Publish-header
St. George Church
Publish Date: 2019-08-25
Bulletin Contents

Organization Icon
St. George Church

General Information

  • Phone:
  • (732) 775-2777
  • Fax:
  • (732) 775-0109
  • Street Address:

  • 1033 West Park Avenue

  • Ocean, NJ 07733
  • Mailing Address:

  • 1033 West Park Avenue

  • Ocean, NJ 07733


Contact Information
Past Bulletins


Hymns of the Day

Resurrectional Apolytikion in the First Tone

When the stone had been sealed by the Jews and the soldiers were guarding Thine immaculate Body, Thou didst arise on the third day, O Saviour, granting life unto the world. Wherefore, the powers of the Heavens cried out to Thee, O Lifegiver: Glory to Thy Resurrection, O Christ. Glory to Thy Kingdom. Glory to Thy dispensation, O only Friend of man.
Τοῦ λίθου σφραγισθέντος ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων, καὶ στρατιωτῶν φυλασσόντων τὸ ἄχραντόν σου σῶμα, ἀνέστης τριήμερος Σωτήρ, δωρούμενος τῷ κόσμῳ τὴν ζωήν. Διὰ τοῦτο αἱ Δυνάμεις τῶν οὐρανῶν ἐβόων σοι Ζωοδότα· Δόξα τῇ ἀναστάσει σου Χριστέ, δόξα τῇ Βασιλείᾳ σου, δόξα τῇ οἰκονομίᾳ σου, μόνε Φιλάνθρωπε.

Apolytikion for Apostle Bartholomew in the Third Tone

O Holy Apostles, intercede with the merciful God that He grant unto our souls forgiveness of offenses.
Απόστολοι Άγιοι, πρεσβεύσατε τώ ελεήμονι Θεώ ίνα πταισμάτων άφεσιν, παράσχη ταίς ψυχάς ημών.

Apolytikion to St. George in the First Tone

Liberator of captives, defender of the poor, physician of the sick, and champion of kings, O trophy-bearer, Great Martyr George, intercede with Christ God that our souls be saved.

Seasonal Kontakion in the Fourth Tone

In your holy birth, Immaculate One, Joachim and Anna were rid of the shame of childlessness; Adam and Eve of the corruption of death. And so your people, free of the guilt of their sins, celebrate crying: "The barren one gives birth to the Theotokos, who nourishes our life."
Ιωακείμ καί Άννα όνειδισμού ατεκνίας, καί Αδάμ καί Εύα, εκ τής φθοράς τού θανάτου, ηλευθερώθησαν, Άχραντε, εν τή αγία γεννήσει σου, αυτήν εορτάζει καί ο λαός σου, ενοχής τών πταισμάτων, λυτρωθείς εν τώ κράζειν σοι, Η στείρα τίκτει τήν Θεοτόκον, καί τροφόν τής ζωής ημών.
BACK TO TOP

Gospel and Epistle Readings

Epistle Reading

Prokeimenon. First Tone. Psalm 32.22,1.
Let your mercy, O Lord, be upon us.
Verse: Rejoice in the Lord, O ye righteous.

The reading is from St. Paul's First Letter to the Corinthians 4:9-16.

Brethren, God has exhibited us apostles as last of all, like men sentenced to death; because we have become a spectacle to the world, to angels and to men. We are fools for Christ's sake, but you are wise in Christ. We are weak, but you are strong. You are held in honor, but we in disrepute. To the present hour we hunger and thirst, we are ill-clad and buffeted and homeless, and we labor, working with our own hands. When reviled, we bless; when persecuted, we endure; when slandered, we try to conciliate; we have become, and are now, as the refuse of the world, the off-scouring of all things. I do not write this to make you ashamed, but to admonish you as my beloved children. For though you have countless guides in Christ, you do not have many fathers. For I became your father in Christ Jesus through the gospel. I urge you, then, be imitators of me.

Προκείμενον. First Tone. ΨΑΛΜΟΙ 32.22,1.
Γένοιτο, Κύριε, τὸ ἔλεός σου ἐφ' ἡμᾶς.
Στίχ. Ἀγαλλιᾶσθε δίκαιοι ἐν Κυρίῳ

τὸ Ἀνάγνωσμα Πρὸς Κορινθίους α' 4:9-16.

Ἀδελφοί, ὁ θεὸς ἡμᾶς τοὺς ἀποστόλους ἐσχάτους ἀπέδειξεν ὡς ἐπιθανατίους· ὅτι θέατρον ἐγενήθημεν τῷ κόσμῳ, καὶ ἀγγέλοις, καὶ ἀνθρώποις. Ἡμεῖς μωροὶ διὰ Χριστόν, ὑμεῖς δὲ φρόνιμοι ἐν Χριστῷ· ἡμεῖς ἀσθενεῖς, ὑμεῖς δὲ ἰσχυροί· ὑμεῖς ἔνδοξοι, ἡμεῖς δὲ ἄτιμοι. Ἄχρι τῆς ἄρτι ὥρας καὶ πεινῶμεν, καὶ διψῶμεν, καὶ γυμνητεύομεν, καὶ κολαφιζόμεθα, καὶ ἀστατοῦμεν, καὶ κοπιῶμεν ἐργαζόμενοι ταῖς ἰδίαις χερσίν· λοιδορούμενοι εὐλογοῦμεν· διωκόμενοι ἀνεχόμεθα· βλασφημούμενοι παρακαλοῦμεν· ὡς περικαθάρματα τοῦ κόσμου ἐγενήθημεν, πάντων περίψημα ἕως ἄρτι. Οὐκ ἐντρέπων ὑμᾶς γράφω ταῦτα, ἀλλʼ ὡς τέκνα μου ἀγαπητὰ νουθετῶ. Ἐὰν γὰρ μυρίους παιδαγωγοὺς ἔχητε ἐν Χριστῷ, ἀλλʼ οὐ πολλοὺς πατέρας· ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ διὰ τοῦ εὐαγγελίου ἐγὼ ὑμᾶς ἐγέννησα. Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς, μιμηταί μου γίνεσθε.


Gospel Reading

10th Sunday of Matthew
The Reading is from Matthew 17:14-23

At that time, a man came up to Jesus and kneeling before him said, "Lord, have mercy on my son, for he is an epileptic and he suffers terribly; for often he falls into the fire, and often into the water. And I brought him to your disciples, and they could not heal him." And Jesus answered, "O faithless and perverse generation, how long am I to be with you? How long am I to bear with you? Bring him here to me." And Jesus rebuked him, and the demon came out of him, and the boy was cured instantly. Then the disciples came to Jesus privately and said, "Why could we not cast it out?" He said to them, "Because of your little faith. For truly I say to you, if you have faith as a grain of mustard seed, you will say to this mountain, 'Move hence to yonder place,' and it will move; and nothing will be impossible to you. But this kind never comes out except by prayer and fasting." As they were gathering in Galilee, Jesus said to them, "The Son of man is to be delivered into the hands of men, and they will kill him, and he will be raised on the third day."

10th Sunday of Matthew
Κατὰ Ματθαῖον 17:14-23

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐλθόντων αὐτῶν πρὸς τὸν ὄχλον προσῆλθεν αὐτῷ ἄνθρωπος γονυπετῶν αὐτὸν καὶ λέγων· Κύριε, ἐλέησόν μου τὸν υἱόν, ὅτι σεληνιάζεται καὶ κακῶς πάσχει· πολλάκις γὰρ πίπτει εἰς τὸ πῦρ καὶ πολλάκις εἰς τὸ ὕδωρ. καὶ προσήνεγκα αὐτὸν τοῖς μαθηταῖς σου, καὶ οὐκ ἠδυνήθησαν αὐτὸν θεραπεῦσαι. ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν· ὦ γενεὰ ἄπιστος καὶ διεστραμμένη! ἕως πότε ἔσομαι μεθ᾿ ὑμῶν; ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν; φέρετέ μοι αὐτὸν ὧδε. καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς, καὶ ἐξῆλθεν ἀπ᾿ αὐτοῦ τὸ δαιμόνιον καὶ ἐθεραπεύθη ὁ παῖς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης. Τότε προσελθόντες οἱ μαθηταὶ τῷ ᾿Ιησοῦ κατ᾿ ἰδίαν εἶπον· διατί ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν αὐτό; ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· διὰ τὴν ἀπιστίαν ὑμῶν. ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως, ἐρεῖτε τῷ ὄρει τούτῳ, μετάβηθι ἐντεῦθεν ἐκεῖ, καὶ μεταβήσεται, καὶ οὐδὲν ἀδυνατήσει ὑμῖν. τοῦτο δὲ τὸ γένος οὐκ ἐκπορεύεται εἰ μὴ ἐν προσευχῇ καὶ νηστείᾳ. ᾿Αναστρεφομένων δὲ αὐτῶν εἰς τὴν Γαλιλαίαν εἶπεν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς· μέλλει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοσθαι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθήσεται. καὶ ἐλυπήθησαν σφόδρα.


BACK TO TOP

News & Events

Sunday, August 18, 2019

 *******

 Welcome Newcomers & Visitors!

Please stop by the Welcome Table at Coffee Hour!

We would love to meet you!

*******

Message from His Eminence Evangelos on the

Recent Mass Shootings

please see message below

*******

Sunday School Information

 September 8 ~ Sunday School registration & Blessing of the Backpacks in our cultural center. Sunday School starts September 22. Registration can be completed on the Sunday School website.

*******

 Greek School Registration ~ 2019 - 2020

In person registration ~ Coffee Hour, Sunday, September 8, 2019

or

Sign up online using this link:

https://forms.gle/qGMiZvftYVsAzDJ78

Please send your nonrefundable registration fee to the Church office

Questions? Antonia Sum Atsiandi@gmail.com or

Maria Lambrinos MLambrinos@hotmail.com

*******

Introducing Adult Greek Classes!

8 Week Class to introduce alphabet &

focus on common conversational phrases

Classes ~ Tuesdays 7 - 8 pm at St. George

10/1 ~ 11/19

Cost: $175

Sign up with Church Office, use form below, or contact

MLambrinos@hotmail.com or Atsiandi@gmail.com

*******

MUSTARD SEED BOOKSTORE and ST. BASIL'S LENDING LIBRARY

Adult & children's books available to borrow for summer reading ~ Please sign out your selection at the bookstore

New Items: Paraklesis Books, Adult-Teen-Children's Prayer Books, Daily Advent Reflections Book - Let All Creation Rejoice - and more

*******

Thursday, October 17, 2019 ~ 7 - 9 pm

Sharing Our Faith Book Corner ~ St. George Library

Thirty Steps to Heaven by Vassilios Papavasilliou

Available at the Mustard Seed Book Store ~ $12.00

*******

SAVE THE DATE!!!

Saturday, October 19, 2019 ~ 11:30 am

St. George Philoptochos Annual Luncheon

Navesink Country Club, Middletown, NJ

*******

Sunday, October 20, 2019

Wine and Cheese Gathering ~ Coming Together in the Lord

 6 pm ~ St. George Library

Opportunity for our newlyweds & engaged couples to integrate into the spiritual family life of St. George

See flyer below 

 ******* 

Sunday, November 3, 2019

'Decades of Faith'

Saint George GALA

Celebrating 90 Years

Sheraton, Eatontown, NJ

*******

THE  SPIRIT  OF  STEWARDSHIP

2019 Stewardship forms are available at the church office or in the narthex. The Stewardship Committee is waiting to assist you!

"As the Father has sent me, so I send you!" (John 20:21)

Be a part of the St. George Family!!!

“Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for men….” (Colossians 3:23)

Thank you to all our faithful Stewards for their support of our St. George Stewardship Program! 

If not you – who? If not now – when?

Time + Talent + Treasure = Stewardship!

*******

PLEASE NOTE: Recurring Stewardship payments for 2018 do not automatically renew for 2019. Please set up your payments for 2019.

ENJOY THE CONVENIENCE OF ELECTRONIC GIVING!!! 

Did you know that St. George Church offers you the convenience of electronic giving? You can now make all donations to your parish life online! Pledge & donate your Stewardship for 2019 online! Give your weekly candle and tray offerings, Easter offerings, Epitaphios offerings, as well as donations towards the Epitaphio flowers, coffee hour, cemetery grave purchases and more! You can pledge & donate online to our Iconography Project. Be a part of our Community Icon, or donate an icon of your own.

You can make a one-time payment, or schedule weekly/monthly/quarterly payments automatically! For additional information contact the church office or log onto www.stgeorgeap.org/vanco and start today! 

*******

STEWARDSHIP TABLE

For questions regarding Stewardship, please visit our Stewardship Table during any Sunday Coffee Hour or contact the Church Office 

 *******

ICONOGRAPHY PROJECT UPDATE

On March 16, the Iconography Committee met with Iconographer George Gariskanis to finalize the planned Phase 2 Icons. On the St. George website www.stgeorgeap.org/iconography is a poster that lists with highlights in red of the available icons including Prophets, Crosses in Windows, Pendentives, Solea Arch, Crucifixion, Hierarchs, Diokonikon, Deacons, Saints behind the Chanter Stand, Scenes of the Life of St. George under the Choir Loft, and Saints to the right and left of the Choir Loft. Now is the time to pledge especially if you have a particular Saint in mind to allow the Iconographers to prepare the canvases for the Fall 2019 installation. There are many ways to participate in the iconography program - join together with family and friends to sponsor a specific icon, be part of the  Gold Leaf Program or make a general donation to the Community Icon (Prophets). If you have already pledged - Thank You! If you have a balance on your pledge, please make a payment so we can meet our financial obligations as the project continues. Please contact Father Andrew Eugenis; Anne Papageorge, Iconography Chair; or John Michals, Iconography Fundraising Sub-Committee Chair to discuss your options. Your support and generosity are helping us move toward our ultimate goal of Consecration in the fall of 2020.

Information for contact: Father Andrew, frandrew@stgeorgeap.org, Anne Papageorge, John Michals jmichals@desotc.com or the Church office 732-775-2777. Other information is available on our website www.stgeorgeap.org/iconography and pledges/donations can be made on-line at www.stgeorgeap.org/vanco. 

*******

Faithful Hands Crochet & Knitting Ministry

Faithful Hands ministry is making baby blankets for a local group to send all throughout the world to families with babies recovering from airway surgery. These tiny babies need our extra hugs and prayers! 

If you have any leftover baby yarn you can donate to our project, please drop it into our YARN DONATION box near our Mustard Seed bookstore. Any color yarn would be a blessing! 

Please visit copingwithlm.org for more information on this caring group. Of course EVERYONE is welcome to join our Faithful Hands group - see our notice below for dates and times!

~~~~~~~

Join us for fun and fellowship: create beautiful lap blankets and baby blankets for 40 day blessings. Beginners and experienced crocheters and knitters welcome! Help us in our current project making lap blankets for St. Michael's residents. Yarn, Needles and Hooks provided. Afternoon group - Tuesdays 4:00pm - 6:00pm in the Library. Please contact Bea Paparsenos at: 732-922-9463 or email: beapap@live.com

*******

St. George Philoptochos "Cookbook"

To order our fabulous cookbook

 Please send an email to Errie Teevan

cteevan@optonline.com or call 732-294-9327

See Flyer below

*******

Fellowship in Prayer

"Heavenly father physician of our souls and bodies, you have sent Your only-begotten Son and Our Lord Jesus Christ to heal every sickness and infirmity, we ask that you visit and heal also your servants Kosta, Todd, Jenna, Domna, Yvonne, Joe, John, Lanny, Donna, George, Kalliope, Barbara, Mary, Laura, Angela, Carly, Terri, William, Vincent, Fran, Amber, Maryann, Carlee, Mihali, John, Heather, Pat, Kaitlyn, Nicole, Jim, Stacey, Steve, Caroline, New Zealand Families, Martin, Sophie, Anastasia, Konnie, John, Rafael, Marty, Rita, Elly, George, Helen, Angela, Megan, Andrew, Penny, George, Sabrina, Spiro, Stathis, Demitri, Sava, Jean, Patricia, Gary, Irene, Cam, Patrick, Spiro, Ian, Erin, Nick, Renae, Gabe, Tara, Maria, Anastasia, Greek Familes from Mati in Athens and our Security Forces from all physical and spiritual ailments through the grace of Your Christ. Grant them patience through this hardship, strength of body and spirit and recovery of health. Lord, You have taught us through Your word to pray for each other that we may be healed. We pray that You heal Your Servents and grant them the gift of complete joy in You. For You are the source of healing and to You we give glory in the name of the Father, Son and Holy Spirit. Amen!

For an addition to this list,

please contact the Church Office: 732-775-2777

or George Moutis gmoutis@scinj.com

*******

ST. GEORGE SOCIAL MEDIA

Remember to register St. George Greek Orthodox Church for all your Amazon purchases. Our Church receives .5% for every purchase. Simply paste the link below in your browser, to be directed to the registration page Amazonsmile:  https://smile.amazon.com/ch/21-0643361. Follow us on social media: Facebook, Twitter & LinkedIn. Watch our live services each Sunday.

Link for our web site for your convenience: www.stgeorgeap.org

*******

WOULD YOU LIKE TO SERVE ST. GEORGE?

Get trained for Narthex Service: open/close the doors, extinguish candles & clean Icons, 7-Day Candle Placement; rotating schedule for service. Can you help? Please contact the Church Office at 732-775-2777.

*******

BUILDING CAMPAIGN

Several naming opportunities for our building campaign are available:

johnp@warshauer.com or johnvret@aol.com

*******

CHURCH OFFICE

Friendly reminder: When making a contribution, please ensure all checks include the specific “fund” where your contribution should be applied. THANK YOU!!

*******

AS DEVOTED AND RESPECTFUL

PARISHIONERS OF ST. GEORGE

Please be considerate and make room in the pews for others. If you insist on keeping the end of the pew, please be aware of others looking for a seat and step out to allow them to enter. Those in the stasidia must step down onto the floor as follows: *When the Gospel is being read, *During the Small and Great entrances, *During Holy Communion. It is disrespectful to stand higher than the Holy Gifts. Please instruct your children in this discipline as well.

*******

PROCEDURE FOR HOLY COMMUNION DISMISSAL

In order to insure proper reverence for the Holy Gifts before us:

1) Please exit FROM YOUR ROW, row by row into the CENTER AISLE

2) Only Newly-Illumined Christians, infants from the crying room, Sunday School teachers and their families, and the Choir proceed from the back rope-FIRST

PLEASE BE RESPECTFUL OF THE PARISH COUNCIL WHO ARE MAINTAINING ORDER FOR YOUR PRAYERFUL APPROACH

*******

SECURITY

All doors and lights must be secured before leaving facility. The Township of Ocean has advised that fire lanes must be kept clear. Lost keys or fobs will require a fifty dollar fee to replace. Please do not adjust the thermostats.

*******

Effective Immediately - the following items are prohibited during church services: 

Back Packs of any size   -   Shopping bags

Fanny Packs   -   Brief Cases

Shoulder Book bags   -   Luggage of any type

Boxes of any kind   -   Food or Drinks

Cameras or Video equipment

For any questions, please see a Parish Council Member

BACK TO TOP

Flyers

BACK TO TOP