Publish-header
Holy Transfiguration Church
Publish Date: 2018-09-23
Bulletin Contents
Nativitybaptist
Organization Icon
Holy Transfiguration Church

General Information

  • Phone:
  • (907) 344-0190
  • Fax:
  • (907) 344-9909
  • Street Address:

  • 2800 O'Malley Road

  • Anchorage, AK 99507
  • Mailing Address:

  • 2800 O'Malley Road

  • Anchorage, AK 99507


Contact InformationServices Schedule

Saturday 7pm - Great Vespers

Sunday 9am - Orthros

Sunday 10 am - Divine Liturgy


Past Bulletins


Hymns of the Day

Resurrectional Apolytikion in the Plagal Fourth Mode

From on High did You descend, O merciful Lord, for us did You endure, three days in the tomb that we may be, released from passions in this world, You who are our resurrection and our life Glory unto You O Lord.
Ἐξ ὕψους κατῆλθες ὁ εὔσπλαγχνος, ταφὴν καταδέξω τριήμερον, ἵνα ἡμᾶς ἐλευθερώσῃς τῶν παθῶν. Ἡ ζωὴ καὶ ἡ Ἀνάστασις ἡμῶν, Κύριε δόξα σοι.

Apolytikion for Conception of the Forerunner in the Fourth Mode

Rejoice, O thou barren one who hadst not borne until now; for lo, in all truth thou hast conceived the lamp of the Sun, and he shall send forth his light over all the earth, which is afflicted with blindness. Dance, O Zacharias, and cry out with great boldness: The one to be born is the blest Prophet of God Most High.
Η πρώην ού τίκτουσα, στείρα ευφράνθητι, ιδού γάρ συνέλαβες, Ηλίου λύχνον σαφώς, φωτίζειν τόν μέλλοντα, πάσαν τήν οικουμένην, αβλεψίαν νοσούσαν, χόρευε Ζαχαρία, εκβοών παρρησία, Προφήτης τού Υψίστου εστίν, ο μέλλων τίκτεσθαι.

Apolytikion for the Church in the Grave Mode

Thou wast transfigured on the mountain, O Christ our God. Showing to Thy Disciples Thy Glory, as each one could endure. Shine forth Thou on us, who are sinners all, Thy light never ending, through the prayers of the Theotokos; Light-Bestower, Glory to Thee!

Seasonal Kontakion in the Second Mode

O Protection of Christians that cannot be put to shame, mediation unto the creator most constant: O despise not the voices of those who have sinned; but be quick, O good one, to come unto our aid, who in faith cry unto thee: Hasten to intercession and speed thou to make supplication, O thou who dost ever protect, O Theotokos, them that honor thee.
Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε. Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι· Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σε.
BACK TO TOP

Gospel and Epistle Readings

Matins Gospel Reading

Sixth Orthros Gospel
The Reading is from Luke 24:36-53

At that time, Jesus, having risen from the dead, stood in the midst of his disciples and said to them, "Peace to you." But they were startled and frightened, and supposed that they saw a spirit. And he said to them, "Why are you troubled, and why do questionings rise in your hearts? See my hands and feet, that it is I myself; handle me, and see; for a spirit has not flesh and bones as you see that I have." And when he said this, he showed them his hands and his feet. And while they still disbelieved for joy, and wondered, he said to them, "Have you anything here to eat?" They gave him a piece of broiled fish, and he took it and ate before them.

Then he said to them, "These are my words which I spoke to you, while I was still with you, that everything written about me in the law of Moses and the prophets and the psalms must be fulfilled. Then he opened their minds to understand the scriptures, and said to them, "Thus it is written, that the Christ should suffer and on the third day rise from the dead, and that repentance and forgiveness of sins should be preached in his name to all nations, beginning from Jerusalem. You are witnesses of these things. And behold, I send the promise of my Father upon you; but stay in the city, until you are clothed with power from on high."

Then he led them out as far as Bethany, and lifting up his hands, he blessed them. While he blessed them, he parted from them, and was carried up into heaven. And they worshiped him, and they returned to Jerusalem with great joy, and were continually in the temple blessing God.

Sixth Orthros Gospel
Κατὰ Λουκᾶν 24:36-53

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ὁ ᾿Ιησοῦς ἔστη ἐν μέσῳ αὐτῶν καὶ λέγει αὐτοῖς· εἰρήνη ὑμῖν. πτοηθέντες δὲ καὶ ἔμφοβοι γενόμενοι ἐδόκουν πνεῦμα θεωρεῖν. καὶ εἶπεν αὐτοῖς· τί τεταραγμένοι ἐστέ, καὶ διατί διαλογισμοὶ ἀναβαίνουσιν ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν; ἴδετε τὰς χεῖράς μου καὶ τοὺς πόδας μου, ὅτι αὐτὸς ἐγώ εἰμι· ψηλαφήσατέ με καὶ ἴδετε, ὅτι πνεῦμα σάρκα καὶ ὀστέα οὐκ ἔχει καθὼς ἐμὲ θεωρεῖτε ἔχοντα. καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐπέδειξεν αὐτοῖς τὰς χεῖρας καὶ τοὺς πόδας. ἔτι δὲ ἀπιστούντων αὐτῶν ἀπὸ τῆς χαρᾶς καὶ θαυμαζόντων εἶπεν αὐτοῖς· ἔχετέ τι βρώσιμον ἐνθάδε; οἱ δὲ ἐπέδωκαν αὐτῷ ἰχθύος ὀπτοῦ μέρος καὶ ἀπὸ μελισσίου κηρίου, καὶ λαβὼν ἐνώπιον αὐτῶν ἔφαγεν. εἶπε δὲ αὐτοῖς· οὗτοι οἱ λόγοι οὓς ἐλάλησα πρὸς ὑμᾶς ἔτι ὢν σὺν ὑμῖν, ὅτι δεῖ πληρωθῆναι πάντα τὰ γεγραμμένα ἐν τῷ νόμῳ Μωϋσέως καὶ προφήταις καὶ ψαλμοῖς περὶ ἐμοῦ. τότε διήνοιξεν αὐτῶν τὸν νοῦν τοῦ συνιέναι τὰς γραφάς, καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὅτι οὕτω γέγραπται καὶ οὕτως ἔδει παθεῖν τὸν Χριστὸν καὶ ἀναστῆναι ἐκ νεκρῶν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ, καὶ κηρυχθῆναι ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ μετάνοιαν καὶ ἄφεσιν ἁμαρτιῶν εἰς πάντα τὰ ἔθνη, ἀρξάμενον ἀπὸ ῾Ιερουσαλήμ. ὑμεῖς δέ ἐστε μάρτυρες τούτων. καὶ ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πατρός μου ἐφ᾿ ὑμᾶς· ὑμεῖς δὲ καθίσατε ἐν τῇ πόλει ῾Ιερουσαλὴμ ἕως οὗ ἐνδύσησθε δύναμιν ἐξ ὕψους.

᾿Εξήγαγε δὲ αὐτοὺς ἔξω ἕως εἰς Βηθανίαν, καὶ ἐπάρας τὰς χεῖρας αὐτοῦ εὐλόγησεν αὐτούς. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εὐλογεῖν αὐτὸν αὐτοὺς διέστη ἀπ᾿ αὐτῶν καὶ ἀνεφέρετο εἰς τὸν οὐρανόν. καὶ αὐτοὶ προσκυνήσαντες αὐτὸν ὑπέστρεψαν εἰς ῾Ιερουσαλὴμ μετὰ χαρᾶς μεγάλης, καὶ ἦσαν διὰ παντὸς ἐν τῷ ἱερῷ αἰνοῦντες καὶ εὐλογοῦντες τὸν Θεόν. ἀμήν.


Epistle Reading

Prokeimenon. Grave Mode. Psalm 63.11,1.
The righteous shall rejoice in the Lord.
Verse: Oh God, hear my cry.

The reading is from St. Paul's Letter to the Galatians 4:22-27.

Brethren, Abraham had two sons, one by a slave and one by a free woman. But the son of the slave was born according to the flesh, the son of the free woman through promise. Now this is an allegory: these women are two covenants. One is from Mount Sinai, bearing children for slavery; she is Hagar. Now Hagar is Mount Sinai in Arabia; she corresponds to the present Jerusalem, for she is in slavery with her children. But the Jerusalem above is free, and she is our mother. For it is written, "Rejoice, O barren one who does not bear; break forth and shout, you who are not in travail; for the children of the desolate one are many more than the children of her that is married."

Προκείμενον. Grave Mode. ΨΑΛΜΟΙ 63.11,1.
Εὐφρανθήσεται δίκαιος ἐν Κυρίῳ.
Στίχ. Εἰσάκουσον, ὁ Θεός, τῆς φωνῆς μου.

τὸ Ἀνάγνωσμα Πρὸς Γαλάτας 4:22-27.

Ἀδελφοί, Ἀβραὰμ δύο υἱοὺς ἔσχεν· ἕνα ἐκ τῆς παιδίσκης, καὶ ἕνα ἐκ τῆς ἐλευθέρας. Ἀλλʼ ὁ μὲν ἐκ τῆς παιδίσκης κατὰ σάρκα γεγέννηται, ὁ δὲ ἐκ τῆς ἐλευθέρας διὰ τῆς ἐπαγγελίας. Ἅτινά ἐστιν ἀλληγορούμενα· αὗται γάρ εἰσιν δύο διαθῆκαι· μία μὲν ἀπὸ ὄρους Σινᾶ, εἰς δουλείαν γεννῶσα, ἥτις ἐστὶν Ἅγαρ. Τὸ γὰρ Ἅγαρ Σινᾶ ὄρος ἐστὶν ἐν τῇ Ἀραβίᾳ, συστοιχεῖ δὲ τῇ νῦν Ἱερουσαλήμ, δουλεύει δὲ μετὰ τῶν τέκνων αὐτῆς. Ἡ δὲ ἄνω Ἱερουσαλὴμ ἐλευθέρα ἐστίν, ἥτις ἐστὶν μήτηρ πάντων ἡμῶν· γέγραπται γάρ, Εὐφράνθητι, στεῖρα, ἡ οὐ τίκτουσα· ῥῆξον καὶ βόησον, ἡ οὐκ ὠδίνουσα· ὅτι πολλὰ τὰ τέκνα τῆς ἐρήμου μᾶλλον ἢ τῆς ἐχούσης τὸν ἄνδρα.


Gospel Reading

1st Sunday of Luke
The Reading is from Luke 5:1-11

At that time, as Jesus was standing by the lake of Gennesaret, he saw two boats by the lake; but the fishermen had gone out of them and were washing their nets. Getting into one of the boats, which was Simon's, he asked him to put out a little from the land. And he sat down and taught the people from the boat. And when he had ceased speaking, he said to Simon, "Put out into the deep and let down your nets for a catch." And Simon answered, "Master, we toiled all night and took nothing! But at your word I will let down the nets." And when they had done this, they enclosed a great shoal of fish; and as their nets were breaking, they beckoned to their partners in the other boat to come and help them. And they came and filled both the boats, so that they began to sink. But when Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, "Depart from me, for I am a sinful man, O Lord." For he was astonished, and all who were with him, at the catch of fish which they had taken; and so also were James and John, sons of Zebedee, who were partners with Simon. And Jesus said to Simon, "Do not be afraid; henceforth you will be catching men." And when they had brought their boats to land, they left everything and followed him.

1st Sunday of Luke
Κατὰ Λουκᾶν 5:1-11

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἑστὼς ὁ Ἰησοῦς παρὰ τὴν λίμνην Γεννησαρέτ, καὶ εἶδε δύο πλοῖα ἑστῶτα παρὰ τὴν λίμνην· οἱ δὲ ἁλιεῖς ἀποβάντες ἀπ᾿ αὐτῶν ἀπέπλυναν τὰ δίκτυα. ἐμβὰς δὲ εἰς ἓν τῶν πλοίων, ὃ ἦν τοῦ Σίμωνος, ἠρώτησεν αὐτὸν ἀπὸ τῆς γῆς ἐπαναγαγεῖν ὀλίγον· καὶ καθίσας ἐδίδασκεν ἐκ τοῦ πλοίου τοὺς ὄχλους. ὡς δὲ ἐπαύσατο λαλῶν, εἶπε πρὸς τὸν Σίμωνα· ἐπανάγαγε εἰς τὸ βάθος καὶ χαλάσατε τὰ δίκτυα ὑμῶν εἰς ἄγραν. καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Σίμων εἶπεν αὐτῷ· ἐπιστάτα, δι᾿ ὅλης τῆς νυκτὸς κοπιάσαντες οὐδὲν ἐλάβομεν· ἐπὶ δὲ τῷ ῥήματί σου χαλάσω τὸ δίκτυον. καὶ τοῦτο ποιήσαντες συνέκλεισαν πλῆθος ἰχθύων πολύ· διερρήγνυτο δὲ τὸ δίκτυον αὐτῶν. καὶ κατένευσαν τοῖς μετόχοις τοῖς ἐν τῷ ἑτέρῳ πλοίῳ τοῦ ἐλθόντας συλλαβέσθαι αὐτοῖς· καὶ ἦλθον καὶ ἔπλησαν ἀμφότερα τὰ πλοῖα, ὥστε βυθίζεσθαι αὐτά. ἰδὼν δὲ Σίμων Πέτρος προσέπεσε τοῖς γόνασιν ᾿Ιησοῦ λέγων· ἔξελθε ἀπ᾿ ἐμοῦ, ὅτι ἀνὴρ ἁμαρτωλός εἰμι, Κύριε· θάμβος γὰρ περιέσχεν αὐτὸν καὶ πάντας τοὺς σὺν αὐτῷ ἐπὶ τῇ ἄγρᾳ τῶν ἰχθύων ᾗ συνέλαβον, ὁμοίως δὲ καὶ ᾿Ιάκωβον καὶ ᾿Ιωάννην, υἱοὺς Ζεβεδαίου, οἳ ἦσαν κοινωνοὶ τῷ Σίμωνι. καὶ εἶπε πρὸς τὸν Σίμωνα ὁ ᾿Ιησοῦς· μὴ φοβοῦ· ἀπὸ τοῦ νῦν ἀνθρώπους ἔσῃ ζωγρῶν. καὶ καταγαγόντες τὰ πλοῖα ἐπὶ τὴν γῆν, ἀφέντες ἅπαντα ἠκολούθησαν αὐτῷ.


BACK TO TOP

Wisdom of the Fathers

For now they were well instructed beforehand...But mark both their faith and their obedience. For though they were in the midst of their work when they heard His command, they delayed not, they procrastinated not, they said not, "let us return home, and converse with our kinsfolk," but "they forsook all and followed."
St. John Chrysostom
Homily 14 on Matthew 4, 4th Century

Because such is the obedience which Christ seeks of us, as that we delay not even a moment of time, though something absolutely most needful should vehemently press on us.
St. John Chrysostom
Homily 14 on Matthew 4, 4th Century

The new man (regenerate) finds pleasure in obedience, whilst the old man wishes to resist...Therefore, O Lord, Thy Will be done. I accept, as an expression of Thy Will, all that is required of me by the authorities set over me, all that others do to me (patience), all that happens to me, for nothing happens without Thee. Thou art in everything, throughout all and everything.
St. John of Kronstadt
My Life in Christ: Part 1, Holy Trinity Monastery pg. 106, 19th century

BACK TO TOP

Parish News & Events

VLADIMIR COON TO RECEIVE RELIGIOUS MEDAL TODAY

09/23/2018

Today right after the homily we will hold the short award ceremony for Vladimir Coon, as he has completed all the requirements for the Chi-Ro badge - the Orthodox Christian religious award given in cooperation with the Boy Scouts of America.


WELCOME TO FATHER THADDEUS

09/23/2018

Welcome to Fr Thaddeus Werner, who is serving with us today! Fr Thaddeus will be filling in for Fr Vasili the weekend of October 6-7. He is a priest under the OCA and assigned to JBER as a chaplain for the Air Force. He is also in the same Pastoral Counseling program as Fr Vasili, and a great resource for our military families!


FR VASILI LEAVING ON SABBATICAL

09/23/2018

For those who have not been at the Church or read the bulletin earlier this month, Fr Vasili is leaving this week for his Sabbatical. He will return to work on Friday, October 19th. He will be in the UK doing research and writing for the thesis that he is working on as part of his Pastoral Counseling degree. He will be in London, Essex, Oxford, and Scotland over the next few weeks. Please keep him in your prayers as he travels. If you are interested, he will post photos and updates every now and then via Twitter. You can follow him at @PriestinAlaska if you are in to that kind of thing...


SERVICES WHILE FR VASILI IS AWAY

09/23/2018

During Father's Sabbatical we will continue to have regular services, though some of them will be "Reader's" services - served without a Priest. You can find the list of services via our online calendar, and they are also posted below for your convenience.

Wednesday, September 26:         6:30pm  Paraklesis                                           

Saturday, September 29:             5:00pm  Great Vespers                                   

Sunday, September 30:               9:30am  Pre-Communion Prayers & Liturgy                                     
Wednesday, October 3:                6:30pm  Paraklesis                                           

Saturday, October 6:                   5:00pm  Great Vespers                                   

Sunday, October 7:                     9:00am  Orthros & Liturgy                                  

Wednesday, October 10:              6:30pm  Paraklesis                              

Saturday, October 13:                 5:00pm  Great Vespers                                

Sunday, October 14:                   9:00am  Orthros & Liturgy                                               

 


PASTORAL EMERGENCIES WHILE FR VASILI IS AWAY

09/23/2018

While Fr Vasili is on Sabbatical he will not be dealing with any parish responsibilities. However, if you have an emergency you can send a message to him via email or text message and he will respond as soon as he can. If you have an urgent need, please contact one of the local Orthodox priests. 

St John's Cathedral: 907-696-2002
St Herman's (Fr Matthew): 916-396-6325

For immediate parish needs, please contact a member of the Parish Council.


FALL GENERAL ASSEMBLY

09/23/2018

Our Fall General Assembly has been scheduled for Sunday, October 21st. Please put this date on your calendar and plan to participate!


BACK TO TOP

Saints and Feasts

Nativitybaptist
September 23

The Conception of St. John the Baptist

This came to pass fifteen months before the birth of Christ, after the vision of the Angel that Zacharias, the father of the Forerunner, saw in the Temple while he executed the priest's office in the order of his course during the feast of the Tabernacles, as tradition bears witness. In this vision, the Archangel Gabriel appeared to Zacharias and said to him, "Thy prayer is heard; and thy wife Elizabeth shall bear thee a son, and thou shalt call his name John" (Luke 1:13). Knowing that Elizabeth was barren, and that both he and she were elderly, Zacharias did not believe what the Angel told him, although he had before him the example of Abraham and Sarah, of Hannah, mother of the Prophet Samuel, and of other barren women in Israel who gave birth by the power of God. Hence, he was condemned by the Archangel to remain speechless until the fulfilment of these words in their season, which also came to pass (Luke 1:7-24).


Thecla
September 24

Thecla the Protomartyr & Equal to the Apostles

This saint was from the city of Iconium. When she was eighteen years of age, she was instructed in the Faith of Christ and the hope of the resurrection by the Apostle Paul, whom also she followed, forsaking her betrothed and espousing a life of virginity for the sake of the Heavenly Bridegroom. Having preached Christ in various cities and suffered many things, she reposed in Seleucia of Cilicia at the age of 90.


Silouanathos
September 24

Silouan of Athos


Allsaint
September 25

Our Righteous Father Sergius of Radonezh

Our righteous Father Sergius was born in Rostov, north of Moscow, about the year 1314. Named Bartholomew in Baptism, he was brought up in Radonezh, and at the death of his parents he withdrew to the wilderness to become a monk. It is notable that without having been trained in a monastery, he was of such a spiritual stature as to be able to take up the perilous eremitical life from the beginning, without falling into delusion or despondency. When he had endured with courage the deprivations of the solitary life, other monks began to come to him, for whom he was made abbot against his will. On the counsel of Philotheus, Patriarch of Constantinople, he organized his monks according to the cenobitic life, appointing duties to each. While Anthony and Theodosius of Kiev, and the other righteous Fathers before Sergius, had established their monasteries near to cities, Sergius was the leader and light of those who went far into the wilderness, and after his example the untrodden forests of northern Russia were settled with monks. When Grand Duke Demetrius Donskoy was about to go to battle against the invading Tartars, he first sought the blessing of Saint Sergius, through whose prayers he was triumphant. Saint Sergius was adorned with the highest virtues of Christ-like humility and burning love for God and neighbour, and received the gift of working wonders, of casting out demons, and of discretion for leading souls to salvation. When he served the Divine Liturgy, an Angel served with him visibly; he was also vouchsafed the visitation of the most holy Theotokos with the Apostles Peter and John. He was gathered to his Fathers on September 25, 1392. At the recovery of his holy relics on July 5, 1422, his body and garments were found fragrant and incorrupt. His life was written by the monks of Epiphanius, who knew him.


Johntheo
September 26

The Falling Asleep of St. John the Evangelist and Theologian

This Apostle was from Bethsaida of Galilee, and was the son of Zebedee and Salome, and the brother of James the elder. First a fisherman by trade, he became an Apostle and the beloved Disciple of Christ. Only he of all the Disciples followed Him even to the Cross, and was entrusted with the care of our Saviour's Mother, as it were another son to her, and a brother of Christ the Teacher. After this, he preached throughout Asia Minor, especially in Ephesus. When the second persecution against the Christians began in the year 96 during the reign of Domitian, he was taken in bonds to Rome, and there was cast into a vat filled to the brim with boiling oil. Coming forth therefrom unharmed, he was exiled to the island of Patmos, where he wrote the Book of Revelation. Returning again to Ephesus after the death of the tyrant, he wrote his Gospel (after the other Evangelists had already written theirs) and his three Catholic Epistles. In all, he lived ninety-five years and fell asleep in the Lord during the reign of Trajan in the year 100. He was called Theologian because he loftily expounded in his Gospel the theology of the inexpressible and eternal birth of the Son and Word of God the Father. It is for this cause that an eagle-a symbol of the Holy Spirit, as Saint Irenaeus says-is depicted in his icon, for this was one of the four symbolic living creatures that the Prophet Ezekiel saw (Ezek. 1:10).


BACK TO TOP