Publish-header
Dormition of the Virgin Mary Church
Publish Date: 2021-01-03
Bulletin Contents
Allsaint
Organization Icon
Dormition of the Virgin Mary Church

General Information

  • Phone:
  • (617) 625-2222
  • Fax:
  • (617) 628-4529
  • Street Address:

  • 29 Central Street

  • Somerville, MA 02143


Past Bulletins


Weekly Events

Father Anthony and the Parish Council would

like to wish our Parishioners and their families

a Happy, Healthy, and Prosperous New Year  2021

Ο πατήρ Αντώνιος  καί το ενοριακό συμβούλιο

θέλουν να ευχηθούν σε όλους τους ενορίτες

και τις οικογένειές τους Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2021

 __________________

WEEKDAY SERVICES

SAINT BASIL VESPERAL LITURGY - Thursday, December 31, 2020, at 6 p.m.

SAINT BASIL - Friday, January 1, 2021, at the Dormition of the Virgin Mary

Orthros at 8:30 a.m. and Divine Liturgy at 10 a.m.

HOLY THEOPHANY— Wednesday, January 6, 2021

Orthros at 8:30 a.m. and Divine Liturgy at 9:30 a.m.

   ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου, 2020, στίς 6 μ.μ.

ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου, 2021, στήν Κοίμηση της Θεοτόκου

Ορθρος στίς 8.30 π.μ. και Θεία Λειτουργία στις 10 π.μ.

ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ—Τετάρτη, 6 Ιανουαρίου, 2021

Ορθρος στίς 8.30 π.μ. και Θεία Λειτουργία στις 9.30 π.μ.

    _______________________________

 GOYA FOOD DRIVE

Please help us by donating non-perishable food items for the needy by Sunday, January 10th, 2021.  You may place your donation in the box in the foyer directly outside the church.  It will be labeled: GOYA FOOD DRIVE.

All donations will go to the Main Food Pantry in Somerville.  We thank you for your help and dedication.

May your holidays be merry and bright!

ΚΙΝΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΚΟΓΙΑ

Παρακαλούμε βοηθήστε μας δωρίζοντας μη ευπαθή είδη διατροφής για τους άπορους μέχρι την Κυριακή, 10 Ιανουαρίου 2021.  Μπορείτε να τοποθετήσετε τη δωρεά σας στο κουτί στο φουαγιέ ακριβώς έξω από την εκκλησία.  H επισήμανση στο κουτί θα είναι: GOYA FOOD DRIVE. 

Όλες οι δωρεές θα πάνε στήν Κεντρική Αποθήκη Τροφίμων για τους άπορους στο Σόμερβιλ.  Σας ευχαριστούμε για τη βοήθεια και την αφοσίωσή σας.

Είθε οι εορτές σας να είναι εύθυμες και φωτεινές!

________________________________

Heifer Farm Christmas Challenge

              Father Anthony and Presbytera Kellie have challenged the parish youth to raise $250 for Heifer Farm by the end of the year.  They will match your donation and together we will provide sixteen farm animals for families in need that can feed and support them for years to come. 

Donations can be sent with your child to Sunday school or by check to the office.  Please make sure to include the Children's Christmas Challenge in the memo line. For more information about the important work carried out by Heifer Farm, visit:  www.heifer.org

 

BACK TO TOP

Saints and Feasts

Allsaint
January 03

Malachi the Prophet

The Prophet Malachi ("messenger of God") is the last of the twelve minor Prophets, and also of all the Prophets of the Old Testament. He prophesied in the days of Nehemias, a wise man among the Jews, who also held a high and powerful position in the court of Artaxerxes the Long-armed, King of the Persians, who reigned from 465 to 424 B.C. Malachis' book of prophecy is divided into four chapters; he foretold the coming of Christ as the Sun of Righteousness (4:2)


Gordios
January 03

Gordios the Martyr of Caesarea

The Martyr Gordios who was from Caesarea of Cappadocia, was a centurion by rank. Unable to bear the impiety of the heathen, he withdrew to the wilderness to purify himself through prayer and fasting. After he perceived that his ascetical training had prepared him sufficiently, he came down from the mountains when a certain pagan festival was held in Caesarea, attended by all, and presented himself before the multitude. Although the spectacles of the festival continued, no one paid them any heed, but all eyes were turned upon him. From his sojourn in the mountains, his look was wild, his beard was long, his raiment squalid, his body like a skeleton; yet a certain grace shone round about him. He was recognized, and a loud shout and tumult was made as his fellow Christians rejoiced, and the enemies of the truth cried out for his death. He boldly professed his faith before the Governor, and after torments was beheaded, in the reign of Licinius in the year 314. Saint Basil the Great delivered a homily on Saint Gordios, mentioning that some of those in his audience had been present at the saint's martyrdom (PG 31:497).


06_epiphany
January 06

The Theophany of Our Lord and Saviour Jesus Christ

About the beginning of our Lord's thirtieth year, John the Forerunner, who was some six months older than Our Saviour according to the flesh, and had lived in the wilderness since his childhood, received a command from God and came into the parts of the Jordan, preaching the baptism of repentance unto the remission of sins. Then our Saviour also came from Galilee to the Jordan, and sought and received baptism though He was the Master and John was but a servant. Whereupon, there came to pass those marvellous deeds, great and beyond nature: the Heavens were opened, the Spirit descended in the form of a dove upon Him that was being baptized and the voice was heard from the Heavens hearing witness that this was the beloved Son of God, now baptized as a man (Matt. 3:13-17; Mark 1:9-11; Luke 3:1-22). From these events the Divinity of the Lord Jesus Christ and the great mystery of the Trinity were demonstrated. It is also from this that the present feast is called "Theophany," that is, the divine manifestation, God's appearance among men. On this venerable day the sacred mystery of Christian baptism was inaugurated; henceforth also began the saving preaching of the Kingdom of the Heavens.


07_john2
January 07

Synaxis of John the Holy Glorious Prophet, Baptist, & Forerunner

Today we celebrate the Synaxis in honour of the most sacred Forerunner, since he ministered at the Mystery of the Divine Baptism of our Lord Jesus Christ.

Rest from labour. Fish allowed.


BACK TO TOP

Gospel and Epistle Readings

Epistle Reading

Prokeimenon. Plagal Second Mode. Psalm 27.9,1.
O Lord, save your people and bless your inheritance.
Verse: To you, O Lord, I have cried, O my God.

The reading is from St. Paul's Second Letter to Timothy 4:5-8.

TIMOTHY, my son, always be steady, endure suffering, do the work of an evangelist, fulfil your ministry.

For I am already on the point of being sacrificed; the time of my departure has come. I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Henceforth there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that Day, and not only to me but also to all who have loved his appearing.

Προκείμενον. Plagal Second Mode. ΨΑΛΜΟΙ 27.9,1.
Σῶσον, Κύριε τὸν λαὸν σου καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν σου.
Στίχ. Πρὸς σἐ, Κύριε, κεκράξομαι ὁ Θεός μου.

τὸ Ἀνάγνωσμα Πρὸς Τιμόθεον β' 4:5-8.

Τέκνον Τιμόθεε, νῆφε ἐν πᾶσιν, κακοπάθησον, ἔργον ποίησον εὐαγγελιστοῦ, τὴν διακονίαν σου πληροφόρησον. Ἐγὼ γὰρ ἤδη σπένδομαι, καὶ ὁ καιρὸς τῆς ἐμῆς ἀναλύσεως ἐφέστηκεν. Τὸν ἀγῶνα τὸν καλὸν ἠγώνισμαι, τὸν δρόμον τετέλεκα, τὴν πίστιν τετήρηκα· λοιπόν, ἀπόκειταί μοι ὁ τῆς δικαιοσύνης στέφανος, ὃν ἀποδώσει μοι ὁ κύριος ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ὁ δίκαιος κριτής· οὐ μόνον δὲ ἐμοί, ἀλλὰ καὶ πάσιν τοῖς ἠγαπηκόσιν τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ.


Gospel Reading

Sunday before Epiphany
The Reading is from Mark 1:1-8

The beginning of the Gospel of Jesus Christ, the Son of God. As it is written in the prophets, 'Behold, I send my messenger before your face, who shall prepare your way; the voice of one crying in the wilderness: prepare the way of the Lord, make his paths straight.' John was baptizing in the wilderness, preaching a baptism of repentance for the forgiveness of sins. And there went out to him all the country of Judea, and all the people of Jerusalem; and they were baptized by him in the river Jordan, confessing their sins. Now John was clothed with camel's hair, and had a leather girdle around his waist, and ate locusts and wild honey. And he preached, saying, "After me comes he who is mightier than I, the thong of whose sandals I am not worthy to stoop down and untie. I have baptized you with water; but he will baptize you with the Holy Spirit."

Sunday before Epiphany
Κατὰ Μᾶρκον 1:1-8

᾿Αρχὴ τοῦ εὐαγγελίου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ τοῦ Θεοῦ. ῾Ως γέγραπται ἐν τοῖς προφήταις, ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν σου· φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ, ἐγένετο ᾿Ιωάννης βαπτίζων ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. Καὶ ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν πᾶσα ἡ ᾿Ιουδαία χώρα καὶ οἱ ῾Ιεροσολυμῖται, καὶ ἐβαπτίζοντο πάντες ἐν τῷ ᾿Ιορδάνῃ ποταμῷ ὑπ᾿ αὐτοῦ ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν. Ἦν δὲ ὁ ᾿Ιωάννης ἐνδεδυμένος τρίχας καμήλου καὶ ζώνην δερματίνην περὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ, καὶ ἐσθίων ἀκρίδας καὶ μέλι ἄγριον. Καὶ ἐκήρυσσε λέγων· ἔρχεται ὁ ἰσχυρότερός μου ὀπίσω μου, οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς κύψας λῦσαι τὸν ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ· ἐγὼ μὲν ἐβάπτισα ὑμᾶς ἐν ὕδατι, αὐτὸς δὲ βαπτίσει ὑμᾶς ἐν Πνεύματι ῾Αγίῳ.


BACK TO TOP

This Sunday is celebrated

Topics for the Sunday sermons in a form of a catechism in question and answer format / Θέματα για τα κηρύγματα της Κυριακής σε μορφή κατήχησης σέ μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων

 Dear brothers and sisters in Christ

              Last year we established a great custom of “question and answer” in the church held every third Sunday of the month. During the COVID period, we stopped doing it for no good reason. I urge you to send me your questions and we will try to restart this beautiful dialogue. 

 I offer you aspects of Church life you may consider to ask questions about. The answers will certainly be beneficial for you and the rest of the community.

 Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές εν Χριστό

 Πέρυσι, καθιερώσαμε μια μεγάλη συνήθεια «ερωτήσης και απαντήσης» στην εκκλησία που πραγματοποιήθηκε κάθε τρίτη Κυριακή του μήνα. Κατά τη διάρκεια της περιόδου COVID, σταματήσαμε να το κάνουμε χωρίς καλό λόγο. Σας  παρακαλώ να μου στείλετε τις ερωτήσεις σας και θα προσπαθήσουμε να επανεκκινήσουμε αυτόν τον όμορφο διάλογο.

 Σας προσφέρω πτυχές της εκκλησιαστικής ζωής για τις οποίες μπορεί να εξετάσετε το ενδεχόμενο να κάνετε ερωτήσεις. Οι απαντήσεις σίγουρα θα είναι επωφελείς για εσάς και την υπόλοιπη κοινότητα.

➢ Finance in the Church  / ➢ Οικονομικά στην Εκκλησία—

will be presented by Bill Galatis, On Sunday, Jan. 03, 2021

➢ Leadership in the Church / ➢ Ηγεσία στην Εκκλησία—

will be presented by Diane Karavitis, Jan. 10, 2021

 ➢ Membership/Stewardship / ➢ Σύνθεση / Διαχείριση—

 Was presented by Angela Sherman, Dec. 6, 2020

 ➢ The orthodox worship music / ➢ Η μουσική της ορθόδοξης λατρείας—

Was presented by Richard Barrett, Dec. 13, 2020

➢ Reconciliation and Unity / ➢ Συμφιλίωση και Ενότητα—

Was presented by Narge Sparages, Dec. 20, 2020

➢ Communion / ➢ Κοινωνία—Fr.

➢ Repentance / ➢ Μετάνοια—Fr.

➢ Confession / ➢ Εξομολόγηση—Fr.

➢ Forgiveness of sins / ➢ Συγχώρεση αμαρτιών—Fr.

➢ Forgiveness of the others / ➢ Συγχώρεση των άλλων—Fr.

➢ Loving enemies  / ➢ Αγαπώντας τους εχθρούς—Fr.

➢ 40-day blessing / ➢ Ευλογία 40 ημερών—Fr.

➢ Blessing houses and other material things / ➢ Ευλογία σπιτιών και άλλων υλικών— Fr.

➢ Trust in God vs. believing in God / ➢ Εμπιστοσύνη στον Θεό έναντι πίστης στον Θεό—Fr.

➢ Introduction to the Bible / ➢ Εισαγωγή στη Βίβλο—Fr.

➢ Introduction to Baptism and it’s parts / ➢ Εισαγωγή στο βάπτισμα και τα μέρη της—Fr.

➢ What is a holy Icon / ➢ Τι είναι μια Iερή Eικόνα - Fr.

➢  The meaning of blood sacrifice in the Old and New Testament / ➢ Η έννοια της θυσίας αίματος στην Παλαιά και την Καινή Διαθήκη—Fr.

➢ Different parts of the Church building / ➢ Διαφορετικά τμήματα του κτηρίου της Εκκλησίας—Fr.

 

BACK TO TOP

Wisdom of the Fathers

It is the sole and peculiar property of the Substance that transcends all, to be able to bestow on men the indwelling of the Holy Spirit, and make those that draw near unto It partakers of the divine nature.
St. Cyril of Alexandria
Commentary on the Gospel of St. Luke, Homily 10., 4th Century

BACK TO TOP