Publish-header
St. Nectarios Greek Orthodox Church
Publish Date: 2021-01-17
Bulletin Contents
Lepers
Organization Icon
St. Nectarios Greek Orthodox Church

General Information

 • Phone:
 • (617) 327-1983
 • Fax:
 • (617) 327-9841
 • Street Address:

 • 39 Belgrade Avenue

 • Roslindale, MA 02131


Past Bulletins


Announcements

 

SERVICE SCHEDULE 

 

Sun. 1-17

 • 40-day memorial for Stylianos Kahiouteas
 • 3-year memorial for Christina Vamvakas

Mon. 1-18 Saint Athanasios

 • 8:30am Orthros and Divine Liturgy

 

Fri. 1-22

 • 3-6pm: Confessions
 • 6pm: Paraklesis to the Most Holy
  Theotokos

Mon. 1-25 Saint Gregory

 • 8:30am Orthros and Divine Liturgy

Fri. 1-29

 • 3-6pm: Confessions
 • 6pm: Paraklesis to the Most Holy Theotokos

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

Κυρ. 17-1

 • 40-ήμερον μνημόσυνον Στυλιανοῦ
  Καχιουτέα
 • 3-μηνον μνημόσυνον Χριστίνης
  Βαμβακᾶ

Δευ. 18-1 Ἁγίου Ἀθανασίου

 • 8:30πμ: Ὄρθρος καὶ Θεία
  Λειτουργία

Παρ. 22-1

 • 3-6μμ: Ἐξομολογήσεις
 • 6μμ: Παράκλησις εἰς τὴν Ὑπεραγίαν
  Θεοτόκον

Δευ. 25-1 Ἁγίου Γρηγορίου

 • 8:30πμ: Ὄρθρος καὶ Θεία
  Λειτουργία

Παρ. 29-1

 • 3-6μμ: Ἐξομολογήσεις
 • 6μμ: Παράκλησις εἰς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον

 

 

SEATING PROTOCOL:

The parish council members are present to assist you in finding the best place to be seated.  Before entering the nave let the attendant know:
1. If you are arriving for a memorial service - they will direct you to the reserved area
2. How many people are in your family/group
3. If you are looking for a family member already seated, they will assist in finding them for you.
All measures ensure there is respectful movement while maintaining safety protocols. 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΘIΣΜΑΤΩΝ:

Τὰ μέλη τοῦ διοικητικοῦ συμβουλίου (οἱ ἐπίτροποι) εἶναι διαθέσιμοι νὰ σᾶς βοηθήσουν νὰ βρεῖτε τὸ κατάλληλο μέρος νὰ καθίσετε.  Προτοῦ εἰσέλθετε εἰς τὸν κυρίως ναό, παρακαλεῖσθε νὰ εἰδοποιήσετε ἕναν ἐπίτροπο:
1. Ἐάν εἶσθε μέλος τῆς οἰκογενείας ἡ ὁποία τελεῖ τὸ μνημόσυνον—θὰ σᾶς καθοδηγήση ὁ ἐπίτροπος στὶς θέσεις τῆς οἰκογενείας
2. Πόσα ἄτομα εἶναι στὴν οἰκογενειακή σας ὁμάδα;
3. Ἐὰν ψάχνετε γιὰ ἄλλα μέλη τῆς οἰκογενείας σας—θὰ σᾶς βοηθήση ὁ ἐπίτροπος νὰ τοὺς βρεῖτε
Τὰ παρόντα μέτρα ἐξασφαλίζουν τὴν διατήρηση τῆς εὐλαβείας καὶ τῶν πρωτοκόλλων ἀσφαλείας.

BACK TO TOP

New Covid Measures

BACK TO TOP

Gospel and Epistle Readings

Epistle Reading

Prokeimenon. Grave Mode. Psalm 115.15,12.
Precious in the sight of the Lord is the death of his saints.
Verse: What shall I render to the Lord for all that he has given me?

The reading is from St. Paul's Letter to the Hebrews 13:17-21.

Brethren, obey your leaders and submit to them; for they are keeping watch over your souls, as men who will have to give account. Let them do this joyfully, and not sadly, for that would be of no advantage to you. Pray for us, for we are sure that we have a clear conscience, desiring to act honorably in all things. I urge you the more earnestly to do this in order that I may be restored to you the sooner. Now may the God of peace who brought again from the dead our Lord Jesus, the great Shepherd of the sheep, by the blood of the eternal covenant, equip you with everything good that you may do His will, working in you that which is pleasing in His sight, through Jesus Christ; to whom be glory for ever and ever. Amen.

Προκείμενον. Grave Mode. ΨΑΛΜΟΙ 115.15,12.
Τίμιος ἐναντίον Κυρίου ὁ θάνατος τῶν ὁσίων αὐτοῦ.
Στίχ. Τί ἀνταποδώσωμεν τῷ Κυρίῳ περὶ πάντων, ὧν ἀνταπέδωκεν ἡμῖν;

τὸ Ἀνάγνωσμα Πρὸς Ἑβραίους 13:17-21.

Ἀδελφοί, πείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν, καὶ ὑπείκετε· αὐτοὶ γὰρ ἀγρυπνοῦσιν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ὑμῶν, ὡς λόγον ἀποδώσοντες· ἵνα μετὰ χαρᾶς τοῦτο ποιῶσιν, καὶ μὴ στενάζοντες· ἀλυσιτελὲς γὰρ ὑμῖν τοῦτο. Προσεύχεσθε περὶ ἡμῶν· πεποίθαμεν γὰρ ὅτι καλὴν συνείδησιν ἔχομεν, ἐν πᾶσιν καλῶς θέλοντες ἀναστρέφεσθαι. Περισσοτέρως δὲ παρακαλῶ τοῦτο ποιῆσαι, ἵνα τάχιον ἀποκατασταθῶ ὑμῖν. Ὁ δὲ θεὸς τῆς εἰρήνης, ὁ ἀναγαγὼν ἐκ νεκρῶν τὸν ποιμένα τῶν προβάτων τὸν μέγαν ἐν αἵματι διαθήκης αἰωνίου, τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν, καταρτίσαι ὑμᾶς ἐν παντὶ ἔργῳ ἀγαθῷ εἰς τὸ ποιῆσαι τὸ θέλημα αὐτοῦ, ποιῶν ἐν ὑμῖν τὸ εὐάρεστον ἐνώπιον αὐτοῦ, διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ· ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.


Gospel Reading

12th Sunday of Luke
The Reading is from Luke 17:12-19

At that time, as Jesus entered a village, he was met by ten lepers, who stood at a distance and lifted up their voices and said: "Jesus, Master, have mercy on us." When he saw them he said to them, "Go and show yourselves to the priests." And as they went they were cleansed. Then one of them, when he saw that he was healed, turned back, praising God with a loud voice; and he fell on his face at Jesus's feet, giving him thanks. Now he was a Samaritan. Then said Jesus: "Were not ten cleansed? Where are the nine? Was no one found to return and give praise to God except this foreigner?" And he said to him: "Rise and go your way; your faith has made you well."

12th Sunday of Luke
Κατὰ Λουκᾶν 17:12-19

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, εἰσερχομένου αὐτοῦ εἴς τινα κώμην ἀπήντησαν αὐτῷ δέκα λεπροὶ ἄνδρες, οἳ ἔστησαν πόρρωθεν, καὶ αὐτοὶ ἦραν φωνὴν λέγοντες· ᾿Ιησοῦ ἐπιστάτα, ἐλέησον ἡμᾶς. καὶ ἰδὼν εἶπεν αὐτοῖς· πορευθέντες ἐπιδείξατε ἑαυτοὺς τοῖς ἱερεῦσι. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ὑπάγειν αὐτοὺς ἐκαθαρίσθησαν. εἷς δὲ ἐξ αὐτῶν, ἰδὼν ὅτι ἰάθη, ὑπέστρεψε μετὰ φωνῆς μεγάλης δοξάζων τὸν Θεόν, καὶ ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ εὐχαριστῶν αὐτῷ· καὶ αὐτὸς ἦν Σαμαρείτης. ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν· οὐχὶ οἱ δέκα ἐκαθαρίσθησαν; οἱ δὲ ἐννέα ποῦ; οὐχ εὑρέθησαν ὑποστρέψαντες δοῦναι δόξαν τῷ Θεῷ εἰ μὴ ὁ ἀλλογενὴς οὗτος; καὶ εἶπεν αὐτῷ· ἀναστὰς πορεύου· ἡ πίστις σου σέσωκέ σε.


BACK TO TOP

Saints and Feasts

Lepers
January 17

12th Sunday of Luke


17_anthony2
January 17

Anthony the Great

Saint Anthony, the Father of monks, was born in Egypt in 251 of pious parents who departed this life while he was yet young. On hearing the words of the Gospel: "If thou wilt be perfect, go and sell what thou hast, and give to the poor" (Matt. 19:21), he immediately put it into action. Distributing to the poor all he had, and fleeing from all the turmoil of the world, he departed to the desert. The manifold temptations he endured continually for the span of twenty years are incredible. His ascetic struggles by day and by night, whereby he mortified the uprisings of the passions and attained to the height of dispassion, surpass the bounds of nature; and the report of his deeds of virtue drew such a multitude to follow him that the desert was transformed into a city, while he became, so to speak, the governor, lawgiver, and master-trainer of all the citizens of this newly-formed city.

The cities of the world also enjoyed the fruit of his virtue. When the Christians were being persecuted and put to death under Maximinus in 312, he hastened to their aid and consolation. When the Church was troubled by the Arians, he went with zeal to Alexandria in 335 and struggled against them in behalf of Orthodoxy. During this time, by the grace of his words, he also turned many unbelievers to Christ.

Saint Anthony began his ascetic life outside his village of Coma in Upper Egypt, studying the ways of the ascetics and holy men there, and perfecting himself in the virtues of each until he surpassed them all. Desiring to increase his labors, he departed into the desert, and finding an abandoned fortress in the mountain, he made his dwelling in it, training himself in extreme fasting, unceasing prayer, and fierce conflicts with the demons. Here he remained, as mentioned above, about twenty years. Saint Athanasius the Great, who knew him personally and wrote his life, says that he came forth from that fortress "initiated in the mysteries and filled with the Spirit of God." Afterwards, because of the press of the faithful, who deprived him of his solitude, he was enlightened by God to journey with certain Bedouins, until he came to a mountain in the desert near the Red Sea, where he passed the remaining part of his life.

Saint Athanasius says of him that "his countenance had a great and wonderful grace. This gift also he had from the Saviour. For if he were present in a great company of monks, and any one who did not know him previously wished to see him, immediately coming forward he passed by the rest, and hurried to Anthony, as though attracted by his appearance. Yet neither in height nor breadth was he conspicuous above others, but in the serenity of his manner and the purity of his soul." So Passing his life, and becoming an example of virtue and a rule for monastics, he reposed on January 17 in the year 356, having lived altogether some 105 years.


BACK TO TOP

Wisdom of the Fathers

Having met the Savior, therefore, the lepers earnestly besought Him to free them from their misery, and called Him Master, that is. Teacher. No one pitied them when suffering this malady, but He Who had appeared on earth for this very reason, and had become man that He might show pity to all, He was moved with compassion for them, and had mercy on them.
St. Cyril of Alexandria
Commentary on the Gospel of St. Luke, Homilies 113-116. B#42, pp. 465-466, 4th Century

And why did He not rather say, I will, be you cleansed; as He did in the case of another leper, but commanded them rather to show themselves to the priests? It was because the law gave directions to this effect to those who were delivered from leprosy (Lev. 14-2); for it commanded them to show themselves to the priests, and to offer a sacrifice for their cleansing.
St. Cyril of Alexandria
Commentary on the Gospel of St. Luke, Homilies 113-116. B#42, pp. 465-466, 4th Century

BACK TO TOP