Publish-header
St. Nectarios Greek Orthodox Church
Publish Date: 2022-09-18
Bulletin Contents
Exaltation
Organization Icon
St. Nectarios Greek Orthodox Church

General Information

 • Phone:
 • (617) 327-1983
 • Fax:
 • (617) 327-9841
 • Street Address:

 • 39 Belgrade Avenue

 • Roslindale, MA 02131


Past Bulletins


Announcements

Πρόγραμμα Ἀκολουθιῶν

18 Σεπτέμβριος 2022 

 • 8:30 πμ. Ὄρθρος καὶ Θ. Λειτουργία
 • 40-ήμερον μνημόσυνον Ἀθηνᾶς Παπαδοπούλου
 • Ἐτήσιον μνημόσυνον Βασιλείου Σοϊλεμεζόγλου

23 Σεπτέμβριος 2022 Σύλληψις τοῦ Προδρόμου

 • 8:30 πμ. Ὄρθρος καὶ Θ. Λειτουργία

 

Service Schedule

18 September 2022

 • 8:30 am Orthros & Divine Liturgy
 • 40-day memorial for Athena Papadopoulos
 • 1-year memorial for Vasilios Soilemezoglou

23 September 2022 Conception of Saint John the Baptist

 • 8:30 am Orthros & Divine Liturgy

  

GOYA Announcement

 

We are so excited that our youth ministries will be resuming in just a few weeks!
JOY will be starting in October and GOYA will begin on Sept 29th! If you are interested in registering yourself or your children please do so at the following links:

JOY Registration (grades 3-6): https://forms.gle/4KbdhTw1YNDvo9686
 
GOYA Registration (grades 7-12): https://forms.gle/bvmKFnDxYhFcW2rj6

We are also looking for young adult volunteers to assist with ministries! If you are interested, please contact our parish youth director, Angeliki Constantine at youth@stnectariosma.org 

 

Our parish GOYA is looking for supplies and other items to use for their weekly sessions as well as to help spruce up the GOYA room! Click here to donate.

 

Outreach Ministry

Please consider donating something for our children activity bags (an idea inspired by your feedback!). Click here to view our Amazon Wishlist. 

 

 

BACK TO TOP

Gospel and Epistle Readings

Epistle Reading

Prokeimenon. Plagal First Mode. Psalm 11.7,1.
You, O Lord, shall keep us and preserve us.
Verse: Save me, O Lord, for the godly man has failed.

The reading is from St. Paul's Letter to the Galatians 2:16-20.

Brethren, knowing that a man is not justified by works of the law but through faith in Jesus Christ, even we have believed in Christ Jesus, in order to be justified by faith in Christ, and not by works of the law, because by works of the law shall no one be justified. But if, in our endeavor to be justified in Christ, we ourselves were found to be sinners, is Christ then an agent of sin? Certainly not! But if I build up again those things which I tore down, then I prove myself a transgressor. For I through the law died to the law, that I might live to God. I have been crucified with Christ; it is no longer I who live, but Christ who lives in me; and the life I now live in the flesh I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me.

Προκείμενον. Plagal First Mode. ΨΑΛΜΟΙ 11.7,1.
Σὺ Κύριε, φυλάξαις ἡμᾶς καὶ διατηρήσαις ἡμᾶς.
Στίχ. Σῶσον με, Κύριε, ὅτι ἐκλέλοιπεν ὅσιος.

τὸ Ἀνάγνωσμα Πρὸς Γαλάτας 2:16-20.

Ἀδελφοί, εἰδότες ὅτι οὐ δικαιοῦται ἄνθρωπος ἐξ ἔργων νόμου, ἐὰν μὴ διὰ πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ ἡμεῖς εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν ἐπιστεύσαμεν, ἵνα δικαιωθῶμεν ἐκ πίστεως Χριστοῦ, καὶ οὐκ ἐξ ἔργων νόμου· διότι οὐ δικαιωθήσεται ἐξ ἔργων νόμου πᾶσα σάρξ. Εἰ δέ, ζητοῦντες δικαιωθῆναι ἐν Χριστῷ, εὑρέθημεν καὶ αὐτοὶ ἁμαρτωλοί, ἆρα Χριστὸς ἁμαρτίας διάκονος; Μὴ γένοιτο. Εἰ γὰρ ἃ κατέλυσα, ταῦτα πάλιν οἰκοδομῶ, παραβάτην ἐμαυτὸν συνίστημι. Ἐγὼ γὰρ διὰ νόμου νόμῳ ἀπέθανον, ἵνα θεῷ ζήσω. Χριστῷ συνεσταύρωμαι· ζῶ δέ, οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός· ὃ δὲ νῦν ζῶ ἐν σαρκί, ἐν πίστει ζῶ τῇ τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ, τοῦ ἀγαπήσαντός με καὶ παραδόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ ἐμοῦ.


Gospel Reading

Sunday after Holy Cross
The Reading is from Mark 8:34-38; 9:1

The Lord said: "If anyone wishes to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. For whoever would save his life will lose it; and whoever loses his life for my sake and the gospel's will save it. For what does it profit a man, to gain the whole world and forfeit his life? For what can a man give in return for his life? For whoever is ashamed of me and my words in this adulterous and sinful generation, of him will the Son of man also be ashamed, when he comes in the glory of his Father with the holy angels." And he said to them, "Truly, I say to you, there are some standing here who will not taste death before they see the kingdom of God come with power."

Sunday after Holy Cross
Κατὰ Μᾶρκον 8:34-38, 9:1

Εἶπεν ὁ Κύριος· Εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι. ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ᾿ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν. τί γὰρ ὠφελήσει ἄνθρωπον ἐὰν κερδήσῃ τὸν κόσμον ὅλον, καὶ ζημιωθῇ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ; ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ; ὃς γὰρ ἐὰν ἐπαισχυνθῇ με καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους ἐν τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ μοιχαλίδι καὶ ἁμαρτωλῷ, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται αὐτὸν ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων τῶν ἁγίων. Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἰσί τινες τῶν ὧδε ἑστηκότων, οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν ἴδωσι τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ἐληλυθυῖαν ἐν δυνάμει.


BACK TO TOP

Parish news/events

BACK TO TOP

Saints and Feasts

Exaltation
September 18

Afterfeast of the Holy Cross


Exaltation
September 18

Sunday after Holy Cross


BACK TO TOP

Wisdom of the Fathers

The key to knowledge is the humility of Christ. The door of the Kingdom of Heaven is open, not to those who only know in their learned minds the mysteries of faith and the commandments of their Creator, but to those who have progressed far enough to live by them.
St. Bede the Venerable
Unknown, 8th century

To deny oneself means to give up one's bad habits; to root out of the heart all that ties us to the world; not to cherish bad thoughts and desires; to suppress every evil thought; to avoid occasions of sin; not to desire or to do anything out of self-love, but to do everything out of love for God. To deny oneself, according to St. Paul means "to be dead to sin. . . but alive to God."
St. Innocent of Alaska
The Lenten Spring, SVS Press, p. 147, 19th Century

BACK TO TOP