Publish-header
Holy Trinity Church
Publish Date: 2019-03-24
Bulletin Contents
Allsaint
Organization Icon
Holy Trinity Church

General Information

 • Phone:
 • (724) 266-5336
 • Fax:
 • (724) 266-0703
 • Street Address:

 • 2930 Beaver Road

 • Ambridge, PA 15003
 • Mailing Address:

 • 2930 Beaver Road

 • Ambridge, PA 15003


Contact Information


Services Schedule

Sunday Summer Hours - from first Sunday after Memorial Day

Orthros 8:30 am

Divine Liturgy 9:30 am

Sunday Winter Hours - from first Sunday after Labor Day

Orthros 9:00 am

Divine Liturgy 10:00 am


Past Bulletins


Hymns of the Day

Resurrectional Apolytikion in the 2nd Mode

When You descended unto death, O Lord who yourself are immortal Life, then did You mortify Hades by the lightning flash of Your Divinity. Also when You raised the dead from the netherworld, all the Powers of the heavens were crying out: O Giver of life, Christ our God, glory be to You.
Ὅτε κατῆλθες πρὸς τὸν θάνατον, ἡ Ζωὴ ἡ ἀθάνατος, τότε τὸν ᾅδην ἐνέκρωσας τῇ ἀστραπῇ τῆς Θεότητος, ὅτε δὲ καὶ τοὺς τεθνεῶτας ἐκ τῶν καταχθονίων ἀνέστησας, πᾶσαι αἱ Δυνάμεις τῶν ἐπουρανίων ἐκραύγαζον·Ζωοδότα Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν δόξα σοι.

Apolytikion of Forefeast of the Annunciation in the Fourth Tone

Today is the prelude of universal joy; let us keep the forefeast in gladness. For, behold, Gabriel cometh with fear and wonder unto the Virgin, bringing her the good tidings: Rejoice, thou who art full of grace; the Lord is with thee.
Σήμερον τῆς παγκοσμίου χαρὰς τὰ προοίμια, τὴν προεόρτιον ἆσαι προτρέπεται, ἰδοὺ γὰρ Γαβριὴλ παραγίνεται, καὶ πρὸς αὐτὴν ἐκβοήσεται, Χαῖρε Κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετὰ σοῦ.

Apolytikion of Sun. of St. Gregory Palamas in the Plagal of the Fourth Tone

O Gregory the Miracle Worker, light of Orthodoxy, support and teacher of the Church, comeliness of Monastics, invincible defender of theologians, the pride of Thessalonica, and preacher of grace, intercede forever that our souls may be saved.
Ὀρθοδοξίας ὁ φωστὴρ, Ἐκκλησίας τὸ στήριγμα καὶ διδάσκαλε, τῶν μοναστῶν ἡ καλλονὴ, τῶν θεολόγων ὑπέρμαχος ἀπροσμάχητος· Γρηγόριε θαυματουργὲ Θεσσαλονίκης τὸ καύχημα κήρυξ τῆς χάριτος· ἱκέτευε διὰ παντός, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Seasonal Kontakion in the 4th Mode

At the great Archangel's voice, O Theotokos, the All-holy Spirit came upon thee and thou didst conceive Him that is one in essence and throne with God the Father, O Adam's recovery.
Ἐπελεύσει Πνεύματος τοῦ Παναγίου, τοῦ Πατρὸς τὸν σύνθρονον, καὶ ὁμοούσιον φωνή, τοῦ Ἀρχαγγέλου συνέλαβες, Θεοκυῆτορ, Ἀδὰμ ἡ ἀνάκλησις.
BACK TO TOP

Gospel and Epistle Readings

Epistle Reading

Prokeimenon. 2nd Mode. Psalm 117.14,18.
The Lord is my strength and my song.
Verse: The Lord has chastened me sorely.

The reading is from St. Paul's Letter to the Hebrews 1:10-14; 2:1-3.

"IN THE BEGINNING, Thou, Lord, didst found the earth in the beginning, and the heavens are the work of thy hands; they will perish, but thou remainest; they will all grow old like a garment, like a mantle thou wilt roll them up, and they will be changed. But thou art the same, and thy years will never end." But to what angel has he ever said, "Sit at my right hand, till I make thy enemies a stool for thy feet?" Are they not all ministering spirits sent forth to serve, for the sake of those who are to obtain salvation?

Therefore we must pay closer attention to what we have heard, lest we drift away from it. For if the message declared by angels was valid and every transgression or disobedience received a just retribution, how shall we escape if we neglect such a great salvation? It was declared at first by the Lord, and it was attested to us by those who heard him.

Προκείμενον. 2nd Mode. ΨΑΛΜΟΙ 117.14,18.
Ἰσχύς μου καὶ ὕμνησίς μου ὁ Κύριος.
Στίχ. Παιδεύων ἐπαίδευσέ με ὁ Κύριος.

τὸ Ἀνάγνωσμα Πρὸς Ἑβραίους 1:10-14, 2:1-3.

Κατʼ ἀρχάς, Κύριε, τὴν γῆν ἐθεμελίωσας, καὶ ἔργα τῶν χειρῶν σού εἰσιν οἱ οὐρανοί· αὐτοὶ ἀπολοῦνται, σὺ δὲ διαμένεις· καὶ πάντες ὡς ἱμάτιον παλαιωθήσονται, καὶ ὡσεὶ περιβόλαιον ἑλίξεις αὐτοὺς, καὶ ἀλλαγήσονται· σὺ δὲ ὁ αὐτὸς εἶ, καὶ τὰ ἔτη σου οὐκ ἐκλείψουσιν. Πρὸς τίνα δὲ τῶν ἀγγέλων εἴρηκέν ποτε, Κάθου ἐκ δεξιῶν μου, ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου; Οὐχὶ πάντες εἰσὶν λειτουργικὰ πνεύματα, εἰς διακονίαν ἀποστελλόμενα διὰ τοὺς μέλλοντας κληρονομεῖν σωτηρίαν; Διὰ τοῦτο δεῖ περισσοτέρως ἡμᾶς προσέχειν τοῖς ἀκουσθεῖσιν, μήποτε παραρρυῶμεν. Εἰ γὰρ ὁ διʼ ἀγγέλων λαληθεὶς λόγος ἐγένετο βέβαιος, καὶ πᾶσα παράβασις καὶ παρακοὴ ἔλαβεν ἔνδικον μισθαποδοσίαν, πῶς ἡμεῖς ἐκφευξόμεθα τηλικαύτης ἀμελήσαντες σωτηρίας; Ἥτις, ἀρχὴν λαβοῦσα λαλεῖσθαι διὰ τοῦ κυρίου, ὑπὸ τῶν ἀκουσάντων εἰς ἡμᾶς ἐβεβαιώθη.


Gospel Reading

Sunday of St. Gregory Palamas
The Reading is from Mark 2:1-12

At that time, Jesus entered Capernaum and it was reported that he was at home. And many were gathered together, so that there was no longer room for them, not even about the door; and he was preaching the word to them. And they came, bringing to him a paralytic carried by four men. And when they could not get near him because of the crowd, they removed the roof above him; and when they had made an opening, they let down the pallet on which the paralytic lay. And when Jesus saw their faith, he said to the paralytic, "My son, your sins are forgiven." Now some of the scribes were sitting there, questioning in their hearts, "Why does this man speak thus? It is a blasphemy! Who can forgive sins but God alone?" And immediately Jesus, perceiving in his spirit that they thus questioned within themselves, said to them, "Why do you question thus in your hearts? Which is easier, to say to the paralytic, 'Your sins are forgiven,' or to say, 'Rise, take up your pallet and walk? But that you may know that the Son of man has authority on earth to forgive sins"-he said to the paralytic-"I say to you, rise, take up your pallet and go home." And he rose, and immediately took up the pallet and went out before them all; so that they were all amazed and glorified God, saying, "We never saw anything like this!"

Sunday of St. Gregory Palamas
Κατὰ Μᾶρκον 2:1-12

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, εἰσῆλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς εἰς Καπερναοὺμ δι᾿ ἡμερῶν καὶ ἠκούσθη ὅτι εἰς οἶκόν ἐστι. καὶ εὐθέως συνήχθησαν πολλοί, ὥστε μηκέτι χωρεῖν μηδὲ τὰ πρὸς τὴν θύραν· καὶ ἐλάλει αὐτοῖς τὸν λόγον. καὶ ἔρχονται πρὸς αὐτὸν παραλυτικὸν φέροντες, αἰρόμενον ὑπὸ τεσσάρων· καὶ μὴ δυνάμενοι προσεγγίσαι αὐτῷ διὰ τὸν ὄχλον, ἀπεστέγασαν τὴν στέγην ὅπου ἦν, καὶ ἐξορύξαντες χαλῶσι τὸν κράβαττον, ἐφ᾿ ᾧ ὁ παραλυτικὸς κατέκειτο. ἰδὼν δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς τὴν πίστιν αὐτῶν λέγει τῷ παραλυτικῷ· τέκνον, ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου. ἦσαν δέ τινες τῶν γραμματέων ἐκεῖ καθήμενοι καὶ διαλογιζόμενοι ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν· τί οὗτος οὕτω λαλεῖ βλασφημίας; τίς δύναται ἀφιέναι ἁμαρτίας εἰ μὴ εἷς ὁ Θεός; καὶ εὐθέως ἐπιγνοὺς ὁ ᾿Ιησοῦς τῷ πνεύματι αὐτοῦ ὅτι οὕτως αὐτοὶ διαλογίζονται ἐν ἑαυτοῖς, εἶπεν αὐτοῖς· τί ταῦτα διαλογίζεσθε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν; τί ἐστιν εὐκοπώτερον, εἰπεῖν τῷ παραλυτικῷ, ἀφέωνταί σου αἱ ἁμαρτίαι, ἢ εἰπεῖν, ἔγειρε καὶ ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ περιπάτει; ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀφιέναι ἐπὶ τῆς γῆς ἁμαρτίας - λέγει τῷ παραλυτικῷ· σοὶ λέγω, ἔγειρε καὶ ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου. καὶ ἠγέρθη εὐθέως, καὶ ἄρας τὸν κράβαττον ἐξῆλθεν ἐναντίον πάντων, ὥστε ἐξίστασθαι πάντας καὶ δοξάζειν τὸν Θεὸν λέγοντας ὅτι οὐδέποτε οὕτως εἴδομεν.


BACK TO TOP

Saints and Feasts

Allsaint
March 31

Theophilos the Martyr and those with him


Allsaint
March 31

Innocent, Enlightener of Siberia & Alaska


BACK TO TOP

Wisdom of the Fathers

Now Matthew indeed saith, that "they brought him," but the others, that they also broke up the roof, and let him down. And they put the sick man before Christ, saying nothing, but committing the whole to Him.
St. John Chrysostom
Homily 29 on Matthew 9, 1. B#54, pp. 195, 196, 4th Century

For though in the beginning He Himself went about, and did not require so much faith of them that came unto Him; yet in this case they both approached Him, and had faith required on their part. For, "Seeing," it is said, "their faith;" that is, the faith of them that had let the man down.
St. John Chrysostom
Homily 29 on Matthew 9, 1. B#54, pp. 195, 196, 4th Century

Take up your bed. Carry the very mat that once carried you. Change places, so that what was the proof of your sickness may now give testimony to your soundness. Your bed of pain becomes the sign of healing, its very weight the measure of the strength that has been restored to you.
St. Peter Chrysologus
Homily 50.6. Taken from: Ancient Christian Commentary on Scripture. Vol. 2: Mark. Downers Grove: Intervarsity Press, 2005, p. 27.

BACK TO TOP

Worship

Join us Sundays for Orthros at 9am & Liturgy at 10am.

As well as these Upcoming Services:

 

 


BACK TO TOP

Church News

 • UPCOMING MEMORIALS   
 • FEAST OF THE ANNUNCIATION ICON Thank you to Rena Nairos Zillias
 • 2nd SALUTATION ICON Thank you to Mr. and Mrs. Contes
 • TSOUREKI AND KOULOURAKIA FOR SALE   Hellenic Dancers will be selling Tsoureki and Koulourakia Please submit order form to Harriet Sickles by April 7th 

 • ENJOY ANDERSONS CANDY for EASTER  AND support the Ladies' Phloptochos. A percentage of the sales of the candy comes back to the Philoptochos if you order through the Ladies' group. Put your orders in by Sunday April 7th, for deliver on Sunday Apirl 14th. Please give your orders or call with any questions to Mary Menis at 724-266-5568.

 •  6TH ANNUAL ST. PHOTIOS AWARDS BANQUET Show your support for our parish’s awardees on Saturday May 11th at the Double Tree by Hilton Hotel Pittsburgh-Cranberry.  Reservation forms and checks are due in the church office by April 12th!  Forms are in the Narthex

 • HOLY FRIDAY LUMINARY CANDLES Holy Friday this year is April 26, 2019.  If you would like to buy Luminaria in Memory of your loved ones, please fill out the form located in the Narthex and give to any GOYA advisor, Goyan, or put it in the office by Holy Wednesday, (April 24). Thank you! Donation of $5.00 for each bag with a maximum of 2 names per bag.

 • FOCUS West Central PA is looking for volunteers for their Backpack Feeding Program, which provides weekend food for elementary students, currently in the Beaver Falls School District. 200 Backpacks are packed each Friday from 10AM-11AM, at St. John the Evangelist Church, 1501 8th Avenue Beaver Falls, PA. 15010. Lunch is provided. You may contact Peggy Rusnak, Volunteer Backpack Feeding Program Coordinator, at 412-867-0264 if you would like to be part of this worthwhile ministry! Check our  Website- focuswestcentralpa.org to learn more about our programs.

 • LENT & HOLY WEEK DECORATIONS & SUPPLIES Please see the form in the Narthex or call the church office if you would like to make a donation to support our decorating and service needs during Lent and Holy Week

  

.PALM SUNDAY FISH LUNCHEON – APRIL 21ST

Council is hosting our annual Palm Sunday Fish and Spagetti Luncheon
on Palm Sunday, April 21, 2019
If you would like to donate any items or help in the kitchen please contact Zach Economos Jr.   We need your help the day of to make this a success.
Calling all Goyan's:  as per usual we need your help serving at this luncheon after church.  Thank You! Parish Council.

PAINTING WITH A GREEK TWIST
 The Philoptochos Ladies will be having a Painting with a Greek Twist
on March 30, 2019.
Time will be 1:00 PM to 3:00 PM. Cost is $40
 
Please call ASAP to reserve a seat- contact Faith Dickinson
at 412-973-9799
or Paula Yakoumas at 724-987-3995.

 

 

BACK TO TOP

Greek Orthodox Archdiocese News

Archbishop’s Encyclical for Holy and Great Lent 2019

03/08/2019

Great Lent is most certainly a challenge as we have experienced in the weeks of preparation for this season. We have reflected on the parables of the Tax Collector and the Pharisee and the Prodigal Son. We have considered the true nature and impact of repentance and humility. We have heard the words of our Lord concerning the Last Judgment and the manner of life and service that leads to eternal life.
BACK TO TOP