κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετὰ σοῦ.

Seasonal Kontakion in the Plagal Fourth Mode

Though You went down into the tomb, You destroyed Hades' power, and You rose the victor, Christ God, saying to the myrrh-bearing women, "Hail!" and granting peace to Your disciples, You who raise up the fallen.
Εἰ καὶ ἐν τάφῳ κατῆλθες ἀθάνατε, ἀλλὰ τοῦ ᾍδου καθεῖλες τὴν δύναμιν, καὶ ἀνέστης ὡς νικητής, Χριστὲ ὁ Θεός, γυναιξὶ Μυροφόροις φθεγξάμενος. Χαίρετε, καὶ τοῖς σοῖς Ἀποστόλοις εἰρήνην δωρούμενος ὁ τοῖς πεσοῦσι παρέχων ἀνάστασιν.
BACK TO TOP

Gospel and Epistle Readings

Epistle Reading

Prokeimenon. Third Mode. Psalm 46.6,1.
Sing praises to our God, sing praises.
Verse: Clap your hands, all you nations.

The reading is from Acts of the Apostles 9:32-42.

In those days, as Peter went here and there among them all, he came down also to the saints that lived at Lydda. There he found a man named Aeneas, who had been bedridden for eight years and was paralyzed. And Peter said to him, "Aeneas, Jesus Christ heals you; rise and make your bed." And immediately he rose. And all the residents of Lydda and Sharon saw him, and they turned to the Lord. Now there was at Joppa a disciple named Tabitha, which means Dorcas. She was full of good works and acts of charity. In those days she fell sick and died; and when they had washed her, they laid her in an upper room. Since Lydda was near Joppa, the disciples, hearing that Peter was there, sent two men to him entreating him, "Please come to us without delay." So Peter rose and went with them. And when he had come, they took him to the upper room. All the widows stood beside him weeping, and showing tunics and other garments which Dorcas made while she was with them. But Peter put them all outside and knelt down and prayed; then turning to the body he said, "Tabitha, rise." And she opened her eyes, and when she saw Peter she sat up. And he gave her his hand and lifted her up. Then calling the saints and widows he presented her alive. And it became known throughout all Joppa, and many believed in the Lord.

Προκείμενον. Third Mode. ΨΑΛΜΟΙ 46.6,1.
Ψάλατε τῷ Θεῷ ἡμῶν, ψάλατε.
Στίχ. Πάντα τὰ ἔθνη κροτήσατε χεῖρας.

τὸ Ἀνάγνωσμα Πράξεις Ἀποστόλων 9:32-42.

Ἐν ταῖς ἡμεραῖς ἐκείναις, ἐγένετο Πέτρον διερχόμενον διὰ πάντων κατελθεῖν καὶ πρὸς τοὺς ἁγίους τοὺς κατοικοῦντας Λύδδαν. Εὗρεν δὲ ἐκεῖ ἄνθρωπόν τινα Αἰνέαν ὀνόματι, ἐξ ἐτῶν ὀκτὼ κατακείμενον ἐπὶ κραββάτῳ, ὃς ἦν παραλελυμένος. Καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ Πέτρος, Αἰνέα, ἰᾶταί σε Ἰησοῦς ὁ Χριστός· ἀνάστηθι καὶ στρῶσον σεαυτῷ. Καὶ εὐθέως ἀνέστη. Καὶ εἶδον αὐτὸν πάντες οἱ κατοικοῦντες Λύδδαν καὶ τὸν Ἀσσάρωνα, οἵτινες ἐπέστρεψαν ἐπὶ τὸν κύριον. Ἐν Ἰόππῃ δέ τις ἦν μαθήτρια ὀνόματι Ταβηθά, ἣ διερμηνευομένη λέγεται Δορκάς· αὕτη ἦν πλήρης ἀγαθῶν ἔργων καὶ ἐλεημοσυνῶν ὧν ἐποίει. Ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἀσθενήσασαν αὐτὴν ἀποθανεῖν· λούσαντες δὲ αὐτὴν ἔθηκαν ἐν ὑπερῴῳ. Ἐγγὺς δὲ οὔσης Λύδδης τῇ Ἰόππῃ, οἱ μαθηταὶ ἀκούσαντες ὅτι Πέτρος ἐστὶν ἐν αὐτῇ, ἀπέστειλαν πρὸς αὐτόν, παρακαλοῦντες μὴ ὀκνῆσαι διελθεῖν ἕως αὐτῶν. Ἀναστὰς δὲ Πέτρος συνῆλθεν αὐτοῖς· ὃν παραγενόμενον ἀνήγαγον εἰς τὸ ὑπερῷον, καὶ παρέστησαν αὐτῷ πᾶσαι αἱ χῆραι κλαίουσαι καὶ ἐπιδεικνύμεναι χιτῶνας καὶ ἱμάτια ὅσα ἐποίει μετʼ αὐτῶν οὖσα ἡ Δορκάς. Ἐκβαλὼν δὲ ἔξω πάντας ὁ Πέτρος θεὶς τὰ γόνατα προσηύξατο· καὶ ἐπιστρέψας πρὸς τὸ σῶμα, εἶπεν, Ταβηθά, ἀνάστηθι. Ἡ δὲ ἤνοιξεν τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῆς· καὶ ἰδοῦσα τὸν Πέτρον, ἀνεκάθισεν. Δοὺς δὲ αὐτῇ χεῖρα, ἀνέστησεν αὐτήν· φωνήσας δὲ τοὺς ἁγίους καὶ τὰς χήρας, παρέστησεν αὐτὴν ζῶσαν. Γνωστὸν δὲ ἐγένετο καθʼ ὅλης τῆς Ἰόππης, καὶ πολλοὶ ἐπίστευσαν ἐπὶ τὸν Κύριον.


Gospel Reading

Sunday of the Paralytic
The Reading is from John 5:1-15

At that time, Jesus went up to Jerusalem. Now there is in Jerusalem by the Sheep Gate a pool, in Hebrew called Bethesda which has five porticoes. In these lay a multitude of invalids, blind, lame, paralyzed, waiting for the moving of the water; for an angel of the Lord went down at certain seasons into the pool, and troubled the water; whoever stepped in first after the troubling of the water was healed of whatever disease he had. One man was there, who had been ill for thirty-eight years. When Jesus saw him and knew that he had been lying there a long time, he said to him, "Do you want to be healed?" The sick man answered him, "Sir, I have no man to put me into the pool when the water is troubled, and while I am going another steps down before me." Jesus said to him, "Rise, take up your pallet, and walk." And at once the man was healed, and he took up his pallet and walked.

Now that day was the sabbath. So the Jews said to the man who was cured, "It is the sabbath, it is not lawful for you to carry your pallet." But he answered them, "The man who healed me said to me, 'Take up your pallet, and walk.' "They asked him, "Who is the man who said to you, 'Take up your pallet, and walk'?" Now the man who had been healed did not know who it was, for Jesus had withdrawn, as there was a crowd in the place. Afterward, Jesus found him in the temple, and said to him, "See, you are well! Sin no more, that nothing worse befall you." The man went away and told the Jews that it was Jesus who had healed him.

Sunday of the Paralytic
Κατὰ Ἰωάννην 5:1-15

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἀνέβη ὁ Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα. Ἔστι δὲ ἐν τοῖς ῾Ιεροσολύμοις ἐπὶ τῇ προβατικῇ κολυμβήθρα, ἡ ἐπιλεγομένη Ἑβραϊστὶ Βηθεσδά, πέντε στοὰς ἔχουσα. ἐν ταύταις κατέκειτο πλῆθος πολὺ τῶν ἀσθενούντων, τυφλῶν, χωλῶν, ξηρῶν, ἐκδεχομένων τὴν τοῦ ὕδατος κίνησιν. ἄγγελος γὰρ κατὰ καιρὸν κατέβαινεν ἐν τῇ κολυμβήθρᾳ, καὶ ἐταράσσετο τὸ ὕδωρ· ὁ οὖν πρῶτος ἐμβὰς μετὰ τὴν ταραχὴν τοῦ ὕδατος ὑγιὴς ἐγίνετο ᾧ δήποτε κατείχετο νοσήματι. ἦν δέ τις ἄνθρωπος ἐκεῖ τριάκοντα καὶ ὀκτὼ ἔτη ἔχων ἐν τῇ ἀσθενείᾳ αὐτοῦ. τοῦτον ἰδὼν ὁ ᾿Ιησοῦς κατακείμενον, καὶ γνοὺς ὅτι πολὺν ἤδη χρόνον ἔχει, λέγει αὐτῷ· θέλεις ὑγιὴς γενέσθαι; ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ ἀσθενῶν· Κύριε, ἄνθρωπον οὐκ ἔχω, ἵνα ὅταν ταραχθῇ τὸ ὕδωρ, βάλῃ με εἰς τὴν κολυμβήθραν· ἐν ᾧ δὲ ἔρχομαι ἐγώ, ἄλλος πρὸ ἐμοῦ καταβαίνει. λέγει αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς· ἔγειρε, ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ περιπάτει. καὶ εὐθέως ἐγένετο ὑγιὴς ὁ ἄνθρωπος, καὶ ἦρε τὸν κράβαττον αὐτοῦ καὶ περιεπάτει. ἦν δὲ σάββατον ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ. ἔλεγον οὖν οἱ ᾿Ιουδαῖοι τῷ τεθεραπευμένῳ· σάββατόν ἐστιν· οὐκ ἔξεστί σοι ἆραι τὸν κράβαττον. ἀπεκρίθη αὐτοῖς· ὁ ποιήσας με ὑγιῆ, ἐκεῖνός μοι εἶπεν· ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ περιπάτει. ἠρώτησαν οὖν αὐτόν· τίς ἐστιν ὁ ἄνθρωπος ὁ εἰπών σοι, ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ περιπάτει; ὁ δὲ ἰαθεὶς οὐκ ᾔδει τίς ἐστιν· ὁ γὰρ ᾿Ιησοῦς ἐξένευσεν ὄχλου ὄντος ἐν τῷ τόπῳ. μετὰ ταῦτα εὑρίσκει αὐτὸν ὁ ᾿Ιησοῦς ἐν τῷ ἱερῷ καὶ εἶπεν αὐτῷ· ἴδε ὑγιὴς γέγονας· μηκέτι ἁμάρτανε, ἵνα μὴ χεῖρόν σοί τι γένηται. ἀπῆλθεν ὁ ἄνθρωπος καὶ ἀνήγγειλε τοῖς ᾿Ιουδαίοις ὅτι ᾿Ιησοῦς ἐστιν ὁ ποιήσας αὐτὸν ὑγιῆ.


BACK TO TOP

Focus on Our Church Family

Celebrations, Milestones, Gratitude, Comfort & Support

Pastoral care

If you or someone you know is sick, homebound elderly, or scheduled for surgery, please call the church office to let us know so Fr. John can make a pastoral visit, or to add someone to the prayer list.

Let us pray to the Lord for the health and salvation 

Suffering and persecuted Christians in the Middle East and the non-Christian world, Irene, Konstantinos, Sophia, Dimitrios, Yianni, Matina, George, Madison, Stephen, Tom, Athena, Joe, Chryssie, Anthony.

Names will be kept on this list for approximately 3 months. Please resubmit Names if needed. Fr. John will include the submitted names at the Psokomide “Offering of Gifts” during the first part of the liturgy when he prepares the mystical gifts of bread & wine. Please lift these names up to the Lord in your personal prayer life as well.

Prayer for healing: Heavenly Father, physician of our souls and bodies, who have sent our Lord to heal every sickness. Visit and heal us. Grant patience in this sickness, the strength of body and spirit, and recovery of health. Lord, You have taught us to pray for each other that we may be healed. We pray that You heal, guide and protect your servant (s) (pray by name for those who are sick) and grant them the gift of complete health. You are the source of healing and to You we give glory, Father, Son and Holy Spirit. Amen

Happy wedding anniversary! To those celebrating next week

Maltezos, Patricia & Alexander; Siokos, Despina & Stavros; Apessos, Stamatia & Kenneth; Koulouris, Christina & Speros; Lucarini, Evdoxia & Christian; Toumbanakis, Kelly & Iakovos; Karras, Elizabeth & Vasilis; Cosmatos, Irene & Dennis; Perry, Anastasia & John.

Χρόνια πολλα!  Happy birthday!   God grant you many years!  To those celebrating next week

Helen Angelos, Dennis Cosmatos, Barbara Crits-Kelly, Ioakim Koutsouradis, Stephanie Nanz, Kristalia Sandilos, Elpitha Fishman, Christopher Gabriel, Charles E Pappas, Penelope Tait, Thomas Draganis, Constance Psihogios, Christina Skoutelas, Maria Stakias, Nikolas Telegadis, Xenia Toulatos, Efthymios Vlahos, Christina Koulouris, Catherine Schaefer, Zisis Siokos, Jacob Exarchos, Joyce Gutchigian, Dawn Loizos, Panagiotis Pitsakis, Deborah Topakas, Kenneth Apessos, Yianni Kosmatos, Evangelos Mackrides, Amanda Simmons.

Congratulations!

To Ada  & George Voutsinos on the baptism of their son, Lucas, on May 11, 2019. Pamela Voutsinos is the godmother.

BACK TO TOP

Community News & Events

"Young At Heart" (65+ parishioners) News

Monastery Trip
We are planning a trip to Ayia Skepi Monastery on Tuesday, May 28, leaving at 9 AM. The cost is $25 per person. Hoping you can join us on this most inspiring and uplifting trip.

Transportation space is limited, so please RSVP by May 19 with Agnes Louridas, (215) 947-2992,  or Helen Papanicolaou, (215) 646-8752.


Philoptochos News & Events

Ladies Philoptochos 'Nausica' 2019-2021 Chapter Board of Director Elections

Elections for the 2019-2021 Board of Directors will take place on Sunday, May 19, 2019, in the Library following the Divine Liturgy.

Click HERE for more information.
Philoptochos members who are interested in seeking election to the Board should submit their name to Stella Nikolopoulos, Chair, Election Screening Committee via email to stellaniko811@gmail.com or in person no later than Sunday, May 12, 2019.
Please contact Stella Nikolopoulos at stellaniko811@gmail.com or Diane Saphos at 215-208-5832 or dsaphos@msn.com with any questions.

Philoptochos General Meeting Notice

All Ladies Philoptochos ‘Nausica’ members are invited to attend a short Philoptochos General Meeting on Sunday, May 19, 2019, in the Library following the Divine Liturgy.
The main agenda item for this meeting is to discuss and vote upon a pledge by the Ladies Philoptochos ‘Nausica’ to our Annunciation Church 50th Anniversary Campaign.
Your attendance and participation in this very important meeting are much appreciated.


Wanted! 2019 Graduates of Annunciation/ Evangelismos Church

Our community will honor the accomplishments of this year’s Annunciation graduates on Sunday, June 9, 2019, at the conclusion of the Divine Liturgy.

We invite you to submit the names of high school, vocational-technical school, and college/university graduates and share with your church community the acknowledgment of their achievements. Winter graduates will also be acknowledged at this time.

Please click HERE to submit your graduate's information to the church office by Sunday, May 26, 2019.

 


OCMC Announces New Teams to Spread the Good News!

Colombia, Ghana, and Alaska have been added to the list of OCMC Mission Teams in 2019. These new openings offer you an opportunity to follow in the apostolic footsteps of Orthodox missionaries throughout the ages who have answered the call to spread the Good News to the world.

Visit www.ocmc.org to find the complete list and dates of all the 2019 Orthodox Mission Team opportunities. Apply today!


BACK TO TOP

50th Anniversary Campaign Update

50_ann_logo

A Master Plan for Our Facilities

As I previously updated you, we have engaged an architectural firm to create Facilities Master Plan that incorporates our key objectives of addressing access to the Hall with an elevator, updating bathrooms, and updating the Hall, kitchen, and classrooms.  We engaged Brawer and Hauptman Architects (B&H) who have done work on an extensive number of houses of worship, including the expansion of St. Luke’s Greek Orthodox Church in Broomall in the early 2000s.

B&H has started work and in the past 2 weeks have assessed the condition of the existing facility and interviewed many Ministry leaders to get their input on how they currently use the facilities, what issues they face and what they think they need for the future.  B&H will next start creating design concepts that incorporate that input.  Of course, not all the desires will be able to be addressed but it is important to understand them all to be able to address as many as possible.

A key element of the design process is engaging our Community in reviewing the concepts and getting feedback.  We will have a design workshop on Saturday, June 8 in the Church Hall that everyone is invited to join.  In the workshop teams of Parishioners will work with someone from B&H to review a specific part of the design and look for ways to refine and improve the concept.  At the end of the workshop, we will review all the concepts and feedback.  The workshop will run from late morning to mid-afternoon and a light lunch will be provided.  This is a great opportunity to see the concepts and to help shape them to meet the needs of the community.  We hope that you will join us in the workshop.

Thank you for your support in building the future of our Church!

Dean Dalson

50th Anniversary Campaign Chairperson

Facilities Master Plan Design Workshop
Saturday, June 8
11:00 – 4:00
Church Hall


Come work with our Architects to review and refine design concepts for the facility.
We will work in teams, each team will review a specific part of the designs.
Adults and teens can participate in the design teams (a great way to participate and have teens exposed to the architectural design process).
Be a part of designing our future!

 

BACK TO TOP

Bulletin Inserts

BACK TO TOP

ΟΠΑ 2019 Greek Food Fest, May 23-26

OPA is Here!

Many hands are needed to make the 2019 OΠA Greek Food Fest a success.

Here are some of the ways you can help:

 • Sign up HERE to assist with the preparation, setting up, working the various stations, and cleaning up. Although we seem to have more than enough hands at the serving stations, we are ALWAYS short on hands on Tuesday-Thursday for prep and set up. PLEASE consider offering a few hours to help with prep and set up.
 • Pick up OPA 2019 Posters form the church office and post in your business or your neighborhood’s businesses.
 • Share the OPA 2019 Facebook event with your social media friends & followers.
 • Review the cost of items needed for the event and donate HERE at the PAY NOW BUTTON
 • If you have not paid for your OPA Journal Ad yet, you may offer your donation HERE at the PAY NOW BUTTON

 

BACK TO TOP

Greek Orthodox Archdiocese News

Archpastoral message of His Eminence Archbishop Elpidophoros to the Faithful of the Greek Orthodox Archdiocese of America

05/15/2019

Even though I am, as the Apostle Paul once said, “absent in the body” from you, I am very much with you in heart, in mind, and in spirit (cf. I Cor. 5:3). I wanted to take this moment to communicate with you through this marvelous tool of social media, to express how much I desire to embrace all of you as spiritual children, and to manifest to you the love with which God has graced my heart for the precious flock of the Holy Archdiocese of America.

Archbishop Elpidophoros Holds Teleconference Call with the Hierarchs and Clergy

05/16/2019

Today, May 16, 2019, His Eminence Archbishop Elpidophoros of America held a teleconference call with the Hierarchs and clergy – active and retired, of the Holy Archdiocese of America. The call was organized by Metropolitan Methodios of Boston in his capacity as Archiepiscopal Vicar, with the cooperation of the Archdiocesan Presbyters Council. Over 400 clergy participated in the call.

Letter on behalf of the Hierarchs of the Holy Eparchial Synod to the Faithful

05/14/2019


Announcement Regarding the Election of Archbishop Elpidophoros

05/11/2019

Today, May 11, 2019, under the presidency of His All-Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew, the Holy and Sacred Synod of the Ecumenical Patriarchate deliberated and elected Metropolitan Elpidophoros (Lambriniadis) of Bursa and Exarch of Bithynia as the new Archbishop of America.
BACK TO TOP