Publish-header
Sts. Constantine and Helen Greek Orthodox Church
Publish Date: 2023-04-23
Bulletin Contents
23_george4
Organization Icon
Sts. Constantine and Helen Greek Orthodox Church

General Information

  • Phone:
  • (734) 525-6789
  • Fax:
  • (734) 525-3989
  • Street Address:

  • 36375 Joy Rd.

  • Westland, MI 48185


Contact Information
Services Schedule

Orthos

Sunday & Weekdays: 9:00 a.m.

Divine Liturgy

Sunday: 10:00 a.m. Weekdays: 10:00 a.m.

Vespers

None


Past Bulletins


Hymns of the Day

Apolytikion of Great and Holy Pascha in the Plagal First Mode

Christ is risen from the dead, by death, trampling down upon death, and to those in the tombs He has granted life.
Χριστός ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καί τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωήν χαρισάμενος.

Apolytikion for Thomas Sun. in the Grave Mode

Whilst the tomb was sealed, Thou, O Life, didst shine forth from the grave, O Christ God; and whilst the doors were shut, Thou didst come unto Thy disciples, O Resurrection of all, renewing through them an upright Spirit in us according to Thy great mercy.
Ἐσφραγισμένου τοῦ μνήματος ἡ ζωὴ ἐκ τάφου ἀνέτειλας Χριστὲ ὁ Θεός, καὶ τῶν θυρῶν κεκλεισμένων, τοῖς Μαθηταῖς ἐπέστης ἡ πάντων ἀνάστασις, πνεῦμα εὐθὲς δι' αὐτῶν ἐγκαινίζων ἡμῖν, κατὰ τὸ μέγα σου ἔλεος.

Apolytikion for Great Martyr George in the Fourth Mode

Liberator of captives, defender of the poor, physician of the sick, and champion of kings, O trophy-bearer, Great Martyr George, intercede with Christ God that our souls be saved.
Ως τών αιχμαλώτων ελευθερωτής, καί τών πτωχών υπερασπιστής, ασθενούντων ιατρός, βασιλέων υπέρμαχος, τροπαιοφόρε μεγαλομάρτυς Γεώργιε, πρέσβευε Χριστώ τώ Θεώ, σωθήναι τάς ψυχάς ημών.

Seasonal Kontakion in the Plagal Fourth Mode

Though You went down into the tomb, You destroyed Hades' power, and You rose the victor, Christ God, saying to the myrrh-bearing women, "Hail!" and granting peace to Your disciples, You who raise up the fallen.
Εἰ καὶ ἐν τάφῳ κατῆλθες ἀθάνατε, ἀλλὰ τοῦ ᾍδου καθεῖλες τὴν δύναμιν, καὶ ἀνέστης ὡς νικητής, Χριστὲ ὁ Θεός, γυναιξὶ Μυροφόροις φθεγξάμενος. Χαίρετε, καὶ τοῖς σοῖς Ἀποστόλοις εἰρήνην δωρούμενος ὁ τοῖς πεσοῦσι παρέχων ἀνάστασιν.
BACK TO TOP

Services and Sacraments

April 23, 2023 – Thomas Sunday/Holy Great Martyr George

Memorials:

HARALAMBOS ROACH - 40 days

MARIKA NIKOU - 1 Year

KATINA APOSTOLOU KENDALL - 7 years

MARLO THEOHARAKIS KARTALIS - 10 years

May Their Memory be Eternal!

SERVICES THIS WEEK:

Sunday, April 23    THOMAS SUNDAY/ST. GEORGE  Orthros 8:45 am, Divine Liturgy 10:00 am

Saints Constantine and Helen Church, Westland

No additional services this week.

We strongly encourage those who will not be attending church to participate in services through our website at https://www.stcons.org/video-streaming 

If you wish to follow along with the text, please use this link: https://dcs.goarch.org/

VIDEO ARCHIVE:  Previously recorded Sunday Divine Liturgy services will now be archived and available on our website! Go to https://www.stcons.org/video-streaming and you can click on the service you would like to view. 

LIGHT A CANDLE AND SAY A PRAYER:  When you are not able to attend church, you can purchase a candle from our church website (home page or video-streaming page), which be lit before the following service or a service that you specify.  Please give specific names, living or deceased, that you would like Father to remember in prayer. Father will light candles one hour before each service. For Sunday services, please place candle orders prior to 8:00 am Sunday morning.

Please Pray For: Joanna, Lambrine, Nick, Fotini, Niki, George, Matthew, Maria, Tom, Stefanos, Georgia, Leonidas, Gus, Connie, Maria, Brenda, Panagiota, Nicholas, Vicki, Susan, Tom, Thomas, Jim, Panagioti, Gloria, Evans, Phyllis, Marti, Marty, Janet, John, Paul, Zacharias, Vanessa (Vasiliki), Jake, Maegan, Irene, Lisa, Pat, Jonathan, Alexandra, Tracy, Dianna, Betty, Catherine, Susan, Evelyn, Gregg, Peter, Angela, Bill, Carrie, Vito, Pete, Amalia, Stephanie, Lisa, Anastasia, Kylie, Effie, Nicholas, and Maria. 

Names may be added to the prayer list by request. If you would like to add a name to the prayer list, or if there is a name that should be removed from the prayer list, please contact the church office at stcons2@gmail.com

BACK TO TOP

Saints and Feasts

23_george4
April 23

George the Great Martyr and Triumphant

George, this truly great and glorious Martyr of Christ, was born of a father from Cappadocia and a mother from Palestine. Being a military tribune, or chiliarch (that is, a commander of a thousand troops), he was illustrious in battle and highly honoured for his courage. When he learned that the Emperor Diocletian was preparing a persecution of the Christians, Saint George presented himself publicly before the Emperor and denounced him. When threats and promises could not move him from his steadfast confession, he was put to unheard-of tortures, which he endured with great bravery, overcoming them by his faith and love towards Christ. By the wondrous signs that took place in his contest, he guided many to the knowledge of the truth, including Queen Alexandra, wife of Diocletian, and was finally beheaded in 296 in Nicomedia.

His sacred remains were taken by his servant from Nicomedia to Palestine, to a town called Lydda, the homeland of his mother, and then were finally transferred to the church which was raised up in his name. (The translation of the Saint's holy relics to the church in Lydda is commemorated on November 3; Saint Alexandra the Queen, on April 21.)

If April 23 falls on or before Great and Holy Pascha, the Feast of St. George is translated to Bright Monday.


BACK TO TOP

Gospel and Epistle Readings

Epistle Reading

Prokeimenon. Grave Mode. Psalm 63.11,1.
The righteous shall rejoice in the Lord.
Verse: Oh God, hear my cry.

The reading is from Acts of the Apostles 12:1-11.

About that time, Herod the king laid violent hands upon some who belonged to the church. He killed James the brother of John with the sword; and when he saw that it pleased the Jews, he proceeded to arrest Peter also. This was during the days of Unleavened Bread. And when he had seized him, he put him in prison, and delivered him to four squads of soldiers to guard him, intending after the Passover to bring him out to the people. So Peter was kept in prison; but earnest prayer for him was made to God by the Church.

The very night when Herod was about to bring him out, Peter was sleeping between two soldiers, bound with two chains, and sentries before the door were guarding the prison; and behold, an angel of the Lord appeared, and a light shone in the cell; and he struck Peter on the side and woke him, saying, "Get up quickly." And the chains fell off his hands. And the angel said to him, "Wrap your mantle around you and follow me." And he went out and followed him; he did not know that what was done by the angel was real, but thought he was seeing a vision. When they had passed the first and the second guard, they came to the iron gate leading into the city. It opened to them of its own accord, and they went out and passed on through one street; and immediately the angel left him. And Peter came to himself, and said, "Now I am sure that the Lord has sent his angel and rescued me from the hand of Herod and from all that the Jewish people were expecting."

Προκείμενον. Grave Mode. ΨΑΛΜΟΙ 63.11,1.
Εὐφρανθήσεται δίκαιος ἐν Κυρίῳ.
Στίχ. Εἰσάκουσον, ὁ Θεός, τῆς φωνῆς μου.

τὸ Ἀνάγνωσμα Πράξεις Ἀποστόλων 12:1-11.

Κατ᾿ ἐκεῖνον τὸν καιρὸν ἐπέβαλεν ῾Ηρῴδης ὁ βασιλεὺς τὰς χεῖρας κακῶσαί τινας τῶν ἀπὸ τῆς ἐκκλησίας. Ἀνεῖλε δὲ ᾿Ιάκωβον τὸν ἀδελφὸν ᾿Ιωάννου μαχαίρᾳ. Καὶ ἰδὼν ὅτι ἀρεστόν ἐστι τοῖς ᾿Ιουδαίοις, προσέθετο συλλαβεῖν καὶ Πέτρον· ἦσαν δὲ αἱ ἡμέραι τῶν ἀζύμων· ὃν καὶ πιάσας ἔθετο εἰς φυλακήν, παραδοὺς τέσσαρσι τετραδίοις στρατιωτῶν φυλάσσειν αὐτόν, βουλόμενος μετὰ τὸ Πάσχα ἀναγαγεῖν αὐτὸν τῷ λαῷ. Ὁ μὲν οὖν Πέτρος ἐτηρεῖτο ἐν τῇ φυλακῇ· προσευχὴ δὲ ἦν ἐκτενὴς γινομένη ὑπὸ τῆς ἐκκλησίας πρὸς τὸν Θεὸν ὑπὲρ αὐτοῦ. ῞Οτε δὲ ἔμελλεν αὐτὸν προάγειν ὁ ῾Ηρῴδης, τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ ἦν ὁ Πέτρος κοιμώμενος μεταξὺ δύο στρατιωτῶν δεδεμένος ἁλύσεσι δυσί, φύλακές τε πρὸ τῆς θύρας ἐτήρουν τὴν φυλακήν. Καὶ ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου ἐπέστη καὶ φῶς ἔλαμψεν ἐν τῷ οἰκήματι· πατάξας δὲ τὴν πλευρὰν τοῦ Πέτρου ἤγειρεν αὐτὸν λέγων· ἀνάστα ἐν τάχει. καὶ ἐξέπεσον αὐτοῦ αἱ ἁλύσεις ἐκ τῶν χειρῶν εἶπέ τε ὁ Ἄγγελος πρὸς αὐτόν· περίζωσαι καὶ ὑπόδησαι τὰ σανδάλιά σου. Ἐποίησε δὲ οὕτω· καὶ λέγει αὐτῷ· περιβαλοῦ τὸ ἱμάτιόν σου καὶ ἀκολούθει μοι. Καὶ ἐξελθὼν ἠκολούθει αὐτῷ, καὶ οὐκ ᾔδει ὅτι ἀληθές ἐστι τὸ γινόμενον διὰ τοῦ ἀγγέλου, ἐδόκει δὲ ὅραμα βλέπειν. Διελθόντες δὲ πρώτην φυλακὴν καὶ δευτέραν ἦλθον ἐπὶ τὴν πύλην τὴν σιδηρᾶν τὴν φέρουσαν εἰς τὴν πόλιν, ἥτις αὐτομάτη ἠνοίχθη αὐτοῖς· καὶ ἐξελθόντες προῆλθον ῥύμην μίαν· καὶ εὐθέως ἀπέστη ὁ Ἄγγελος ἀπ᾿ αὐτοῦ. Καὶ ὁ Πέτρος γενόμενος ἐν ἑαυτῷ εἶπε· νῦν οἶδα ἀληθῶς ὅτι ἐξαπέστειλε Κύριος τὸν Ἄγγελον αὐτοῦ καὶ ἐξείλετό με ἐκ χειρὸς ῾Ηρῴδου καὶ πάσης τῆς προσδοκίας τοῦ λαοῦ τῶν ᾿Ιουδαίων. 


Gospel Reading

Thomas Sunday
The Reading is from John 20:19-31

On the evening of that day, the first day of the week, the doors being shut where the disciples were for fear of the Jews, Jesus came and stood among them and said to them, "Peace be with you." When He had said this, He showed them His hands and His side. Then the disciples were glad when they saw the Lord. Jesus said to them again, "Peace be with you. As the Father has sent Me, even so I send you." And when He had said this, He breathed on them and said to them, "Receive the Holy Spirit. If you forgive the sins of any, they are forgiven; if you retain the sins of any, they are retained." Now Thomas, one of the twelve, called the Twin, was not with them when Jesus came. So the other disciples told him, "We have seen the Lord." But he said to them, "Unless I see in His hands the print of the nails, and place my finger in the mark of the nails, and place my hand in His side, I will not believe." Eight days later, His disciples were again in the house, and Thomas was with them. The doors were shut, but Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you." Then He said to Thomas, "Put your finger here, and see My hands; and put out your hand, and place it in My side; do not be faithless, but believing." Thomas answered Him, "My Lord and My God!" Jesus said to him, "Have you believed because you have seen Me? Blessed are those who have not seen and yet believe." Now Jesus did many other signs in the presence of the disciples, which are not written in this book; but these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing, you may have life in His name.

Thomas Sunday
Κατὰ Ἰωάννην 20:19-31

Οὔσης ὀψίας τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων, καὶ τῶν θυρῶν κεκλεισμένων ὅπου ἦσαν οἱ μαθηταὶ συνηγμένοι διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων, ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον, καὶ λέγει αὐτοῖς· Εἰρήνη ὑμῖν. Καὶ τοῦτο εἰπὼν ἔδειξεν αὐτοῖς τὰς χεῖρας καὶ τὴν πλευρὰν αὐτοῦ· ἐχάρησαν οὖν οἱ μαθηταὶ ἰδόντες τὸν Κύριον. Εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς πάλιν· Εἰρήνη ὑμῖν, καθὼς ἀπέσταλκέ με ὁ πατήρ, κᾀγὼ πέμπω ὑμᾶς. Καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐνεφύσησε καὶ λέγει αὐτοῖς· Λάβετε Πνεῦμα Ἅγιον. Ἄν τινων ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας, ἀφιένται αὐτοῖς, ἄν τινων κρατῆτε, κεκράτηνται. Θωμᾶς δέ, εἷς ἐκ τῶν δώδεκα, ὁ λεγόμενος Δίδυμος, οὐκ ἦν μετʼ αὐτῶν ὅτε ἦλθεν Ἰησοῦς· ἔλεγον οὖν αὐτῷ οἱ ἄλλοι μαθηταί· Ἑωράκαμεν τὸν Κύριον. Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· Ἐὰν μὴ ἴδω ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ τὸν τύπον τῶν ἥλων, καὶ βάλω τὸν δάκτυλόν μου εἰς τὸν τύπον τῶν ἥλων, καὶ βάλω τὴν χεῖρά μου εἰς τὴν πλευρὰν αὐτοῦ, οὐ μὴ πιστεύσω. Καὶ μεθʼ ἡμέρας ὀκτὼ πάλιν ἦσαν ἔσω οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ Θωμᾶς μετʼ αὐτῶν. Ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς τῶν θυρῶν κεκλεισμένων, καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον καὶ εἶπεν· Εἰρήνη ὑμῖν. Εἶτα λέγει τῷ Θωμᾶ· φέρε τὸν δάκτυλόν σου ᾧδε, καὶ ἴδε τὰς χεῖράς μου. καὶ φέρε τὴν χεῖρά σου καὶ βάλε εἰς τὴν πλευράν μου, καὶ μὴ γίνου ἄπιστος ἀλλὰ πιστός. Καὶ ἀπεκρίθη ὁ Θωμᾶς, καὶ εἶπεν αὐτῷ· Ὁ Κύριός μου καὶ ὁ Θεός μου. Λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Ὅτι ἑώρακάς με πεπίστευκας, μακάριοι οἱ μὴ ἰδόντες, καὶ πιστεύσαντες. Πολλὰ μὲν οὖν καὶ ἄλλα σημεῖα ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς ἐνώπιον τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, ἃ οὐκ ἔστιν γεγραμμένα ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ· ταῦτα δὲ γέγραπται ἵνα πιστεύσητε ὅτι ὁ Ἰησοῦς ἐστιν ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ, καὶ ἵνα πιστεύοντες, ζωὴν ἔχητε ἐν τῷ ὀνόματι αὐτοῦ.


BACK TO TOP

Parish News and Updates

EVENTS AND ACTIVITIES:

ORTHODOX CHRISTIAN WOMEN’S EVENT:  Our parish will host an OCW presentation by Fr.  Dimitrie Vincent, who will speak about “The Art of the Holy Icon” on Monday, April 24th at 7:00 pm in the Hellenic Cultural Center. His presentation will include the importance and the history of holy icons, as well as how they pertain to each of us in our lives today.  All are welcome to attend!

BIBLE STUDY Q & A: Our Bible Study group will resume this Tuesday, April 25th at 7:00 pm on the ZOOM platform. This week Fr. Teodor will answer questions about the Holy Week and Easter services that we have just completed. Please come prepared with questions for discussion.  (If you would prefer, your questions can be sent to the church office at stcons2@gmail.com and will be shared with the group anonymously.) ZOOM LINK is: https://zoom.us/j/7345256789, Meeting ID: 734 525 6789. All adults are welcome to join, no pre-registration is required.

PHILOPTOCHOS GENERAL MEETING: There will be a General Meeting of the St. Helen Philoptochos following church service on April 30th. Please plan to attend.

HOPE & JOY “MOM’s SURPRISE SUNDAY”: Our HOPE and JOY children, ages 12 and under, will gather in the library immediately following church (Sunday School) to enjoy a snack and chat with Fr. Teodor and make a special surprise gift for Mom! The event will last approximately 45 minutes, so families will have plenty of time to get downtown for the Greek parade! Please RSVP to fmarinos@comcast.net, the church office, or sign up outside the library.

GREEK INDEPENDENCE DAY PARADE:  Show your Greek pride! The Greek Independence Day parade will be held on Sunday May 7th on Monroe Street in Detroit’s historic Greektown.  Bring the family, wear your Greek colors, and march the parade route with our Sts. Constantine and Helen Church group!

MOTHERS DAY BRUNCH: Our Hellenic Cultural Center will host it’s annual Mothers’ Day Brunch, on Sunday, May 14th.  An extensive gourmet brunch will be set out, featuring prime rib and a bountiful array of entrees, breakfast items, salads, and desserts. Tickets are $35 for adults and $15 for children under 10. The event is open to the public, and brunch will be served from 11:00 until 3:00 pm.  RESERVATIONS ARE REQUIRED. Please call 734.525.3550 to reserve your time.

GOYA AFTERNOON WITH GOD:  On Saturday, April 29th our GOYA will have an “Afternoon with God” at the Stamatakos home in Canton.  Young people grades  7 – 12 are invited to join in Greek Orthodox Jeopardy, completing the Blankets for Seniors service project, Questions for Fr. Teodor, and food, fellowship and fun!  Please RSVP your attendance  stconsgoya3@gmail.com.

NEWS AND NOTICES:

AHEPA CONVENTION AND GALA:  Announcing the 92nd Annual AHEPA District 10 Convention and Greek Gala! Join us for a fun evening with dinner and dancing on Saturday, June 3 at 4:30 pm at St. Nicholas GOC in Troy - please register online by May 19 at www.ahepadistrict10.org/district-10-convention-2023

MEMORIAL SERVICESPlease call the church office to schedule all memorials and coffee hour sponsorships at least two weeks in advance.  On the day of the service, please bring a list of family names you would like Father to remember in prayer. Coffee Hour sponsorship is not required, however the church is grateful to those who wish to make a sponsorship donation of $150, and the HCC will set up a table with cloth and coffee, etc. for your family.

WE’RE HIRING! WE NEED YOUR HELP!  As we move into the very busy spring and summer months, our Hellenic Cultural Center needs more staff!  The HCC is hiring servers, dishwashers, and kitchen prep workers now.  If you are interested, or if you know somebody who would like to apply for work, please contact Kathy McMullen at helleniccc@gmail.com or 734.525.3550.  These would be good jobs for people looking for some extra income, but not a full-time commitment; for college students and older teens during the summer months; or anybody who wants to join a great team and work hard for the benefit of our parish.

SERVICES AND SACRAMENTS:

Wedding:  4/21/23       ANGELA ZAVRADINOS to RAYMOND HANNOSH

Congratulations!

 

BACK TO TOP

Wisdom of the Fathers

The Lord stoops to the level even of our feeble understanding. He works a miracle of His invisible power in order to satisfy the doubts of unbelieving minds.
St. Hilary of Poitiers
On the Trinity, 1.20. Taken from: Ancient Christian Commentary on Scripture. Vol: John. Intervarsity Press, 2007, p. 369.

For great is the dignity of the priests. ... And hold them very exceedingly in honor; for you indeed care about your own affairs, and if you order them well, you give no account for others; ...
St. John Chrysostom
Homily 86, 4th Century

BACK TO TOP