Publish-header
Annunciation Church
Publish Date: 2022-06-05
Bulletin Contents
Hlyfthrs
Organization Icon
Annunciation Church

General Information

  • Phone:
  • (209) 522-7694
  • Fax:
  • (209) 522-3926
  • Street Address:

  • 313 Tokay Avenue

  • Modesto, CA 95350
  • Mailing Address:

  • P.O. Box 578128

  • Modesto, CA 95357


Contact Information
Services Schedule

DIVINE SERVICE SCHEDULE

 

Sunday    

Divine Services    9:00 am

Saturday

Great Vespers     5:00 pm

Weekday

Special Feastday 8:30 am 


Past Bulletins


Hymns of the Day

Apolytikion for Holy Ascension in the Fourth Mode

O Christ our God, You ascended in Glory and gladdened Your disciples by the promise of the Holy Spirit. Your blessing assured them that You are the Son of God, the Redeemer of the world.
Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ Χριστὲ ὁ Θεὀς ἡμῶν χαροποιήσας τοὺς μαθητὰς τῇ ἐπαγγελίᾳ τοῦ ἁγίου Πνεύματος βεβαιωθέν των αὐτῶν διὰ τῆς εὐλογίας ὅτι Σὺ εἶ ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ὁ λυτρωτὴς τοῦ κόσμου.
Anelifthis en doxi, Christe O Theos eemon, haropi-ee-sas tus mathitas ti epangelia tu Aghiu Pnevmatos; vevaiothenton afton dia tis evlogias, oti si ee O I-os tu Theu, o Lytrotis tu kosmu.

Resurrectional Apolytikion in the Plagal Second Mode

The angelic powers appeared at Your tomb, and those guarding it became as dead. Mary stood at Your grave seeking Your pure body. You stripped the power of Hades, yet remained untouched by its corruption. You met the Virgin and bestowed life. O Lord, Who rose from the dead, glory to You.
Ἀγγελικαὶ Δυνάμεις ἐπὶ τὸ μνῆμά σου, καὶ οἱ φυλάσσοντες ἀπενεκρώθησαν, καὶ ἵστατο Μαρία ἐν τῷ τάφῳ, ζητοῦσα τὸ ἄχραντόν σου σῶμα. Ἐσκύλευσας τὸν ᾍδην, μὴ πειρασθεὶς ὑπ' αὐτοῦ, ὑπήντησας τῇ Παρθένῳ, δωρούμενος τὴν ζωήν, ὁ ἀναστὰς ἐκ των νεκρῶν, Κύριε δόξα σοι.
Angelike Dynamis epi to mnima Su, ke ee fylassontes apenekrothisan; ke istato Maria en toh tafoh, zitusa toh ahkranton Su soma. Eskilevsas ton Adin, mi pirasthis eep’aftu; eepinisas ti Partheno, dorumenos tin zoin. O anastas ek ton nekron, Kyrie doxa Si.

Apolytikion for Fathers of the 1st Council in the Plagal Fourth Mode

You are greatly glorified, O Christ our God, who established our Fathers as luminaries upon the earth, and through them led us all to the true Faith. O Most compassionate, glory to You.
Ὑπερδεδοξασμένος εἶ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ φωστῆρας ἐπὶ γῆς τοὺς Πατέρας ἡμῶν θεμελιώσας, καὶ δι' αὐτῶν πρὸς τὴν ἀληθινὴν πίστιν, πάντας ἡμᾶς ὁδηγήσας· πολυεύσπλαγχνε, δόξα σοι.
Eeperdedoxasmenos ee, Christe O Theos eemon, O fostiras epi ghis, tus Pateras eemon themeliosas, ke di’afton pros tin alithinin Pistin, pantas eemas odygisas; Polyefsplagkne, doxa Si.

Apolytikion of the Annunciation in the Fourth Mode

Today is the crown of our salvation, and the revelation of the mystery planned from eternity; the Son of God, becomes the Virgin’s Son, and Gabriel announces the grace.  Wherefore, we along with him, to the Theotokos let us cry out:  Rejoice, O full of grace, the Lord is with you.  

Σήμερον τῆς σωτηρίας ἡμῶν τὸ Κεφάλαιον, καὶ τοῦ ἀπ' αἰῶνος Μυστηρίου ἡ φανέρωσις, ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, Υἱὸς τῆς Παρθένου γίνεται, καὶ Γαβριὴλ τὴν χάριν εὐαγγελίζεται. Διὸ καὶ ἡμεῖς σὺν αὐτῷ τὴ Θεοτόκω βοήσωμεν· Χαῖρε Κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετὰ σοῦ.

Simeron tis sotirias eemon to Kefalaion, ke tu ap’eonos Mystiriu ee fanerosis; o Ios tu Theu, Ios tis Parthenu ghinete, ke Gavri-il tin harin evangelizete. Dio ke eemis syn afto ti Theotoke voisomen; Haire Keharitomeni, o Kyrios meta su.

Seasonal Kontakion in the Plagal Second Mode

O Christ our God, upon fulfilling Your dispensation for our sake, You ascended in Glory, uniting the earthly with the heavenly. You were never separate but remained inseparable, and cried out to those who love You, "I am with you and no one is against you."
Τὴν ὑπὲρ ἡμῶν πληρώσας οἰκονομίαν, καὶ τὰ ἐπὶ γῆς ἑνώσας τοῖς οὐρανίοις, ἀνελήφθης ἐν δόξῃ, Χριστε ὁ Θεὸς ἡμῶν, οὐδαμόθεν χωριζόμενος, ἀλλὰ μένων ἀδιάστατος, καὶ βοῶν τοῖς ἀγαπῶσί σε· Ἐγώ εἰμι μεθ' ὑμῶν, καὶ οὐδεὶς καθ' ὑμῶν.
Tin eeper eemon plirosas eekonomian, ke ta epi ghis enosas, tis urani-ees, anelifthis en doxi, Christe O Theos eemon, udamothen horizomenos, alla menon adiastatos, ke vo-on tis agaposi se; Egho eemi meth’eemon, ke udis kath’eemon.
BACK TO TOP

Saints and Feasts

Hlyfthrs
June 05

Fathers of the 1st Council

The heresiarch Arius was a Libyan by race and a protopresbyter of the Church of Alexandria. In 315, he began to blaspheme against the Son and Word of God, saying that He is not true God, consubstantial with the Father, but is rather a work and creation, alien to the essence and glory of the Father, and that there was a time when He was not. This frightful blasphemy shook the faithful of Alexandria. Alexander, his Archbishop, after trying in vain to correct him through admonitions, cut him off from communion and finally in a local council deposed him in the year 321. Yet neither did the blasphemer wish to be corrected, nor did he cease sowing the deadly tares of his heretical teachings; but writing to the bishops of other cities, Arius and his followers requested that his doctrine be examined, and if it were unsound, that the correct teaching be declared to him. By this means, his heresy became universally known and won many supporters, so that the whole Church was soon in an uproar.

Therefore, moved by divine zeal, the first Christian Sovereign, Saint Constantine the Great, the equal to the Apostles, summoned the renowned First Ecumenical Council in Nicaea, a city of Bithynia. It was there that the shepherds and teachers of the Church of Christ gathered from all regions in the year 325. All of them, with one mouth and one voice, declared that the Son and Word of God is one in essence with the Father, true God of true God, and they composed the holy Symbol of Faith up to the seventh article (since the remainder, beginning with "And in the Holy Spirit," was completed by the Second Ecumenical Council). Thus they anathematized the impious Arius of evil belief and those of like mind with him, and cut them off as rotten members from the whole body of the faithful.

Therefore, recognizing the divine Fathers as heralds of the Faith after the divine Apostles, the Church of Christ has appointed this present Sunday for their annual commemoration, in thanksgiving and unto the glory of God, unto their praise and honour, and unto the strengthening of the true Faith.


Allsaint
June 06

Hilarion the New of Dalmation Monastery

Saint Hilarion, the fervent zealot for the veneration of the holy icons, was born in 775 and had Cappadocia as his homeland. About 806-811 he became Abbot of the Monastery of Dalmatus (see May 30), but was exiled by the Emperor Leo the Armenian, and later again by Theophilus; he was set free by the pious Empress Theodora, and again became Abbot of the Monastery of Dalmatus from 843 to 845, until the time of his repose.


Allsaint
June 07

The Holy Martyr Theodotus of Ancyra

This Martyr contested in Ancyra during the reign of Diocletian (284-305), when Theotecnus was Proconsul. After the martyrdom of the virgin Tecusa and her seven companions (the virgins Alexandria, Claudia, Phaeina, Euphrasia, Matrona, Julia, and Theodota; they are celebrated on May 18), Saint Theodotus recovered their holy relics and buried them. For this, he was seized by Theotecnus, tormented, and beheaded.


Allsaint
June 08

Melania the Righteous

Saint Melania was a lady of noble birth, most wealthy and renowned, a descendant of Roman consuls, and of Spanish origin. When her husband and two of her children died, she departed for Egypt to visit the monks living at Mount Nitria. She distributed her wealth to those that were in need there, as well as to the confessors of the Faith who were being persecuted by the Arians. In three days alone, she fed some 5,000. Then, when these Orthodox Christians were exiled to Palestine, she also went to Jerusalem. There, at her own expense, she built a convent for virgins, and reposed therein in holiness about the year 410. Her granddaughter Melania the Younger is celebrated on December 31.


Athncyrl
June 09

Cyril, Patriarch of Alexandria

On this day we commemorate Saint Cyril's falling asleep. On January 18 we commemorate the occasion of the Saint's restoration to his see in Alexandria after he had suffered a brief exile because of the machinations of the Nestorians. Shortly thereafter the Third Ecumenical Council was convoked in Ephesus and the blasphemous doctrine of Nestorius was condemned. See January 18 for Saint Cyril's life and works.


Allsaint
June 10

Alexander and Antonina the Martyrs

The holy Martyrs Alexander and Antonina were from the town of Cardamon (or Crodamon). Antonina was arrested by Festus the Governor and, because she refused to deny Christ, he had her placed in a brothel. But Alexander, sent by divine providence, came in unto her and gave her his cloak; with her head covered, she escaped without having been defiled. When Alexander was discovered, he was taken before Festus, and with Antonina was tortured and burned to death.


Philbartbarnabas
June 11

Bartholomew the Holy Apostle

Saint Bartholomew was one of the Twelve Apostles, and had Galilee as his homeland; this is all that is known of him for certain according to the history of the Gospels. Concerning his apostolic work, certain say that he preached in Arabia and Persia, and especially in India, bringing to them the Gospel written by Saint Matthew, which had been written originally in Hebrew, and which was found there one hundred years later by Pantaenus, formerly a stoic philosopher and later an illustrious teacher of the Christian school in Alexandria (see Eusebius, Eccl. Hist., 5: 10). Other accounts say that he went to Armenia. According to some, he ended his life by being crucified, or by being flayed alive, in Albanopolis (Urbanopolis) of Armenia. This also confirms an ancient tradition preserved by the Armenians. According to some, Bartholomew and Nathanael are the same person, because the Evangelists who mention Bartholomew do not mention Nathanael; and John, who alone mentions Nathanael as one of the Twelve, says nothing of Bartholomew. Indeed, Bartholomew is a patronymic, "son of Talmai," which means "bold, spirited" (see also Jesus of Navi 15:14; II Kings 3:3), and Nathanael could have had this as a surname. According to the Synaxarion of the Menaion on April 22, however, it is Simon the Zealot and Nathanael who are the same; the Evangelists who mention Simon the Zealot (or "the Canaanite") do not mention Nathanael.


Pentecost
June 12

Holy Pentecost

After the Saviour's Ascension into the Heavens, the eleven Apostles and the rest of His disciples, the God-loving women who followed after Him from the beginning, His Mother, the most holy Virgin Mary, and His brethren-all together about 120 souls returned from the Mount of Olives to Jerusalem. Entering into the house where they gathered, they went into the upper room, and there they persevered in prayer and supplication, awaiting the coming of the Holy Spirit, as their Divine Teacher had promised them. In the meanwhile, they chose Matthias, who was elected to take the place of Judas among the Apostles.

Thus, on this day, the seventh Sunday of Pascha, the tenth day after the Ascension and the fiftieth day after Pascha, at the third hour of the day from the rising of the sun, there suddenly came a sound from Heaven, as when a mighty wind blows, and it filled the whole house where the Apostles and the rest with them were gathered. Immediately after the sound, there appeared tongues of fire that divided and rested upon the head of each one. Filled with the Spirit, all those present began speaking not in their native tongue, but in other tongues and dialects, as the Holy Spirit instructed them.

The multitudes that had come together from various places for the feast, most of whom were Jews by race and religion, were called Parthians, Medes, Elamites, and so forth, according to the places where they dwelt. Though they spoke many different tongues, they were present in Jerusalem by divine dispensation. When they heard that sound that came down from Heaven to the place where the disciples of Christ were gathered, all ran together to learn what had taken place. But they were confounded when they came and heard the Apostles speaking in their own tongues. Marvelling at this, they said one to another, "Behold, are not all these which speak Galileans? And how hear we every man in our own tongue, wherein we were born?" But others, because of their foolishness and excess of evil, mocked the wonder and said that the Apostles were drunken.

Then Peter stood up with the eleven, and raising his voice, spoke to all the people, proving that that which had taken place was not drunkenness, but the fulfilment of God's promise that had been spoken by the Prophet Joel: "And it shall come to pass in the last days, that I shall pour out of My Spirit upon all flesh, and your sons and daughters shall prophesy" (Joel 2:28), and he preached Jesus of Nazareth unto them, proving in many ways that He is Christ the Lord, Whom the Jews crucified but God raised from the dead. On hearing Peter's teaching, many were smitten with compunction and received the word. Thus, they were baptized, and on that day about three thousand souls were added to the Faith of Christ.

Such, therefore, are the reasons for today's feast: the coming of the All-holy Spirit into the world, the completion of the Lord Jesus Christ's promise, and the fulfilment of the hope of the sacred disciples, which we celebrate today. This is the final feast of the great mystery and dispensation of God's incarnation. On this last, and great, and saving day of Pentecost, the Apostles of the Saviour, who were unlearned fishermen, made wise now of a sudden by the Holy Spirit, clearly and with divine authority spoke the heavenly doctrines. They became heralds of the truth and teachers of the whole world. On this day they were ordained and began their apostleship, of which the salvation of those three thousand souls in one day was the comely and marvellous first fruit.

Some erroneously hold that Pentecost is the "birthday of the Church." But this is not true, for the teaching of the holy Fathers is that the Church existed before all other things. In the second vision of The Shepherd of Hermas we read: "Now brethren, a revelation was made unto me in my sleep by a youth of exceeding fair form, who said to me, 'Whom thinkest thou the aged woman, from whom thou receivedst the book, to be?' I say, 'The Sibyl.' 'Thou art wrong,' saith he, 'she is not.' 'Who then is she?' I say. 'The Church,' saith he. I said unto him, 'Wherefore then is she aged?' 'Because,' saith he, 'she was created before all things; therefore is she aged, and for her sake the world was framed."' Saint Gregory the Theologian also speaks of "the Church of Christ ... both before Christ and after Christ" (PG 35:1108-9). Saint Epiphanius of Cyprus writes, "The Catholic Church, which exists from the ages, is revealed most clearly in the incarnate advent of Christ" (PG 42:640). Saint John Damascene observes, "The Holy Catholic Church of God, therefore, is the assembly of the holy Fathers, Patriarchs, Prophets, Apostles, Evangelists, and Martyrs who have been from the very beginning, to whom were added all the nations who believed with one accord" (PG 96, 1357c). According to Saint Gregory the Theologian, "The Prophets established the Church, the Apostles conjoined it, and the Evangelists set it in order" (PG 35, 589 A). The Church existed from the creation of the Angels, for the Angels came into existence before the creation of the world, and they have always been members of the Church. Saint Clement, Bishop of Rome, says in his second epistle to the Corinthians, the Church "was created before the sun and moon"; and a little further on, "The Church existeth not now for the first time, but hath been from the beginning" (II Cor. 14).

That which came to pass at Pentecost, then, was the ordination of the Apostles, the commencement of the apostolic preaching to the nations, and the inauguration of the priesthood of the new Israel. Saint Cyril of Alexandria says that "Our Lord Jesus Christ herein ordained the instructors and teachers of the world and the stewards of His divine Mysteries ... showing together with the dignity of Apostleship, the incomparable glory of the authority given them ... Revealing them to be splendid with the great dignity of the Apostleship and showing them forth as both stewards and priests of the divine altars . . . they became fit to initiate others through the enlightening guidance of the Holy Spirit" (PG 74, 708-712). Saint Gregory Palamas says, "Now, therefore ... the Holy Spirit descended ... showing the Disciples to be supernal luminaries ... and the distributed grace of the Divine Spirit came through the ordination of the Apostles upon their successors" (Homily 24, 10). And Saint Sophronius, Bishop of Jerusalem, writes, "After the visitation of the Comforter, the Apostles became high priests" (PG 87, 3981B). Therefore, together with the baptism of the Holy Spirit which came upon them who were present in the upper chamber, which the Lord had foretold as recorded in the Acts, "ye shall be baptized with the Holy Spirit not many days hence" (Acts 1:5), the Apostles were also appointed and raised to the high priestly rank, according to Saint John Chrysostom (PG 60, 21). On this day commenced the celebration of the Holy Eucharist by which we become "partakers of the Divine Nature" (II Peter 1:4). For before Pentecost, it is said of the Apostles and disciples only that they abode in "prayer and supplication" (Acts 1:14); it is only after the coming of the Holy Spirit that they persevered in the "breaking of bread,"that is, the communion of the Holy Mysteries-"and in prayer" (Acts 2:42).

The feast of holy Pentecost, therefore, determined the beginning of the priesthood of grace, not the beginning of the Church. Henceforth, the Apostles proclaimed the good tidings "in country and town," preaching and baptizing and appointing shepherds, imparting the priesthood to them whom they judged were worthy to minister, as Saint Clement writes in his first Epistle to the Corinthians (I Cor. 42).

All foods allowed during the week following Pentecost.


BACK TO TOP

Gospel and Epistle Readings

Matins Gospel Reading

Tenth Orthros Gospel
The Reading is from John 21:1-14

At that time, being raised from the dead, Jesus revealed himself to the disciples by the Sea of Tiberias; and he revealed himself in this way. Simon Peter, Thomas called the Twin, Nathanael of Cana in Galilee, the sons of Zebedee, and two others of his disciples were together. Simon Peter said to them, "I am going fishing." They said to him, "We will go with you." They went out and got into the boat; but that night they caught nothing. Just as day was breaking, Jesus stood on the beach; but the disciples did not know that it was Jesus. Jesus said to them, "Children, have you any fish?" They answered him, "No." He said to them, "Cast the net on the right side of the boat, and you will find some." So they cast it, and now they were not able to haul it in, for the quantity of fish. The disciple whom Jesus loved said to Peter, "It is the Lord!" When Simon Peter heard that it was the Lord, he put on his clothes, for he was stripped for work, and sprang into the sea. But the other disciples came in the boat, dragging the net full of fish, for they were not far from the land, but about a hundred yards off.

When they got out on land, they saw a charcoal fire there, with fish lying on it, and bread. Jesus said to them, "Bring some of the fish that you have just caught." So Simon Peter went aboard and hauled the net ashore, full of large fish, a hundred and fifty-three of them; and although there were so many, the net was not torn. Jesus said to them, "Come and have breakfast." Now none of the disciples dared ask him, "Who are you?" They knew it was the Lord. Jesus came and took the bread and gave it to them, and so with the fish. This was now the third time that Jesus was revealed to the disciples after he was raised from the dead.

Tenth Orthros Gospel
Κατὰ Ἰωάννην 21:1-14

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐφανέρωσεν ἑαυτὸν πάλιν ὁ ᾿Ιησοῦς τοῖς μαθηταῖς ἐπὶ τῆς θαλάσσης τῆς Τιβεριάδος· ἐφανέρωσε δὲ οὕτως. ἦσαν ὁμοῦ Σίμων Πέτρος, καὶ Θωμᾶς ὁ λεγόμενος Δίδυμος, καὶ Ναθαναὴλ ὁ ἀπὸ Κανᾶ τῆς Γαλιλαίας, καὶ οἱ τοῦ Ζεβεδαίου, καὶ ἄλλοι ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ δύο. λέγει αὐτοῖς Σίμων Πέτρος· ὑπάγω ἁλιεύειν. λέγουσιν αὐτῷ· ἐρχόμεθα καὶ ἡμεῖς σὺν σοί. ἐξῆλθον καὶ ἐνέβησαν εἰς τὸ πλοῖον εὐθύς, καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ νυκτὶ ἐπίασαν οὐδέν. πρωΐας δὲ ἤδη γενομένης ἔστη ὁ ᾿Ιησοῦς εἰς τὸν αἰγιαλόν· οὐ μέντοι ᾔδεισαν οἱ μαθηταὶ ὅτι ᾿Ιησοῦς ἐστι. λέγει οὖν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς· παιδία, μή τι προσφάγιον ἔχετε; ἀπεκρίθησαν αὐτῷ· οὔ. ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· βάλετε εἰς τὰ δεξιὰ μέρη τοῦ πλοίου τὸ δίκτυον, καὶ εὑρήσετε. ἔβαλον οὖν, καὶ οὐκέτι αὐτὸ ἑλκύσαι ἴσχυσαν ἀπὸ τοῦ πλήθους τῶν ἰχθύων. λέγει οὖν ὁ μαθητὴς ἐκεῖνος, ὃν ἠγάπα ὁ ᾿Ιησοῦς, τῷ Πέτρῳ· ὁ Κύριός ἐστι. Σίμων οὖν Πέτρος ἀκούσας ὅτι ὁ Κύριός ἐστι, τὸν ἐπενδύτην διεζώσατο· ἦν γὰρ γυμνός· καὶ ἔβαλεν ἑαυτὸν εἰς τὴν θάλασσαν· οἱ δὲ ἄλλοι μαθηταὶ τῷ πλοιαρίῳ ἦλθον· οὐ γὰρ ἦσαν μακρὰν ἀπὸ τῆς γῆς, ἀλλ᾽ ὡς ἀπὸ πηχῶν διακοσίων, σύροντες τὸ δίκτυον τῶν ἰχθύων. ὡς οὖν ἀπέβησαν εἰς τὴν γῆν, βλέπουσιν ἀνθρακιὰν κειμένην καὶ ὀψάριον ἐπικείμενον καὶ ἄρτον. λέγει αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς· ἐνέγκατε ἀπὸ τῶν ὀψαρίων ὧν ἐπιάσατε νῦν. ἀνέβη Σίμων Πέτρος καὶ εἵλκυσε τὸ δίκτυον ἐπὶ τῆς γῆς, μεστὸν ἰχθύων μεγάλων ἑκατὸν πεντήκοντα τριῶν· καὶ τοσούτων ὄντων οὐκ ἐσχίσθη τὸ δίκτυον. λέγει αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς· δεῦτε ἀριστήσατε. οὐδεὶς δὲ ἐτόλμα τῶν μαθητῶν ἐξετάσαι αὐτὸν σὺ τίς εἶ, εἰδότες ὅτι ὁ Κύριός ἐστιν. ἔρχεται οὖν ὁ ᾿Ιησοῦς καὶ λαμβάνει τὸν ἄρτον καὶ δίδωσιν αὐτοῖς, καὶ τὸ ὀψάριον ὁμοίως. Τοῦτο ἤδη τρίτον ἐφανερώθη ὁ ᾿Ιησοῦς τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ἐγερθεὶς ἐκ νεκρῶν.


Epistle Reading

Prokeimenon. Fourth Mode. Daniel 3.26,27.
Blessed are you, O Lord, the God of our fathers.
Verse: For you are just in all you have done.

The reading is from Acts of the Apostles 20:16-18, 28-36.

IN THOSE DAYS, Paul had decided to sail past Ephesos, so that he might not have to spend time in Asia; for he was hastening to be at Jerusalem, if possible, on the day of Pentecost. And from Miletos he sent to Ephesos and called to him the elders of the church. And when they came to him, he said to them: "Take heed to yourselves and to all the flock, in which the Holy Spirit has made you overseers, to care for the church of God which he obtained with the blood of his own Son. I know that after my departure fierce wolves will come in among you, not sparing the flock; and from among your own selves will arise men speaking perverse things, to draw away the disciples after them. Therefore be alert, remembering that for three years I did not cease night or day to admonish every one with tears. And now I commend you to God and to the word of his grace, which is able to build you up and to give you the inheritance among all those who are sanctified. I coveted no one's silver or gold or apparel. You yourselves know that these hands ministered to my necessities, and to those who were with me. In all things I have shown you that by so toiling one must help the weak, remembering the words of the Lord Jesus, how he said, 'it is more blessed to give than to receive.' " And when he had spoken thus, he knelt down and prayed with them all.

Προκείμενον. Fourth Mode. Δανιήλ 3.26-27.
Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ Θεὸς τῶν Πατέρων ἡμῶν.
Στίχ. Ὅτι δίκαιος εἶ ἐπὶ πᾶσιν, οἷς ἐποίησας ἡμῖν.

τὸ Ἀνάγνωσμα Πράξεις Ἀποστόλων 20:16-18, 28-36.

Ἐν ταῖς ἡμεραῖς ἐκείναις, ἔκρινεν ὁ Παῦλος παραπλεῦσαι τὴν Ἔφεσον, ὅπως μὴ γένηται αὐτῷ χρονοτριβῆσαι ἐν τῇ Ἀσίᾳ· ἔσπευδεν γάρ, εἰ δυνατὸν ἦν αὐτῷ, τὴν ἡμέραν τῆς Πεντηκοστῆς γενέσθαι εἰς Ἱεροσόλυμα. Ἀπὸ δὲ τῆς Μιλήτου πέμψας εἰς Ἔφεσον μετεκαλέσατο τοὺς πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας. Ὡς δὲ παρεγένοντο πρὸς αὐτόν, εἶπεν αὐτοῖς, προσέχετε οὖν ἑαυτοῖς καὶ παντὶ τῷ ποιμνίῳ, ἐν ᾧ ὑμᾶς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἔθετο ἐπισκόπους, ποιμαίνειν τὴν ἐκκλησίαν τοῦ κυρίου καὶ θεοῦ, ἣν περιεποιήσατο διὰ τοῦ ἰδίου αἵματος. Ἐγὼ γὰρ οἶδα τοῦτο, ὅτι εἰσελεύσονται μετὰ τὴν ἄφιξίν μου λύκοι βαρεῖς εἰς ὑμᾶς, μὴ φειδόμενοι τοῦ ποιμνίου· καὶ ἐξ ὑμῶν αὐτῶν ἀναστήσονται ἄνδρες λαλοῦντες διεστραμμένα, τοῦ ἀποσπᾷν τοὺς μαθητὰς ὀπίσω αὐτῶν. Διὸ γρηγορεῖτε, μνημονεύοντες ὅτι τριετίαν νύκτα καὶ ἡμέραν οὐκ ἐπαυσάμην μετὰ δακρύων νουθετῶν ἕνα ἕκαστον. Καὶ τὰ νῦν παρατίθεμαι ὑμᾶς, ἀδελφοί, τῷ θεῷ καὶ τῷ λόγῳ τῆς χάριτος αὐτοῦ, τῷ δυναμένῳ ἐποικοδομῆσαι, καὶ δοῦναι ὑμῖν κληρονομίαν ἐν τοῖς ἡγιασμένοις πᾶσιν. Ἀργυρίου ἢ χρυσίου ἢ ἱματισμοῦ οὐδενὸς ἐπεθύμησα. Αὐτοὶ γινώσκετε ὅτι ταῖς χρείαις μου καὶ τοῖς οὖσιν μετʼ ἐμοῦ ὑπηρέτησαν αἱ χεῖρες αὗται. Πάντα ὑπέδειξα ὑμῖν, ὅτι οὕτως κοπιῶντας δεῖ ἀντιλαμβάνεσθαι τῶν ἀσθενούντων, μνημονεύειν τε τῶν λόγων τοῦ κυρίου Ἰησοῦ, ὅτι αὐτὸς εἶπεν, Μακάριόν ἐστιν μᾶλλον διδόναι ἢ λαμβάνειν. Καὶ ταῦτα εἰπών, θεὶς τὰ γόνατα αὐτοῦ, σὺν πᾶσιν αὐτοῖς προσηύξατο.


Gospel Reading

Fathers of the 1st Council
The Reading is from John 17:1-13

At that time, Jesus lifted up his eyes to heaven and said, "Father, the hour has come; glorify your Son that the Son may glorify you, since you have given him power over all flesh, to give eternal life to all whom you have given him. And this is eternal life, that they know you the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. I glorified you on earth, having accomplished the work which you gave me to do; and now, Father, you glorify me in your own presence with the glory which I had with you before the world was made.

"I have manifested your name to the men whom you gave me out of the world; yours they were, and you gave them to me, and they have kept your word. Now they know that everything that you have given me is from you; for I have given them the words which you gave me, and they have received them and know in truth that I came from you; and they have believed that you did send me. I am praying for them; I am not praying for the world but for those whom you have given me, for they are mine; all mine are yours, and yours are mine, and I am glorified in them. And now I am no more in the world, but they are in the world, and I am coming to you. Holy Father, keep them in your name, which you have given me, that they may be one, even as we are one. While I was with them, I kept them in your name, which you have given me; I have guarded them, and none of them is lost but the son of perdition, that the scripture might be fulfilled. But now I am coming to you; and these things I speak in the world, that they may have my joy fulfilled in themselves."

Fathers of the 1st Council
Κατὰ Ἰωάννην 17:1-13

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ὁ ᾿Ιησοῦς, καὶ ἐπῆρε τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ εἶπε· πάτερ, ἐλήλυθεν ἡ ὥρα· δόξασόν σου τὸν υἱόν, ἵνα καὶ ὁ υἱός σου δοξάσῃ σε, καθὼς ἔδωκας αὐτῷ ἐξουσίαν πάσης σαρκός, ἵνα πᾶν ὃ δέδωκας αὐτῷ δώσῃ αὐτοῖς ζωὴν αἰώνιον. αὕτη δέ ἐστιν ἡ αἰώνιος ζωή, ἵνα γινώσκωσί σε τὸν μόνον ἀληθινὸν Θεὸν καὶ ὃν ἀπέστειλας ᾿Ιησοῦν Χριστόν. ἐγώ σε ἐδόξασα ἐπὶ τῆς γῆς, τὸ ἔργον ἐτελείωσα ὃ δέδωκάς μοι ἵνα ποιήσω· καὶ νῦν δόξασόν με σύ, πάτερ, παρὰ σεαυτῷ τῇ δόξῃ ᾗ εἶχον πρὸ τοῦ τὸν κόσμον εἶναι παρὰ σοί. ᾿Εφανέρωσά σου τὸ ὄνομα τοῖς ἀνθρώποις οὓς δέδωκάς μοι ἐκ τοῦ κόσμου. σοὶ ἦσαν καὶ ἐμοὶ αὐτοὺς δέδωκας, καὶ τὸν λόγον σου τετηρήκασι. νῦν ἔγνωκαν ὅτι πάντα ὅσα δέδωκάς μοι παρὰ σοῦ ἐστιν· ὅτι τὰ ῥήματα ἃ δέδωκάς μοι δέδωκα αὐτοῖς, καὶ αὐτοὶ ἔλαβον, καὶ ἔγνωσαν ἀληθῶς ὅτι παρὰ σοῦ ἐξῆλθον, καὶ ἐπίστευσαν ὅτι σύ με ἀπέστειλας. ᾿Εγὼ περὶ αὐτῶν ἐρωτῶ· οὐ περὶ τοῦ κόσμου ἐρωτῶ, ἀλλὰ περὶ ὧν δέδωκάς μοι, ὅτι σοί εἰσι, καὶ τὰ ἐμὰ πάντα σά ἐστι καὶ τὰ σὰ ἐμά, καὶ δεδόξασμαι ἐν αὐτοῖς. καὶ οὐκέτι εἰμὶ ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ οὗτοι ἐν τῷ κόσμῳ εἰσί, καὶ ἐγὼ πρὸς σὲ ἔρχομαι. πάτερ ἅγιε, τήρησον αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου ᾧ δέδωκάς μοι, ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς ἡμεῖς. ὅτε ἤμην μετ᾽ αὐτῶν ἐν τῷ κόσμῳ, ἐγὼ ἐτήρουν αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου· οὓς δέδωκάς μοι ἐφύλαξα, καὶ οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν ἀπώλετο εἰ μὴ ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας, ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ. νῦν δὲ πρὸς σὲ ἔρχομαι, καὶ ταῦτα λαλῶ ἐν τῷ κόσμῳ ἵνα ἔχωσι τὴν χαρὰν τὴν ἐμὴν πεπληρωμένην ἐν αὐτοῖς.


BACK TO TOP

Wisdom of the Fathers

For there is One God, and One Mediator between God and Man, the Man Christ Jesus. For He still pleads even now as Man for my salvation; ...
St. Gregory the Theologian
4th Theological Oration, 4th Century

... for He continues to wear the Body which He assumed, until He make me God by the power of His Incarnation; although He is no longer known after the flesh -- I mean, the passions of the flesh, the same, except sin, as ours.
St. Gregory the Theologian
4th Theological Oration, 4th Century

BACK TO TOP

PARISH NEWS

PARISH NEWS

PARISH LEADERSHIP

Rev. Fr. Jon Magoulias, Protopresbyter
PARISH PRIEST

Rev. Fr. Michael Sergakis
ASSISTANT PRIEST

Tony Gavrilis
PARISH COUNCIL PRESIDENT

LITURGICAL CALENDAR


Thursday, June 2nd
ASCENSION THURSDAY
Epistle Acts 1:1-12
Gospel Luke 24:26-53
Divine Services 8:30 a.m.

Saturday, June 4th
Great Vespers 5:00 p.m.

Sunday, June 5th
Sunday of the Holy Fathers
1st Ecumenical Synod
Epistle Acts 20:16-18, 28-36
Gospel John 17:1-13
Sunday Divine Services 9:00 a.m.

Saturday, June 11th
Saturday of the Souls
Epistle 1 Thess. 4:13-17
Gospel John 21:14-25
Divine Services 8:30 a.m.
Great Vespers 5:00 p.m.

Sunday, June 12th
PENTECOST SUNDAY
Epistle Acts 2:1-11
Gospel John 7:37-52; 8:12
Sunday Divine Services 9:00 a.m.


MEMORIAL SERVICES

Memorial prayers will be prayed this Sunday for the repose of the souls of the servants of God:

Argery Pallios 15 Years
John Pallios 20 Years                 

On behalf of the entire Parish we extend our prayers to their family and friends.  May our Heavenly Father grant them eternal rest where there is no pain or sorrow, but everlasting life
.

Eternal be their memory!
 

 

WELCOME

It is always a blessing to welcome visitors to our Parish. We continue to pray that our Lord, God, and Savior Jesus Christ bless you through the intercessions of the All-Holy Theotokos and Ever-Virgin Mary.

We invite you to join us for Christian Orthodox fellowship which begins in the Divine Liturgy.  Following the Divine Liturgy, you are invited to join us in our Fellowship Hall.

As we continue to have concerns regarding Covid-19, we are providing sanitizer and masks in the Narthex.   We strongly advise you to be responsible in making decisions in regards to your health and for the safety of others.  We ask that you be patient and follow the directions given by the Parish Council. 

We have begun having more ministries and meetings on the Parish Campus.  Recently, we started Fellowship Hour which is being hosted by the Parish Council.  We hope to be opening the hall for receptions soon.  As soon as we decide to fully return to our Parish activities, we will inform you.  While the Metropolis of San Francisco is concerned about our well-being, they will support our decision on how to proceed.  At the same time, we must also follow the guidelines of the Department of Health for Stanislaus County.

Please remember, ALL Divine Services may be viewed on our Internet Broadcast shown on our Parish Website (www.goannunciation.org/LiveServices), from the Archdiocese "Goarch" app, or from our Facebook site (Greek Orthodox Church of the Annunciation Modesto).

May you have a blessed week!


PARISH COUNCIL

Sunday, June 5th - Team 2:  Jeff Brown, Nick Faklis, John Mangelos, and Mitcheal Word 

Sunday, June 12th - Team 3:  Mike J. Kordazakis, Pete Mamalis, & Nick PalliosALTAR BOYS

Acolyte Coordinator: Manoli Rodarakis

Senior Altar Boys: Andreas Alexander ~ Panos Constantinou ~ John Hillas


John Capous, Reid Fortin, Niko Fortin, Athan French, Luke Hartley, Aristedes Mason, & Peter Zanotto

We are inviting our younger acolytes to return to the blessing of serving in the Holy Altar. Should parents desire that their sons wear a mask while serving, that is acceptable.

Young men who are turning 9 years old before December 1st may join the Altar Boys.  Please contact Fr. Jon or Fr. Michael if your son would like to have the blessing and honor to serve in the Holy Altar.


STEWARDSHIP 2022

We want to express our appreciation to ALL the Stewards of our Parish that are generously supporting and actively participating in our Stewardship Ministry. The Stewardship we offer supports our Parish Ministries, along with support to the ministries of our Metropolis and Archdiocese.

Active Christian Orthodox Stewardship is the means by which we live our precious Christian Orthodox Faith. The pandemic has shown how important the Stewardship Ministry is in regards to how our Parish functions. During this time, we have continued many of our ministries and we encourage you to reach out to one another.

Please read 2022 Stewardship Directory that has been mailed to your homes.  In it you will find information to strengthen your call to be an active and faithful Steward of the Church entrusted to us by God.

This year, we celebrate the centennnial of the Greek Orthodox Archdiocese of America.  For this reason, the 2022 Stewardship Theme is: "Our Church - Our Spiritual Home."   When speaking about the Church, St. John Chrysostom wrote: “Your hope the Church.  Your salvation the Church.  Your refuge the Church.” 

In these very unusual times, it is important to remember that the constant in our lives is the Church!  Even though times and values change, the Church is changeless and continues to proclaim and preserve the teaching that our Lord, God, and Savior Jesus Christ established in His Church.

As we continue to serve you, the people of God, our Parish Church, we are managing the Covid-19 Pandemic the best way possible. It has caused us to examine how we do things and how we will adjust to life once the coronavirus has passed.

From this experience, it has become obvious that the Parish Church MUST be supported through the Stewardship of the Parish Stewards. Reliance on outside sources to financially support our Parish cannot be the means by which our Parish will continue to function in the future.

Our Holy Church is established upon Holy Scripture and Holy Tradition. We are taught to give cheerfully and without reluctance to the mission of God’s Holy Church. Your support is necessary to continue the growth and development of our Parish Ministries. We pray that we seriously consider what it means to become a more active participant in our Stewardship Ministry. We ask that you consider: 

1) increasing the Time you spend in Church;  

2) giving of the Talent you offer through various ministries of our Parish and; 
3) considering increasing the financial offering from your Treasure that will enable us to fully fund the operating costs of our Parish through YOUR Stewardship commitment!

Christian Stewardship is the very essence of living our precious Faith that teaches each us to return to the Lord a portion of our earnings so that the Church may continue to grow. Offering one’s support to the Church in weekly, monthly or quarterly contributions is a much easier way to manage the finances of one’s household. Each year we are blessed that a number of our Stewards increase their commitment to the Church. We continue to see many stewards increase their offering above the previous year’s contribution by as much as 25% (So far this year, a few have increased their Stewardship contribution 35% above last year)! We would hope that each Steward would increase their offering by at least 10%.

Every person baptized and/or chrismated into the Orthodox Christian Faith is a parishioner but a Steward is one who is a baptized and/or chrismated person who understands his responsibility to God and His Church. This understanding directs him to live his life according to the teachings of our Faith and at the same time, offers Time, Talents and Treasure to the sacred work of the Church. It is important to understand that our Stewardship obligations determine a family (husband, wife, & children) or an individual as stewards of our Parish. Young adults (18 years and older) that have completed their schooling and/or find themselves in the workplace are expected to become stewards of the Parish. These individuals are not included in one’s “Family Stewardship” obligation.

The response that many of our Stewards have shone is a beautiful expression of their faith in God and His Church. While our obligations continue to be met, it is only possible through the generosity being expressed by our Stewards. The restrictions of the pandemic have had an impact on the contributions we receive. Candle offerings are down, trays are not being passed, and we hope you will consider those offerings in your Stewardship commitment of the "Treasure"  you give to Christ and His Church.

It is, therefore, imperative that we make our Stewardship offering in support of the sacred mission of our Church in Modesto… While we have been able to reduce our operating expenses substantially we will still need an average Stewardship Offering of $1600.00 per family to fund the ministries of our Church. When considering your financial commitment to our Parish, please realize that the first $275.00 from your Stewardship offering in 2022 is contributed to the Archdiocese of America for National Ministries. Your Stewardship offering supports the mission of our Church in Modesto and beyond! Please remember that our website enables you to securely make Stewardship contributions (and other donations) online.

We have a goal of 325 Stewardship families/individuals for our Parish this year. To reach 325 Stewardship families/individuals IS an attainable goal…As of May 23rd, 2022, we have 234 Stewardship families/individuals supporting our sacred ministry in 2022, as compared to 237 in 2021.  Please support our Stewardship Ministry! In supporting these efforts we ask that you reach out to family and fellow parishioners to become more active in the ministries of our Parish.

If you have any questions regarding your offering please contact Fr. Jon.


ICONOGRAPHY

On Ascension Thursdsay, June 2nd, and following the Divine Liturgy, we will begin the iconography for the "Cry Room".  The icons will include depictions of Jesus with the children; the Guardian Angels for male and female; the Virgin Mary with the Christ Child; and St. Demetrios with two children (the original is in the Church of St. Demetrios in Thessalonica).

During the next two weeks, the "Cry Room" will be closed.  Please make use of other facilities in our church complex if needed.
 

PHILOPTOCHOS NEWS

The Philoptochos continues to minister during this time of pandemic. The June meeting of our Philoptochos will be held on Tuesday, June 7th, in the Parish Hall.  We invite all Philoptochos Stewards to join us for this last meeting before the summer break.

Throughout the year, donations are accepted by Philoptochos for its philanthropic ministry. It is important that ALL ladies in our Parish join the Philoptochos so that we can strengthen our sacred mission. The “2022 Stewardship Drive” to become a Philoptochos member has begun.  The Stewardship offering to join Philoptochos may be sent to the Parish Office. Please make your offering check out to "Philoptochos" and in the memo, please write "Stewardship".

The Philoptochos is a beautiful ministry that assists so many people and organizations in our Church and in our county.  For further information please contact one of the officers of Philoptochos.

The Philoptochos Board of Trustees is comprised of: Denna Tsatsaronis, President; Dena Brown, Vice-President; Diane Hillas Treasurer; Markella Tsatsaronis, Secretary; Maria Berris, Mary Gavrilis, Janelle Hatton, Helen Katotakis, Diana Demetrulias - Mayer, Kiki Shaw, Gloria Tronis-Bolakis, Ella Velthoen, and Eleni Venierakis.


CHURCH ETIQUETTE


When attending services, please be prompt! In order to partake of the Holy Eucharist please remember proper preparation is required to receive Holy Communion. Proper preparation in receiving Holy Communion requires that the person be in the Divine Liturgy on time, that means BEFORE 10:00 a.m.!

Please be mindful of the Covid-19 protocols: Social distancing is still in affect.  Please sit where there is a cushion in the pew; It is encouraged for you to wear a mask while in church.

When receiving the Holy Eucharist come forward reverently, give your baptismal name, hold the red cloth under your chin and after receiving, wipe your lips.

Please remember that the "Cry Room" is intended only when an infant child may seem to be disrupting a divine service. It is wonderful to see so many families with young children and for this reason, we ask that only one parent and child be in the "Cry Room" at any given time. Parents should not be giving their children games to play while in the "Cry Room". Once the child has settled down they should return to the pews for the service.


VISTATIONS: HOSPITALS, SHUT-INs & EMERGENCIES

"Come, O blessed of my Father, inherit the Kingdom prepared for you from the foundation of the world;...for I was sick and you visited me..." (Matthew 25:31-46).   When a member of the parish is ill and has been admitted to the hospital, the immediate family of the ill person should contact the Parish Office as soon as possible so that one of the priests may visit the one who is ill. 

When health circumstances hinder a parishioner from coming to church, the Parish Office should be contacted by a member of the immediate family when the family wishes for one of the priests to visit.  
 
The priests cannot rely on the hospitals or members of the parish to inform him and it is the responsibility and duty of the immediate family to communicate with the Parish Office.  Our priests are attentive to the spiritual, physical, and emotional needs of the faithful and they are ready to minister to you at any time.

In the case of an emergency, if it is during Parish Office hours, the immediate family should call: 209-522-7694.  If the emergency is after Parish Office hours, you may contact either Fr. Jon or Fr. Michael. 

To contact Fr. Jon in the case of an emergency, he may be reached in one of two ways: 1.) You may call his home (telephone number is listed in the Parish Stewardship Directory); or 2.) If you call the Parish Office and connect to Fr. Jon's office to leave a message, he will receive an email within minutes so he may respond to your emergency.

To contact Fr. Michael in the case of an emergency, he may be reached by calling: 1.) 209-602-7979; or 2.) If you call the Parish Office and connect to Fr. Michael's office to leave a message, he will receive an email within minutes so he may respond to your emergency. 


VISIT OUR WEBSITE

We invite you to visit our newly formatted Parish Website.  We believe the new design will be easier to use and more appealing to people who may visit our site.  As we continue to evaluate our Parish Ministry, we will make upgrades and improvements as necessary.  You may visit our Parish Website at: www.goannunciation.org

The broadcasting of our Divine Services may now be seen from both our Parish Website and Parish Facebook page. In addition, you may download the GOARCH app on your Amazon Fire TV, Apple TV, or Roku device for easy viewing on your television. The newly installed high definition cameras have added to the viewing clarity of our services.

The use of today's technology to improve our ability to serve you, the faithful stewards of the Annunciation Church, is of paramount importance. Whether it is through our website or the broadcasting of Divine Services, it is the responsibility of good stewardship that we strengthen our ability to communicate Christ's message of love, peace and salvation to all.

The purpose of this live-streaming ministry is to provide shut-ins that have Internet access, college students that may not be able to get to an Orthodox Church, or people interested in our precious Christian Orthodox Faith, the opportunity to view our church services. It should never be seen as a substitute for actual attendance in Church. We do realize however, that during this time of the pandemic, that the live-streaming of Divine Services is necessary. Please be advised as you watch the online services to do so with the same respect that you would have if you were in Church.

A feature on the website now enables donations and Stewardship offerings to be made online. After researching a number of programs to provide a means by which online contributions may be made we have chosen to use "Paypal" which is a well tested and secure method.

Please accept this improvement to our Parish Ministry as an offering from your Parish Council. We are grateful to the stewards and friends of our Parish that support our ministry and we pledge to continue to provide the highest quality of service to you, the people of God.

CHURCH MUSIC MINISTRY

The ministry of our choir members is to represent YOU and to serve as volunteers by using the gift of music to sing praises to our Lord is a true act of Christian Orthodox Stewardship.

Parishioners, who may be interested in of our Church, and especially our young people, are invited to join the choir. St. Augustine wrote: "What better thing can the people do than sing. I know of no better thing than this!" Please contact Markella Tsatsaronis or the Church Office, to find out more about our Church Choir.

CHURCH BEHAVIOR

Divine Services on Sunday morning begin promptly at 9:00 a.m. (Weekdays at 8:30 a.m.). There is no set time as to when the Divine Liturgy actually begins since the hymns of the Matins vary from week to week. According to actual Church Service procedures, each and every member of the congregation is required to be seated in the pews by the beginning of the Divine Liturgy. 

It is only through leniency that anyone is allowed to enter the Church once the Service has begun. Thus it behooves us not to take undue advantage of this leniency. Also, unnecessary noise is extremely distracting during worship, especially when it comes from the adults talking; in addition, our nursery is equipped with all the conveniences for young children and a parent to participate in the Liturgy. Please remember to prepare yourself properly to attend the Divine Liturgy; dress accordingly; do not chew gum; turn off your cell phone; and please do not create a disturbance. Please remember that the Parish Council members are re quired to see to the order during Church Services and everyone should follow their directions at all times.

"The Lord has given us many counsels and commandments to help us toward salvation. He has even given us a pattern of prayer, instructing us on how we are to pray. He has given us life, and with His accustomed generosity, He has also taught us how to pray. He has made it easy for us to be heard, as we pray to the Father in words taught us by the Son.Let us pray as God our Master has taught us. To ask the Father in words His Son has given us, to let Him hear the words of Christ ringing in our ears, is to make our prayer one of friendship, a family prayer." St. Cyprian, martyred Bishop of Carthage (+258)

PARISH RELIGIOUS EDUCATION

Our Sunday Church School Ministry continues conducting "in-person" class. We are grateful to our Sunday Church School Staff and families that have planned a safe and inspirational program for the new Ecclesiastical Year.

Regular classes for our Sunday Church School will conclude on Sunday, June 19th.  On that Sunday, we will have Promotion and Graduation Sunday.

We have begun accepting registration for our Vacation Church School.  From June 20th - June 22nd, we will gather from 9:00 a.m. to 12 noon in the Classroom Building.  The 2022 VCS theme is: The Triumph of Christ and His Church.  Young people ages 4-13 are encouraged to participate. 

It is important to offer religious instruction all year round.  Our Summer Sunday Church School will begin on Sunday, June 26th, at 9:30 a.m.  The young people will worship with their families during the Divine Liturgy and following Holy Communion, will go into the Classroom Building. 

When attending Sunday Church School, the following is the list of requirements necessary to attend:

1.  Students will sit with their parents in church;
2.  They should come up prayerfully for Holy Communion following the acolytes and the choir, no matter where they are sitting;
3.  Teachers and students will wear masks while in class (masks will be available);
4.  They will be socially distanced in class;
5.  Sanitizer will be provided;
6.  Classes should be about 30 minutes;
7.  There will be no snacks offered; and
8.  Students will be dismissed and escorted out of class maintaining social distancing.

We are grateful to our Sunday Church Directors Helen Katotakis, along with our teaching staff, for planning activities and lessons. Please see the Sunday Church School Facebook page (Sunday School of Annunciation Modesto) for details and times classes will be held...

Parents are encouraged to use this time to be an example and to teach their children our precious Christian Orthodox Faith so that our young people may “Grow in grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ.”


GREEK SCHOOL NEWS

Our afternoon Greek School Ministry has completed its 2021-2022 year.  We want to express our appreciation to our Greek School Director, Mrs. Despina Rodarakis and our teacher, Mrs. Dimitra Wilson for their time and effort in teaching our young people the beauty of our Greek language.  We are also grateful to the parents who have supported this ministry.  In addition, we most appreciative of the Stewards of our Annunciation Parish who make it possible for our Afternoon Greek School ministry to function free of charge to our young people. 

Last Saturday, our Greek School staff and students gathered at the Rodarakis home for  fellowship, fun, and delicious food.  We wish to thank Pete and Despina Rodarakis for hosting this wonderful outing. 

May you all have a safe and enjoyable summer...See you in Church and Summer Sunday Church School. 


PARISH YOUTH MINISTRY


Our Parish Youth Ministry is designed to teach our Faith through fellowship and service. The success of this ministry rests with the parents and we urge them to support this ministry with enthusiasm and love. Our Youth Ministry is comprised of young people in:

H.O.P.E. – Grade 3-5; J.O.Y. – Grades 6-8; G.O.Y.A. - High School; Y.A.L. – College - 35.

On Saturday, June 11th, members of H.O.P.E. and J.O.Y. are invited to a barbecue-swim party at the home of Mrs. Mary Ege.  Please contact Fr. Michael or Cassandra Ramirez for more details.

We would like to ask that should any parent wish to serve as an advisor, please contact Fr. Michael.  The parent advisors assist in coordinating meetins and activities.

We ask that parents please support and encourage their children to participate in these meetings.  It is important for our young people to participate in this ministry so that they may develop the skills necessary to live our Christian Orthodox teachings in today’s world.


PARISH BOOKSTORE

It has been said: “The more you read…the more you know!” Our Bookstore Manager, Ella Velthoen, is willing to assist you through a great selection of books, icons, music and other items for every Orthodox Christian. Included in our selection are Children’s Orthodox books and games. New titles in our bookstore include: Parent Points, Illness and the Believer, Do not Judge, Love your Enemies, Be Ready, and Repentance and Confession. In addition, our bookstore has many excellent gifts for every occasion. Please visit our Bookstore during Fellowship Hour!

During the pandemic of the Coronavirus, people are reading a lot more. If you are interested in visiting the bookstore to obtain books on our Faith, please schedule a time to visit with the Church Office.

GREEK FOLK DANCE MINISTRY 

Registration for our Greek Folk Dance ministry has begun!  We encourage parents to register their children for this beautiful program.  It has been two years since we have been able to offer dance practice and we are excited to return to a regular schedule that brings our young people together.

On Sunday, June 5th Greek Folk Dance will begin!  We are excited about bringing our young people together again for this enjoyable and educational ministry.  Dance practice will be held following the Divine Liturgy.  Young people MUST attend the Divine Liturgy and Summer Sunday Church School to attend dance practice.

We will continue to responsibly consider everyone's safety as we evaluate how the pandemic is being handled.  Please understand our concerns and support the decisions that will be necessary during this time.  This means that once we see our younger families and their children attending Divine Services regularly, we will make a decision regarding dance practice.

 

PLEASE TAKE NOTE 

It is the practice of our Faith that upon entering the House of God, an offering and prayer is made as we light candles to symbolize that Christ is the Light of the world. Please remember that if a check is being written for this purpose or for a donation, in accordance with the non-profit status of our Parish, any check made out to the Annunciation Church must be for the exact amount. Thank you!

OBLATION OFFERING

The Divine Liturgy begins with the offering of the faithful people of God. The gifts we bring forth are an expression of our faith in the Father, Son, and Holy Spirit. Holy Communion makes us one with the Holy Trinity and is given for "remission of sins and life everlasting". The people are invited to bring forth their offering, i.e. "Prosforon", for the Divine Liturgy to be celebrated. We use 4 prosfora on a regular Sunday and they may be given through our Philoptochos for a donation. The Eucharist Bread may be offered in memory of a loved one or for someone's health and well-being. Anyone wishing to donate the Eucharist Bread ("Prosphoron") on a particular Sunday may contact Anna Petrulakis, 522-0298. In addition to contributing the Eucharist Bread it is customary to bring a bottle of olive oil for the vigil lights and a bottle of wine for Holy Communion. The ONLY wine being used for Holy Communion is Coumantaria and will now be available for purchase from the Church Office.

ATTENTION PARISHIONERS

We would also like to obtain the e-mail addresses of ALL the families in our Parish. We have begun to communicate much more frequently via the internet. Parents and students are asked to send their email addresses so that we may have them for our Parish records. We also ask that you please submit the names, addresses and e-mails for college students attending school away from home.

It is also important to inform the Church Office when you have an address change. In this way we are able to keep our files current and avoid unnecessary charges from the Post Office.

In addition, we ask that you please notify the Church Office when you plan a trip and put your mail on "Hold." Each time there is an address change or a temporary hold one's mailing address, the Parish is charged by the Post Office.

PARISH COMPLEX SECURITY

For the safety of our Parish complex we have installed security cameras on the exterior and interior of our church complex. Please be aware that the cameras will be recording daily 24/7 – 365 days a year. Don’t forget to smile!

PARISH PROJECTS

The ongoing responsibility to maintain the beauty and safety of our church complex is of utmost importance. We have accomplished many projects and express our appreciation to the Stewards and Friends of our Parish that have been so generous to our ministry.

In the last three years we have completed: 

1. The replacement of the doors throughout our facility which was approximately $25,000.00. 
2. The installation of new lighting around the complex perimeter that was completed at a cost of $3500.00. 
3. The new lighting in front of the church (replacing the old MID poles) has finished. The cost of this project was $23,000.00. 
4. Sealing and repairing the parking lot - cost $17,000.00 
5. The addition of new curbing on back parking lot planters - cost $4,000.00.
6. New lighting in the Classroom Building - cost $10,000.00...DONATED.
7. New Heating/Air Conditioning for the back of the Church Hall - cost $12,000.00; 
8. Upgrading of the main electrical panel of our Church complex - cost $3,000.00.
9. Painting of the outdoor pavilion. (Donated.)
10. Landscaping in the upgraded planters behind our complex.
11. Trimming of the cypress trees. (Donated)
12. Upgrade to the Internet Broadcast equipment.
13. Painting of the Vestry and Sacristy. (Donated).
14. Sound System for the Pavilion. (Donated).
15. 2 Flagpoles (Donated).
16. New handicap ramp on side of the church (Donated).
17. Remodeling of the Classroom Building (Donated).
18. New and repair of gutters on the entire church complex (Donated and completed).
19. Security cameras inside and outside our facilities (Donated).
20. A new sound system for the church (Donated and completed).
21. A railed platform area and ramp behing the kitchen. (Donated and completed)
22. Roofing repairs over the kitchen, Lodge Room and entry way to the Hall. (Completed at a cost of $12,580.00)
23. Resealing and restriping of the front Church parking lot and area behind the kitchen. (Completed at a cost of $10,500.00)
24. The purchase of 3 AED units (Donated)
25. The paneling of the kitchen walls (Donated and being completed).
26. Installation of a ceiling fan and lights in the Choir Room. (Donated and completed)
27. Installation of automatic hand towel and soap dispensers throughout our facility. (Completed)
28. Replacing of the church carpet (Donated and installed).
29. Refurbishing the cushions in the church pews (Donated and completed).
30. Chairs and Tables for the Hall (Donated).
31. Fans for the outdoor pavilion (Donated and Installed).
32. New silverware for the GFF (Donated and received).
33. New LED lights in the pavilion (Donated and installed).
34. New LED lights to be installed in the existing parking lot light poles (Donated and Installed).
35. Seal coating and striping of the church parking lot (Donated and Completed.).
36. New metal doors for the Utility Room of the Classroom Building (Donated and installed).
37. New Heating and Air Conditioning systems for the Classroom Building installed ($26,000).
38. The updating of the water lines and meters that feed our buildings and landscaping.  Work has begun and will take a few weeks to complete. (Completed).
39. Replacement of fence between church and park. (Completed).

We, again, are grateful to the parishioners that have already made contributions towards these projects.

Recently, we have received donations for new items that will be used during Divine Services. They are:

1. New Acolyte Robes (Donated and received);

2. A new Resurrection Candleholder (Donated and received);
3. 2 new sets of covers for the Holy Altar Table and Chalice Set (Donated and received);
4. A set of new Bishop Candlesticks (Donated and received);
5. A new Gospel in Greek and English (Donated and received);
6. A new set of covers for the Holy Altar Table and Chalice Set (Donated)
7. One Rantistirion (Sprinkler) for Holy Week (Donated)
8. Two silver vigil lights that are placed on each side of the Cross (Donated);
9. An icon of the Virgin Mary Directress (Donated)
10. A new set of covers for the Holy Altar Table and Chalice Set (Donated and received)
11. Updating of our electronic Carillon (bell) system (Donated and installed)
12. The installation of 7 new chandeliers for the Church (Donated and completed).
13. The installation of a new High Definition Broadcast System (cameras, control panel, monitors, and computer) for the church (Donated and completed).
14. Two brass candlestands for the 7 Day Vigil Lights (Donated and completed).
15. New altar and chalice covers (Donated).
16. New altar curtain (Donated and being made).
17. New microphones for the church (Donated and installed).
18. New sterling silver candle holders for the Holy Altar Table (Donated and being used).
19. New cabinets and closet doors for the Vestry (Donated and installed).
20. A new computer to manage the broadcast of our Divine Services (Donated and installed).
21. A new woodcarved chair for the Holy Altar (Donated and installed).
22. A new set of purple Altar Covers (Donated and received).
23. A woodcarved children's icon stand (Donated and installed).
24. An icon of our Lord for the children's icon stand (Donated and installed).
25. The purchasing of 4 new bakery convection ovens (Donated and installed).
26. A new sterling silver blessing cross for the Holy Altar Table (Donated and received).
27. A new gold-plated censer for the Holy Altar (Donated and received).
28. New icons to be placed in the "Cry Room" (Installation beginning June 2nd).
29. A beautiful new set of red and gold covers for the Holy Altar Table including Chalice covers (Donated and received).
30. 3 new woodcarved Sacrament Tables. (2 Tables - $4000.00 each - 1 larger Table - $7000.00)
31. 2 new woodcarved Icon Stands/Proskynitaria. ($4000.00 each)
32. 1 sterling silver Chalice set (Donated and received)
33. 1 sterling silver blessing cross for the Holy Altar Table. (Donated and received)
33. 1 blessing gold-plated blessing cross for the Holy Altar Table. (Donated and received)


UPCOMING PROJECTS

The Parish Council continues to review each area of our Parish Complex so that we can meet the ongoing needs that include upgrading certain areas.

If you would like to contribute toward ecclesiastical items needed, please contact Fr. Jon or a member of the Parish Council.

PARISH HERITAGE 

We encourage you to visit our Parish Website: www.goannunciation.org. It is frequently updated and contains the Monthly and Weekly Bulletins, along with photographs and other information about our Parish.

SPECIAL ANNOUNCEMENT

We are very blessed to have a wonderful church complex. This has only been accomplished by the generosity of the stewards of our Parish that understand the importance of gathering for Christian Orthodox Fellowship. We are grateful to everyone that has contributed over the years and we commit ourselves to be responsible to maintain our facilities to the best of our abilities.

For this to happen, we need YOUR support too! This is why we must remind parishioners that church property is not to be removed from our complex. Please do not remove plates, pans or other utensils from our facilities for any reason unless approved by the Parish Priest and Parish Council. If you have any items from the Cultural Center please return them this week. In addition, we would like to remind parishioners that we rely on volunteers to serve the meals at our luncheons. During meals that are served in our Church Hall please do not enter the kitchen unless you are volunteerin g to help! We thank you for your understanding and support!

PLEASE REMEMBER

The demands on each individual and family are great. In an effort to understand this we would like to remind our parishioners that before anyone plans on selling items in our church complex or during Parish activities, they must have the approval of the Parish Priest. We also understand that organizations within our Community, as well as, organizations we may support, have a need to raise funds for their activities. We do not want times of fellowship to become a time when parishioners may be bombarded to purchase items.

We would also like to remind everyone that the placement of flyers on our cars is prohibited! Flyers that you wish to have distributed may be brought by the Church Office for approval and then included in either our Monthly and/or Weekly bulletins.

BACK TO TOP

PARISH BULLETINS

BACK TO TOP