Publish-header
Holy Transfiguration Church
Publish Date: 2021-10-17
Bulletin Contents
Allsaint
Organization Icon
Holy Transfiguration Church

General Information

  • Phone:
  • (907) 344-0190
  • Fax:
  • (907) 344-9909
  • Street Address:

  • 2800 O'Malley Road

  • Anchorage, AK 99507
  • Mailing Address:

  • 2800 O'Malley Road

  • Anchorage, AK 99507


Contact InformationServices Schedule

Saturday 7pm - Great Vespers

Sunday 9am - Orthros

Sunday 10 am - Divine Liturgy


Past Bulletins


Hymns of the Day

Resurrectional Apolytikion in the Plagal Fourth Mode

From on high You descended, Most Merciful; for us You condescended to a threeday burial to set us free from the passions. O Lord, our Resurrection and our Life, glory to You!
Ἐξ ὕψους κατῆλθες ὁ εὔσπλαγχνος, ταφὴν καταδέξω τριήμερον, ἵνα ἡμᾶς ἐλευθερώσῃς τῶν παθῶν. Ἡ ζωὴ καὶ ἡ Ἀνάστασις ἡμῶν, Κύριε δόξα σοι.

Apolytikion for Sun. of the 7th Ecumenical Council in the Plagal Fourth Mode

Most glorified art Thou, O Christ our God, Who hast established our Fathers as luminous stars upon the earth, and through them didst guide us all to the true Faith. O Most Merciful One, glory be to Thee.
Ὑπερδεδοξασμένος εἶ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ φωστῆρας ἐπὶ γῆς τοὺς Πατέρας ἡμῶν θεμελιώσας, καὶ δι' αὐτῶν πρὸς τὴν ἀληθινὴν πίστιν, πάντας ἡμᾶς ὁδηγήσας· πολυεύσπλαγχνε, δόξα σοι.

Seasonal Kontakion in the Second Mode

The protection of Christians unshameable, intercessor to our Holy Maker, unwavering, do not turn from the prayerful cries of those who are in sin; instead, come to us, for you are good; your loving help bring unto us, who are crying in faith to you: Hasten to intercession and speed now to supplication as a protection for all time, Theotokos, for those who honor you.
Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε. Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι· Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σε.
BACK TO TOP

Saints and Feasts

Allsaint
October 17

Sunday of the 7th Ecumenical Council

On the Sunday that falls on or immediately after the eleventh of this month, we chant the Service to the 350 holy Fathers of the Seventh Ecumenical Council, which gathered in Nicaea in 787 under the holy Patriarch Tarasius and during the reign of the Empress Irene and her son, Constantine Porphyrogenitus, to refute the Iconoclast heresy, which had received imperial support beginning with the Edict issued in 726 by Emperor Leo the Isaurian. Many of the holy Fathers who condemned Iconoclasm at this holy Council later died as Confessors and Martyrs for the holy Icons during the second assult of Iconoclasm in the ninth century, especially during the reigns of Leo the Armenian and Theophilus.


Lukeevng
October 18

Luke the Evangelist

This Apostle was an Antiochean, a physician by trade, and a disciple and companion of Paul. He wrote his Gospel in Greek after Matthew and Mark, after which he wrote the Acts of the Apostles, and dedicated both works to Theophilus, who, according to some, was Governor of Achaia. He lived some eighty-six years and died in Achaia, perhaps in Patras, the capital of this district. His emblem is the calf, the third symbolical beast mentioned by Ezekiel (1:10), which is a symbol of Christ's sacrificial and priestly office, as Saint Irenaeus says.


Allsaint
October 19

John the Wonderworker of Kronstadt

Saint John of Kronstadt was a married priest, who lived with his wife in virginity. Through his untiring labours in his priestly duties and love for the poor and sinners, he was granted by our Lord great gifts of clairvoyance and miracle-working, to such a degree that in the last years of his life miracles of healing--both of body and soul--were performed countless times each day through his prayers, often for people who had only written to him asking his help. During his lifetime he was known throughout Russia, as well as in the Western world. He has left us his diary My Life in Christ as a spiritual treasure for Christians of every age; simple in language, it expounds the deepest mysteries of our Faith with that wisdom which is given only to a heart purified by the grace of the Holy Spirit. Foreseeing as a true prophet the Revolution of 1917, he unsparingly rebuked the growing apostasy among the people; he foretold that the very name of Russia would be changed. As the darkness of unbelief grew thicker, he shone forth as a beacon of unquenchable piety, comforting the faithful through the many miracles that he worked and the fatherly love and simplicity with which he received all. Saint John reposed in peace in 1908.


Gerasimoskephalania
October 20

Gerasimus of Cephalonia

Saint Gerasimus was from the Peloponnesus, the son of Demetrius and Kale, of the family of Notaras. He was reared in piety by them and studied the Sacred writings. He left his country and went throughout various lands, and finally came to Cephalonia, where he restored a certain old church and built a convent around it, where it stands to this day at the place called Omala. He finished the course of his life there in asceticism in the year 1570. His sacred relics, which remain incorrupt, are kept there for the sanctification of the faithful.


Iakovbro
October 23

James (Iakovos) the Apostle, brother of Our Lord

According to some, this Saint was a son of Joseph the Betrothed, born of the wife that the latter had before he was betrothed to the Ever-virgin. Hence he was the brother of the Lord, Who was also thought to be the son of Joseph (Matt. 13: 55). But some say that he was a nephew of Joseph, and the son of his brother Cleopas, who was also called Alphaeus and Mary his wife, who was the first cousin of the Theotokos. But even according to this genealogy, he was still called, according to the idiom of the Scriptures, the Lord's brother because of their kinship.

This Iakovos is called the Less (Mark 15:40) by the Evangelists to distinguish him from Iakovos, the son of Zebedee, who was called the Great. He became the first Bishop of Jerusalem, elevated to this episcopal rank by the Apostles, according to Eusebius (Eccl. Hist., Book II: 23), and was called Obliah, that is, the Just, because of his great holiness and righteousness. Having ascended the crest of the Temple on the day of the Passover at the prompting of all, he bore testimony from there concerning his belief in Jesus, and he proclaimed with a great voice that Jesus sits at the right hand of the great power of God and shall come again upon the clouds of heaven. On hearing this testimony, many of those present cried, "Hosanna to the Son of David." But the Scribes and Pharisees cried, "So, even the just one hath been led astray," and at the command of Ananias the high priest, the Apostle was cast down headlong from thence, then was stoned, and while he prayed for his slayers, his head was crushed by the wooden club wielded by a certain scribe. The first of the Catholic (General) Epistles written to the Jews in the Diaspora who believed in Christ was written by this Iakovos.


BACK TO TOP

Gospel and Epistle Readings

Epistle Reading

Prokeimenon. Fourth Mode. Daniel 3.26,27.
Blessed are you, O Lord, the God of our fathers.
Verse: For you are just in all you have done.

The reading is from St. Paul's Letter to Titus 3:8-15.

Titus, my son, the saying is sure. I desire you to insist on these things, so that those who have believed in God may be careful to apply themselves to good deeds; these are excellent and profitable to men. But avoid stupid controversies, genealogies, dissensions, and quarrels over the law, for they are unprofitable and futile. As for a man who is factious, after admonishing him once or twice, have nothing more to do with him, knowing that such a person is perverted and sinful; he is self-condemned.

When I send Artemas or Tychicos to you, do your best to come to me at Nicopolis, for I have decided to spend the winter there. Do your best to speed Zenas the lawyer and Apollos on their way; see that they lack nothing. And let our people learn to apply themselves to good deeds, so as to help cases of urgent need, and not to be unfruitful.

All who are with me send greeting to you. Greet those who love us in the faith. Grace be with you all. Amen.

Προκείμενον. Fourth Mode. Δανιήλ 3.26-27.
Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ Θεὸς τῶν Πατέρων ἡμῶν.
Στίχ. Ὅτι δίκαιος εἶ ἐπὶ πᾶσιν, οἷς ἐποίησας ἡμῖν.

τὸ Ἀνάγνωσμα Πρὸς Τίτον 3:8-15.

Τέκνον Τίτε, πιστὸς ὁ λόγος, καὶ περὶ τούτων βούλομαί σε διαβεβαιοῦσθαι, ἵνα φροντίζωσιν καλῶν ἔργων προΐστασθαι οἱ πεπιστευκότες θεῷ. ταῦτά ἐστιν καλὰ καὶ ὠφέλιμα τοῖς ἀνθρώποις · μωρὰς δὲ ζητήσεις καὶ γενεαλογίας καὶ ἔριν καὶ μάχας νομικὰς περιΐστασο, εἰσὶν γὰρ ἀνωφελεῖς καὶ μάταιοι. αιῥετικὸν ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ, εἰδὼς ὅτι ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτος καὶ ἁμαρτάνει, ὢν αὐτοκατάκριτος. Ὅταν πέμψω Ἀρτεμᾶν πρὸς σὲ ἢ Τυχικόν, σπούδασον ἐλθεῖν πρός με εἰς Νικόπολιν, ἐκεῖ γὰρ κέκρικα παραχειμάσαι. Ζηνᾶν τὸν νομικὸν καὶ Ἀπολλῶν σπουδαίως πρόπεμψον, ἵνα μηδὲν αὐτοῖς λείπῃ. μανθανέτωσαν δὲ καὶ οἱ ἡμέτεροι καλῶν ἔργων προΐστασθαι εἰς τὰς ἀναγκαίας χρείας, ἵνα μὴ ὦσιν ἄκαρποι. Ἀσπάζονταί σε οἱ μετ ᾽ἐμοῦ πάντες. Ἄσπασαι τοὺς φιλοῦντας ἡμᾶς ἐν πίστει. ἡ χάρις μετὰ πάντων ὑμῶν.


Gospel Reading

Sunday of the 7th Ecumenical Council
The Reading is from Luke 8:5-15

The Lord said this parable: "A sower went out to sow his seed; and as he sowed, some fell along the path, and was trodden under foot, and the birds of the air devoured it. And some fell on the rock; and as it grew up, it withered away, because it had no moisture. And some fell among thorns; and the thorns grew with it and choked it. And some fell into good soil and grew, and yielded a hundredfold." And when his disciples asked him what this parable meant, he said, "To you it has been given to know the secrets of the kingdom of God; but for others they are in parables, so that seeing they may not see, and hearing they may not understand. Now the parable is this: The seed is the word of God. The ones along the path are those who have heard; then the devil comes and takes away the word from their hearts, that they may not believe and be saved. And the ones on the rock are those who, when they hear the word, receive it with joy; but these have no root, they believe for a while and in time of temptation fall away. And as for what fell among the thorns, they are those who hear, but as they go on their way they are choked by the cares and riches and pleasures of life, and their fruit does not mature. And as for that in the good soil, they are those who, hearing the word, hold it fast in an honest and good heart, and bring forth fruit with patience." As he said these things, he cried out "He who has ears to hear, let him hear."

Sunday of the 7th Ecumenical Council
Κατὰ Λουκᾶν 8:5-15

Εἶπεν ὁ Κύριος τήν παραβολὴν ταύτην· Ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπεῖραι τὸν σπόρον αὐτοῦ. καὶ ἐν τῷ σπείρειν αὐτὸν ὃ μὲν ἔπεσε παρὰ τὴν ὁδόν, καὶ κατεπατήθη, καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατέφαγεν αὐτό· καὶ ἕτερον ἔπεσεν ἐπὶ τὴν πέτραν, καὶ φυὲν ἐξηράνθη διὰ τὸ μὴ ἔχειν ἰκμάδα· καὶ ἕτερον ἔπεσεν ἐν μέσῳ τῶν ἀκανθῶν, καὶ συμφυεῖσαι αἱ ἄκανθαι ἀπέπνιξαν αὐτό. καὶ ἕτερον ἔπεσεν εἰς τὴν γῆν τὴν ἀγαθήν, καὶ φυὲν ἐποίησε καρπὸν κατονταπλασίονα. ταῦτα λέγων ἐφώνει· ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω. ᾿Επηρώτων δὲ αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες· τίς εἴη ἡ παραβολὴ αὕτη; ὁ δὲ εἶπεν· ὑμῖν δέδοται γνῶναι τὰ μυστήρια τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, τοῖς δὲ λοιποῖς ἐν παραβολαῖς, ἵνα βλέποντες μὴ βλέπωσι καὶ ἀκούοντες μὴ συνιῶσιν. ἔστι δὲ αὕτη ἡ παραβολή· ὁ σπόρος ἐστὶν ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ· οἱ δὲ παρὰ τὴν ὁδόν εἰσιν οἱ ἀκούσαντες, εἶτα ἔρχεται ὁ διάβολος καὶ αἴρει τὸν λόγον ἀπὸ τῆς καρδίας αὐτῶν, ἵνα μὴ πιστεύσαντες σωθῶσιν. οἱ δὲ ἐπὶ τῆς πέτρας οἳ ὅταν ἀκούσωσι, μετὰ χαρᾶς δέχονται τὸν λόγον, καὶ οὗτοι ῥίζαν οὐκ ἔχουσιν, οἳ πρὸς καιρὸν πιστεύουσι καὶ ἐν καιρῷ πειρασμοῦ ἀφίστανται. τὸ δὲ εἰς τὰς ἀκάνθας πεσόν, οὗτοί εἰσιν οἱ ἀκούσαντες, καὶ ὑπὸ μεριμνῶν καὶ πλούτου καὶ ἡδονῶν τοῦ βίου πορευόμενοι συμπνίγονται καὶ οὐ τελεσφοροῦσι. τὸ δὲ ἐν τῇ καλῇ γῇ, οὗτοί εἰσιν οἵτινες ἐν καρδίᾳ καλῇ καὶ ἀγαθῇ ἀκούσαντες τὸν λόγον κατέχουσι καὶ καρποφοροῦσιν ἐν ὑπομονῇ. ταῦτα λέγων ἐφώνει· ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω.


BACK TO TOP

Wisdom of the Fathers

When you see life's pleasures, beware that they might not distract you, for they conceal death's snares. Likewise a fisherman casts not his hook to no purpose. As bait for his hook, the enemy uses the delusion of sensuality to arouse desire, that he might thereby catch men's souls and subject them to himself. A soul which has been caught to serve the enemy's will then serves as a snare for other souls, for it conceals the grief of sin with its apparent delight.
St. Ephraim the Syrian
A Spiritual Psalter no 43, pg. 74, 4th century

For by seed here He means His doctrine, and by land, the souls of men, and by the sower, Himself .... For as the sower makes no distinction in the land submitted to him, but simply and indifferently casts his seed; so He Himself too makes no distinction of rich and poor, of wise and unwise, of slothful or diligent, of brave or cowardly; but He discourses unto all, fulfilling His part, although foreknowing the results.
St. John Chrysostom
Homily 44 on Matthew 12, 4th Century

BACK TO TOP

Metropolis of San Francisco News

Love and Freedom

10/01/2021

The Theotokos is so revered by the Church, as the Mother of God, because she accepted to become the one who offered humanity—on behalf of us all—to Jesus Christ. Nearly every month we celebrate a feast for the Panagia.

Eight Dates 2021

09/20/2021

A relationship series designed to foster communication and closeness for a healthier partnership under God.

Over 600 Young Adults Gathered in Phoenix, AZ to EXCLAIM their Faith!

09/28/2021

What happens when you bring together 618 young adults from 41 states? EXCLAIM! That was the theme for the 2021 Young Adult League (YAL) Conference hosted by the Greek Orthodox Metropolis of San Francisco over Labor Day weekend in Phoenix, AZ.
BACK TO TOP

Parish News & Events

COVID AND MASKS

10/17/2021

The City of Anchorage has instituted a mask mandate, however churches are exempt. In our parish we currently have several parishioners with COVID, and a few who have recently recovered, so it would be good for us to remain vigilant about the threat of spreading COVID, without being afraid and letting this threat dominate our life. We recommend that our parishioners remain careful, practice good hygiene, and do not come to the services if they have symptoms, but in accordance with the rules of the local mandate, masks will remain optional. As of today we have never had anyone get sick with COVID at the services, thanks be to God!


BASICS OF ORTHODOXY CLASS

10/17/2021

Our Basics of Orthodox Class continues this coming Saturday: we will be studying Part II of our Church History lesson, which will cover the history of the Church following the Great Schism, looking at the difference in theological development in East and West Christendom, and touching on the Crusades. Everyone is welcome to attend, and you do not have had to be at previous sessions to benefit from each teaching!


REPLACING THE OLD ROOF

10/10/2021

The Parish Council decided this fall to proceed with the roof replacement of the Old Building, as we previously discussed at the Spring General Assembly. After investigation followed by prayer, reflection, and much discussion over the summer, we felt it was best not to wait another winter and take the risk of irreversible water damage to the framing of the structure.  We received a very favorable bid from WeatherProof Construction, who was referred to us by one of our Parishioners.  The owner, Noah, has admired our community and impressed me greatly when I met with him.  He said, “This is God’s House, and I’d like to keep it whole.”  85% of the cost of the new roof will be covered by the insurance settlement we recieved several years ago after the flooding incident from a busted pipe. Please direct any questions regarding the roof project to me or any Parish Council Member. 
Yours in Christ, Nicholas Papacostas, PC President


FALL GENERAL ASSEMBLY

10/10/2021

Our Fall General Assembly has been scheduled for Sunday, October 31st following the Divine Liturgy. Please plan to attend and recieve financial and ministry updates, and to make nominations for the Parish Council Elections.


BACK TO TOP