Publish-header
St. Catherine Greek Orthodox Church
Publish Date: 2024-04-14
Bulletin Contents
Allsaint
Organization Icon
St. Catherine Greek Orthodox Church

General Information

  • Phone:
  • (607)273-2767
  • Fax:
  • (607)273-6733
  • Street Address:

  • 120 West Seneca Street

  • Ithaca, NY 14850


Services Schedule

Saturdays: Great Vespers 6PM

Sundays and Weekday Services: Orthros (Matins): 8:45 AM | Divine Liturgy: 10:00 AM


Past Bulletins


Hymns of the Day

Resurrectional Apolytikion in the Fourth Tone

Having learned the joyful proclamation of the Resurrection from the Angel, and having cast off the ancestral condemnation, the women disciples of the Lord spake to the Apostles exultantly: Death is despoiled and Christ God is risen, granting great mercy to the world.
Τὸ φαιδρὸν τῆς Ἀναστάσεως κήρυγμα, ἐκ τοῦ Ἀγγέλου μαθοῦσαι αἱ τοῦ Κυρίου Μαθήτριαι, καὶ τὴν προγονικὴν ἀπόφασιν ἀπορρίψασαι, τοῖς Ἀποστόλοις καυχώμεναι ἔλεγον· Ἐσκύλευται ὁ θάνατος, ἠγέρθη Χριστὸς ὁ Θεός, δωρούμενος τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος.

Apolytikion for Sun. of St. John Climacus in the Plagal Fourth Tone

With the streams of thy tears, thou didst cultivate the barrenness of the desert; and by thy sighings from the depths,thou didst bear fruit a hundredfold in labours; and thou becamest a luminary, shining with miracles upon the world, O John our righteous Father. Intercede with Christ God that our souls be saved.
Ταίς τών δακρύων σου ροαίς, τής ερήμου τό άγονον εγεώργησας, καί τοίς εκ βάθους στεναγμοίς, εις εκατόν τούς πόνους εκαρποφόρησας, καί γέγονας φωστήρ, τή οικουμένη λάμπων τοίς θαύμασι, Ιωάννη Πατήρ ημών, Όσιε, Πρέσβευε Χριστώ τώ Θεώ, σωθήναι τάς ψυχάς ημών.

St. Catherine the Great Martyr of Sinai in the First Tone

Let us praise now with hymns the distinguished bride of Christ, and the protectress of Sinai, our assistance in need, and our comforting support, godly Katherine.  For she has brilliantly made mute the unrighteous ones of wit, by the power of the Holy Spirit, and being crowned as a martyr, she pleads on our behalf for God's great mercy.

Την πανεύφημον νύμφην Χριστού υμνήσωμεν, Αικατερίναν την θείαν και πολιούχον Σινά, την βοήθειαν ημών και αντίληψιν ότιεφήμωσε λαμπρώς τους κομψούς των ασεβών του Πνεύματος τηv dynamin, και νυν ως μάρτυς στεφθείσα, αιτείται πάσι το μέγα έλεος.

Seasonal Kontakion in the Plagal Fourth Tone

To you, Theotokos, invincible Defender, having been delivered from peril, I, your city, dedicate the victory festival as a thank offering. In your irresistible might, keep me safe from all trials, that I may call out to you: "Hail, unwedded bride!"
Τὴ ὑπερμάχω στρατηγῶ τὰ νικητήρια, ὡς λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν εὐχαριστήρια, ἀναγράφω σοὶ ἡ Πόλις σου Θεοτόκε, Ἀλλ' ὡς ἔχουσα τὸ κράτος ἀπροσμάχητον, ἐκ παντοίων μὲ κινδύνων ἐλευθέρωσον, ἵνα κράζω σοί, Χαῖρε νύμφη ἀνύμφευτε.
BACK TO TOP

Gospel and Epistle Readings

Matins Gospel Reading

First Orthros Gospel
The Reading is from Matthew 28:16-20

At that time, the eleven disciples went to Galilee, to the mountain to which Jesus had directed them. And when they saw Him they worshiped Him; but some doubted. And Jesus came and said to them, "All authority in heaven and on earth has been given to Me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you; and lo, I am with you always, to the close of the age. Amen."

First Orthros Gospel
Κατὰ Ματθαῖον 28:16-20

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, οἱ ἕνδεκα μαθηταὶ ἐπορεύθησαν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, εἰς τὸ Ὄρος, οὗ ἐτάξατο αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς. Καὶ ἰδόντες αὐτόν, προσεκύνησαν αὐτῷ· οἱ δὲ ἐδίστασαν. Καὶ προσελθὼν ὁ Ἰησοῦς, ἐλάλησεν αὐτοῖς, λέγων· Ἐδόθη μοι πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Πορευθέντες οὖν, μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρός, καὶ τοῦ Υἱοῦ, καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος· διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν. Καὶ ἰδού, ἐγὼ μεθ' ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας, ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος. Ἀμήν.


Epistle Reading

Prokeimenon. Fourth Tone. Psalm 103.24,1.
O Lord, how manifold are your works. You have made all things in wisdom.
Verse: Bless the Lord, O my soul.

The reading is from St. Paul's Letter to the Hebrews 6:13-20.

BRETHREN, when God made a promise to Abraham, since he had no one greater by whom to swear, he swore to himself, saying, "Surely I will bless you and multiply you." And thus Abraham, having patiently endured, obtained the promise. Men indeed swear by a greater than themselves, and in all their disputes an oath is final for confirmation. So when God desired to show more convincingly to the heirs of the promise the unchangeable character of his purpose, he interposed with an oath, so that through two unchangeable things, in which it is impossible that God should prove false, we who have fled for refuge might have strong encouragement to seize the hope set before us. We have this as a sure and steadfast anchor of the soul, a hope that enters into the inner shrine behind the curtain, where Jesus has gone as a forerunner on our behalf, having become a high priest for ever after the order of Melchizedek.

Προκείμενον. Fourth Tone. ΨΑΛΜΟΙ 103.24,1.
Ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα σου Κύριε, πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας.
Στίχ. Εὐλόγει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον.

τὸ Ἀνάγνωσμα Πρὸς Ἑβραίους 6:13-20.

Ἀδελφοί, τῷ Ἀβραὰμ ἐπαγγειλάμενος ὁ θεός, ἐπεὶ κατʼ οὐδενὸς εἶχεν μείζονος ὀμόσαι, ὤμοσεν καθʼ ἑαυτοῦ, λέγων, Ἦ μὴν εὐλογῶν εὐλογήσω σε, καὶ πληθύνων πληθυνῶ σε. Καὶ οὕτως μακροθυμήσας ἐπέτυχεν τῆς ἐπαγγελίας. Ἄνθρωποι μὲν γὰρ κατὰ τοῦ μείζονος ὀμνύουσιν, καὶ πάσης αὐτοῖς ἀντιλογίας πέρας εἰς βεβαίωσιν ὁ ὅρκος. Ἐν ᾧ περισσότερον βουλόμενος ὁ θεὸς ἐπιδεῖξαι τοῖς κληρονόμοις τῆς ἐπαγγελίας τὸ ἀμετάθετον τῆς βουλῆς αὐτοῦ, ἐμεσίτευσεν ὅρκῳ, ἵνα διὰ δύο πραγμάτων ἀμεταθέτων, ἐν οἷς ἀδύνατον ψεύσασθαι θεόν, ἰσχυρὰν παράκλησιν ἔχωμεν οἱ καταφυγόντες κρατῆσαι τῆς προκειμένης ἐλπίδος· ἣν ὡς ἄγκυραν ἔχομεν τῆς ψυχῆς ἀσφαλῆ τε καὶ βεβαίαν, καὶ εἰσερχομένην εἰς τὸ ἐσώτερον τοῦ καταπετάσματος· ὅπου πρόδρομος ὑπὲρ ἡμῶν εἰσῆλθεν Ἰησοῦς, κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδὲκ ἀρχιερεὺς γενόμενος εἰς τὸν αἰῶνα.


Gospel Reading

Sunday of St. John Climacus
The Reading is from Mark 9:17-31

At that time, a man came to Jesus kneeling and saying: "Teacher, I brought my son to you, for he has a dumb spirit; and wherever it seizes him it dashes him down; and he foams and grinds his teeth and becomes rigid; and I asked your disciples to cast it out, and they were not able." And he answered them, "O faithless generation, how long am I to be with you? How long am I to bear with you? Bring him to me." And they brought the boy to him; and when the spirit saw him, immediately it convulsed the boy, and he fell on the ground and rolled about, foaming at the mouth. And Jesus asked his father, "How long has he had this?" And he said, "From childhood. And it has often cast him into the fire and into the water, to destroy him; but if you can do anything, have pity on us and help us." And Jesus said to him, "If you can! All things are possible to him who believes." Immediately the father of the child cried out and said, "I believe; help my unbelief!" And when Jesus saw that a crowd came running together, he rebuked the unclean spirit, saying to it, "You dumb and deaf spirit, I command you, come out of him, and never enter him again." And after crying out and convulsing him terribly, it came out, and the boy was like a corpse; so that most of them said, "He is dead." But Jesus took him by the hand and lifted him up, and he arose. And when he had entered the house, his disciples asked him privately, "Why could we not cast it out?" And he said to them, "This kind cannot be driven out by anything but prayer and fasting." They went on from there and passed through Galilee. And he would not have any one know it; for he was teaching his disciples, saying to them, "The Son of man will be delivered into the hands of men, and they will kill him; and when he is killed, after three days he will rise."

Sunday of St. John Climacus
Κατὰ Μᾶρκον 9:17-31

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἄνθρωπός τις προσῆλθε τῷ Ἰησοῦ λέγων, διδάσκαλε, ἤνεγκα τὸν υἱόν μου πρός σε, ἔχοντα πνεῦμα ἄλαλον. καὶ ὅπου ἂν αὐτὸν καταλάβῃ, ῥήσσει αὐτόν, καὶ ἀφρίζει καὶ τρίζει τοὺς ὀδόντας αὐτοῦ, καὶ ξηραίνεται· καὶ εἶπον τοῖς μαθηταῖς σου ἵνα αὐτὸ ἐκβάλωσι, καὶ οὐκ ἴσχυσαν. ὁ δὲ ἀποκριθεὶς αὐτῷ λέγει· ὦ γενεὰ ἄπιστος, ἕως πότε πρὸς ὑμᾶς ἔσομαι; ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν; φέρετε αὐτὸν πρός με. καὶ ἤνεγκαν αὐτὸν πρὸς αὐτόν. καὶ ἰδὼν αὐτὸν εὐθέως τὸ πνεῦμα ἐσπάραξεν αὐτόν, καὶ πεσὼν ἐπὶ τῆς γῆς ἐκυλίετο ἀφρίζων. καὶ ἐπηρώτησε τὸν πατέρα αὐτοῦ· πόσος χρόνος ἐστὶν ὡς τοῦτο γέγονεν αὐτῷ; ὁ δὲ εἶπε· παιδιόθεν. καὶ πολλάκις αὐτὸν καὶ εἰς πῦρ ἔβαλε καὶ εἰς ὕδατα, ἵνα ἀπολέσῃ αὐτόν· ἀλλ᾿ εἴ τι δύνασαι, βοήθησον ἡμῖν σπλαγχνισθεὶς ἐφ᾿ ἡμᾶς. ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτῷ τὸ εἰ δύνασαι πιστεῦσαι, πάντα δυνατὰ τῷ πιστεύοντι. καὶ εὐθέως κράξας ὁ πατὴρ τοῦ παιδίου μετὰ δακρύων ἔλεγε· πιστεύω, κύριε· βοήθει μου τῇ ἀπιστίᾳ. ἰδὼν δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς ὅτι ἐπισυντρέχει ὄχλος, ἐπετίμησε τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ λέγων αὐτῷ· τὸ πνεῦμα τὸ ἄλαλον καὶ κωφόν, ἐγώ σοι ἐπιτάσσω, ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ καὶ μηκέτι εἰσέλθῃς εἰς αὐτόν. καὶ κράξαν καὶ πολλὰ σπαράξαν αὐτὸν ἐξῆλθε, καὶ ἐγένετο ὡσεὶ νεκρός, ὥστε πολλοὺς λέγειν ὅτι ἀπέθανεν. ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς κρατήσας αὐτὸν τῆς χειρὸς ἤγειρεν αὐτόν, καὶ ἀνέστη. Καὶ εἰσελθόντα αὐτὸν εἰς οἶκον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπηρώτων αὐτὸν κατ᾿ ἰδίαν, ὅτι ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν αὐτό. καὶ εἶπεν αὐτοῖς· τοῦτο τὸ γένος ἐν οὐδενὶ δύναται ἐξελθεῖν εἰ μὴ ἐν προσευχῇ καὶ νηστείᾳ. Καὶ ἐκεῖθεν ἐξελθόντες παρεπορεύοντο διὰ τῆς Γαλιλαίας, καὶ οὐκ ἤθελεν ἵνα τις γνῷ· ἐδίδασκε γὰρ τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ὅτι ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς χεῖρας ἀνθρώπων, καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ ἀποκτανθεὶς τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστήσεται.


BACK TO TOP

Saints and Feasts

Allsaint
April 14

Demetrios the New-Martyr of Arcadia


Allsaint
April 14

Ardalion the Actor and Martyr


Climicus
April 14

Sunday of St. John Climacus

The memory of this Saint is celebrated on March 30, where his biography may be found. He is celebrated today because his book, The Ladder of Divine Ascent, is a sure guide to the ascetic life, written by a great man of prayer experienced in all forms of the monastic polity; it teaches the seeker after salvation how to lay a sound foundation for his struggles, how to detect and war against each of the passions, how to avoid the snares laid by the demons, and how to rise from the rudimental virtues to the heights of Godlike love and humility. It is held in such high esteem that it is universally read in its entirety in monasteries during the Great Fast.


BACK TO TOP

Wisdom of the Fathers

Seest thou how He now proceeds to lay beforehand in them the foundation of His doctrine about fasting? ... See, at any rate, how many blessings spring from them both. For he that is praying as he ought, and fasting, hath not many wants, and he that hath not many wants, cannot be covetous; ...
St. John Chrysostom
Homily 57 on Matthew 17,4,5. B#54, pp.355,356., 4th Century

... he that is not covetous, will be also more disposed for almsgiving. He that fasts is light, and winged, and prays with wakefulness, and quenches his wicked lusts, and propitiates God, and humbles his soul when lifted up. Therefore even the apostles were almost always fasting.
St. John Chrysostom
Homily 57 on Matthew 17,4,5. B#54, pp.355,356., 4th Century

BACK TO TOP

Prayer List

 

AILING:  Anthoula Epthimiatos, Kate Cushing, Madelyn, and all victims of war and violence, natural disasters, and epidemics.  

 

REPOSED: Evan Dentes, All victims of war and violence, natural disasters, and epidemics.

 

IN NEED : Mavis Marquez, Genevieve Castillo, Gerard Castillo

BACK TO TOP

This Week's Events

Today
St. John Climacus
8:45am Orthros
10:00am Divine Liturgy

Parish General Assembly to follow


Tuesday April 16
7:00pm 3rd Parish Council Meeting

Friday April 19
7:00pm Akathist Service to the Theotokos

 

Saturday April 20
5:00pm Choir Practice

6:00pm Great Vespers & Confessions

BACK TO TOP

Announcements

General Assembly:  Today following services we will have our Spring Parish General Assembly.  All parishioners in good standing are encouraged to attend.

 

Holy Week: The schedule of services for Holy Week is available on the handout table and posted on the website.

 

Flowers: Donations for flowers to decorate the Kouvouklion/Epitaphion, icons, and the church for Holy Week/Pascha are appreciated.  Envelopes for designated donations are available in the Narthex and can be sent to the church office.  Thank you.

 

Help Needed:  All are welcome to help with preparations and decorating the church for Holy Week/Pascha.  On Saturday, April 27th, following morning services we will be making palm crosses and decorating the church for Palm Sunday.  On Holy Friday, May 3rd, following morning services we will be decorating the Kouvouklion/Epitaphion.  Other preparations are also needed.  See Fr. Stephen or a Parish Council member to ask how you can help.

 

Pascha Eggs: Donations of red dyed eggs are welcomed.  Please bring them to the church by Holy Thursday, May 2nd.  Thank you.

 

Calendar: The April parish calendar is available on the handout table and online.  Take one to stay informed of parish services and events.

 

Choir: Practices are on Saturdays at 5:00pm in the church.  All are welcomed to attend.  See Steve Hoskins for information.

 

Confession: Fr. Stephen is available for the sacrament of Confession on Saturdays after Great Vespers or by appointment.  All are encouraged to go to Confession especially during Great Lent as it is a time for repentance.Stewardship: All are encouraged to make a stewardship pledge for 2024.  Forms are available in the narthex and can be submitted to the church office.  Thank you to all who have supported our parish with their time, talent, and treasure.

 

Fundraising Committee: New members are welcome to join the Fundraising Committee and help our parish with new ideas to support our ministries.  If interested, please contact Steve Hoskins.

 

Coffee Hour: All are welcome to have refreshments and fellowship in the hall following services. Please help by signing up on the board in the hall to host a coffee hour. We thank Philoptochos for organizing our fellowships.

 

Livestream: Watch our Sunday services on our YouTube channel "Saint Catherine GOC Ithaca" if you cannot make it in person. Past services are also available to watch. Our direct link is:
https://www.youtube.com/@saintcatherinegocithaca222/streams

 

Prayer Lists: Please let us know if there is anyone you would like us to pray for as a community. Names can be submitted to Fr. Stephen.

 

 Philoptochos

I will show you my faith by my works.”
                                                    
James  2:18

GREAT LENT 2024

We are collecting, each Sunday of Lent, certain non perishable food items and toiletries, to help those in need, in our parish and through the local Salvation Army Food Pantry.  Each Sunday of Lent we will be collecting different items. Our Parish hopes to collect 20-50 (or more) items each Sunday.

 

2nd Sunday of Lent March 31 – sticks of deodorant and dry shampoo

3rd Sunday of Lent April 7 – rolls of toilet paper and bars of soap
4th Sunday of Lent April 14 – packages of pasta and pasta sauce

5th Sunday of Lent April 21— jars of peanut butter and jelly
6th Sunday of Lent April 28— Laundry detergent and rolls of toilet paper  

This effort is directly connected the Gospel commandments to feed the hungry and help the poor. The items we collect are important, but the love we show to in giving is equally important. A designated box to drop off items will be in the church hall.

Thank you for joining our effort to collect food, household and personal items for those in need. A blessed Great Lent to all!

 

Philoptochos General Meeting is scheduled for Sunday, April 21st following Liturgy and coffee hour.

We welcome everyone to attend our meetings and to  think of becoming a member of our St. Catherine Philoptochos Chapter!

We will be discussing Holy Friday, May 3rd, decorating

Epitaphion.

 

Celebrating: Veterans, Those Serving in the Armed Forces and First
Responders.
  As Philoptochos celebrates, 92 years of philanthropy, the spirit of ladies is defined by their dedicated service to others.

From March 15th - MAY 15th, 2024, we will be honoring and/ or memorializing Veterans, those serving in the armed forces and first responders. You will have the opportunity to show your gratitude to the men and women who have sacrificed to protect our country in the name of freedom and democracy, with your donations.

Please make your individual checks payable to the Metropolis of Detroit Philoptochos for this event or email your donation to website: http:/www.metropolisofdetroitphiloptochos.org/


Philoptochos Membership drive is underway!

 HELP US TO GROW! Help us achieve our mission is to

 "help the poor, the destitute, the hungry, the aged, the sick, the unemployed, the orphaned, the imprisoned, the widowed, those with disabilities, and the victims of disasters.”

We do so locally giving to 21 local agencies, throughout Tompkins and Cortland counties. We also give to National and International relief and disaster through our Fund Raising efforts.HOW DO YOU JOIN? Please contact Sophia Georgiou King and
 Angela Teeter for membership details.

Call or email:  (607) 3396107  sophia.georgiou47@gmail.com

(315) 406-1521 angelah@ymail.com

    Suggested donation to join is $25

 

Operation Classroom Initiative:

   As a National Initiative forms for submission. All outreach documents must be documented ,and submitted, from January. - April 2024, with hopes that our St. Catherine Philoptochos has a project to share with our National Philoptochos. Please be a volunteer in this initiative !

Contact Sophia Georgiou King

    Philoptochos President at Sophia.georgiou47@gmail.com with questions and concerns and thank you.

*Flyers will be available at front table.

BACK TO TOP