Publish-header
St. George Church
Publish Date: 2023-12-03
Bulletin Contents

Organization Icon
St. George Church

General Information

  • Phone:
  • (732) 775-2777
  • Fax:
  • (732) 775-0109
  • Street Address:

  • 1033 West Park Avenue

  • Ocean, NJ 07733
  • Mailing Address:

  • 1033 West Park Avenue

  • Ocean, NJ 07733


Contact Information
Past Bulletins


Hymns of the Day

Resurrectional Apolytikion in the First Tone

Although the stone was sealed by the Jews, and the soldiers guarded Your most pure body, You arose on the third day, O Savior, giving life to the world. For this reason, the heavenly powers cried out to you, O Giver of Life: Glory to Your resurrection, O Christ! Glory to Your kingdom! Glory to Your dispensation, only Lover of Mankind!
Τοῦ λίθου σφραγισθέντος ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων, καὶ στρατιωτῶν φυλασσόντων τὸ ἄχραντόν σου σῶμα, ἀνέστης τριήμερος Σωτήρ, δωρούμενος τῷ κόσμῳ τὴν ζωήν. Διὰ τοῦτο αἱ Δυνάμεις τῶν οὐρανῶν ἐβόων σοι Ζωοδότα· Δόξα τῇ ἀναστάσει σου Χριστέ, δόξα τῇ Βασιλείᾳ σου, δόξα τῇ οἰκονομίᾳ σου, μόνε Φιλάνθρωπε.

Seasonal Kontakion in the Third Tone

On this day the Virgin cometh to the cave to give birth to * God the Word ineffably, * Who was before all the ages. * Dance for joy, O earth, on hearing * the gladsome tidings; * with the Angels and the shepherds now glorify Him * Who is willing to be gazed on * as a young Child Who * before the ages is God.
Ἡ Παρθένος σήμερον, τὸν Προαιώνιον Λόγον, ἐν Σπηλαίῳ ἔρχεται, ἀποτεκεῖν ἀπορρήτως. Χόρευε ἡ οἰκουμένη ἀκουτισθεῖσα, δόξασον μετὰ Ἀγγέλων καὶ τῶν Ποιμένων, βουληθέντα ἐποφθῆναι, παιδίον νέον, τὸν πρὸ αἰώνων Θεόν.
BACK TO TOP

Gospel and Epistle Readings

Epistle Reading

Prokeimenon. First Tone. Psalm 32.22,1.
Let your mercy, O Lord, be upon us.
Verse: Rejoice in the Lord, O ye righteous.

The reading is from St. Paul's Letter to the Ephesians 5:8-19.

Brethren, walk as children of light (for the fruit of light is found in all that is good and right and true), and try to learn what is pleasing to the Lord. Take no part in the unfruitful works of darkness, but instead expose them. For it is a shame even to speak of the things that they do in secret; but when anything is exposed by the light it becomes visible, for anything that becomes visible is light. Therefore it is said, "Awake, O sleeper, and arise from the dead, and Christ shall give you light." Look carefully then how you walk, not as unwise men but as wise, making the most of the time, because the days are evil. Therefore do not be foolish, but understand what the will of the Lord is. And do not get drunk with wine, for that is debauchery; but be filled with the Spirit, addressing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody to the Lord with all your heart.

Προκείμενον. First Tone. ΨΑΛΜΟΙ 32.22,1.
Γένοιτο, Κύριε, τὸ ἔλεός σου ἐφ' ἡμᾶς.
Στίχ. Ἀγαλλιᾶσθε δίκαιοι ἐν Κυρίῳ

τὸ Ἀνάγνωσμα Πρὸς Ἐφεσίους 5:8-19.

Ἀδελφοί, ὡς τέκνα φωτὸς περιπατεῖτε - ὁ γὰρ καρπὸς τοῦ πνεύματος ἐν πάσῃ ἀγαθωσύνῃ καὶ δικαιοσύνῃ καὶ ἀληθείᾳ - δοκιμάζοντες τί ἐστιν εὐάρεστον τῷ κυρίῳ· καὶ μὴ συγκοινωνεῖτε τοῖς ἔργοις τοῖς ἀκάρποις τοῦ σκότους, μᾶλλον δὲ καὶ ἐλέγχετε· τὰ γὰρ κρυφῆ γινόμενα ὑπʼ αὐτῶν αἰσχρόν ἐστιν καὶ λέγειν. Τὰ δὲ πάντα ἐλεγχόμενα ὑπὸ τοῦ φωτὸς φανεροῦται· πᾶν γὰρ τὸ φανερούμενον φῶς ἐστίν. Διὸ λέγει, Ἔγειρε ὁ καθεύδων καὶ ἀνάστα ἐκ τῶν νεκρῶν, καὶ ἐπιφαύσει σοι ὁ Χριστός. Βλέπετε οὖν πῶς ἀκριβῶς περιπατεῖτε, μὴ ὡς ἄσοφοι, ἀλλʼ ὡς σοφοί, ἐξαγοραζόμενοι τὸν καιρόν, ὅτι αἱ ἡμέραι πονηραί εἰσιν. Διὰ τοῦτο μὴ γίνεσθε ἄφρονες, ἀλλὰ συνιέντες τί τὸ θέλημα τοῦ κυρίου. Καὶ μὴ μεθύσκεσθε οἴνῳ, ἐν ᾧ ἐστὶν ἀσωτία, ἀλλὰ πληροῦσθε ἐν πνεύματι, λαλοῦντες ἑαυτοῖς ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς πνευματικαῖς, ᾄδοντες καὶ ψάλλοντες ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμῶν τῷ κυρίῳ.


Gospel Reading

14th Sunday of Luke
The Reading is from Luke 18:35-43

At that time, as Jesus drew near to Jericho, a blind man was sitting by the roadside begging; and hearing a multitude going by, he inquired what this meant. They told him, "Jesus of Nazareth is passing by." And he cried, "Jesus, Son of David, have mercy on me!" And those who were in front rebuked him, telling him to be silent; but he cried out all the more, "Son of David, have mercy on me!" And Jesus stopped, and commanded him to be brought to him; and when he came near, he asked him, "What do you want me to do for you?" He said, "Lord, let me receive my sight." And Jesus said to him, "Receive your sight; your faith has made you well." And immediately he received his sight and followed him, glorifying God; and all the people, when they saw it, gave praise to God.

14th Sunday of Luke
Κατὰ Λουκᾶν 18:35-43

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ᾿Εγένετο δὲ ἐν τῷ ἐγγίζειν αὐτὸν εἰς ῾Ιεριχὼ τυφλός τις ἐκάθητο παρὰ τὴν ὁδὸν προσαιτῶν· ἀκούσας δὲ ὄχλου διαπορευομένου ἐπυνθάνετο τί εἴη ταῦτα. ἀπήγγειλαν δὲ αὐτῷ ὅτι ᾿Ιησοῦς ὁ Ναζωραῖος παρέρχεται. καὶ ἐβόησε λέγων· ᾿Ιησοῦ υἱὲ Δαυΐδ, ἐλέησόν με· καὶ οἱ προάγοντες ἐπετίμων αὐτῷ ἵνα σιωπήσῃ· αὐτὸς δὲ πολλῷ μᾶλλον ἔκραζεν· υἱὲ Δαυΐδ, ἐλέησόν με. σταθεὶς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς ἐκέλευσεν αὐτὸν ἀχθῆναι πρὸς αὐτόν. ἐγγίσαντος δὲ αὐτοῦ ἐπηρώτησεν αὐτὸν λέγων· τί σοι θέλεις ποιήσω; ὁ δὲ εἶπε· Κύριε, ἵνα ἀναβλέψω. καὶ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτῷ· ἀνάβλεψον· ἡ πίστις σου σέσωκέ σε. καὶ παραχρῆμα ἀνέβλεψε, καὶ ἠκολούθει αὐτῷ δοξάζων τὸν Θεόν· καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἰδὼν ἔδωκεν αἶνον τῷ Θεῷ.


BACK TO TOP

News & Events

 Welcome to Saint George Church!!!

*******

Sunday, December 3, 2023, 14th Sunday of Luke

8:30 am  Orthros

9:30 am  Divine Liturgy

*******

Memorial

George J. Panas ~ 5 years

May his memory be eternal

*******

40 Day Baby Blessing

Harry William Raulerson

*******

Monday, December 4, 2023, Barbara the Great Martyr

Services at St. Barbara Church, Toms River

*******

Wednesday, December 6, 2023, Nicholas the Wonderworker, Archbishop of Myra

8:30 am  Orthros

9:30 am  Divine Liturgy

*******

Saturday, December 9, 2023, Conception of St. Anna of the Most Holy Theotokos

8:30 am  Orthros

9:30 am  Divine Liturgy

*******

Today we commemorate:

Menas, Hermogenes & Eugraphos, Martyrs of Alexandria

Thomas the Righteous of Bithynia

*******

Today's Coffee Hour is in loving memory of George J. Panas by his family

*******

PARISH COUNCIL ELECTIONS TODAY AFTER DIVINE LITURGY

LIBRARY UNTIL 2 PM 

***

Welcome Newcomers & Visitors!

Liturgical services are live streamed

Live Stream on Facebook, link for services

(Facebook membership NOT required)

Click Here

or visit our website: www.stgeorgeap.org & click on Live Stream

~~~~~~~

Month of December: 2nd Tray Passing ~ to Help those in Need

This Sunday, December 3, Jersey Shore Rescue Mission, Asbury Park

See flyer below

~~~~~~~

Visit our website for daily/monthly list of Name Days 

Wish 'Xronia Polla' to those celebrating!

Click Here

~~~~~~~

"Light A Candle & Say A Prayer" for Today's Liturgy. Visit our webpage https://saintgeorgenj.square.site/ & include names so Father Andrew may silently pray for them during Liturgy 

To Light a Candle

 Click Here

~~~~~~~

St. George Security!!

~~~ Propping of doors is NOT permitted ~~~

~~~ Bags & Backpacks might be subject to inspection ~~~

Constant reinforcement of security measures & procedures always maintain a trouble free environment for our community!!! Please be vigilant!!!

~~~~~~~

St. George Christmas Memorial Service ~ Tuesday, December 5, 6:30 pm

May their memories be eternal

See flyer below

~~~~~~~

Stewardship

 Stewardship is the lifeblood of our St. George. Without your support of Time, Talent & Treasure, we cannot have a church. Your voluntary contributions are critical to its maintenance & operation. If you have not filled out a Stewardship/Pledge form, please do that from your heart & to the best of your ability. 

“Let everyone give as his heart tells him, neither grudgingly, nor under compulsion, for God loves a cheerful giver.” (II Corinthians 9:7) 

January 15, 2023 was National Stewardship Sunday

Please use this link for your 2023 Stewardship Form

Life happens in the community, and it takes our entire community to continue the life of our St. George Greek Orthodox Church! Thank you to all our faithful and loyal stewards for  your continued support

~~~~~~~

Greek School PTO ~ Vasilopita Sale ~ Pre-Order by Tuesday, December 5

$20 each ~ made by the Sisters of Agia Skepi

See flyer & order form below

~~~~~~~

GOYA ~ Christmas Giving Tree ~ Select Tag(s) until December 10 

Christmas Giving Tree is in Cultural Center on Sundays (and in the Admin. Hallway weekdays), trimmed with names of Kindergarteners (6yr olds) from 3 different classes in Asbury Park schools ~ Tags are going fast!! Only 15 left!

Each tag has Kindergartener’s name & gift requested ~ Take a tag, write your name & email next to the child’s name on sign out sheet next to tree
Contact Maureen or Eleni ~
Maureen - reeniestas26@gmail.com, 201-921-5820 cell
Eleni - eleni8tsakiris@gmail.com, 732-977-8299 cell

Bring wrapped gifts with attached name tag to Church Office or Cultural Center after church services by Sunday, December 10

~~~~~~~

St. George Philoptochos Vasilopita Reception ~ Sunday, January 7

following Divine Liturgy ~ Cultural Center

Take part by going to our online sign up genius SIGN UP to select a dish of your choice to bring to the reception

Any questions? Contact Georgia Vlitas: 646-431-7260 or Barbara Van Wagner: 908-433-5958

~~~~~~~

GOYA Christmas Caroling ~ December 15, 16 & 17

Visit our table in coffee hour or email stgeorgeapgoya@gmail.com or reach out to any GOYA Advisor to schedule!

Friday, Dec 15 ~ 6 pm - 10 pm

Saturday, Dec 16 ~ 5 pm - 10 pm

Sunday, Dec 17 ~ 5 pm - 9 pm

Merry Christmas!!!

~~~~~~~

St. George Youth Greek Dance Program ~ New for 4 Year Olds

Cultural Center ~ Mondays, 4:30 pm - 5:00 pm (4 Year Olds)

5:30 pm - 6:30 pm (Kindergarteners - 2nd Graders)

Registration required ~ Yearly Cost: $100 per child - 4 year olds; $150 per child for Kindergarten - 2nd grade

Instructors: George Gkionis (732) 500 5480; Jacquelyn Marousis-Bush (732) 267 3611

Ask George or Jacquelyn for schedule & further contact info 

~~~~~~~

St. George Iconography

List of available Icons on our website ~ AVAILABLEICONS 

We ask those of you who have pledged to please fulfill your pledge - To those of you who have not yet contributed, please join us - In addition, the Gold Leaf Program or any donation you would like to offer to the Community Icon is available - Contact Athena Loesch or Anne Papageorge

Thank you for your generosity

~~~~~~~

St. George Philoptochos Christmas Bake Sale
 
Order by Friday, Dec 1 ~ Pickup Saturday, Dec 16 (Cultural Center)
 
See flyer below to order

~~~~~~~

GOYA Adopt Yiayia & Papou Project

GOYA is bringing back their Adopt Yiayia & Papou Project & adopting elderly parishioners aged 70 & older wanting to participate. Please submit names & phone numbers of these elders who want to participate in this GOYA project by emailing secretary@stgeorgeap.org

~~~~~~~

St. George Philoptochos ~ Month of November Gloves & Socks Drive

Collection bin across from church office

Please deposit new gloves & socks to benefit Jersey Shore Rescue Mission (Asbury Park)

Please see flyer below for details

~~~~~~~

Sunday School Nativity Pageant ~ Sunday, December 17

Annual Sunday School Nativity Pageant ~ December 17 ~ Students report to Sunday School classrooms after Holy Communion that Sunday

~~~~~~~

Fellowship of Prayer

Use this link to pray for those who are in need of prayer at this time

~~~~~~~

The Mustard Seed Bookstore

Open Sundays following Divine Liturgy

Or weekdays during office hours, 9:00 am - 3:00 pm

For inquiries, contact Faye Deet faysia63@gmail.com

~~~~~~~ 

Bible Study

No bible study on December 5

Resumes Tuesday, December 12 ~ 7 pm - 8pm ~ zoom

Gospel of Luke ~ Chapter 9

Email: lalliptds@gmail.com for weekly zoom link
 
BACK TO TOP

Flyers

BACK TO TOP