Publish-header
Annunciation Church
Publish Date: 2023-01-22
Bulletin Contents
22_timothy1
Organization Icon
Annunciation Church

General Information

 • Phone:
 • (978) 465-5757
 • Street Address:

 • 7 Harris St.

 • Newburyport, MA 01950


Contact Information
Services Schedule

Orthros 9:00am Divine Liturgy 10:00am


Past Bulletins


Hymns of the Day

Resurrectional Apolytikion in the Grave Mode

By Your cross, O Lord, You shattered death; to the thief You opened paradise. You transformed the Myrrhbearers' lamentation, and commanded Your Apostles to proclaim that You arose, Christ our God, granting to the world Your great mercy.
Κατέλυσας τῷ Σταυρῷ σου τὸν θάνατον, ἠνέῳξας τῷ Λῃστῇ τὸν Παράδεισον, τῶν Μυροφόρων τὸν θρῆνον μετέβαλες, καὶ τοῖς σοῖς Ἀποστόλοις κηρύττειν ἐπέταξας, ὅτι ἀνέστης Χριστὲ ὁ Θεός, παρέχων τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος.

Apolytikion for Timothy of the 70 in the Fourth Mode

Since thou hadst been instructed in uprightness thoroughly and wast vigilant in all things, thou wast clothed with a good conscience as befitteth one holy. Thou didst draw from the Chosen Vessel ineffable mysteries; and having kept the Faith, thou didst finish a like course, O Hieromartyr and Apostle Timothy. Intercede with Christ God that our souls be saved.
Χρηστότητα ἐκδιδαχθείς, καὶ νήφων ἐν πάσιν, ἀγαθὴν συνείδησιν ἱεροπρεπῶς ἐνδυσάμενος, ἤντλησας ἐκ τοῦ Σκεύους τῆς ἐκλογῆς τὰ ἀπόρρητα, καὶ τὴν πίστιν τηρήσας, τὸν ἴσον δρόμον τετέλεκας, Ἀπόστολε Τιμόθεε. Πρέσβευε Χριστῷ τῶ Θεῷ, σωθῆναι τὰς Ψυχὰς ἡμῶν.

Apolytikion for Martyr Anastasius the Persian in the Fourth Mode

Thy Martyr, O Lord, in his courageous contest for Thee received the prize of the crowns of incorruption and life from Thee, our immortal God. For since he possessed Thy strength, he cast down the tyrants and wholly destroyed the demons' strengthless presumption. O Christ God, by his prayers, save our souls, since Thou art merciful.
Ο Μάρτυς σου Κύριε, έν τή αθλήσει αυτού, τό στέφος εκομίσατο τής αφθαρσίας, εκ σού τού Θεού ημών, έχων γάρ τήν ισχύν σου, τούς τυράννους καθείλεν, έθραυσε καί δαιμόνων, τά ανίσχυρα θράση, αυτού ταίς ικεσίαις Χριστέ, σώσον τάς ψυχάς ημών.

Seasonal Kontakion in the First Mode

Your birth sanctified a Virgin's womb and properly blessed the hands of Symeon. Having now come and saved us O Christ our God, give peace to Your commonwealth in troubled times and strengthen those in authority, whom You love, as only the loving One.
Ὁ μήτραν παρθενικὴν ἁγιάσας τῶ τόκω σου, καὶ χείρας τοῦ Συμεὼν εὐλογήσας ὡς ἔπρεπε, προφθάσας καὶ νὺν ἔσωσας ἡμᾶς Χριστὲ ὁ Θεός. Ἀλλ' εἰρήνευσον ἐν πολέμοις τὸ πολίτευμα, καὶ κραταίωσον Βασιλεῖς οὓς ἠγάπησας, ὁ μόνος φιλάνθρωπος.
BACK TO TOP

Saints and Feasts

22_timothy1
January 22

Timothy the Apostle of the 70

The Apostle Timothy, who was from Lystra of Lycaonia, was born of a Greek (that is, pagan) father and a Jewish mother. His mother's name was Eunice, and his grandmother's name was Lois (II Tim. 1:5). He became the disciple of the Apostle Paul when the latter first preached there, and he followed St. Paul during the whole period of the Apostle's preaching. Afterwards, Timothy was consecrated by him as first Bishop of the church in Ephesus. Under the supervision of John the Evangelist, who governed all the churches in Asia, he completed his life as a martyr in the year 97. He was stoned to death by the heathens, because, as some surmise, he opposed the festival held in honor of Artemis (Diana). The Apostle Paul's First and Second Epistles to Timothy were written to him.


Anastasiospersian
January 22

The Righteous Martyr Anastasius of Persia

Saint Anastasius was a Persian by race, the son of a Magus, and a soldier in the Persian army in the days of Chosroes II, King of Persia, and Heraclius, Emperor of New Rome. The Saint's Persian name was Magundat.

When Chosroes captured Jerusalem in the year 614 and took the Precious Cross away captive, Magundat heard the report of the miracles that came to pass through the Cross of our salvation. Being of a prudent mind, perplexed that an instrument of torture should be so highly honored by the Christians, yet seized with longing to learn their Faith, he diligently sought out instruction in the whole divine dispensation of Christ: His Incarnation, Passion, and Resurrection. When he learned what he sought to know, his soul was filled with wonder and joy. Withdrawing to the Holy City, he was baptized by Saint Modestus, Patriarch of Jerusalem, and became a monk, receiving the new name of Anastasius.

As he read the lives of the Saints and the accounts of the holy Martyrs, his heart was kindled with love for them to such a degree that he prayed to be counted worthy of a martyr's end like unto theirs. Finally, unable to contain his longing, he left his monastery. Encountering certain Persian Magi at Caesarea, he rebuked them for their delusion. Since Palestine was still held in the captivity of the Persians, he was taken before the Persian ruler, questioned, beaten, and imprisoned. He was then taken with other captives to Persia, where, after many tortures, refusing to espouse again the error of his fathers, he was hanged up by one hand, strangled with a noose, and beheaded. The translation of his holy relics is celebrated on the 24th of this month.


Xeniapeterborga
January 24

Xenia of St. Petersburg, Fool-for-Christ

Our righteous Mother Xenia of Petersburg was born about the year 1730. She was married to a Colonel named Andrew; when she was twenty-six years old, her husband died suddenly, having been drinking with his friends. Left a childless widow, Xenia gave away all that she had, and vanished from Saint Petersburg for eight years; it is believed that she spent this time in a hermitage, learning the spiritual life. When she returned to Saint Petersburg, she wore her husband's military clothing, and would answer only to the name Andrew, that is, the name of her late husband. She took up the life of a homeless wanderer, and was abused by many as insane; she bore this with great patience, crucifying the carnal mind through the mockery she endured, and praying for her husband's soul. She was given great gifts of prayer and prophecy, and often foretold things to come; in 1796 she foretold the death of Empress Catherine II. Having lived forty-five years after her husband's death, she reposed in peace at the age of seventy-one, about the year 1800. Her grave became such a source of miracles, and so many came to take soil from it as a blessing, that it was often necessary to replace the soil; when a stone slab was placed over her grave, this too disappeared over time, piece by piece. Saint Xenia is especially invoked for help in finding employment, lodging, or a spouse.


BACK TO TOP

Gospel and Epistle Readings

Epistle Reading

Prokeimenon. Grave Mode. Psalm 28.11,1.
The Lord will give strength to his people.
Verse: Bring to the Lord, O sons of God, bring to the Lord honor and glory.

The reading is from St. Paul's First Letter to Timothy 4:9-15.

Timothy, my son, the saying is sure and worthy of full acceptance. For to this end we toil and suffer reproach, because we have our hope set on the living God, who is the Savior of all men, especially of those who believe. Command and teach these things. Let no one despise your youth, but set the believers an example in speech and conduct, in love, in faith, in purity. Till I come, attend to the public reading of scripture, to preaching, to teaching. Do not neglect the gift you have, which was given you by prophetic utterance when the council of elders laid their hands upon you. Practice these duties, devote yourself to them, so that all may see your progress.

Προκείμενον. Grave Mode. ΨΑΛΜΟΙ 28.11,1.
Κύριος ἰσχὺν τῷ λαῷ αὐτοῦ δώσει.
Στίχ. Ἐνέγκατε τῷ Κυρίῳ υἱοὶ Θεοῦ, ἐνέγκατε τῷ Κυρίῳ δόξαν καὶ τιμήν.

τὸ Ἀνάγνωσμα Πρὸς Τιμόθεον α' 4:9-15.

Τέκνον Τιμόθεε, πιστὸς ὁ λόγος καὶ πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος. Εἰς τοῦτο γὰρ καὶ κοπιῶμεν καὶ ὀνειδιζόμεθα, ὅτι ἠλπίκαμεν ἐπὶ θεῷ ζῶντι, ὅς ἐστιν σωτὴρ πάντων ἀνθρώπων, μάλιστα πιστῶν. Παράγγελλε ταῦτα καὶ δίδασκε. Μηδείς σου τῆς νεότητος καταφρονείτω, ἀλλὰ τύπος γίνου τῶν πιστῶν ἐν λόγῳ, ἐν ἀναστροφῇ, ἐν ἀγάπῃ, ἐν πνεύματι, ἐν πίστει, ἐν ἁγνείᾳ. Ἕως ἔρχομαι, πρόσεχε τῇ ἀναγνώσει, τῇ παρακλήσει, τῇ διδασκαλίᾳ. Μὴ ἀμέλει τοῦ ἐν σοὶ χαρίσματος, ὃ ἐδόθη σοι διὰ προφητείας μετὰ ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν τοῦ πρεσβυτερίου. Ταῦτα μελέτα, ἐν τούτοις ἴσθι, ἵνα σου ἡ προκοπὴ φανερὰ ᾖ ἐν πᾶσιν.


Gospel Reading

15th Sunday of Luke
The Reading is from Luke 19:1-10

At that time, Jesus was passing through Jericho. And there was a man named Zacchaios; he was a chief collector, and rich. And he sought to see who Jesus was, but could not, on account of the crowd, because he was small of stature. So he ran on ahead and climbed up into a sycamore tree to see him, for he was to pass that way. And when Jesus came to the place, he looked up and said to him, "Zacchaios, make haste and come down; for I must stay at your house today." So he made haste and came down, and received him joyfully. And when they saw it they all murmured, "He has gone in to be the guest of a man who is a sinner." And Zacchaios stood and said to the Lord, "Behold, Lord, the half of my goods I give to the poor; and if I have defrauded any one of anything, I restore it fourfold." And Jesus said to him, "Today salvation has come to this house, since he also is a son of Abraham. For the Son of man came to seek and to save the lost."

15th Sunday of Luke
Κατὰ Λουκᾶν 19:1-10

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, διήρχετο τὴν ῾Ιεριχώ· καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ὀνόματι καλούμενος Ζακχαῖος, καὶ αὐτὸς ἦν ἀρχιτελώνης, καὶ οὗτος ἦν πλούσιος, καὶ ἐζήτει ἰδεῖν τὸν ᾿Ιησοῦν τίς ἐστι, καὶ οὐκ ἠδύνατο ἀπὸ τοῦ ὄχλου, ὅτι τῇ ἡλικίᾳ μικρὸς ἦν. καὶ προδραμὼν ἔμπροσθεν ἀνέβη ἐπὶ συκομορέαν, ἵνα ἴδῃ αὐτόν, ὅτι ἐκείνης ἤμελλε διέρχεσθαι. καὶ ὡς ἦλθεν ἐπὶ τὸν τόπον, ἀναβλέψας ὁ ᾿Ιησοῦς εἶδεν αὐτὸν καὶ εἶπε πρὸς αὐτόν· Ζακχαῖε, σπεύσας κατάβηθι· σήμερον γὰρ ἐν τῷ οἴκῳ σου δεῖ με μεῖναι. καὶ σπεύσας κατέβη, καὶ ὑπεδέξατο αὐτὸν χαίρων. καὶ ἰδόντες πάντες διεγόγγυζον λέγοντες ὅτι παρὰ ἁμαρτωλῷ ἀνδρὶ εἰσῆλθε καταλῦσαι. σταθεὶς δὲ Ζακχαῖος εἶπε πρὸς τὸν Κύριον· ἰδοὺ τὰ ἡμίση τῶν ὑπαρχόντων μου, Κύριε, δίδωμι τοῖς πτωχοῖς, καὶ εἴ τινός τι ἐσυκοφάντησα, ἀποδίδωμι τετραπλοῦν. εἶπε δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ ᾿Ιησοῦς ὅτι σήμερον σωτηρία τῷ οἴκῳ τούτῳ ἐγένετο, καθότι καὶ αὐτὸς υἱὸς ᾿Αβραάμ ἐστιν. ἦλθε γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ζητῆσαι καὶ σῶσαι τὸ ἀπολωλός.


BACK TO TOP

Outreach and Evangelism

Orthodoxy inquirer group meets every other Monday at 7pm.  Our next session is January 30 when Kimberly Patton will speak on "Orthodoxy and other Faiths."

Virtual Bible study every Thursday at noon.  In this ecumenical group we study Lectionary readings and we learn about each other's faith tradition. Please contact Fr. Costin if interested.

Book and Music stand please note that we have a permanent book and CD stand in the narthex, where you can find a number of high quality books on Orthodox theology and saints, as well as a selection of chants by Eikona (the group that visited us a few years ago).  Proceeds to support our music ministry.  

BACK TO TOP

Parish News and Events

Please pray for our brothers and sisters: Christina, Malina, Athena, Ivana, Deborah, Amelia, Violeta, Lorelei, Perry, Melanie. Please submit the names to Fr. Costin.  We will remove old submissions at the end of the year.  You are welcome to resubmit the names that are removed

Memorial Service for our brother in Chirst, Nicholas Katsoulis, will be held today.  A ten year memorial service will be offered for Nicholas, the late husband of Irene Katsoulis.  May His Memory Be Eternal.  

House Blessings -  Please contact the Church Office at 978-465-5757 to schedule your House Blessing with Father Costin.

Fellowship & Coffee Hour Coordinators and Sponsors - We all enjoy Fellowship Hour and we are looking for someone (or a few someones) to organize "Coffee Hour."   The coordinator(s) would be responsible for soliciting sponsors, maintaining the schedule, and ensuring the coffee is brewing.  Thank you to John Housianitis, Andrea Jones, and Ron Ramsuer for their continued assistance with Coffee Hours.  Please contact Joanna Tsiantas (978-270-6212) if you are interested in coordinting or sponsoring Coffee Hour.  Thank you and  a special thanks to Irene Katsoulis for her Coffee Hour donations today in memory of her husband, Nicholas.

BACK TO TOP

Liturgical Ministry

Choir rehearsal this Monday at 7pm and every other Monday.  We welcome new members and will teach you the music!

Morning services resume this week every morning at 8:30am except Wednesday.  These brief 30 min matins are a great way to start the day.  All participants are invited to read and chant according to their level of comfort. You are also invited to stay for a cup of coffee with Fr. Costin.  Bring your own breakfast if you so desire.  Please let Fr. Costin know if you plan to attend.

The Prosforo Schedule for January is as follows:  January 22 - Lisa Housianitis, January 29 - Andrea Jones.  For Februray:  Februay 5 - Anna Chetsas, February 12 - Melinda Patrick, February 19 - Kathy Tsiantas, and February 26 - Lisa Housianitis.  Thank you to this dedicated group!  Please see Joanna Tsiantas if you would like to be included in the offering schedule.  Thank you to Lisa Housianitis for today's offering.

BACK TO TOP

Parish Calendar

 • Next two weeks

  January 22 to February 5, 2023

  Sunday, January 22

  9:00AM Matins (Orthros)

  10:00AM Divine Liturgy

  Monday, January 23

  7:00PM Choir rehearsal

  Tuesday, January 24

  8:30AM Morning service

  Thursday, January 26

  8:30AM Morning service

  9:15AM Chant rehearsal

  12:00PM Zoom Lectionary Bible Study

  Sunday, January 29

  9:00AM Matins (Orthros)

  10:00AM Divine Liturgy

  Monday, January 30

  7:00PM Orthodoxy Inquirer group

  Tuesday, January 31

  8:30AM Morning service

  Thursday, February 2

  9:30AM Presentation of the Lord Liturgy

  12:00PM Zoom Lectionary Bible Study

  Sunday, February 5

  9:00AM Matins (Orthros)

  10:00AM Divine Liturgy

BACK TO TOP

BACK TO TOP

Bulletin Inserts

  Book stand prices

  Book stand prices

  Books and CD's available in the Narthex, benefitting our music ministry


BACK TO TOP