Publish-header
St. George Church
Publish Date: 2020-11-22
Bulletin Contents

Organization Icon
St. George Church

General Information

  • Phone:
  • (732) 775-2777
  • Fax:
  • (732) 775-0109
  • Street Address:

  • 1033 West Park Avenue

  • Ocean, NJ 07733
  • Mailing Address:

  • 1033 West Park Avenue

  • Ocean, NJ 07733


Contact Information
Past Bulletins


Hymns of the Day

Resurrectional Apolytikion in the Grave Tone

Thou didst abolish death by Thy Cross; Thou didst open Paradise to the thief; Thou didst transform the myrrh-bearers' lamentation, and didst bid Thine Apostles to preach that Thou art risen, O Christ God, granting great mercy to the world.
Κατέλυσας τῷ Σταυρῷ σου τὸν θάνατον, ἠνέῳξας τῷ Λῃστῇ τὸν Παράδεισον, τῶν Μυροφόρων τὸν θρῆνον μετέβαλες, καὶ τοῖς σοῖς Ἀποστόλοις κηρύττειν ἐπέταξας, ὅτι ἀνέστης Χριστὲ ὁ Θεός, παρέχων τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος.

Apolytikion for Afterfeast of the Entry of the Theotokos in the Fourth Tone

Today is the prelude of God's good will and the heralding of the salvation of mankind. In the temple of God, the Virgin is presented openly, and she proclaimeth Christ unto all. To her, then, with a great voice let us cry aloud: Rejoice, O thou fulfilment of the Creator's dispensation.
Σήμερον τής ευδοκίας Θεού τό προοίμιον, καί τής τών ανθρώπων σωτηρίας η προκήρυξις, Εν Ναώ τού Θεού τρανώς η Παρθένος δείκνυται, καί τόν Χριστόν τοίς πάσι προκαταγγέλλεται, Αυτή καί ημείς μεγαλοφώνως βοήσωμεν, Χαίρε τής οικονομίας τού Κτίστου η εκπλήρωσις.

Apolytikion to St. George in the First Tone

Liberator of captives, defender of the poor, physician of the sick, and champion of kings, O trophy-bearer, Great Martyr George, intercede with Christ God that our souls be saved.

Seasonal Kontakion in the Fourth Tone

Today, the most pure temple of the Savior, the precious bridal chamber and Virgin, the sacred treasure of God, enters the house of the Lord, bringing the grace of the Divine Spirit. The Angels of God praise her. She is the heavenly tabernacle.
Ο καθαρώτατος ναός τού Σωτήρος, η πολυτίμητος παστάς καί Παρθένος, τό Ιερόν θησαύρισμα τής δόξης τού Θεού, σήμερον εισάγεται, εν τώ οίκω Κυρίου, τήν χάριν συνεισάγουσα, τήν εν Πνευματι θείω, ήν ανυμνούσιν Άγγελοι Θεού, Αύτη υπάρχει σκηνή επουράνιος.
BACK TO TOP

Gospel and Epistle Readings

Epistle Reading

Prokeimenon. Grave Tone. Psalm 28.11,1.
The Lord will give strength to his people.
Verse: Bring to the Lord, O sons of God, bring to the Lord honor and glory.

The reading is from St. Paul's Letter to the Ephesians 2:14-22.

Brethren, Christ is our peace, who has made us both one, and has broken down the dividing wall of hostility, by abolishing in his flesh the law of commandments and ordinances, that he might create in himself one new man in place of the two, so making peace, and might reconcile us both to God in one body through the cross, thereby bringing the hostility to an end. And he came and preached peace to you who were far off and peace to those who were near; for through him we both have access in one Spirit to the Father. So then you are no longer strangers and sojourners, but you are fellow citizens with the saints and members of the household of God, built upon the foundation of the apostles and prophets, Christ Jesus himself being the cornerstone, in whom the whole structure is joined together and grows into a holy temple in the Lord; in whom you also are built into it for a dwelling place of God in the Spirit.

Προκείμενον. Grave Tone. ΨΑΛΜΟΙ 28.11,1.
Κύριος ἰσχὺν τῷ λαῷ αὐτοῦ δώσει.
Στίχ. Ἐνέγκατε τῷ Κυρίῳ υἱοὶ Θεοῦ, ἐνέγκατε τῷ Κυρίῳ δόξαν καὶ τιμήν.

τὸ Ἀνάγνωσμα Πρὸς Ἐφεσίους 2:14-22.

Ἀδελφοί, Χριστός ἐστιν ἡ εἰρήνη ἡμῶν, ὁ ποιήσας τὰ ἀμφότερα ἕν, καὶ τὸ μεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ λύσας, τήν ἔχθραν ἐν τῇ σαρκί αὐτοῦ, τὸν νόμον τῶν ἐντολῶν ἐν δόγμασιν, καταργήσας· ἵνα τοὺς δύο κτίσῃ ἐν ἑαὐτῷ εἰς ἕνα καινὸν ἄνθρωπον, ποιῶν εἰρήνην, καὶ ἀποκαταλλάξῃ τοὺς ἀμφοτέρους ἐν ἑνὶ σώματι τῷ θεῷ διὰ τοῦ σταυροῦ, ἀποκτείνας τὴν ἔχθραν ἐν αὐτῷ· καὶ ἐλθὼν εὐηγγελίσατο εἰρήνην ὑμῖν τοῖς μακρὰν καὶ τοῖς ἐγγύς· ὅτι διʼ αὐτοῦ ἔχομεν τὴν προσαγωγὴν οἱ ἀμφότεροι ἐν ἑνὶ πνεύματι πρὸς τὸν πατέρα. Ἄρα οὖν οὐκέτι ἐστὲ ξένοι καὶ πάροικοι, ἀλλὰ συμπολῖται τῶν ἁγίων καὶ οἰκεῖοι τοῦ θεοῦ, ἐποικοδομηθέντες ἐπὶ τῷ θεμελίῳ τῶν ἀποστόλων καὶ προφητῶν, ὄντος ἀκρογωνιαίου αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐν ᾧ πᾶσα οἰκοδομὴ συναρμολογουμένη αὔξει εἰς ναὸν ἅγιον ἐν κυρίῳ, ἐν ᾧ καὶ ὑμεῖς συνοικοδομεῖσθε εἰς κατοικητήριον τοῦ θεοῦ ἐν πνεύματι.


Gospel Reading

9th Sunday of Luke
The Reading is from Luke 12:16-21

The Lord said this parable: "The land of a rich man brought forth plentifully; and he thought to himself, 'What shall I do, for I have nowhere to store my crops?' And he said, 'I will do this: I will pull down my barns, and build larger ones; and there I will store all my grain and my goods. And I will say to my soul, 'Soul, you have ample goods laid up for many years; take your ease, eat, drink, be merry.' But God said to him, 'Fool! This night your soul is required of you; and the things you have prepared, whose will they be?' So is he who lays up treasure for himself, and is not rich toward God." As he said these things, he cried out: "He who has ears to hear, let him hear."

9th Sunday of Luke
Κατὰ Λουκᾶν 12:16-21

Εἶπεν ὁ Κύριος τήν παραβολὴν ταύτην· Ἀνθρώπου τινὸς πλουσίου εὐφόρησεν ἡ χώρα· καὶ διελογίζετο ἐν ἑαυτῷ λέγων· τί ποιήσω, ὅτι οὐκ ἔχω ποῦ συνάξω τοὺς καρπούς μου; καὶ εἶπε· τοῦτο ποιήσω· καθελῶ μου τὰς ἀποθήκας καὶ μείζονας οἰκοδομήσω, καὶ συνάξω ἐκεῖ πάντα τὰ γενήματά μου καὶ τὰ ἀγαθά μου, καὶ ἐρῶ τῇ ψυχῇ μου· ψυχή, ἔχεις πολλὰ ἀγαθὰ κείμενα εἰς ἔτη πολλά· ἀναπαύου, φάγε, πίε, εὐφραίνου. εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ Θεός· ἄφρον, ταύτῃ τῇ νυκτὶ τὴν ψυχήν σου ἀπαιτοῦσιν ἀπὸ σοῦ· ἃ δὲ ἡτοίμασας τίνι ἔσται; οὕτως ὁ θησαυρίζων ἑαυτῷ, καὶ μὴ εἰς Θεὸν πλουτῶν.


BACK TO TOP

News & Events

Our Sunday Church attendance is increasing as more people come to Divine Liturgy. Please assist us to comply with current regulations; sign up to attend services by using the sign up genius link below or by calling the church office to help us plan accordingly.

Limited Church Worship Reopening Letter (6/10/2020)

 Letter Link: Guideline Letter

 Link to Signup Genius to sign up to attend church or call church office (732)775-2777

 *******

Welcome back to Saint George Church!!!  

Sunday, November 15, 2020, 9th Sunday of Luke

8:30 am Orthros  9:30 am Divine Liturgy

*******

Memorials

 Chris Michaels ~ 40 days 

Charalambos Tsivicos ~ 1 year

May their memory be eternal

*******

Today we commemorate:

Afterfeast of the Entrance of the Theotokos into the Temple

Archippus the Apostle, Philemon the Apostle & his wife Apphia, Onesemos the Disciple of Paul

Holy Martyr Cecelia & those with her

Kallistos Xanthopoulos, Patriarch of Constantinople

Anthimos, President of Crete

*******

Welcome Newcomers & Visitors!

All liturgical services will also be live streamed

Live Stream on Facebook, use this link during services

(Facebook membership NOT required)

Click Here 

or visit our website: www.stgeorgeap.org & click on Live Stream 

Liturgy Book English - CLICK HERE

Liturgy Book Greek - CLICK HERE

*******

You're invited to "Light A Candle & Say A Prayer" for Sunday's service. Simply visit our webpage https://saintgeorgenj.square.site/ Be sure to include names so Father Andrew may silently pray for them during the service 

 To Light a Candle

Click Here

 ~~~~~~~

Church Office is now open during the week

To reach Father Andrew or Karen Catizone, please  call 732-775-2777 

*******

Our parish of Saint George was honored to celebrate Great Vespers for Saint John Chrysostom on Thursday, November 12, 2020, with His Eminence Archbishop Elpidophoros and the Clergy of the Metropolis of New Jersey

Photo flyers below

*******

Sunday School 2020 - 2021 

Emails will sent by teachers for Zoom information and other communications

Click here for Sunday School Registration Form and for Sunday School Website 

Calendar:

Virtual Dates: 11/22, 12/6

In-person Dates: 11/29, 12/13

TBD: 12/20 

Alternating virtual and in-person Sunday School program has started. Pre-K and Kindergarten is fully virtual until further notice. Parents need to sign up to attend Divine Liturgy AND sign up child(ren) to attend Sunday School on all in-person Sundays. Please visit Link to Signup Genius to sign up.  

Please use email below for any questions

 Kristen Cline: kristen.et.cline@gmail.com https://sites.google.com/view/stgeorgesundayschool/home 

*******

Stewardship 2020 

Realizing that some families may have been financially hit hard by this Pandemic, our Church cannot ask for anything but your prayers and your faith. However, for those families which have been more fortunate and are able, we would kindly ask you to go one step beyond and financially help St. George by donating over and above your commitment for 2020.

Thank you to all who have pledged & fulfilled their 2020 Stewardship commitment to St. George!

If you have neither pledged nor donated, please kindly do so to the best of your ability, & be included as a supporting Steward of St. George for 2020. If you have pledged but still have a balance, we also kindly ask you to make every effort to fulfill your commitment by the end of 2020 or early 2021.

Please see flyer below

2020 Stewardship Forms available on the church website

*******

Saint George 6th Annual Tree Lighting

Philoptochos Society & Parish Council

Sunday, November 29, 2020 ~ 5:00 pm

An evening of fellowship, caroling & refreshments

On the grounds of Saint George

All welcome

see flyer below

~~~~~~~

New Hope Bereavement & Grief Support Agape Ministry

Trisagion Service ~ December 16, 2020, 6:30 pm

Christmas Season Memorial Service in memory of those who have fallen asleep in The Lord

Father Andrew will commemorate the departed

Please submit the name(s) to Antonia Lyons: 732-598-4784 or Antonia.lyons16@gmail.com 

You may also bring an ornament in honor of your loved ones for placement on the Memorial Tree

No reception this year due to Covid restrictions

All welcome

see flyer below

~~~~~~~

GOYA

Masks ($10 each) are available!

On Wednesdays from 7:30 - 8:30 pm

And on Sundays, before & after Liturgy

Anja Chatzopoulos selling masks from the trunk of her car

Exact cash or check only

Contact Anja amaja98@hotmail.com or 201-707-5745 for further info

Please see flyer below

~~~~~~~

GOYA Blessing Bag Brigade 2020 ~ Extended to December 4

GOYA will assemble & distribute these bags to the area needy

Please help by contributing items in the flyer below

~~~~~~~

St. George Philoptochos Grave Blankets and Wreaths Sale

Order by Friday, November 13, 2020

Pickup on Sunday, November 29, 2020

See flyer with order form below

~~~~~~~

St. George Philoptochos Holiday Bake Sale

Order by Saturday, November 14, 2020 to pickup on Sunday, November 22, 2020, after liturgy 12:30 pm Drive to the circle & your order will be placed in your trunk

or

Order by Saturday, December 12, 2020 to pickup on Sunday, December 20, 2020

Questions? Contact Angie Swaroop 732-693-7740 or angieswaroop@gmail.com

See flyer with order form below

~~~~~~~

Fellowship of Prayer

Use this link to pray for those who are in need of prayer at this time

~~~~~~~

The Mustard Seed Bookstore

Open for purchases during church office hours and most church services

For inquiries, please contact Teri Lalli lalliptds@comcast.net 

~~~~~~~

Bible Study

Tuesday, November 24 ~ 7 pm - 8 pm

Book of John, Chapter 13

Contact Teri Lalli lalliptds@comcast.net for Zoom ID/password

~~~~~~~ 

Sharing Our Faith Book Corner

Thursday, January 14, 2021 ~ 7 pm

Everyday Saints and Other Stories

by Archimandrite Tikhon 

12 stories per discussion (this session covers pages 249 - 302)

Frequency - monthly

Available through the St. George Mustard Seed Bookstore

To buy a copy ($20), contact Teri Lalli lalliptds@comcast.net

please contact Teri for the Zoom ID/password

~~~~~~~

Sharing Our Faith Book Corner

Thursday, December 10, 7 pm - 8 pm

Let All Creation Rejoice

by Father Stavros Akrotirianakis

 A weekly discussion of daily Advent readings

This session covers pages 48 - 115 (Day December 10, Let's Talk About It)

Contact Teri Lalli lalliptds@comcast.net for Zoom ID/password 

*******

BACK TO TOP

Flyers

BACK TO TOP