Publish-header
Holy Transfiguration Church
Publish Date: 2019-02-10
Bulletin Contents
10_charalambos1
Organization Icon
Holy Transfiguration Church

General Information

  • Phone:
  • (907) 344-0190
  • Fax:
  • (907) 344-9909
  • Street Address:

  • 2800 O'Malley Road

  • Anchorage, AK 99507
  • Mailing Address:

  • 2800 O'Malley Road

  • Anchorage, AK 99507


Contact InformationServices Schedule

Saturday 7pm - Great Vespers

Sunday 9am - Orthros

Sunday 10 am - Divine Liturgy


Past Bulletins


Hymns of the Day

Resurrectional Apolytikion in the Fourth Mode

The women disciples of the Lord, having learned from the Angel the joyous news of the Resurrection and having rejected the ancestral decision, then told the apostles elatedly: Death has been stripped of its power, Christ God has risen, granting the world His great mercy.
Τὸ φαιδρὸν τῆς Ἀναστάσεως κήρυγμα, ἐκ τοῦ Ἀγγέλου μαθοῦσαι αἱ τοῦ Κυρίου Μαθήτριαι, καὶ τὴν προγονικὴν ἀπόφασιν ἀπορρίψασαι, τοῖς Ἀποστόλοις καυχώμεναι ἔλεγον· Ἐσκύλευται ὁ θάνατος, ἠγέρθη Χριστὸς ὁ Θεός, δωρούμενος τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος.

Apolytikion for Hieromartyr Haralambos in the Fourth Mode

An unshaken pillar of the Church of Christ God art thou, an ever-resplendent lamp, O Haralampus most wise, which shineth through the earth; in martyric contest thou hast shined on the whole world, and thou hast dispelled the moonless night of the idols. Now boldly intercede thou with Christ that we may all be saved.
Ως στύλος ακλόνητος, τής Εκκλησίας Χριστού, καί λύχνος αείφωτος τής οικουμένης σοφέ, εδείχθης Χαράλαμπες, έλαμψας εν τώ κόσμω, διά τού μαρτυρίου, έλυσας τών ειδώλων, τήν σκοτόμαιναν μάκαρ, διό εν παρρησία Χριστώ, πρέσβευε σωθήναι ημας.

Seasonal Kontakion in the Second Mode

O Protection of Christians that cannot be put to shame, mediation unto the creator most constant: O despise not the voices of those who have sinned; but be quick, O good one, to come unto our aid, who in faith cry unto thee: Hasten to intercession and speed thou to make supplication, O thou who dost ever protect, O Theotokos, them that honor thee.
Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε. Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι· Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σε.
BACK TO TOP

Gospel and Epistle Readings

Matins Gospel Reading

Fourth Orthros Gospel
The Reading is from Luke 24:1-12

On the first day of the week, at early dawn, the women went to the tomb, taking the spices which they had prepared. And they found the stone rolled away from the tomb, but when they went in they did not find the body. While they were perplexed about this, behold, two men stood by them in dazzling apparel; and as they were frightened and bowed their faces to the ground, the men said to them, "Why do you seek the living among the dead? Remember how he told you, while he was still in Galilee, that the Son of man must be delivered in to the hands of sinful men, and be crucified, and on the third day rise." And they remembered his words, and returning from the tomb they told all this to the eleven and to all the rest. Now it was Mary Magdalene, and Joanna and Mary the mother of James and the other women with them who told this to the apostles; but these words seemed to them an idle tale, and they did not believe them.

But Peter rose and ran to the tomb; stooping and looking in, he saw the linen cloths by themselves; and he went home wondering at what had happened.

Fourth Orthros Gospel
Κατὰ Λουκᾶν 24:1-12

Καὶ τὸ μὲν σάββατον ἡσύχασαν κατὰ τὴν ἐντολήν, Τῇ δὲ μιᾷ τῶν σαββάτων ὄρθρου βαθέος ἦλθον ἐπὶ τὸ μνῆμα φέρουσαι ἃ ἡτοίμασαν ἀρώματα, καί τινες σὺν αὐταῖς. εὗρον δὲ τὸν λίθον ἀποκεκυλισμένον ἀπὸ τοῦ μνημείου, καὶ εἰσελθοῦσαι οὐχ εὗρον τὸ σῶμα τοῦ Κυρίου ᾿Ιησοῦ. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ διαπορεῖσθαι αὐτὰς περὶ τούτου καὶ ἰδοὺ ἄνδρες δύο ἐπέστησαν αὐταῖς ἐν ἐσθήσεσιν ἀστραπτούσαις. ἐμφόβων δὲ γενομένων αὐτῶν καὶ κλινουσῶν τὸ πρόσωπον εἰς τὴν γῆν εἶπον πρὸς αὐτάς· τί ζητεῖτε τὸν ζῶντα μετὰ τῶν νεκρῶν; οὐκ ἔστιν ὧδε, ἀλλ᾿ ἠγέρθη· μνήσθητε ὡς ἐλάλησεν ὑμῖν ἔτι ὢν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ, λέγων ὅτι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου παραδοθῆναι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων ἁμαρτωλῶν καὶ σταυρωθῆναι, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστῆναι. καὶ ἐμνήσθησαν τῶν ῥημάτων αὐτοῦ, καὶ ὑποστρέψασαι ἀπὸ τοῦ μνημείου ἀπήγγειλαν ταῦτα πάντα τοῖς ἕνδεκα καὶ πᾶσι τοῖς λοιποῖς. ἦσαν δὲ ἡ Μαγδαληνὴ Μαρία καὶ ᾿Ιωάννα καὶ Μαρία ᾿Ιακώβου καὶ οἱ λοιπαὶ σὺν αὐταῖς, αἳ ἔλεγον πρὸς τοὺς ἀποστόλους ταῦτα. καὶ ἐφάνησαν ἐνώπιον αὐτῶν ὡσεὶ λῆρος τὰ ῥήματα αὐτῶν, καὶ ἠπίστουν αὐταῖς. ὁ δὲ Πέτρος ἀναστὰς ἔδραμεν ἐπὶ τὸ μνημεῖον, καὶ παρακύψας βλέπει τὰ ὀθόνια κείμενα μόνα, καὶ ἀπῆλθε πρὸς ἑαυτόν, θαυμάζων τὸ γεγονός.


Epistle Reading

Prokeimenon. Grave Mode. Psalm 63.11,1.
The righteous shall rejoice in the Lord.
Verse: Oh God, hear my cry.

The reading is from St. Paul's Second Letter to Timothy 2:1-10.

Timothy, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus, and what you have heard from me before many witnesses entrust to faithful men who will be able to teach others also. Share in suffering as a good soldier of Christ Jesus. No soldier on service gets entangled in civilian pursuits, since his aim is to satisfy the one who enlisted him. An athlete is not crowned unless he competes according to the rules. It is the hardworking farmer who ought to have the first share of the crops. Think over what I say, for the Lord will grant you understanding in everything.

Remember Jesus Christ, risen from the dead, descended from David, as preached in my gospel, the gospel for which I am suffering and wearing fetters like a criminal. But the word of God is not fettered. Therefore I endure everything for the sake of the elect, that they also may obtain salvation in Christ Jesus with its eternal glory.

Προκείμενον. Grave Mode. ΨΑΛΜΟΙ 63.11,1.
Εὐφρανθήσεται δίκαιος ἐν Κυρίῳ.
Στίχ. Εἰσάκουσον, ὁ Θεός, τῆς φωνῆς μου.

τὸ Ἀνάγνωσμα Πρὸς Τιμόθεον β' 2:1-10.

Τέκνον Τιμόθεε, ἐνδυναμοῦ ἐν τῇ χάριτι τῇ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. Καὶ ἃ ἤκουσας παρʼ ἐμοῦ διὰ πολλῶν μαρτύρων, ταῦτα παράθου πιστοῖς ἀνθρώποις, οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται καὶ ἑτέρους διδάξαι. Σὺ οὖν κακοπάθησον ὡς καλὸς στρατιώτης Ἰησοῦ Χριστοῦ. Οὐδεὶς στρατευόμενος ἐμπλέκεται ταῖς τοῦ βίου πραγματείαις, ἵνα τῷ στρατολογήσαντι ἀρέσῃ. Ἐὰν δὲ καὶ ἀθλῇ τις, οὐ στεφανοῦται ἐὰν μὴ νομίμως ἀθλήσῃ. Τὸν κοπιῶντα γεωργὸν δεῖ πρῶτον τῶν καρπῶν μεταλαμβάνειν. Νόει ἃ λέγω· δῴη γάρ σοι ὁ κύριος σύνεσιν ἐν πᾶσιν. Μνημόνευε Ἰησοῦν Χριστὸν ἐγηγερμένον ἐκ νεκρῶν, ἐκ σπέρματος Δαυίδ, κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν μου· ἐν ᾧ κακοπαθῶ μέχρι δεσμῶν, ὡς κακοῦργος· ἀλλʼ ὁ λόγος τοῦ θεοῦ οὐ δέδεται. Διὰ τοῦτο πάντα ὑπομένω διὰ τοὺς ἐκλεκτούς, ἵνα καὶ αὐτοὶ σωτηρίας τύχωσιν τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, μετὰ δόξης αἰωνίου.


Gospel Reading

Sunday of the Canaanite
The Reading is from Matthew 15:21-28

At that time, Jesus went to the district of Tyre and Sidon. And behold, a Canaanite woman from that region came out and cried, "Have mercy on me, O Lord, Son of David; my daughter is severely possessed by a demon." But he did not answer her a word. And his disciples came and begged him, saying, "Send her away, for she is crying after us." He answered, "I was sent only to the lost sheep of the house of Israel." But she came and knelt before him, saying, "Lord, help me." And he answered, "It is not fair to take the children's bread and throw it to the dogs." She said, "Yes, Lord, yet even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table." Then Jesus answered her, "O woman, great is your faith! Be it done for you as you desire." And her daughter was healed instantly.

Sunday of the Canaanite
Κατὰ Ματθαῖον 15:21-28

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐξελθὼν ἐκεῖθεν ὁ ᾿Ιησοῦς ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη Τύρου καὶ Σιδῶνος. καὶ ἰδοὺ γυνὴ Χαναναία ἀπὸ τῶν ὁρίων ἐκείνων ἐξελθοῦσα ἐκραύγαζεν αὐτῷ λέγουσα· ἐλέησόν με, Κύριε, υἱὲ Δαυΐδ· ἡ θυγάτηρ μου κακῶς δαιμονίζεται. ὁ δὲ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῇ λόγον. καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἠρώτων αὐτὸν λέγοντες· ἀπόλυσον αὐτήν, ὅτι κράζει ὄπισθεν ἡμῶν. ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· οὐκ ἀπεστάλην εἰ μὴ εἰς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου ᾿Ισραήλ. ἡ δὲ ἐλθοῦσα προσεκύνησεν αὐτῷ λέγουσα· Κύριε, βοήθει μοι. ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· οὐκ ἔστι καλὸν λαβεῖν τὸν ἄρτον τῶν τέκνων καὶ βαλεῖν τοῖς κυναρίοις. ἡ δὲ εἶπε· ναί, Κύριε· καὶ γὰρ τὰ κυνάρια ἐσθίει ἀπὸ τῶν ψυχίων τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης τῶν κυρίων αὐτῶν. τότε ἀποκριθεὶς ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτῇ· ὦ γύναι, μεγάλη σου ἡ πίστις! γενηθήτω σοι ὡς θέλεις. καὶ ἰάθη ἡ θυγάτηρ αὐτῆς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης.


BACK TO TOP

Wisdom of the Fathers

She had a great perfection of faith. She had no uncertainty about His divine majesty. She had no small measure of the virtue of patience. Yet the pitying Physician of the pitiful disdained her petitions. He kept her waiting for answer in order to demonstrate to us the perseverence of this woman that we can always imitate. She had the characteristics of constancy and humility. She willingly embraced the indignity she received, and even confirmed the Lord`s statement. This woman rightly signifies the faith and devotion of the Church gathered from the nations
Saint Bede
Hom. I. 22, In Lent, Homilies on the Gospels, Bk. One, 216, 217.

Faith is the beginning of our union with God: the true believers are the stone of the church of God, prepared for the edifice of God the Father, which is raised up to the heights by the power of Jesus Christ, that is, by the Cross and help of the grace of the Holy Spirit. "Faith without works is dead" (James 2:26). The works of faith are love, peace, longsuffering, mercy, humility, bearing one's cross and life by the Spirit. True faith cannot remain without works. One who truly believes will also surely perform good works.
St. Seraphim of Sarov
Unknown, 19th century

BACK TO TOP

Parish News & Events

STEWARDSHIP SUNDAY NEXT WEEK!

02/10/2019

Next Sunday, February 17th is Stewardship Sunday! We will be offering an Artoklasia on behalf of all of our Stewards for 2019 at the end of the Divine Liturgy. If you would like to participate in the Artoklasia please make sure that you submit your 2019 Stewardship Card on or before February 17th. They can be placed in the baskets at the end of any Divine Liturgy, or mailed to the church. Please see Margaret Varlamos if you need a card or have any other questions.


YG: MOVIE NIGHT

02/10/2019

This Friday, February 15th, is movie night at the church! All Youth Groupers are invited to come from 7-9:30pm. Please see the flyer in the Narthex for more information.


MEN'S MINISTRY DINNER FOR FEBRUARY

02/03/2019

Our next Men's Ministry Dinner will take place on Thursday, Feb 21st at 6:30pm. This year we are encouraging High School age youth group members to also attend. Please mark this on your calendars early so that we can have a full complement of men participating in this necessary ministry in the life of our parish!


MEMORIAL FOR SPIROS GIALOPSOS

02/10/2019

On Saturday, February 23rd we will serve the 40-Day Memorial Service for our brother Spiros Gialopsos at Noon, followed by a reception downstairs in the Hall. Many people from the larger Anchorage community are expected to attend, so lets do what we can to support the Gialopsos Family and offer hopsitality to our guests. May his memory be eternal!


BOOKSTORE CORNER

02/10/2019

Come by the bookstore and check out our Alaska table for Alaska Saints books and icons!


BACK TO TOP

Saints and Feasts

10_charalambos1
February 10

Hieromartyr Haralambos

This Saint was a priest of the Christians in Magnesia, the foremost city of Thessaly, in the diocese having the same name. He contested during the reign of Alexander Severus (222-235), when Lucian was Proconsul of Magnesia. At the time of his martyrdom the Saint was 103 years of age.

St. Haralampus is commemorated on February 10th, with the exception when this date falls on the Saturday of the Souls preceding Lent or on Clean Monday (the first day of Lent), in which case the feast is celebrated on February 9th.


Theodora
February 11

Theodora the Empress

As for the renowned Empress Theodora, she was from Paphlagonia and was the daughter of a certain Marinus, the commander of a military regiment. While being the wife of the Emperor Theophilus, the last of the Iconoclasts, she adorned the royal diadem with her virtue and piety; as long as her husband Theophilus lived, she privately venerated icons, despite his displeasure. After his death, she restored the holy icons to public veneration; this is commemorated on the Sunday of Orthodoxy, the First Sunday of the Great Fast. She governed the Empire wisely for fifteen years, since her son Michael was not yet of age. But in 857 she forsook her royal power and entered a certain convent in Constantinople called Gastria, where she finished the course of her life in holiness and reposed in the Lord. Her sacred incorrupt remains are found in Corfu, in the Church of the Most Holy Theotokos of the Cave, in the capital city of the island (see also Dec. 12).


Cyrilmethodios
February 14

Cyril, Equal-to-the-Apostles & Teacher of the Slavs

Saint Cyril was born in Thessaloniki in the early 9th century to pious parents. His family was one of only a few Byzantines in Thessaloniki at that time since it was largely populated by Slavs. Growing up in this situation, Cyril learned the Slavonic language, which later in life would serve him and the Church at large. He continued his education in Constantinople with his brother Methodios (see May 11th), each taking to their particular interests: Methodios in politics, and Cyril in philosophy and teaching.

The two brothers were approached in 850 by Saint Photios the Great (see February 6th) to lead a diplomatic mission to the Khazars, the people who inhabited the western shore of the Caspian Sea. Cyril and Methodios accepted this mission and departed to the North. After the success of this trip, the brothers lived for a time in a monastery on Mount Olympus where Methodios became a monk. At this time the brothers utilized their childhood Slavonic education to develop a written alphabet for the Slavonic language, which to this time had never existed. This alphabet became known as the Glagolithic Alphabet. On their own instigation, the brothers began translating the Gospels and liturgical service books into Slavonic.

Providentially, Cyril and Methodios were again called upon for a mission, this time to travel to Moravia to spread the Christian faith to King Rostislav (see May 11th) and his people. The brothers departed in 862, bringing with them their Slavonic alphabet and service books. After five years of service, the brothers made their way to Rome in 867 to have members of their company ordained to the priesthood to aid in the missionary journey. The group of missionaries celebrated the Divine Liturgy in Rome in the Slavonic language for the very first time with members of their party being ordained as they intended. While in Rome, Cyril fell deathly ill. He was tonsured a monk and died. His brother Methodios continued their missionary work, utilizing the Glagolthic Alphabet. Cyril and his brother Methodios are commemorated together on May 11th.


BACK TO TOP