Publish-header
Dormition of the Virgin Mary Church
Publish Date: 2020-11-29
Bulletin Contents
Allsaint
Organization Icon
Dormition of the Virgin Mary Church

General Information

  • Phone:
  • (617) 625-2222
  • Fax:
  • (617) 628-4529
  • Street Address:

  • 29 Central Street

  • Somerville, MA 02143


Past Bulletins


Weekly Events

 WEEKDAY SERVICES

ST. ANDREW — Monday, November 30, 2020

Orthros at 8:30 a.m. and Divine Liturgy at 9:30 a.m.

ST. BARBARA — Friday, December 4, 2020

Orthros at 8:30 a.m. and Divine Liturgy at 9:30 a.m.

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ

ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ—Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου, 2020

Ορθρος στίς 8:30 π.μ. και Θεία Λειτουργία στίς 9:30  π.μ.

ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ—Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου, 2020

Ορθρος στίς 8:30 π.μ. και Θεία Λειτουργία στίς 9:30  π.μ.

    _________________________________

TRISAGIA

On Sunday, a 40-day trisagion will be offered for the repose of the soul of  Helen Jock, a 3-year trisagion for William Georgenes, a 5-year trisagion for Evdokia Psarou, a 8-year trisagion for Gaspar Salvo, a 10-year trisagio for Allen Arsenius Harrison a 14 year  trisagion for Helen Poulos & a 26 year trisagion for Charles Poulos.

 ΤΡΙΣΑΓΙΑ

Την Κυριακή, θα τελεσθεί 40θήμερο τρισάγιο υπερ αναπαύσεως της ψυχής της Ελένης Jock, 3ετές τρισάγιο γιά τον Βασίλειο Γεωργήνη, 5ετες τρισάγιο για την Ευδοκία Ψαρού, 8ετές τρισάγιο για τον Gaspar Salvo, 10ετές τρισάγιο για τον Allen Arsenius Harrison, 14ετές τρισάγιο για την Ελένη Πούλο & 26ετές τρισάγιο για τον Κωνσταντίνο Πούλο

  _________________________________

 The following parishioners will be receiving their Blessed Icons this Sunday, November 29, 2020.  Please call the church office at 617-625-2222 to arrange which Sunday you would like to come and pick up your ιcon.

 Οι ακόλουθοι ενορίτες θα λάβουν τις Ευλογημένες Εικόνες τους αυτή την Κυριακή, 29 Νοεμβρίου 2020.  Καλέστε στο γραφείο της Εκκλησίας για να κανονίσετε ποιά Κυριακή θα θέλατε να έρθετε να παραλάβετε την εικόνα σας.

Christiana Mihalakopoulos/Delellis—Christ

Zoe Mihalakopoulos—Life-giving Font

Evey Mihalakopoulos/Diaz—Evangelismos

Vasiliki Karakiozis—Panagia 

 

BACK TO TOP

Saints and Feasts

Allsaint
November 29

Paramonus, Philumenus, and their 370 Companion Martyrs in Bithynia

Saint Paramonus contested for piety's sake during the reign of Decius, in the year 250. A ruler named Aquilinus, seeking relief from a bodily malady, visited a certain therapeutic hot spring. He brought with him captive Christians from Nicomedia, and commanded them to offer sacrifice in the temple of Isis. When they refused, he had them all slaughtered, to the number of 370. Saint Paramonus, beholding their murder, boldly cried out against such an act of ungodliness. When Aquilinus heard this, he sent men to take the Saint. Some smote him with spears, others pierced his tongue and body with sharp reeds, until he died.

Saint Philumenus' contest in martyrdom took place during the reign of Aurelian, in the year 270. Coming from Lycaonia, he was conveying a load of wheat into Galatia when he was denounced as a Christian to Felix, Governor of Ancyra. Nails were driven into his hands, feet, and head, and he was commanded to run. While running in the road, he fell and gave up his holy soul into the hands of God.


Andrewap
November 30

Andrew the First- Called Apostle

This Saint was from Bethsaida of Galilee; he was the son of Jonas and the brother of Peter, the chief of the Apostles. He had first been a disciple of John the Baptist; afterwards, on hearing the Baptist's witness concerning Jesus, when he pointed Him out with his finger and said, "Behold the Lamb of God, Which taketh away the sin of the world" (John 1.29,36), he straightway followed Christ, and became His first disciple; wherefore he is called the First-called of the Apostles. After the Ascension of the Saviour, he preached in various lands; and having suffered many things for His Name's sake, he died in Patras of Achaia, where he was crucified on a cross in the shape of an "X," the first letter of "Christ" in Greek; this cross is also the symbol of Saint Andrew.


Barbara1
December 04

Barbara the Great Martyr

Saint Barbara was from Heliopolis of Phoenicia and lived during the reign of Maximian.

She was the daughter of a certain idolater named Dioscorus. When Barbara came of age, she was enlightened in her pure heart and secretly believed in the Holy Trinity. About this time Dioscorus began building a bath-house; before it was finished he was required to go away to attend to certain matters, and in his absence Barbara directed the workmen to build a third window in addition to the two her Father had commanded. She also inscribed the sign of the Cross with her finger upon the marble of the bath-house, leaving the saving sign cut as deeply into the marble as if it had been done with an iron tool. (When the Synaxarion of Saint Barbara was written, the marble of the bath-house and the cross inscribed by Saint Barbara were still preserved, and many healings were worked there.) When Dioscorus returned, he asked why the third window had been added; Barbara began to declare to him the mystery of the Trinity. Because she refused to renounce her faith, Dioscorus tortured Barbara inhumanely, and after subjecting her to many sufferings he beheaded her with his own hands, in the year 290.


BACK TO TOP

Gospel and Epistle Readings

Epistle Reading

Prokeimenon. Plagal Fourth Mode. Psalm 75.11,1.
Make your vows to the Lord our God and perform them.
Verse: God is known in Judah; his name is great in Israel.

The reading is from St. Paul's Letter to the Ephesians 4:1-7.

Brethren, I, a prisoner for the Lord, beg you to lead a life worthy of the calling to which you have been called, with all lowliness and meekness, with patience, forbearing one another in love, eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. There is one body and one Spirit, just as you were called to the one hope that belongs to your call, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of us all, who is above all and through all and in all. But grace was given to each of us according to the measure of Christ's gift.

Προκείμενον. Plagal Fourth Mode. ΨΑΛΜΟΙ 75.11,1.
Εὔξασθε καὶ ἀπόδοτε Κυρίῳ τῷ Θεῷ ἡμῶν.
Στίχ. Γνωστὸς ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ ὁ Θεός, ἐν τῷ Ἰσραὴλ μέγα τὸ ὄνομα αὐτοῦ.

τὸ Ἀνάγνωσμα Πρὸς Ἐφεσίους 4:1-7.

Ἀδελφοί, παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς ἐγώ, ὁ δέσμιος ἐν κυρίῳ, ἀξίως περιπατῆσαι τῆς κλήσεως ἧς ἐκλήθητε, μετὰ πάσης ταπεινοφροσύνης καὶ πρᾳότητος, μετὰ μακροθυμίας, ἀνεχόμενοι ἀλλήλων ἐν ἀγάπῃ, σπουδάζοντες τηρεῖν τὴν ἑνότητα τοῦ πνεύματος ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης. Ἓν σῶμα καὶ ἓν πνεῦμα, καθὼς καὶ ἐκλήθητε ἐν μιᾷ ἐλπίδι τῆς κλήσεως ὑμῶν· εἷς κύριος, μία πίστις, ἓν βάπτισμα, εἷς θεὸς καὶ πατὴρ πάντων, ὁ ἐπὶ πάντων, καὶ διὰ πάντων, καὶ ἐν πᾶσιν ἡμῖν. Ἑνὶ δὲ ἑκάστῳ ἡμῶν ἐδόθη ἡ χάρις κατὰ τὸ μέτρον τῆς δωρεᾶς τοῦ Χριστοῦ.


Gospel Reading

13th Sunday of Luke
The Reading is from Luke 18:18-27

At that time, a ruler came to Jesus and asked him, "Good Teacher, what shall I do to inherit eternal life?" And Jesus said to him, "Why do you call me good? No one is good but God alone. You know the commandments: 'Do not commit adultery, Do not kill, Do not steal, Do not bear false witness, Honor your father and mother.' " And he said, "All these I have observed from my youth." And when Jesus heard it, he said to him, "One thing you still lack. Sell all that you have and distribute it to the poor, and you will have treasure in heaven; and come, follow me." But when he heard this he became sad, for he was very rich. Jesus looking at him said, "How hard it is for those who have riches to enter the kingdom of God! For it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God." Those who heard it said, "Then who can be saved?" But he said, "What is impossible with men is possible with God."

13th Sunday of Luke
Κατὰ Λουκᾶν 18:18-27

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἄρχων λέγων· διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω; εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς· τί με λέγεις ἀγαθόν; οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς ὁ Θεός. τὰς ἐντολὰς οἶδας· μὴ μοιχεύσῃς, μὴ φονεύσῃς, μὴ κλέψῃς, μὴ ψευδομαρτυρήσῃς, τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου. ὁ δὲ εἶπε· ταῦτα πάντα ἐφυλαξάμην ἐκ νεότητός μου. ἀκούσας δὲ ταῦτα ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτῷ· ἔτι ἕν σοι λείπει· πάντα ὅσα ἔχεις πώλησον καὶ διάδος πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ, καὶ δεῦρο ἀκολούθει μοι. ὁ δὲ ἀκούσας ταῦτα περίλυπος ἐγένετο· ἦν γὰρ πλούσιος σφόδρα. ἰδὼν δὲ αὐτὸν ὁ ᾿Ιησοῦς περίλυπον γενόμενον εἶπε· πῶς δυσκόλως οἱ τὰ χρήματα ἔχοντες εἰσελεύσονται εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ! εὐκοπώτερον γάρ ἐστι κάμηλον διὰ τρυμαλιᾶς ῥαφίδος εἰσελθεῖν ἢ πλούσιον εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ εἰσελθεῖν. εἶπον δὲ οἱ ἀκούσαντες· καὶ τίς δύναται σωθῆναι; ὁ δὲ εἶπε· τὰ ἀδύνατα παρὰ ἀνθρώποις δυνατὰ παρὰ τῷ Θεῷ ἐστιν.


BACK TO TOP

This Sunday is celebrated

Topics for the Sunday sermons in a form of a catechism in question and answer format / Θέματα για τα κηρύγματα της Κυριακής σε μορφή κατήχησης σέ μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων

Dear brothers and sisters in Christ

Last year we established a great custom of “question and answer” in the church held every third Sunday of the month. During the COVID period, we stopped doing it for no good reason. I urge you to send me your questions and we will try to restart this beautiful dialog. 

I offer you aspects of Church life you may consider to ask questions about. The answers will certainly be beneficial for you and the rest of the community.

Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές εν Χριστό

Πέρυσι, καθιερώσαμε μια μεγάλη συνήθεια «ερωτήσης και απαντήσης» στην εκκλησία που πραγματοποιήθηκε κάθε τρίτη Κυριακή του μήνα. Κατά τη διάρκεια της περιόδου COVID, σταματήσαμε να το κάνουμε χωρίς καλό λόγο. Σας  παρακαλώ να μου στείλετε τις ερωτήσεις σας και θα προσπαθήσουμε να επανεκκινήσουμε αυτόν τον όμορφο διάλογο.

Σας προσφέρω πτυχές της εκκλησιαστικής ζωής για τις οποίες μπορεί να εξετάσετε το ενδεχόμενο να κάνετε ερωτήσεις. Οι απαντήσεις σίγουρα θα είναι επωφελείς για εσάς και την υπόλοιπη κοινότητα.

➢ Communion / ➢ Κοινωνία

➢ Repentance / ➢ Μετάνοια

➢ Confession / ➢ Εξομολόγηση

➢ Forgiveness of sins / ➢ Συγχώρεση αμαρτιών

➢ Forgiveness of the others / ➢ Συγχώρεση των άλλων

➢ Loving enemies  / ➢ Αγαπώντας τους εχθρούς

➢ 40-day blessing / ➢ Ευλογία 40 ημερών

➢ Blessing houses and other material things / ➢ Ευλογία σπιτιών και άλλων υλικών

➢ Trust in God vs. believing in God / ➢ Εμπιστοσύνη στον Θεό έναντι πίστης στον Θεό

➢ Introduction to the Bible / ➢ Εισαγωγή στη Βίβλο

➢ Introduction to Baptism and it’s parts / ➢ Εισαγωγή στο βάπτισμα και τα μέρη της

➢ What is a holy Icon / ➢ Τι είναι μια ιερή εικόνα

➢ Different parts of the Church building / ➢ Διαφορετικά τμήματα του κτηρίου της Εκκλησίας

➢ The orthodox worship music / ➢ Η μουσική της ορθόδοξης λατρείας

➢ Membership/Stewardship / ➢ Σύνθεση / Διαχείριση

 

BACK TO TOP

Wisdom of the Fathers

He who has conquered this passion has cut out care; but he who is bound by it never attains to pure prayer.
St. John Climacus
The Ladder of Divine Ascent, Step 16:2,7 and Step 17:1, 6th Century

BACK TO TOP