Publish-header
St. Anthony Church
Publish Date: 2021-05-02
Bulletin Contents
Anastasi
Organization Icon
St. Anthony Church

General Information

 • Phone:
 • (775) 825-5365
 • Fax:
 • (775)825-2442
 • Street Address:

 • 4795 Lakeside Drive

 • Reno, NV 89509
 • Mailing Address:

 • 4795 Lakeside Drive

 • Reno, NV 89509


Contact InformationServices Schedule

Saturday Vespers, 6pm

Sunday Morning Orthros, 8:45am

Sunday Divine Liturgy, 10am

Wednesday Evening Prayer & Healing (Paraklesis), 6pm


Past Bulletins


Hymns of the Day

Apolytikion for Great and Holy Pascha in the Plagal First Mode

Christ is risen from the dead, by death, trampling down upon death, and to those in the tombs He has granted life.
Χριστός ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καί τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωήν χαρισάμενος.

Hypakoe of Great and Holy Pascha in the Fourth Mode

When the women with Mary had come before dawn, and they found that the stone had been rolled away from the sepulcher, they heard from the Angel, "Why do you seek among the dead, as a mortal man, the One who exists in everlasting light? See the grave clothes in the sepulcher. Run and proclaim to the world that the Lord has risen and put death to death; for He is the Son of God who saves the human race."
Προλαβοῦσαι τὸν ὄρθρον αἱ περὶ Μαριάμ, καὶ εὑροῦσαι τὸν λίθον ἀποκυλισθέντα τοῦ μνήματος, ἤκουον ἐκ τοῦ Ἀγγέλου. Τὸν ἐν φωτὶ ἀϊδίῳ ὑπάρχοντα, μετὰ νεκρῶν τί ζητεῖτε ὡς ἄνθρωπον; βλέπετε τὰ ἐντάφια σπάργανα, δράμετε, καὶ τῷ κόσμῳ κηρύξατε, ὡς ἡγέρθη ὁ Κύριος, θανατώσας τὸν θάνατον· ὅτι ὑπάρχει Θεοῦ Υἱός, τοῦ σῴζοντος τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων.

Seasonal Kontakion in the Plagal Fourth Mode

Though You went down into the tomb, O Immortal One, yet You brought down the dominion of Hades; and You rose as the victor, O Christ our God; and You called out "Rejoice" to the Myrrh-bearing women, and gave peace to Your Apostles, O Lord who to the fallen grant resurrection.
Εἰ καὶ ἐν τάφῳ κατῆλθες ἀθάνατε, ἀλλὰ τοῦ ᾍδου καθεῖλες τὴν δύναμιν, καὶ ἀνέστης ὡς νικητής, Χριστὲ ὁ Θεός, γυναιξὶ Μυροφόροις φθεγξάμενος. Χαίρετε, καὶ τοῖς σοῖς Ἀποστόλοις εἰρήνην δωρούμενος ὁ τοῖς πεσοῦσι παρέχων ἀνάστασιν.
BACK TO TOP

Saints and Feasts

Anastasi
May 02

Great and Holy Pascha

Mary Magdalene, and the other women who were present at the burial of our Saviour on Friday evening, returned from Golgotha to the city and prepared fragrant spices and myrrh, so that they might anoint the body of Jesus. On the morrow, because of the law which forbids work on the day of the Sabbath, they rested for the whole day. But at early dawn on the Sunday that followed, almost thirty-six hours since the death of the Life-giving Redeemer, they came to the sepulchre with the spices to anoint His body. While they were considering the difficulty of rolling away the stone from the door of the sepulchre, there was a fearful earthquake; and an Angel, whose countenance shone like lightning and whose garment was white as snow, rolled away the stone and sat upon it. The guards that were there became as dead from fear and took to flight. The women, however, went into the sepulchre, but did not find the Lord's body. Instead, they saw two other Angels in the form of youths clothed in white, who told them that the Saviour was risen, and they sent forth the women, who ran to proclaim to the disciples these gladsome tidings. Then Peter and John arrived, having learned from Mary Magdalene what had come to pass, and when they entered the tomb, they found only the winding sheets. Therefore, they returned again to the city with joy, as heralds now of the supernatural Resurrection of Christ, Who in truth was seen alive by the disciples on this day on five occasions.

Our Lord, then, was crucified, died, and was buried on Friday, before the setting of the sun, which was the first of His "three days" in the grave; observing the mystical Sabbath, that "seventh day" in which it is said that the Lord "rested from all His works" (Gen. 2:2-3), He passed all of Saturday in the grave; and He arose "while it was yet dark, very early in the morning" on Sunday, the third day, which, according to the Hebrew reckoning, began after sunset on Saturday.

As we celebrate today this joyous Resurrection, we greet and embrace one another in Christ, thereby demonstrating our Saviour's victory over death and corruption, and the destruction of our ancient enmity with God, and His reconciliation toward us, and our inheritance of life everlasting. The feast itself is called Pascha, which is derived from the Hebrew word which means "passover"; because Christ, Who suffered and arose, has made us to pass over from the curse of Adam and slavery to the devil and death unto our primal freedom and blessedness. In addition, this day of this particular week, which is the first of all the rest, is dedicated to the honour of the Lord; in honour and remembrance of the Resurrection, the Apostles transferred to this day the rest from labour that was formerly assigned to the Sabbath of the ancient Law.

All foods allowed during Renewal Week.


BACK TO TOP

Gospel and Epistle Readings

Epistle Reading

Prokeimenon. Plagal Fourth Mode. Psalm 117.24,29.
This is the day which the LORD has made; let us rejoice and be glad in it.
Verse: Give thanks to the LORD, for he is good; for his mercy endures for ever.

The reading is from Acts of the Apostles 1:1-8.

In the first book, O Theophilos, I have dealt with all that Jesus began to do and teach, until the day when he was taken up, after he had given commandment through the Holy Spirit to the apostles whom he had chosen. To them he presented himself alive after his passion by many proofs, appearing to them during forty days, and speaking of the kingdom of God. And while staying with them he charged them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, which, he said, "you heard from me, for John baptized with water, but before many days you shall be baptized with the Holy Spirit."

So when they had come together, they asked him, "Lord, will you at this time restore the kingdom of lsrael?" He said to them, "it is not for you to know times or seasons which the Father has fixed by his own authority. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you; and you shall be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth."

Προκείμενον. Plagal Fourth Mode. ΨΑΛΜΟΙ 117.24,29.
αὕτη ἡ ἡμέρα, ἣν ἐποίησεν ὁ Κύριος· ἀγαλλιασώμεθα καὶ εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ
Στίχ. ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ

τὸ Ἀνάγνωσμα Πράξεις Ἀποστόλων 1:1-8.

Τὸν μὲν πρῶτον λόγον ἐποιησάμην περὶ πάντων, ὦ Θεόφιλε, ὧν ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς ποιεῖν τε καὶ διδάσκειν, ἄχρι ἧς ἡμέρας, ἐντειλάμενος τοῖς ἀποστόλοις διὰ πνεύματος ἁγίου οὓς ἐξελέξατο, ἀνελήφθη· οἷς καὶ παρέστησεν ἑαυτὸν ζῶντα μετὰ τὸ παθεῖν αὐτὸν ἐν πολλοῖς τεκμηρίοις, διʼ ἡμερῶν τεσσαράκοντα ὀπτανόμενος αὐτοῖς, καὶ λέγων τὰ περὶ τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ. Καὶ συναλιζόμενος παρήγγειλεν αὐτοῖς ἀπὸ Ἱεροσολύμων μὴ χωρίζεσθαι, ἀλλὰ περιμένειν τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πατρός, Ἣν ἠκούσατέ μου· ὅτι Ἰωάννης μὲν ἐβάπτισεν ὕδατι, ὑμεῖς δὲ βαπτισθήσεσθε ἐν πνεύματι ἁγίῳ οὐ μετὰ πολλὰς ταύτας ἡμέρας. Οἱ μὲν οὖν συνελθόντες ἐπηρώτων αὐτὸν λέγοντες, Κύριε, εἰ ἐν τῷ χρόνῳ τούτῳ ἀποκαθιστάνεις τὴν βασιλείαν τῷ Ἰσραήλ; Εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς, Οὐχ ὑμῶν ἐστιν γνῶναι χρόνους ἢ καιροὺς οὓς ὁ πατὴρ ἔθετο ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ. Ἀλλὰ λήψεσθε δύναμιν, ἐπελθόντος τοῦ ἁγίου πνεύματος ἐφʼ ὑμᾶς· καὶ ἔσεσθέ μοι μάρτυρες ἔν τε Ἱερουσαλήμ, καὶ ἐν πάσῃ τῇ Ἰουδαίᾳ καὶ Σαμαρείᾳ, καὶ ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς.


Gospel Reading

Great and Holy Pascha
The Reading is from John 1:1-17

In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God; all things were made through him, and without him was not anything made that was made. In him was life, and the life was the light of men. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it.

There was a man sent from God, whose name was John. He came for testimony, to bear witness to the light, that all might believe through him. He was not the light, but came to bear witness to the light.

The true light that enlightens every man was coming into the world. He was in the world, and the world was made through him, yet the world knew him not. He came to his own home, and his own people received him not. But to all who received him, who believed in his name, he gave power to become children of God; who were born, not of blood nor of the will of the flesh nor of the will of man, but of God.

And the Word became flesh and dwelt among us, full of grace and truth; we have beheld his glory, glory as of the only Son from the Father. (John bore witness to him, and cried, "This was he of whom I said, 'He who comes after me ranks before me, for he was before me.'") And from his fullness have we all received, grace upon grace. For the law was given through Moses; grace and truth came through Jesus Christ.

Great and Holy Pascha
Κατὰ Ἰωάννην 1:1-17

Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος. Οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν Θεόν. Πάντα δι᾽ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἓν ὃ γέγονεν. Ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων. Καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει, καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν. 

Ἐγένετο ἄνθρωπος ἀπεσταλμένος παρὰ Θεοῦ, ὄνομα αὐτῷ Ἰωάννης· οὗτος ἦλθεν εἰς μαρτυρίαν, ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός, ἵνα πάντες πιστεύσωσι δι᾽ αὐτοῦ. Οὐκ ἦν ἐκεῖνος τὸ φῶς, ἀλλ᾽ ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός. Ἧν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, ὃ φωτίζει πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον. Ἐν τῷ κόσμῳ ἦν, καὶ ὁ κόσμος δι᾽ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω. Εἰς τὰ ἴδια ἦλθε, καὶ οἱ ἴδιοι αὐτὸν οὐ παρέλαβον.  Ὅσοι δὲ ἔλαβον αὐτόν, ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα Θεοῦ γενέσθαι, τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ, οἳ οὐκ ἐξ αἱμάτων, οὐδὲ ἐκ θελήματος σαρκός, οὐδὲ ἐκ θελήματος ἀνδρός, ἀλλ᾽ ἐκ Θεοῦ ἐγεννήθησαν. 

Καὶ ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός, πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας. Ἰωάννης μαρτυρεῖ περὶ αὐτοῦ καὶ κέκραγε λέγων· Οὗτος ἦν ὃν εἶπον, ὁ ὀπίσω μου ἐρχόμενος ἔμπροσθέν μου γέγονεν, ὅτι πρῶτός μου ἦν. Καὶ ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ ἡμεῖς πάντες ἐλάβομεν, καὶ χάριν ἀντὶ χάριτος· ὅτι ὁ νόμος διὰ Μωϋσέως ἐδόθη, ἡ χάρις καὶ ἡ ἀλήθεια διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο.


BACK TO TOP

News and Information

Attending Church: Preparing to Attend - Arrival at Church - Entering Church - During Services - After Services Click here for Guidelines and Expectations 

Using Ages Initiatives As many of you know, this is a very powerful tool we use at each of or services. We encourage you to become familiar with this resource and use it as you see fit. However we also ask that you either print or save & download the service on your device prior to coming to church as the use of Wi-Fi impacts our streaming ability. 

Mission to America: there's still time to register for the Growing Young book study and begin reading! Our first session is May 11th. See the flyer here for more info

Orthodox Theology: Six Week Online Course (starting in May) for inquirers as well as those wanting to learn more about their faith, the Christian Education Ministry of the Greek Orthodox Metropolis of San Francisco is offering A Very Short Course in Orthodox Theology. This is a great opportunity to learn and connect! Click here for info and to register

Young Adult Book Club. Ages 18-35. Our discussion is on ‘Wounded by Love: The Life and Wisdom of Elder Porphyrios.’ More info and schedule here 

A New Online Discussion Group Series for High School Students is being launched by the Greek Orthodox Metropolis of San Francisco. Called “OrthoTalks”, the first series will focus on Lent. This six-part series will help teens in “Cultivating a Purposeful Life” and will address questions like, “Why am I here? What is the purpose of life?” Find out more here

SIGN UP NOW for the Annual Golf Tournament! Our second annual memorial golf tournament will take place on Monday, June 7 at Hidden Valley Country Club. Click Here for Golf Tournament details and to sign up to play, sponsor a hole, or simply join in for lunch and a raffle!  

Faith and Light Progress Update The infinite love shown for our parish is an inspiration with the many offerings of treasure, talent, and time in support of our Income Generation plan. Through the efforts of many we have moved past the 70% mark. Glory to God for the care and blessings He has bestowed upon each one of us and our Parish during these unsettled times!

Thank you to all who participated in our first Food to Go event. It yielded many learnings and a glimmer of the opportunities available to us through this new method of sharing our food specialties and hospitality with our community.

The generosity expressed through tips collected during the event allowed us to share over $200 with Camp Agape / Kids ‘n’ Cancer - a beloved and impactful ministry of the Metropolis Philoptochos Society. It is a wonderful thing when we are able to share our Faith & Light with others! Please check out our recent Faith & Light Townhall by clicking on this link 

2021 STEWARDSHIP CAMPAIGN CONTINUES! With much love, faith, and light, let's share gratitude for our 2021 stewards, and ask those who haven't yet had a chance, to prayerfully consider making a 2021 commitment. Click on this link for an explanation of Stewardship at our parish. View and print a 2021 Stewardship Commitment Card by clicking this link:  2021 Stewardship Commitment Card  

Bible Study Online meets each Thursday morning at 11am.  To receive a ZOOM invite please contact Father Stephen at fatherstephen@att.net 

Pastoral Visits & Holy Communion For setting dates, sacraments, memorial services, personal counseling, confessions, sick calls and personal visitations that may include receiving Holy Communion, please call the church office (775-825-5365) and speak with Father Stephen or e-mail at fatherstephen@att.net. You may also contact Maria at the church office or email saintanthonychurch@sbcglobal.net  

Please make sure you are receiving email updates from the parish. Be included on our list by emailing saintanthonychurch@sbcglobal.net 
 
Coronavirus and Vaccines There is much information available on internet regarding the Coronavirus pandemic as well as the vaccine, its development and administration. But there is also much misinformation as well. Here is a document authored by the Health Officer at Sts Constantine and Helen in Cardiff By the Sea and others that answers many questions on the development of the vaccine and how it works so that we can provide informed answers to all our parishioners.

Live Streaming All services are being live-streamed on our Facebook page http://www.facebook.com/saintanthonychurchreno/Thank you for your continued patience and support as we learn and grow with this capability.  It is a blessing to be able to connect with those at home in this way.

Online Giving Portal for Stewardship & Donation Offerings The Online Giving Portal can be accessed through our Church Website by clicking the new “Donations & Stewardship” tab. This functionality is secured for your protection and gives you the opportunity to make a one-time contribution or set up a recurring offering. 

Our traditional ways of accepting offerings remain the same – the portal has been added for those who prefer the convenience of online giving.  It also helps to mitigate the risks associated with handling cash.  Our office remains open during weekdays and at services a collection tray will be placed in the Narthex (as a health and safety precaution it will not be passed). 

We always look forward to your participation at liturgy (if possible). Learn more about signing up for Sunday services on our website. As always, for personal counseling, confessions, sick calls, and personal visits that may include receiving Holy Communion, please call and speak to me (775-825-5365) or e-mail at fatherstephen@att.net.

Click here for more info on FAITH & LIGHT FOR ALL GENERATIONS  

BACK TO TOP

Weekly Schedule

Saturday, May 1 Vesperal Divine Liturgy 9a; Midnight Resurrection Services begin at 11:30p [at this service you may bring baskets to blessed] Christ is Risen!

Sunday, May 2nd Agape Vespers 12:30p Christ is Risen!

Saturday, May 8 Vespers 6p Christ is Risen!

Sunday, May 9th Thomas Sunday, Orthros 9a; Divine Liturgy 10a Christ is Risen!

Reminders: Email the church office on Wednesday to RSVP for the following Sunday Liturgy.

If you cannot attend, please join our live-stream services online at  https://www.facebook.com/saintanthonychurchreno 

BACK TO TOP

Serving Today

Narthex Greeters:  Kiki Virden, Nancy Surina, John Lagios

Altar Flowers: Harriet Ellis

Please contact the church office if you would like to provide fresh flowers.

BACK TO TOP

In Our Prayers

May God grant us all good health and well-being.

May He protect us from the perils of the Coronavirus.

AND may He give us the will to continue to support our parish!

Please contact the church office at 825-5365 to give the names of those in need of prayer. Please know that the names of all parishioners are included in prayers at every Divine Liturgy.

 

BACK TO TOP

Bulletin Inserts

  Stewardship

  Stewardship

  What is stewardship at Saint Anthony?


  Covid Vaccine Tech Update

  Covid Vaccine Tech Update

  There is much information available on internet regarding the Coronavirus pandemic as well as the vaccine, its development and administration. But there is also much misinformation as well. This is a document authored by the Health Officer at Sts Constantine and Helen in Cardiff By the Sea and others that answers many questions on the development of the vaccine and how it works so that we can provide informed answers to all our parishioners.


  Growing Young Book Study

  Growing Young Book Study

  Tues. evenings for six weeks after Pascha


BACK TO TOP