Publish-header
Holy Transfiguration Church
Publish Date: 2020-03-01
Bulletin Contents
Eden
Organization Icon
Holy Transfiguration Church

General Information

  • Phone:
  • (907) 344-0190
  • Fax:
  • (907) 344-9909
  • Street Address:

  • 2800 O'Malley Road

  • Anchorage, AK 99507
  • Mailing Address:

  • 2800 O'Malley Road

  • Anchorage, AK 99507


Contact InformationServices Schedule

Saturday 7pm - Great Vespers

Sunday 9am - Orthros

Sunday 10 am - Divine Liturgy


Past Bulletins


Hymns of the Day

Resurrectional Apolytikion in the Fourth Mode

The women disciples of the Lord, having learned from the Angel the joyous news of the Resurrection and having rejected the ancestral decision, then told the apostles elatedly: Death has been stripped of its power; Christ God has risen, granting to the world His great mercy.
Τὸ φαιδρὸν τῆς Ἀναστάσεως κήρυγμα, ἐκ τοῦ Ἀγγέλου μαθοῦσαι αἱ τοῦ Κυρίου Μαθήτριαι, καὶ τὴν προγονικὴν ἀπόφασιν ἀπορρίψασαι, τοῖς Ἀποστόλοις καυχώμεναι ἔλεγον· Ἐσκύλευται ὁ θάνατος, ἠγέρθη Χριστὸς ὁ Θεός, δωρούμενος τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος.

Seasonal Kontakion in the Plagal Second Mode

O Master, Prudence, Guide of Wisdom, Instruction to the foolish and Defender of the poor, strengthen my heart and grant it discernment. Give me words, Word of the Father, for behold, I shall not keep my lips from crying out to You, "O Merciful One, have mercy on me who has fallen."
Τῆς σοφίας ὁδηγέ, φρονήσεως χορηγέ, τῶν ἀφρόνων παιδευτά, καὶ πτωχῶν ὑπερασπιστά, στήριξον, συνέτισον τὴν καρδίαν μου Δέσποτα. Σὺ δίδου μοι λόγον, ὁ τοῦ Πατρός Λόγος· ἰδοὺ γὰρ τὰ χείλη μου, οὐ μὴ κωλύσω ἐν τῷ κράζειν σοι· Ἐλεῆμον, ἐλέησόν με τὸν παραπεσόντα.
BACK TO TOP

Saints and Feasts

Eden
March 01

Forgiveness Sunday

The Holy Fathers have appointed the commemoration of Adam's exile from the Paradise of delight here, on the eve of the holy Forty-day Fast, demonstrating to us not by simple words, but by actual deeds, how beneficial fasting is for man, and how harmful and destructive are insatiety and the transgressing of the divine commandments. For the first commandment that God gave to man was that of fasting, which the first-fashioned received but did not keep; and not only did they not become gods, as they had imagined, but they lost even that blessed life which they had, and they fell into corruption and death, and transmitted these and innumerable other evils to all of mankind. The God-bearing Fathers set these things before us today, that by bringing to mind what we have fallen from, and what we have suffered because of the insatiety and disobedience of the first-fashioned, we might be diligent to return again to that ancient bliss and glory by means of fasting and obedience to all the divine commands. Taking occasion from today's Gospel (Matt. 6:14-21) to begin the Fast unencumbered by enmity, we also ask forgiveness this day, first from God, then from one another and all creation.


Nicholasplanas
March 02

Our Holy Father Nicholas Planas

 

Saint Nicholas Planas was born in 1851 A.D. on the island of Naxos in Greece. He was married as a teenager and soon after ordained to the diaconate and then the priesthood. His wife reposed soon after and so he assumed the burden of being a widowed father and a parish priest. He was known for his zeal in serving the liturgy, especially his habit of serving the Divine Liturgy every day for 50 years. Many altar boys would see him radiating light or raised off the ground while serving the liturgy. Being so revered by his parishioners, he became known as “Papa,” which is an affectionate term for a parish priest. Papa Nicholas reposed in 1932 and was formally canonized as a saint in 1992.


Allsaint
March 05

Conon the Gardener

This saint lived during the reign of emperor Decius in 251. He came from the town of Nazareth. He left his hometown and went to the city of Mandron, in the province of Pamphylia. There he stayed at a place called Karmela or Karmena cultivating a garden which he used to water and plant with various vegetables. From this garden he obtained what is necessary for life. He had such an upright and simple mind that, when he met those who wished to arrest him and saw that they greeted him, he also greeted in return from the bottom of his soul and heart. When they told him that governor Publius called the saint to go to him, the saint answered with simplicity: "What does the governor need me, since I am a Christian? Let him call those who think the way he does and have the same religion with him." So, the blessed man was tied and brought to the governor, who tried to move him to sacrifice to the idols. But the saint sighed from the bottom of his heart, cursed the tyrant and confirmed his faith in Christ with his confession, saying that it is not possible to be moved from it even though he might be tortured cruelly. So, for this reason they nailed his feet and made the saint run in front of the governor's coach. But the saint fainted in the street. Having fallen on his knees, he prayed and, thus, he commended his holy soul to the hands of God.


BACK TO TOP

Gospel and Epistle Readings

Matins Gospel Reading

Fourth Orthros Gospel
The Reading is from Luke 24:1-12

On the first day of the week, at early dawn, the women went to the tomb, taking the spices which they had prepared. And they found the stone rolled away from the tomb, but when they went in they did not find the body. While they were perplexed about this, behold, two men stood by them in dazzling apparel; and as they were frightened and bowed their faces to the ground, the men said to them, "Why do you seek the living among the dead? Remember how he told you, while he was still in Galilee, that the Son of man must be delivered in to the hands of sinful men, and be crucified, and on the third day rise." And they remembered his words, and returning from the tomb they told all this to the eleven and to all the rest. Now it was Mary Magdalene, and Joanna and Mary the mother of James and the other women with them who told this to the apostles; but these words seemed to them an idle tale, and they did not believe them.

But Peter rose and ran to the tomb; stooping and looking in, he saw the linen cloths by themselves; and he went home wondering at what had happened.

Fourth Orthros Gospel
Κατὰ Λουκᾶν 24:1-12

Καὶ τὸ μὲν σάββατον ἡσύχασαν κατὰ τὴν ἐντολήν, Τῇ δὲ μιᾷ τῶν σαββάτων ὄρθρου βαθέος ἦλθον ἐπὶ τὸ μνῆμα φέρουσαι ἃ ἡτοίμασαν ἀρώματα, καί τινες σὺν αὐταῖς. εὗρον δὲ τὸν λίθον ἀποκεκυλισμένον ἀπὸ τοῦ μνημείου, καὶ εἰσελθοῦσαι οὐχ εὗρον τὸ σῶμα τοῦ Κυρίου ᾿Ιησοῦ. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ διαπορεῖσθαι αὐτὰς περὶ τούτου καὶ ἰδοὺ ἄνδρες δύο ἐπέστησαν αὐταῖς ἐν ἐσθήσεσιν ἀστραπτούσαις. ἐμφόβων δὲ γενομένων αὐτῶν καὶ κλινουσῶν τὸ πρόσωπον εἰς τὴν γῆν εἶπον πρὸς αὐτάς· τί ζητεῖτε τὸν ζῶντα μετὰ τῶν νεκρῶν; οὐκ ἔστιν ὧδε, ἀλλ᾿ ἠγέρθη· μνήσθητε ὡς ἐλάλησεν ὑμῖν ἔτι ὢν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ, λέγων ὅτι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου παραδοθῆναι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων ἁμαρτωλῶν καὶ σταυρωθῆναι, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστῆναι. καὶ ἐμνήσθησαν τῶν ῥημάτων αὐτοῦ, καὶ ὑποστρέψασαι ἀπὸ τοῦ μνημείου ἀπήγγειλαν ταῦτα πάντα τοῖς ἕνδεκα καὶ πᾶσι τοῖς λοιποῖς. ἦσαν δὲ ἡ Μαγδαληνὴ Μαρία καὶ ᾿Ιωάννα καὶ Μαρία ᾿Ιακώβου καὶ οἱ λοιπαὶ σὺν αὐταῖς, αἳ ἔλεγον πρὸς τοὺς ἀποστόλους ταῦτα. καὶ ἐφάνησαν ἐνώπιον αὐτῶν ὡσεὶ λῆρος τὰ ῥήματα αὐτῶν, καὶ ἠπίστουν αὐταῖς. ὁ δὲ Πέτρος ἀναστὰς ἔδραμεν ἐπὶ τὸ μνημεῖον, καὶ παρακύψας βλέπει τὰ ὀθόνια κείμενα μόνα, καὶ ἀπῆλθε πρὸς ἑαυτόν, θαυμάζων τὸ γεγονός.


Epistle Reading

Prokeimenon. Plagal Fourth Mode. Psalm 75.11,1.
Make your vows to the Lord our God and perform them.
Verse: God is known in Judah; his name is great in Israel.

The reading is from St. Paul's Letter to the Romans 13:11-14; 14:1-4.

Brethren, salvation is nearer to us now than when we first believed; the night is far gone, the day is at hand. Let us then cast off the works of darkness and put on the armor of light; let us conduct ourselves becomingly as in the day, not in reveling and drunkenness, not in debauchery and licentiousness, not in quarreling and jealousy. But put on the Lord Jesus Christ, and make no provision for the flesh, to gratify its desires.

As for the man who is weak in faith, welcome him, but not for disputes over opinions. One believes he may eat anything, while the weak man eats only vegetables. Let not him who eats despise him who abstains, and let not him who abstains pass judgment on him who eats; for God has welcomed him. Who are you to pass judgment on the servant of another? It is before his own master that he stands or falls. And he will be upheld, for God is able to make him stand.

Προκείμενον. Plagal Fourth Mode. ΨΑΛΜΟΙ 75.11,1.
Εὔξασθε καὶ ἀπόδοτε Κυρίῳ τῷ Θεῷ ἡμῶν.
Στίχ. Γνωστὸς ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ ὁ Θεός, ἐν τῷ Ἰσραὴλ μέγα τὸ ὄνομα αὐτοῦ.

τὸ Ἀνάγνωσμα Πρὸς ῾Ρωμαίους 13:11-14, 14:1-4.

Ἀδελφοί, νῦν ἐγγύτερον ἡμῶν ἡ σωτηρία ἢ ὅτε ἐπιστεύσαμεν. Ἡ νὺξ προέκοψεν, ἡ δὲ ἡμέρα ἤγγικεν· ἀποθώμεθα οὖν τὰ ἔργα τοῦ σκότους, καί ἐνδυσώμεθα τὰ ὅπλα τοῦ φωτός. Ὡς ἐν ἡμέρᾳ, εὐσχημόνως περιπατήσωμεν, μὴ κώμοις καὶ μέθαις, μὴ κοίταις καὶ ἀσελγείαις, μὴ ἔριδι καὶ ζήλῳ. Ἀλλʼ ἐνδύσασθε τὸν κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, καὶ τῆς σαρκὸς πρόνοιαν μὴ ποιεῖσθε, εἰς ἐπιθυμίας. Τὸν δὲ ἀσθενοῦντα τῇ πίστει προσλαμβάνεσθε, μὴ εἰς διακρίσεις διαλογισμῶν. Ὃς μὲν πιστεύει φαγεῖν πάντα, ὁ δὲ ἀσθενῶν λάχανα ἐσθίει. Ὁ ἐσθίων τὸν μὴ ἐσθίοντα μὴ ἐξουθενείτω, καὶ ὁ μὴ ἐσθίων τὸν ἐσθίοντα μὴ κρινέτω· ὁ θεὸς γὰρ αὐτὸν προσελάβετο. Σὺ τίς εἶ ὁ κρίνων ἀλλότριον οἰκέτην; Τῷ ἰδίῳ κυρίῳ στήκει ἢ πίπτει. Σταθήσεται δέ· δυνατὸς γάρ ἐστιν ὁ θεὸς στῆσαι αὐτόν.


Gospel Reading

Forgiveness Sunday
The Reading is from Matthew 6:14-21

The Lord said, "If you forgive men their trespasses, your heavenly Father also will forgive you; but if you do not forgive men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses.

"And when you fast, do not look dismal, like the hypocrites, for they disfigure their faces that their fasting may be seen by men. Truly, I say to you, they have received their reward. But when you fast, anoint your head and wash your face, that your fasting may not be seen by men but by your Father who is in secret; and your Father who sees in secret will reward you.

"Do not lay up for yourselves treasures on earth, where moth and rust consume and where thieves break in and steal, but lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust consumes and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there will your heart be also."

Forgiveness Sunday
Κατὰ Ματθαῖον 6:14-21

Εἶπεν ὁ Κύριος· ᾿Εὰν γὰρ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, ἀφήσει καὶ ὑμῖν ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος· ἐὰν δὲ μὴ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, οὐδὲ ὁ πατὴρ ὑμῶν ἀφήσει τὰ παραπτώματα ὑμῶν. ῞Οταν δὲ νηστεύητε, μὴ γίνεσθε ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ σκυθρωποί· ἀφανίζουσι γὰρ τὰ πρόσωπα αὐτῶν ὅπως φανῶσι τοῖς ἀνθρώποις νηστεύοντες· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἀπέχουσι τὸν μισθὸν αὐτῶν. σὺ δὲ νηστεύων ἄλειψαί σου τὴν κεφαλὴν καὶ τὸ πρόσωπόν σου νίψαι,ὅπως μὴ φανῇς τοῖς ἀνθρώποις νηστεύων, ἀλλὰ τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ, καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷ. Μὴ θησαυρίζετε ὑμῖν θησαυροὺς ἐπὶ τῆς γῆς, ὅπου σὴς καὶ βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται διορύσσουσι καὶ κλέπτουσι· θησαυρίζετε δὲ ὑμῖν θησαυροὺς ἐν οὐρανῷ, ὅπου οὔτε σὴς οὔτε βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται οὐ διορύσσουσιν οὐδὲ κλέπτουσιν· ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρὸς ὑμῶν, ἐκεῖ ἔσται καὶ ἡ καρδία ὑμῶν.


BACK TO TOP

Wisdom of the Fathers

That great man Moses, when fasting, conversed with God, and received the law. Great and holy Elijah, when fasting, was thought worthy of divine visions, and at last was taken up like Him who ascended into heaven. And Daniel, when fasting, although a very young man, was entrusted with the mystery, and he alone under-stood the secret thing of the king. . .
St. Athanasios of Alexandria

The value of fasting consists not in abstinence only from food, but in a relinquishment of sinful practices, since he who limits his fasting only to an abstinence from meat is he who especially disparages it. The change in our way of life during these blessed days will help us to gain holiness. Therefore we should let our soul rejoice during the fast.
St. John Chrysostom
Fourth Century

BACK TO TOP

Parish News & Events

GREAT LENT

03/01/2020

Great Lent is upon us - "The Forty Days that Profit the Soul". During this period of repentance and increased ascetical effort, let us strive to remember that we do all of it in order to draw nearer to Christ and to demonstrate that we are willing to make sacrifices in order to love Him more completely. Each of us is encouraged to enter into the fasting guidelines of the Church, as this is what the Holy Fathers have handed down to us in order to help us love God. You may wish to disregard certain aspects of the Fast in your own home, but please be respectful when you are at the church or any other parish event so as to not cause scandal or harm to your fellow parishioners. If you have questions about a modified fast due to dietary restrictions, please see Fr Vasili and he will help you find something that will still benefit your soul. All of our Lenten services have been scheduled and you can find them on our Google calendar through the parish website.


FORGIVENESS VESPERS FOLLOWING LITURGY

03/01/2020

Today we will liturgically begin Great Lent immediately following the Divine Liturgy with Forgiveness Vespers - the service that encourages us for the days ahead, and also offers us the opportunity to ask for forgiveness from our brothers and sisters so that we can begin the Great Fast at peace with one another.


SUNDAY OF ORTHODOXY

03/01/2020

Next Sunday is the First Sunday of Great Lent, and bears the name "Sunday of Orthodoxy". On Sunday evening at 5pm we are invited to participate in the Pan-Orthodox Vespers service at St John's Orthodox Cathedral in Eagle River. They will provide a meal after the service. At the end of the Divine Liturgy next Sunday we will have a blessing of the icons, so please bring your favorite icon from home to church with you!


STEWARDSHIP SUNDAY MARCH 15TH

03/01/2020

Sunday, March 15th is Stewardship Sunday - we will offer the service of the Artoklasia on behalf of all of our pledged Stewards for 2020. If you have not filled out your pledge card yet for the 2020 year, please do so before the service on the 15th so that you can be included in the prayers for the Artoklasia! On the whole our parish continues to grow its stewardship pledge year after year, and that is a sign of health - thank you! In order to have voting priviledges at the General Assemblies or to serve on the Parish Council you must be a parishioner in Good Standing - which means that you have been a pledged Steward of the parish for at least 6 months and have had your marriage blessed in the Church.


BACK TO TOP