Publish-header
Holy Transfiguration Church
Publish Date: 2022-10-02
Bulletin Contents
Cyprianjustine
Organization Icon
Holy Transfiguration Church

General Information

  • Phone:
  • (907) 344-0190
  • Fax:
  • (907) 344-9909
  • Street Address:

  • 2800 O'Malley Road

  • Anchorage, AK 99507
  • Mailing Address:

  • 2800 O'Malley Road

  • Anchorage, AK 99507


Contact InformationServices Schedule

Saturday 7pm - Great Vespers

Sunday 9am - Orthros

Sunday 10 am - Divine Liturgy


Past Bulletins


Hymns of the Day

Resurrectional Apolytikion in the Grave Mode

By Your cross, O Lord, You shattered death; to the thief You opened paradise. You transformed the Myrrhbearers' lamentation, and commanded Your Apostles to proclaim that You arose, Christ our God, granting to the world Your great mercy.
Κατέλυσας τῷ Σταυρῷ σου τὸν θάνατον, ἠνέῳξας τῷ Λῃστῇ τὸν Παράδεισον, τῶν Μυροφόρων τὸν θρῆνον μετέβαλες, καὶ τοῖς σοῖς Ἀποστόλοις κηρύττειν ἐπέταξας, ὅτι ἀνέστης Χριστὲ ὁ Θεός, παρέχων τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος.

Apolytikion for Martyrs Cyprian and Justina in the Fourth Mode

As a sharer of the ways and a successor to the throne of the Apostles, O inspired of God, thou foundest discipline to be a means of ascent to divine vision. Wherefore, having rightly divided the word of truth, thou didst also contest for the Faith even unto blood, O Hieromartyr Cyprian. Intercede with Christ our God that our souls be saved.
Καί τρόπων μέτοχος, καί θρόνων διάδοχος, τών Αποστόλων γενόμενος, τήν πράξιν εύρες Θεόπνευστε, εις θεωρίας επίβασιν, διά τούτο τόν λόγον τής αληθείας ορθοτομών, καί τή πίστει ενήθλησας μέχρις αίματος, Ιερομάρτυς Κυπριανέ, πρέσβευε Χριστώ τώ Θεώ, σωθήναι τάς ψυχάς ημών.

Seasonal Kontakion in the Second Mode

The protection of Christians unshameable, intercessor to our Holy Maker, unwavering, do not turn from the prayerful cries of those who are in sin; instead, come to us, for you are good; your loving help bring unto us, who are crying in faith to you: Hasten to intercession and speed now to supplication as a protection for all time, Theotokos, for those who honor you.
Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε. Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι· Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σε.
BACK TO TOP

Saints and Feasts

Cyprianjustine
October 02

The Holy Hieromartyr Cyprian and the Virgin Martyr Justina

Saint Justina who was from Damascus, lived in virginity for the sake of Christ. Saint Cyprian, who was from Antioch, began as an initiate of magic and worshipper of the demons. A certain foolish young man who had been smitten with Justina's beauty hired Cyprian to draw her to love him; when Cyprian had wed every demonic device he knew, and had failed, being repulsed by the power of Christ Whom Justina invoked, he understood the weakness of the demons and came to know the truth. Delivered from demonic delusion, he came to Christ and burned all his books of magic, was baptized, and later ascended the episcopal throne in his country. Later, he and Justina were arrested by the Count of Damascus, and having endured many torments at his hands, they were sent finally to Diocletian in Nicomedia, where they were beheaded about the year 304.


03_dionysios
October 03

Dionysios the Areopagite

This Saint was from Athens, a learned man, and a member of the famous judicial court of Mars Hill (in Greek Aeros Pagos, hence the name Areopagite (see Acts 17:19-34). When Saint Paul preached in Athens, he was one of the first there to believe in Christ, and, according to some, became the first bishop of that city. Others say -- and this may be more probable--that he was the second Bishop of Athens, after Saint Hierotheus, whom Dionysios calls his friend and teacher "after Paul" (On the Divine Names, 3:2). With Saint Hierotheus he was also present at the Dormition of the most holy Theotokos; the Doxasticon of the Aposticha for the service of the Dormition is partly taken from a passage in Chapter III of On the Divine Names. According to ancient tradition, he received a martyr's end (according to some, in Athens itself) about the year 96.


Thomas
October 06

Thomas the Apostle of the 12

The name Thomas means, "twin." He was one of the Twelve, a Galilean by birth. Sophroneus (not the famous Patriarch of Jerusalem [7th Century, celebrated March 11], but a friend of Jerome's), quoted also by Jerome, says that Saint Thomas preached to the Parthians, Pesians, Medes, Hyrcanians, Bactrians, and neighbouring nations. According to Heracleon, the Apostle died a natural death; according to other accounts, he was martyred at Meliapur His tomb was known by Saint John Chrysostom to be at Edessa in Syria, to which city his holy relics may have been translated from India in the fourth century.


Allsaint
October 08

Pelagia the Righteous

This Saint was a prominent actress of the city of Antioch, and a pagan, who lived a life of unrestrained prodigality and led many to perdition. Instructed and baptized by a certain bishop named Nonnus (Saint Nonnus is commemorated Nov. 10), she departed for the Mount of Olives near Jerusalem, where she lived as a recluse, feigning to be a eunuch called Pelagia. She lived in such holiness and repentance that within three or four years she was deemed worthy to repose in an odour of sanctity, in the middle of the fifth century. Her tomb on the Mount of Olives has been a place of pilgrimage ever since.


BACK TO TOP

Gospel and Epistle Readings

Epistle Reading

Prokeimenon. Grave Mode. Psalm 28.11,1.
The Lord will give strength to his people.
Verse: Bring to the Lord, O sons of God, bring to the Lord honor and glory.

The reading is from St. Paul's Second Letter to the Corinthians 6:1-10.

Brethren, working together with him, we entreat you not to accept the grace of God in vain. For he says, "At the acceptable time I have listened to you, and helped you on the day of salvation." Behold, now is the acceptable time; behold, now is the day of salvation. We put no obstacle in any one's way, so that no fault may be found with our ministry, but as servants of God we commend ourselves in every way: through great endurance, in afflictions, hardships, calamities, beatings, imprisonments, tumults, labors, watching, hunger; by purity, knowledge, forbearance, kindness, the Holy Spirit, genuine love, truthful speech, and the power of God; with the weapons of righteousness for the right hand and for the left; in honor and dishonor, in ill repute and good repute. We are treated as impostors, and yet are true; as unknown, and yet well known; as dying, and behold we live; as punished, and yet not killed; as sorrowful, yet always rejoicing; as poor, yet making many rich; as having nothing, and yet possessing everything.

Προκείμενον. Grave Mode. ΨΑΛΜΟΙ 28.11,1.
Κύριος ἰσχὺν τῷ λαῷ αὐτοῦ δώσει.
Στίχ. Ἐνέγκατε τῷ Κυρίῳ υἱοὶ Θεοῦ, ἐνέγκατε τῷ Κυρίῳ δόξαν καὶ τιμήν.

τὸ Ἀνάγνωσμα Πρὸς Κορινθίους β' 6:1-10.

Ἀδελφοί, συνεργοῦντες δὲ καὶ παρακαλοῦμεν μὴ εἰς κενὸν τὴν χάριν τοῦ θεοῦ δέξασθαι ὑμᾶς - λέγει γάρ, Καιρῷ δεκτῷ ἐπήκουσά σου, καὶ ἐν ἡμέρᾳ σωτηρίας ἐβοήθησά σοι· ἰδού, νῦν καιρὸς εὐπρόσδεκτος, ἰδού, νῦν ἡμέρα σωτηρίας - μηδεμίαν ἐν μηδενὶ διδόντες προσκοπήν, ἵνα μὴ μωμηθῇ ἡ διακονία· ἀλλʼ ἐν παντὶ συνιστῶντες ἑαυτοὺς ὡς θεοῦ διάκονοι, ἐν ὑπομονῇ πολλῇ, ἐν θλίψεσιν, ἐν ἀνάγκαις, ἐν στενοχωρίαις, ἐν πληγαῖς, ἐν φυλακαῖς, ἐν ἀκαταστασίαις, ἐν κόποις, ἐν ἀγρυπνίαις, ἐν νηστείαις, ἐν ἁγνότητι, ἐν γνώσει, ἐν μακροθυμίᾳ, ἐν χρηστότητι, ἐν πνεύματι ἁγίῳ, ἐν ἀγάπῃ ἀνυποκρίτῳ, ἐν λόγῳ ἀληθείας, ἐν δυνάμει θεοῦ, διὰ τῶν ὅπλων τῆς δικαιοσύνης τῶν δεξιῶν καὶ ἀριστερῶν, διὰ δόξης καὶ ἀτιμίας, διὰ δυσφημίας καὶ εὐφημίας· ὡς πλάνοι καὶ ἀληθεῖς· ὡς ἀγνοούμενοι, καὶ ἐπιγινωσκόμενοι· ὡς ἀποθνῄσκοντες, καὶ ἰδού, ζῶμεν· ὡς παιδευόμενοι, καὶ μὴ θανατούμενοι· ὡς λυπούμενοι, ἀεὶ δὲ χαίροντες· ὡς πτωχοί, πολλοὺς δὲ πλουτίζοντες· ὡς μηδὲν ἔχοντες, καὶ πάντα κατέχοντες.


Gospel Reading

2nd Sunday of Luke
The Reading is from Luke 6:31-36

The Lord said, "As you wish that men would do to you, do so to them. If you love those who love you, what credit is that to you? For even sinners love those who love them. And if you do good to those who do good to you, what credit is that to you? For even sinners do the same. And if you lend to those from whom you hope to receive, what credit is that to you? Even sinners lend to sinners, to receive as much again. But love your enemies, and do good, and lend, expecting nothing in return; and your reward will be great, and you will be sons of the Most High; for he is kind to the ungrateful and the selfish. Be merciful, even as your Father is merciful."

2nd Sunday of Luke
Κατὰ Λουκᾶν 6:31-36

Εἶπεν ὁ Κύριος· καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως. καὶ εἰ ἀγαπᾶτε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ τοὺς ἀγαπῶντας αὐτοὺς ἀγαπῶσι. καὶ ἐὰν ἀγαθοποιῆτε τοὺς ἀγαθοποιοῦντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ τὸ αὐτὸ ποιοῦσι. καὶ ἐὰν δανείζητε παρ᾿ ὧν ἐλπίζετε ἀπολαβεῖν, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; καὶ γὰρ ἁμαρτωλοὶ ἁμαρτωλοῖς δανείζουσιν ἵνα ἀπολάβωσι τὰ ἴσα. πλὴν ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν καὶ ἀγαθοποιεῖτε καὶ δανείζετε μηδὲν ἀπελπίζοντες, καὶ ἔσται ὁ μισθὸς ὑμῶν πολύς, καὶ ἔσεσθε υἱοὶ ὑψίστου, ὅτι αὐτὸς χρηστός ἐστιν ἐπὶ τοὺς ἀχαρίστους καὶ πονηρούς. Γίνεσθε οὖν οἰκτίρμονες, καθὼς καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν οἰκτίρμων ἐστί.


BACK TO TOP

Wisdom of the Fathers

Why do we judge our neighbors? Because we shun knowing ourselves. Someone busy trying to understand himself has no time to notice the shortcomings of others. Judge yourself ... and you will stop judging others. Judge a poor deed, but do not judge the doer. It is necessary to consider yourself the most sinful of all, and to forgive your neighbor every poor deed.
St. Seraphim of Sarov
Unknown, 19th century

Christians should strive in all things and ought not to pass judgment of any kind on anyone, not on the prostitute nor on sinners nor on disorderly persons. But they should look upon all persons with a single mind and a pure eye so that it may be for such a person almost a natural and fixed attitude never to despise or judge or abhor anyone or to divide people and put them into boxes for this is purity of heart, that, when you see the sinner and the weak, you have compassion and show mercy to them.
St. Makarios the Great
Homilies 5.8, 4th century

BACK TO TOP

Metropolis of San Francisco News

Eight Dates Relationship Series Launches this Fall

09/01/2022

The Family Wellness Ministry and the Office of Youth and Young Adult Ministries from the Greek Orthodox Metropolis of San Francisco are pleased to the announce them continuation of the popular relationship series, Eight Dates, beginning on October 13, 2022.

YAL In Your Backyard Book Club Launching this October

09/17/2022

The Greek Orthodox Metropolis of San Francisco is excited to launch the YAL In Your Backyard (YALIYB) Book Club with a discussion on Fr. Nicholas and Dr. Roxanne Louh’s book “Renewing You: A Priest, A Psychologist, and a Plan.”

FDF 2023 Returning to Phoenix, AZ

08/24/2022

The Greek Orthodox Metropolis of San Francisco is excited to announce the 46th Annual Greek Orthodox and Choral Festival (FDF) is returning to Phoenix, Arizona!
BACK TO TOP

Parish News & Events

SUNDAY SCHOOL

10/02/2022

Both classes have Sunday School today! Our Pre-K through 2nd-grade classroom with Dionysia in the cry room, and the 3rd-6th grade class with Liz Papacostas-Feucht in the old building. When it is time for Holy Communion please help the Sunday School children and their teachers to recieve first.


SURVEY ON OUR LITURGICAL WORSHIP

10/02/2022

Thank you to those of you who participated in the survey about our liturgical worship. Your input is valuable and will be carefully considered going forward!


MEN'S MINISTRY DINNER

10/02/2022

We will have our Men's Ministry Dinner for this month on Tuesday, October 4th at 5:30pm. Please put it on your calendar and plan to attend! We have been having really great discussions on all matters relating to Faith, the Church, and relationships. If you have not yet come to one of these you are missing out!


GUESTROOM NEEDED

10/02/2022

Genevieve Perkins is looking for a place for her daughter’s dad, Anthony, to stay approximately two weekends a month when he visits her from California. This need begins in October and would go through the end of the school year in May (with the exception of school holiday breaks) Please contact her at 971-227-1023 if you have any good leads! Anthony is a great cook so I am sure he would not mind sharing his skills with you! 


EIGHT DATES SERIES RETURNS IN OCTOBER!

09/18/2022

The Family Wellness Ministry and the Office of Youth and Young Adult Ministries from the Greek Orthodox Metropolis of San Francisco are pleased to the announce them continuation of the popular relationship series, Eight Dates, based on the book Eight Dates: Essential Conversations for a Lifetime of Love by John and Julie Gottman. This will be held bi-monthly on Thursday evenings via Zoom, beginning on October 13 and is offered free of charge to all interested couples. Fr Vasili is a facilitator, and he and Presvytera Maria present the chapter on faith and spiritual growth. You can register on our Metropolis Family Wellness Ministry website: http://www.familywellnessministry.org/eight-dates/


BACK TO TOP