Publish-header
Holy Trinity Church
Publish Date: 2019-10-13
Bulletin Contents
Allsaint
Organization Icon
Holy Trinity Church

General Information

 • Phone:
 • (207) 783-6795
 • Fax:
 • (207) 783-6795
 • Street Address:

 • 155 Hogan Rd.

 • Lewiston, ME 04240
 • Mailing Address:

 • PO Box 1344

 • Lewiston, ME 04243-1344


Contact Information

Services Schedule

Sunday Services

Orthros 9:00 AM

Divine Liturgy 10:00 AM

Weekday Services

       please check Parish Calendar for scheduled Holy Day Services

 

 

 


Past Bulletins


Holy Trinity News

%ce%91%ce%b3%ce%b9%ce%b1_%ce%a4%cf%81%ce%b9%ce%b1%cf%82

Sunday, October 13, 2019

Sunday of the 7th Ecumenical Council

Κυριακή της Ζ' Οικουμενικής Συνόδου

Orthos 9:00AM followed by the Divine Liturgy 10:00AM

 

Announcements for Week of October 13:

Commemorated today:  

Saturday's Apple Picking Outing was canceled due to the weather.  This will be rescheduled.  Please let Ff. Jon know, if you prefer Saturday or Sunday for the event.

Holy Days this Week:

 • Monday, October 14:  Sts. Nazarios and Gervasios
 • Tuesday, October 15:  Loukianos the Hieromartyr
 • Wednesday, October 16:  Longinos the Centurion
 • Thursday, October 17:  Hosea the Prophet
 • Friday, October 18:  Luke the Apostle and Evangelisst
 • Saturday, October 19:  Joel the Prophet

Did you know?  Tray 2 was original designated for maintenance/improvements to our church.  In the past few years the funds collected in tray 2 were used for general operating expenses.  The Parish Council has voted and agreed that these funds will, once again, be kept in a separate fund from the general expenses and will be used for their original purpose of improvements and large maintenance projects, unless otherwise announced.

 

Upcoming Events & Services:

 October 18:  Feast of the Apostle & Evangelist Luke - Orthos 9:00AM | Divine Liturgy 10:00AM

 October 21:  Parish Council Meeting 6:30PM

October 23:  St. Iakovos, the brother of our Lord - Orthos 9:00AM | Divine Liturgy 10:00AM

October 25:  Vespers at St. Demetrios in Saco Feast of Demetrios the Great Martyr at 6:00 PM

October 26:  Feast of Demetrios the Great Martyr - Orthos 9:00AM | Divine Liturgy 10:00AM

November 2:  Bangor Greek Dance, Wellman Commons, 300 Union St., Bangor  Tickets: $30 in advance $35 at the door

November 17:  Fall 2019 General Assembly following the Divine Liturgy

Stewardship & Donations can now be made online.  The link for secure payments is on our web pageHoly Trinity Greek Orthodox Church  or by clicking here support Holy Trinity

 

Please consider sponsoring the coffee hours.  Click on the link to sign up Holy Trinity Fellowship/Memorial Sign-up Sheet  This link will bring you to the sign up page.  Please allow about 5 minutes for your changes to be saved and viewed on the view page.

 

BACK TO TOP

Message from Fr. Jon

Fr_jon

Pastoral Message

10/13/2019

Apple Picking Family Outing
The apple picking family outing will be rescheduled for another date in October. Please let me know if you prefer a Saturday or Sunday.  God bless our families. 
 
Fr. Basil has invited us for the paternal feast day Great Vespers for St Demetrios in Saco at 6 PM on Friday, October 25, 2019. There will be a reception to follow. 
 
The next day, Saturday, October 26, 2019 we will celebrate Orthros/Liturgy at 9/10 AM here at Holy Trinity. A blessed name day for all who celebrate these saints. 
 
Love,
 
Fr. Jon

BACK TO TOP

Stewardship 2019

  2019 Stewardship Form

  2019 Stewardship Form

  It takes approximately $3000 per week to operate our church. Stewardship is the primary means where the church supports itself and continues it's ministries. Completed Stewardship Form may be emailed to holytrinitymaine@gmail.com


  Sunday Church School Registration 2019-2020

  Sunday Church School Registration 2019-2020

  Our youth are so important. Let's make sure to support them at Holy Trinity. Below is an attached registration form and schedule for the new church year. Please email Presbytera Barbara at bpemanuelson@gmail.com to let us know what you can donate! Also, make sure to come to Liturgy at 10am this Sunday. I will giving a youth sermon!


BACK TO TOP

Other News

2019 Coffee Hour Sponsors

DATE

FELLOWSHIP SPONSOR

MEMORIAL

NOTES

October 13

 Stephanie & Rick Dustin

 

 

October 20

 

 

 

October 27

 

 

 

November 3

 

 

 

November 10

 Pelletier, Stass, Vlachas

 

 

November 17

 

 

 

November 24

 

 

 

December 1

 

 

 

December 8

 

 

 

December 15

 

 

 

December 22

 

 

 

December 29

 

 

 

Please sign up to sponsor the coffee hour Holy Trinity Fellowship Sign-up Sheet


2019 Parish Council

John Carson, President

Stella Gamatoni

Melissa Landry, Vice President

John Kroeger

Peter Vayanos Secretary

Steve Mihalakis

Mike Pelletier, Treasurer

Peter Mars

Dina Medouris

Roger Park

John Kesaris

Jaye Goulet

   

 


Dancing With the Greeks


BACK TO TOP

Hymns of the Day

Resurrectional Apolytikion in the Plagal Fourth Mode

From on High did You descend, O merciful Lord, for us did You endure, three days in the tomb that we may be, released from passions in this world, You who are our resurrection and our life Glory unto You O Lord.
Ἐξ ὕψους κατῆλθες ὁ εὔσπλαγχνος, ταφὴν καταδέξω τριήμερον, ἵνα ἡμᾶς ἐλευθερώσῃς τῶν παθῶν. Ἡ ζωὴ καὶ ἡ Ἀνάστασις ἡμῶν, Κύριε δόξα σοι.

Apolytikion for Sun. of the 7th Ecumenical Council in the Plagal Fourth Mode

Most glorified art Thou, O Christ our God, Who hast established our Fathers as luminous stars upon the earth, and through them didst guide us all to the true Faith. O Most Merciful One, glory be to Thee.
Ὑπερδεδοξασμένος εἶ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ φωστῆρας ἐπὶ γῆς τοὺς Πατέρας ἡμῶν θεμελιώσας, καὶ δι' αὐτῶν πρὸς τὴν ἀληθινὴν πίστιν, πάντας ἡμᾶς ὁδηγήσας· πολυεύσπλαγχνε, δόξα σοι.

Seasonal Kontakion in the Second Mode

O Protection of Christians that cannot be put to shame, mediation unto the creator most constant: O despise not the voices of those who have sinned; but be quick, O good one, to come unto our aid, who in faith cry unto thee: Hasten to intercession and speed thou to make supplication, O thou who dost ever protect, O Theotokos, them that honor thee.
Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε. Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι· Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σε.
BACK TO TOP

Gospel and Epistle Readings

Matins Gospel Reading

Sixth Orthros Gospel
Κατὰ Λουκᾶν 24:36-53

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ὁ ᾿Ιησοῦς ἔστη ἐν μέσῳ αὐτῶν καὶ λέγει αὐτοῖς· εἰρήνη ὑμῖν. πτοηθέντες δὲ καὶ ἔμφοβοι γενόμενοι ἐδόκουν πνεῦμα θεωρεῖν. καὶ εἶπεν αὐτοῖς· τί τεταραγμένοι ἐστέ, καὶ διατί διαλογισμοὶ ἀναβαίνουσιν ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν; ἴδετε τὰς χεῖράς μου καὶ τοὺς πόδας μου, ὅτι αὐτὸς ἐγώ εἰμι· ψηλαφήσατέ με καὶ ἴδετε, ὅτι πνεῦμα σάρκα καὶ ὀστέα οὐκ ἔχει καθὼς ἐμὲ θεωρεῖτε ἔχοντα. καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐπέδειξεν αὐτοῖς τὰς χεῖρας καὶ τοὺς πόδας. ἔτι δὲ ἀπιστούντων αὐτῶν ἀπὸ τῆς χαρᾶς καὶ θαυμαζόντων εἶπεν αὐτοῖς· ἔχετέ τι βρώσιμον ἐνθάδε; οἱ δὲ ἐπέδωκαν αὐτῷ ἰχθύος ὀπτοῦ μέρος καὶ ἀπὸ μελισσίου κηρίου, καὶ λαβὼν ἐνώπιον αὐτῶν ἔφαγεν. εἶπε δὲ αὐτοῖς· οὗτοι οἱ λόγοι οὓς ἐλάλησα πρὸς ὑμᾶς ἔτι ὢν σὺν ὑμῖν, ὅτι δεῖ πληρωθῆναι πάντα τὰ γεγραμμένα ἐν τῷ νόμῳ Μωϋσέως καὶ προφήταις καὶ ψαλμοῖς περὶ ἐμοῦ. τότε διήνοιξεν αὐτῶν τὸν νοῦν τοῦ συνιέναι τὰς γραφάς, καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὅτι οὕτω γέγραπται καὶ οὕτως ἔδει παθεῖν τὸν Χριστὸν καὶ ἀναστῆναι ἐκ νεκρῶν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ, καὶ κηρυχθῆναι ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ μετάνοιαν καὶ ἄφεσιν ἁμαρτιῶν εἰς πάντα τὰ ἔθνη, ἀρξάμενον ἀπὸ ῾Ιερουσαλήμ. ὑμεῖς δέ ἐστε μάρτυρες τούτων. καὶ ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πατρός μου ἐφ᾿ ὑμᾶς· ὑμεῖς δὲ καθίσατε ἐν τῇ πόλει ῾Ιερουσαλὴμ ἕως οὗ ἐνδύσησθε δύναμιν ἐξ ὕψους.

᾿Εξήγαγε δὲ αὐτοὺς ἔξω ἕως εἰς Βηθανίαν, καὶ ἐπάρας τὰς χεῖρας αὐτοῦ εὐλόγησεν αὐτούς. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εὐλογεῖν αὐτὸν αὐτοὺς διέστη ἀπ᾿ αὐτῶν καὶ ἀνεφέρετο εἰς τὸν οὐρανόν. καὶ αὐτοὶ προσκυνήσαντες αὐτὸν ὑπέστρεψαν εἰς ῾Ιερουσαλὴμ μετὰ χαρᾶς μεγάλης, καὶ ἦσαν διὰ παντὸς ἐν τῷ ἱερῷ αἰνοῦντες καὶ εὐλογοῦντες τὸν Θεόν. ἀμήν.

Sixth Orthros Gospel
The Reading is from Luke 24:36-53

At that time, Jesus, having risen from the dead, stood in the midst of his disciples and said to them, "Peace to you." But they were startled and frightened, and supposed that they saw a spirit. And he said to them, "Why are you troubled, and why do questionings rise in your hearts? See my hands and feet, that it is I myself; handle me, and see; for a spirit has not flesh and bones as you see that I have." And when he said this, he showed them his hands and his feet. And while they still disbelieved for joy, and wondered, he said to them, "Have you anything here to eat?" They gave him a piece of broiled fish, and he took it and ate before them.

Then he said to them, "These are my words which I spoke to you, while I was still with you, that everything written about me in the law of Moses and the prophets and the psalms must be fulfilled. Then he opened their minds to understand the scriptures, and said to them, "Thus it is written, that the Christ should suffer and on the third day rise from the dead, and that repentance and forgiveness of sins should be preached in his name to all nations, beginning from Jerusalem. You are witnesses of these things. And behold, I send the promise of my Father upon you; but stay in the city, until you are clothed with power from on high."

Then he led them out as far as Bethany, and lifting up his hands, he blessed them. While he blessed them, he parted from them, and was carried up into heaven. And they worshiped him, and they returned to Jerusalem with great joy, and were continually in the temple blessing God.


Epistle Reading

Προκείμενον. Fourth Mode. Δανιήλ 3.26-27.
Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ Θεὸς τῶν Πατέρων ἡμῶν.
Στίχ. Ὅτι δίκαιος εἶ ἐπὶ πᾶσιν, οἷς ἐποίησας ἡμῖν.

τὸ Ἀνάγνωσμα Πρὸς Τίτον 3:8-15.

Πιστὸς ὁ λόγος, καὶ περὶ τούτων βούλομαί σε διαβεβαιοῦσθαι, ἵνα φροντίζωσιν καλῶν ἔργων προΐστασθαι οἱ πεπιστευκότες θεῷ. ταῦτά ἐστιν καλὰ καὶ ὠφέλιμα τοῖς ἀνθρώποις · μωρὰς δὲ ζητήσεις καὶ γενεαλογίας καὶ ἔριν καὶ μάχας νομικὰς περιΐστασο, εἰσὶν γὰρ ἀνωφελεῖς καὶ μάταιοι. αιῥετικὸν ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ, εἰδὼς ὅτι ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτος καὶ ἁμαρτάνει, ὢν αὐτοκατάκριτος. Ὅταν πέμψω Ἀρτεμᾶν πρὸς σὲ ἢ Τυχικόν, σπούδασον ἐλθεῖν πρός με εἰς Νικόπολιν, ἐκεῖ γὰρ κέκρικα παραχειμάσαι. Ζηνᾶν τὸν νομικὸν καὶ Ἀπολλῶν σπουδαίως πρόπεμψον, ἵνα μηδὲν αὐτοῖς λείπῃ. μανθανέτωσαν δὲ καὶ οἱ ἡμέτεροι καλῶν ἔργων προΐστασθαι εἰς τὰς ἀναγκαίας χρείας, ἵνα μὴ ὦσιν ἄκαρποι. Ἀσπάζονταί σε οἱ μετ ᾽ἐμοῦ πάντες. Ἄσπασαι τοὺς φιλοῦντας ἡμᾶς ἐν πίστει. ἡ χάρις μετὰ πάντων ὑμῶν.

Prokeimenon. Fourth Mode. Daniel 3.26,27.
Blessed are you, O Lord, the God of our fathers.
Verse: For you are just in all you have done.

The reading is from St. Paul's Letter to Titus 3:8-15.

Titus, my son, the saying is sure. I desire you to insist on these things, so that those who have believed in God may be careful to apply themselves to good deeds; these are excellent and profitable to men. But avoid stupid controversies, genealogies, dissensions, and quarrels over the law, for they are unprofitable and futile. As for a man who is factious, after admonishing him once or twice, have nothing more to do with him, knowing that such a person is perverted and sinful; he is self-condemned.

When I send Artemas or Tychicos to you, do your best to come to me at Nicopolis, for I have decided to spend the winter there. Do your best to speed Zenas the lawyer and Apollos on their way; see that they lack nothing. And let our people learn to apply themselves to good deeds, so as to help cases of urgent need, and not to be unfruitful.

All who are with me send greeting to you. Greet those who love us in the faith. Grace be with you all. Amen.


Gospel Reading

Sunday of the 7th Ecumenical Council
Κατὰ Λουκᾶν 8:5-15

Εἶπεν ὁ Κύριος τήν παραβολὴν ταύτην· Ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπεῖραι τὸν σπόρον αὐτοῦ. καὶ ἐν τῷ σπείρειν αὐτὸν ὃ μὲν ἔπεσε παρὰ τὴν ὁδόν, καὶ κατεπατήθη, καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατέφαγεν αὐτό· καὶ ἕτερον ἔπεσεν ἐπὶ τὴν πέτραν, καὶ φυὲν ἐξηράνθη διὰ τὸ μὴ ἔχειν ἰκμάδα· καὶ ἕτερον ἔπεσεν ἐν μέσῳ τῶν ἀκανθῶν, καὶ συμφυεῖσαι αἱ ἄκανθαι ἀπέπνιξαν αὐτό. καὶ ἕτερον ἔπεσεν εἰς τὴν γῆν τὴν ἀγαθήν, καὶ φυὲν ἐποίησε καρπὸν κατονταπλασίονα. ταῦτα λέγων ἐφώνει· ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω. ᾿Επηρώτων δὲ αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες· τίς εἴη ἡ παραβολὴ αὕτη; ὁ δὲ εἶπεν· ὑμῖν δέδοται γνῶναι τὰ μυστήρια τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, τοῖς δὲ λοιποῖς ἐν παραβολαῖς, ἵνα βλέποντες μὴ βλέπωσι καὶ ἀκούοντες μὴ συνιῶσιν. ἔστι δὲ αὕτη ἡ παραβολή· ὁ σπόρος ἐστὶν ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ· οἱ δὲ παρὰ τὴν ὁδόν εἰσιν οἱ ἀκούσαντες, εἶτα ἔρχεται ὁ διάβολος καὶ αἴρει τὸν λόγον ἀπὸ τῆς καρδίας αὐτῶν, ἵνα μὴ πιστεύσαντες σωθῶσιν. οἱ δὲ ἐπὶ τῆς πέτρας οἳ ὅταν ἀκούσωσι, μετὰ χαρᾶς δέχονται τὸν λόγον, καὶ οὗτοι ῥίζαν οὐκ ἔχουσιν, οἳ πρὸς καιρὸν πιστεύουσι καὶ ἐν καιρῷ πειρασμοῦ ἀφίστανται. τὸ δὲ εἰς τὰς ἀκάνθας πεσόν, οὗτοί εἰσιν οἱ ἀκούσαντες, καὶ ὑπὸ μεριμνῶν καὶ πλούτου καὶ ἡδονῶν τοῦ βίου πορευόμενοι συμπνίγονται καὶ οὐ τελεσφοροῦσι. τὸ δὲ ἐν τῇ καλῇ γῇ, οὗτοί εἰσιν οἵτινες ἐν καρδίᾳ καλῇ καὶ ἀγαθῇ ἀκούσαντες τὸν λόγον κατέχουσι καὶ καρποφοροῦσιν ἐν ὑπομονῇ. ταῦτα λέγων ἐφώνει· ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω.

Sunday of the 7th Ecumenical Council
The Reading is from Luke 8:5-15

The Lord said this parable: "A sower went out to sow his seed; and as he sowed, some fell along the path, and was trodden under foot, and the birds of the air devoured it. And some fell on the rock; and as it grew up, it withered away, because it had no moisture. And some fell among thorns; and the thorns grew with it and choked it. And some fell into good soil and grew, and yielded a hundredfold." And when his disciples asked him what this parable meant, he said, "To you it has been given to know the secrets of the kingdom of God; but for others they are in parables, so that seeing they may not see, and hearing they may not understand. Now the parable is this: The seed is the word of God. The ones along the path are those who have heard; then the devil comes and takes away the word from their hearts, that they may not believe and be saved. And the ones on the rock are those who, when they hear the word, receive it with joy; but these have no root, they believe for a while and in time of temptation fall away. And as for what fell among the thorns, they are those who hear, but as they go on their way they are choked by the cares and riches and pleasures of life, and their fruit does not mature. And as for that in the good soil, they are those who, hearing the word, hold it fast in an honest and good heart, and bring forth fruit with patience." As he said these things, he cried out "He who has ears to hear, let him hear."


BACK TO TOP

Holy Trinity Calendar

 • Holy Trinity Calendar

  October 13 to October 27, 2019

  Sunday, October 13

  9:00AM Orthros

  10:00AM Divine Liturgy

  Monday, October 14

  6:00PM Catechism

  Friday, October 18

  Apostle & Evangelist Luke

  9:00AM Orthros

  10:00AM Divine Liturgy

  Saturday, October 19

  10:00AM Apple Picking at Boothby's

  Sunday, October 20

  9:00AM Orthros

  10:00AM Divine Liturgy

  Monday, October 21

  6:30PM Parish Council Meeting

  Tuesday, October 22

  6:30PM Catechism - Karlton

  Wednesday, October 23

  St. Iakovos, the brother of our Lord

  9:00AM Orthos - St. Iakovos Brother of the Lord

  10:00AM St. Iakovos - Divine Liturgy

  Friday, October 25

  6:00PM Great Vespers @ St. Demetrios in Saco w/ reception

  Saturday, October 26

  9:00AM Demetrios the Myrrh-Streamer - Orthros

  10:00AM Demetrios the Myrrh-Streamer - Liturgy

  Sunday, October 27

  9:00AM Orthros

  10:00AM Divine Liturgy

BACK TO TOP

Saints and Feasts

Allsaint
October 13

Meletios of Pegas, Patriarch of Alexandria


Allsaint
October 13

Florentios the Martyr of Thessaloniki


Chryse
October 13

Chryssi the New Martyr of Greece


BACK TO TOP

Wisdom of the Fathers

For by seed here He means His doctrine, and by land, the souls of men, and by the sower, Himself .... For as the sower makes no distinction in the land submitted to him, but simply and indifferently casts his seed; so He Himself too makes no distinction of rich and poor, of wise and unwise, of slothful or diligent, of brave or cowardly; but He discourses unto all, fulfilling His part, although foreknowing the results.
St. John Chrysostom
Homily 44 on Matthew 12, 4th Century

When you see life's pleasures, beware that they might not distract you, for they conceal death's snares. Likewise a fisherman casts not his hook to no purpose. As bait for his hook, the enemy uses the delusion of sensuality to arouse desire, that he might thereby catch men's souls and subject them to himself. A soul which has been caught to serve the enemy's will then serves as a snare for other souls, for it conceals the grief of sin with its apparent delight.
St. Ephraim the Syrian
A Spiritual Psalter no 43, pg. 74, 4th century

BACK TO TOP