Publish-header
St. Nectarios Greek Orthodox Church
Publish Date: 2021-10-17
Bulletin Contents
Allsaint
Organization Icon
St. Nectarios Greek Orthodox Church

General Information

 • Phone:
 • (617) 327-1983
 • Fax:
 • (617) 327-9841
 • Street Address:

 • 39 Belgrade Avenue

 • Roslindale, MA 02131


Past Bulletins


Announcements

Service Schedule

17 October 2021:

 • One-year memorial for Konstantia Vamvakas
 • Trisagion for Andreas Bonatos
 • Artoklasia for Polixeni Stamatos from the family of Evangelia Adam

18 October 2021 Saint Luke

 • 8:30am Orthros & Divine Liturgy

22 October 2021:

 • 6pm Paraklesis

Πρόγραμμα Ἀκολουθιῶν

17 Ὀκτωβρίου 2021

 • Ἐτήσιον Μνημόσυνον Κωνσταντίας Βαμβακᾶ
 • Τρισάγιον γιὰ τὸν Ἀνδρέα Βονάτος
 • Ἀρτοκλασία γιὰ τὴν Πολυξένη Σταμάτος ἀπὸ τὴν οἰκ. Εὐαγγελία Ἀδὰμ.

18 Ὀκτωβρίου 2021 Ἁγίου Λουκᾶ

 • 8:30 πμ. Ὄρθρος καὶ Θ. Λειτουργία

22 Ὀκτωβρίου 2021

 • 6μμ Παράκλησις

 

A Message from the Outreach Ministry

 Click HERE to hear a message from the Outreach Ministry

 

Outreach Ministry Feedback Survey

The outreach ministry, with parish input, has developed the first-ever St. Nectarios feedback survey. We want to collect data and hear from you, our community. Your opinion and voice matter! Please take 5 minutes to fill out this quick survey

Survey: how has COVID-19 affected you? | Kitsap Economic Development Alliance

 
Η Αποστολική Διακονία της ενορίας του Αγίου Νεκταρίου παρακαλεί όλους τους ενορίτες να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο, εκ του οποίου ο σκοπός μας είναι να μάθουμε την γνώμη σας για ορισμένα στοιχεία της κοινότητός μας.  Η γνώμη σας και οι πληροφορίες σας είναι σημαντικές για το έργο μας. Παρακαλώ πατήστε εδώ  για να συμπληρώσετε την επισκόπηση.

BACK TO TOP

Gospel and Epistle Readings

Epistle Reading

Prokeimenon. Fourth Mode. Daniel 3.26,27.
Blessed are you, O Lord, the God of our fathers.
Verse: For you are just in all you have done.

The reading is from St. Paul's Letter to Titus 3:8-15.

Titus, my son, the saying is sure. I desire you to insist on these things, so that those who have believed in God may be careful to apply themselves to good deeds; these are excellent and profitable to men. But avoid stupid controversies, genealogies, dissensions, and quarrels over the law, for they are unprofitable and futile. As for a man who is factious, after admonishing him once or twice, have nothing more to do with him, knowing that such a person is perverted and sinful; he is self-condemned.

When I send Artemas or Tychicos to you, do your best to come to me at Nicopolis, for I have decided to spend the winter there. Do your best to speed Zenas the lawyer and Apollos on their way; see that they lack nothing. And let our people learn to apply themselves to good deeds, so as to help cases of urgent need, and not to be unfruitful.

All who are with me send greeting to you. Greet those who love us in the faith. Grace be with you all. Amen.

Προκείμενον. Fourth Mode. Δανιήλ 3.26-27.
Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ Θεὸς τῶν Πατέρων ἡμῶν.
Στίχ. Ὅτι δίκαιος εἶ ἐπὶ πᾶσιν, οἷς ἐποίησας ἡμῖν.

τὸ Ἀνάγνωσμα Πρὸς Τίτον 3:8-15.

Τέκνον Τίτε, πιστὸς ὁ λόγος, καὶ περὶ τούτων βούλομαί σε διαβεβαιοῦσθαι, ἵνα φροντίζωσιν καλῶν ἔργων προΐστασθαι οἱ πεπιστευκότες θεῷ. ταῦτά ἐστιν καλὰ καὶ ὠφέλιμα τοῖς ἀνθρώποις · μωρὰς δὲ ζητήσεις καὶ γενεαλογίας καὶ ἔριν καὶ μάχας νομικὰς περιΐστασο, εἰσὶν γὰρ ἀνωφελεῖς καὶ μάταιοι. αιῥετικὸν ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ, εἰδὼς ὅτι ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτος καὶ ἁμαρτάνει, ὢν αὐτοκατάκριτος. Ὅταν πέμψω Ἀρτεμᾶν πρὸς σὲ ἢ Τυχικόν, σπούδασον ἐλθεῖν πρός με εἰς Νικόπολιν, ἐκεῖ γὰρ κέκρικα παραχειμάσαι. Ζηνᾶν τὸν νομικὸν καὶ Ἀπολλῶν σπουδαίως πρόπεμψον, ἵνα μηδὲν αὐτοῖς λείπῃ. μανθανέτωσαν δὲ καὶ οἱ ἡμέτεροι καλῶν ἔργων προΐστασθαι εἰς τὰς ἀναγκαίας χρείας, ἵνα μὴ ὦσιν ἄκαρποι. Ἀσπάζονταί σε οἱ μετ ᾽ἐμοῦ πάντες. Ἄσπασαι τοὺς φιλοῦντας ἡμᾶς ἐν πίστει. ἡ χάρις μετὰ πάντων ὑμῶν.


Gospel Reading

Sunday of the 7th Ecumenical Council
The Reading is from Luke 8:5-15

The Lord said this parable: "A sower went out to sow his seed; and as he sowed, some fell along the path, and was trodden under foot, and the birds of the air devoured it. And some fell on the rock; and as it grew up, it withered away, because it had no moisture. And some fell among thorns; and the thorns grew with it and choked it. And some fell into good soil and grew, and yielded a hundredfold." And when his disciples asked him what this parable meant, he said, "To you it has been given to know the secrets of the kingdom of God; but for others they are in parables, so that seeing they may not see, and hearing they may not understand. Now the parable is this: The seed is the word of God. The ones along the path are those who have heard; then the devil comes and takes away the word from their hearts, that they may not believe and be saved. And the ones on the rock are those who, when they hear the word, receive it with joy; but these have no root, they believe for a while and in time of temptation fall away. And as for what fell among the thorns, they are those who hear, but as they go on their way they are choked by the cares and riches and pleasures of life, and their fruit does not mature. And as for that in the good soil, they are those who, hearing the word, hold it fast in an honest and good heart, and bring forth fruit with patience." As he said these things, he cried out "He who has ears to hear, let him hear."

Sunday of the 7th Ecumenical Council
Κατὰ Λουκᾶν 8:5-15

Εἶπεν ὁ Κύριος τήν παραβολὴν ταύτην· Ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπεῖραι τὸν σπόρον αὐτοῦ. καὶ ἐν τῷ σπείρειν αὐτὸν ὃ μὲν ἔπεσε παρὰ τὴν ὁδόν, καὶ κατεπατήθη, καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατέφαγεν αὐτό· καὶ ἕτερον ἔπεσεν ἐπὶ τὴν πέτραν, καὶ φυὲν ἐξηράνθη διὰ τὸ μὴ ἔχειν ἰκμάδα· καὶ ἕτερον ἔπεσεν ἐν μέσῳ τῶν ἀκανθῶν, καὶ συμφυεῖσαι αἱ ἄκανθαι ἀπέπνιξαν αὐτό. καὶ ἕτερον ἔπεσεν εἰς τὴν γῆν τὴν ἀγαθήν, καὶ φυὲν ἐποίησε καρπὸν κατονταπλασίονα. ταῦτα λέγων ἐφώνει· ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω. ᾿Επηρώτων δὲ αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες· τίς εἴη ἡ παραβολὴ αὕτη; ὁ δὲ εἶπεν· ὑμῖν δέδοται γνῶναι τὰ μυστήρια τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, τοῖς δὲ λοιποῖς ἐν παραβολαῖς, ἵνα βλέποντες μὴ βλέπωσι καὶ ἀκούοντες μὴ συνιῶσιν. ἔστι δὲ αὕτη ἡ παραβολή· ὁ σπόρος ἐστὶν ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ· οἱ δὲ παρὰ τὴν ὁδόν εἰσιν οἱ ἀκούσαντες, εἶτα ἔρχεται ὁ διάβολος καὶ αἴρει τὸν λόγον ἀπὸ τῆς καρδίας αὐτῶν, ἵνα μὴ πιστεύσαντες σωθῶσιν. οἱ δὲ ἐπὶ τῆς πέτρας οἳ ὅταν ἀκούσωσι, μετὰ χαρᾶς δέχονται τὸν λόγον, καὶ οὗτοι ῥίζαν οὐκ ἔχουσιν, οἳ πρὸς καιρὸν πιστεύουσι καὶ ἐν καιρῷ πειρασμοῦ ἀφίστανται. τὸ δὲ εἰς τὰς ἀκάνθας πεσόν, οὗτοί εἰσιν οἱ ἀκούσαντες, καὶ ὑπὸ μεριμνῶν καὶ πλούτου καὶ ἡδονῶν τοῦ βίου πορευόμενοι συμπνίγονται καὶ οὐ τελεσφοροῦσι. τὸ δὲ ἐν τῇ καλῇ γῇ, οὗτοί εἰσιν οἵτινες ἐν καρδίᾳ καλῇ καὶ ἀγαθῇ ἀκούσαντες τὸν λόγον κατέχουσι καὶ καρποφοροῦσιν ἐν ὑπομονῇ. ταῦτα λέγων ἐφώνει· ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω.


BACK TO TOP

Parish news/events

BACK TO TOP

Saints and Feasts

Allsaint
October 17

Sunday of the 7th Ecumenical Council

On the Sunday that falls on or immediately after the eleventh of this month, we chant the Service to the 350 holy Fathers of the Seventh Ecumenical Council, which gathered in Nicaea in 787 under the holy Patriarch Tarasius and during the reign of the Empress Irene and her son, Constantine Porphyrogenitus, to refute the Iconoclast heresy, which had received imperial support beginning with the Edict issued in 726 by Emperor Leo the Isaurian. Many of the holy Fathers who condemned Iconoclasm at this holy Council later died as Confessors and Martyrs for the holy Icons during the second assult of Iconoclasm in the ninth century, especially during the reigns of Leo the Armenian and Theophilus.


Allsaint
October 17

Hosea the Prophet

According to some, Hosea, whose name means "God is help," was from the tribe of Issachar, or more likely, from that of Reuben; he was the son of Beeri. He is the first in order of the twelve minor Prophets and the most ancient of all. He prophesied in the days of the divided Kingdom; the Lord told him to take a harlot to wife (Hosea 1:2), and then an adulteress (ibid., 3:1). The harlot, a known sinner, was a figure of the Kingdom of Israel in Samaria, which openly worshipped idols; the adulteress, lawfully married yet sinning secretly with her lovers, was a figure of the Kingdom of Judah in Jerusalem, which, while having the Temple, and the priesthood, and the divine worship according to the Law, stealthily served the idols also. The Prophet Hosea prophesied for sixty years, and lived for some ninety years, from 810 to 720 B.C. His book is divided into fourteen chapters.


BACK TO TOP

Wisdom of the Fathers

For by seed here He means His doctrine, and by land, the souls of men, and by the sower, Himself .... For as the sower makes no distinction in the land submitted to him, but simply and indifferently casts his seed; so He Himself too makes no distinction of rich and poor, of wise and unwise, of slothful or diligent, of brave or cowardly; but He discourses unto all, fulfilling His part, although foreknowing the results.
St. John Chrysostom
Homily 44 on Matthew 12, 4th Century

When you see life's pleasures, beware that they might not distract you, for they conceal death's snares. Likewise a fisherman casts not his hook to no purpose. As bait for his hook, the enemy uses the delusion of sensuality to arouse desire, that he might thereby catch men's souls and subject them to himself. A soul which has been caught to serve the enemy's will then serves as a snare for other souls, for it conceals the grief of sin with its apparent delight.
St. Ephraim the Syrian
A Spiritual Psalter no 43, pg. 74, 4th century

BACK TO TOP