Publish-header
Holy Transfiguration Church
Publish Date: 2021-10-10
Bulletin Contents
Allsaint
Organization Icon
Holy Transfiguration Church

General Information

  • Phone:
  • (907) 344-0190
  • Fax:
  • (907) 344-9909
  • Street Address:

  • 2800 O'Malley Road

  • Anchorage, AK 99507
  • Mailing Address:

  • 2800 O'Malley Road

  • Anchorage, AK 99507


Contact InformationServices Schedule

Saturday 7pm - Great Vespers

Sunday 9am - Orthros

Sunday 10 am - Divine Liturgy


Past Bulletins


Hymns of the Day

Resurrectional Apolytikion in the Grave Mode

By Your cross, O Lord, You shattered death; to the thief You opened paradise. You transformed the Myrrhbearers' lamentation, and commanded Your Apostles to proclaim that You arose, Christ our God, granting to the world Your great mercy.
Κατέλυσας τῷ Σταυρῷ σου τὸν θάνατον, ἠνέῳξας τῷ Λῃστῇ τὸν Παράδεισον, τῶν Μυροφόρων τὸν θρῆνον μετέβαλες, καὶ τοῖς σοῖς Ἀποστόλοις κηρύττειν ἐπέταξας, ὅτι ἀνέστης Χριστὲ ὁ Θεός, παρέχων τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος.

Seasonal Kontakion in the Second Mode

The protection of Christians unshameable, intercessor to our Holy Maker, unwavering, do not turn from the prayerful cries of those who are in sin; instead, come to us, for you are good; your loving help bring unto us, who are crying in faith to you: Hasten to intercession and speed now to supplication as a protection for all time, Theotokos, for those who honor you.
Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε. Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι· Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σε.
BACK TO TOP

Saints and Feasts

Allsaint
October 10

The 14 Holy Elders of Optina Monastery

On this day we also celebrate the Synaxis of the Righteous Fathers of Optina Hermitage in Russia, who struggled valiantly in the monastic life in prayer, humility, obedience, and love, and whom God deemed worthy of the lofty gifts of discernment, prophecy, clairvoyance, and eldership, that is, the grace to guide souls on the unerring path of salvation. They are Leo (who reposed in 1841), Macarius (1860), Moses (1862), Anthony (1865), Hilarion (1873), Ambrose (1891), Anatolius (1894), Isaacius (1894), Joseph (1911), Barsanuphius (1913), Anatolius (1922), Nectarius (1928), Nicon (1931), and Isaacius (1936).


Symeonnewspious
October 12

Symeon the New Theologian

Saint Symeon became a monk of the Studite Monastery as a young man, under the guidance of the elder Symeon the Pious. Afterwards he struggled at the Monastery of Saint Mamas in Constantinople, of which he became abbot. After enduring many trials and afflictions in his life of piety, he reposed in 1022. Marvelling at the heights of prayer and holiness to which he attained, and the loftiness of the teachings of his life and writings, the church calls him "the New Theologian." Only to two others, John the Evangelist and Gregory, Patriarch of Constantinople, has the church given the name "Theologian." Saint Symeon reposed on March 12, but since this always falls in the Great Fast, his feast is kept today.


Allsaint
October 14

Righteous Paraskeve of Serbia

Saint Paraskeve was born in Thrace in the eleventh century. In her youth she went to Constaninople, and thence journeyed to the Holy Land in pursuit of the ascetical life. After struggling for many years in the wilderness of the Jordan, she was moved by God to return to her homeland. She continued her monastic labours there for a few more years, and then reposed in peace.


Allsaint
October 15

Lucian the Martyr of Antioch

This Saint was from Samosata, the son of pious parents. He established a catechetical school in Antioch, and taught the correct doctrines of the Faith and made clear the parts of the divine Scriptures that were difficult to understand. He edited the Old Testament translation from the Hebrew tongue, and published it in an excellent edition, free from every heretical corruption and interpolation. He travelled to Nicomedia to strengthen the faithful there in their contests for Christ, and was accused before Maximinus, with whom he conversed openly. When he had made a defence of the Christian Faith, he was condemned to imprisonment where, in 311, he died of hunger and thirst.


BACK TO TOP

Gospel and Epistle Readings

Epistle Reading

Prokeimenon. Grave Mode. Psalm 28.11,1.
The Lord will give strength to his people.
Verse: Bring to the Lord, O sons of God, bring to the Lord honor and glory.

The reading is from St. Paul's Second Letter to the Corinthians 6:1-10.

Brethren, working together with him, we entreat you not to accept the grace of God in vain. For he says, "At the acceptable time I have listened to you, and helped you on the day of salvation." Behold, now is the acceptable time; behold, now is the day of salvation. We put no obstacle in any one's way, so that no fault may be found with our ministry, but as servants of God we commend ourselves in every way: through great endurance, in afflictions, hardships, calamities, beatings, imprisonments, tumults, labors, watching, hunger; by purity, knowledge, forbearance, kindness, the Holy Spirit, genuine love, truthful speech, and the power of God; with the weapons of righteousness for the right hand and for the left; in honor and dishonor, in ill repute and good repute. We are treated as impostors, and yet are true; as unknown, and yet well known; as dying, and behold we live; as punished, and yet not killed; as sorrowful, yet always rejoicing; as poor, yet making many rich; as having nothing, and yet possessing everything.

Προκείμενον. Grave Mode. ΨΑΛΜΟΙ 28.11,1.
Κύριος ἰσχὺν τῷ λαῷ αὐτοῦ δώσει.
Στίχ. Ἐνέγκατε τῷ Κυρίῳ υἱοὶ Θεοῦ, ἐνέγκατε τῷ Κυρίῳ δόξαν καὶ τιμήν.

τὸ Ἀνάγνωσμα Πρὸς Κορινθίους β' 6:1-10.

Ἀδελφοί, συνεργοῦντες δὲ καὶ παρακαλοῦμεν μὴ εἰς κενὸν τὴν χάριν τοῦ θεοῦ δέξασθαι ὑμᾶς - λέγει γάρ, Καιρῷ δεκτῷ ἐπήκουσά σου, καὶ ἐν ἡμέρᾳ σωτηρίας ἐβοήθησά σοι· ἰδού, νῦν καιρὸς εὐπρόσδεκτος, ἰδού, νῦν ἡμέρα σωτηρίας - μηδεμίαν ἐν μηδενὶ διδόντες προσκοπήν, ἵνα μὴ μωμηθῇ ἡ διακονία· ἀλλʼ ἐν παντὶ συνιστῶντες ἑαυτοὺς ὡς θεοῦ διάκονοι, ἐν ὑπομονῇ πολλῇ, ἐν θλίψεσιν, ἐν ἀνάγκαις, ἐν στενοχωρίαις, ἐν πληγαῖς, ἐν φυλακαῖς, ἐν ἀκαταστασίαις, ἐν κόποις, ἐν ἀγρυπνίαις, ἐν νηστείαις, ἐν ἁγνότητι, ἐν γνώσει, ἐν μακροθυμίᾳ, ἐν χρηστότητι, ἐν πνεύματι ἁγίῳ, ἐν ἀγάπῃ ἀνυποκρίτῳ, ἐν λόγῳ ἀληθείας, ἐν δυνάμει θεοῦ, διὰ τῶν ὅπλων τῆς δικαιοσύνης τῶν δεξιῶν καὶ ἀριστερῶν, διὰ δόξης καὶ ἀτιμίας, διὰ δυσφημίας καὶ εὐφημίας· ὡς πλάνοι καὶ ἀληθεῖς· ὡς ἀγνοούμενοι, καὶ ἐπιγινωσκόμενοι· ὡς ἀποθνῄσκοντες, καὶ ἰδού, ζῶμεν· ὡς παιδευόμενοι, καὶ μὴ θανατούμενοι· ὡς λυπούμενοι, ἀεὶ δὲ χαίροντες· ὡς πτωχοί, πολλοὺς δὲ πλουτίζοντες· ὡς μηδὲν ἔχοντες, καὶ πάντα κατέχοντες.


Gospel Reading

3rd Sunday of Luke
The Reading is from Luke 7:11-16

At that time, Jesus went to a city called Nain, and his disciples and a great crowd went with him. As he drew near to the gate of the city, behold, a man who had died was being carried out, the only son of his mother, and she was a widow; and a large crowd from the city was with her. And when the Lord saw her, he had compassion on her and said to her, "Do not weep." And he came and touched the bier, and the bearers stood still. And he said, "Young man, I say to you, arise." And the dead man sat up, and began to speak. And he gave him to his mother. Fear seized them all; and they glorified God, saying, "A great prophet has arisen among us!" and "God has visited his people!"

3rd Sunday of Luke
Κατὰ Λουκᾶν 7:11-16

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐπορεύετο εἰς πόλιν καλουμένην Ναΐν· καὶ συνεπορεύοντο αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἱκανοὶ καὶ ὄχλος πολύς. ὡς δὲ ἤγγισε τῇ πύλῃ τῆς πόλεως, καὶ ἰδοὺ ἐξεκομίζετο τεθνηκὼς υἱὸς μονογενὴς τῇ μητρὶ αὐτοῦ, καὶ αὕτη ἦν χήρα, καὶ ὄχλος τῆς πόλεως ἱκανὸς ἦν σὺν αὐτῇ. καὶ ἰδὼν αὐτὴν ὁ Κύριος ἐσπλαγχνίσθη ἐπ᾿ αὐτῇ καὶ εἶπεν αὐτῇ· μὴ κλαῖε· καὶ προσελθὼν ἥψατο τῆς σοροῦ, οἱ δὲ βαστάζοντες ἔστησαν, καὶ εἶπε· νεανίσκε, σοὶ λέγω, ἐγέρθητι. καὶ ἀνεκάθισεν ὁ νεκρὸς καὶ ἤρξατο λαλεῖν, καὶ ἔδωκεν αὐτὸν τῇ μητρὶ αὐτοῦ. ἔλαβε δὲ φόβος πάντας καὶ ἐδόξαζον τὸν Θεόν, λέγοντες ὅτι προφήτης μέγας ἐγήγερται ἐν ἡμῖν, καὶ ὅτι ἐπεσκέψατο ὁ Θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ.


BACK TO TOP

Wisdom of the Fathers

That dead man was being buried, and many friends were conducting him to his tomb. But there meets him Christ, the Life and Resurrection, for He is the destroyer of death and of corruption; He it is "in Whom we live and move and have our being" (Acts 17:28); He it is Who has restored the nature of man to that which it originally was; and has set free our death-fraught flesh from the bonds of death.
St. Cyril of Alexandria
Commentary on the Gospel of St. Luke, Homily 36.42, p. 153., 5th Century

The virgin's son met the widow's son. He became like a sponge for her tears and as life for the death of her son. Death turned about in its den and turned its back on the victorious one.
St. Ephrem the Syrian
Commentary on Tatian's Diatessaron, 6.23. (Ancient Christian Commentary on Scripture. vol. 3: Luke, Intervarsity Press)

BACK TO TOP

Metropolis of San Francisco News

Love and Freedom

10/01/2021

The Theotokos is so revered by the Church, as the Mother of God, because she accepted to become the one who offered humanity—on behalf of us all—to Jesus Christ. Nearly every month we celebrate a feast for the Panagia.

Eight Dates 2021

09/20/2021

A relationship series designed to foster communication and closeness for a healthier partnership under God.

Over 600 Young Adults Gathered in Phoenix, AZ to EXCLAIM their Faith!

09/28/2021

What happens when you bring together 618 young adults from 41 states? EXCLAIM! That was the theme for the 2021 Young Adult League (YAL) Conference hosted by the Greek Orthodox Metropolis of San Francisco over Labor Day weekend in Phoenix, AZ.
BACK TO TOP

Parish News & Events

BASICS OF ORTHODOXY CLASS

10/10/2021

Our Basics of Orthodox Class continues this coming Saturday: we will be studying Part II of our Church History lesson, which will cover the Great Schism up until the present day. Everyone is welcome to attend, and you do not have had to be at previous sessions to benefit from each teaching!


GOYA VESPERS

10/10/2021

Our next GOYA Vespers takes place this coming Saturday, October 16th at 5pm!


REPLACING THE OLD ROOF

10/10/2021

The Parish Council decided this fall to proceed with the roof replacement of the Old Building, as we previously discussed at the Spring General Assembly. After investigation followed by prayer, reflection, and much discussion over the summer, we felt it was best not to wait another winter and take the risk of irreversible water damage to the framing of the structure.  We received a very favorable bid from WeatherProof Construction, who was referred to us by one of our Parishioners.  The owner, Noah, has admired our community and impressed me greatly when I met with him.  He said, “This is God’s House, and I’d like to keep it whole.”  85% of the cost of the new roof will be covered by the insurance settlement we recieved several years ago after the flooding incident from a busted pipe. Please direct any questions regarding the roof project to me or any Parish Council Member. 
Yours in Christ, Nicholas Papacostas, PC President


FR VASILI ON RETREAT THIS WEEK

10/10/2021

Fr Vasili will be on retreat this week to recharge and work on his PhD. We will still offer the Paraklesis service on Wednesday evening as usual, and he will be back on Friday night. If you have a pastoral emergency you can reach him on his cell phone. All other business can be directed to a member of the Parish Council.


FALL GENERAL ASSEMBLY

10/10/2021

Our Fall General Assembly has been scheduled for Sunday, October 31st following the Divine Liturgy. Please plan to attend and recieve financial and ministry updates, and to make nominations for the Parish Council Elections.


EIGHT DATES - ENRICH YOUR MARRIAGE!

09/26/2021

Register today for Eight Dates, the powerful relationship series presented for the second time by the Metropolis Family Wellness Ministry. Based on the book Eight Dates by Drs. John and Julie Gottman, the series sessions are virtual and include prayer, reflection, videos, interactive questions, break-out groups, and closing remarks on topics including Conflict; Work and Money, Intimacy, Family, Spirituality, and many more. Every couple--married or not--who wants to improve their communication and connection can benefit from this lively and informative program. The 2021 program begins on Thursday, October 14. Register today at www.familywellnessministry.org/eight-dates.


BACK TO TOP