Publish-header
St. Nectarios Greek Orthodox Church
Publish Date: 2021-08-01
Bulletin Contents
03_calvary
Organization Icon
St. Nectarios Greek Orthodox Church

General Information

 • Phone:
 • (617) 327-1983
 • Fax:
 • (617) 327-9841
 • Street Address:

 • 39 Belgrade Avenue

 • Roslindale, MA 02131


Past Bulletins


Announcements

Service Schedule

1 August 2021

 • 8:00am Orthros & Divine Liturgy
 • 6-month Memorial Paraskevas Betoglou
 • 2-year Trisagion Spyros Xenos

2-4 August 2021

 • 6pm Paraklesis

6 August 2021

 • Transfiguration
 • 8:00am Orthros & Divine Liturgy

Summer Hours: 8:00am Orthros

Πρόγραμμα Ἀκολουθιῶν

1 Αὐγούστου 2021

 • 8:00 πμ. Ὄρθρος καὶ Θ. Λειτουργία
 • 6-μηνον Μνημόσυνον Παρασκευᾶ Μπέτογλου
 • 2-ἐτὲς Τρισάγιον Σπύρου Ξένου

2-4 Αὐγούστου 2021

 • 6:00μμ Παράκλησις

6 Αὐγούστου 2021

 • Μεταμόρφωσις Τοῦ Σωτῆρος 
 • 8:00 πμ. Ὄρθρος καὶ Θ. Λειτουργία

Ὧρες Καλοκαιρινὲς: 8πμ Ὄρθρος

 

A Message from the Outreach Ministry

 Click HERE to hear a message from the Outreach Ministry

 

Outreach Ministry Feedback Survey

The outreach ministry, with parish input, has developed the first-ever St. Nectarios feedback survey. We want to collect data and hear from you, our community. Your opinion and voice matter! Please take 5 minutes to fill out this quick survey

Survey: how has COVID-19 affected you? | Kitsap Economic Development Alliance

 
Η Αποστολική Διακονία της ενορίας του Αγίου Νεκταρίου παρακαλεί όλους τους ενορίτες να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο, εκ του οποίου ο σκοπός μας είναι να μάθουμε την γνώμη σας για ορισμένα στοιχεία της κοινότητός μας.  Η γνώμη σας και οι πληροφορίες σας είναι σημαντικές για το έργο μας. Παρακαλώ πατήστε εδώ  για να συμπληρώσετε την επισκόπηση.

BACK TO TOP

BACK TO TOP

Gospel and Epistle Readings

Epistle Reading

Prokeimenon. Plagal First Mode. Psalm 11.7,1.
You, O Lord, shall keep us and preserve us.
Verse: Save me, O Lord, for the godly man has failed.

The reading is from St. Paul's Letter to the Romans 12:6-14.

Brethren, having gifts that differ according to the grace given to us, let us use them: if prophecy, in proportion to our faith; if service, in our serving; he who teaches, in his teaching; he who exhorts, in his exhortation; he who contributes, in liberality; he who gives aid, with zeal; he who does acts of mercy, with cheerfulness. Let love be genuine; hate what is evil, hold fast to what is good; love one another with brotherly affection; outdo one another in showing honor. Never flag in zeal, be aglow with the Spirit, serve the Lord. Rejoice in your hope, be patient in tribulation, be constant in prayer. Contribute to the needs of the saints, practice hospitality. Bless those who persecute you; bless and do not curse them.

Προκείμενον. Plagal First Mode. ΨΑΛΜΟΙ 11.7,1.
Σὺ Κύριε, φυλάξαις ἡμᾶς καὶ διατηρήσαις ἡμᾶς.
Στίχ. Σῶσον με, Κύριε, ὅτι ἐκλέλοιπεν ὅσιος.

τὸ Ἀνάγνωσμα Πρὸς ῾Ρωμαίους 12:6-14.

Ἀδελφοί, ἔχοντες δὲ χαρίσματα κατὰ τὴν χάριν τὴν δοθεῖσαν ἡμῖν διάφορα, εἴτε προφητείαν, κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς πίστεως· εἴτε διακονίαν, ἐν τῇ διακονίᾳ· εἴτε ὁ διδάσκων, ἐν τῇ διδασκαλίᾳ· εἴτε ὁ παρακαλῶν, ἐν τῇ παρακλήσει· ὁ μεταδιδούς, ἐν ἁπλότητι· ὁ προϊστάμενος, ἐν σπουδῇ· ὁ ἐλεῶν, ἐν ἱλαρότητι. Ἡ ἀγάπη ἀνυπόκριτος. Ἀποστυγοῦντες τὸ πονηρόν, κολλώμενοι τῷ ἀγαθῷ. Τῇ φιλαδελφίᾳ εἰς ἀλλήλους φιλόστοργοι· τῇ τιμῇ ἀλλήλους προηγούμενοι· τῇ σπουδῇ μὴ ὀκνηροί· τῷ πνεύματι ζέοντες· τῷ κυρίῳ δουλεύοντες· τῇ ἐλπίδι χαίροντες· τῇ θλίψει ὑπομένοντες· τῇ προσευχῇ προσκαρτεροῦντες· ταῖς χρείαις τῶν ἁγίων κοινωνοῦντες· τὴν φιλοξενίαν διώκοντες. Εὐλογεῖτε τοὺς διώκοντας ὑμᾶς· εὐλογεῖτε, καὶ μὴ καταρᾶσθε.


Gospel Reading

6th Sunday of Matthew
The Reading is from Matthew 9:1-8

At that time, getting into a boat Jesus crossed over and came to his own city. And behold, they brought to him a paralytic, lying on his bed; and when Jesus saw their faith he said to the paralytic, "Take heart, my son; your sins are forgiven." And behold, some of the scribes said to themselves, "This man is blaspheming." But Jesus, knowing their thoughts, said, "Why do you think evil in your hearts? For which is easier, to say 'Your sins are forgiven,' or to say 'Rise and walk?' But that you may know that the Son of man has authority on earth to forgive sins" he then said to the paralytic -- "Rise, take up your bed and go home." And he rose and went home. When the crowds saw it, they were afraid, and they glorified God, who had given such authority to men.

6th Sunday of Matthew
Κατὰ Ματθαῖον 9:1-8

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐμβὰς εἰς πλοῖον διεπέρασε καὶ ἦλθεν εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν. Καὶ ἰδοὺ προσέφερον αὐτῷ παραλυτικὸν ἐπὶ κλίνης βεβλημένον· καὶ ἰδὼν ὁ ᾿Ιησοῦς τὴν πίστιν αὐτῶν εἶπε τῷ παραλυτικῷ· θάρσει, τέκνον· ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου. καὶ ἰδού τινες τῶν γραμματέων εἶπον ἐν ἑαυτοῖς· οὗτος βλασφημεῖ. καὶ ἰδὼν ὁ ᾿Ιησοῦς τὰς ἐνθυμήσεις αὐτῶν εἶπεν· ἵνα τί ὑμεῖς ἐνθυμεῖσθε πονηρὰ ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν; τί γάρ ἐστιν εὐκοπώτερον, εἰπεῖν, ἀφέωνταί σου αἱ ἁμαρτίαι, ἢ εἰπεῖν, ἔγειρε καὶ περιπάτει; ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας - τότε λέγει τῷ παραλυτικῷ· ἐγερθεὶς ἆρόν σου τὴν κλίνην καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου. καὶ ἐγερθεὶς ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ. ἰδόντες δὲ οἱ ὄχλοι ἐθαύμασαν καὶ ἐδόξασαν τὸν Θεὸν τὸν δόντα ἐξουσίαν τοιαύτην τοῖς ἀνθρώποις.


BACK TO TOP

Saints and Feasts

03_calvary
August 01

Procession of the Precious Cross

Because of the many diseases that occur in the month of August, the custom prevailed of old in Constantinople to carry the precious Wood of the Cross in procession throughout the city for its sanctification and its deliverance from illnesses. It was brought forth from the imperial treasury on the last day of July and placed upon the Holy Table of the Great Church of the Holy Wisdom; and beginning today, until the Dormition of the Theotokos, it was carried in procession throughout the city and was set forth for veneration before the people.


Transfiguration
August 06

Transfiguration of our Lord and Savior Jesus Christ

Our Lord had spoken to His disciples many times not only concerning His Passion, Cross, and Death, but also concerning the coming persecutions and afflictions that they themselves would endure. Since all these evils were near at hand, but the enjoyment of good things which they hoped to receive in their stead was yet to come, our Savior desired to give them full assurance, evidently and openly, concerning that glory which is prepared for those who endure to the end. Therefore, fulfilling that which He had promised shortly before, that "there be some standing here which shall not taste of death, till they see the Son of man coming in His Kingdom" (Matt. 16:28), He took His three foremost disciples and ascended Mount Tabor, where He was transfigured before them. His face shone like the sun, and His clothes became white as the light. Suddenly, together with this dread and marvelous effulgence of light, there appeared those pinnacles of the Prophets, Moses and Elias, who spoke with the Lord Jesus concerning His saving Passion which was about to take place. Standing before Him as reverent servants, they showed that He is the Lord of both the living and the dead, for Moses came forth from Hades, having died many centuries before, and Elias, as it were from heaven, whither he had been taken up while yet alive. After a little while a radiant cloud overshadowed them and out of the cloud they heard that same voice which had been heard at the Jordan at the Baptism of Christ, testifying to the Divinity of Jesus and saying: "This is My beloved Son, in Whom I am well-pleased; hear ye Him" (Matt. 17: 5).

Such are the marvels, truly worthy of God, celebrated in this present feast, which is an image and prefiguring of the future state of the righteous, whose splendor the Lord spoke of, saying: "Then shall the righteous shine forth as the sun" (Matt. 13:43). It is because of this that the Kontakion of this Feast is said daily (when there is not a great feast) in the Service of the Typica in perpetual commemoration of the glory that will be the lot of the Saints. According to tradition, the Lord's Transfiguration came to pass forty days before His Crucifixion; this is why the Transfiguration is celebrated forty days before the Exaltation of the Cross.


BACK TO TOP

Wisdom of the Fathers

He puts an end to the woman's fear ... He sets her right, in respect of her thinking to be hid ... He exhibits her faith to all, so as to provoke the rest also to emulation ...
St. John Chrysostom
Homily 31 on Matthew 9, 4th Century

In this case indeed He discloses also another sign, and that no small one, of His own Godhead, and of His equality in honor with the Father. For whereas they said, "To unbind sins pertains to God only," He not only unbinds sins, but also before this He makes another kind of display in a thing which pertained to God only; the publishing the secrets in the heart. For neither had they uttered what they were thinking.
St. John Chrysostom
Homily 29 on Matthew 9, 4th Century

BACK TO TOP