Publish-header
Sts. Constantine and Helen Greek Orthodox Church
Publish Date: 2019-10-13
Bulletin Contents
Allsaint
Organization Icon
Sts. Constantine and Helen Greek Orthodox Church

General Information

 • Phone:
 • (734) 525-6789
 • Fax:
 • (734) 525-3989
 • Street Address:

 • 36375 Joy Rd.

 • Westland, MI 48185


Contact Information
Services Schedule

Orthos

Sunday & Weekdays: 9:00 a.m.

Divine Liturgy

Sunday: 10:00 a.m. Weekdays: 10:00 a.m.

Vespers

None


Past Bulletins


Hymns of the Day

Resurrectional Apolytikion in the Plagal Fourth Mode

You descended from on high, O compassionate One, and condescended to be buried for three days, so that from the passions You might set us free. Our life and resurrection, O Lord, glory be to You.
Ἐξ ὕψους κατῆλθες ὁ εὔσπλαγχνος, ταφὴν καταδέξω τριήμερον, ἵνα ἡμᾶς ἐλευθερώσῃς τῶν παθῶν. Ἡ ζωὴ καὶ ἡ Ἀνάστασις ἡμῶν, Κύριε δόξα σοι.

Apolytikion for Sun. of the 7th Ecumenical Council in the Plagal Fourth Mode

Most glorified art Thou, O Christ our God, Who hast established our Fathers as luminous stars upon the earth, and through them didst guide us all to the true Faith. O Most Merciful One, glory be to Thee.
Ὑπερδεδοξασμένος εἶ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ φωστῆρας ἐπὶ γῆς τοὺς Πατέρας ἡμῶν θεμελιώσας, καὶ δι' αὐτῶν πρὸς τὴν ἀληθινὴν πίστιν, πάντας ἡμᾶς ὁδηγήσας· πολυεύσπλαγχνε, δόξα σοι.

Seasonal Kontakion in the Second Mode

O Protection of Christians that cannot be put to shame, mediation unto the creator most constant: O despise not the voices of those who have sinned; but be quick, O good one, to come unto our aid, who in faith cry unto thee: Hasten to intercession and speed thou to make supplication, O thou who dost ever protect, O Theotokos, them that honor thee.
Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε. Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι· Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σε.
BACK TO TOP

Services and Sacraments

Sunday, October 13, 2019 – SUNDAY OF THE 7th ECUMENICAL COUNCIL

TODAY’S COFFEE HOUR WILL BE HELD IN THE CONNECTING HALL, AND THE AREA OUTSIDE THE CHURCH OFFICE.

SERVICES THIS WEEK:

 • There are no additional services this week.

PLEASE PRAY FOR:  Alexandra, David, Tracy, Dianna, Lazarus, Henry, Betty, Catherine, Susan, Evelyn, Gregg, Peter, Stella, Ann Marie, Vasilios, Carol, George, Demetri, Steve, Molly, Maria, Elizabeth, Carol, Evans, Katherine, Mike, Connie, Mary, Margaret, Angela, Connie, Bill, Carrie, Vito, Pete, Amalia, Stephanie, Timothy, Lisa, Bill, Connie, Jacob, Anastasia, Rima, Kylie, Effie, Camryn, Nicholas, and Maria.  (Names may be added by request to the prayer list.)

 

 

 

BACK TO TOP

Saints and Feasts

Allsaint
October 13

Benjamin the Deacon


BACK TO TOP

Gospel and Epistle Readings

Epistle Reading

Prokeimenon. Fourth Mode. Daniel 3.26,27.
Blessed are you, O Lord, the God of our fathers.
Verse: For you are just in all you have done.

The reading is from St. Paul's Letter to Titus 3:8-15.

Titus, my son, the saying is sure. I desire you to insist on these things, so that those who have believed in God may be careful to apply themselves to good deeds; these are excellent and profitable to men. But avoid stupid controversies, genealogies, dissensions, and quarrels over the law, for they are unprofitable and futile. As for a man who is factious, after admonishing him once or twice, have nothing more to do with him, knowing that such a person is perverted and sinful; he is self-condemned.

When I send Artemas or Tychicos to you, do your best to come to me at Nicopolis, for I have decided to spend the winter there. Do your best to speed Zenas the lawyer and Apollos on their way; see that they lack nothing. And let our people learn to apply themselves to good deeds, so as to help cases of urgent need, and not to be unfruitful.

All who are with me send greeting to you. Greet those who love us in the faith. Grace be with you all. Amen.

Προκείμενον. Fourth Mode. Δανιήλ 3.26-27.
Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ Θεὸς τῶν Πατέρων ἡμῶν.
Στίχ. Ὅτι δίκαιος εἶ ἐπὶ πᾶσιν, οἷς ἐποίησας ἡμῖν.

τὸ Ἀνάγνωσμα Πρὸς Τίτον 3:8-15.

Πιστὸς ὁ λόγος, καὶ περὶ τούτων βούλομαί σε διαβεβαιοῦσθαι, ἵνα φροντίζωσιν καλῶν ἔργων προΐστασθαι οἱ πεπιστευκότες θεῷ. ταῦτά ἐστιν καλὰ καὶ ὠφέλιμα τοῖς ἀνθρώποις · μωρὰς δὲ ζητήσεις καὶ γενεαλογίας καὶ ἔριν καὶ μάχας νομικὰς περιΐστασο, εἰσὶν γὰρ ἀνωφελεῖς καὶ μάταιοι. αιῥετικὸν ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ, εἰδὼς ὅτι ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτος καὶ ἁμαρτάνει, ὢν αὐτοκατάκριτος. Ὅταν πέμψω Ἀρτεμᾶν πρὸς σὲ ἢ Τυχικόν, σπούδασον ἐλθεῖν πρός με εἰς Νικόπολιν, ἐκεῖ γὰρ κέκρικα παραχειμάσαι. Ζηνᾶν τὸν νομικὸν καὶ Ἀπολλῶν σπουδαίως πρόπεμψον, ἵνα μηδὲν αὐτοῖς λείπῃ. μανθανέτωσαν δὲ καὶ οἱ ἡμέτεροι καλῶν ἔργων προΐστασθαι εἰς τὰς ἀναγκαίας χρείας, ἵνα μὴ ὦσιν ἄκαρποι. Ἀσπάζονταί σε οἱ μετ ᾽ἐμοῦ πάντες. Ἄσπασαι τοὺς φιλοῦντας ἡμᾶς ἐν πίστει. ἡ χάρις μετὰ πάντων ὑμῶν.


Gospel Reading

Sunday of the 7th Ecumenical Council
The Reading is from Luke 8:5-15

The Lord said this parable: "A sower went out to sow his seed; and as he sowed, some fell along the path, and was trodden under foot, and the birds of the air devoured it. And some fell on the rock; and as it grew up, it withered away, because it had no moisture. And some fell among thorns; and the thorns grew with it and choked it. And some fell into good soil and grew, and yielded a hundredfold." And when his disciples asked him what this parable meant, he said, "To you it has been given to know the secrets of the kingdom of God; but for others they are in parables, so that seeing they may not see, and hearing they may not understand. Now the parable is this: The seed is the word of God. The ones along the path are those who have heard; then the devil comes and takes away the word from their hearts, that they may not believe and be saved. And the ones on the rock are those who, when they hear the word, receive it with joy; but these have no root, they believe for a while and in time of temptation fall away. And as for what fell among the thorns, they are those who hear, but as they go on their way they are choked by the cares and riches and pleasures of life, and their fruit does not mature. And as for that in the good soil, they are those who, hearing the word, hold it fast in an honest and good heart, and bring forth fruit with patience." As he said these things, he cried out "He who has ears to hear, let him hear."

Sunday of the 7th Ecumenical Council
Κατὰ Λουκᾶν 8:5-15

Εἶπεν ὁ Κύριος τήν παραβολὴν ταύτην· Ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπεῖραι τὸν σπόρον αὐτοῦ. καὶ ἐν τῷ σπείρειν αὐτὸν ὃ μὲν ἔπεσε παρὰ τὴν ὁδόν, καὶ κατεπατήθη, καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατέφαγεν αὐτό· καὶ ἕτερον ἔπεσεν ἐπὶ τὴν πέτραν, καὶ φυὲν ἐξηράνθη διὰ τὸ μὴ ἔχειν ἰκμάδα· καὶ ἕτερον ἔπεσεν ἐν μέσῳ τῶν ἀκανθῶν, καὶ συμφυεῖσαι αἱ ἄκανθαι ἀπέπνιξαν αὐτό. καὶ ἕτερον ἔπεσεν εἰς τὴν γῆν τὴν ἀγαθήν, καὶ φυὲν ἐποίησε καρπὸν κατονταπλασίονα. ταῦτα λέγων ἐφώνει· ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω. ᾿Επηρώτων δὲ αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες· τίς εἴη ἡ παραβολὴ αὕτη; ὁ δὲ εἶπεν· ὑμῖν δέδοται γνῶναι τὰ μυστήρια τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, τοῖς δὲ λοιποῖς ἐν παραβολαῖς, ἵνα βλέποντες μὴ βλέπωσι καὶ ἀκούοντες μὴ συνιῶσιν. ἔστι δὲ αὕτη ἡ παραβολή· ὁ σπόρος ἐστὶν ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ· οἱ δὲ παρὰ τὴν ὁδόν εἰσιν οἱ ἀκούσαντες, εἶτα ἔρχεται ὁ διάβολος καὶ αἴρει τὸν λόγον ἀπὸ τῆς καρδίας αὐτῶν, ἵνα μὴ πιστεύσαντες σωθῶσιν. οἱ δὲ ἐπὶ τῆς πέτρας οἳ ὅταν ἀκούσωσι, μετὰ χαρᾶς δέχονται τὸν λόγον, καὶ οὗτοι ῥίζαν οὐκ ἔχουσιν, οἳ πρὸς καιρὸν πιστεύουσι καὶ ἐν καιρῷ πειρασμοῦ ἀφίστανται. τὸ δὲ εἰς τὰς ἀκάνθας πεσόν, οὗτοί εἰσιν οἱ ἀκούσαντες, καὶ ὑπὸ μεριμνῶν καὶ πλούτου καὶ ἡδονῶν τοῦ βίου πορευόμενοι συμπνίγονται καὶ οὐ τελεσφοροῦσι. τὸ δὲ ἐν τῇ καλῇ γῇ, οὗτοί εἰσιν οἵτινες ἐν καρδίᾳ καλῇ καὶ ἀγαθῇ ἀκούσαντες τὸν λόγον κατέχουσι καὶ καρποφοροῦσιν ἐν ὑπομονῇ. ταῦτα λέγων ἐφώνει· ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω.


BACK TO TOP

Parish News and Updates

UPCOMING EVENTS AND ACTIVITIES

AHEPA COMEDY NIGHT:  On Friday, October 18th the AHEPA and Daughters of Penelope District #10 will present a Comedy Night at the Hellenic Cultural Center featuring “The Greek Goddess of Comedy” Ellen Karis, dancing appetizers and drinks.  Event funding will help establish a Service Dog for Warriors and the continuing Flint Milk Drive.  To sign up, go to:  www.AHEPADistrict10.org

FALL FESTIVAL: Our annual Fall Family Festival, will be held on Friday, October 25th, from 6 – 9 pm at the Hellenic Cultural Center.  Bring the kids and join us for costumes, food, DJ, hayrides, and lots of surprises! Tickets are $7 for children and adults, and will be on sale after church. If you would like to volunteer to help at the event, or for more information, please contact Georgia Kapsalis at 734.516.8223 or georgiakapsalis@hotmail.com

PUTTING ON THE GLITZ:  Tickets are now on sale for the 8th annual “Putting on the Glitz” Dinner and Auction, Sunday November 10th!  This is our church’s largest annual fundraising event and we need your support!  Bring a group to the event!  We are also in need of live and silent auction item donations. “Big-ticket” items and smaller goods and services are all needed.  All items for auction must be new. Drop off donations to the church office; and contact Pam Avdoulos after church or at avdoulospam@yahoo.com to purchase tickets. Tickets can also be purchased from Father Teodor and Parish council members.  Let’s make this event a huge success!

NO BIBLE STUDY:  There will be no Adult Bible Study this week, Tuesday October 15th.  Bible Study will resume on Tuesday, October 22nd.

GOYA HAYRIDE AND CORNMAZE:  GOYA is going to the cider mill: Hayride and Cornmaze at Three Cedars Farms on Sunday, October 20, 2019 at 3 pm.  The cost is $5 per person.  Cider and donuts will be provided after the Cornmaze.  Group will meet near the line for the Hayride.

FEED THE NEEDY:All of our parishioners are invited to join the St. Cons Men’s Club to help pack and deliver groceries to local needy families on Saturday, November 23.  Volunteer will meet at the Hellenic Cultural Center at 9:00 am – 1:00 pm.  If you can help at the HCC or to make home deliveries please RSVP to Mark Chuey at markchuey@aol.com

NEWS AND NOTICES

H.O.P.E. & J.O.Y. IS ROCKING AND ROLLING!  Many folks to thank for last week’s terrific event: Thanks to Lynne Vasiliades for all her hard work in prepping the rocks and garden, Pat Gazepis for her artistic talent and enthusiasm in painting our rocks, the HCC for their continued care making our lunch delicious, GOYANS for their help and all the parish families that are helping to create our new Spring Rock Garden. Watch for DEDICATION SPRING 2020!

MEMORIAL SERVICE INFORMATION:  Please call the church office to schedule memorials in a timely manner so we can include the information in the bulletin.  The coffee hour sponsorship is a voluntary donation to the church of $150 and it may help pay for the donuts and the coffee hour supplies both on the day of the memorial and on the days when there are no memorial services. Only dry cookies (koulourakia) and paxemadia are allowed for memorials.

SAVE THE DATE

 • October 18th    AHEPA COMEDY NIGHT
 • October 20th    GOYA HAYRIDE AND CORNMAZE AT THREE CEDARS FARMS
 • October 25TH   FAMILY FALL FESTIVAL, SPONSORED BY THE MOMS’ GROUP
 • November 10th PUTTING ON THE GLITZ DINNER AND AUCTION
 • November 23rd  MENS CLUB FEED THE NEEDY
 • February 20th GREEK HERITAGE NIGHT AT LITTLE CAESARS ARENA

SERVICES AND SACRAMENTS

Baptisms:

10/12/19         OSMOND ELLIS KADRIA, Parents: Tanush & Katerina Kadria

Godparents:  Mimoza Dhoska & Petraq Dhoska

10/13/19         JULEAH SZOPO (Adult), Sponsor: Mary Alexa Divver

Congratulations!

Wedding:

10/12/19         BIANCA WASHINGTON to COSTAS CIUNGAN, Sponsor:  Niko VIckers

Congratulations!

Non Orthodox Visitors Please Note:  Holy Communion is offered to Orthodox Christians who have properly prepared themselves.  Visitors are welcome to receive the Antidoron (Blessed Bread), which is distributed at the end of the Divine Liturgy.

 

BACK TO TOP

Wisdom of the Fathers

For by seed here He means His doctrine, and by land, the souls of men, and by the sower, Himself .... For as the sower makes no distinction in the land submitted to him, but simply and indifferently casts his seed; so He Himself too makes no distinction of rich and poor, of wise and unwise, of slothful or diligent, of brave or cowardly; but He discourses unto all, fulfilling His part, although foreknowing the results.
St. John Chrysostom
Homily 44 on Matthew 12, 4th Century

When you see life's pleasures, beware that they might not distract you, for they conceal death's snares. Likewise a fisherman casts not his hook to no purpose. As bait for his hook, the enemy uses the delusion of sensuality to arouse desire, that he might thereby catch men's souls and subject them to himself. A soul which has been caught to serve the enemy's will then serves as a snare for other souls, for it conceals the grief of sin with its apparent delight.
St. Ephraim the Syrian
A Spiritual Psalter no 43, pg. 74, 4th century

BACK TO TOP