Publish-header
Holy Trinity Church
Publish Date: 2022-09-11
Bulletin Contents
Exaltation
Organization Icon
Holy Trinity Church

General Information

  • Phone:
  • (609) 653-8092
  • Fax:
  • (609) 653-0375
  • Street Address:

  • 7004 Ridge Ave

  • Egg Harbor Township, NJ 08234
  • Mailing Address:

  • 7004 Ridge Ave

  • Egg Harbor Township, NJ 08234


Contact Information
Services Schedule

Sunday Services: Orthros 8:15 am.

                         Divine Liturgy 9:30 am.


Past Bulletins


Hymns of the Day

Resurrectional Apolytikion in the Fourth Mode

Having learned the joyful proclamation of the Resurrection from the Angel, and having cast off the ancestral condemnation, the women disciples of the Lord spake to the Apostles exultantly: Death is despoiled and Christ God is risen, granting great mercy to the world.
Τὸ φαιδρὸν τῆς Ἀναστάσεως κήρυγμα, ἐκ τοῦ Ἀγγέλου μαθοῦσαι αἱ τοῦ Κυρίου Μαθήτριαι, καὶ τὴν προγονικὴν ἀπόφασιν ἀπορρίψασαι, τοῖς Ἀποστόλοις καυχώμεναι ἔλεγον· Ἐσκύλευται ὁ θάνατος, ἠγέρθη Χριστὸς ὁ Θεός, δωρούμενος τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος.

ان تلميذات الرب تعلمن من الملاك كرز القيامة البهج وطرحن القضية الجدّية وخاطبن الرسل مفتخرات وقائلات : قد سبي الموت وقام المسيح الاله مانحاً العالم الرحمة العظمى.

Apolytikion for Afterfeast of the Nativity of the Theotokos in the Fourth Mode

Thy Nativity, O Theotokos, hath procliamed joy to the whole world; for from thee hath dawned the Sun of Righteousness, Christ our God, annulling the curse and bestowing the blessing, abolishing death and granting us life everlasting.
Η γέννησίς σου Θεοτόκε, χαράν εμήνυσε πάση τή οικουμένη, εκ σού γάρ ανέτειλεν ο ήλιος τής δικαιοσύνης, Χριστός ο Θεός ημών, καί λύσας τήν κατάραν, έδωκε τήν ευλογίαν, καί καταργήσας τόν θάνατον, εδωρήσατο ημίν ζωήν τήν αιώνιον.

ميلادك يا والدة الإله بشر بالفرح كل المسكونة لأنه منك أشرق شمس العدل المسيح إلهنا فحل اللعنة ووهب البركة وأبطل الموت ومنحنا حياة أبدية.

Seasonal Kontakion in the Fourth Mode

In your holy birth, Immaculate One, Joachim and Anna were rid of the shame of childlessness; Adam and Eve of the corruption of death. And so your people, free of the guilt of their sins, celebrate crying: "The barren one gives birth to the Theotokos, who nourishes our life."
Ιωακείμ καί Άννα όνειδισμού ατεκνίας, καί Αδάμ καί Εύα, εκ τής φθοράς τού θανάτου, ηλευθερώθησαν, Άχραντε, εν τή αγία γεννήσει σου, αυτήν εορτάζει καί ο λαός σου, ενοχής τών πταισμάτων, λυτρωθείς εν τώ κράζειν σοι, Η στείρα τίκτει τήν Θεοτόκον, καί τροφόν τής ζωής ημών.
BACK TO TOP

Saints and Feasts

Exaltation
September 11

Sunday before Holy Cross


Theodoraalexandria
September 11

Theodora of Alexandria

This saint lived in the fifth century. Out of remorse for the adultery that she committed with another man, she fled from her husband's house, renamed herself Theodore, clothed herself as a man, and pretending to be a eunuch, entered a monastery of men. Her identity as a woman was discovered only after her death.


Euphrosynoscook
September 11

Euphrosynos the Cook


Evanthia
September 11

Demetrios & Evanthea the Martyrs & their son Demetrianos


Allsaint
September 11

Sergius and Herman of Valaam, Finland


Allsaint
September 11

Afterfeast of the Nativity of the Theotokos


Allsaint
September 11

Deinol the First Bishop of Bangor


BACK TO TOP

Gospel and Epistle Readings

Epistle Reading

Prokeimenon. Plagal Second Mode. Psalm 27.9,1.
O Lord, save your people and bless your inheritance.
Verse: To you, O Lord, I have cried, O my God.

The reading is from St. Paul's Letter to the Galatians 6:11-18.

Brethren, see with what large letters I am writing to you with my own hand. It is those who want to make a good showing in the flesh that would compel you to be circumcised, and only in order that they may not be persecuted for the cross of Christ. For even those who receive circumcision do not themselves keep the law, but they desire to have you circumcised that they may glory in your flesh. But far be it from me to glory except in the cross of our Lord Jesus Christ, by which the world has been crucified to me, and I to the world. For neither circumcision counts for anything, nor uncircumcision, but a new creation. Peace and mercy be upon all who walk by this rule, upon the Israel of God. Henceforth let no man trouble me; for I bear on my body the marks of Jesus. The grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit, brethren. Amen.

البروكيمنون. Plagal Second Mode. مزمور 27: 9، 1.
خلص يالله شعبك وبارك ميراثك
Verse: إليك يا رب صرخت، إلهي

فصل من رسالة بولس الاولى الى غلاطية 6: 11-18.

يَُّا إِخْوَة، اُنْظُرُوا، مَا أَكْبَرَ الأَحْرُفَ الَّتِي كَتَبْتُهَا إِلَيْكُمْ بِيَدِي! جَمِيعُ الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَعْمَلُوا مَنْظَراً حَسَناً فِي الْجَسَدِ، هَؤُلاَءِ يُلْزِمُونَكُمْ أَنْ تَخْتَتِنُوا، لِئَلاَّ يُضْطَهَدُوا لأَجْلِ صَلِيبِ الْمَسِيحِ فَقَطْ. لأَنَّ الَّذِينَ يَخْتَتِنُونَ هُمْ لاَ يَحْفَظُونَ النَّامُوسَ، بَلْ يُرِيدُونَ أَنْ تَخْتَتِنُوا أَنْتُمْ لِكَيْ يَفْتَخِرُوا فِي جَسَدِكُمْ. وَأَمَّا مِنْ جِهَتِي، فَحَاشَا لِي أَنْ أَفْتَخِرَ إِلاَّ بِصَلِيبِ رَبِّنَا يَسُوعَ الْمَسِيحِ، الَّذِي بِهِ قَدْ صُلِبَ الْعَالَمُ لِي وَأَنَا لِلْعَالَمِ. لأَنَّهُ فِي الْمَسِيحِ يَسُوعَ لَيْسَ الْخِتَانُ يَنْفَعُ شَيْئاً وَلاَ الْغُرْلَةُ، بَلِ الْخَلِيقَةُ الْجَدِيدَةُ. فَكُلُّ الَّذِينَ يَسْلُكُونَ بِحَسَبِ هَذَا الْقَانُونِ عَلَيْهِمْ سَلاَمٌ وَرَحْمَةٌ، وَعَلَى إِسْرَائِيلِ اللهِ. فِي مَا بَعْدُ لاَ يَجْلِبُ أَحَدٌ عَلَيَّ أَتْعَاباً، لأَنِّي حَامِلٌ فِي جَسَدِي سِمَاتِ الرَّبِّ يَسُوعَ.نِعْمَةُ رَبِّنَا يَسُوعَ الْمَسِيحِ مَعَ رُوحِكُمْ أَيُّهَا الإِخْوَةُ. آمِينَ.

Προκείμενον. Plagal Second Mode. ΨΑΛΜΟΙ 27.9,1.
Σῶσον, Κύριε τὸν λαὸν σου καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν σου.
Στίχ. Πρὸς σἐ, Κύριε, κεκράξομαι ὁ Θεός μου.

τὸ Ἀνάγνωσμα Πρὸς Γαλάτας 6:11-18.

Ἀδελφοί, ἴδετε πηλίκοις ὑμῖν γράμμασιν ἔγραψα τῇ ἐμῇ χειρί. Ὅσοι θέλουσιν εὐπροσωπῆσαι ἐν σαρκί, οὗτοι ἀναγκάζουσιν ὑμᾶς περιτέμνεσθαι, μόνον ἵνα μὴ τῷ σταυρῷ τοῦ Χριστοῦ διώκωνται. Οὐδὲ γὰρ οἱ περιτετμημένοι αὐτοὶ νόμον φυλάσσουσιν, ἀλλὰ θέλουσιν ὑμᾶς περιτέμνεσθαι, ἵνα ἐν τῇ ὑμετέρᾳ σαρκὶ καυχήσωνται. Ἐμοὶ δὲ μὴ γένοιτο καυχᾶσθαι εἰ μὴ ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ· διʼ οὗ ἐμοὶ κόσμος ἐσταύρωται, κἀγὼ τῷ κόσμῳ. Ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ οὔτε περιτομή τι ἰσχύει, οὔτε ἀκροβυστία, ἀλλὰ καινὴ κτίσις. Καὶ ὅσοι τῷ κανόνι τούτῳ στοιχήσουσιν, εἰρήνη ἐπʼ αὐτούς, καὶ ἔλεος, καὶ ἐπὶ τὸν Ἰσραὴλ τοῦ θεοῦ. Τοῦ λοιποῦ, κόπους μοι μηδεὶς παρεχέτω· ἐγὼ γὰρ τὰ στίγματα τοῦ κυρίου Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματί μου βαστάζω. Ἡ χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ τοῦ πνεύματος ὑμῶν, ἀδελφοί. Ἀμήν.


Gospel Reading

Sunday before Holy Cross
The Reading is from John 3:13-17

The Lord said, "No one has ascended into heaven but he who descended from heaven, the Son of man who is in heaven. And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, so must the Son of man be lifted up, that whoever believes in him may have eternal life.

"For God so loved the world that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. For God sent the Son into the world, not to condemn the world, but that the world might be saved through him."

Sunday before Holy Cross
يوحنا 3: 13-17

13 في ذلك الزمان قال يسوع َلَيْسَ أَحَدٌ صَعِدَ إِلَى السَّمَاءِ إِلاَّ الَّذِي نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، ابْنُ الإِنْسَانِ الَّذِي هُوَ فِي السَّمَاءِ.14((وَكَمَا رَفَعَ مُوسَى الْحَيَّةَ فِي الْبَرِّيَّةِ هَكَذَا يَنْبَغِي أَنْ يُرْفَعَ ابْنُ الإِنْسَان، 15لِكَيْ لاَ يَهْلِكَ كُلُّ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ بَلْ تَكُونُ لَهُ الْحَيَاةُ الأَبَدِيَّةُ. 16 لأَنَّهُ هَكَذَا أَحَبَّ اللَّهُ الْعَالَمَ حَتَّى بَذَلَ ابْنَهُ الْوَحِيدَ، لِكَيْ لاَ يَهْلِكَ كُلُّ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ، بَلْ تَكُونُ لَهُ الْحَيَاةُ الأَبَدِيَّةُ. 17 لأَنَّهُ لَمْ يُرْسِلِ اللَّهُ ابْنَهُ إِلَى الْعَالَمِ لِيَدِينَ الْعَالَمَ، بَلْ لِيَخْلُصَ بِهِ الْعَالَمُ.

 

 

Sunday before Holy Cross
Κατὰ Ἰωάννην 3:13-17

Εἶπεν ὁ Κύριος· καὶ οὐδεὶς ἀναβέβηκεν εἰς τὸν οὐρανὸν εἰ μὴ ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς, ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὁ ὤν ἐν τῷ οὐρανῷ. καὶ καθὼς Μωϋσῆς ὕψωσε τὸν ὄφιν ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὕτως ὑψωθῆναι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται ἀλλ' ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον. Οὕτω γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται ἀλλ' ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον. οὐ γὰρ ἀπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ εἰς τὸν κόσμον ἵνα κρίνῃ τὸν κόσμον, ἀλλ' ἵνα σωθῇ ὁ κόσμος δι' αὐτοῦ.


BACK TO TOP

Wisdom of the Fathers

Our Redeemer and Maker, Who was Son of God before the ages, became Son of Man at the end of ages. Thus the One Who, through the power of His divinity, had created us to enjoy the happiness of everlasting life, might Himself restore us, through the weakness of our humanity, to recover the life we had lost.
St. Bede the Venerable
Homilies on the Gospels, 2.18. 7th Century. Taken from: Ancient Christian Commentary on Scripture. Vol: John 1-10. Intervarsity Press, 2006, p. 126.

For since Nicodemus had said, "We know that Thou art a teacher come from God," on this very point He sets him right, all but saying, "Think Me not a teacher in such manner as were the many of the prophets who were of earth, for I have come from heaven (but) now. None of the prophets hath ascended up thither, but I dwell there."
St. John Chrysostom
Homily 27 on John 3, 4th Century

BACK TO TOP

PARISH NEWS

PARISH NEWS

Celebrating our 40th Anniversary

Pangari Schedule: Charles Krome, Stephanie Farrell & Nick Kafkalas.

Greeter Schedule: George Booskos.

A one hundred year memorial will be held today in memory of all those who were killed during the Great Catastrophe and the Burning of Smyrna in 1922.

As we begin this new Church Year, we want to remind everyone that we will have our Annual Youth Prayer Service and Blessing at the conclusion of the Divine Liturgy today.  We are urging all children, teachers, coaches, and advisors to be present for this special occasion.

Today's coffee hour will be hosted by the Friends of Hellenic Studies of Stockton University in honor of all those who were killed during the Great Catastrophe and the Burning of Smyrna in 1922, in the Fellowship Hall. If you are hosting the coffee hour please make sure that all products are nut free. We have children with severe nut allergies. Thank you!  Please call or email Faten Dib 609-226-2691 or fattouneh@hotmail.com today and offer to sign up for a Sunday to host the coffee hour!

SEPTEMBER CHURCH SERVICES

 September 14, Wednesday, Divine Liturgy 9:00 / 10:00 am., Elevation of the Holy Cross

 September 16, Friday, Divine Liturgy 9:00 / 10:00 am., St. Euphemia

 September 16, Friday evening, Great Vespers 7:00 pm., St. Sophia in Jeffersonville, PA

† September 17, Saturday, Divine Liturgy 9:00 / 10:00 am., St. Sophia & Her Three Daughters

  September 23, Friday, Divine Liturgy 9:00 / 10:00 am., Conception of John the Baptist

 September 26, Monday, Divine Liturgy 9:00 / 10:00 am., Falling Asleep of John the Evangelist

CHURCH REMINDERS 

Wearing masks is now optional in the church and throughout the community center.
Those who are feeling sick should stay at home.

We will continue to live-stream our church services.

 UPCOMING EVENTS (see attached flyers)

September 11: School Blessing

September 12: Greek School Begins

September 18: Church Closed - Ocean Grove Liturgy

September 25: First Day of Sunday School

October 8: Ocean City Block Party

November 5: Philoptochos Bid-n-Buy

November 13: SUV Raffle Drawing

November 19: 40th Anniversary Banquet

RECEIVING HOLY COMMUNION

Holy Communion is offered to those baptized Orthodox Christians who have prepared themselves for the reception of the Sacrament by prayer and fasting. Blessed Bread is available for all our visitors at the very end of the Divine Liturgy. Our Sunday School students receive Holy Communion first and then we will approach from the center aisles, starting with the front pews, one pew at a time. 

PARISH COUNCIL MEETING

There is a parish council meeting on Monday, September 12th at 6:00 pm.

PHILOPTOCHOS NEWS

Philoptochos will continue to sell Shop Rite Gift Cards. Please see attached flyer with information on how to purchase.

Philoptochos meeting today, following the Divine Liturgy in Father's Reception Room.

Our annual Bid-N-Buy will be held on Saturday, November 5th. Please see attached flyer for details. This year we are asking for monetary donations. Let us do the shopping for you! You can send in your donations to the church office or give to one of our Philoptochos sisters.

GOYA BASKETBALL PARENT MEETING

On Tuesday evening, September 13, at 7:00 p.m., there will be a zoom meeting for all the parents of GOYA basketball players.  It is very important that at least one parent participates in this important informational meeting.
 

TRINITY LEARNING CENTER

We are in great need of staff (16years and older) for the afternoon program. Please contact the school at 609-653-9001

ATTENTION ALL STOCKTON ALUMNI

The Friends of Hellenic Studies are compiling a list of all Holy Trinity Stockton graduates. Please send your name, address and email to Tula Christopoulos at Tula.christopoulos@stockton.edu

 SUNDAY SCHOOL REGISTRATION FORMS

Attached please find the registration forms for the year 2022/2023. Please fill out and return to the church office as soon as possible. Also, please see flyer for Preschool.

GREEK SCHOOL REGISTRATION FORM

Attached please find the registration forms for Greek School. Please fill out and return to the church office as soon as possible.

MEMORIALS

If you are planning a family memorial, please contact the church office far in advance of the date.

PARKING

Due to safety regulations, please do not park cars along the curb in front of the church and the community center during church services and other events. Thank you!

 

BACK TO TOP