Publish-header
Annunciation Church
Publish Date: 2023-01-08
Bulletin Contents
Allsaint
Organization Icon
Annunciation Church

General Information

 • Phone:
 • (978) 465-5757
 • Street Address:

 • 7 Harris St.

 • Newburyport, MA 01950


Contact Information
Services Schedule

Orthros 9:00am Divine Liturgy 10:00am


Past Bulletins


Hymns of the Day

Resurrectional Apolytikion in the Plagal First Mode

Let us the faithful give praise and worship to the Logos, coeternal with the Father and the Spirit, born of the Virgin for our salvation; for of His own goodwill he consented to ascend the cross in the flesh and endured death and raised the dead by His glorious resurrection.
Τὸν συνάναρχον Λόγον Πατρὶ καὶ Πνεύματι, τὸν ἐκ Παρθένου τεχθέντα εἰς σωτηρίαν ἡμῶν, ἀνυμνήσωμεν πιστοὶ καὶ προσκυνήσωμεν, ὅτι ηὐδόκησε σαρκί, ἀνελθεῖν ἐν τῷ σταυρῷ, καὶ θάνατον ὑπομεῖναι, καὶ ἐγεῖραι τοὺς τεθνεῶτας, ἐν τῇ ἐνδόξῳ Ἀναστάσει αὐτοῦ.

Apolytikion for Afterfeast of the Theophany in the First Mode

When Thou wast baptized in the Jordan, O Lord, the worship of the Trinity was made manifest; for the voice of the Father bare witness to Thee, calling Thee His beloved Son. And the Spirit in the form of a dove confirmed the certainty of the word. O Christ our God, Who hast appeared and hast enlightened the world, glory be to Thee.
Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου Κύριε, ἡ τῆς Τριάδος ἐφανερώθη προσκύνησις, τοῦ γὰρ Γεννήτορος ἡ φωνὴ προσεμαρτύρει σοί, ἀγαπητὸν σὲ Υἱὸν ὀνομάζουσα, καὶ τὸ Πνεῦμα ἐν εἴδει περιστεράς, ἐβεβαίου τοῦ λόγου τὸ ἀσφαλές. Ὁ ἐπιφανεῖς Χριστὲ ὁ Θεός, καὶ τὸν κόσμον φωτίσας δόξα σοί.

Seasonal Kontakion in the Fourth Mode

You appeared to the world today, and Your light, O Lord, has left its mark upon us. With fuller understanding we sing to You: "You came, You were made manifest, the unapproachable light."
Ἐπεφάνης σήμερον τὴ οἰκουμένη, καὶ τὸ φῶς σου Κύριε, ἐσημειώθη ἐφ' ἡμᾶς, ἓν ἐπιγνώσει ὑμνούντάς σε. Ἦλθες ἐφάνης τὸ Φῶς τὸ ἀπρόσιτον.
BACK TO TOP

Saints and Feasts

Allsaint
January 08

George of Hozeva

Saint George lived about the beginning of the ninth century in Palestine, in a certain monastery called Hozeva, which lies in a great ravine between Jerusalem and Jericho.


Allsaint
January 08

Domnica the Righteous of Constantinople

Saint Domnica was from Carthage. During the reign of the Emperor Theodosius the Great, she came with four other virgins to Constantinople, where she was baptized by Nectarius, the Patriarch of Constantinople. She remained in Constantinople and became known for her extreme asceticism, the miracles that she worked, and the grace of prophecy that adorned her. She lived until the days of the Emperors Leo and Zeno, reposing in peace about the year 474.


Greg_nyssa
January 10

Gregory of Nyssa

Saint Gregory, the younger brother of Basil the Great, illustrious in speech and a zealot for the Orthodox Faith, was born in 331. His brother Basil was encouraged by their elder sister Macrina to prefer the service of God to a secular career (see July 19); Saint Gregory was moved in a similar way by his godly mother Emily, who, when Gregory was still a young man, implored him to attend a service in honor of the holy Forty Martyrs at her retreat at Annesi on the River Iris. Saint Gregory came at his mother's bidding, but being wearied with the journey, and feeling little zeal, he fell asleep during the service. The Forty Martyrs then appeared to him in a dream, threatening him and reproaching him for his slothfulness. After this he repented and became very diligent in the service of God.

Gregory became bishop in 372, and because of his Orthodoxy he was exiled in 374 by Valens, who was of one mind with the Arians. After the death of Valens in 378, Gregory was recalled to his throne by the Emperor Gratian. He attended the Local Council of Antioch, which sent him to visit the churches of Arabia and Palestine, which had been defiled and ravaged by Arianism. He attended the Second Ecumenical Council, which was assembled in Constantinople in 381. Having lived some sixty years and left behind many remarkable writings, he reposed about the year 395. The acts of the Seventh Ecumenical Council call him 'Father of Fathers."


BACK TO TOP

Gospel and Epistle Readings

Epistle Reading

Prokeimenon. First Mode. Psalm 32.22,1.
Let your mercy, O Lord, be upon us.
Verse: Rejoice in the Lord, O ye righteous.

The reading is from St. Paul's Letter to the Ephesians 4:7-13.

BRETHREN, grace was given to each of us according to the measure of Christ's gift. Therefore it is said, "When he ascended on high he led a host of captives, and he gave gifts to men." (in saying, "He ascended," what does it mean but that he had also descended into the lower parts of the earth? He who descended is he who also ascended far above all the heavens, that he might fill all things.) And his gifts were that some should be apostles, some prophets, some evangelists, some pastors and teachers, to equip the saints for the work of ministry, for building up the body of Christ, until we all attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to mature manhood, to the measure of the stature of the fullness of Christ.

Προκείμενον. First Mode. ΨΑΛΜΟΙ 32.22,1.
Γένοιτο, Κύριε, τὸ ἔλεός σου ἐφ' ἡμᾶς.
Στίχ. Ἀγαλλιᾶσθε δίκαιοι ἐν Κυρίῳ

τὸ Ἀνάγνωσμα Πρὸς Ἐφεσίους 4:7-13.

Ἀδελφοί, ἑνὶ ἑκάστῳ ἡμῶν ἐδόθη ἡ χάρις κατὰ τὸ μέτρον τῆς δωρεᾶς τοῦ Χριστοῦ. Διὸ λέγει, Ἀναβὰς εἰς ὕψος ᾐχμαλώτευσεν αἰχμαλωσίαν, καὶ ἔδωκεν δόματα τοῖς ἀνθρώποις. Τὸ δέ, Ἀνέβη, τί ἐστιν εἰ μὴ ὅτι καὶ κατέβη πρῶτον εἰς τὰ κατώτερα μέρη τῆς γῆς; Ὁ καταβάς, αὐτός ἐστιν καὶ ὁ ἀναβὰς ὑπεράνω πάντων τῶν οὐρανῶν, ἵνα πληρώσῃ τὰ πάντα. Καὶ αὐτὸς ἔδωκεν τοὺς μὲν ἀποστόλους, τοὺς δὲ προφήτας, τοὺς δὲ εὐαγγελιστάς, τοὺς δὲ ποιμένας καὶ διδασκάλους, πρὸς τὸν καταρτισμὸν τῶν ἁγίων, εἰς ἔργον διακονίας, εἰς οἰκοδομὴν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ· μέχρι καταντήσωμεν οἱ πάντες εἰς τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ, εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ.


Gospel Reading

Sunday after Epiphany
The Reading is from Matthew 4:12-17

At that time, when Jesus heard that John had been arrested, he withdrew into Galilee; and leaving Nazareth he went and dwelt in Capernaum by the sea, in the territory of Zebulun and Naphtali, that what was spoken by the prophet Isaiah might be fulfilled: "The land of Zebulun and the land of Naphtali, toward the sea, across the Jordan, Galilee of the Gentiles, the people who sat in darkness have seen a great light, and for those who sat in the region and shadow of death light has dawned." From that time Jesus began to preach, saying, "Repent, for the kingdom of heaven is at hand."

Sunday after Epiphany
Κατὰ Ματθαῖον 4:12-17

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἀκούσας δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς ὅτι ᾿Ιωάννης παρεδόθη, ἀνεχώρησεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, καὶ καταλιπὼν τὴν Ναζαρὲτ ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς Καπερναοὺμ τὴν παραθαλασσίαν ἐν ὁρίοις Ζαβουλὼν καὶ Νεφθαλείμ, ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ ῾Ησαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος· γῆ Ζαβουλὼν καὶ γῆ Νεφθαλείμ, ὁδὸν θαλάσσης, πέραν τοῦ ᾿Ιορδάνου, Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν, ὁ λαὸς ὁ καθήμενος ἐν σκότειεἶδε φῶς μέγα, καὶ τοῖς καθημένοις ἐν χώρᾳ καὶ σκιᾷ θανάτουφῶς ἀνέτειλεν αὐτοῖς. ᾿Απὸ τότε ἤρξατο ὁ ᾿Ιησοῦς κηρύσσειν καὶ λέγειν· μετανοεῖτε· ἤγγικε γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.


BACK TO TOP

Outreach

Senses_of_orthodoxy

Orthodoxy inquirer group meets every other Monday at 7pm.  We will resume on January 16.  

Virtual Bible study every Thursday at noon.  In this ecumenical group we study Lectionary readings and we learn about each other's faith tradition. Please contact Fr. Costin if interested.  Resumes January 12.

BACK TO TOP

Parish News and Events

Happy New Year !!!

Please pray for our brothers and sisters: Christina, Malina, Athena, Ivana, Deborah, Amelia, Violeta, Lorelei, Perry, Melanie. Please submit the names to Fr. Costin.  We will remove old submissions at the end of the year.  You are welcome to resubmit the names that are removed

Swearing in of the 2023 Parish Council - Sunday, January 8th, 2023.  The swearing in of the new Parish Council members will be held at the conculusion of the Diving Liturgy.  

Vasilopita Sunday - Sunday, January 8th, 2023.  Please join us as we celebrate the calendar New Year 2023 with the annual cutting of the Vasilopita celebration immediately following the Divine Liturgy.

BACK TO TOP

Liturgical Ministry

Morning services cancelled this week.  Fr. Costin on vacation.  Office closed.

BACK TO TOP

Parish Calendar

 • Next two weeks

  January 8 to January 22, 2023

  Sunday, January 8

  9:00AM Matins (Orthros)

  10:00AM Divine Liturgy

  11:30AM PC Oath and Vasilopita ceremony

  Monday, January 9

  Fr. Costin on vacation

  Thursday, January 12

  12:00PM Zoom Lectionary Bible Study

  Sunday, January 15

  9:00AM Matins (Orthros)

  10:00AM Divine Liturgy

  Monday, January 16

  7:00PM Orthodoxy Inquirer group

  Thursday, January 19

  8:30AM Morning service

  9:15AM Chant rehearsal

  12:00PM Zoom Lectionary Bible Study

  Sunday, January 22

  9:00AM Matins (Orthros)

  10:00AM Divine Liturgy

BACK TO TOP

BACK TO TOP

BACK TO TOP