Publish-header
St. Nectarios Greek Orthodox Church
Publish Date: 2021-04-11
Bulletin Contents
Climicus
Organization Icon
St. Nectarios Greek Orthodox Church

General Information

 • Phone:
 • (617) 327-1983
 • Fax:
 • (617) 327-9841
 • Street Address:

 • 39 Belgrade Avenue

 • Roslindale, MA 02131


Past Bulletins


Announcements

SERVICE SCHEDULE 

 Sun. 4-11: John Climacus

 • 8:30am Orthros & Divine Liturgy
 • 3-month memorial for Panagiotis
  Sargianidis
 • 1-year memorial for Nikolaos
  Tziggizis
 • 2-year memorial for Christos
  Maravelis

Wed. 4-14

 • 8:30 am. Presanctified Divine Liturgy

Fri. 4-16

7pm. Akathist Hymn

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

Κυρ. 11-4 Ἰωάννου τοῦ Συγγραφέως

 • 8:30 πμ. Ὄρθρος καὶ Θ. Λειτουργία
 • 3-μηνον μνημόσυνον Παναγιώτου Σαργιανίδη
 • Ἐτήσιον Μνημόσυνον Νικολάου
  Τζιγγίζη
 • 2-ετὲς μνημόσυνον Χρήστου
  Μαραβέλη

Τετ. 14-4

 • 8:30 πμ. Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία

Παρ. 16-4

7μμ. Ἀκάθιστος Ὕμνος

 

Outreach Ministry Feedback Survey

The outreach ministry, with parish input, has developed the first-ever St. Nectarios feedback survey. We want to collect data and hear from you, our community. Your opinion and voice matter! Please take 5 minutes to fill out this quick survey.  Click here to access the survey.
 
Η Αποστολική Διακονία της ενορίας του Αγίου Νεκταρίου παρακαλεί όλους τους ενορίτες να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο, εκ του οποίου ο σκοπός μας είναι να μάθουμε την γνώμη σας για ορισμένα στοιχεία της κοινότητός μας.  Η γνώμη σας και οι πληροφορίες σας είναι σημαντικές για το έργο μας.  Παρακαλώ πατήστε εδώ  για να συμπληρώσετε την επισκόπηση.

 

 

SEATING PROTOCOL:

The parish council members are present to assist you in finding the best place to be seated.  Before entering the nave let the attendant know:
1. If you are arriving for a memorial service - they will direct you to the reserved area
2. How many people are in your family/group
3. If you are looking for a family member already seated, they will assist in finding them for you.
All measures ensure there is respectful movement while maintaining safety protocols. 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΘIΣΜΑΤΩΝ:

Τὰ μέλη τοῦ διοικητικοῦ συμβουλίου (οἱ ἐπίτροποι) εἶναι διαθέσιμοι νὰ σᾶς βοηθήσουν νὰ βρεῖτε τὸ κατάλληλο μέρος νὰ καθίσετε.  Προτοῦ εἰσέλθετε εἰς τὸν κυρίως ναό, παρακαλεῖσθε νὰ εἰδοποιήσετε ἕναν ἐπίτροπο:
1. Ἐάν εἶσθε μέλος τῆς οἰκογενείας ἡ ὁποία τελεῖ τὸ μνημόσυνον—θὰ σᾶς καθοδηγήση ὁ ἐπίτροπος στὶς θέσεις τῆς οἰκογενείας
2. Πόσα ἄτομα εἶναι στὴν οἰκογενειακή σας ὁμάδα;
3. Ἐὰν ψάχνετε γιὰ ἄλλα μέλη τῆς οἰκογενείας σας—θὰ σᾶς βοηθήση ὁ ἐπίτροπος νὰ τοὺς βρεῖτε
Τὰ παρόντα μέτρα ἐξασφαλίζουν τὴν διατήρηση τῆς εὐλαβείας καὶ τῶν πρωτοκόλλων ἀσφαλείας.

BACK TO TOP

Gospel and Epistle Readings

Epistle Reading

Prokeimenon. Third Mode. Psalm 46.6,1.
Sing praises to our God, sing praises.
Verse: Clap your hands, all you nations.

The reading is from St. Paul's Letter to the Hebrews 6:13-20.

BRETHREN, when God made a promise to Abraham, since he had no one greater by whom to swear, he swore to himself, saying, "Surely I will bless you and multiply you." And thus Abraham, having patiently endured, obtained the promise. Men indeed swear by a greater than themselves, and in all their disputes an oath is final for confirmation. So when God desired to show more convincingly to the heirs of the promise the unchangeable character of his purpose, he interposed with an oath, so that through two unchangeable things, in which it is impossible that God should prove false, we who have fled for refuge might have strong encouragement to seize the hope set before us. We have this as a sure and steadfast anchor of the soul, a hope that enters into the inner shrine behind the curtain, where Jesus has gone as a forerunner on our behalf, having become a high priest for ever after the order of Melchizedek.

Προκείμενον. Third Mode. ΨΑΛΜΟΙ 46.6,1.
Ψάλατε τῷ Θεῷ ἡμῶν, ψάλατε.
Στίχ. Πάντα τὰ ἔθνη κροτήσατε χεῖρας.

τὸ Ἀνάγνωσμα Πρὸς Ἑβραίους 6:13-20.

Ἀδελφοί, τῷ Ἀβραὰμ ἐπαγγειλάμενος ὁ θεός, ἐπεὶ κατʼ οὐδενὸς εἶχεν μείζονος ὀμόσαι, ὤμοσεν καθʼ ἑαυτοῦ, λέγων, Ἦ μὴν εὐλογῶν εὐλογήσω σε, καὶ πληθύνων πληθυνῶ σε. Καὶ οὕτως μακροθυμήσας ἐπέτυχεν τῆς ἐπαγγελίας. Ἄνθρωποι μὲν γὰρ κατὰ τοῦ μείζονος ὀμνύουσιν, καὶ πάσης αὐτοῖς ἀντιλογίας πέρας εἰς βεβαίωσιν ὁ ὅρκος. Ἐν ᾧ περισσότερον βουλόμενος ὁ θεὸς ἐπιδεῖξαι τοῖς κληρονόμοις τῆς ἐπαγγελίας τὸ ἀμετάθετον τῆς βουλῆς αὐτοῦ, ἐμεσίτευσεν ὅρκῳ, ἵνα διὰ δύο πραγμάτων ἀμεταθέτων, ἐν οἷς ἀδύνατον ψεύσασθαι θεόν, ἰσχυρὰν παράκλησιν ἔχωμεν οἱ καταφυγόντες κρατῆσαι τῆς προκειμένης ἐλπίδος· ἣν ὡς ἄγκυραν ἔχομεν τῆς ψυχῆς ἀσφαλῆ τε καὶ βεβαίαν, καὶ εἰσερχομένην εἰς τὸ ἐσώτερον τοῦ καταπετάσματος· ὅπου πρόδρομος ὑπὲρ ἡμῶν εἰσῆλθεν Ἰησοῦς, κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδὲκ ἀρχιερεὺς γενόμενος εἰς τὸν αἰῶνα.


Gospel Reading

Sunday of St. John Climacus
The Reading is from Mark 9:17-31

At that time, a man came to Jesus kneeling and saying: "Teacher, I brought my son to you, for he has a dumb spirit; and wherever it seizes him it dashes him down; and he foams and grinds his teeth and becomes rigid; and I asked your disciples to cast it out, and they were not able." And he answered them, "O faithless generation, how long am I to be with you? How long am I to bear with you? Bring him to me." And they brought the boy to him; and when the spirit saw him, immediately it convulsed the boy, and he fell on the ground and rolled about, foaming at the mouth. And Jesus asked his father, "How long has he had this?" And he said, "From childhood. And it has often cast him into the fire and into the water, to destroy him; but if you can do anything, have pity on us and help us." And Jesus said to him, "If you can! All things are possible to him who believes." Immediately the father of the child cried out and said, "I believe; help my unbelief!" And when Jesus saw that a crowd came running together, he rebuked the unclean spirit, saying to it, "You dumb and deaf spirit, I command you, come out of him, and never enter him again." And after crying out and convulsing him terribly, it came out, and the boy was like a corpse; so that most of them said, "He is dead." But Jesus took him by the hand and lifted him up, and he arose. And when he had entered the house, his disciples asked him privately, "Why could we not cast it out?" And he said to them, "This kind cannot be driven out by anything but prayer and fasting." They went on from there and passed through Galilee. And he would not have any one know it; for he was teaching his disciples, saying to them, "The Son of man will be delivered into the hands of men, and they will kill him; and when he is killed, after three days he will rise."

Sunday of St. John Climacus
Κατὰ Μᾶρκον 9:17-31

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἄνθρωπός τις προσῆλθε τῷ Ἰησοῦ λέγων, διδάσκαλε, ἤνεγκα τὸν υἱόν μου πρός σε, ἔχοντα πνεῦμα ἄλαλον. καὶ ὅπου ἂν αὐτὸν καταλάβῃ, ῥήσσει αὐτόν, καὶ ἀφρίζει καὶ τρίζει τοὺς ὀδόντας αὐτοῦ, καὶ ξηραίνεται· καὶ εἶπον τοῖς μαθηταῖς σου ἵνα αὐτὸ ἐκβάλωσι, καὶ οὐκ ἴσχυσαν. ὁ δὲ ἀποκριθεὶς αὐτῷ λέγει· ὦ γενεὰ ἄπιστος, ἕως πότε πρὸς ὑμᾶς ἔσομαι; ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν; φέρετε αὐτὸν πρός με. καὶ ἤνεγκαν αὐτὸν πρὸς αὐτόν. καὶ ἰδὼν αὐτὸν εὐθέως τὸ πνεῦμα ἐσπάραξεν αὐτόν, καὶ πεσὼν ἐπὶ τῆς γῆς ἐκυλίετο ἀφρίζων. καὶ ἐπηρώτησε τὸν πατέρα αὐτοῦ· πόσος χρόνος ἐστὶν ὡς τοῦτο γέγονεν αὐτῷ; ὁ δὲ εἶπε· παιδιόθεν. καὶ πολλάκις αὐτὸν καὶ εἰς πῦρ ἔβαλε καὶ εἰς ὕδατα, ἵνα ἀπολέσῃ αὐτόν· ἀλλ᾿ εἴ τι δύνασαι, βοήθησον ἡμῖν σπλαγχνισθεὶς ἐφ᾿ ἡμᾶς. ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτῷ τὸ εἰ δύνασαι πιστεῦσαι, πάντα δυνατὰ τῷ πιστεύοντι. καὶ εὐθέως κράξας ὁ πατὴρ τοῦ παιδίου μετὰ δακρύων ἔλεγε· πιστεύω, κύριε· βοήθει μου τῇ ἀπιστίᾳ. ἰδὼν δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς ὅτι ἐπισυντρέχει ὄχλος, ἐπετίμησε τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ λέγων αὐτῷ· τὸ πνεῦμα τὸ ἄλαλον καὶ κωφόν, ἐγώ σοι ἐπιτάσσω, ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ καὶ μηκέτι εἰσέλθῃς εἰς αὐτόν. καὶ κράξαν καὶ πολλὰ σπαράξαν αὐτὸν ἐξῆλθε, καὶ ἐγένετο ὡσεὶ νεκρός, ὥστε πολλοὺς λέγειν ὅτι ἀπέθανεν. ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς κρατήσας αὐτὸν τῆς χειρὸς ἤγειρεν αὐτόν, καὶ ἀνέστη. Καὶ εἰσελθόντα αὐτὸν εἰς οἶκον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπηρώτων αὐτὸν κατ᾿ ἰδίαν, ὅτι ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν αὐτό. καὶ εἶπεν αὐτοῖς· τοῦτο τὸ γένος ἐν οὐδενὶ δύναται ἐξελθεῖν εἰ μὴ ἐν προσευχῇ καὶ νηστείᾳ. Καὶ ἐκεῖθεν ἐξελθόντες παρεπορεύοντο διὰ τῆς Γαλιλαίας, καὶ οὐκ ἤθελεν ἵνα τις γνῷ· ἐδίδασκε γὰρ τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ὅτι ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς χεῖρας ἀνθρώπων, καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ ἀποκτανθεὶς τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστήσεται.


BACK TO TOP

Saints and Feasts

Climicus
April 11

Sunday of St. John Climacus

The memory of this Saint is celebrated on March 30, where his biography may be found. He is celebrated today because his book, The Ladder of Divine Ascent, is a sure guide to the ascetic life, written by a great man of prayer experienced in all forms of the monastic polity; it teaches the seeker after salvation how to lay a sound foundation for his struggles, how to detect and war against each of the passions, how to avoid the snares laid by the demons, and how to rise from the rudimental virtues to the heights of Godlike love and humility. It is held in such high esteem that it is universally read in its entirety in monasteries during the Great Fast.


Allsaint
April 11

Guthlac the Hermit of Crowland


BACK TO TOP

Wisdom of the Fathers

Seest thou how He now proceeds to lay beforehand in them the foundation of His doctrine about fasting? ... See, at any rate, how many blessings spring from them both. For he that is praying as he ought, and fasting, hath not many wants, and he that hath not many wants, cannot be covetous; ...
St. John Chrysostom
Homily 57 on Matthew 17,4,5. B#54, pp.355,356., 4th Century

... he that is not covetous, will be also more disposed for almsgiving. He that fasts is light, and winged, and prays with wakefulness, and quenches his wicked lusts, and propitiates God, and humbles his soul when lifted up. Therefore even the apostles were almost always fasting.
St. John Chrysostom
Homily 57 on Matthew 17,4,5. B#54, pp.355,356., 4th Century

BACK TO TOP