Publish-header
Holy Trinity Church
Publish Date: 2022-07-24
Bulletin Contents
Borisgleb
Organization Icon
Holy Trinity Church

General Information

 • Phone:
 • (207) 783-6795
 • Fax:
 • (207) 783-6795
 • Street Address:

 • 155 Hogan Rd.

 • Lewiston, ME 04240-2400


Contact Information

Services Schedule

Sunday Services

Orthros 9:00 AM

Divine Liturgy 10:00 AM

Weekday Services

       please check Parish Calendar for scheduled Holy Day Services

 

 

 


Past Bulletins


Holy Trinity News

Agia_triada_11

July 24, 2022
Fr. Jason Houck will be celebrating the Divine Liturgy at 10:00 AM
ΣΤ' Κυριακή του Ματθαίου
6th Sunday of Matthew


Αγία Χριστίνα η μεγαλομάρτυς
Christina the Great Martyr

Commemorated today:

 

   Light a candle via Anedot

Close Up To Candle Light Stock Photo, Picture And Royalty Free ... Announcements for Week of July 24:

Father Jason Houk will be celebrating the Divine Liturgy this morning
 Holy Days this Week:

 • Monday, July 25:  Repose of St. Anna, Mother of the Theotokos
 • Tuesday, July 26:  Righteous Paraskevi; Hieromartyr Hermolaos
 • Wednesday, July 27:  Panteleimon the Great Martyr
 • Thursday, July 28:  Prochorus and Nicanor; Irene Chrysovalantou
 • Friday, July 29:  Martyrs Kallinikos, Theodota and children
 • Saturday, July 30:  Apostles Silas, Sylvanos, Creskens of the 70

Upcoming Events & Services:

Monday, July 25: Parish Council Meeting at 6:30 PM

Lewiston-Auburn Greek Festival - Friday, September 9 & Saturday, September 10

 

🙏🙏🙏 Church will NOT be canceled, if we do not have a priest - Holy Trinity will be open Sunday mornings, weather permitting. There will be Orthos at 9:30 AM followed by the Readers’ Service.  🙏🙏🙏

Please remember to fill out your Stewardship card, if you have not done so already.  Our church continues to have expenses and your continued contribution is needed and greatly appreciated.

 

Stewardship & Donations can now be made online.  The link for secure payments is on our web page Holy Trinity Greek Orthodox Church  or by clicking here support Holy Trinity

 

BACK TO TOP

Other News

Lewiston Auburn Greek Festival

07/24/2022

Friday, September 9 and Saturday, September 10

Please email maslandry83@gmail.com if you have questions. THANK YOU!!!
 
Best,
Melissa

 

 


2022 Coffee Hour Sponsors

Holy Trinity Fellowship Sign-up Sheet

July 24

 

 

 

July 31

 

 

 

August 7

 

 

 

August 14

 

 

 

August 21

 

Memorial for John & Florentia Mendros

 

August 28

 

 

 

September 4

 

 

 

September 11

 

 

 

September 18

 

 

 

September 25

 

 

 

October 2

 

 

 

October 9

 

 

 

 


Ladies' Society News

06/12/2022

 

Christine Sirois, President

Dina Medouris, Vice President

Linda Simones, Secretary

Christine Rattey, Treasurer

Please contact Christine Sirois with the names of any of our High School or College Graduates.

 


Financial Update

07/10/2022


Metropolis Centennial Recognition


ΦΩΣ ΖΩΗΣ LIGHT OF LIFE

07/10/2022

2022 Parish Council

John Carson, President
jcarsonmd@gmail.com
(714) 658-5867

Jaye Goulet, Vice President
eros1989@yahoo.com
(207)956-8650

Peter Vayanos Secretary

Peter Robinson, Treasurers

David Legloahic, Asst. Treasurer

Stella Gammaitoni

John Kroeger

Steve Mihalakis

Dina Medouris

Peter Mars

John Kesaris

Ann Robinson

Melissa Landry

 


Committees

Building & Addition:Steven Mihalakis, John Stass, Mike Pelletier
Cemetery:
Michael Pelletier
Festival:

Finance & Endowment:
Dorothy Moskovis, Mike Pelletier.
Hellenic Heritage:
Georgia Chomas
Interior:
John Rozos
Maintenance: Steve Mihalakis,
Jim Simones, Harry Simones
Parish Historical Society:
John Kesaris
Spiritual Enrichment:
Ann Robinson
Stewardship:

Librarian:

Ladies Society:
Christine Sirois
Choir Directors:
John Rozos, Chris Gianopoulos
Sunday School Director:

Readers:
George Simones, David LeGloahec, John Rozos,
Jaye Goulet,
Peter Vayanos
Acolyte Guide
: George Simones
Book Store Manger:
Desrée Tanquay
Visitation Committee:
Margery Mars (933-4949) & Christine Sirois
(784-7107) Other Members:
Ann Pelletier, Dotty Moskovis, George
Simones,, Deserée Tanquay, and John Rozos


BACK TO TOP

Important Information

  2022 Stewardship Commitment Form

  2022 Stewardship Commitment Form

  Dear Parishioners: Stewardship is 55% of the Church’s Budgeted Income. We are 36.6% of the way to our goal.Thank you for your generosity! We currently have 26 stewards. The stewardship forms were mailed at the beginning of the year and can be brought to church or emailed to htgoc155@gmail. com If you need a copy of the form, extra ones are available in the Narthex. In God's love, The Stewardship Committee Melissa Simones Landry & Michael Pelletier


BACK TO TOP

Holy Trinity Calendar

 • Holy Trinity Calendar

  July 24 to August 7, 2022

  Sunday, July 24

  9:00AM Orthros

  10:00AM Divine Liturgy

  Monday, July 25

  6:30PM Parish Council Meeting

  Tuesday, July 26

  7:00PM Bible Study via Zoom

  Wednesday, July 27

  St. Panteleimon

  Sunday, July 31

  9:00AM Orthros

  10:00AM Divine Liturgy

  6:00PM Great Paraklesis

  Monday, August 1

  Dormition Fast

  6:00PM Small Paraklesis

  Tuesday, August 2

  6:00PM Great Paraklesis

  7:00PM Bible Study via Zoom

  Wednesday, August 3

  6:00PM Small Paraklesis

  Thursday, August 4

  6:00PM Great Paraklesis

  Friday, August 5

  6:00PM Great Vespers for Transfiguration

  Saturday, August 6

  8:00AM Transfiguration of our Lord

  5:00PM Youth Greek Dance Practice/Lessons

  6:00PM Great Vespers

  Sunday, August 7

  9:00AM Orthros

  10:00AM Divine Liturgy

  6:00PM Great Paraklesis

BACK TO TOP

Hymns of the Day

Resurrectional Apolytikion in the Plagal First Mode

Let us the faithful give praise and worship to the Logos, coeternal with the Father and the Spirit, born of the Virgin for our salvation; for of His own goodwill he consented to ascend the cross in the flesh and endured death and raised the dead by His glorious resurrection.
Τὸν συνάναρχον Λόγον Πατρὶ καὶ Πνεύματι, τὸν ἐκ Παρθένου τεχθέντα εἰς σωτηρίαν ἡμῶν, ἀνυμνήσωμεν πιστοὶ καὶ προσκυνήσωμεν, ὅτι ηὐδόκησε σαρκί, ἀνελθεῖν ἐν τῷ σταυρῷ, καὶ θάνατον ὑπομεῖναι, καὶ ἐγεῖραι τοὺς τεθνεῶτας, ἐν τῇ ἐνδόξῳ Ἀναστάσει αὐτοῦ.

Apolytikion for Great Martyr Christina in the Fourth Mode

O Lord Jesus, unto Thee Thy lamb doth cry with a great voice: O my Bridegroom, Thee I love; and seeking Thee, I now contest, and with Thy baptism am crucified and buried. I suffer for Thy sake, that I may reign with Thee; for Thy sake I die, that I may live in Thee: accept me offered out of longing to Thee as a spotless sacrifice. Lord, save our souls through her intercessions, since Thou art great in mercy.
Η αμνάς σου Ιησού, κράζει μεγάλη τή φωνή Σέ νυμφίε μου ποθώ, καί σέ ζητούσα αθλώ, καί συσταυρούμαι, καί συνθάπτομαι τώ βαπτισμώ σου, καί πάσχω διά σέ, ως βασιλεύσω συν σοί, καί θνήσκω υπέρ σού, ίνα καί ζήσω εν σοί αλλ' ως θυσίαν άμωμον, προσδέχου τήν μετά πόθου τυθείσάν σοι, Αυτής πρεσβείαις, ως ελεήμων σώσον τάς ψυχάς ημών.

Seasonal Kontakion in the Second Mode

The protection of Christians unshameable, intercessor to our Holy Maker, unwavering, do not turn from the prayerful cries of those who are in sin; instead, come to us, for you are good; your loving help bring unto us, who are crying in faith to you: Hasten to intercession and speed now to supplication as a protection for all time, Theotokos, for those who honor you.
Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε. Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι· Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σε.
BACK TO TOP

Gospel and Epistle Readings

Matins Gospel Reading

Sixth Orthros Gospel
Κατὰ Λουκᾶν 24:36-53

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ὁ ᾿Ιησοῦς ἔστη ἐν μέσῳ αὐτῶν καὶ λέγει αὐτοῖς· εἰρήνη ὑμῖν. πτοηθέντες δὲ καὶ ἔμφοβοι γενόμενοι ἐδόκουν πνεῦμα θεωρεῖν. καὶ εἶπεν αὐτοῖς· τί τεταραγμένοι ἐστέ, καὶ διατί διαλογισμοὶ ἀναβαίνουσιν ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν; ἴδετε τὰς χεῖράς μου καὶ τοὺς πόδας μου, ὅτι αὐτὸς ἐγώ εἰμι· ψηλαφήσατέ με καὶ ἴδετε, ὅτι πνεῦμα σάρκα καὶ ὀστέα οὐκ ἔχει καθὼς ἐμὲ θεωρεῖτε ἔχοντα. καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐπέδειξεν αὐτοῖς τὰς χεῖρας καὶ τοὺς πόδας. ἔτι δὲ ἀπιστούντων αὐτῶν ἀπὸ τῆς χαρᾶς καὶ θαυμαζόντων εἶπεν αὐτοῖς· ἔχετέ τι βρώσιμον ἐνθάδε; οἱ δὲ ἐπέδωκαν αὐτῷ ἰχθύος ὀπτοῦ μέρος καὶ ἀπὸ μελισσίου κηρίου, καὶ λαβὼν ἐνώπιον αὐτῶν ἔφαγεν. εἶπε δὲ αὐτοῖς· οὗτοι οἱ λόγοι οὓς ἐλάλησα πρὸς ὑμᾶς ἔτι ὢν σὺν ὑμῖν, ὅτι δεῖ πληρωθῆναι πάντα τὰ γεγραμμένα ἐν τῷ νόμῳ Μωϋσέως καὶ προφήταις καὶ ψαλμοῖς περὶ ἐμοῦ. τότε διήνοιξεν αὐτῶν τὸν νοῦν τοῦ συνιέναι τὰς γραφάς, καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὅτι οὕτω γέγραπται καὶ οὕτως ἔδει παθεῖν τὸν Χριστὸν καὶ ἀναστῆναι ἐκ νεκρῶν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ, καὶ κηρυχθῆναι ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ μετάνοιαν καὶ ἄφεσιν ἁμαρτιῶν εἰς πάντα τὰ ἔθνη, ἀρξάμενον ἀπὸ ῾Ιερουσαλήμ. ὑμεῖς δέ ἐστε μάρτυρες τούτων. καὶ ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πατρός μου ἐφ᾿ ὑμᾶς· ὑμεῖς δὲ καθίσατε ἐν τῇ πόλει ῾Ιερουσαλὴμ ἕως οὗ ἐνδύσησθε δύναμιν ἐξ ὕψους.

᾿Εξήγαγε δὲ αὐτοὺς ἔξω ἕως εἰς Βηθανίαν, καὶ ἐπάρας τὰς χεῖρας αὐτοῦ εὐλόγησεν αὐτούς. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εὐλογεῖν αὐτὸν αὐτοὺς διέστη ἀπ᾿ αὐτῶν καὶ ἀνεφέρετο εἰς τὸν οὐρανόν. καὶ αὐτοὶ προσκυνήσαντες αὐτὸν ὑπέστρεψαν εἰς ῾Ιερουσαλὴμ μετὰ χαρᾶς μεγάλης, καὶ ἦσαν διὰ παντὸς ἐν τῷ ἱερῷ αἰνοῦντες καὶ εὐλογοῦντες τὸν Θεόν. ἀμήν.

Sixth Orthros Gospel
The Reading is from Luke 24:36-53

At that time, Jesus, having risen from the dead, stood in the midst of his disciples and said to them, "Peace to you." But they were startled and frightened, and supposed that they saw a spirit. And he said to them, "Why are you troubled, and why do questionings rise in your hearts? See my hands and feet, that it is I myself; handle me, and see; for a spirit has not flesh and bones as you see that I have." And when he said this, he showed them his hands and his feet. And while they still disbelieved for joy, and wondered, he said to them, "Have you anything here to eat?" They gave him a piece of broiled fish, and he took it and ate before them.

Then he said to them, "These are my words which I spoke to you, while I was still with you, that everything written about me in the law of Moses and the prophets and the psalms must be fulfilled. Then he opened their minds to understand the scriptures, and said to them, "Thus it is written, that the Christ should suffer and on the third day rise from the dead, and that repentance and forgiveness of sins should be preached in his name to all nations, beginning from Jerusalem. You are witnesses of these things. And behold, I send the promise of my Father upon you; but stay in the city, until you are clothed with power from on high."

Then he led them out as far as Bethany, and lifting up his hands, he blessed them. While he blessed them, he parted from them, and was carried up into heaven. And they worshiped him, and they returned to Jerusalem with great joy, and were continually in the temple blessing God.


Epistle Reading

Προκείμενον. Plagal First Mode. ΨΑΛΜΟΙ 11.7,1.
Σὺ Κύριε, φυλάξαις ἡμᾶς καὶ διατηρήσαις ἡμᾶς.
Στίχ. Σῶσον με, Κύριε, ὅτι ἐκλέλοιπεν ὅσιος.

τὸ Ἀνάγνωσμα Πρὸς ῾Ρωμαίους 12:6-14.

Ἀδελφοί, ἔχοντες δὲ χαρίσματα κατὰ τὴν χάριν τὴν δοθεῖσαν ἡμῖν διάφορα, εἴτε προφητείαν, κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς πίστεως· εἴτε διακονίαν, ἐν τῇ διακονίᾳ· εἴτε ὁ διδάσκων, ἐν τῇ διδασκαλίᾳ· εἴτε ὁ παρακαλῶν, ἐν τῇ παρακλήσει· ὁ μεταδιδούς, ἐν ἁπλότητι· ὁ προϊστάμενος, ἐν σπουδῇ· ὁ ἐλεῶν, ἐν ἱλαρότητι. Ἡ ἀγάπη ἀνυπόκριτος. Ἀποστυγοῦντες τὸ πονηρόν, κολλώμενοι τῷ ἀγαθῷ. Τῇ φιλαδελφίᾳ εἰς ἀλλήλους φιλόστοργοι· τῇ τιμῇ ἀλλήλους προηγούμενοι· τῇ σπουδῇ μὴ ὀκνηροί· τῷ πνεύματι ζέοντες· τῷ κυρίῳ δουλεύοντες· τῇ ἐλπίδι χαίροντες· τῇ θλίψει ὑπομένοντες· τῇ προσευχῇ προσκαρτεροῦντες· ταῖς χρείαις τῶν ἁγίων κοινωνοῦντες· τὴν φιλοξενίαν διώκοντες. Εὐλογεῖτε τοὺς διώκοντας ὑμᾶς· εὐλογεῖτε, καὶ μὴ καταρᾶσθε.

Prokeimenon. Plagal First Mode. Psalm 11.7,1.
You, O Lord, shall keep us and preserve us.
Verse: Save me, O Lord, for the godly man has failed.

The reading is from St. Paul's Letter to the Romans 12:6-14.

Brethren, having gifts that differ according to the grace given to us, let us use them: if prophecy, in proportion to our faith; if service, in our serving; he who teaches, in his teaching; he who exhorts, in his exhortation; he who contributes, in liberality; he who gives aid, with zeal; he who does acts of mercy, with cheerfulness. Let love be genuine; hate what is evil, hold fast to what is good; love one another with brotherly affection; outdo one another in showing honor. Never flag in zeal, be aglow with the Spirit, serve the Lord. Rejoice in your hope, be patient in tribulation, be constant in prayer. Contribute to the needs of the saints, practice hospitality. Bless those who persecute you; bless and do not curse them.


Gospel Reading

6th Sunday of Matthew
Κατὰ Ματθαῖον 9:1-8

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐμβὰς εἰς πλοῖον διεπέρασε καὶ ἦλθεν εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν. Καὶ ἰδοὺ προσέφερον αὐτῷ παραλυτικὸν ἐπὶ κλίνης βεβλημένον· καὶ ἰδὼν ὁ ᾿Ιησοῦς τὴν πίστιν αὐτῶν εἶπε τῷ παραλυτικῷ· θάρσει, τέκνον· ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου. καὶ ἰδού τινες τῶν γραμματέων εἶπον ἐν ἑαυτοῖς· οὗτος βλασφημεῖ. καὶ ἰδὼν ὁ ᾿Ιησοῦς τὰς ἐνθυμήσεις αὐτῶν εἶπεν· ἵνα τί ὑμεῖς ἐνθυμεῖσθε πονηρὰ ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν; τί γάρ ἐστιν εὐκοπώτερον, εἰπεῖν, ἀφέωνταί σου αἱ ἁμαρτίαι, ἢ εἰπεῖν, ἔγειρε καὶ περιπάτει; ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας - τότε λέγει τῷ παραλυτικῷ· ἐγερθεὶς ἆρόν σου τὴν κλίνην καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου. καὶ ἐγερθεὶς ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ. ἰδόντες δὲ οἱ ὄχλοι ἐθαύμασαν καὶ ἐδόξασαν τὸν Θεὸν τὸν δόντα ἐξουσίαν τοιαύτην τοῖς ἀνθρώποις.

6th Sunday of Matthew
The Reading is from Matthew 9:1-8

At that time, getting into a boat Jesus crossed over and came to his own city. And behold, they brought to him a paralytic, lying on his bed; and when Jesus saw their faith he said to the paralytic, "Take heart, my son; your sins are forgiven." And behold, some of the scribes said to themselves, "This man is blaspheming." But Jesus, knowing their thoughts, said, "Why do you think evil in your hearts? For which is easier, to say 'Your sins are forgiven,' or to say 'Rise and walk?' But that you may know that the Son of man has authority on earth to forgive sins" he then said to the paralytic -- "Rise, take up your bed and go home." And he rose and went home. When the crowds saw it, they were afraid, and they glorified God, who had given such authority to men.


BACK TO TOP

Saints and Feasts

Borisgleb
July 24

Boris and Gleb, the Passion-bearers

The holy Passion-bearers Boris and Gleb, named Romanus and David in sacred Baptism, were the pious sons of the holy Great Prince Vladimir. In 1015 they were slain at the command of their brother Svyatopolk-Saint Boris, on July 24 on the Alta River, near Pereyaslavl, and Saint Gleb, on September 5 on the bank of the Smyadinya River, near Smolensk. Although both had understood their brother's designs against them, they refused to take up arms against him and bring civil war upon their land, preferring to fulfill the commandment, "Resist not evil" (Matt. 5:39). The holy relics of Saint Boris were then buried in Vyshgorod, to which the holy relics of his brother were transferred five years later. Miracles were worked through the holy relics of the meek and guileless brothers during the consecration in Vyshgorod of a church in their honor on this day in 1021.


Healsick
July 24

6th Sunday of Matthew


Christina
July 24

Christina the Great Martyr of Tyre

Saint Christina was from Tyre in Syria, the daughter of a pagan named Urban. Enlightened in her heart to believe in Christ, she broke her father's idols, made of gold and silver, and distributed the pieces to the poor. When her father learned this, he punished her ruthlessly, then cast her into prison. The rulers subjected her to imprisonments, hunger, torments, the cutting off of her breasts and tongue, and finally impalement, in the year 200, during the reign of the Emperor Septimius Severus.


BACK TO TOP