Publish-header
Holy Trinity Church
Publish Date: 2023-10-01
Bulletin Contents
Pokrov
Organization Icon
Holy Trinity Church

General Information

  • Phone:
  • (609) 653-8092
  • Fax:
  • (609) 653-0375
  • Street Address:

  • 7004 Ridge Ave

  • Egg Harbor Township, NJ 08234
  • Mailing Address:

  • 7004 Ridge Ave

  • Egg Harbor Township, NJ 08234


Contact Information
Services Schedule

Sunday Services: Orthros 8:15 am.

                         Divine Liturgy 9:30 am.


Past Bulletins


Hymns of the Day

Resurrectional Apolytikion in the Plagal Fourth Mode

From on high didst Thou descend, O Compassionate One; to burial of three days hast Thou submitted that Thou mightest free us from our passions. O our Life and Resurrection, Lord, glory be to Thee.
Ἐξ ὕψους κατῆλθες ὁ εὔσπλαγχνος, ταφὴν καταδέξω τριήμερον, ἵνα ἡμᾶς ἐλευθερώσῃς τῶν παθῶν. Ἡ ζωὴ καὶ ἡ Ἀνάστασις ἡμῶν, Κύριε δόξα σοι.

انحدرت من العلوّ ايها المتحنن وقبلت الدفن ذا الثلاثة الايام لكي تعتقنا من الآلام فيا حياتنا وقيامتنا يارب المجد لك.

Apolytikion for Ananias of the 70 in the Third Mode

O Holy Apostle Ananias, intercede with the merciful God that He grant unto our souls forgiveness of offences.
Απόστολε Άγιε Ανανία, πρέσβευε τώ ελεήμονι Θεώ ίνα πταισμάτων άφεσιν, παράσχη ταίς ψυχάς ημών.

Apolytikion for Romanos the Melodist in the Plagal Fourth Mode

In thee the image was preserved with exactness, O Father; for taking up thy cross, thou didst follow Christ, and by thy deeds thou didst teach us to overlook the flesh, for it passeth away, but to attend to the soul since it is immortal. Wherefore, O righteous Romanos, thy spirit rejoiceth with the Angels.
Εν σοί Πάτερ ακριβώς διεσώθη τό κατ' εικόνα, λαβών γάρ τόν σταυρόν, ηκολούθησας τώ Χριστώ καί πράττων εδίδασκες, υπεροράν μέν σαρκός, παρέρχεται γάρ, επιμελείσθαι δέ ψυχής πράγματος αθανάτου. Διό καί μετά Αγγέλων συναγάλλεται, Όσιε Ρωμανέ τό πνεύμά σου.

Seasonal Kontakion in the Second Mode

O Protection of Christians that cannot be put to shame, mediation unto the creator most constant: O despise not the voices of those who have sinned; but be quick, O good one, to come unto our aid, who in faith cry unto thee: Hasten to intercession and speed thou to make supplication, O thou who dost ever protect, O Theotokos, them that honor thee.
Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε. Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι· Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σε.
BACK TO TOP

Saints and Feasts

Pokrov
October 01

The Holy Protection of the Theotokos

The Feast of the Protection commemorates the appearance of the most holy Theotokos in the Church of Blachernae in Constantinople in the tenth century, as recorded in the life of Saint Andrew the Fool for Christ's sake. While the multitudes of the faithful were gathered in church, Epiphanius, the friend of Saint Andrew, through the Saint's prayers, beheld the Virgin Mary above the faithful and spreading out her veil over them, signifying her unceasing protection of all Christians. Because of this we keep a yearly feast of gratitude, imploring our Lady never to cease sheltering us in her mighty prayers.

The Feast is celebrated on October 1. In the 1950s, the Church of Greece began to observe the Feast on October 28.


Ananias
October 01

Ananias, Apostle of the 70

Saint Ananias, whose name means "God is gracious," was from Damascus, where by divine revelation he was commanded to baptize the Apostle Paul (Acts 9: 10-17). He completed the course of martyrdom when he was stoned to death during the proconsulate of Lucian.


Romanosmelodist
October 01

Romanos the Melodist

Saint Romanos flourished during the reign of Anastasius (491-518). He was from Emesa of Syria, and apparently was born of Jewish parents, for a hymn written in his honour in Greek says he was "of Hebrew stock," and it has furthermore been noted that he uses many Semitic idioms in his writings. He was baptized an Orthodox Christian, and at some time became a deacon in the Church of Beirut. He was the first composer of the kontakia, the foremost of which is that of the feast of Christ's Nativity, On this day the Virgin .... In composing many of his kontakia. Saint Romanos was inspired by the hymns of Saint Ephraim of Syria.


18_lukewriting
October 01

2nd Sunday of Luke


Allsaint
October 01

John Koukouzelis the Psalti


BACK TO TOP

Gospel and Epistle Readings

Epistle Reading

Prokeimenon. Plagal Fourth Mode. Psalm 75.11,1.
Make your vows to the Lord our God and perform them.
Verse: God is known in Judah; his name is great in Israel.

The reading is from St. Paul's Second Letter to the Corinthians 6:16-18; 7:1.

Brethren, you are the temple of the living God; as God said, "I will live in them and move among them, and I will be their God, and they shall be my people. Therefore come out from them, and be separate from them, says the Lord, and touch nothing unclean; then I will welcome you, and I will be a father to you, and you shall be my sons and daughters, says the Lord Almighty."

Since we have these promises, beloved, let us cleanse ourselves from every defilement of body and spirit, and make holiness perfect in the fear of God.

البروكيمنون. Plagal Fourth Mode. مزمور 75: 11، 1.
أنذِروا وأوفُوا للرّبِّ إلهِكُم
Verse: الله معروف في يهوذا واسمه عظيم في إسرائيل

فصل من رسالة بولس الثانية الى اهل كورنثس 6: 16-18 ; 7: 1.

يَُّا إِخْوَة، أَنْتُمْ هَيْكَلُ اللهِ الْحَيِّ، كَمَا قَالَ اللهُ: ((إِنِّي سَأَسْكُنُ فِيهِمْ وَأَسِيرُ بَيْنَهُمْ، وَأَكُونُ لَهُمْ إِلَهاً وَهُمْ يَكُونُونَ لِي شَعْباً. لِذَلِكَ اخْرُجُوا مِنْ وَسَطِهِمْ وَاعْتَزِلُوا، يَقُولُ الرَّبُّ. وَلاَ تَمَسُّوا نَجِساً فَأَقْبَلَكُمْ، وَأَكُونَ لَكُمْ أَباً وَأَنْتُمْ تَكُونُونَ لِي بَنِينَ وَبَنَاتٍ)) يَقُولُ الرَّبُّ الْقَادِرُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ. فَإِذْ لَنَا هَذِهِ الْمَوَاعِيدُ أَيُّهَا الأَحِبَّاءُ لِنُطَهِّرْ ذَوَاتِنَا مِنْ كُلِّ دَنَسِ الْجَسَدِ وَالرُّوحِ، مُكَمِّلِينَ الْقَدَاسَةَ فِي خَوْفِ اللهِ.

Προκείμενον. Plagal Fourth Mode. ΨΑΛΜΟΙ 75.11,1.
Εὔξασθε καὶ ἀπόδοτε Κυρίῳ τῷ Θεῷ ἡμῶν.
Στίχ. Γνωστὸς ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ ὁ Θεός, ἐν τῷ Ἰσραὴλ μέγα τὸ ὄνομα αὐτοῦ.

τὸ Ἀνάγνωσμα Πρὸς Κορινθίους β' 6:16-18, 7:1.

Ἀδελφοί, ὑμεῖς ἐστε ναὸς Θεοῦ ζῶντος, καθὼς εἶπεν ὁ θεός ὅτι Ἐνοικήσω ἐν αὐτοῖς, καὶ ἐμπεριπατήσω· καὶ ἔσομαι αὐτῶν θεός, καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι λαός. Διὸ, Ἐξέλθετε ἐκ μέσου αὐτῶν καὶ ἀφορίσθητε, λέγει κύριος, καὶ ἀκαθάρτου μὴ ἅπτεσθε· κἀγὼ εἰσδέξομαι ὑμᾶς, καὶ ἔσομαι ὑμῖν εἰς πατέρα, καὶ ὑμεῖς ἔσεσθέ μοι εἰς υἱοὺς καὶ θυγατέρας, λέγει κύριος παντοκράτωρ. Ταύτας οὖν ἔχοντες τὰς ἐπαγγελίας, ἀγαπητοί, καθαρίσωμεν ἑαυτοὺς ἀπὸ παντὸς μολυσμοῦ σαρκὸς καὶ πνεύματος, ἐπιτελοῦντες ἁγιωσύνην ἐν φόβῳ θεοῦ.


Gospel Reading

2nd Sunday of Luke
The Reading is from Luke 6:31-36

The Lord said, "As you wish that men would do to you, do so to them. If you love those who love you, what credit is that to you? For even sinners love those who love them. And if you do good to those who do good to you, what credit is that to you? For even sinners do the same. And if you lend to those from whom you hope to receive, what credit is that to you? Even sinners lend to sinners, to receive as much again. But love your enemies, and do good, and lend, expecting nothing in return; and your reward will be great, and you will be sons of the Most High; for he is kind to the ungrateful and the selfish. Be merciful, even as your Father is merciful."

2nd Sunday of Luke
لوقا 6: 31-36

31 قال الرب كَمَا تُرِيدُونَ أَنْ يَفْعَلَ النَّاسُ بِكُمُ افْعَلُوا أَنْتُمْ أَيْضاً بِهِمْ هَكَذَا. 32وَإِنْ أَحْبَبْتُمُ الَّذِينَ يُحِبُّونَكُمْ ، فَأَيُّ فَضْلٍ لَكُمْ؟ فَإِنَّ الْخُطَاةَ أَيْضاً يُحِبُّونَ الَّذِينَ يُحِبُّونَهُمْ. 33وَإِذَا أَحْسَنْتُمْ إِلَى الَّذِينَ يُحْسِنُونَ إِلَيْكُمْ ، فَأَيُّ فَضْلٍ لَكُمْ؟ فَإِنَّ الْخُطَاةَ أَيْضاً يَفْعَلُونَ هَكَذَا. 34وَإِنْ أَقْرَضْتُمُ الَّذِينَ تَرْجُونَ أَنْ تَسْتَرِدُّوا مِنْهُمْ ، فَأَيُّ فَضْلٍ لَكُمْ؟ فَإِنَّ الْخُطَاةَ أَيْضاً يُقْرِضُونَ الْخُطَاةَ لِكَيْ يَسْتَرِدُّوا مِنْهُمُ الْمِثْلَ. 35بَلْ أَحِبُّوا أَعْدَاءَكُمْ ، وَأَحْسِنُوا وَأَقْرِضُوا وَأَنْتُمْ لاَ تَرْجُونَ شَيْئاً ، فَيَكُونَ أَجْرُكُمْ عَظِيماً وَتَكُونُوا بَنِي الْعَلِيِّ ، فَإِنَّهُ مُنْعِمٌ عَلَى غَيْرِ الشَّاكِرِينَ وَالأَشْرَارِ. 36فَكُونُوا رُحَمَاءَ كَمَا أَنَّ أَبَاكُمْ أَيْضاً رَحِيمٌ. 

 

 

2nd Sunday of Luke
Κατὰ Λουκᾶν 6:31-36

Εἶπεν ὁ Κύριος· καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως. καὶ εἰ ἀγαπᾶτε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ τοὺς ἀγαπῶντας αὐτοὺς ἀγαπῶσι. καὶ ἐὰν ἀγαθοποιῆτε τοὺς ἀγαθοποιοῦντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ τὸ αὐτὸ ποιοῦσι. καὶ ἐὰν δανείζητε παρ᾿ ὧν ἐλπίζετε ἀπολαβεῖν, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; καὶ γὰρ ἁμαρτωλοὶ ἁμαρτωλοῖς δανείζουσιν ἵνα ἀπολάβωσι τὰ ἴσα. πλὴν ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν καὶ ἀγαθοποιεῖτε καὶ δανείζετε μηδὲν ἀπελπίζοντες, καὶ ἔσται ὁ μισθὸς ὑμῶν πολύς, καὶ ἔσεσθε υἱοὶ ὑψίστου, ὅτι αὐτὸς χρηστός ἐστιν ἐπὶ τοὺς ἀχαρίστους καὶ πονηρούς. Γίνεσθε οὖν οἰκτίρμονες, καθὼς καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν οἰκτίρμων ἐστί.


BACK TO TOP

Wisdom of the Fathers

There are three things that impel us towards what is holy: natural instincts, angelic powers and probity of intention. Natural instincts impel us when, for example, we do to others what we would wish them to do to us (cf. Luke 6:31), or when we see someone suffering deprivation or in need and naturally feel compassion. Angelic powers impel us when, being ourselves impelled to something worthwhile, we find we are providentially helped and guided. We are impelled by probity of intention when, discriminating between good and evil, we choose the good.
St. Maximos the Confessor
Second Century on Love no. 32, Philokalia Vol. 2 edited by Palmer, Sherrard and Ware; Faber and Faber pg. 71, 7th century

Every work which does not have love as its beginning and root is nothing.
St. John Chrysostom
Unknown, 4th century

BACK TO TOP

PARISH NEWS

PARISH NEWS

● Pangari Schedule: George Booskos, Peter Liacopulos & Stephanie Farrell,

● Today's coffee hour will be hosted by our Philoptochos Sisters in the Fellowship Hall. If you are hosting the coffee hour please make sure that all products are nut free. We have children with severe nut allergies. Thank you!  Please call or email Faten Dib 609-226-2691 or fattouneh@hotmail.com today and offer to sign up for a Sunday to host the coffee hour!

 Upon arrival at the church we should all open our red liturgy books and sing and read along with our chanters. The ancient tradition of our church is for all of us to fully participate in the Divine Liturgy.

● Attached please find Greek School and Sunday School Registrations for the upcoming school year. Please fill out and return to the office as soon as possible.

Attention all Parish Council Members and Youth Workers: You were sent an email about registering and training with our new Archdiocesan company. Please register, train and screen (if needed) as soon as possible. Thank you.

CHURCH REMINDERS 

Wearing masks is now optional in the church and throughout the community center.
Those who are feeling sick should stay at home.

We will continue to live-stream our church services.

 UPCOMING EVENTS (see attached flyers)

October 7: Ocean City Block Party

October 10: Adult Flu Clinic - Gym

October 15: GOYA Oath & Meeting

October 28: JOY Event

October 29: OXI Day Program

October 29: IOCC Benefit Banquet

November 4: Philoptochos Bid-n-Buy

November 5: General Assembly

November 8-9: St. Nektarios Services

November 15: Christmas Lent Begins

RECEIVING HOLY COMMUNION

Holy Communion is offered to those baptized Orthodox Christians who have prepared themselves for the reception of the Sacrament by prayer and fasting. Blessed Bread is available for all our visitors at the very end of the Divine Liturgy. Our Sunday School students receive Holy Communion first and then we will approach from the center aisles, starting with the front pews, one pew at a time. 

OCTOBER CHURCH SERVICES

 October 5, Thursday evening, Vespers, 6:30 pm., St. Thomas Cherry Hill

 October 6, Friday, Divine Liturgy 9:00 / 10:00 am., Thomas the Apostle

 October 17, Tuesday evening, Vespers, 6:30 pm., St. Luke Broomall

 October 18, Wednesday, Divine Liturgy 9:00 / 10:00 am., St. Luke

 October 23, Monday, Divine Liturgy 9:00 / 10:00 am., James the Apostle

 October 25, Wednesday evening, Vespers, 6:30 pm., St. Demetrios Wildwood

 October 26, Thursday, Divine Liturgy 9:00 / 10:00 am., St. Demetrios Wildwood

 October 28, Saturday, Divine Liturgy 9:00 / 10:00 am., Feast of the Holy Protection

PHILOPTOCOS

Philoptochos will continue to sell Shop Rite Gift Cards. Please see attached flyer with information on how to purchase.

Our first general meeting will be held today in Father's Reception Room after Sunday School. Please make every effort to attend.

BIBLE STUDY 

Our first bible study group will meet on Tuesday, October 3rd at 7:00 via zoom.  

OCEAN CITY BLOCK PARTY

The Ocean City Block Party takes place on Saturday October 7th at 9th Street and Asbury Ave. This is a fundraiser that benefits the Church.  Your help is needed.  If you can lend a hand at all, or just some of the times below it would be appreciated. 
-Friday October 6th help is needed from 4:30p.m. to 5:00p.m. to load the truck at the commercial kitchen.  All of the equipment and supplies will be ready, we just need help getting them onto the truck.
-Saturday October 7th, 9th and Asbury Ave., Ocean City

6:15a.m. to 8:00a.m. at 9th Street and Asbury Ave. in Ocean City - unload the truck and set up;

9:00a.m. to 5:00p.m. any time between these hours help is needed to cut Gyro, make Gyro’s, take customer’s orders for pastries and gyros, run the registers, supply stations, etc.;

4:45p.m. to 5:45p.m. help is needed to load everything onto the truck;

6:15p.m. to 7:30p.m. help is needed at the commercial kitchen to unload the truck, wash items and put away.

Brian Sacco 609-412-2305 briansacco1@gmail.com 

YOUTH SAFETY ANNOUNCEMENT
After Sunday School and/or the Divine Liturgy, all of the children are to stay in the Fellowship Hall with their parents. The gym, classrooms and church areas will be off limits to the children.

SPECIAL TLC ANNOUNCEMENT

In order to ensure the safety of all our TLC children, the following procedures are being implemented effective immediately. During TLC school hours (Monday-Friday, 6:45 a. to 5:30 pm) all parishioners must be either buzzed in through the front door of the community center or must be checked in through the TLC main entrance. Any parishioner who has a key or fob to our facility must follow the same procedures.

MEMORIALS

If you are planning a family memorial, please contact the church office far in advance of the date.

PARKING

Due to safety regulations, please do not park cars along the curb in front of the church and the community center during church services and other events. Thank you!

 

BACK TO TOP