Publish-header
St. Nicholas Church
Publish Date: 2019-03-24
Bulletin Contents
02_palamas2
Organization Icon
St. Nicholas Church

General Information

 • Phone:
 • (910) 392-4444
 • Fax:
 • (910) 392-4905
 • Street Address:

 • 608 South College Road

 • Wilmington, NC 28403


Contact Information
Services Schedule

Orthros/Matins:  Sunday 8:30 AM

Divine Liturgy:  Sunday 10:00 AM

 


Past Bulletins


Gospel and Epistle Readings

Matins Gospel Reading

Tenth Orthros Gospel
Κατὰ Ἰωάννην 21:1-14

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐφανέρωσεν ἑαυτὸν πάλιν ὁ ᾿Ιησοῦς τοῖς μαθηταῖς ἐπὶ τῆς θαλάσσης τῆς Τιβεριάδος· ἐφανέρωσε δὲ οὕτως. ἦσαν ὁμοῦ Σίμων Πέτρος, καὶ Θωμᾶς ὁ λεγόμενος Δίδυμος, καὶ Ναθαναὴλ ὁ ἀπὸ Κανᾶ τῆς Γαλιλαίας, καὶ οἱ τοῦ Ζεβεδαίου, καὶ ἄλλοι ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ δύο. λέγει αὐτοῖς Σίμων Πέτρος· ὑπάγω ἁλιεύειν. λέγουσιν αὐτῷ· ἐρχόμεθα καὶ ἡμεῖς σὺν σοί. ἐξῆλθον καὶ ἐνέβησαν εἰς τὸ πλοῖον εὐθύς, καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ νυκτὶ ἐπίασαν οὐδέν. πρωΐας δὲ ἤδη γενομένης ἔστη ὁ ᾿Ιησοῦς εἰς τὸν αἰγιαλόν· οὐ μέντοι ᾔδεισαν οἱ μαθηταὶ ὅτι ᾿Ιησοῦς ἐστι. λέγει οὖν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς· παιδία, μή τι προσφάγιον ἔχετε; ἀπεκρίθησαν αὐτῷ· οὔ. ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· βάλετε εἰς τὰ δεξιὰ μέρη τοῦ πλοίου τὸ δίκτυον, καὶ εὑρήσετε. ἔβαλον οὖν, καὶ οὐκέτι αὐτὸ ἑλκύσαι ἴσχυσαν ἀπὸ τοῦ πλήθους τῶν ἰχθύων. λέγει οὖν ὁ μαθητὴς ἐκεῖνος, ὃν ἠγάπα ὁ ᾿Ιησοῦς, τῷ Πέτρῳ· ὁ Κύριός ἐστι. Σίμων οὖν Πέτρος ἀκούσας ὅτι ὁ Κύριός ἐστι, τὸν ἐπενδύτην διεζώσατο· ἦν γὰρ γυμνός· καὶ ἔβαλεν ἑαυτὸν εἰς τὴν θάλασσαν· οἱ δὲ ἄλλοι μαθηταὶ τῷ πλοιαρίῳ ἦλθον· οὐ γὰρ ἦσαν μακρὰν ἀπὸ τῆς γῆς, ἀλλ᾽ ὡς ἀπὸ πηχῶν διακοσίων, σύροντες τὸ δίκτυον τῶν ἰχθύων. ὡς οὖν ἀπέβησαν εἰς τὴν γῆν, βλέπουσιν ἀνθρακιὰν κειμένην καὶ ὀψάριον ἐπικείμενον καὶ ἄρτον. λέγει αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς· ἐνέγκατε ἀπὸ τῶν ὀψαρίων ὧν ἐπιάσατε νῦν. ἀνέβη Σίμων Πέτρος καὶ εἵλκυσε τὸ δίκτυον ἐπὶ τῆς γῆς, μεστὸν ἰχθύων μεγάλων ἑκατὸν πεντήκοντα τριῶν· καὶ τοσούτων ὄντων οὐκ ἐσχίσθη τὸ δίκτυον. λέγει αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς· δεῦτε ἀριστήσατε. οὐδεὶς δὲ ἐτόλμα τῶν μαθητῶν ἐξετάσαι αὐτὸν σὺ τίς εἶ, εἰδότες ὅτι ὁ Κύριός ἐστιν. ἔρχεται οὖν ὁ ᾿Ιησοῦς καὶ λαμβάνει τὸν ἄρτον καὶ δίδωσιν αὐτοῖς, καὶ τὸ ὀψάριον ὁμοίως. Τοῦτο ἤδη τρίτον ἐφανερώθη ὁ ᾿Ιησοῦς τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ἐγερθεὶς ἐκ νεκρῶν.

Tenth Orthros Gospel
The Reading is from John 21:1-14

At that time, being raised from the dead, Jesus revealed himself to the disciples by the Sea of Tiberias; and he revealed himself in this way. Simon Peter, Thomas called the Twin, Nathanael of Cana in Galilee, the sons of Zebedee, and two others of his disciples were together. Simon Peter said to them, "I am going fishing." They said to him, "We will go with you." They went out and got into the boat; but that night they caught nothing. Just as day was breaking, Jesus stood on the beach; but the disciples did not know that it was Jesus. Jesus said to them, "Children, have you any fish?" They answered him, "No." He said to them, "Cast the net on the right side of the boat, and you will find some." So they cast it, and now they were not able to haul it in, for the quantity of fish. The disciple whom Jesus loved said to Peter, "It is the Lord!" When Simon Peter heard that it was the Lord, he put on his clothes, for he was stripped for work, and sprang into the sea. But the other disciples came in the boat, dragging the net full of fish, for they were not far from the land, but about a hundred yards off.

When they got out on land, they saw a charcoal fire there, with fish lying on it, and bread. Jesus said to them, "Bring some of the fish that you have just caught." So Simon Peter went aboard and hauled the net ashore, full of large fish, a hundred and fifty-three of them; and although there were so many, the net was not torn. Jesus said to them, "Come and have breakfast." Now none of the disciples dared ask him, "Who are you?" They knew it was the Lord. Jesus came and took the bread and gave it to them, and so with the fish. This was now the third time that Jesus was revealed to the disciples after he was raised from the dead.


Epistle Reading

Προκείμενον. Second Mode. ΨΑΛΜΟΙ 117.14,18.
Ἰσχύς μου καὶ ὕμνησίς μου ὁ Κύριος.
Στίχ. Παιδεύων ἐπαίδευσέ με ὁ Κύριος.

τὸ Ἀνάγνωσμα Πρὸς Ἑβραίους 1:10-14, 2:1-3.

Κατʼ ἀρχάς, Κύριε, τὴν γῆν ἐθεμελίωσας, καὶ ἔργα τῶν χειρῶν σού εἰσιν οἱ οὐρανοί· αὐτοὶ ἀπολοῦνται, σὺ δὲ διαμένεις· καὶ πάντες ὡς ἱμάτιον παλαιωθήσονται, καὶ ὡσεὶ περιβόλαιον ἑλίξεις αὐτοὺς, καὶ ἀλλαγήσονται· σὺ δὲ ὁ αὐτὸς εἶ, καὶ τὰ ἔτη σου οὐκ ἐκλείψουσιν. Πρὸς τίνα δὲ τῶν ἀγγέλων εἴρηκέν ποτε, Κάθου ἐκ δεξιῶν μου, ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου; Οὐχὶ πάντες εἰσὶν λειτουργικὰ πνεύματα, εἰς διακονίαν ἀποστελλόμενα διὰ τοὺς μέλλοντας κληρονομεῖν σωτηρίαν; Διὰ τοῦτο δεῖ περισσοτέρως ἡμᾶς προσέχειν τοῖς ἀκουσθεῖσιν, μήποτε παραρρυῶμεν. Εἰ γὰρ ὁ διʼ ἀγγέλων λαληθεὶς λόγος ἐγένετο βέβαιος, καὶ πᾶσα παράβασις καὶ παρακοὴ ἔλαβεν ἔνδικον μισθαποδοσίαν, πῶς ἡμεῖς ἐκφευξόμεθα τηλικαύτης ἀμελήσαντες σωτηρίας; Ἥτις, ἀρχὴν λαβοῦσα λαλεῖσθαι διὰ τοῦ κυρίου, ὑπὸ τῶν ἀκουσάντων εἰς ἡμᾶς ἐβεβαιώθη.

Prokeimenon. Second Mode. Psalm 117.14,18.
The Lord is my strength and my song.
Verse: The Lord has chastened me sorely.

The reading is from St. Paul's Letter to the Hebrews 1:10-14; 2:1-3.

"IN THE BEGINNING, Thou, Lord, didst found the earth in the beginning, and the heavens are the work of thy hands; they will perish, but thou remainest; they will all grow old like a garment, like a mantle thou wilt roll them up, and they will be changed. But thou art the same, and thy years will never end." But to what angel has he ever said, "Sit at my right hand, till I make thy enemies a stool for thy feet?" Are they not all ministering spirits sent forth to serve, for the sake of those who are to obtain salvation?

Therefore we must pay closer attention to what we have heard, lest we drift away from it. For if the message declared by angels was valid and every transgression or disobedience received a just retribution, how shall we escape if we neglect such a great salvation? It was declared at first by the Lord, and it was attested to us by those who heard him.


Gospel Reading

Sunday of St. Gregory Palamas
Κατὰ Μᾶρκον 2:1-12

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, εἰσῆλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς εἰς Καπερναοὺμ δι᾿ ἡμερῶν καὶ ἠκούσθη ὅτι εἰς οἶκόν ἐστι. καὶ εὐθέως συνήχθησαν πολλοί, ὥστε μηκέτι χωρεῖν μηδὲ τὰ πρὸς τὴν θύραν· καὶ ἐλάλει αὐτοῖς τὸν λόγον. καὶ ἔρχονται πρὸς αὐτὸν παραλυτικὸν φέροντες, αἰρόμενον ὑπὸ τεσσάρων· καὶ μὴ δυνάμενοι προσεγγίσαι αὐτῷ διὰ τὸν ὄχλον, ἀπεστέγασαν τὴν στέγην ὅπου ἦν, καὶ ἐξορύξαντες χαλῶσι τὸν κράβαττον, ἐφ᾿ ᾧ ὁ παραλυτικὸς κατέκειτο. ἰδὼν δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς τὴν πίστιν αὐτῶν λέγει τῷ παραλυτικῷ· τέκνον, ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου. ἦσαν δέ τινες τῶν γραμματέων ἐκεῖ καθήμενοι καὶ διαλογιζόμενοι ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν· τί οὗτος οὕτω λαλεῖ βλασφημίας; τίς δύναται ἀφιέναι ἁμαρτίας εἰ μὴ εἷς ὁ Θεός; καὶ εὐθέως ἐπιγνοὺς ὁ ᾿Ιησοῦς τῷ πνεύματι αὐτοῦ ὅτι οὕτως αὐτοὶ διαλογίζονται ἐν ἑαυτοῖς, εἶπεν αὐτοῖς· τί ταῦτα διαλογίζεσθε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν; τί ἐστιν εὐκοπώτερον, εἰπεῖν τῷ παραλυτικῷ, ἀφέωνταί σου αἱ ἁμαρτίαι, ἢ εἰπεῖν, ἔγειρε καὶ ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ περιπάτει; ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀφιέναι ἐπὶ τῆς γῆς ἁμαρτίας - λέγει τῷ παραλυτικῷ· σοὶ λέγω, ἔγειρε καὶ ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου. καὶ ἠγέρθη εὐθέως, καὶ ἄρας τὸν κράβαττον ἐξῆλθεν ἐναντίον πάντων, ὥστε ἐξίστασθαι πάντας καὶ δοξάζειν τὸν Θεὸν λέγοντας ὅτι οὐδέποτε οὕτως εἴδομεν.

Sunday of St. Gregory Palamas
The Reading is from Mark 2:1-12

At that time, Jesus entered Capernaum and it was reported that he was at home. And many were gathered together, so that there was no longer room for them, not even about the door; and he was preaching the word to them. And they came, bringing to him a paralytic carried by four men. And when they could not get near him because of the crowd, they removed the roof above him; and when they had made an opening, they let down the pallet on which the paralytic lay. And when Jesus saw their faith, he said to the paralytic, "My son, your sins are forgiven." Now some of the scribes were sitting there, questioning in their hearts, "Why does this man speak thus? It is a blasphemy! Who can forgive sins but God alone?" And immediately Jesus, perceiving in his spirit that they thus questioned within themselves, said to them, "Why do you question thus in your hearts? Which is easier, to say to the paralytic, 'Your sins are forgiven,' or to say, 'Rise, take up your pallet and walk? But that you may know that the Son of man has authority on earth to forgive sins"-he said to the paralytic-"I say to you, rise, take up your pallet and go home." And he rose, and immediately took up the pallet and went out before them all; so that they were all amazed and glorified God, saying, "We never saw anything like this!"


BACK TO TOP

Saints and Feasts

02_palamas2
March 24

Sunday of St. Gregory Palamas

This divine Father, who was from Asia Minor, was from childhood reared in the royal court of Constantinople, where he was instructed in both religious and secular wisdom. Later, while still a youth, he left the imperial court and struggled in asceticism on Mount Athos, and in the Skete at Beroea. He spent some time in Thessalonica being treated for an illness that came from his harsh manner of life. He was present in Constantinople at the Council that was convened in 1341 against Barlaam of Calabria, and at the Council of 1347 against Acindynus, who was of like mind with Barlaam; Barlaam and Acindynus claimed that the grace of God is created. At both these Councils, the Saint contended courageously for the true dogmas of the Church of Christ, teaching in particular that divine grace is not created, but is the uncreated energies of God which are poured forth throughout creation: otherwise it would be impossible, if grace were created, for man to have genuine communion with the uncreated God. In 1347 he was appointed Metropolitan of Thessalonica. He tended his flock in an apostolic manner for some twelve years, and wrote many books and treatises on the most exalted doctrines of our Faith; and having lived for a total of sixty-three years, he reposed in the Lord in 1359.

His holy relics are kept in the Cathedral of Thessalonica. A full service was composed for his feast day by the Patriarch Philotheus in 1368, when it was established that his feast be celebrated on this day. Since works without right faith avail nothing, we set Orthodoxy of faith as the foundation of all that we accomplish during the Fast, by celebrating the Triumph of Orthodoxy the Sunday before, and the great defender of the teachings of the holy Fathers today.


Annuncia
March 25

Annunciation of the Theotokos

Six months after John the Forerunner's conception, the Archangel Gabriel was sent by God to Nazareth, a town of Galilee, unto Mary the Virgin, who had come forth from the Temple a mature maiden (see Nov. 21). According to the tradition handed down by the Fathers, she had been betrothed to Joseph four months. On coming to Joseph's house, the Archangel declared: "Rejoice, thou Full of Grace, the Lord is with thee: blessed art thou among women." After some consideration, and turmoil of soul, and fear because of this greeting, the Virgin, when she had finally obtained full assurance concerning God's unsearchable condescension and the ineffable dispensation that was to take place through her, and believing that all things are possible to the Most High, answered in humility: "Behold the handmaid of the Lord; be it unto me according to thy word." And at this, the Holy Spirit came upon her, and the power of the Most High overshadowed her all-blameless womb, and the Son and Word of God, Who existed before the ages, was conceived past speech and understanding, and became flesh in her immaculate body (Luke 1:26-38).

Bearing in her womb the Uncontainable One, the blessed Virgin went with haste from Nazareth to the hill country of Judea, where Zacharias had his dwelling; for she desired to find Elizabeth her kinswoman and rejoice together with her, because, as she had learned from the Archangel, Elizabeth had conceived in her old age. Furthermore, she wished to tell her of the great things that the Mighty One had been well-pleased to bring to pass in her, and she greeted Elizabeth and drew nigh to her. When Elizabeth heard Mary's greeting, she felt her six-month-old babe, Saint John the Baptist, prophesied of the dawning of the spiritual Sun. Immediately, the aged Elizabeth was filled with the Holy Spirit and recognized her as the Mother of her Lord, and with a great voice blessed her and the Fruit that she held within herself. The Virgin also, moved by a supernatural rejoicing in the spirit, glorified her God and Savior, saying: "My soul doth magnify the Lord, and my spirit hath rejoiced in God my Saviour," and the rest, as the divine Luke hath recorded (1:39-55)


Allsaint
March 26

Synaxis of the Archangel Gabriel

This festive Synaxis is celebrated to the glory of the Archangel Gabriel, since he ministered to the marvelous mystery of God's incarnate dispensation.


BACK TO TOP

Hymns of the Day

Resurrectional Apolytikion in the Second Mode

Ὅτε κατῆλθες πρὸς τὸν θάνατον, ἡ Ζωὴ ἡ ἀθάνατος, τότε τὸν ᾅδην ἐνέκρωσας τῇ ἀστραπῇ τῆς Θεότητος, ὅτε δὲ καὶ τοὺς τεθνεῶτας ἐκ τῶν καταχθονίων ἀνέστησας, πᾶσαι αἱ Δυνάμεις τῶν ἐπουρανίων ἐκραύγαζον·Ζωοδότα Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν δόξα σοι.
When You descended unto death, O Lord who yourself are immortal Life, then did You mortify Hades by the lightning flash of Your Divinity. Also when You raised the dead from the netherworld, all the Powers of the heavens were crying out: O Giver of life, Christ our God, glory be to You.

Apolytikion of Forefeast of the Annunciation in the Fourth Tone

Σήμερον τῆς παγκοσμίου χαρὰς τὰ προοίμια, τὴν προεόρτιον ἆσαι προτρέπεται, ἰδοὺ γὰρ Γαβριὴλ παραγίνεται, καὶ πρὸς αὐτὴν ἐκβοήσεται, Χαῖρε Κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετὰ σοῦ.
Today is the prelude of universal joy; let us keep the forefeast in gladness. For, behold, Gabriel cometh with fear and wonder unto the Virgin, bringing her the good tidings: Rejoice, thou who art full of grace; the Lord is with thee.

Apolytikion of Sun. of St. Gregory Palamas in the Plagal of the Fourth Tone

Ὀρθοδοξίας ὁ φωστὴρ, Ἐκκλησίας τὸ στήριγμα καὶ διδάσκαλε, τῶν μοναστῶν ἡ καλλονὴ, τῶν θεολόγων ὑπέρμαχος ἀπροσμάχητος· Γρηγόριε θαυματουργὲ Θεσσαλονίκης τὸ καύχημα κήρυξ τῆς χάριτος· ἱκέτευε διὰ παντός, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
O Gregory the Miracle Worker, light of Orthodoxy, support and teacher of the Church, comeliness of Monastics, invincible defender of theologians, the pride of Thessalonica, and preacher of grace, intercede forever that our souls may be saved.

Apolytikion for Saint Nicholas the Wonderworker in the First Mode

Κανόνα πίστεως καὶ εἰκόνα πραότητος, ἐγκρατείας Διδάσκαλον, ἀνέδειξέ σε τῇ ποίμνῃ σου, ἡ τῶν πραγμάτων ἀλήθεια· διὰ τοῦτο ἐκτήσω τῇ ταπεινώσει τὰ ὑψηλά, τῇ πτωχείᾳ τὰ πλούσια. Πάτερ Ἱεράρχα Νικόλαε, πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν

The truth of things hath revealed thee to thy flock as a rule of faith, an icon of meekness and a teacher of Temperance; for this cause thou hast achieved the Heights by humility, Riches by poverty. O Father and Hierarch, Nicholas, intercede with Christ God that our souls be saved.

Kanóna písteos ke ikóna praótitos, engratías didáskalon, anédixe se pímni sou, i ton pragmáton alíthia;dia toúto ektíso ti tapinόsi ta ipsilá, ti ptohía ta ploúsia. Páter Ierárcha Nikólae, présveve Hristó to Theó, sothíne tas psihás imón.

Seasonal Kontakion in the Fourth Mode

Ἐπελεύσει Πνεύματος τοῦ Παναγίου, τοῦ Πατρὸς τὸν σύνθρονον, καὶ ὁμοούσιον φωνή, τοῦ Ἀρχαγγέλου συνέλαβες, Θεοκυῆτορ, Ἀδὰμ ἡ ἀνάκλησις.
At the great Archangel's voice, O Theotokos, the All-holy Spirit came upon thee and thou didst conceive Him that is one in essence and throne with God the Father, O Adam's recovery.
BACK TO TOP

This Week at St. Nicholas Greek Orthodox Church

 

 

 Friday, March 22

 4 PM Greek School

 7 PM Salutations of the Theotokos

with Father Andrew Cannon

 

 

 

Sunday, March 24

 Sunday of St. Gregory Palamas

 8 AM Orthros/Divine Liturgy

 9:30 AM 40-Day Blessing Everett Simpson

11:30 AM Greek Independence Day Program

 Artoklasia offered by Mr. & Mrs. John Karonis and Family 

 

 

 Monday, March 25

Annunciation of the Theotokos

Greek Independence Day

8 AM Orthros & Liturgy

 

 

Tuesday, March 26

6:30 PM COM Meeting 

 

 

Wednesday, March 27

5:30 PM Pre-Sanctified Liturgy

7 PM Adult Book Study

7 PM GOYA Boxing Baklava

 

 

Friday, March 29

4 PM Greek School

7 PM Salutations of the Theotokos

 

 

Saturday, March 30

10 AM OCF Clean-up day

 

 

Sunday, March 31

Sunday of the Holy Cross

8 AM Orthros/Divine Liturgy

Memorial for Badi Batshon

12:00 Noon 75th Anniversary Meeting

 

 

 

 


Parish Council Members on Pangari Duty todayTony Saffo and Tina Bostic  

Next week: Barbara Harris and Nick Saffo

 

 

 

 **Please remember to visit our wonderful bookstore on your way to Coffee Hour!!

 

 

Today’s fellowship hour will be hosted by the Hellenic School

 

 

 

 

BACK TO TOP

Parish News & Updates

 

ON SUNDAY... GREEK INDEPENDENCE DAY PROGRAM …Celebrate Greek Independence Day immediately after Divine Liturgy in the Hellenic Center today…Special Guest speaker is Manny Miliotis followed by poems, dances, and songs. Lunch will be provided as a fundraiser for the Hellenic School at $10 per person children under 12 are free.

 

 

 

**NEW** ORTHODOX COFFEE HOUR… Our parish is sad to announce the weekly Orthodox Coffee Hour has come to completion as of last month.  It was a wonderful weekly get-together to read and discuss books and our Greek Orthodox Faith over coffee with friends.  Thank you to Rick Reynolds and Irene Voneiff for hosting this for members of our Community.  Please look on our calendar to attend our Wednesday evening Book study for continuing Adult Education in our Orthodox faith.

 

 

 

PHILOPTOCHOS…If your heart is pulling you to serve the needy, the poor, the less fortunate, and you feel ready to offer your hands and heart to do good works, consider becoming an active member of Philoptochos.  Philoptochos is accepting nominations for upcoming elections.  Please submit all names to Daphne Snow or any Philoptochos board member by the next General Board meeting on April 7, 2019, immediately following the liturgy. All ladies of the community are welcome. Please bring items for Good Shepherd such as deodorant, rain ponchos, and sheet sets.  They will continue to collect these items in a bin until April 21, 2019. Our elections will be held on May 5.

 

 

 

OCF BEAUTIFICATION OF ST. NICHOLAS…March 30, 2019, from 10 – 2 PM. This is an OCF sponsored Lenten church clean-up but all ages are welcome to participate. Happiness is a clean spiritual home!!

 

 

 

BAGS OF LOVE…is a Lenten ministry for the needy and homeless.  Parishioners are invited to donate needed items between March 10 – April 7, 2019. We will be accepting donations of the following items: Sports Drinks, Heart meat soups fully cooked in easy open containers, meal replacement bars, snack packs, travel size toiletry items, individually wrapped dried fruit, nuts, men socks. No time to shop? You may also give a monetary donation.

 

 

 

PHOTO DIRECTORY...Did you miss our photo blitz last year?  If yes, please submit a family photo with names to office@stnicholaswilmington.org.  We are ready to print our 2019 Photo Directory but are waiting for YOU!  Are you all in?  Say yes and submit today.

 

 

 

EASTER LILY OFFERING…forms are now available in the hall. Please make out your $10 checks to St. Nicholas Philoptochos. Deadline for submittal is Sunday, April 14, 2019.

 

 

 

 

 

BACK TO TOP

Parish News and Updates (Continued)

Please pray for those who are ill, recovering, and/or homebound: Angelo Angeledes, Shelby Biancaniello (daughter of Sue Lawler), Bobby Bobon (brother of Sue Lawler), Stavros Chantiles, Anthony Constandy (father of Elisabeth Baynard), Sherry Demas, Nicholas Devoles, Constantine Dukas, Sue Fokakis (Autumn Care), Demitra George, Stephanie & Georgiana Jean Harrill (daughter & granddaughter of Pat and Marisa Gallaher), Helen Kaprantzes, George Kanes (brother-in-law of Barbara Harris), Nick Karloutsos (Silver Stream), Dan Kirkby (brother of Matthew), Emanuel Koklanaris, Nikolaos Kotsinis, Olga Mancuso, Calvin McGowan, Mary Compos Marmaras (Cypress Pointe), Maria Padgett-Velaetis, Koula Poulos, Dorothy Radomsky, Pat Skinner-Darby, Chloe Saffo, Kim Saffo, Charity Skinner-Darby (daughter of Pat), Tom Souflas, Peggy Stephanou, Debbie Triantafillopoulos, Helen Vurnakes, Vasilios Vogiatzis, MaryAnn Wall.  Please contact the church office to add/remove someone from the list

 

**Please remember to visit our wonderful bookstore on your way to Coffee Hour on Sunday's!

 

LIVE STREAMING OF SERVICES... Please be reminded of the live streaming of our services at St. Nicholas that can be seen on our website directly at www.stnicholaswilmington.org/LiveStreaming.html. In case you would like to set your mobile devices up with the pertinent app please contact Alexandros Theodoropoulos at communications@stnicholaswilmington.org

 

ONLINE GIVING...We have an online giving system in place on our website that can be used for conveniently making donations towards stewardship pledges. The pertinent donation buttons are located on the left pane of the homepage at www.stnicholaswilmington.org as well as on the Stewardship page of our website at www.stnicholaswilmington.org/Stewardship.html .

 

During Divine Liturgy each Sunday throughout the year we have a staffed nursery with attendant available for the use of our youngest members from birth to age 5. If your child needs a wiggle break or a place to listen to the Divine Liturgy in a different environment, please feel free to use this provided Service.
 

We can provide hearing assistance systems. If you would like to use the system while you are attending Liturgical Services in person, please see an attendant at the pangari stand.

 

We welcome you to worship with us, whether you are an Orthodox Christian or this is your first visit to an Orthodox Church, we are pleased to have you with us.  Although Holy Communion and other Sacraments are offered only to Baptized and Chrismated (confirmed) Orthodox Christians in good standing with the church, ALL are invited to receive the Antidoron (blessed bread) from the priest at the conclusion of the Divine Liturgy. The Antidoron is not sacramental, but it is reminiscent of the agape feast that followed worship in the ancient Christian Church.

 

WELCOME VISITORS! Please complete a Visitor’s Card before you leave Church and drop it in the offering tray, give it to one of our parishioners after Divine Liturgy, or mail it back to the church office.  We would love to get to know you!

BACK TO TOP

Bulletin Inserts

  Greek Independence Day Program

  Greek Independence Day Program

  Celebrate Greek Independence Day after Divine Liturgy in the Hellenic Center this Sunday, March 24, 2019. Special Guest Speaker: Manny Miliotis followed by poems, dances, and songs. Lunch will be provided as a fundraiser for the Hellenic School...$10 per person and children 12 and under are free.


  Bags of Love - OCF Sponsored

  Bags of Love - OCF Sponsored

  Between March 10 - April 17, OCF is sponsoring a Bags of Love donation drive. This is a mobile ministry to the needy and homeless. Each bag will be filled with non-perishable food and supplies desperately needed by the homeless and less fortunate. Parishioners are invited to donate needed items and help to assemble these bags of love.


  Sunday School News March 2019

  Sunday School News March 2019

  We will all miss Presbytera Barbara!!


  Rise to Hunger

  Rise to Hunger

  Dear Fellow Parishioners and Friends of St. Nicholas Greek Orthodox Church, It is with great pleasure, that we will be participating in another Rise Against Hunger meal packaging event at St. Nicholas. (This was previously known as Stop Hunger Now). We pray with your support that this event will be successful in the fight against hunger. More than 40 percent of Rise Against Hunger’s meals are distributed to school feeding programs around the world. Those meals encourage school attendance and help put these children and their families on a path out of poverty. Our goal is to raise $5,140.80 or approximately 15,120 meals. Each meal costs $0.34. This year, we need to raise these funds before we can schedule the event. As soon as we meet our goal, we can schedule our event, hopefully, this spring. We will track our progress and provide you with updates. We will post sign-up sheets for volunteers to help with the event as soon as we schedule the event. You can help make sure children get the nutritious meals they need to grow and succeed. Please visit http://events.stophungernow.org/StNicholasCares to contribute to our meal packaging event. No gift is too small--every donation makes a difference in the lives of children and families around the world. One hundred meals are $34. Two hundred meals are $68. A $100 donation will provide 294 meals. Checks can be made out to Rise Against Hunger or St. Nicholas Greek Orthodox Church with “Rise Against Hunger” in the memo line. Checks can be turned in to Irene Sotiriou or Jimmie Stasios. As of 3/19/19. we have collected 4, 896.00. Thank you from the bottom of our hearts IRENE SOTIRIOU AND JIMMIE STASIOS RAH COMMITTEE CO-CHAIRS


  LENTEN Church Clean-Up

  LENTEN Church Clean-Up

  Come serve with your community to Clean our beautiful St. Nicholas on March 30th between 10 AM - 2 PM. All ages are welcome! We will be having door prize raffles for all who attend! Lenten lunch will be provided! See Koula Fragos for more information.


  Easter Flower Offering 2019

  Easter Flower Offering 2019

  To donate Easter Lily please make checks payable to St. Nicholas Philoptochos. Deadline for submittal is Sunday, April 14, 2019.


  Pascha Agape Luncheon

  Pascha Agape Luncheon

  Easter - a celebration of Love!! Bring your family for an afternoon of fun and fellowship to the Agape Service and Luncheon in the Hellenic Center. Special Activities for Kids!! To reserve a table for your family contact: Kay Skandalakis at 910-762-1161 To accurately plan for the event, your reservation must be received NO LATER THAN Sunday, April 21, 2019.


  St. Nicholas Parishioners Directory

  St. Nicholas Parishioners Directory

  PHOTO DIRECTORY...Did you miss our photo blitz last year? If yes, please submit a family photo with names to office@stnicholaswilmington.org. We are ready to print our 2019 Photo Directory but are waiting for YOU! Are you all in? Say yes and submit today.


  Philoptochos General Meeting Sunday, April 7, 2019

  Philoptochos General Meeting Sunday, April 7, 2019

  All ladies of the Community are welcome!! They will discuss: Pascha Preparations/Palm Sunday Luncheon; Accepting 2019 Membership; Taverna Night 2 Save the date 10/10/19; Board Nominations/Elections; Please bring items needed by the Good Shepherd Center like: deodorant, rain ponchos, and sheet sets. Ladies of Philoptochos will continue to collect through April 21, 2019.


  Palm Sunday Luncheon April 21, 2019

  Palm Sunday Luncheon April 21, 2019

  Sponsored by the St. Nicholas Ladies of the Philoptochos Society on April 21, 2019, immediately following the Divine Liturgy. Tickets: Fish Plate $15 Senior Fish Plate $12 Spaghetti Plate $6


BACK TO TOP

Wisdom of the Fathers

Now Matthew indeed saith, that "they brought him," but the others, that they also broke up the roof, and let him down. And they put the sick man before Christ, saying nothing, but committing the whole to Him.
St. John Chrysostom
Homily 29 on Matthew 9, 1. B#54, pp. 195, 196, 4th Century

For though in the beginning He Himself went about, and did not require so much faith of them that came unto Him; yet in this case they both approached Him, and had faith required on their part. For, "Seeing," it is said, "their faith;" that is, the faith of them that had let the man down.
St. John Chrysostom
Homily 29 on Matthew 9, 1. B#54, pp. 195, 196, 4th Century

Take up your bed. Carry the very mat that once carried you. Change places, so that what was the proof of your sickness may now give testimony to your soundness. Your bed of pain becomes the sign of healing, its very weight the measure of the strength that has been restored to you.
St. Peter Chrysologus
Homily 50.6. Taken from: Ancient Christian Commentary on Scripture. Vol. 2: Mark. Downers Grove: Intervarsity Press, 2005, p. 27.

For He doth not on all occasions require faith on the part of the sick only: as for instance, when they are insane, or in any other way, through their disease, are out of their own control. Or rather, in this case the sick man too had part in the faith; for he would not have suffered himself to be let down, unless he had believed.
St. John Chrysostom
Homily 29 on Matthew 9, 1. B#54, pp. 195, 196, 4th Century

Forasmuch then as they had evinced so great faith, He also evinces His own power ... He healed first that which is invisible, the soul, by forgiving his sins; ... He, in fact, in His abundance of counsel, made use of their envy for the manifestation of the miracle.
St. John Chrysostom
Homily 29 on Matthew 9, 1. B#54, pp. 195, 196, 4th Century

BACK TO TOP

Metropolis of Atlanta News

Archbishop Demetrios' Encyclical for the beginning of Great Lent

03/11/2019

Beloved Brothers and Sisters in Christ, As we begin this blessed time of Holy and Great Lent, we are invited to enter into a period of intense prayer, fasting and service, so that we may draw closer to God, commune with Him, and experience His grace as we reflect on our lives, our relationship with Him, and our journey to salvation. In doing this we are challenged—challenged to face what separates us from God and His will; but we are also shown the way to overcome this separation both now and for eternity.

Patriarchal Homily at the Opening of Holy and Great Lent

03/08/2019

With the grace of God, the giver of all gifts, we have once again arrived at Holy and Great Lent, the arena of ascetical struggle, in order to purify ourselves with the Lord’s assistance through prayer, fasting and humility, as well as to prepare ourselves for a spiritual experience of the venerable Passion and the celebration of the splendid Resurrection of Christ the Savior.
BACK TO TOP

BACK TO TOP