Publish-header
Annunciation Church
Publish Date: 2022-05-08
Bulletin Contents
Myrrbear
Organization Icon
Annunciation Church

General Information

  • Phone:
  • (209) 522-7694
  • Fax:
  • (209) 522-3926
  • Street Address:

  • 313 Tokay Avenue

  • Modesto, CA 95350
  • Mailing Address:

  • P.O. Box 578128

  • Modesto, CA 95357


Contact Information
Services Schedule

DIVINE SERVICE SCHEDULE

 

Sunday    

Divine Services    9:00 am

Saturday

Great Vespers     5:00 pm

Weekday

Special Feastday 8:30 am 


Past Bulletins


Hymns of the Day

Apolytikion of Great and Holy Pascha in the Plagal First Mode

Χριστός ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καί τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωήν χαρισάμενος.
Christ is Risen from the dead; and by His death, has He trampled upon death; and to those in the tombs, does He grant life.

Resurrectional Apolytikion in the Second Mode

When You descended to death, O Immortal Life, then, the light of Your divinity destroyed Hades. When You raised the dead from the depths of darkness, all the heavenly powers cried out, "Glory to You our Christ, the Giver of Life."
Ὅτε κατῆλθες πρὸς τὸν θάνατον, ἡ Ζωὴ ἡ ἀθάνατος, τότε τὸν ᾅδην ἐνέκρωσας τῇ ἀστραπῇ τῆς Θεότητος, ὅτε δὲ καὶ τοὺς τεθνεῶτας ἐκ τῶν καταχθονίων ἀνέστησας, πᾶσαι αἱ Δυνάμεις τῶν ἐπουρανίων ἐκραύγαζον·Ζωοδότα Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν δόξα σοι.

Apolytikion for Holy Myrrhbearers Sunday in the Second Mode

Lowering Your pure body from the Cross, Joseph wrapped it in clean muslin with fragrant spices and laid it in a new tomb. But on the third day You arose, O Lord, and granted the world Your great mercy.
Ὁ εὐσχήμων Ἰωσήφ, ἀπὸ τοῦ ξύλου καθελὼν τὸ ἄχραντόν σου Σῶμα, σινδόνι καθαρᾷ, εἱλήσας καὶ ἀρώμασιν, ἐν μνήματι καινῷ κηδεύσας ἀπέθετο, ἀλλὰ τριήμερος ἀνέστης Κύριε, παρέχων τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος.

Apolytikion for Holy Myrrhbearers Sunday in the Second Mode

Standing by the tomb the angel said to the Myrrh-bearing women: "Myrrh is for the dead; but Christ has shown Himself stranger to death." So go and cry aloud, "The Lord has risen and granted the world His great mercy."
Ταῖς Μυροφόροις Γυναιξί, παρὰ τὸ μνῆμα ἐπιστάς, ὁ Ἄγγελος ἐβόα. Τὰ μύρα τοῖς θνητοῖς ὑπάρχει ἁρμόδια, Χριστὸς δὲ διαφθορᾶς ἐδείχθη ἀλλότριος, ἀλλὰ κραυγάσατε, Ἀνέστη ὁ Κύριος, παρέχων τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος.

Apolytikion for Synaxis of John the Theologian in the Second Mode

Beloved Apostle of Christ our God, hasten to deliver a people without defense. He who permitted you to recline upon His bosom, accepts you on bended knee before Him. Beseech Him, O Theologian, to dispel the persistent cloud of nations, asking for us peace and great mercy.
Ἀπόστολε Χριστῷ τῶ Θεῷ ἠγαπηπημένε, ἐπιτάχυνον, ῥύσαι λαὸν ἀναπολόγητον, δέχεταί σε προσπίπτοντα, ὁ ἐπιπεσόντα τῶ στήθει καταδεξάμενος, ὃν ἱκέτευε, Θεολόγε, καὶ ἐπίμονον νέφος ἐθνῶν διασκεδάσαι, αἰτούμενος ἡμῖν εἰρήνην, καὶ τὸ μέγα ἔλεος.

Seasonal Kontakion in the Plagal Fourth Mode

Though You went down into the tomb, You destroyed Hades' power, and You rose the victor, Christ God, saying to the myrrh-bearing women, "Hail!" and granting peace to Your disciples, You who raise up the fallen.
Εἰ καὶ ἐν τάφῳ κατῆλθες ἀθάνατε, ἀλλὰ τοῦ ᾍδου καθεῖλες τὴν δύναμιν, καὶ ἀνέστης ὡς νικητής, Χριστὲ ὁ Θεός, γυναιξὶ Μυροφόροις φθεγξάμενος. Χαίρετε, καὶ τοῖς σοῖς Ἀποστόλοις εἰρήνην δωρούμενος ὁ τοῖς πεσοῦσι παρέχων ἀνάστασιν.
BACK TO TOP

Saints and Feasts

Myrrbear
May 08

Sunday of the Myrrh-Bearing Women

About the beginning of His thirty-second year, when the Lord Jesus was going throughout Galilee, preaching and working miracles, many women who had received of His beneficence left their own homeland and from then on followed after Him. They ministered unto Him out of their own possessions, even until His crucifixion and entombment; and afterwards, neither losing faith in Him after His death, nor fearing the wrath of the Jewish rulers, they came to the sepulchre, bearing the myrrh-oils they had prepared to annoint His body. It is because of the myrrh-oils, that these God-loving women brought to the tomb of Jesus that they are called the Myrrh-bearers. Of those whose names are known are the following: first of all, the most holy Virgin Mary, who in Matthew 27:56 and Mark 15:40 is called "the mother of James and Joses" (these are the sons of Joseph by a previous marriage, and she was therefore their step-mother); Mary Magdalene (celebrated July 22); Mary, the wife of Clopas; Joanna, wife of Chouza, a steward of Herod Antipas; Salome, the mother of the sons of Zebedee, Mary and Martha, the sisters of Lazarus; and Susanna. As for the names of the rest of them, the evangelists have kept silence (Matt 27:55-56; 28:1-10. Mark 15:40-41. Luke 8:1-3; 23:55-24:11, 22-24. John 19:25; 20:11-18. Acts 1:14).

Together with them we celebrate also the secret disciples of the Saviour, Joseph and Nicodemus. Of these, Nicodemus was probably a Jerusalemite, a prominent leader among the Jews and of the order of the Pharisees, learned in the Law and instructed in the Holy Scriptures. He had believed in Christ when, at the beginning of our Saviour's preaching of salvation, he came to Him by night. Furthermore, he brought some one hundred pounds of myrrh-oils and an aromatic mixture of aloes and spices out of reverence and love for the divine Teacher (John 19:39). Joseph, who was from the city of Arimathea, was a wealthy and noble man, and one of the counsellors who were in Jerusalem. He went boldly unto Pilate and asked for the body of Jesus, and together with Nicodemus he gave Him burial. Since time did not permit the preparation of another tomb, he placed the Lord's body in his own tomb which was hewn out of rock, as the Evangelist says (Matt. 27:60).


08_stjohn1
May 08

Synaxis of the Holy Powder (or manna) which emitted from the tomb of Saint John the Theologian

The feast today in honour of the holy Apostle John commemorates the miracle taking place each year in Ephesus, in which a certain dust or powder, called manna, suddenly poured forth from his tomb and was used by the faithful for deliverance from maladies of both soul and body. For an account of his life, see September 26.


Arseniosgreat
May 08

Arsenios the Great

Saint Arsenios was a deacon of the Church of Rome, born of an illustrious family, and wondrous in virtue. In the days of Saint Theodosius the Great, he was chosen to be the tutor of the Emperor's young sons, Arcadius and Honorius. While living at the imperial palace in Constantinople, compassed with all luxury and innumerable temptations to sin, Arsenios often besought God with tears to guide him to salvation. This prayer was answered one day when a voice came to him saying, "Arsenios, flee from men, and thou shalt be saved." He sailed secretly to Alexandria, and from there went to Scete, where he became a monk. Yet after he had withdrawn from the world, and was come among the most illustrious monks of his day, he heard, 'Arsenios, flee, be silent, pray always, for these are the causes of sinning not." Following this call, he separated himself even from his fellow monks, practicing extreme silence. On Saturday evenings, he would turn his back on the setting sun, and would stretch out his hands in prayer to Heaven, till the sun shone upon his face the following morning, and only then would he sit down. Once a monk came to visit him, and looking into his cell saw Arsenios entirely like a flame of fire. After living some fifty-five years as a monk, and attaining to heights reached by few, he reposed in peace about the year 449, at the age of ninety-five.


Isaiah
May 09

The Holy Prophet Esaias (Isaiah)

The Prophet Esaias, the son of Amos, was descended from a royal tribe. He prophesied in the days of Ozias (who is also called Azarias), Joatham, Ahaz, and Hezekias, Kings of Judah. About 681 B.C, in the reign of Manasses, the son and successor of the most pious Hezekias, when this Prophet was censuring Manasses' impiety and lawlessness, he was sawn asunder with a wooden saw, and thus received a martyr's end.

Of all the Prophets, he is called the most eloquent because of the beauty and loftiness of his words. His book of prophecy, divided into sixty-six chapters, is ranked first among the greater Prophets. The Fifth Ode of the Psalter, "Out of the night my spirit waketh at dawn unto Thee, O God . . ." is taken from his book. It was this holy Prophet who foretold that a Virgin would conceive in the womb (7:14); that not an ambassador, nor an angel, but the Lord Himself would save fallen man (63:9); that the Messiah would suffer, bearing our sins (ch. 53). His name means "Yah is helper."


Christopher2
May 09

Christopher the Martyr of Lycea

Saint Christopher was at first named Reprobus. Seeing the Christians persecuted, he rebuked the tyrants for their cruelty. Soldiers were sent to bring him to appear before the ruler; but he converted them to Christ, and with them was baptized, receiving the name Christopher. After he appeared before the ruler, he was imprisoned and two harlots were sent to seduce him, but he converted them also, and encouraged them in their martyrdom. He was subjected to torments and finally beheaded in the days of Decius. Many marvellous and mythical things are said about him out of ignorance and superstition, one of which is that it is impossible for one to die suddenly from some unexpected cause on the day on which one looks at the Saint's icon. This is the origin of that proverb that is quoted in various quarters: "If on Christopher thou shouldst gaze, thou shalt safely wend life's ways." The etymology of his name, which means "Christ-bearer," has undoubtedly moved iconographers to depict him carrying the infant Jesus on his shoulders; it is completely erro-neous, however, to depict him, as some uninformed iconographers do, having the head of a dog, because of a statement in his life that he was dog-faced, by which is meant only that his countenance was exceedingly frightful to look upon.


Simonzealot
May 10

Simon the Zealot & Apostle

This Apostle was one of the Twelve, and was called Simon the Cananite by Matthew, but Simon the Zealot by Luke (Matt. 10:4; Luke 6:15). The word "Cananite" used by Matthew is believed to be derived from kana, which in the Palestinian dialect of Aramaic means "zealot" or 'zealous"; Luke therefore translates the meaning of "Cananite." Later accounts say that he was the bridegroom at the wedding in Cana of Galilee, where the Lord Jesus changed the water into wine, making this the first of His miracles (John 2:1-11); according to some, he is called Cananite because he was from Cana (according to others, from the Land of Canaan). Simon means "one who hears."


Cyrilmethodios
May 11

Methodius & Cyril, Equal-to-the Apostles Illuminators of the Slavs

Born in Thessalonica, Saint Methodius was a military man before becoming a monk on Mount Olympus. His brother Constantine, known as the Philosopher because of his erudition, was Librarian at the Church of the Holy Wisdom in Constantinople; he later became a monk with the name of Cyril. The Emperor Michael sent him with his brother Methodius to the Khazars in response to their petition for teachers to expound to them the Christian Faith. On their way, they stayed in Cherson, where they recovered from the Black Sea the relics of Saint Clement of Rome. Later, they were called by Prince Rostislav of Moravia to instruct his people in the Orthodox Faith (Saint Rostislav died a martyr's death and is celebrated Oct. 15). The Saints devised an alphabet for the Slavs, and used it to translate the Greek books into the language of the people. In their apostolic labours throughout the Balkans, the holy brothers were slandered by certain Germanic bishops who opposed the use of the vernacular in the church services. Summoned to court at Rome in 867, they presented their Slavonic translations to Pope Adrian II, who received them with love and full approval. Two years later, Saint Cyril reposed in Rome on February 14 and was buried in the Church of Saint Clement. Saint Methodius was made Bishop of Moravia, but at the intrigues of certain Latin clergy, was cast into prison by the "Holy Roman Emperor" (the Germanic Emperor of the West), where he was cruelly tormented for some three years. In 874, through the defence of Pope John VIII, he was freed and made Archbishop of Moravia. Because he reproved the lax morals of the German priests in Moravia, he was soon accused of heresy by them, and was forbidden to celebrate the Liturgy in Slavonic. Summoned to Rome again in 879, he was completely exonerated and allowed once again to use the Slavonic tongue for the divine services. He reposed on April 6, 885.


Epiphanius
May 12

Epiphanius, Bishop of Cyprus

Saint Epiphanius was born about 310 in Besanduc, a village of Palestine, of Jewish parents who were poor and tillers of the soil. In his youth he came to faith in Christ and was baptized with his sister, after which he distributed all he had to the poor and became a monk, being a younger contemporary of Saint Hilarion the Great (see Oct. 21), whom he knew. He also visited the renowned monks of Egypt to learn their ways. Because the fame of his virtue had spread, many in Egypt desired to make him a bishop; when he learned of this, he fled, returning to Palestine. But after a time he learned that the bishops there also intended to consecrate him to a widowed bishopric, and he fled to Cyprus. In Paphos he met Saint Hilarion, who told him to go to Constantia, a city of Cyprus also called Salamis. Epiphanius answered that he preferred to take ship for Gaza, which, despite Saint Hilarion's admonitions, he did. But a contrary wind brought the ship to Constantia where, by the providence of God, Epiphanius fell into the hands of bishops who had come together to elect a successor to the newly-departed Bishop of Constantia, and the venerable Epiphanius was at last constrained to be consecrated, about the year 367. He was fluent in Hebrew, Egyptian, Syriac, Greek, and Latin, and because of this he was called "Five-tongued." He had the gift of working miracles, and was held in such reverence by all, that although he was a known enemy of heresy, he was well nigh the only eminent bishop that the Arians did not dare to drive into exile when the Emperor Valens persecuted the Orthodox about the year 371. Having tended his flock in a manner pleasing to God, and guarded it undefiled from every heresy, he reposed about the year 403, having lived for ninety-three years. Among his sacred writings, the one that is held in special esteem is the Panarion (from the Latin Panarium, that is, "Bread-box,") containing the proofs of the truth of the Faith, and an examination of eighty heresies.


Glykeria
May 13

The Holy Martyr Glyceria

This Martyr contested in 141 in Trajanopolis of Thrace, during the reign of the Emperor Antoninus Pius. At a heathen festival, when Sabine the Governor of Trajanopolis was offering sacrifice, Saint Glyceria entered the temple and declared herself to be a handmaid of Christ. Sabine commanded her to sacrifice. She went to the statue of Zeus and overturned it, dashing it to pieces. She was subjected to many horrible tortures, and finally was cast to wild beasts; bitten once by one of them, she gave up her soul into the hands of God.


Allsaint
May 14

Isidore the Martyr of Chios

This Saint was a soldier from Alexandria. He came with the Roman fleet to Chios, where he was betrayed as a Christian to Numerian, Commander of the Fleet. Because he boldly pro-fessed himself to worship Christ as God and refused to worship any other, he was tormented and beheaded in 251, during the reign of Decius.


Jcparal1
May 15

Sunday of the Paralytic

Close to the Sheep's Gate in Jerusalem, there was a pool, which was called the Sheep's Pool. It had round about it five porches, that is, five sets of pillars supporting a domed roof. Under this roof there lay very many sick people with various maladies, awaiting the moving of the water. The first to step in after the troubling of the water was healed immediately of whatever malady he had.

It was there that the paralytic of today's Gospel way lying, tormented by his infirmity of thirty-eight years. When Christ beheld him, He asked him, "Wilt thou be made whole?" And he answered with a quiet and meek voice, "Sir, I have no man, when the water is troubled, to put me into the pool." The Lord said unto him, "Rise, take up thy bed, and walk." And straightaway the man was made whole and took up his bed. Walking in the presence of all, he departed rejoicing to his own house. According to the expounders of the Gospels, the Lord Jesus healed this paralytic during the days of the Passover, when He had gone to Jerusalem for the Feast, and dwelt there teaching and working miracles. According to Saint John the Evangelist, this miracle took place on the Sabbath.


Pachomiusdavidthess
May 15

Pachomius the Great

Saint Pachomius was born of pagan parents in the Upper Thebaid of Egypt. He was conscripted into the Roman army at an early age. While quartered with the other soldiers in the prison in Thebes, Pachomius was astonished at the kindness shown them by the local Christians, who relieved their distress by bringing them food and drink. Upon inquiring who they were, he believed in Christ and vowed that once delivered from the army, he would serve Him all the days of his life. Released from military service, about the year 313, he was baptized, and became a disciple of the hermit Palamon, under whose exacting guidance he increased in virtue and grace, and reached such a height of holiness that "because of the purity of his heart," says his biographer, "he was, as it were, seeing the invisible God as in a mirror." His renown spread far, and so many came to him to be his disciples that he founded nine monasteries in all, filled with many thousands of monks, to whom he gave a rule of life, which became the pattern for all communal monasticism after him. While Saint Anthony the Great is the father of hermits, Saint Pachomius is the founder of the cenobitic life in Egypt; because Pachomius had founded a way of monasticism accessible to so many, Anthony said that he "walks the way of the Apostles." Saint Pachomius fell asleep in the Lord before his contemporaries Anthony and Athanasius the Great, in the year 346. His name in Coptic, Pachom, means "eagle."


BACK TO TOP

Gospel and Epistle Readings

Matins Gospel Reading

Fourth Orthros Gospel
The Reading is from Luke 24:1-12

On the first day of the week, at early dawn, the women went to the tomb, taking the spices which they had prepared. And they found the stone rolled away from the tomb, but when they went in they did not find the body. While they were perplexed about this, behold, two men stood by them in dazzling apparel; and as they were frightened and bowed their faces to the ground, the men said to them, "Why do you seek the living among the dead? Remember how he told you, while he was still in Galilee, that the Son of man must be delivered in to the hands of sinful men, and be crucified, and on the third day rise." And they remembered his words, and returning from the tomb they told all this to the eleven and to all the rest. Now it was Mary Magdalene, and Joanna and Mary the mother of James and the other women with them who told this to the apostles; but these words seemed to them an idle tale, and they did not believe them.

But Peter rose and ran to the tomb; stooping and looking in, he saw the linen cloths by themselves; and he went home wondering at what had happened.

Fourth Orthros Gospel
Κατὰ Λουκᾶν 24:1-12

Καὶ τὸ μὲν σάββατον ἡσύχασαν κατὰ τὴν ἐντολήν, Τῇ δὲ μιᾷ τῶν σαββάτων ὄρθρου βαθέος ἦλθον ἐπὶ τὸ μνῆμα φέρουσαι ἃ ἡτοίμασαν ἀρώματα, καί τινες σὺν αὐταῖς. εὗρον δὲ τὸν λίθον ἀποκεκυλισμένον ἀπὸ τοῦ μνημείου, καὶ εἰσελθοῦσαι οὐχ εὗρον τὸ σῶμα τοῦ Κυρίου ᾿Ιησοῦ. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ διαπορεῖσθαι αὐτὰς περὶ τούτου καὶ ἰδοὺ ἄνδρες δύο ἐπέστησαν αὐταῖς ἐν ἐσθήσεσιν ἀστραπτούσαις. ἐμφόβων δὲ γενομένων αὐτῶν καὶ κλινουσῶν τὸ πρόσωπον εἰς τὴν γῆν εἶπον πρὸς αὐτάς· τί ζητεῖτε τὸν ζῶντα μετὰ τῶν νεκρῶν; οὐκ ἔστιν ὧδε, ἀλλ᾿ ἠγέρθη· μνήσθητε ὡς ἐλάλησεν ὑμῖν ἔτι ὢν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ, λέγων ὅτι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου παραδοθῆναι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων ἁμαρτωλῶν καὶ σταυρωθῆναι, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστῆναι. καὶ ἐμνήσθησαν τῶν ῥημάτων αὐτοῦ, καὶ ὑποστρέψασαι ἀπὸ τοῦ μνημείου ἀπήγγειλαν ταῦτα πάντα τοῖς ἕνδεκα καὶ πᾶσι τοῖς λοιποῖς. ἦσαν δὲ ἡ Μαγδαληνὴ Μαρία καὶ ᾿Ιωάννα καὶ Μαρία ᾿Ιακώβου καὶ οἱ λοιπαὶ σὺν αὐταῖς, αἳ ἔλεγον πρὸς τοὺς ἀποστόλους ταῦτα. καὶ ἐφάνησαν ἐνώπιον αὐτῶν ὡσεὶ λῆρος τὰ ῥήματα αὐτῶν, καὶ ἠπίστουν αὐταῖς. ὁ δὲ Πέτρος ἀναστὰς ἔδραμεν ἐπὶ τὸ μνημεῖον, καὶ παρακύψας βλέπει τὰ ὀθόνια κείμενα μόνα, καὶ ἀπῆλθε πρὸς ἑαυτόν, θαυμάζων τὸ γεγονός.


Epistle Reading

Prokeimenon. Plagal Fourth Mode. Psalm 18.4,1.
Their voice has gone out into all the earth.
Verse: The heavens declare the glory of God.

The reading is from St. John's First Universal Letter 1:1-7.

THAT WHICH WAS from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon and touched with our hands, concerning the word of life - the life was made manifest, and we saw it, and testify to it, and proclaim to you the eternal life which was with the Father and was made manifest to us - that which we have seen and heard we proclaim also to you, so that you may have fellowship with us; and our fellowship is with the Father and with his Son Jesus Christ. And we are writing this that our joy may be complete.

This is the message we have heard from him and proclaim to you, that God is light and in him is no darkness at all. If we say we have fellowship with him while we walk in darkness, we lie and do not live according to the truth; but if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus his Son cleanses us from all sin.

Προκείμενον. Plagal Fourth Mode. ΨΑΛΜΟΙ 18.4,1.
Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτῶν.
Στίχ. Οἱ οὐρανοὶ διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ.

τὸ Ἀνάγνωσμα Ἰωάννου α' 1:1-7.

 Ὃ ἦν ἀπʼ ἀρχῆς, ὃ ἀκηκόαμεν, ὃ ἑωράκαμεν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν, ὃ ἐθεασάμεθα, καὶ αἱ χεῖρες ἡμῶν ἐψηλάφησαν περὶ τοῦ λόγου τῆς ζωῆς. Καὶ ἡ ζωὴ ἐφανερώθη, καὶ ἑωράκαμεν, καὶ μαρτυροῦμεν, καὶ ἀπαγγέλλομεν ὑμῖν τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον, ἥτις ἦν πρὸς τὸν πατέρα, καὶ ἐφανερώθη ἡμῖν. Ὃ ἑωράκαμεν καὶ ἀκηκόαμεν, ἀπαγγέλλομεν ὑμῖν, ἵνα καὶ ὑμεῖς κοινωνίαν ἔχητε μεθʼ ἡμῶν· καὶ ἡ κοινωνία δὲ ἡ ἡμετέρα μετὰ τοῦ πατρὸς καὶ μετὰ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ· καὶ ταῦτα γράφομεν ὑμῖν, ἵνα ἡ χαρὰ ἡμῶν ᾖ πεπληρωμένη. Καὶ ἔστιν αὕτη ἡ ἀγγελία ἣν ἀκηκόαμεν ἀπʼ αὐτοῦ καὶ ἀναγγέλλομεν ὑμῖν, ὅτι ὁ θεὸς φῶς ἐστίν, καὶ σκοτία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν οὐδεμία. Ἐὰν εἴπωμεν ὅτι κοινωνίαν ἔχομεν μετʼ αὐτοῦ, καὶ ἐν τῷ σκότει περιπατῶμεν, ψευδόμεθα, καὶ οὐ ποιοῦμεν τὴν ἀλήθειαν· ἐὰν δὲ ἐν τῷ φωτὶ περιπατῶμεν, ὡς αὐτός ἐστιν ἐν τῷ φωτί, κοινωνίαν ἔχομεν μετʼ ἀλλήλων, καὶ τὸ αἷμα Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ καθαρίζει ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἁμαρτίας.


Gospel Reading

Sunday of the Myrrh-Bearing Women
The Reading is from Mark 15:43-47; 16:1-8

At that time, Joseph of Arimathea, a respected member of the council, who was also himself looking for the kingdom of God, took courage and went to Pilate, and asked for the body of Jesus. And Pilate wondered if he were already dead; and summoning the centurion, he asked him whether he was already dead. And when he learned from the centurion that he was dead, he granted the body to Joseph. And he bought a linen shroud, and taking him down, wrapped him in the linen shroud, and laid him in a tomb which had been hewn out of the rock; and he rolled a stone against the door of the tomb. Mary Magdalene and Mary the mother of Joses saw where he was laid.

And when the sabbath was past, Mary Magdalene, and Mary the mother of James, and Salome, bought spices, so that they might go and anoint him. And very early on the first day of the week they went to the tomb when the sun had risen. And they were saying to one another, "Who will roll away the stone for us from the door of the tomb?" And looking up, they saw that the stone was rolled back; for it was very large. And entering the tomb, they saw a young man sitting on the right side, dressed in a white robe; and they were amazed. And he said to them, "Do not be amazed; you seek Jesus of Nazareth, who was crucified. He has risen, he is not here; see the place where they laid him. But go, tell his disciples and Peter that he is going before you to Galilee; there you will see him, as he told you." And they went out and fled from the tomb; for trembling and astonishment had come upon them; and they said nothing to anyone, for they were afraid.

Sunday of the Myrrh-Bearing Women
Κατὰ Μᾶρκον 15:43-47, 16:1-8

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐλθὼν Ἰωσὴφ ὁ ἀπὸ Ἀριμαθαίας, εὐσχήμων βουλευτής, ὃς καὶ αὐτὸς ἦν προσδεχόμενος τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, τολμήσας εἰσῆλθε πρὸς Πιλᾶτον καὶ ᾐτήσατο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ. Ὁ δὲ Πιλᾶτος ἐθαύμασεν εἰ ἤδη τέθνηκε, καὶ προσκαλεσάμενος τὸν κεντυρίωνα ἐπηρώτησεν αὐτὸν εἰ πάλαι ἀπέθανε· καὶ γνοὺς ἀπὸ τοῦ κεντυρίωνος ἐδωρήσατο τὸ σῶμα τῷ Ἰωσήφ. Καὶ ἀγοράσας σινδόνα καὶ καθελὼν αὐτὸν ἐνείλησε τῇ σινδόνι καὶ κατέθηκεν αὐτὸν ἐν μνημείῳ, ὃ ἦν λελατομημένον ἐκ πέτρας, καὶ προσεκύλισε λίθον ἐπὶ τὴν θύραν τοῦ μνημείου. Ἡ δὲ Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία Ἰωσῆ ἐθεώρουν ποῦ τίθεται. Καὶ διαγενομένου τοῦ σαββάτου Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ τοῦ Ἰακώβου καὶ Σαλώμη ἠγόρασαν ἀρώματα ἵνα ἐλθοῦσαι ἀλείψωσιν αὐτόν. Καὶ λίαν πρωῒ τῆς μιᾶς σαββάτων ἔρχονται ἐπὶ τὸ μνημεῖον, ἀνατείλαντος τοῦ ἡλίου. Καὶ ἔλεγον πρὸς ἑαυτάς· Τίς ἀποκυλίσει ἡμῖν τὸν λίθον ἐκ τῆς θύρας τοῦ μνημείου; Καὶ ἀναβλέψασαι θεωροῦσιν ὅτι ἀποκεκύλισται ὁ λίθος· ἦν γὰρ μέγας σφόδρα. Καὶ εἰσελθοῦσαι εἰς τὸ μνημεῖον εἶδον νεανίσκον καθήμενον ἐν τοῖς δεξιοῖς, περιβεβλημένον στολὴν λευκήν, καὶ ἐξεθαμβήθησαν. Ὁ δὲ λέγει αὐταῖς· μὴ ἐκθαμβεῖσθε· Ἰησοῦν ζητεῖτε τὸν Ναζαρηνὸν τὸν ἐσταυρωμένον· ἠγέρθη, οὐκ ἔστιν ὧδε· ἴδε ὁ τόπος ὅπου ἔθηκαν αὐτόν. Ἀλλ᾿ ὑπάγετε εἴπατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ καὶ τῷ Πέτρῳ ὅτι προάγει ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν· ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε, καθὼς εἶπεν ὑμῖν. Καὶ ἐξελθοῦσαι ἔφυγον ἀπὸ τοῦ μνημείου· εἶχε δὲ αὐτὰς τρόμος καὶ ἔκστασις, καὶ οὐδενὶ οὐδὲν εἶπον· ἐφοβοῦντο γάρ.


BACK TO TOP

Wisdom of the Fathers

They [the women] had followed Him ministering to Him, and were present even unto the time of the dangers. Wherefore also they saw all; how He cried, how He gave up the ghost, how the rocks were rent, and all the rest.
St. John Chrysostom
Homily 88 on Matthew 27, 4th Century

And these [the women] first see Jesus; and the sex that was most condemned, this first enjoys the sight of the blessings, this most shows its courage. And when the disciples had fled, these were present.
St. John Chrysostom
Homily 88 on Matthew 27, 4th Century

BACK TO TOP

PARISH NEWS

PARISH NEWS

PARISH LEADERSHIP

Rev. Fr. Jon Magoulias, Protopresbyter
PARISH PRIEST

Rev. Fr. Michael Sergakis
ASSISTANT PRIEST

Tony Gavrilis
PARISH COUNCIL PRESIDENT

LITURGICAL CALENDAR


Saturday, May 7th
Great Vespers 5:00 p.m.

Sunday, May 8th
Sunday of the Myrrh-Bearing Women
St. John the Theologian
Epistle 1 John 1:1-7
Gospel Mark 15:43-47; 16:1-8
Divine Services 9:00 a.m.

Saturday, May 14th
Great Vespers 5:00 p.m.

Sunday, May 15th
Sunday of the Paralytic
Epistle Acts 9:32-42
Gospel John 5:1-15
Sunday Divine Services 9:00 a.m.


 

WELCOME

It is always a blessing to welcome visitors to our Parish. We continue to pray that our Lord, God, and Savior Jesus Christ bless you through the intercessions of the All-Holy Theotokos and Ever-Virgin Mary.

The guidelines regarding Covid-19 are changing each day, but we continue to be concerned about everyone's safety.  In the Narthex of the church, there is sanitizer, as well as, masks for those who wish to wear them. It is acceptable to bring your own sanitizer and mask.  We strongly advise you to be responsible in making decisions in regards to your health.  We ask that you be patient and follow the directions given by the Parish Council. 

We have begun having more ministries and meetings on the Parish Campus.  Recently, we started Fellowship Hour which is being hosted by the Parish Council.  To date, we have not begun having receptions in our hall.  As soon as we decide to fully return to our Parish activities, we will inform you.  While the Metropolis of San Francisco is concerned about our well-being, they will support our decision on how to proceed.  At the same time, we must also follow the guidelines of the Department of Health for Stanislaus County.

The Supreme Court of the United States of America has ruled that churches may be open during the pandemic. We, however, will continue to follow the guidelines provided by the State of California, the Metropolis of San Francisco, and our Parish. Divine Services will continue to be prayed and livestreaming continues to be available, but we strongly encourage everyone to make the best choices in regards to their safety.

Please remember, ALL Divine Services may be viewed on our Internet Broadcast shown on our Parish Website (www.goannunciation.org/LiveServices), from the Archdiocese "Goarch" app, or from our Facebook site (Greek Orthodox Church of the Annunciation Modesto).

We will continue praying the Divine Services and advise our parishioners to follow the directives given by the County and State Health Departments and to use their discretion regarding attendance.

May you have a blessed week!


PARISH COUNCIL
 
Sunday, May 8th - Team 1

Sunday, May 15th - Team 2ALTAR BOYS

Acolyte Coordinator: Manoli Rodarakis

Senior Altar Boys: Andreas Alexander ~ Panos Constantinou ~ John Hillas


John Capous, Reid Fortin, Niko Fortin, Athan French, Luke Hartley, Carson Maroudas, Aristedes Mason, & Peter Zanotto

We are inviting our younger acolytes to return to the blessing of serving in the Holy Altar. Should parents desire that their sons wear a mask while serving, that is acceptable.

Young men who are turning 9 years old before December 1st may join the Altar Boys.  Please contact Fr. Jon or Fr. Michael if your son would like to have the blessing and honor to serve in the Holy Altar.


STEWARDSHIP 2022

We want to express our appreciation to ALL the Stewards of our Parish that are generously supporting and actively participating in our Stewardship Ministry. The Stewardship we offer supports our Parish Ministries, along with support to the ministries of our Metropolis and Archdiocese.

Active Christian Orthodox Stewardship is the means by which we live our precious Christian Orthodox Faith. The pandemic has shown how important the Stewardship Ministry is in regards to how our Parish functions. During this time, we have continued many of our ministries and we encourage you to reach out to one another.

Please read 2022 Stewardship Directory that has been mailed to your homes.  In it you will find information to strengthen your call to be an active and faithful Steward of the Church entrusted to us by God.

This year, we celebrate the centennnial of the Greek Orthodox Archdiocese of America.  For this reason, the 2022 Stewardship Theme is: "Our Church - Our Spiritual Home."   When speaking about the Church, St. John Chrysostom wrote: “Your hope the Church.  Your salvation the Church.  Your refuge the Church.” 

In these very unusual times, it is important to remember that the constant in our lives is the Church!  Even though times and values change, the Church is changeless and continues to proclaim and preserve the teaching that our Lord, God, and Savior Jesus Christ established in His Church.

As we continue to serve you, the people of God, our Parish Church, we are managing the Covid-19 Pandemic the best way possible. It has caused us to examine how we do things and how we will adjust to life once the coronavirus has passed.

From this experience, it has become obvious that the Parish Church MUST be supported through the Stewardship of the Parish Stewards. Reliance on outside sources to financially support our Parish cannot be the means by which our Parish will continue to function in the future.

Our Holy Church is established upon Holy Scripture and Holy Tradition. We are taught to give cheerfully and without reluctance to the mission of God’s Holy Church. Your support is necessary to continue the growth and development of our Parish Ministries. We pray that we seriously consider what it means to become a more active participant in our Stewardship Ministry. We ask that you consider: 

1) increasing the Time you spend in Church;  

2) giving of the Talent you offer through various ministries of our Parish and; 
3) considering increasing the financial offering from your Treasure that will enable us to fully fund the operating costs of our Parish through YOUR Stewardship commitment!

Christian Stewardship is the very essence of living our precious Faith that teaches each us to return to the Lord a portion of our earnings so that the Church may continue to grow. Offering one’s support to the Church in weekly, monthly or quarterly contributions is a much easier way to manage the finances of one’s household. Each year we are blessed that a number of our Stewards increase their commitment to the Church. We continue to see many stewards increase their offering above the previous year’s contribution by as much as 25% (So far this year, a few have increased their Stewardship contribution 35% above last year)! We would hope that each Steward would increase their offering by at least 10%.

Every person baptized and/or chrismated into the Orthodox Christian Faith is a parishioner but a Steward is one who is a baptized and/or chrismated person who understands his responsibility to God and His Church. This understanding directs him to live his life according to the teachings of our Faith and at the same time, offers Time, Talents and Treasure to the sacred work of the Church. It is important to understand that our Stewardship obligations determine a family (husband, wife, & children) or an individual as stewards of our Parish. Young adults (18 years and older) that have completed their schooling and/or find themselves in the workplace are expected to become stewards of the Parish. These individuals are not included in one’s “Family Stewardship” obligation.

The response that many of our Stewards have shone is a beautiful expression of their faith in God and His Church. While our obligations continue to be met, it is only possible through the generosity being expressed by our Stewards. The restrictions of the pandemic have had an impact on the contributions we receive. Candle offerings are down, trays are not being passed, and we hope you will consider those offerings in your Stewardship commitment of the "Treasure"  you give to Christ and His Church.

It is, therefore, imperative that we make our Stewardship offering in support of the sacred mission of our Church in Modesto… While we have been able to reduce our operating expenses substantially we will still need an average Stewardship Offering of $1600.00 per family to fund the ministries of our Church. When considering your financial commitment to our Parish, please realize that the first $275.00 from your Stewardship offering in 2022 is contributed to the Archdiocese of America for National Ministries. Your Stewardship offering supports the mission of our Church in Modesto and beyond! Please remember that our website enables you to securely make Stewardship contributions (and other donations) online.

We have a goal of 325 Stewardship families/individuals for our Parish this year. To reach 325 Stewardship families/individuals IS an attainable goal…As of April 20th, 2022, we have 223 Stewardship families/individuals supporting our sacred ministry in 2022, as compared to 224 in 2021.  Please support our Stewardship Ministry! In supporting these efforts we ask that you reach out to family and fellow parishioners to become more active in the ministries of our Parish.

If you have any questions regarding your offering please contact Fr. Jon.


PHILOPTOCHOS NEWS

The Philoptochos continues to minister during this time of pandemic. We are conducting many of our Parish ministries through internet technology. Please be sure to give your email to the Denna Tsatsaronis, President of the Philoptochos so that members are apprised of meetings and activities being planned. As we provide a virtual concept to our Philoptochos Ministry, we ask that you please support this sacred work of our Church.

Throughout the year, donations are accepted by Philoptochos for its philanthropic ministry. It is important that ALL ladies in our Parish join the Philoptochos so that we can strengthen our sacred mission. The “2022 Stewardship Drive” to become a Philoptochos member has begun.  The Stewardship offering to join Philoptochos may be sent to the Parish Office. Please make your offering check out to "Philoptochos" and in the memo, please write "Stewardship".

The Philoptochos is a beautiful ministry that assists so many people and organizations in our Church and in our county.  For further information please contact one of the officers of Philoptochos.

The Philoptochos Board of Trustees is comprised of: Denna Tsatsaronis, President; Dena Brown, Vice-President; Diane Hillas Treasurer; Markella Tsatsaronis, Secretary; Maria Berris, Mary Gavrilis, Janelle Hatton, Helen Katotakis, Diana Demetrulias - Mayer, Kiki Shaw, Gloria Tronis-Bolakis, Ella Velthoen, and Eleni Venierakis.


CHURCH ETIQUETTE


When attending services, please be prompt! In order to partake of the Holy Eucharist please remember proper preparation is required to receive Holy Communion. Proper preparation in receiving Holy Communion requires that the person be in the Divine Liturgy on time, that means BEFORE 10:00 a.m.!

Please be mindful of the Covid-19 protocols: Social distancing is still in affect.  Please sit where there is a cushion in the pew; It is encouraged for you to wear a mask while in church.

When receiving the Holy Eucharist come forward reverently, give your baptismal name, hold the red cloth under your chin and after receiving, wipe your lips.

Please remember that the "Cry Room" is intended only when an infant child may seem to be disrupting a divine service. It is wonderful to see so many families with young children and for this reason, we ask that only one parent and child be in the "Cry Room" at any given time. Parents should not be giving their children games to play while in the "Cry Room". Once the child has settled down they should return to the pews for the service.


VISTATIONS: HOSPITALS, SHUT-INs & EMERGENCIES

"Come, O blessed of my Father, inherit the Kingdom prepared for you from the foundation of the world;...for I was sick and you visited me..." (Matthew 25:31-46).   When a member of the parish is ill and has been admitted to the hospital, the immediate family of the ill person should contact the Parish Office as soon as possible so that one of the priests may visit the one who is ill. 

When health circumstances hinder a parishioner from coming to church, the Parish Office should be contacted by a member of the immediate family when the family wishes for one of the priests to visit.  
 
The priests cannot rely on the hospitals or members of the parish to inform him and it is the responsibility and duty of the immediate family to communicate with the Parish Office.  Our priests are attentive to the spiritual, physical, and emotional needs of the faithful and they are ready to minister to you at any time.

In the case of an emergency, if it is during Parish Office hours, the immediate family should call: 209-522-7694.  If the emergency is after Parish Office hours, you may contact either Fr. Jon or Fr. Michael. 

To contact Fr. Jon in the case of an emergency, he may be reached in one of two ways: 1.) You may call his home (telephone number is listed in the Parish Stewardship Directory); or 2.) If you call the Parish Office and connect to Fr. Jon's office to leave a message, he will receive an email within minutes so he may respond to your emergency.

To contact Fr. Michael in the case of an emergency, he may be reached by calling: 1.) 209-602-7979; or 2.) If you call the Parish Office and connect to Fr. Michael's office to leave a message, he will receive an email within minutes so he may respond to your emergency. 


VISIT OUR WEBSITE

We invite you to visit our newly formatted Parish Website.  We believe the new design will be easier to use and more appealing to people who may visit our site.  As we continue to evaluate our Parish Ministry, we will make upgrades and improvements as necessary.  You may visit our Parish Website at: www.goannunciation.org

The broadcasting of our Divine Services may now be seen from both our Parish Website and Parish Facebook page. In addition, you may download the GOARCH app on your Amazon Fire TV, Apple TV, or Roku device for easy viewing on your television. The newly installed high definition cameras have added to the viewing clarity of our services.

The use of today's technology to improve our ability to serve you, the faithful stewards of the Annunciation Church, is of paramount importance. Whether it is through our website or the broadcasting of Divine Services, it is the responsibility of good stewardship that we strengthen our ability to communicate Christ's message of love, peace and salvation to all.

The purpose of this live-streaming ministry is to provide shut-ins that have Internet access, college students that may not be able to get to an Orthodox Church, or people interested in our precious Christian Orthodox Faith, the opportunity to view our church services. It should never be seen as a substitute for actual attendance in Church. We do realize however, that during this time of the pandemic, that the live-streaming of Divine Services is necessary. Please be advised as you watch the online services to do so with the same respect that you would have if you were in Church.

A feature on the website now enables donations and Stewardship offerings to be made online. After researching a number of programs to provide a means by which online contributions may be made we have chosen to use "Paypal" which is a well tested and secure method.

Please accept this improvement to our Parish Ministry as an offering from your Parish Council. We are grateful to the stewards and friends of our Parish that support our ministry and we pledge to continue to provide the highest quality of service to you, the people of God.

CHURCH MUSIC MINISTRY

The ministry of our choir members is to represent YOU and to serve as volunteers by using the gift of music to sing praises to our Lord is a true act of Christian Orthodox Stewardship.

Parishioners, who may be interested in of our Church, and especially our young people, are invited to join the choir. St. Augustine wrote: "What better thing can the people do than sing. I know of no better thing than this!" Please contact Markella Tsatsaronis or the Church Office, to find out more about our Church Choir.

CHURCH BEHAVIOR

Divine Services on Sunday morning begin promptly at 9:00 a.m. (Weekdays at 8:30 a.m.). There is no set time as to when the Divine Liturgy actually begins since the hymns of the Matins vary from week to week. According to actual Church Service procedures, each and every member of the congregation is required to be seated in the pews by the beginning of the Divine Liturgy. 

It is only through leniency that anyone is allowed to enter the Church once the Service has begun. Thus it behooves us not to take undue advantage of this leniency. Also, unnecessary noise is extremely distracting during worship, especially when it comes from the adults talking; in addition, our nursery is equipped with all the conveniences for young children and a parent to participate in the Liturgy. Please remember to prepare yourself properly to attend the Divine Liturgy; dress accordingly; do not chew gum; turn off your cell phone; and please do not create a disturbance. Please remember that the Parish Council members are re quired to see to the order during Church Services and everyone should follow their directions at all times.

"The Lord has given us many counsels and commandments to help us toward salvation. He has even given us a pattern of prayer, instructing us on how we are to pray. He has given us life, and with His accustomed generosity, He has also taught us how to pray. He has made it easy for us to be heard, as we pray to the Father in words taught us by the Son.Let us pray as God our Master has taught us. To ask the Father in words His Son has given us, to let Him hear the words of Christ ringing in our ears, is to make our prayer one of friendship, a family prayer." St. Cyprian, martyred Bishop of Carthage (+258)

PARISH RELIGIOUS EDUCATION

Our Sunday Church School Ministry continues conducting "in-person" class. We are grateful to our Sunday Church School Staff and families that have planned a safe and inspirational program for the new Ecclesiastical Year.

We wish to thank the families that graciously coordinated the "Paschal Egg Hunt" following the Agape Vespers.  The young people had a great time and enjoyed the fellowship.


We are continuing to work on our Sunday Church School Ministry registration.  We hope and pray that we will be able to begin having classes on campus.  For this reason, it is important to register our young people from ages 3 - high school. 

When attending Sunday Church School, the following is the list of requirements necessary to attend:

1.  Students will sit with their parents in church;
2.  They should come up prayerfully for Holy Communion following the acolytes and the choir, no matter where they are sitting;
3.  Teachers and students will wear masks while in class (masks will be available);
4.  They will be socially distanced in class;
5.  Sanitizer will be provided;
6.  Classes should be about 20 minutes;
7.  There will be no snacks offered; and
8.  Students will be dismissed and escorted out of class maintaining social distancing.

Last Sunday, we had an outstanding St. John Chrysostom Oratorical Festival.  Six of our young people presented their speeches and were amazing!  We want to thank Maria Bonanno for coordinating the Oratorical Festival and a great job to our young people!

We are grateful to our Sunday Church Directors Helen Katotakis, along with our teaching staff, for planning activities and lessons. Please see the Sunday Church School Facebook page (Sunday School of Annunciation Modesto) for details and times classes will be held...

Parents are encouraged to use this time to be an example and to teach their children our precious Christian Orthodox Faith so that our young people may “Grow in grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ.”


GREEK SCHOOL NEWS

Our afternoon Greek School Ministry has begun holding in-person classes.  Children 5 years old and older may register for Greek School.  Classes are being held on Tuesday afternoons at 4:00 p.m. 

As we return to Greek School, the same guidelines as Sunday Church School will be followed.  They are:

1.  Students will sit with their parents in church;
2.  Teachers and students will wear masks while in class (masks will be available);
3.  They will be socially distanced in class;
4.  Sanitizer will be provided;
5.  There will be no snacks offered; and
6.  Students will be dismissed and escorted out of class maintaining social distancing.

Our afternoon Greek School teaches our children the Orthodox Christian Faith and Hellenistic culture and we encourage all of our young people to participate.  You may contact the Parish Office to register. 


PARISH YOUTH MINISTRY


Our Parish Youth Ministry is designed to teach our Faith through fellowship and service. The success of this ministry rests with the parents and we urge them to support this ministry with enthusiasm and love. Our Youth Ministry is comprised of young people in:

H.O.P.E. – Grade 3-5; J.O.Y. – Grades 6-8; G.O.Y.A. - High School; Y.A.L. – College - 35.

On the Saturday of Lazarus, members of our Youth Ministry gathered to fold palms for Palm Sunday.  We are grateful for their participation and preparation for Holy Week.

We have begun conducting youth meetings in person. The young people are expected to wear masks when attending the meetings.  

The young people of HOPE and JOY (Grades 3-8) will meet on Monday, May 2nd, at 7:00 p.m. in the Classroom Building.  We hope to see our young people in at the meeting as we plan activities for the coming month.

We would like to ask that should any parent wish to serve as an advisor, please contact Fr. Michael.  The parent advisors assist in coordinating meetins and activities.

We ask that parents please support and encourage their children to participate in these meetings.  It is important for our young people to participate in this ministry so that they may develop the skills necessary to live our Christian Orthodox teachings in today’s world.


PARISH BOOKSTORE

It has been said: “The more you read…the more you know!” Our Bookstore Manager, Ella Velthoen, is willing to assist you through a great selection of books, icons, music and other items for every Orthodox Christian. Included in our selection are Children’s Orthodox books and games. New titles in our bookstore include: Parent Points, Illness and the Believer, Do not Judge, Love your Enemies, Be Ready, and Repentance and Confession. In addition, our bookstore has many excellent gifts for every occasion. Please visit our Bookstore during Fellowship Hour!

During the pandemic of the Coronavirus, people are reading a lot more. If you are interested in visiting the bookstore to obtain books on our Faith, please schedule a time to visit with the Church Office.

GREEK FOLK DANCE MINISTRY 

As we enter Great Lent, we will not consider scheduling any Greek Folk Dance practices. We do hope that after Pascha, we may return to a schedule for our Greek Folk Dance Minsitry to resume.

We will continue to responsibly consider everyone's safety as we evaluate how the pandemic is being handled.  Please understand our concerns and support the decisions that will be necessary during this time.  This means that once we see our younger families and their children attending Divine Services regularly, we will make a decision regarding dance practice.

 

PLEASE TAKE NOTE 

It is the practice of our Faith that upon entering the House of God, an offering and prayer is made as we light candles to symbolize that Christ is the Light of the world. Please remember that if a check is being written for this purpose or for a donation, in accordance with the non-profit status of our Parish, any check made out to the Annunciation Church must be for the exact amount. Thank you!

OBLATION OFFERING

The Divine Liturgy begins with the offering of the faithful people of God. The gifts we bring forth are an expression of our faith in the Father, Son, and Holy Spirit. Holy Communion makes us one with the Holy Trinity and is given for "remission of sins and life everlasting". The people are invited to bring forth their offering, i.e. "Prosforon", for the Divine Liturgy to be celebrated. We use 4 prosfora on a regular Sunday and they may be given through our Philoptochos for a donation. The Eucharist Bread may be offered in memory of a loved one or for someone's health and well-being. Anyone wishing to donate the Eucharist Bread ("Prosphoron") on a particular Sunday may contact Anna Petrulakis, 522-0298. In addition to contributing the Eucharist Bread it is customary to bring a bottle of olive oil for the vigil lights and a bottle of wine for Holy Communion. The ONLY wine being used for Holy Communion is Coumantaria and will now be available for purchase from the Church Office.

ATTENTION PARISHIONERS

We would also like to obtain the e-mail addresses of ALL the families in our Parish. We have begun to communicate much more frequently via the internet. Parents and students are asked to send their email addresses so that we may have them for our Parish records. We also ask that you please submit the names, addresses and e-mails for college students attending school away from home.

It is also important to inform the Church Office when you have an address change. In this way we are able to keep our files current and avoid unnecessary charges from the Post Office.

In addition, we ask that you please notify the Church Office when you plan a trip and put your mail on "Hold." Each time there is an address change or a temporary hold one's mailing address, the Parish is charged by the Post Office.

PARISH COMPLEX SECURITY

For the safety of our Parish complex we have installed security cameras on the exterior and interior of our church complex. Please be aware that the cameras will be recording daily 24/7 – 365 days a year. Don’t forget to smile!

PARISH PROJECTS

The ongoing responsibility to maintain the beauty and safety of our church complex is of utmost importance. We have accomplished many projects and express our appreciation to the Stewards and Friends of our Parish that have been so generous to our ministry.

In the last three years we have completed: 

1. The replacement of the doors throughout our facility which was approximately $25,000.00. 
2. The installation of new lighting around the complex perimeter that was completed at a cost of $3500.00. 
3. The new lighting in front of the church (replacing the old MID poles) has finished. The cost of this project was $23,000.00. 
4. Sealing and repairing the parking lot - cost $17,000.00 
5. The addition of new curbing on back parking lot planters - cost $4,000.00.
6. New lighting in the Classroom Building - cost $10,000.00...DONATED.
7. New Heating/Air Conditioning for the back of the Church Hall - cost $12,000.00; 
8. Upgrading of the main electrical panel of our Church complex - cost $3,000.00.
9. Painting of the outdoor pavilion. (Donated.)
10. Landscaping in the upgraded planters behind our complex.
11. Trimming of the cypress trees. (Donated)
12. Upgrade to the Internet Broadcast equipment.
13. Painting of the Vestry and Sacristy. (Donated).
14. Sound System for the Pavilion. (Donated).
15. 2 Flagpoles (Donated).
16. New handicap ramp on side of the church (Donated).
17. Remodeling of the Classroom Building (Donated).
18. New and repair of gutters on the entire church complex (Donated and completed).
19. Security cameras inside and outside our facilities (Donated).
20. A new sound system for the church (Donated and completed).
21. A railed platform area and ramp behing the kitchen. (Donated and completed)
22. Roofing repairs over the kitchen, Lodge Room and entry way to the Hall. (Completed at a cost of $12,580.00)
23. Resealing and restriping of the front Church parking lot and area behind the kitchen. (Completed at a cost of $10,500.00)
24. The purchase of 3 AED units (Donated)
25. The paneling of the kitchen walls (Donated and being completed).
26. Installation of a ceiling fan and lights in the Choir Room. (Donated and completed)
27. Installation of automatic hand towel and soap dispensers throughout our facility. (Completed)
28. Replacing of the church carpet (Donated and installed).
29. Refurbishing the cushions in the church pews (Donated and completed).
30. Chairs and Tables for the Hall (Donated).
31. Fans for the outdoor pavilion (Donated and Installed).
32. New silverware for the GFF (Donated and received).
33. New LED lights in the pavilion (Donated and installed).
34. New LED lights to be installed in the existing parking lot light poles (Donated and Installed).
35. Seal coating and striping of the church parking lot (Donated and Completed.).
36. New metal doors for the Utility Room of the Classroom Building (Donated and installed).
37. New Heating and Air Conditioning systems for the Classroom Building installed ($26,000).
38. The updating of the water lines and meters that feed our buildings and landscaping.  Work has begun and will take a few weeks to complete. ($45,000.00).
39. Replacement of fence between church and park. ($25,000.00).

We, again, are grateful to the parishioners that have already made contributions towards these projects.

Recently, we have received donations for new items that will be used during Divine Services. They are:

1. New Acolyte Robes (Donated and received);

2. A new Resurrection Candleholder (Donated and received);
3. 2 new sets of covers for the Holy Altar Table and Chalice Set (Donated and received);
4. A set of new Bishop Candlesticks (Donated and received);
5. A new Gospel in Greek and English (Donated and received);
6. A new set of covers for the Holy Altar Table and Chalice Set (Donated)
7. One Rantistirion (Sprinkler) for Holy Week (Donated)
8. Two silver vigil lights that are placed on each side of the Cross (Donated);
9. An icon of the Virgin Mary Directress (Donated)
10. A new set of covers for the Holy Altar Table and Chalice Set (Donated and received)
11. Updating of our electronic Carillon (bell) system (Donated and installed)
12. The installation of 7 new chandeliers for the Church (Donated and completed).
13. The installation of a new High Definition Broadcast System (cameras, control panel, monitors, and computer) for the church (Donated and completed).
14. Two brass candlestands for the 7 Day Vigil Lights (Donated and completed).
15. New altar and chalice covers (Donated).
16. New altar curtain (Donated and being made).
17. New microphones for the church (Donated and installed).
18. New sterling silver candle holders for the Holy Altar Table (Donated and being used).
19. New cabinets and closet doors for the Vestry (Donated and installed).
20. A new computer to manage the broadcast of our Divine Services (Donated and installed).
21. A new woodcarved chair for the Holy Altar (Donated and installed).
22. A new set of purple Altar Covers (Donated and received).
23. A woodcarved children's icon stand (Donated and installed).
24. An icon of our Lord for the children's icon stand (Donated and installed).
25. The purchasing of 4 new bakery convection ovens (Donated and installed).
26. A new sterling silver blessing cross for the Holy Altar Table (Donated and received).
27. A new gold-plated censer for the Holy Altar (Donated and received).
28. New icons to be placed in the "Cry Room" (Installation around the Spring of 2022).
29. A beautiful new set of red and gold covers for the Holy Altar Table including Chalice covers (Donated and received).
30. 3 new woodcarved Sacrament Tables. (2 Tables - $4000.00 each - 1 larger Table - $7000.00)
31. 2 new woodcarved Icon Stands/Proskynitaria. ($4000.00 each)
32. 1 sterling silver Chalice set ($3000.00)
33. 1 sterling silver blessing cross for the Holy Altar Table. (Donated and received).
33. 1 blessing gold-plated blessing cross for the Holy Altar Table. ($1500.00)


UPCOMING PROJECTS

The Parish Council continues to review each area of our Parish Complex so that we can meet the ongoing needs that include upgrading certain areas.

If you would like to contribute toward ecclesiastical items needed, please contact Fr. Jon or a member of the Parish Council.

PARISH HERITAGE 

We encourage you to visit our Parish Website: www.goannunciation.org. It is frequently updated and contains the Monthly and Weekly Bulletins, along with photographs and other information about our Parish.

SPECIAL ANNOUNCEMENT

We are very blessed to have a wonderful church complex. This has only been accomplished by the generosity of the stewards of our Parish that understand the importance of gathering for Christian Orthodox Fellowship. We are grateful to everyone that has contributed over the years and we commit ourselves to be responsible to maintain our facilities to the best of our abilities.

For this to happen, we need YOUR support too! This is why we must remind parishioners that church property is not to be removed from our complex. Please do not remove plates, pans or other utensils from our facilities for any reason unless approved by the Parish Priest and Parish Council. If you have any items from the Cultural Center please return them this week. In addition, we would like to remind parishioners that we rely on volunteers to serve the meals at our luncheons. During meals that are served in our Church Hall please do not enter the kitchen unless you are volunteerin g to help! We thank you for your understanding and support!

PLEASE REMEMBER

The demands on each individual and family are great. In an effort to understand this we would like to remind our parishioners that before anyone plans on selling items in our church complex or during Parish activities, they must have the approval of the Parish Priest. We also understand that organizations within our Community, as well as, organizations we may support, have a need to raise funds for their activities. We do not want times of fellowship to become a time when parishioners may be bombarded to purchase items.

We would also like to remind everyone that the placement of flyers on our cars is prohibited! Flyers that you wish to have distributed may be brought by the Church Office for approval and then included in either our Monthly and/or Weekly bulletins.

BACK TO TOP

PARISH BULLETINS

BACK TO TOP