Publish-header
St. Nicholas Church
Publish Date: 2019-06-23
Bulletin Contents
Allsaint
Organization Icon
St. Nicholas Church

General Information

 • Phone:
 • (910) 392-4444
 • Fax:
 • (910) 392-4905
 • Street Address:

 • 608 South College Road

 • Wilmington, NC 28403


Contact Information
Services Schedule

Orthros/Matins:  Sunday 8:00 AM

Divine Liturgy:  Sunday 9:30 AM

 


Past Bulletins


Gospel and Epistle Readings

Matins Gospel Reading

First Orthros Gospel
Κατὰ Ματθαῖον 28:16-20

Οἱ δὲ ἕνδεκα μαθηταὶ ἐπορεύθησαν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, εἰς τὸ ὄρος οὗ ἐτάξατο αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς. καὶ ἰδόντες αὐτὸν προσεκύνησαν αὐτῷ, οἱ δὲ ἐδίστασαν. καὶ προσελθὼν ὁ ᾿Ιησοῦς ἐλάλησεν αὐτοῖς λέγων· ἐδόθη μοι πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς. πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν· καὶ ἰδοὺ ἐγὼ μεθ᾿ ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος. ἀμήν.

First Orthros Gospel
The Reading is from Matthew 28:16-20

At that time, the eleven disciples went to Galilee, to the mountain to which Jesus had directed them. And when they saw him they worshipped him; but some doubted. And Jesus came and said to them, "All authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you; and lo, I am with you always, to the close of the age. Amen."


Epistle Reading

Προκείμενον. Fourth Mode. ΨΑΛΜΟΙ 67.35,26.
Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς Ἁγίοις αὐτοῦ.
Στίχ. Ἐν Ἐκκλησίαις εὐλογεῖτε τὸν Θεὸν.

τὸ Ἀνάγνωσμα Πρὸς Ἑβραίους 11:33-40, 12:1-2.

Ἀδελφοί, οἱ Ἅγιοι πάντες διὰ πίστεως κατηγωνίσαντο βασιλείας, εἰργάσαντο δικαιοσύνην, ἐπέτυχον ἐπαγγελιῶν, ἔφραξαν στόματα λεόντων, ἔσβεσαν δύναμιν πυρός, ἔφυγον στόματα μαχαίρας, ἐνεδυναμώθησαν ἀπὸ ἀσθενείας, ἐγενήθησαν ἰσχυροὶ ἐν πολέμῳ, παρεμβολὰς ἔκλιναν ἀλλοτρίων. Ἔλαβον γυναῖκες ἐξ ἀναστάσεως τοὺς νεκροὺς αὐτῶν· ἄλλοι δὲ ἐτυμπανίσθησαν, οὐ προσδεξάμενοι τὴν ἀπολύτρωσιν, ἵνα κρείττονος ἀναστάσεως τύχωσιν· ἕτεροι δὲ ἐμπαιγμῶν καὶ μαστίγων πεῖραν ἔλαβον, ἔτι δὲ δεσμῶν καὶ φυλακῆς· ἐλιθάσθησαν, ἐπρίσθησαν, ἐπειράσθησαν, ἐν φόνῳ μαχαίρας ἀπέθανον· περιῆλθον ἐν μηλωταῖς, ἐν αἰγείοις δέρμασιν, ὑστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι - ὧν οὐκ ἦν ἄξιος ὁ κόσμος - ἐν ἐρημίαις πλανώμενοι καὶ ὄρεσιν καὶ σπηλαίοις καὶ ταῖς ὀπαῖς τῆς γῆς. Καὶ οὗτοι πάντες, μαρτυρηθέντες διὰ τῆς πίστεως, οὐκ ἐκομίσαντο τὴν ἐπαγγελίαν, τοῦ θεοῦ περὶ ἡμῶν κρεῖττόν τι προβλεψαμένου, ἵνα μὴ χωρὶς ἡμῶν τελειωθῶσιν. Τοιγαροῦν καὶ ἡμεῖς, τοσοῦτον ἔχοντες περικείμενον ἡμῖν νέφος μαρτύρων, ὄγκον ἀποθέμενοι πάντα καὶ τὴν εὐπερίστατον ἁμαρτίαν, διʼ ὑπομονῆς τρέχωμεν τὸν προκείμενον ἡμῖν ἀγῶνα, ἀφορῶντες εἰς τὸν τῆς πίστεως ἀρχηγὸν καὶ τελειωτὴν Ἰησοῦν.

Prokeimenon. Fourth Mode. Psalm 67.35,26.
God is wonderful among his saints.
Verse: Bless God in the congregations.

The reading is from St. Paul's Letter to the Hebrews 11:33-40; 12:1-2.

Brethren, all the saints through faith conquered kingdoms, enforced justice, received promises, stopped the mouths of lions, quenched raging fire, escaped the edge of the sword, won strength out of weakness, became mighty in war, put foreign armies to flight. Women received their dead by resurrection. Some were tortured, refusing to accept release, that they might rise again to a better life. Others suffered mocking and scourging, and even chains and imprisonment. They were stoned, they were sawn in two, they were tempted, they were killed with the sword; they went about in skins of sheep and goats, destitute, afflicted, ill-treated - of whom the world was not worthy - wandering over deserts and mountains and in dens and caves of the earth. And all these, though well attested by their faith, did not receive what was promised, since God had foreseen something better for us, that apart from us they should not be made perfect. Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight, and sin which clings so closely, and let us run with perseverance the race that is set before us, looking to Jesus the pioneer and perfecter of our faith.


Gospel Reading

The Sunday of All Saints
Κατὰ Ματθαῖον 10:32-33, 37-38, 19:27-30

Εἶπεν ὁ Κὐριος τοῖς ἑαυτοῦ μαθηταῖς· Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς. ὅστις δ᾿ ἂν ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι αὐτὸν κἀγὼ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς. ῾Ο φιλῶν πατέρα ἢ μητέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστι μου ἄξιος· καὶ ὁ φιλῶν υἱὸν ἢ θυγατέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστι μου ἄξιος· καὶ ὃς οὐ λαμβάνει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθεῖ ὀπίσω μου, οὐκ ἔστι μου ἄξιος. Τότε ἀποκριθεὶς ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ· ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα καὶ ἠκολουθήσαμέν σοι· τί ἄρα ἔσται ἡμῖν; ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὑμεῖς οἱ ἀκολουθήσαντές μοι, ἐν τῇ παλιγγενεσίᾳ, ὅταν καθίσῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ, καθίσεσθε καὶ ὑμεῖς ἐπὶ δώδεκα θρόνους κρίνοντες τὰς δώδεκα φυλὰς τοῦ ᾿Ισραήλ. καὶ πᾶς ὃς ἀφῆκεν οἰκίας ἢ ἀδελφοὺς ἢ ἀδελφὰς ἢ πατέρα ἢ μητέρα ἢ γυναῖκα ἢ τέκνα ἢ ἀγροὺς ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός μου, ἑκατονταπλασίονα λήψεται καὶ ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσει. Πολλοὶ δὲ ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι καὶ ἔσχατοι πρῶτοι.

The Sunday of All Saints
The Reading is from Matthew 10:32-33; 37-38; 19:27-30

The Lord said to his disciples, "Every one who acknowledges me before men, I also will acknowledge before my Father who is in heaven; but whoever denies me before men, I also will deny him before my Father who is in heaven. He who loves father or mother more than me is not worthy of me; and he who loves son or daughter more than me is not worthy of me; and he who does not take his cross and follow me is not worthy of me." Then Peter said in reply, "Lo, we have left everything and followed you. What then shall we have?" Jesus said to them, "Truly, I say to you, in the new world, when the Son of man shall sit on his glorious throne, you who have followed me will also sit on twelve thrones, judging the twelve tribes of Israel. And every one who has left houses or brothers or sisters or father or mother or children or lands, for my name's sake, will receive a hundredfold, and inherit eternal life. But many that are first will be last, and the last first."


BACK TO TOP

Saints and Feasts

Allsaint
June 23

The Holy New Archpriest Martyrs Gerasimus of Crete, Neophytos of Knossos, Joachim of Cherronisos, Hierotheos of Lampi, Zachariah of Sitia, Joachim of Petra, Gerasimos of Rethymno, Kallinikos of Kydonia, Melchizedek of Kissamos, Kallinikos of Diopolos, and those Martyred with Them (1821-1822)


Allsaint
June 23

Agrippina the Martyr of Rome

This Martyr was from Rome and lived in virginity, having Christ alone as her Bridegroom. Of her own accord she courageously presented herself to the pagans as a Christian, and was tortured to death, according to some, in the reign of Valerian (253-260). Her holy relics were then taken to Sicily, where they immediately became a source of great miracles.


Allsaint
June 23

The Sunday of All Saints

Honouring the friends of God with much reverence, the Prophet-King David says, "But to me, exceedingly honourable are Thy friends, O Lord" (Ps. 138:16). And the divine Apostle, recounting the achievements of the Saints, and setting forth their memorial as an example that we might turn away from earthly things and from sin, and emulate their patience and courage in the struggles for virtue, says, "Wherefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every burden, and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us" (Heb. 12:1).

This commemoration began as the Sunday (Synaxis) of All Martyrs; to them were added all the ranks of Saints who bore witness (the meaning of "Martyr" in Greek) to Christ in manifold ways, even if occasion did not require the shedding of their blood.

Therefore, guided by the teaching of the Divine Scriptures and Apostolic Tradition, we the pious honour all the Saints, the friends of God, for they are keepers of God's commandments, shining examples of virtue, and benefactors of mankind. Of course, we honour the known Saints especially on their own day of the year, as is evident in the Menologion. But since many Saints are unknown, and their number has increased with time, and will continue to increase until the end of time, the Church has appointed that once a year a common commemoration be made of all the Saints. This is the feast that we celebrate today. It is the harvest of the coming of the Holy Spirit into the world; it is the "much fruit" brought forth by that "Grain of wheat that fell into the earth and died" (John 12:24); it is the glorification of the Saints as "the foundation of the Church, the perfection of the Gospel, they who fulfilled in deed the sayings of the Saviour" (Sunday of All Saints, Doxasticon of Vespers).

In this celebration, then, we reverently honour and call blessed all the Righteous, the Prophets, Apostles, Martyrs, Confessors, Shepherds, Teachers, and Holy Monastics, both men and women alike, known and unknown, who have been added to the choirs of the Saints and shall be added, from the time of Adam until the end of the world, who have been perfected in piety and have glorified God by their holy lives. All these, as well as the orders of the Angels, and especially our most holy Lady and Queen, the Ever-virgin Theotokos Mary, do we honour today, setting their life before us as an example of virtue, and entreating them to intercede in our behalf with God, Whose grace and boundless mercy be with us all. Amen.


24_stjohnb
June 24

Nativity of the Forerunner John the Baptist

He that was greater than all who are born of women, the Prophet who received God's testimony that he surpassed all the Prophets, was born of the aged and barren Elizabeth (Luke 1: 7) and filled all his kinsmen, and those that lived round about, with gladness and wonder. But even more wondrous was that which followed on the eighth day when he was circumcised, that is, the day on which a male child receives his name. Those present called him Zacharias, the name of his father. But the mother said, "Not so, but he shall be called John." Since the child's father was unable to speak, he was asked, by means of a sign, to indicate the child's name. He then asked for a tablet and wrote, "His name is John." And immediately Zacharias' mouth was opened, his tongue was loosed from its silence of nine months, and filled with the Holy Spirit, he blessed the God of Israel, Who had fulfilled the promises made to their fathers, and had visited them that were sitting in darkness and the shadow of death, and had sent to them the light of salvation. Zacharias prophesied concerning the child also, saying that he would be a Prophet of the Most High and Forerunner of Jesus Christ. And the child John, who was filled with grace, grew and waxed strong in the Spirit; and he was in the wilderness until the day of his showing to Israel (Luke 1:57-80). His name is a variation of the Hebrew "Johanan," which means "Yah is gracious."


24_stjohnb
June 24

Nativity of the Forerunner John the Baptist

He that was greater than all who are born of women, the Prophet who received God's testimony that he surpassed all the Prophets, was born of the aged and barren Elizabeth (Luke 1: 7) and filled all his kinsmen, and those that lived round about, with gladness and wonder. But even more wondrous was that which followed on the eighth day when he was circumcised, that is, the day on which a male child receives his name. Those present called him Zacharias, the name of his father. But the mother said, "Not so, but he shall be called John." Since the child's father was unable to speak, he was asked, by means of a sign, to indicate the child's name. He then asked for a tablet and wrote, "His name is John." And immediately Zacharias' mouth was opened, his tongue was loosed from its silence of nine months, and filled with the Holy Spirit, he blessed the God of Israel, Who had fulfilled the promises made to their fathers, and had visited them that were sitting in darkness and the shadow of death, and had sent to them the light of salvation. Zacharias prophesied concerning the child also, saying that he would be a Prophet of the Most High and Forerunner of Jesus Christ. And the child John, who was filled with grace, grew and waxed strong in the Spirit; and he was in the wilderness until the day of his showing to Israel (Luke 1:57-80). His name is a variation of the Hebrew "Johanan," which means "Yah is gracious."


Elizabeth
June 24

Elizabeth, Mother of the Forerunner


Febronia
June 25

The Righteous Martyr Febronia

This Martyr practiced the ascetic discipline in Nisibis of Mesopotamia; she was of such great beauty that the report of her came to the persecutor Selenus, and every attempt was made to make her deny Christ. After many horrible tortures, she was cruelly dismembered by the executioners, then beheaded, in the year 310 (or, according to some, in 302, during the reign of Diocletian).


Pachomiusdavidthess
June 26

David the Righteous of Thessalonika

Saint David, who was from Thessalonica, lived a most holy and ascetical life. For some years, he took up his dwelling in the branches of an almond tree, exposed to all the elements and extremes of the weather. He reposed in peace during the reign of Saint Justinian the Great, in the sixth century.


Tikhvin
June 26

Appearance of the Icon of Our Most Holy Lady the Theotokos of Tikhvin

According to one tradition, this icon was painted by Saint Luke the Evangelist. It was formerly situated in the famous Church of Blachernae in Constantinople. In 1383, it appeared upon the waters of Lake Ladoga, whence it travelled miraculously through the air to the city of Tikhvin; there, it remained by the River Tikhvinka, and a monastery was built to shelter the icon. In 1613-14 this monastery miraculously withstood the many attacks of the Swedish invaders. In the early twentieth century it was brought to America and was returned to Russia in 2004. The holy icon is renowned for a great many miracles wrought through it by the all-holy Mother of God, especially for the healing of children.


Allsaint
June 27

Samson the Hospitable

Saint Samson was from Rome and flourished during the reign of Saint Justinian the Great. Being a physician, he came to Constantinople, where he so distinguished himself for his virtue and his love for the sick and the poor that Patriarch Menas ordained him priest. The Emperor Justinian was healed by him, and out of gratitude built him a large hospital, which was afterwards known as "The Hospice of Samson." Saint Samson is one of the Holy Unmercenaries.


Unmercenaries
June 28

Finding of the Relics of Cyrus and John the Unmercenaries

These Saints lived during the years of Diocletian. Saint Cyrus was from Alexandria, and Saint John was from Edessa of Mesopotamia. Because of the persecution of that time, Cyrus fled to the Gulf of Arabia, where there was a small community of monks. John, who was a soldier, heard of Cyrus' fame and came to join him. Henceforth, they passed their life working every virtue, and healing every illness and disease freely by the grace of Christ; hence their title of "Unmercenaries." They heard that a certain woman, named Athanasia, had been apprehended together with her three daughters, Theodora, Theoctiste, and Eudoxia, and taken to the tribunal for their confession of the Faith. Fearing lest the tender young maidens be terrified by the torments and renounce Christ, they went to strengthen them in their contest in martyrdom; therefore they too were seized. After Cyrus and John and those sacred women had been greatly tormented, all were beheaded in the year 292. Their tomb became a renowned shrine in Egypt, and a place of universal pilgrimage. It was found in the area of the modern day resort near Alexandria named Abu Kyr.


Allsaint
June 28

Righteous Fathers Sergius and Herman, Founders of Valaam Monastery

By their life and teachings, our righteous Fathers Sergius and Herman did much to spread and confirm Orthodoxy among the Karelian Finns, who had suffered much oppression at the hands of Swedes of the Latin creed. They founded on Lake Ladoga the renowned Monastery of Valaam, which later became one of the chief centers of the monastic life. Both Saints reposed about 1353.


Allsaint
June 28

Synaxis of the Icon of our Most Holy Lady the Theotokos

The great defender of the Orthodox Faith against the Iconoclasts, our righteous Father John of Damascus (See Dec. 4), was slandered to the Caliph of Damascus by the Iconoclast Emperor Leo the Isaurian (reigned 717-741). Saint John was accused of sedition and his right hand was cut off. Having asked for the severed hand, Saint John passed the night in great pain, praying for the aid of the most holy Theotokos. Awaking from sleep, he found that his hand had been miraculously restored, with only a red scar about the wrist where it had been severed, as a testimony to the wonderous healing. In thanksgiving, he had a silver hand attached to the icon to commemorate this great miracle. On becoming a monk in the lavra of Saint Sabbas the Sanctified in the Holy Land, John brought the icon with him. There it remained until the thirteenth century, when it was given to Saint Sabbas of Serbia (see Jan. 14), who brought it to Serbia, where it remained for a time. Later, it was miraculously transported by an unguided donkey that carried it to the Serbian Monastery of Hilandar on the Holy Mountain, Athos, where it remains to this day.


BACK TO TOP

Hymns of the Day

Resurrectional Apolytikion in the Plagal Fourth Mode

You descended from on high, O compassionate One, and condescended to be buried for three days, so that from the passions You might set us free. Our life and resurrection, O Lord, glory be to You.
Ἐξ ὕψους κατῆλθες ὁ εὔσπλαγχνος, ταφὴν καταδέξω τριήμερον, ἵνα ἡμᾶς ἐλευθερώσῃς τῶν παθῶν. Ἡ ζωὴ καὶ ἡ Ἀνάστασις ἡμῶν, Κύριε δόξα σοι.

Apolytikion for All Saints in the Fourth Mode

Τῶν ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ Μαρτύρων σου, ὡς πορφύραν καὶ βύσσον τὰ αἵματα, ἡ Ἐκκλησία σου στολισαμένη, δι' αὐτῶν βοᾷ σοι· Χριστὲ ὁ Θεός, τῷ λαῷ σου τοὺς οἰκτιρμούς σου κατάπεμψον, εἰρήνην τῇ πολιτείᾳ σου δώρησαι, καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος.
Your Church is arrayed in the holy blood of Your Martyrs who witnessed throughout the world, as though in purple and fine linen. Through them she cries to You, Christ our God, "Send down to Your people Your tender love, grant peace from above to Your commonwealth, and to our souls Your great mercy."

Apolytikion for Saint Nicholas the Wonderworker in the First Mode

Κανόνα πίστεως καὶ εἰκόνα πραότητος, ἐγκρατείας Διδάσκαλον, ἀνέδειξέ σε τῇ ποίμνῃ σου, ἡ τῶν πραγμάτων ἀλήθεια· διὰ τοῦτο ἐκτήσω τῇ ταπεινώσει τὰ ὑψηλά, τῇ πτωχείᾳ τὰ πλούσια. Πάτερ Ἱεράρχα Νικόλαε, πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν

The truth of things hath revealed thee to thy flock as a rule of faith, an icon of meekness and a teacher of Temperance; for this cause thou hast achieved the Heights by humility, Riches by poverty. O Father and Hierarch, Nicholas, intercede with Christ God that our souls be saved.

Kanóna písteos ke ikóna praótitos, engratías didáskalon, anédixe se pímni sou, i ton pragmáton alíthia;dia toúto ektíso ti tapinόsi ta ipsilá, ti ptohía ta ploúsia. Páter Ierárcha Nikólae, présveve Hristó to Theó, sothíne tas psihás imón.

Seasonal Kontakion in the Plagal Fourth Mode

Ὡς ἀπαρχὰς τῆς φύσεως, τῷ φυτουργῷ τῆς κτίσεως, ἡ οἰκουμένη προσφέρει σοι Κύριε, τοὺς θεοφόρους Μάρτυρας, ταῖς αὐτῶν ἱκεσίαις, ἐν εἰρήνῃ βαθείᾳ, τὴν Ἐκκλησίαν σου, διὰ τῆς Θεοτόκου συντήρησον, πολυέλεε.
O Planter of creation, Lord, to You does the entire world bring as an offering the God-bearing martyr Saints, as being nature's first fruits. At their earnest entreaties, keep Your Church in a state of profoundest peace, through the Theotokos, O Lord abundantly merciful.
BACK TO TOP

This Week at St. Nicholas Greek Orthodox Church

 

Sunday, June 23

 Sunday of All Saints

 8:00 AM Orthros / 9:30 AM Divine Liturgy

Ahepa Memorial Sunday 

 

Monday, June 24

 Nativity of John the Baptist

 8:00 AM Orthros / Divine Liturgy

 6:00 PM Byzantine Ecclesiastical Chant Lesson

 

Wednesday, June 26

 Father Regis at Clergy/Laity Convention from today, June 26

through Saturday, June 29

 

Saturday, June 29

Apostles Peter and Paul

10:00 AM HOPE/JOY Pool Party

 

 Sunday, June 30

 Synaxis of the Holy Apostles

 8:00 AM Orthros / 9:30 AM Divine Liturgy

 Youth Mission Trip

 

 Parish Council Members on Pangari Duty SundayBarbara Harris and Carl Baynard

  Next week: Cameron Calhoun and Manny Miliotis

 

 Coffee/Fellowship Hour will be hosted by the AHEPA Cape Fear Chapter No. 408

BACK TO TOP

Parish News & Updates

AHEPA SUNDAY A Congratulatory Encyclical from the Archdiocese will be read and Memorial Service held for all deceased brothers of the Local Chapter of Ahepa.  Coffee hour will be sponsored by the local chapter.

*UPDATE FOR FATHER REGIS Father Regis will be attending the Clergy/Laity Assemble in Jacksonville, Florida, and will be out of the office from June 26 to June 29, 2019. Please contact Father Andrew of St. Basil’s for Pastoral Emergencies. 910-805-0981 or email: info@wilmingtonoca.org.

**BYZANTINE ECCLESIASTICAL CHANT LESSONS @ ST. NICHOLAS GOC** With the blessing of Father Regis, Saint Nicholas Parish will be offering a series of beginning lessons in Byzantine Ecclesiastical Chant on Monday evenings in June and July. We will have our first lesson on June 10, 2019, and meet each Monday through July 29, 2019. The lessons will be 90 minutes beginning promptly at 6:00 PM and ending at or before 7:30 PM. Anyone, high school age or older, is welcome to attend. The only prerequisites are an interest in our traditional Liturgical Music and a desire to experience and learn. Classes will be held in English. Please contact Dr. Rallis by phone or text 910-619-0014 or email: mgrallis@aol.com. Please contact and discuss with Father Regis if you wish to attend and are in the middle school age group.

**MARK YOUR CALENDARS** Father Nicholas Louh of Jacksonville, Florida, will be speaking to the ladies of our community on Friday evening, September 6, 2019, and speaking to the entire community on September 7, Saturday morning at 9:00 AM and Saturday afternoon at 12:30 PM. More information coming.

**SUNDAY SCHOOL TEACHERS NEEDED** Please contact Father Regis if you are willing and able to teach Sunday School this coming Church Year.  Dedicated teachers would be of great help!

** YOUTH MISSION TRIP** A HUGE thank you to everyone who has supported and made this opportunity possible for our St. Nicholas high school youth. Please pray for our safe travels and good work as we prepare to embark on our journey to Guyan Valley, WV, as part of the Appalachian Service Project. We are proud to represent St. Nicholas as we serve in His Name. Youth team:  Kassi Harris, Maria Katris, Kosmas Boutis and Jacob King, Co-leaders:  Doug Brown and Doris King.

HOPE/JOY POOL PARTY... JUNE 29, 2019, at the Poulos home at 360 Harlandale Dr. Wilmington, NC  28411 from 10:00 AM – 2:00 PM.  Sounds like a splash!

SAVE THE DATE... St Nicholas Panagia’s Panigiri, St. Nicholas Fellowship Hall, Friday, August 16, 2019, doors will open at 5:30 PM. Join us for Food, Fellowship, Music and Raffle Baskets. If you wish to donate a basket or make a monetary donation for a basket, please contact Kay Skandalakis at 910-762-1161. You may also contact the Church office. Hosted by Forever Young.

ADULT BOOK CLUB will not meet on Wednesday June 26 and July 3, and will resume on Wednesday, July 10, 2019 at 6:00 PM. They will begin with dinner; please bring a Lenten dish to share. Immediately following dinner, the reading and discussion will begin until 8:00 PM.

BACK TO TOP

Parish News and Updates (Continued)

Please pray for those who are ill, recovering, and/or homebound: 

Angelo Angeledes, Bobby Bobon (brother of Sue Lawler), George Brunetti, Stavros Chantiles, Anthony Constandy (father of Elisabeth Baynard), Sherry Demas, Nicholas & Margie Devoles, Constantine Dukas, Sue Fokakis (Autumn Care), Demitra George, Mary Gianoplus, Stephanie & Georgiana Jean Harrill (daughter & granddaughter of Pat and Marisa Gallaher), George Kanes (brother-in-law of Barbara Harris), Nick Karloutsos (Silver Stream), Emanuel & Lambra Koklanaris, Nikolaos Kotsinis, Olga Mancuso, Calvin McGowan, Mary Compos Marmaras (Cypress Pointe), Maria Padgett-Velaetis, John Petrolias, Anne Bakalis Pinkston, Dorothy Radomsky, Peter W. Saffo, Pat Skinner, Tom Souflas, Peggy Stephanou, Kiriaki Thomas (Trnity Grove), Debbie Triantafillopoulos, Helen Vurnakes, Vasilios Vogiatzis, MaryAnn Wall, and Samuel Wiersteiner.

Please contact the church office to add/remove someone from the list.

LIVE STREAMING OF SERVICES... Please be reminded of the live streaming of our services at St. Nicholas that can be seen on our website directly at www.stnicholaswilmington.org/LiveStreaming.html. In case you would like to set your mobile devices up with the pertinent app please contact Alexandros Theodoropoulos at communications@stnicholaswilmington.org

ONLINE GIVING...We have an online giving system in place on our website that can be used for conveniently making donations towards stewardship pledges. The pertinent donation buttons are located on the left pane of the homepage at www.stnicholaswilmington.org as well as on the Stewardship page of our website at www.stnicholaswilmington.org/Stewardship.html

BOOKSTORE...Please remember to visit our wonderful bookstore on your way to Coffee Hour on Sundays.

STAFFED NURSERY... During Divine Liturgy each Sunday throughout the year we have a staffed nursery with an attendant available for the use of our youngest members from birth to age 5. If your child needs a wiggle break or a place to listen to the Divine Liturgy in a different environment, please feel free to use this provided Service.

HEARING ASSISTANCE SERVICE... We can provide hearing assistance systems. If you would like to use the system while you are attending Liturgical Services in person, please see an attendant at the pangari stand.

ANTIDORON... We welcome you to worship with us, whether you are an Orthodox Christian or this is your first visit to an Orthodox Church, we are pleased to have you with us.  Although Holy Communion and other Sacraments are offered only to Baptized and Chrismated (confirmed) Orthodox Christians in good standing with the church, ALL are invited to receive the Antidoron (blessed bread) from the priest at the conclusion of the Divine Liturgy. The Antidoron is not sacramental, but it is reminiscent of the agape feast that followed worship in the ancient Christian Church.

BACK TO TOP

Bulletin Inserts

  2019 Stewardship - Giving and Pledgers

  2019 Stewardship - Giving and Pledgers

  Thank you to all of you have completed your pledge cards for the 2019 year. It is important that we receive these cards so we can strategically budget for our operating year. Your gift of treasure supports our many religious, faith formation, outreach, evangelization, and social ministries. Stewardship is the primary source of all of our parish programs, ministries and the upkeep of our facilities. I challenge you to consider committing a specific percentage of your annual income to our parish and making your contribution on a regular, consistent basis. Thank you, Your Stewardship Committee…Lee King Melissa Kirkby and Dino Psilos


  2019 Youth Mission Trip

  2019 Youth Mission Trip

  St. Nicholas has been blessed to work with the Orthodox Youth Mission Team (OYMT) to provide our youth an opportunity to put their faith to work. We will participate with the Appalachian Service Project (ASP) in a week-long mission trip this summer to Guyan Valley, WV in Wyoming County. The goal of ASP is to make homes “warmer, safer, drier” and, since 1969, 393,643 volunteers from across the nation have repaired 18,866 homes in this impoverished area. The vision behind a youth mission is to inspire high-school aged youth to develop a lifelong desire to serve God in their homes, parishes, communities and throughout the world. Please pray for our safe travels, good work, and for the families that we will serve. Contact Doris King 910-777-1535 with any questions.


  Hope/Joy Pool Party

  Hope/Joy Pool Party

  Pool Party Saturday, June 29 10 AM - 2 PM at the Poulos Home at 360 Harlandale Drive, Wilmington, NC. 28411.


  SAVE THE DATE - St. Nicholas Panagia's Panagiri

  SAVE THE DATE - St. Nicholas Panagia's Panagiri

  Hosted by Forever Young on Friday, August 16, 2019, at St. Nicholas Hellenic Center. The doors will open at 5:30 PM. Join us for Food, Fellowship, Music and Raffle Baskets. Everyone from Young to Forever Young is invited to attend!! Stay tuned for more to come!!


  Biography and Message of his Eminence Archbishop Elpidophoros in Greek

  Biography and Message of his Eminence Archbishop Elpidophoros in Greek

  Biography and Message of his Eminence Archbishop Elpidophoros in Greek.


  Biography and Message of his Eminence Archbishop Elpidophoros in English

  Biography and Message of his Eminence Archbishop Elpidophoros in English

  Biography and Message of his Eminence Archbishop Elpidophoros in English.


  Archbishop Elpidophoros of America Enthroned June 22, 2019 in New York

  Archbishop Elpidophoros of America Enthroned June 22, 2019 in New York

  Archbishop Elpidophoros of America Enthroned June 22, 2019 in New York.


  Why do Archbishops get Enthroned?

  Why do Archbishops get Enthroned?

  Why do Archbishops get Enthroned?


BACK TO TOP

Wisdom of the Fathers

Peter ... put to Him this question in behalf of all the world ... For He had required of the rich man these two things, to give that he had to the poor, and to follow Him. ... For the forsaking was done for the sake of following, and the following was rendered easier by the forsaking.
St. John Chrysostom
Homily 64 on Matthew 19, 4th Century

But He seems to me here to intimate also the persecutions. For since there were many instances both of fathers urging their sons to ungodliness, and wives their husbands; when they command these things, said He, let them be neither wives nor parents, even as Paul likewise said, "But if the unbelieving depart, let him depart."
St. John Chrysostom
Homily 64 on Matthew 19, 4th Century

Moses... was himself saved by means of wood and water before the Law was given, when he was exposed to the Nile's currents, hidden away in an Ark (Exod. 2:3-10). And by means of wood and water he saved the people of Israel, revealing the Cross by the wood, Holy Baptism by water (Exod. 14:15-31). Paul, who had looked upon the mysteries, says openly, 'They were all baptized unto Moses in the cloud' (I Cor. 10:2). He also bears witness that, even before the events concerning the sea and his staff, Moses willingly endured Christ's Cross, 'Esteeming', he says, 'the reproach of Christ greater riches than the treasures of Egypt' (Heb. 11:26). For the Cross is the reproach of Christ from the standpoint of foolish men. As Paul himself says of Christ, 'He endured the cross, despising the shame' (Heb. 12:2).
St. Gregory Palamas
Homilies Vol. 1, Homily Eleven para. 14; Saint Tikhon's Seminary Press pg. 123, 14th century

For in a contest there is much labor needed--and after the contest victory falls to some, to others disgrace. Is the palm ever given or the crown granted before the course is finished? ... Therefore no one can receive a reward, unless he has striven lawfully; nor is the victory a glorious one, unless the contest also has been toilsome.
St. Ambrose of Milan
Chapter 15, Three Books on the Duties of the Clergy, 4th century

BACK TO TOP

BACK TO TOP

Metropolis of Atlanta News

His Eminence Participates in Welcoming Archbishop Elpidophoros

06/20/2019

To view video footage of Archbishop Elpidophoros's arrival in New York, and for the full text of Archbishop Elpidophoros' remarks to the faithful, click here

His Eminence's Message Concerning the Election of Archbishop Elpidoforos

06/03/2019

Please click for His Eminence Metropolitan Alexios' message concerning the new Archbishop of America, to all of the Metropolis faithful.

Archbishop Elpidophoros Speaks about St. Iakovos Tsalikis

06/14/2019

Courtesy of the Greek Orthodox Archdiocese of America, click here to visit a page which hosts His Eminence Archbishop Elpidoforos's discussion of His Encounter with St. Iakovos Tsalikis, as well as His Eminence's address to the Sacred Monastery of St. David of Evia, on May 30, 2019.

His Eminence Archbishop Elpidophoros of America

05/24/2019

Click here to read His Eminence Archbishop Elpidophoros' biography, and to read the most recent messages from His Eminence.

Evyenios Voulgaris Scholarship Programme - Advanced Studies in Orthodox Spiritual Life and Theology

06/19/2019

The Saint Maxim the Greek Institute, with the support of the Holy and Great Monastery of Vatopaidi, is introducing the ‘Evyenios Voulgaris’ Scholarship Programme. Evyenios Voulgaris (1716-1806) served as principal of the Athoniada School, which had been established by the Holy Monastery of Vatopaidi. In his day, he was the greatest and most important Greek scholar, a theologian, philosopher, polymath, a man of encyclopaedic learning, poet, Father and Shepherd of the Church and an influential teacher for the whole of Orthodoxy.

New Dates for Fall Clergy Retreat

06/07/2019

All active and retired Metropolis of Atlanta Clergy (Priests & Deacons) are invited to join us for our next clergy retreat. Please plan to arrive by 4:00 p.m. on Tuesday, September 10, 2019. We will adjourn at noon, on Thursday, September 12. Please note - this is a change from the originally announced dates of October 8-10, 2019.
BACK TO TOP

Greek Orthodox Archdiocese News

His Eminence Archbishop Elpidophoros Enthronement Luncheon Remarks

06/22/2019

Your love and welcome are truly overwhelming, and I thank all of you from the bottom of my heart. So many expressions of appreciation, so many warm words of greeting. From the Enthronement Ceremony in the Cathedral to this festive and magnificent luncheon – a fellowship meal of faith and love. You will forgive me if I say that I am truly overcome by your kind and generous reception of my humble person. I truly thank you all for such a glorious day!

Enthronement Address of His Eminence Archbishop Elpidophoros

06/22/2019

Indeed, my heart, soul, and mind are ready and eager to embark on this great challenge and charge that our Thrice-Holy God has granted to me by His grace, with my election, at the recommendation of His All-Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew, by the most reverend members of the Holy and Sacred Synod, in order that I might serve you, the beloved faithful of America, as your spiritual father and pastor, the seventh Archbishop of the Holy Archdiocese of America.

Remarks of His Eminence Archbishop Elpidophoros at Reception and Dinner with Priests and Presvyteres of the Direct Archdiocesan District

06/21/2019

I stand here before you this evening, and I think about all that has transpired in just the past few weeks, and I have to say that I am so happy when I reflect upon my first interaction with the clergy of the Archdiocese, in the phone call of Thursday May 16th, just five days after my election as Archbishop of America.

The First Day of a Long and Fruitful Ministry

06/20/2019

“This is the first day of a long and fruitful ministry,” said His Eminence Archbishop Elpidophoros of America shortly after he arrived today at the headquarters of the Greek Orthodox Archdiocese. He was welcomed by the Hierarchs, the clergy and the lay staff, who joyfully anticipated the moment they would see and meet their new Archbishop and spiritual father.

Secretary of Health and Human Services Alex. M. Azar II to Attend Enthronement of Archbishop Elpidophoros

06/20/2019

NEW YORK – Secretary of Health and Human Services Alex M. Azar II will represent the President of the United States at the Enthronement Ceremony of His Eminence Archbishop Elpidophoros of America, Saturday, June 22, 2019 at 11:00 am, at the Holy Trinity Archdiocesan Cathedral.

Orthodox Faithful Welcome with Love and Enthusiasm Archbishop Elpidophoros of America

06/20/2019

Archbishop Elpidophoros received an enthusiastic welcome upon his arrival in the United states as hundreds of faithful from various New York area parishes gathered today June 19, 2019, in the arrival hall of Terminal One, at John F. Kennedy International Airport to welcome their new spiritual leader.

Arrival Remarks of His Eminence Archbishop Elpidophoros

06/19/2019

His Eminence Archbishop Elpidophoros Arrival Remarks on June 19, 2019 at John F. Kennedy Airport, New York.

Archbishop Elpidophoros arriving today, June 19 in New York

06/19/2019

NEW YORK – His Eminence Archbishop Elpidophoros of America is arriving today June 19, 2019 at 5:25 p.m. at New York’s JFK International Airport. He will be welcomed by Hierarchs of the Greek Orthodox Archdiocese of America, dignitaries, clergy and faithful of the New York Area parishes.

Archdiocese is Committed to Full Transparency

06/19/2019

As previously communicated to the Faithful by the Archdiocese, after becoming aware of financial irregularities in late 2017, the Archdiocese self-reported its discoveries to governmental authorities in the State of New York. In the Spring of 2018, the Archdiocese was contacted by the United States Attorney for the Southern District of New York and the Inspector-in-Charge of the New York Office of the U.S. Postal Inspection Service. Since that time, the Archdiocese has worked cooperatively with their offices.
BACK TO TOP

BACK TO TOP