Publish-header
Sts. Constantine and Helen Greek Orthodox Church
Publish Date: 2022-05-15
Bulletin Contents
Allsaint
Organization Icon
Sts. Constantine and Helen Greek Orthodox Church

General Information

  • Phone:
  • (734) 525-6789
  • Fax:
  • (734) 525-3989
  • Street Address:

  • 36375 Joy Rd.

  • Westland, MI 48185


Contact Information
Services Schedule

Orthos

Sunday & Weekdays: 9:00 a.m.

Divine Liturgy

Sunday: 10:00 a.m. Weekdays: 10:00 a.m.

Vespers

None


Past Bulletins


Hymns of the Day

Apolytikion of Great and Holy Pascha in the Plagal First Mode

Christ is risen from the dead, by death, trampling down upon death, and to those in the tombs He has granted life.
Χριστός ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καί τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωήν χαρισάμενος.

Resurrectional Apolytikion in the Third Mode

Let the heavens sing for joy, and let everything on earth be glad. * For with His Arm the Lord has worked power. * He trampled death under foot by means of death; * and He became the firstborn from the dead. * From the maw of Hades He delivered us; * and He granted the world His great mercy.
Εὐφραινέσθω τὰ οὐράνια, ἀγαλλιάσθω τὰ ἐπίγεια, ὅτι ἐποίησε κράτος, ἐν βραχίονι αὐτοῦ, ὁ Κύριος, ἐπάτησε τῷ θανάτῳ τὸν θάνατον, πρωτότοκος τῶν νεκρῶν ἐγένετο, ἐκ κοιλίας ᾅδου ἐρρύσατο ἡμᾶς, καὶ παρέσχε τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος.

Seasonal Kontakion in the Plagal Fourth Mode

Though You went down into the tomb, You destroyed Hades' power, and You rose the victor, Christ God, saying to the myrrh-bearing women, "Hail!" and granting peace to Your disciples, You who raise up the fallen.
Εἰ καὶ ἐν τάφῳ κατῆλθες ἀθάνατε, ἀλλὰ τοῦ ᾍδου καθεῖλες τὴν δύναμιν, καὶ ἀνέστης ὡς νικητής, Χριστὲ ὁ Θεός, γυναιξὶ Μυροφόροις φθεγξάμενος. Χαίρετε, καὶ τοῖς σοῖς Ἀποστόλοις εἰρήνην δωρούμενος ὁ τοῖς πεσοῦσι παρέχων ἀνάστασιν.
BACK TO TOP

Services and Sacraments

MAY 15, 2022 – SUNDAY OF THE PARALYTIC

Christos Anesti! Alithos Anesti!    Christ is Risen!  Truly He Is Risen!

Hristos a Inviat!    Adevarat a Inviat!

Today’s Coffee Hour is sponsored by AHEPA, celebrating 100 years!

Memorials:    

MARIKA NIKOU – 40 Days (Coffee Hour Sponsor)

THEMIS PAPADOPOULOS – 40 Days (Coffee Hour Sponsor)

May their memory be eternal!

SERVICES THIS WEEK:

We strongly encourage those who will not be attending church to participate in services through our website at https://www.stcons.org/video-streaming  If you wish to follow along with the text, please use the link listed below: https://dcs.goarch.org/

Sunday, May 15  – SUNDAY OF THE PARALYTIC – Orthros 8:45 am, Divine Liturgy 10:00 am

Friday, May 20 GREAT VESPERS, SAINTS CONSTANTINE AND HELEN, 6:30 pm; followed by coffee and loukoumades in the Hellenic Cultural Center

Saturday, May 21 FEAST DAY, SAINTS CONSTANTINE AND HELEN, 8:45 Orthros, 10:00 am Divine Liturgy, followed by lunch in the Hellenic Cultural Center

LIGHT A CANDLE AND SAY A PRAYER:  When you are not able to attend church, you can purchase a candle from our church website (home page or video-streaming page), which be lit before the following service or a service that you specify.  Please give specific names, living or deceased, that you would like Father to remember in prayer. Father will light candles one hour before each service. For Sunday services, please place candle orders prior to 8:00 am Sunday morning.

---------------------

PLEASE PRAY FOR:  

Thomas, Jim, Panagioti, Gloria, Evans, Phyllis, Christina, Cynthia, Marti, Marty, Janet, John, Paul, Zacharias, Vanessa (Vasiliki), Jake, Maegan, Irene, Lisa, Pat, Jonathan, Alexandra, Tracy, Dianna, Lazarus, Betty, Catherine, Susan, Evelyn, Gregg, Peter, Ann Marie, Vasilios, Carol, George, Demetri, Steve, Molly, Maria, Elizabeth, Katherine, Mary, Margaret, Angela, Bill, Carrie, Vito, Pete, Amalia, Stephanie, Lisa, Anastasia, Rima, Kylie, Effie, Nicholas, and Maria. 

Names may be added to the prayer list by request. If you would like to add or remove someone to the prayer list, please contact the church office at stcons2@gmail.com   

 

 

 

 

 

BACK TO TOP

Saints and Feasts

Allsaint
May 15

Barbaros the Myrrhbearer of Kerkyra


BACK TO TOP

Gospel and Epistle Readings

Epistle Reading

Prokeimenon. Third Mode. Psalm 46.6,1.
Sing praises to our God, sing praises.
Verse: Clap your hands, all you nations.

The reading is from Acts of the Apostles 9:32-42.

In those days, as Peter went here and there among them all, he came down also to the saints that lived at Lydda. There he found a man named Aeneas, who had been bedridden for eight years and was paralyzed. And Peter said to him, "Aeneas, Jesus Christ heals you; rise and make your bed." And immediately he rose. And all the residents of Lydda and Sharon saw him, and they turned to the Lord. Now there was at Joppa a disciple named Tabitha, which means Dorcas. She was full of good works and acts of charity. In those days she fell sick and died; and when they had washed her, they laid her in an upper room. Since Lydda was near Joppa, the disciples, hearing that Peter was there, sent two men to him entreating him, "Please come to us without delay." So Peter rose and went with them. And when he had come, they took him to the upper room. All the widows stood beside him weeping, and showing tunics and other garments which Dorcas made while she was with them. But Peter put them all outside and knelt down and prayed; then turning to the body he said, "Tabitha, rise." And she opened her eyes, and when she saw Peter she sat up. And he gave her his hand and lifted her up. Then calling the saints and widows he presented her alive. And it became known throughout all Joppa, and many believed in the Lord.

Προκείμενον. Third Mode. ΨΑΛΜΟΙ 46.6,1.
Ψάλατε τῷ Θεῷ ἡμῶν, ψάλατε.
Στίχ. Πάντα τὰ ἔθνη κροτήσατε χεῖρας.

τὸ Ἀνάγνωσμα Πράξεις Ἀποστόλων 9:32-42.

Ἐν ταῖς ἡμεραῖς ἐκείναις, ἐγένετο Πέτρον διερχόμενον διὰ πάντων κατελθεῖν καὶ πρὸς τοὺς ἁγίους τοὺς κατοικοῦντας Λύδδαν. Εὗρεν δὲ ἐκεῖ ἄνθρωπόν τινα Αἰνέαν ὀνόματι, ἐξ ἐτῶν ὀκτὼ κατακείμενον ἐπὶ κραββάτῳ, ὃς ἦν παραλελυμένος. Καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ Πέτρος, Αἰνέα, ἰᾶταί σε Ἰησοῦς ὁ Χριστός· ἀνάστηθι καὶ στρῶσον σεαυτῷ. Καὶ εὐθέως ἀνέστη. Καὶ εἶδον αὐτὸν πάντες οἱ κατοικοῦντες Λύδδαν καὶ τὸν Ἀσσάρωνα, οἵτινες ἐπέστρεψαν ἐπὶ τὸν κύριον. Ἐν Ἰόππῃ δέ τις ἦν μαθήτρια ὀνόματι Ταβηθά, ἣ διερμηνευομένη λέγεται Δορκάς· αὕτη ἦν πλήρης ἀγαθῶν ἔργων καὶ ἐλεημοσυνῶν ὧν ἐποίει. Ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἀσθενήσασαν αὐτὴν ἀποθανεῖν· λούσαντες δὲ αὐτὴν ἔθηκαν ἐν ὑπερῴῳ. Ἐγγὺς δὲ οὔσης Λύδδης τῇ Ἰόππῃ, οἱ μαθηταὶ ἀκούσαντες ὅτι Πέτρος ἐστὶν ἐν αὐτῇ, ἀπέστειλαν πρὸς αὐτόν, παρακαλοῦντες μὴ ὀκνῆσαι διελθεῖν ἕως αὐτῶν. Ἀναστὰς δὲ Πέτρος συνῆλθεν αὐτοῖς· ὃν παραγενόμενον ἀνήγαγον εἰς τὸ ὑπερῷον, καὶ παρέστησαν αὐτῷ πᾶσαι αἱ χῆραι κλαίουσαι καὶ ἐπιδεικνύμεναι χιτῶνας καὶ ἱμάτια ὅσα ἐποίει μετʼ αὐτῶν οὖσα ἡ Δορκάς. Ἐκβαλὼν δὲ ἔξω πάντας ὁ Πέτρος θεὶς τὰ γόνατα προσηύξατο· καὶ ἐπιστρέψας πρὸς τὸ σῶμα, εἶπεν, Ταβηθά, ἀνάστηθι. Ἡ δὲ ἤνοιξεν τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῆς· καὶ ἰδοῦσα τὸν Πέτρον, ἀνεκάθισεν. Δοὺς δὲ αὐτῇ χεῖρα, ἀνέστησεν αὐτήν· φωνήσας δὲ τοὺς ἁγίους καὶ τὰς χήρας, παρέστησεν αὐτὴν ζῶσαν. Γνωστὸν δὲ ἐγένετο καθʼ ὅλης τῆς Ἰόππης, καὶ πολλοὶ ἐπίστευσαν ἐπὶ τὸν Κύριον.


Gospel Reading

Sunday of the Paralytic
The Reading is from John 5:1-15

At that time, Jesus went up to Jerusalem. Now there is in Jerusalem by the Sheep Gate a pool, in Hebrew called Bethesda which has five porticoes. In these lay a multitude of invalids, blind, lame, paralyzed, waiting for the moving of the water; for an angel of the Lord went down at certain seasons into the pool, and troubled the water; whoever stepped in first after the troubling of the water was healed of whatever disease he had. One man was there, who had been ill for thirty-eight years. When Jesus saw him and knew that he had been lying there a long time, he said to him, "Do you want to be healed?" The sick man answered him, "Sir, I have no man to put me into the pool when the water is troubled, and while I am going another steps down before me." Jesus said to him, "Rise, take up your pallet, and walk." And at once the man was healed, and he took up his pallet and walked.

Now that day was the sabbath. So the Jews said to the man who was cured, "It is the sabbath, it is not lawful for you to carry your pallet." But he answered them, "The man who healed me said to me, 'Take up your pallet, and walk.' "They asked him, "Who is the man who said to you, 'Take up your pallet, and walk'?" Now the man who had been healed did not know who it was, for Jesus had withdrawn, as there was a crowd in the place. Afterward, Jesus found him in the temple, and said to him, "See, you are well! Sin no more, that nothing worse befall you." The man went away and told the Jews that it was Jesus who had healed him.

Sunday of the Paralytic
Κατὰ Ἰωάννην 5:1-15

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἀνέβη ὁ Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα. Ἔστι δὲ ἐν τοῖς ῾Ιεροσολύμοις ἐπὶ τῇ προβατικῇ κολυμβήθρα, ἡ ἐπιλεγομένη Ἑβραϊστὶ Βηθεσδά, πέντε στοὰς ἔχουσα. ἐν ταύταις κατέκειτο πλῆθος πολὺ τῶν ἀσθενούντων, τυφλῶν, χωλῶν, ξηρῶν, ἐκδεχομένων τὴν τοῦ ὕδατος κίνησιν. ἄγγελος γὰρ κατὰ καιρὸν κατέβαινεν ἐν τῇ κολυμβήθρᾳ, καὶ ἐταράσσετο τὸ ὕδωρ· ὁ οὖν πρῶτος ἐμβὰς μετὰ τὴν ταραχὴν τοῦ ὕδατος ὑγιὴς ἐγίνετο ᾧ δήποτε κατείχετο νοσήματι. ἦν δέ τις ἄνθρωπος ἐκεῖ τριάκοντα καὶ ὀκτὼ ἔτη ἔχων ἐν τῇ ἀσθενείᾳ αὐτοῦ. τοῦτον ἰδὼν ὁ ᾿Ιησοῦς κατακείμενον, καὶ γνοὺς ὅτι πολὺν ἤδη χρόνον ἔχει, λέγει αὐτῷ· θέλεις ὑγιὴς γενέσθαι; ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ ἀσθενῶν· Κύριε, ἄνθρωπον οὐκ ἔχω, ἵνα ὅταν ταραχθῇ τὸ ὕδωρ, βάλῃ με εἰς τὴν κολυμβήθραν· ἐν ᾧ δὲ ἔρχομαι ἐγώ, ἄλλος πρὸ ἐμοῦ καταβαίνει. λέγει αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς· ἔγειρε, ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ περιπάτει. καὶ εὐθέως ἐγένετο ὑγιὴς ὁ ἄνθρωπος, καὶ ἦρε τὸν κράβαττον αὐτοῦ καὶ περιεπάτει. ἦν δὲ σάββατον ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ. ἔλεγον οὖν οἱ ᾿Ιουδαῖοι τῷ τεθεραπευμένῳ· σάββατόν ἐστιν· οὐκ ἔξεστί σοι ἆραι τὸν κράβαττον. ἀπεκρίθη αὐτοῖς· ὁ ποιήσας με ὑγιῆ, ἐκεῖνός μοι εἶπεν· ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ περιπάτει. ἠρώτησαν οὖν αὐτόν· τίς ἐστιν ὁ ἄνθρωπος ὁ εἰπών σοι, ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ περιπάτει; ὁ δὲ ἰαθεὶς οὐκ ᾔδει τίς ἐστιν· ὁ γὰρ ᾿Ιησοῦς ἐξένευσεν ὄχλου ὄντος ἐν τῷ τόπῳ. μετὰ ταῦτα εὑρίσκει αὐτὸν ὁ ᾿Ιησοῦς ἐν τῷ ἱερῷ καὶ εἶπεν αὐτῷ· ἴδε ὑγιὴς γέγονας· μηκέτι ἁμάρτανε, ἵνα μὴ χεῖρόν σοί τι γένηται. ἀπῆλθεν ὁ ἄνθρωπος καὶ ἀνήγγειλε τοῖς ᾿Ιουδαίοις ὅτι ᾿Ιησοῦς ἐστιν ὁ ποιήσας αὐτὸν ὑγιῆ.


BACK TO TOP

Parish News and Updates

EVENTS AND ACTIVITIES:

STS. CONSTANTINE AND HELEN FEAST DAY: The Great Vespers service for our parish Feast Day will be held on Friday, May 20th at 6:30 pm. Our St. Helen Philoptochos will provide loukoumades following the Thursday evening Vespers service. Feast Day Divine Liturgy will be held on Saturday, May 21st at 10:00 am, followed by lunch in the Hellenic Cultural Center. Please make an effort to attend both services as we come together as a community in celebration of our parish patron saints. We expect to have priests from area churches join us, and an Artoclasia will be offered for each service. 

GUS CONSTANTELLIS LIVE AT ST CONS! Tables are filling quickly for the Gus Constantellis Comedy Event, to be held on June 18th.  You can buy tickets online at www.stcons.org, after services, or from the church office. Early-bird tickets are $35, after June 4th, tickets are $40, and include appetizers and performance.  Only full table sales are reserved, all other seats are open admission.

GOYA MEETING: There will be a GOYA meeting after church TODAY, Sunday, May 15th in the Board Room.  All teens are invited to join us, to discuss upcoming activities.

ADULT BIBLE STUDY: Our Adult Bible Study group will meet on Tuesday evening, May 17th on the Zoom platform. ZOOM LINK is: https://zoom.us/j/7345256789, Meeting ID: 734 525 6789. All adults are welcome to join, no pre-registration is required.

PHILOPTOCHOS MEETING: There will be a General Meeting of the Philoptochos membership after church on Sunday, May 22nd. Philoptochos members, please make every effort to attend.

MEN’S CLUB MEETING: There will be a Meeting of the Men’s Club after church on Sunday, May 22nd immediately following the service in the Hellenic Cultural Center. Please plan to attend.

MEMORIAL DAY CEMETERY VISITS: Father Teodor will be offering cemetery visits on Sunday, May 29th following the Divine Liturgy service a Parkview Cemetery and on Monday, May 30th at Parkview and Grandlawn cemeteries – schedule to be announced.  Please speak directly to Father Teodor or the church office to schedule visits for Glen Eden, Oakland Hills, or any other cemetery, as his schedule allows.

GENERAL ASSEMBLY MEETING:  The Spring General Assembly Meeting for our parish will be held after church on Sunday, June 5th.  Light lunch will be provided to those who stay for the meeting.

ST CONS PICNIC/SS GRADUATION: June 12th will be our first St. Cons Parish Picnic since 2019! Plan to come to church in your casual clothes, immediately following the service is Sunday School graduation, and then stay for the great food, big games, and family fun!

NEWS AND NOTICES:

MYSTICAL SUPPER ICON: Anyone who is interested in making a monetary offer for the mosaic icon of the “Mystical Supper” that has been replaced over the Royal Doors to the Altar, please talk to Fr. Teodor or a Parish Council member. The parish is hoping to use this icon as a way to raise needed funds for future iconography installation in our church sanctuary. 

COLLEGE and HIGH SCHOOL Graduates. Please help us to honor our graduates! Submit the following to the church office by June 5th: a photo (headshot) of your graduate, the name of school they are graduating from, the school they will attend (HS grads) or the degree they have achieved (College grads) and their course of study, and the parents’/grandparents’ names. Please forward as a digital file if possible to: stcons2@gmail.com or drop off photo and information to the church office.

“SENSE-SATIONAL” VCS - SAVE THE DATES!  Our Vacation Church School will be held the week of August 8th – 12th. If you have a young person entering Kindergarten through 6th grade this fall, save this week for learning about our faith, making new friends, and big fun! Parent and Teen volunteers are needed to work as teacher’s aids, and to help with crafts, snacks, and outside play.  If you can help, contact Frances Marinos at fmarinos@comcast.net  or the church office.

MEMORIAL SERVICESKoliva that has been prepared for memorial services can now be distributed to parishioners at the end of service. Requested Coffee Hour sponsorship donation is $150, and the HCC will set up a table with cloth and coffee, etc. for your family. Paximadia and koulourakia may also be distributed at the coffee hour. Please call the church office to schedule memorials and coffee hour sponsorships.  On the day of the service, please bring a list of family names you would like Father to remember in prayer.

SERVICES AND SACRAMENTS:

Baptism:       5/15/22  CALIOPE TARDIF, Parents:  Marc and Brittani Tardif;

Godparent: Paula Morrin

Congratulations!

Non-Orthodox Visitors Please Note:  Holy Communion is offered to Orthodox Christians who have properly prepared themselves.  Visitors are welcome to receive the Antidoron (Blessed Bread), which is distributed at the end of the Divine Liturgy.

BACK TO TOP

Wisdom of the Fathers

In that case [Matt 9:2] there was remission of sins, (for He said, "Thy sins be forgiven thee,") but in this, warning and threats to strengthen the man for the future; "Sin no more, lest a worse thing come unto you."
St. John Chrysostom
Homily 37 on John 1, 4th Century

Great is the profit of the divine Scriptures, and all-sufficient is the aid which comes from them ... For the divine oracles are a treasury of all manner of medicines, so that whether it be needful to quench pride, to lull desire to sleep, to tread under foot the love of money, ... from them one may find abundant resource.
St. John Chrysostom
Homily 37 on John 5, 4th Century

BACK TO TOP