Publish-header
Holy Transfiguration Church
Publish Date: 2022-10-09
Bulletin Contents
Jamesalphaeus
Organization Icon
Holy Transfiguration Church

General Information

  • Phone:
  • (907) 344-0190
  • Fax:
  • (907) 344-9909
  • Street Address:

  • 2800 O'Malley Road

  • Anchorage, AK 99507
  • Mailing Address:

  • 2800 O'Malley Road

  • Anchorage, AK 99507


Contact InformationServices Schedule

Saturday 7pm - Great Vespers

Sunday 9am - Orthros

Sunday 10 am - Divine Liturgy


Past Bulletins


Hymns of the Day

Resurrectional Apolytikion in the Plagal Fourth Mode

From on high You descended, Most Merciful; for us You condescended to a threeday burial to set us free from the passions. O Lord, our Resurrection and our Life, glory to You!
Ἐξ ὕψους κατῆλθες ὁ εὔσπλαγχνος, ταφὴν καταδέξω τριήμερον, ἵνα ἡμᾶς ἐλευθερώσῃς τῶν παθῶν. Ἡ ζωὴ καὶ ἡ Ἀνάστασις ἡμῶν, Κύριε δόξα σοι.

Apolytikion for Apostle James, Son of Alphaeus in the Third Mode

O Holy Apostle James, intercede with the merciful God that He grant unto our souls forgiveness of offences.
Απόστολε Άγιε Ιάκωβε, πρέσβευε τώ ελεήμονι Θεώ ίνα πταισμάτων άφεσιν, παράσχη ταίς ψυχάς ημών.

Apolytikion for the Church in the Grave Mode

Thou wast transfigured on the mountain, O Christ our God. Showing to Thy Disciples Thy Glory, as each one could endure. Shine forth Thou on us, who are sinners all, Thy light never ending, through the prayers of the Theotokos; Light-Bestower, Glory to Thee!

Seasonal Kontakion in the Second Mode

The protection of Christians unshameable, intercessor to our Holy Maker, unwavering, do not turn from the prayerful cries of those who are in sin; instead, come to us, for you are good; your loving help bring unto us, who are crying in faith to you: Hasten to intercession and speed now to supplication as a protection for all time, Theotokos, for those who honor you.
Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε. Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι· Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σε.
BACK TO TOP

Saints and Feasts

Jamesalphaeus
October 09

James the Apostle, son of Alphaeus

The holy Apostle James was one of the Twelve, and preached Christ to many nations, and finally suffered death by crucifixion.


Philipap
October 11

Philip the Apostle of the 70, one of the 7 Deacons

Saint Philip, who had four daughters that prophesied, was from Caesarea of Palestine. He preached throughout Samaria; it was he also who met the eunuch of Candace, the Queen of the Ethiopians, as the eunuch was reading the Prophet Esaias, and he instructed and baptized him (Acts 8:26-39). He reposed in Tralles of Asia Minor while preaching the Gospel.


Symeonnewspious
October 12

Symeon the New Theologian

Saint Symeon became a monk of the Studite Monastery as a young man, under the guidance of the elder Symeon the Pious. Afterwards he struggled at the Monastery of Saint Mamas in Constantinople, of which he became abbot. After enduring many trials and afflictions in his life of piety, he reposed in 1022. Marvelling at the heights of prayer and holiness to which he attained, and the loftiness of the teachings of his life and writings, the church calls him "the New Theologian." Only to two others, John the Evangelist and Gregory, Patriarch of Constantinople, has the church given the name "Theologian." Saint Symeon reposed on March 12, but since this always falls in the Great Fast, his feast is kept today.


Allsaint
October 14

Righteous Paraskeve of Serbia

Saint Paraskeve was born in Thrace in the eleventh century. In her youth she went to Constaninople, and thence journeyed to the Holy Land in pursuit of the ascetical life. After struggling for many years in the wilderness of the Jordan, she was moved by God to return to her homeland. She continued her monastic labours there for a few more years, and then reposed in peace.


BACK TO TOP

Gospel and Epistle Readings

Epistle Reading

Prokeimenon. Plagal Fourth Mode. Psalm 75.11,1.
Make your vows to the Lord our God and perform them.
Verse: God is known in Judah; his name is great in Israel.

The reading is from St. Paul's Second Letter to the Corinthians 6:16-18; 7:1.

Brethren, you are the temple of the living God; as God said, "I will live in them and move among them, and I will be their God, and they shall be my people. Therefore come out from them, and be separate from them, says the Lord, and touch nothing unclean; then I will welcome you, and I will be a father to you, and you shall be my sons and daughters, says the Lord Almighty."

Since we have these promises, beloved, let us cleanse ourselves from every defilement of body and spirit, and make holiness perfect in the fear of God.

Προκείμενον. Plagal Fourth Mode. ΨΑΛΜΟΙ 75.11,1.
Εὔξασθε καὶ ἀπόδοτε Κυρίῳ τῷ Θεῷ ἡμῶν.
Στίχ. Γνωστὸς ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ ὁ Θεός, ἐν τῷ Ἰσραὴλ μέγα τὸ ὄνομα αὐτοῦ.

τὸ Ἀνάγνωσμα Πρὸς Κορινθίους β' 6:16-18, 7:1.

Ἀδελφοί, ὑμεῖς ἐστε ναὸς Θεοῦ ζῶντος, καθὼς εἶπεν ὁ θεός ὅτι Ἐνοικήσω ἐν αὐτοῖς, καὶ ἐμπεριπατήσω· καὶ ἔσομαι αὐτῶν θεός, καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι λαός. Διὸ, Ἐξέλθετε ἐκ μέσου αὐτῶν καὶ ἀφορίσθητε, λέγει κύριος, καὶ ἀκαθάρτου μὴ ἅπτεσθε· κἀγὼ εἰσδέξομαι ὑμᾶς, καὶ ἔσομαι ὑμῖν εἰς πατέρα, καὶ ὑμεῖς ἔσεσθέ μοι εἰς υἱοὺς καὶ θυγατέρας, λέγει κύριος παντοκράτωρ. Ταύτας οὖν ἔχοντες τὰς ἐπαγγελίας, ἀγαπητοί, καθαρίσωμεν ἑαυτοὺς ἀπὸ παντὸς μολυσμοῦ σαρκὸς καὶ πνεύματος, ἐπιτελοῦντες ἁγιωσύνην ἐν φόβῳ θεοῦ.


Gospel Reading

3rd Sunday of Luke
The Reading is from Luke 7:11-16

At that time, Jesus went to a city called Nain, and his disciples and a great crowd went with him. As he drew near to the gate of the city, behold, a man who had died was being carried out, the only son of his mother, and she was a widow; and a large crowd from the city was with her. And when the Lord saw her, he had compassion on her and said to her, "Do not weep." And he came and touched the bier, and the bearers stood still. And he said, "Young man, I say to you, arise." And the dead man sat up, and began to speak. And he gave him to his mother. Fear seized them all; and they glorified God, saying, "A great prophet has arisen among us!" and "God has visited his people!"

3rd Sunday of Luke
Κατὰ Λουκᾶν 7:11-16

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐπορεύετο εἰς πόλιν καλουμένην Ναΐν· καὶ συνεπορεύοντο αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἱκανοὶ καὶ ὄχλος πολύς. ὡς δὲ ἤγγισε τῇ πύλῃ τῆς πόλεως, καὶ ἰδοὺ ἐξεκομίζετο τεθνηκὼς υἱὸς μονογενὴς τῇ μητρὶ αὐτοῦ, καὶ αὕτη ἦν χήρα, καὶ ὄχλος τῆς πόλεως ἱκανὸς ἦν σὺν αὐτῇ. καὶ ἰδὼν αὐτὴν ὁ Κύριος ἐσπλαγχνίσθη ἐπ᾿ αὐτῇ καὶ εἶπεν αὐτῇ· μὴ κλαῖε· καὶ προσελθὼν ἥψατο τῆς σοροῦ, οἱ δὲ βαστάζοντες ἔστησαν, καὶ εἶπε· νεανίσκε, σοὶ λέγω, ἐγέρθητι. καὶ ἀνεκάθισεν ὁ νεκρὸς καὶ ἤρξατο λαλεῖν, καὶ ἔδωκεν αὐτὸν τῇ μητρὶ αὐτοῦ. ἔλαβε δὲ φόβος πάντας καὶ ἐδόξαζον τὸν Θεόν, λέγοντες ὅτι προφήτης μέγας ἐγήγερται ἐν ἡμῖν, καὶ ὅτι ἐπεσκέψατο ὁ Θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ.


BACK TO TOP

Wisdom of the Fathers

The virgin's son met the widow's son. He became like a sponge for her tears and as life for the death of her son. Death turned about in its den and turned its back on the victorious one.
St. Ephrem the Syrian
Commentary on Tatian's Diatessaron, 6.23. (Ancient Christian Commentary on Scripture. vol. 3: Luke, Intervarsity Press)

That dead man was being buried, and many friends were conducting him to his tomb. But there meets him Christ, the Life and Resurrection, for He is the destroyer of death and of corruption; He it is "in Whom we live and move and have our being" (Acts 17:28); He it is Who has restored the nature of man to that which it originally was; and has set free our death-fraught flesh from the bonds of death.
St. Cyril of Alexandria
Commentary on the Gospel of St. Luke, Homily 36.42, p. 153., 5th Century

BACK TO TOP

Metropolis of San Francisco News

Eight Dates Relationship Series Launches this Fall

09/01/2022

The Family Wellness Ministry and the Office of Youth and Young Adult Ministries from the Greek Orthodox Metropolis of San Francisco are pleased to the announce them continuation of the popular relationship series, Eight Dates, beginning on October 13, 2022.

YAL In Your Backyard Book Club Launching this October

09/17/2022

The Greek Orthodox Metropolis of San Francisco is excited to launch the YAL In Your Backyard (YALIYB) Book Club with a discussion on Fr. Nicholas and Dr. Roxanne Louh’s book “Renewing You: A Priest, A Psychologist, and a Plan.”

FDF 2023 Returning to Phoenix, AZ

08/24/2022

The Greek Orthodox Metropolis of San Francisco is excited to announce the 46th Annual Greek Orthodox and Choral Festival (FDF) is returning to Phoenix, Arizona!
BACK TO TOP

Parish News & Events

FR VASILI TRAVELING FOR SCHOOL

10/09/2022

Fr Vasili will be traveling to England for school starting Tuesday, and will return home late on Friday the 21st. Our parish will still hold the weekly Paraklesis service at 7pm on Wednesdays, as well as Great Vespers on Saturday evening the 15th, but we will not have services on Sunday the 16th. Please attend the Divine Liturgy and recieve Holy Communion at another parish that day. Fr Vasili will have use of his cell phone while in England if you need to contact him, but please be mindful of the 9-hour time difference!


GOYA EVENT THIS FRIDAY!

10/09/2022

GOYA will be meeting this Friday, October 14th at the Parker’s house from 5-8pm. We will be joined by Fr Matthew Howell and some of the youth from St Herman's in Wasilla to watch the wonderful, award-winning film Man of God, which will be followed by a short discussion. Food and drinks will be provided. Please direct all questions to David Parker, Patrick Ritchey, or Sofiya Akulina.  

To RSVP please contact Patrick at 9077264496. 


SUPPORT FOR WESTERN ALASKA

10/09/2022

If you would like to help support those in western Alaska that are still suffering from the effects of Typhoon Merbok (and were hit again this week by another storm), we would encourage you to donate towards one of the following organizations that are providing relief:

 


BACK TO TOP