Publish-header
Holy Transfiguration Church
Publish Date: 2021-05-09
Bulletin Contents
Thomsund
Organization Icon
Holy Transfiguration Church

General Information

  • Phone:
  • (907) 344-0190
  • Fax:
  • (907) 344-9909
  • Street Address:

  • 2800 O'Malley Road

  • Anchorage, AK 99507
  • Mailing Address:

  • 2800 O'Malley Road

  • Anchorage, AK 99507


Contact InformationServices Schedule

Saturday 7pm - Great Vespers

Sunday 9am - Orthros

Sunday 10 am - Divine Liturgy


Past Bulletins


Hymns of the Day

Apolytikion of Great and Holy Pascha in the Plagal First Mode

Christ is risen from the dead, by death hath He trampled down death, and on those in the graves hath He bestowed life.
Χριστός ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καί τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωήν χαρισάμενος.

Apolytikion for Thomas Sun. in the Grave Mode

Whilst the tomb was sealed, Thou, O Life, didst shine forth from the grave, O Christ God; and whilst the doors were shut, Thou didst come unto Thy disciples, O Resurrection of all, renewing through them an upright Spirit in us according to Thy great mercy.
Ἐσφραγισμένου τοῦ μνήματος ἡ ζωὴ ἐκ τάφου ἀνέτειλας Χριστὲ ὁ Θεός, καὶ τῶν θυρῶν κεκλεισμένων, τοῖς Μαθηταῖς ἐπέστης ἡ πάντων ἀνάστασις, πνεῦμα εὐθὲς δι' αὐτῶν ἐγκαινίζων ἡμῖν, κατὰ τὸ μέγα σου ἔλεος.

Seasonal Kontakion in the Plagal Fourth Mode

Though You went down into the tomb, You destroyed Hades' power, and You rose the victor, Christ God, saying to the myrrh-bearing women, "Hail!" and granting peace to Your disciples, You who raise up the fallen.
Εἰ καὶ ἐν τάφῳ κατῆλθες ἀθάνατε, ἀλλὰ τοῦ ᾍδου καθεῖλες τὴν δύναμιν, καὶ ἀνέστης ὡς νικητής, Χριστὲ ὁ Θεός, γυναιξὶ Μυροφόροις φθεγξάμενος. Χαίρετε, καὶ τοῖς σοῖς Ἀποστόλοις εἰρήνην δωρούμενος ὁ τοῖς πεσοῦσι παρέχων ἀνάστασιν.
BACK TO TOP

Saints and Feasts

Thomsund
May 09

Thomas Sunday

Though the doors were shut at the dwelling where the disciples were gathered for fear of the Jews on the evening of the Sunday after the Passover, our Saviour wondrously entered and stood in their midst, and greeted them with His customary words, "Peace be unto you." Then He showed unto them His hands and feet and side; furthermore, in their presence, He took some fish and a honeycomb and ate before them, and thus assured them of His bodily Resurrection. But Thomas, who was not then present with the others, did not believe their testimony concerning Christ's Resurrection, but said in a decisive manner, "Except I shall see in His hands the print of the nails, and put my finger into the print of the nails, and thrust my hand into His side, I will not believe." Wherefore after eight days, that is, on this day, when the disciples were again gathered together and Thomas was with them, the Lord Jesus came while the doors were shut, as He did formerly. Standing in their midst, He said, "Peace be unto you"; then He said to Thomas, "Bring hither thy finger, and behold my hands; and bring hither thy hand, and thrust it into My side: and be not unbelieving, but believing."

And Thomas, beholding and examining carefully the hands and side of the Master, cried out with faith, "My Lord and my God." Thus he clearly proclaimed the two natures - human and divine - of the God-man (Luke 24:36-49; John 20:19-29).

This day is called Antipascha (meaning "in the stead of Pascha," not "in opposition to Pascha") because with this day, the first Sunday after Pascha, the Church consecrates every Sunday of the year to the commemoration of Pascha, that is, the Resurrection.


Cyrilmethodios
May 11

Methodius & Cyril, Equal-to-the Apostles Illuminators of the Slavs

Born in Thessalonica, Saint Methodius was a military man before becoming a monk on Mount Olympus. His brother Constantine, known as the Philosopher because of his erudition, was Librarian at the Church of the Holy Wisdom in Constantinople; he later became a monk with the name of Cyril. The Emperor Michael sent him with his brother Methodius to the Khazars in response to their petition for teachers to expound to them the Christian Faith. On their way, they stayed in Cherson, where they recovered from the Black Sea the relics of Saint Clement of Rome. Later, they were called by Prince Rostislav of Moravia to instruct his people in the Orthodox Faith (Saint Rostislav died a martyr's death and is celebrated Oct. 15). The Saints devised an alphabet for the Slavs, and used it to translate the Greek books into the language of the people. In their apostolic labours throughout the Balkans, the holy brothers were slandered by certain Germanic bishops who opposed the use of the vernacular in the church services. Summoned to court at Rome in 867, they presented their Slavonic translations to Pope Adrian II, who received them with love and full approval. Two years later, Saint Cyril reposed in Rome on February 14 and was buried in the Church of Saint Clement. Saint Methodius was made Bishop of Moravia, but at the intrigues of certain Latin clergy, was cast into prison by the "Holy Roman Emperor" (the Germanic Emperor of the West), where he was cruelly tormented for some three years. In 874, through the defence of Pope John VIII, he was freed and made Archbishop of Moravia. Because he reproved the lax morals of the German priests in Moravia, he was soon accused of heresy by them, and was forbidden to celebrate the Liturgy in Slavonic. Summoned to Rome again in 879, he was completely exonerated and allowed once again to use the Slavonic tongue for the divine services. He reposed on April 6, 885.


Glykeria
May 13

The Holy Martyr Glyceria

This Martyr contested in 141 in Trajanopolis of Thrace, during the reign of the Emperor Antoninus Pius. At a heathen festival, when Sabine the Governor of Trajanopolis was offering sacrifice, Saint Glyceria entered the temple and declared herself to be a handmaid of Christ. Sabine commanded her to sacrifice. She went to the statue of Zeus and overturned it, dashing it to pieces. She was subjected to many horrible tortures, and finally was cast to wild beasts; bitten once by one of them, she gave up her soul into the hands of God.


BACK TO TOP

Gospel and Epistle Readings

Epistle Reading

Prokeimenon. Fourth Mode. Psalm 146.5;134.3.
Great is our Lord, and great is his power.
Verse: Praise the Lord, for the Lord is good.

The reading is from Acts of the Apostles 5:12-20.

In those days, many signs and wonders were done among the people by the hands of the apostles. And they were all together in Solomon's Portico. None of the rest dared join them, but the people held them in high honor. And more than ever believers were added to the Lord, multitudes both of men and women, so that they even carried out the sick into the streets, and laid them on beds and pallets, that as Peter came by at least his shadow might fall on some of them. The people also gathered from the towns around Jerusalem, bringing the sick and those afflicted with unclean spirits, and they were all healed. But the high priest rose up and all who were with him, that is, the party of the Sadducees, and filled with jealousy they arrested the apostles and put them in the common prison. But at night an angel of the Lord opened the prison doors and brought them out and said, "Go and stand in the temple and speak to the people all the words of this Life."

Προκείμενον. Fourth Mode. ΨΑΛΜΟΙ 146.5;134.3.
Μέγας ὁ Κύριος ἡμῶν, καὶ μεγάλη ἡ ἰσχὺς ἀὐτοῦ.
Στίχ. Αἰνεῖτε τὸν Κύριον, ὅτι ἀγαθός.

τὸ Ἀνάγνωσμα Πράξεις Ἀποστόλων 5:12-20.

Ἐν ταῖς ἡμεραῖς ἐκείναις, διὰ δὲ τῶν χειρῶν τῶν ἀποστόλων ἐγίνετοB σημεῖα καὶ τέρατα ἐν τῷ λαῷ πολλά· καὶ ἦσαν ὁμοθυμαδὸν ἅπαντες ἐν τῇ στοᾷ Σολομῶντος. Τῶν δὲ λοιπῶν οὐδεὶς ἐτόλμα κολλᾶσθαι αὐτοῖς, ἀλλʼ ἐμεγάλυνεν αὐτοὺς ὁ λαός· μᾶλλον δὲ προσετίθεντο πιστεύοντες τῷ κυρίῳ, πλήθη ἀνδρῶν τε καὶ γυναικῶν· ὥστε κατὰ τὰς πλατείας ἐκφέρειν τοὺς ἀσθενεῖς, καὶ τιθέναι ἐπὶ κλινῶν καὶ κραββάτων, ἵνα ἐρχομένου Πέτρου κἂν ἡ σκιὰ ἐπισκιάσῃ τινὶ αὐτῶν. Συνήρχετο δὲ καὶ τὸ πλῆθος τῶν πέριξ πόλεων εἰς Ἱερουσαλήμ, φέροντες ἀσθενεῖς καὶ ὀχλουμένους ὑπὸ πνευμάτων ἀκαθάρτων, οἵτινες ἐθεραπεύοντο ἅπαντες. Ἀναστὰς δὲ ὁ ἀρχιερεὺς καὶ πάντες οἱ σὺν αὐτῷ - ἡ οὖσα αἵρεσις τῶν Σαδδουκαίων - ἐπλήσθησαν ζήλου, καὶ ἐπέβαλον τὰς χεῖρας αὐτῶν ἐπὶ τοὺς ἀποστόλους, καὶ ἔθεντο αὐτοὺς ἐν τηρήσει δημοσίᾳ. Ἄγγελος δὲ κυρίου διὰ τῆς νυκτὸς ἤνοιξεν τὰς θύρας τῆς φυλακῆς, ἐξαγαγών τε αὐτοὺς εἶπεν, Πορεύεσθε, καὶ σταθέντες λαλεῖτε ἐν τῷ ἱερῷ τῷ λαῷ πάντα τὰ ῥήματα τῆς ζωῆς ταύτης.


Gospel Reading

Thomas Sunday
The Reading is from John 20:19-31

On the evening of that day, the first day of the week, the doors being shut where the disciples were for fear of the Jews, Jesus came and stood among them and said to them: "Peace be with you." When he had said this, he showed them his hands and his side. Then the disciples were glad when they saw the Lord. Jesus said to them again, "Peace be with you. As the Father has sent me, even so I send you." And when he had said this, he breathed on them, and said to them: "Receive the Holy Spirit. If you forgive the sins of any, they are forgiven; if you retain the sins of any, they are retained."

Now Thomas, one of the twelve, called the Twin, was not with them when Jesus came. So the other disciples told him: "We have seen the Lord." But he said to them: "Unless I see in his hands the print of the nails, and place my finger in the mark of the nails, and place my hand in his side, I will not believe."

Eight days later, his disciples were again in the house, and Thomas was with them. The doors were shut, but Jesus came and stood among them, and said: "Peace be with you." Then he said to Thomas, "Put your finger here, and see my hands; and put out your hand, and place it in my side; do not be faithless, but believing." Thomas answered him, "My Lord and my God!" Jesus said to him, "Have you believed because you have seen me? Blessed are those who have not seen and yet believe."

Now Jesus did many other signs in the presence of the disciples, which are not written in this book; but these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you may have life in his name.

Thomas Sunday
Κατὰ Ἰωάννην 20:19-31

Οὔσης ὀψίας τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων, καὶ τῶν θυρῶν κεκλεισμένων ὅπου ἦσαν οἱ μαθηταὶ συνηγμένοι διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων, ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον, καὶ λέγει αὐτοῖς· Εἰρήνη ὑμῖν. Καὶ τοῦτο εἰπὼν ἔδειξεν αὐτοῖς τὰς χεῖρας καὶ τὴν πλευρὰν αὐτοῦ. Ἐχάρησαν οὖν οἱ μαθηταὶ ἰδόντες τὸν Κύριον. Εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς πάλιν· Εἰρήνη ὑμῖν. Καθὼς ἀπέσταλκέ με ὁ πατήρ, κἀγὼ πέμπω ὑμᾶς. Καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐνεφύσησε καὶ λέγει αὐτοῖς· Λάβετε Πνεῦμα Ἅγιον· ἄν τινων ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας, ἀφίενται αὐτοῖς, ἄν τινων κρατῆτε, κεκράτηνται.

Θωμᾶς δὲ εἷς ἐκ τῶν δώδεκα, ὁ λεγόμενος Δίδυμος, οὐκ ἦν μετ᾽ αὐτῶν ὅτε ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς. Ἔλεγον οὖν αὐτῷ οἱ ἄλλοι μαθηταί· Ἐωράκαμεν τὸν Κύριον. Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· Ἐὰν μὴ ἴδω ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ τὸν τύπον τῶν ἥλων, καὶ βάλω τὸν δάκτυλόν μου εἰς τὸν τύπον τῶν ἥλων, καὶ βάλω τὴν χεῖρά μου εἰς τὴν πλευρὰν αὐτοῦ, οὐ μὴ πιστεύσω. Καὶ μεθ᾽ ἡμέρας ὀκτὼ πάλιν ἦσαν ἔσω οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ καὶ Θωμᾶς μετ᾽ αὐτῶν. Ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς τῶν θυρῶν κεκλεισμένων, καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον καὶ εἶπεν· Εἰρήνη ὑμῖν. Εἶτα λέγει τῷ Θωμᾷ· Φέρε τὸν δάκτυλόν σου ὧδε καὶ ἴδε τὰς χεῖράς μου, καὶ φέρε τὴν χεῖρά σου καὶ βάλε εἰς τὴν πλευράν μου, καὶ μὴ γίνου ἄπιστος, ἀλλὰ πιστός. Καὶ ἀπεκρίθη Θωμᾶς καὶ εἶπεν αὐτῷ· Ὁ Κύριός μου καὶ ὁ Θεός μου. Λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Ὅτι ἑώρακάς με, πεπίστευκας· μακάριοι οἱ μὴ ἰδόντες καὶ πιστεύσαντες. Πολλὰ μὲν οὖν καὶ ἄλλα σημεῖα ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς ἐνώπιον τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, ἃ οὐκ ἔστι γεγραμμένα ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ· ταῦτα δὲ γέγραπται ἵνα πιστεύσητε ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν ὁ Χριστὸς ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, καὶ ἵνα πιστεύοντες ζωὴν ἔχητε ἐν τῷ ὀνόματι αὐτοῦ.


BACK TO TOP

Wisdom of the Fathers

Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. (Heb. 11:1) And here He pronounces blessed not the disciples only, but those also who after them should believe.
St. John Chrysostom
Homily 87 on John 20, 4th Century

BACK TO TOP

Parish News & Events

40-DAY MEMORIAL FOR PENELOPE

04/25/2021

Today we will serve the 40-Day Memorial for Penelope Foudeas at the end of the Divine Liturgy. Our love goes out to the Foudeas Family! May her memory be eternal!


HAPPY MOTHER'S DAY!

05/09/2021

Happy Mother's Day to all of the Mothers, Grandmothers, and Godmothers in our parish! You have a powerful and important vocation that has such an enormous impact on our world. May God bless you for all that you do, and continue to give you the strength, patience, and discernment to do it well!


BAPTISM ON SATURDAY

05/09/2021

The Brown and Parker Families would like to invite you to come and participate in the baptism of babies Ambrose and George (who are not so little anymore!). There will be an outdoor celebration with an open invitation at the home of Jeremy and Mariah (5621 E 97th Ave.) following the sacrament.


WEEKLY PARAKLESIS

05/09/2021

Our weekly Paraklesis service to the Theotokos is returning this Wednesday evening at 7pm! May she intercede for us and all of our loved ones!


CONGRATULATIONS GRADUATES!

05/09/2021

Congratulations to Vladimir Coon, Steve Pekich, and Madellyn Thornquist on their graduation from High School! Maddy will be staying here in Alaska and attending UAA in the Fall. Vladimir is a National Merit Scholar Finalist and will be attending Texas A&M. Steve is working with his dad at Spencer Glacier over the summer and will be attending The University of Washington. May God guide them, protect them, and give them wisdom for the next chapter in their life!


SPRING GENERAL ASSEMBLY

05/09/2021

We will hold our Spring General Assembly on Sunday, May 24th following the Divine Liturgy. As we have not been able to hold a proper assembly in over one year, we have several important financial updates to cover, as well as updates on our Festival and building and grounds.


BACK TO TOP