Publish-header
Holy Trinity Church
Publish Date: 2022-10-02
Bulletin Contents
Cyprianjustine
Organization Icon
Holy Trinity Church

General Information

  • Phone:
  • (609) 653-8092
  • Fax:
  • (609) 653-0375
  • Street Address:

  • 7004 Ridge Ave

  • Egg Harbor Township, NJ 08234
  • Mailing Address:

  • 7004 Ridge Ave

  • Egg Harbor Township, NJ 08234


Contact Information
Services Schedule

Sunday Services: Orthros 8:15 am.

                         Divine Liturgy 9:30 am.


Past Bulletins


Hymns of the Day

Resurrectional Apolytikion in the Grave Mode

Thou didst abolish death by Thy Cross; Thou didst open Paradise to the thief; Thou didst transform the myrrh-bearers' lamentation, and didst bid Thine Apostles to preach that Thou art risen, O Christ God, granting great mercy to the world.
Κατέλυσας τῷ Σταυρῷ σου τὸν θάνατον, ἠνέῳξας τῷ Λῃστῇ τὸν Παράδεισον, τῶν Μυροφόρων τὸν θρῆνον μετέβαλες, καὶ τοῖς σοῖς Ἀποστόλοις κηρύττειν ἐπέταξας, ὅτι ἀνέστης Χριστὲ ὁ Θεός, παρέχων τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος.

حطمت بصليبك الموت، وفتحت للص الفردوس، وحولت نوح حاملات الطيب، وأمرت رسلك ان يكرزوا ، بانك قد قمت ايها المسيح الاله ، مانحاً العالم الرحمة العظمى.

Apolytikion for Martyrs Cyprian and Justina in the Fourth Mode

As a sharer of the ways and a successor to the throne of the Apostles, O inspired of God, thou foundest discipline to be a means of ascent to divine vision. Wherefore, having rightly divided the word of truth, thou didst also contest for the Faith even unto blood, O Hieromartyr Cyprian. Intercede with Christ our God that our souls be saved.
Καί τρόπων μέτοχος, καί θρόνων διάδοχος, τών Αποστόλων γενόμενος, τήν πράξιν εύρες Θεόπνευστε, εις θεωρίας επίβασιν, διά τούτο τόν λόγον τής αληθείας ορθοτομών, καί τή πίστει ενήθλησας μέχρις αίματος, Ιερομάρτυς Κυπριανέ, πρέσβευε Χριστώ τώ Θεώ, σωθήναι τάς ψυχάς ημών.

صرت مشابهاً للرسل في أحوالهم وخليقة في كراسيهم، فوجدت بالعمل المرقاة للثاوريا أيها اللاهج بالله . لأجل ذلك تتبعت كلمة الحق باستقامة وجاهدت عن الإيمان حتى الدم أيها الشهيد في الكهنة كبريانوس ويوستينا، فتشفع إلى المسيح الإله أن يخلص نفوسنا.

Seasonal Kontakion in the Second Mode

O Protection of Christians that cannot be put to shame, mediation unto the creator most constant: O despise not the voices of those who have sinned; but be quick, O good one, to come unto our aid, who in faith cry unto thee: Hasten to intercession and speed thou to make supplication, O thou who dost ever protect, O Theotokos, them that honor thee.
Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε. Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι· Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σε.
BACK TO TOP

Saints and Feasts

Cyprianjustine
October 02

The Holy Hieromartyr Cyprian and the Virgin Martyr Justina

Saint Justina who was from Damascus, lived in virginity for the sake of Christ. Saint Cyprian, who was from Antioch, began as an initiate of magic and worshipper of the demons. A certain foolish young man who had been smitten with Justina's beauty hired Cyprian to draw her to love him; when Cyprian had wed every demonic device he knew, and had failed, being repulsed by the power of Christ Whom Justina invoked, he understood the weakness of the demons and came to know the truth. Delivered from demonic delusion, he came to Christ and burned all his books of magic, was baptized, and later ascended the episcopal throne in his country. Later, he and Justina were arrested by the Count of Damascus, and having endured many torments at his hands, they were sent finally to Diocletian in Nicomedia, where they were beheaded about the year 304.


Allsaint
October 02

Theophilus the Confessor


18_lukewriting
October 02

2nd Sunday of Luke


BACK TO TOP

Gospel and Epistle Readings

Epistle Reading

Prokeimenon. Grave Mode. Psalm 28.11,1.
The Lord will give strength to his people.
Verse: Bring to the Lord, O sons of God, bring to the Lord honor and glory.

The reading is from St. Paul's Second Letter to the Corinthians 6:1-10.

Brethren, working together with him, we entreat you not to accept the grace of God in vain. For he says, "At the acceptable time I have listened to you, and helped you on the day of salvation." Behold, now is the acceptable time; behold, now is the day of salvation. We put no obstacle in any one's way, so that no fault may be found with our ministry, but as servants of God we commend ourselves in every way: through great endurance, in afflictions, hardships, calamities, beatings, imprisonments, tumults, labors, watching, hunger; by purity, knowledge, forbearance, kindness, the Holy Spirit, genuine love, truthful speech, and the power of God; with the weapons of righteousness for the right hand and for the left; in honor and dishonor, in ill repute and good repute. We are treated as impostors, and yet are true; as unknown, and yet well known; as dying, and behold we live; as punished, and yet not killed; as sorrowful, yet always rejoicing; as poor, yet making many rich; as having nothing, and yet possessing everything.

البروكيمنون. Grave Mode. مزمور 28 :11 ، 1.
الرب يعطي قوة لشعبه
Verse: قدموا للرب يا أبناء الله قدموا للرب مجداً وكرامة

فصل من رسالة بولس الثانية الى اهل كورنثس 6: 1-10.

يَُّا إِخْوَة، إِذْ نَحْنُ عَامِلُونَ مَعَهُ نَطْلُبُ أَنْ لاَ تَقْبَلُوا نِعْمَةَ اللهِ بَاطِلاً. لأَنَّهُ يَقُولُ: ((فِي وَقْتٍ مَقْبُولٍ سَمِعْتُكَ، وَفِي يَوْمِ خَلاَصٍ أَعَنْتُكَ)). هُوَذَا الآنَ وَقْتٌ مَقْبُولٌ. هُوَذَا الآنَ يَوْمُ خَلاَصٍ. وَلَسْنَا نَجْعَلُ عَثْرَةً فِي شَيْءٍ لِئَلاَّ تُلاَمَ الْخِدْمَةُ. بَلْ فِي كُلِّ شَيْءٍ نُظْهِرُ أَنْفُسَنَا كَخُدَّامِ اللهِ، فِي صَبْرٍ كَثِيرٍ، فِي شَدَائِدَ، فِي ضَرُورَاتٍ، فِي ضِيقَاتٍ، فِي ضَرَبَاتٍ، فِي سُجُونٍ، فِي اضْطِرَابَاتٍ، فِي أَتْعَابٍ، فِي أَسْهَارٍ، فِي أَصْوَامٍ، فِي طَهَارَةٍ، فِي عِلْمٍ، فِي أَنَاةٍ، فِي لُطْفٍ، فِي الرُّوحِ الْقُدُسِ، فِي مَحَبَّةٍ بِلاَ رِيَاءٍ، فِي كَلاَمِ الْحَقِّ، فِي قُوَّةِ اللهِ بِسِلاَحِ الْبِرِّ لِلْيَمِينِ وَلِلْيَسَارِ. بِمَجْدٍ وَهَوَانٍ. بِصِيتٍ رَدِيءٍ وَصِيتٍ حَسَنٍ. كَمُضِلِّينَ وَنَحْنُ صَادِقُونَ. كَمَجْهُولِينَ وَنَحْنُ مَعْرُوفُونَ. كَمَائِتِينَ وَهَا نَحْنُ نَحْيَا. كَمُؤَدَّبِينَ وَنَحْنُ غَيْرُ مَقْتُولِينَ. كَحَزَانَى وَنَحْنُ دَائِماً فَرِحُونَ. كَفُقَرَاءَ وَنَحْنُ نُغْنِي كَثِيرِينَ. كَأَنْ لاَ شَيْءَ لَنَا وَنَحْنُ نَمْلِكُ كُلَّ شَيْءٍ.

Προκείμενον. Grave Mode. ΨΑΛΜΟΙ 28.11,1.
Κύριος ἰσχὺν τῷ λαῷ αὐτοῦ δώσει.
Στίχ. Ἐνέγκατε τῷ Κυρίῳ υἱοὶ Θεοῦ, ἐνέγκατε τῷ Κυρίῳ δόξαν καὶ τιμήν.

τὸ Ἀνάγνωσμα Πρὸς Κορινθίους β' 6:1-10.

Ἀδελφοί, συνεργοῦντες δὲ καὶ παρακαλοῦμεν μὴ εἰς κενὸν τὴν χάριν τοῦ θεοῦ δέξασθαι ὑμᾶς - λέγει γάρ, Καιρῷ δεκτῷ ἐπήκουσά σου, καὶ ἐν ἡμέρᾳ σωτηρίας ἐβοήθησά σοι· ἰδού, νῦν καιρὸς εὐπρόσδεκτος, ἰδού, νῦν ἡμέρα σωτηρίας - μηδεμίαν ἐν μηδενὶ διδόντες προσκοπήν, ἵνα μὴ μωμηθῇ ἡ διακονία· ἀλλʼ ἐν παντὶ συνιστῶντες ἑαυτοὺς ὡς θεοῦ διάκονοι, ἐν ὑπομονῇ πολλῇ, ἐν θλίψεσιν, ἐν ἀνάγκαις, ἐν στενοχωρίαις, ἐν πληγαῖς, ἐν φυλακαῖς, ἐν ἀκαταστασίαις, ἐν κόποις, ἐν ἀγρυπνίαις, ἐν νηστείαις, ἐν ἁγνότητι, ἐν γνώσει, ἐν μακροθυμίᾳ, ἐν χρηστότητι, ἐν πνεύματι ἁγίῳ, ἐν ἀγάπῃ ἀνυποκρίτῳ, ἐν λόγῳ ἀληθείας, ἐν δυνάμει θεοῦ, διὰ τῶν ὅπλων τῆς δικαιοσύνης τῶν δεξιῶν καὶ ἀριστερῶν, διὰ δόξης καὶ ἀτιμίας, διὰ δυσφημίας καὶ εὐφημίας· ὡς πλάνοι καὶ ἀληθεῖς· ὡς ἀγνοούμενοι, καὶ ἐπιγινωσκόμενοι· ὡς ἀποθνῄσκοντες, καὶ ἰδού, ζῶμεν· ὡς παιδευόμενοι, καὶ μὴ θανατούμενοι· ὡς λυπούμενοι, ἀεὶ δὲ χαίροντες· ὡς πτωχοί, πολλοὺς δὲ πλουτίζοντες· ὡς μηδὲν ἔχοντες, καὶ πάντα κατέχοντες.


Gospel Reading

2nd Sunday of Luke
The Reading is from Luke 6:31-36

The Lord said, "As you wish that men would do to you, do so to them. If you love those who love you, what credit is that to you? For even sinners love those who love them. And if you do good to those who do good to you, what credit is that to you? For even sinners do the same. And if you lend to those from whom you hope to receive, what credit is that to you? Even sinners lend to sinners, to receive as much again. But love your enemies, and do good, and lend, expecting nothing in return; and your reward will be great, and you will be sons of the Most High; for he is kind to the ungrateful and the selfish. Be merciful, even as your Father is merciful."

2nd Sunday of Luke
لوقا 6: 31-36

31 قال الرب كَمَا تُرِيدُونَ أَنْ يَفْعَلَ النَّاسُ بِكُمُ افْعَلُوا أَنْتُمْ أَيْضاً بِهِمْ هَكَذَا. 32وَإِنْ أَحْبَبْتُمُ الَّذِينَ يُحِبُّونَكُمْ ، فَأَيُّ فَضْلٍ لَكُمْ؟ فَإِنَّ الْخُطَاةَ أَيْضاً يُحِبُّونَ الَّذِينَ يُحِبُّونَهُمْ. 33وَإِذَا أَحْسَنْتُمْ إِلَى الَّذِينَ يُحْسِنُونَ إِلَيْكُمْ ، فَأَيُّ فَضْلٍ لَكُمْ؟ فَإِنَّ الْخُطَاةَ أَيْضاً يَفْعَلُونَ هَكَذَا. 34وَإِنْ أَقْرَضْتُمُ الَّذِينَ تَرْجُونَ أَنْ تَسْتَرِدُّوا مِنْهُمْ ، فَأَيُّ فَضْلٍ لَكُمْ؟ فَإِنَّ الْخُطَاةَ أَيْضاً يُقْرِضُونَ الْخُطَاةَ لِكَيْ يَسْتَرِدُّوا مِنْهُمُ الْمِثْلَ. 35بَلْ أَحِبُّوا أَعْدَاءَكُمْ ، وَأَحْسِنُوا وَأَقْرِضُوا وَأَنْتُمْ لاَ تَرْجُونَ شَيْئاً ، فَيَكُونَ أَجْرُكُمْ عَظِيماً وَتَكُونُوا بَنِي الْعَلِيِّ ، فَإِنَّهُ مُنْعِمٌ عَلَى غَيْرِ الشَّاكِرِينَ وَالأَشْرَارِ. 36فَكُونُوا رُحَمَاءَ كَمَا أَنَّ أَبَاكُمْ أَيْضاً رَحِيمٌ. 

 

 

2nd Sunday of Luke
Κατὰ Λουκᾶν 6:31-36

Εἶπεν ὁ Κύριος· καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως. καὶ εἰ ἀγαπᾶτε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ τοὺς ἀγαπῶντας αὐτοὺς ἀγαπῶσι. καὶ ἐὰν ἀγαθοποιῆτε τοὺς ἀγαθοποιοῦντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ τὸ αὐτὸ ποιοῦσι. καὶ ἐὰν δανείζητε παρ᾿ ὧν ἐλπίζετε ἀπολαβεῖν, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; καὶ γὰρ ἁμαρτωλοὶ ἁμαρτωλοῖς δανείζουσιν ἵνα ἀπολάβωσι τὰ ἴσα. πλὴν ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν καὶ ἀγαθοποιεῖτε καὶ δανείζετε μηδὲν ἀπελπίζοντες, καὶ ἔσται ὁ μισθὸς ὑμῶν πολύς, καὶ ἔσεσθε υἱοὶ ὑψίστου, ὅτι αὐτὸς χρηστός ἐστιν ἐπὶ τοὺς ἀχαρίστους καὶ πονηρούς. Γίνεσθε οὖν οἰκτίρμονες, καθὼς καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν οἰκτίρμων ἐστί.


BACK TO TOP

Wisdom of the Fathers

There are three things that impel us towards what is holy: natural instincts, angelic powers and probity of intention. Natural instincts impel us when, for example, we do to others what we would wish them to do to us (cf. Luke 6:31), or when we see someone suffering deprivation or in need and naturally feel compassion. Angelic powers impel us when, being ourselves impelled to something worthwhile, we find we are providentially helped and guided. We are impelled by probity of intention when, discriminating between good and evil, we choose the good.
St. Maximos the Confessor
Second Century on Love no. 32, Philokalia Vol. 2 edited by Palmer, Sherrard and Ware; Faber and Faber pg. 71, 7th century

Every work which does not have love as its beginning and root is nothing.
St. John Chrysostom
Unknown, 4th century

BACK TO TOP

PARISH NEWS

PARISH NEWS

Celebrating our 40th Anniversary

 

● Pangari Schedule: Maria Lianidis, Anthony Panetta & Kimberly Malaspina.

● An eight year Trisagion will be held today for Miltiadis Apalakis, husband of Popi Apalakis. May his memory be eternal.

● Coming Soon! Our parish directory is going digital and green! New features will be added to the directory as well. In order to protect access to the directory, please make sure we have your cell phone number on file. (each cell number should be linked to one person). A hard copy will also be available to those who wish to have one.

● Today's coffee hour will be hosted by Popi Apalakis in the Fellowship Hall. If you are hosting the coffee hour please make sure that all products are nut free. We have children with severe nut allergies. Thank you!  Please call or email Faten Dib 609-226-2691 or fattouneh@hotmail.com today and offer to sign up for a Sunday to host the coffee hour!

● GOYA Basketball begins today in Wilmington, DE. Boys JV at 4:00 pm., Girls at 5:00 pm and Boys Varsity at 6:00 pm. Good Luck to our kids and coaches today!

OCTOBER CHURCH SERVICES

 October 5, Wednesday evening, Vespers, St. Thomas Cherry Hill

 October 6, Thursday, Divine Liturgy 9:00 / 10:00 am., Thomas the Apostle

 October 17, Monday evening, Vespers, St. Luke Broomall

 October 18, Tuesday, Divine Liturgy 9:00 / 10:00 am., St. Luke

 October 20, Thursday, Divine Liturgy 9:00 / 10:00 am., St. Gerasimos

 October 25, Tuesday evening, Vespers, St. Demetrios Wildwood

 October 26, Wednesday, Divine Liturgy 9:00 / 10:00 am., St. Demetrios Wildwood

 October 28, Friday, Divine Liturgy 9:00 / 10:00 am., Feast of the Holy Protection

CHURCH REMINDERS 

Wearing masks is now optional in the church and throughout the community center.
Those who are feeling sick should stay at home.

We will continue to live-stream our church services.

 UPCOMING EVENTS (see attached flyers)

October 6: GOYA Welcome Back Gathering

October 8: Ocean City Block Party

October 18: Flu Clinic in our Gym

October 22: JOY Hayride

October 29: Sunday School Teachers and Youth Workers Workshop in Wilmington, DE (NEW DATE)

November 5: Philoptochos Bid-n-Buy

November 13: SUV Raffle Drawing

November 19: 40th Anniversary Banquet

RECEIVING HOLY COMMUNION

Holy Communion is offered to those baptized Orthodox Christians who have prepared themselves for the reception of the Sacrament by prayer and fasting. Blessed Bread is available for all our visitors at the very end of the Divine Liturgy. Our Sunday School students receive Holy Communion first and then we will approach from the center aisles, starting with the front pews, one pew at a time. 

OCEAN CITY BLOCK PARTY

The Ocean City Block Party takes place on Saturday October 8th at 9th Street and Asbury Ave. This is a fundraiser that benefits the Church.  Your help is needed.  If you can lend a hand at all, or just one of the times below it would be appreciated. 
-Friday October 7th help is needed from 4:30p.m. to 5:00p.m. to load the truck at the commercial kitchen.  All of the equipment and supplies will be ready, we just need help getting them onto the truck.
-Saturday October 8th, 9th and Asbury Ave., Ocean City

6:15a.m. to 8:00a.m. at 9th Street and Asbury Ave. in Ocean City - unload the truck and set up;

9:00a.m. to 5:00p.m. any time between these hours help is needed to cut tomatoes, cut Gyro, make Gyro’s, take customer’s orders, run the register, supply stations, etc.;

4:45p.m. to 5:45p.m. help is needed to load everything onto the truck;

6:15p.m. to 7:30p.m. help is needed at the commercial kitchen to unload the truck, wash items and put away.

Please contact Brian Sacco by phone, or text, at 609-412-2305 or briansacco1@gmail.com to let him know if you can help.  Thank You.

TLC BOARD MEETING

Our TLC Board will meet in person on Monday, October 3rd at 6:00 pm.

BIBLE STUDY

Our next bible study group will meet on Tuesday, October 4th at 7:00 via zoom. 

40TH ANNIVERSARY BANQUET MEETING

We will be meeting via Zoom on Wednesday, October 6th at 7:30 pm.

PHILOPTOCHOS NEWS

Philoptochos will continue to sell Shop Rite Gift Cards. Please see attached flyer with information on how to purchase.

Our annual Bid-N-Buy will be held on Saturday, November 5th. Please see attached flyer for details. This year we are asking for monetary donations. Let us do the shopping for you! You can send in your donations to the church office or give to one of our Philoptochos sisters.

TRINITY LEARNING CENTER

We are in great need of staff (16years and older) for the afternoon program. Please contact the school at 609-653-9001

ATTENTION ALL STOCKTON ALUMNI

The Friends of Hellenic Studies are compiling a list of all Holy Trinity Stockton graduates. Please send your name, address and email to Tula Christopoulos at Tula.christopoulos@stockton.edu

 SUNDAY SCHOOL REGISTRATION FORMS

Attached please find the registration forms for the year 2022/2023. Please fill out and return to the church office as soon as possible. Also, please see flyer for Preschool.

GREEK SCHOOL REGISTRATION FORM

Attached please find the registration forms for Greek School. Please fill out and return to the church office as soon as possible.

MEMORIALS

If you are planning a family memorial, please contact the church office far in advance of the date.

PARKING

Due to safety regulations, please do not park cars along the curb in front of the church and the community center during church services and other events. Thank you!

 

BACK TO TOP