Publish-header
St. Nicholas Church
Publish Date: 2020-03-15
Bulletin Contents
02_palamas2
Organization Icon
St. Nicholas Church

General Information

 • Phone:
 • (910) 392-4444
 • Fax:
 • (910) 392-4444
 • Street Address:

 • 608 South College Road

 • Wilmington, NC 28403


Contact Information
Services Schedule

Orthros/Matins:  Sunday 8:30 AM

Divine Liturgy:  Sunday 10:00 AM

 


Past Bulletins


Gospel and Epistle Readings

Matins Gospel Reading

Sixth Orthros Gospel
Κατὰ Λουκᾶν 24:36-53

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ὁ ᾿Ιησοῦς ἔστη ἐν μέσῳ αὐτῶν καὶ λέγει αὐτοῖς· εἰρήνη ὑμῖν. πτοηθέντες δὲ καὶ ἔμφοβοι γενόμενοι ἐδόκουν πνεῦμα θεωρεῖν. καὶ εἶπεν αὐτοῖς· τί τεταραγμένοι ἐστέ, καὶ διατί διαλογισμοὶ ἀναβαίνουσιν ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν; ἴδετε τὰς χεῖράς μου καὶ τοὺς πόδας μου, ὅτι αὐτὸς ἐγώ εἰμι· ψηλαφήσατέ με καὶ ἴδετε, ὅτι πνεῦμα σάρκα καὶ ὀστέα οὐκ ἔχει καθὼς ἐμὲ θεωρεῖτε ἔχοντα. καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐπέδειξεν αὐτοῖς τὰς χεῖρας καὶ τοὺς πόδας. ἔτι δὲ ἀπιστούντων αὐτῶν ἀπὸ τῆς χαρᾶς καὶ θαυμαζόντων εἶπεν αὐτοῖς· ἔχετέ τι βρώσιμον ἐνθάδε; οἱ δὲ ἐπέδωκαν αὐτῷ ἰχθύος ὀπτοῦ μέρος καὶ ἀπὸ μελισσίου κηρίου, καὶ λαβὼν ἐνώπιον αὐτῶν ἔφαγεν. εἶπε δὲ αὐτοῖς· οὗτοι οἱ λόγοι οὓς ἐλάλησα πρὸς ὑμᾶς ἔτι ὢν σὺν ὑμῖν, ὅτι δεῖ πληρωθῆναι πάντα τὰ γεγραμμένα ἐν τῷ νόμῳ Μωϋσέως καὶ προφήταις καὶ ψαλμοῖς περὶ ἐμοῦ. τότε διήνοιξεν αὐτῶν τὸν νοῦν τοῦ συνιέναι τὰς γραφάς, καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὅτι οὕτω γέγραπται καὶ οὕτως ἔδει παθεῖν τὸν Χριστὸν καὶ ἀναστῆναι ἐκ νεκρῶν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ, καὶ κηρυχθῆναι ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ μετάνοιαν καὶ ἄφεσιν ἁμαρτιῶν εἰς πάντα τὰ ἔθνη, ἀρξάμενον ἀπὸ ῾Ιερουσαλήμ. ὑμεῖς δέ ἐστε μάρτυρες τούτων. καὶ ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πατρός μου ἐφ᾿ ὑμᾶς· ὑμεῖς δὲ καθίσατε ἐν τῇ πόλει ῾Ιερουσαλὴμ ἕως οὗ ἐνδύσησθε δύναμιν ἐξ ὕψους.

᾿Εξήγαγε δὲ αὐτοὺς ἔξω ἕως εἰς Βηθανίαν, καὶ ἐπάρας τὰς χεῖρας αὐτοῦ εὐλόγησεν αὐτούς. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εὐλογεῖν αὐτὸν αὐτοὺς διέστη ἀπ᾿ αὐτῶν καὶ ἀνεφέρετο εἰς τὸν οὐρανόν. καὶ αὐτοὶ προσκυνήσαντες αὐτὸν ὑπέστρεψαν εἰς ῾Ιερουσαλὴμ μετὰ χαρᾶς μεγάλης, καὶ ἦσαν διὰ παντὸς ἐν τῷ ἱερῷ αἰνοῦντες καὶ εὐλογοῦντες τὸν Θεόν. ἀμήν.

Sixth Orthros Gospel
The Reading is from Luke 24:36-53

At that time, Jesus, having risen from the dead, stood in the midst of his disciples and said to them, "Peace to you." But they were startled and frightened, and supposed that they saw a spirit. And he said to them, "Why are you troubled, and why do questionings rise in your hearts? See my hands and feet, that it is I myself; handle me, and see; for a spirit has not flesh and bones as you see that I have." And when he said this, he showed them his hands and his feet. And while they still disbelieved for joy, and wondered, he said to them, "Have you anything here to eat?" They gave him a piece of broiled fish, and he took it and ate before them.

Then he said to them, "These are my words which I spoke to you, while I was still with you, that everything written about me in the law of Moses and the prophets and the psalms must be fulfilled. Then he opened their minds to understand the scriptures, and said to them, "Thus it is written, that the Christ should suffer and on the third day rise from the dead, and that repentance and forgiveness of sins should be preached in his name to all nations, beginning from Jerusalem. You are witnesses of these things. And behold, I send the promise of my Father upon you; but stay in the city, until you are clothed with power from on high."

Then he led them out as far as Bethany, and lifting up his hands, he blessed them. While he blessed them, he parted from them, and was carried up into heaven. And they worshiped him, and they returned to Jerusalem with great joy, and were continually in the temple blessing God.


Epistle Reading

Προκείμενον. Plagal Second Mode. ΨΑΛΜΟΙ 27.9,1.
Σῶσον, Κύριε τὸν λαὸν σου καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν σου.
Στίχ. Πρὸς σἐ, Κύριε, κεκράξομαι ὁ Θεός μου.

τὸ Ἀνάγνωσμα Πρὸς Ἑβραίους 1:10-14, 2:1-3.

Κατʼ ἀρχάς, Κύριε, τὴν γῆν ἐθεμελίωσας, καὶ ἔργα τῶν χειρῶν σού εἰσιν οἱ οὐρανοί· αὐτοὶ ἀπολοῦνται, σὺ δὲ διαμένεις· καὶ πάντες ὡς ἱμάτιον παλαιωθήσονται, καὶ ὡσεὶ περιβόλαιον ἑλίξεις αὐτοὺς, καὶ ἀλλαγήσονται· σὺ δὲ ὁ αὐτὸς εἶ, καὶ τὰ ἔτη σου οὐκ ἐκλείψουσιν. Πρὸς τίνα δὲ τῶν ἀγγέλων εἴρηκέν ποτε, Κάθου ἐκ δεξιῶν μου, ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου; Οὐχὶ πάντες εἰσὶν λειτουργικὰ πνεύματα, εἰς διακονίαν ἀποστελλόμενα διὰ τοὺς μέλλοντας κληρονομεῖν σωτηρίαν; Διὰ τοῦτο δεῖ περισσοτέρως ἡμᾶς προσέχειν τοῖς ἀκουσθεῖσιν, μήποτε παραρρυῶμεν. Εἰ γὰρ ὁ διʼ ἀγγέλων λαληθεὶς λόγος ἐγένετο βέβαιος, καὶ πᾶσα παράβασις καὶ παρακοὴ ἔλαβεν ἔνδικον μισθαποδοσίαν, πῶς ἡμεῖς ἐκφευξόμεθα τηλικαύτης ἀμελήσαντες σωτηρίας; Ἥτις, ἀρχὴν λαβοῦσα λαλεῖσθαι διὰ τοῦ κυρίου, ὑπὸ τῶν ἀκουσάντων εἰς ἡμᾶς ἐβεβαιώθη.

Prokeimenon. Plagal Second Mode. Psalm 27.9,1.
O Lord, save your people and bless your inheritance.
Verse: To you, O Lord, I have cried, O my God.

The reading is from St. Paul's Letter to the Hebrews 1:10-14; 2:1-3.

"IN THE BEGINNING, Thou, Lord, didst found the earth in the beginning, and the heavens are the work of thy hands; they will perish, but thou remainest; they will all grow old like a garment, like a mantle thou wilt roll them up, and they will be changed. But thou art the same, and thy years will never end." But to what angel has he ever said, "Sit at my right hand, till I make thy enemies a stool for thy feet?" Are they not all ministering spirits sent forth to serve, for the sake of those who are to obtain salvation?

Therefore we must pay closer attention to what we have heard, lest we drift away from it. For if the message declared by angels was valid and every transgression or disobedience received a just retribution, how shall we escape if we neglect such a great salvation? It was declared at first by the Lord, and it was attested to us by those who heard him.


Gospel Reading

Sunday of St. Gregory Palamas
Κατὰ Μᾶρκον 2:1-12

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, εἰσῆλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς εἰς Καπερναοὺμ δι᾿ ἡμερῶν καὶ ἠκούσθη ὅτι εἰς οἶκόν ἐστι. καὶ εὐθέως συνήχθησαν πολλοί, ὥστε μηκέτι χωρεῖν μηδὲ τὰ πρὸς τὴν θύραν· καὶ ἐλάλει αὐτοῖς τὸν λόγον. καὶ ἔρχονται πρὸς αὐτὸν παραλυτικὸν φέροντες, αἰρόμενον ὑπὸ τεσσάρων· καὶ μὴ δυνάμενοι προσεγγίσαι αὐτῷ διὰ τὸν ὄχλον, ἀπεστέγασαν τὴν στέγην ὅπου ἦν, καὶ ἐξορύξαντες χαλῶσι τὸν κράβαττον, ἐφ᾿ ᾧ ὁ παραλυτικὸς κατέκειτο. ἰδὼν δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς τὴν πίστιν αὐτῶν λέγει τῷ παραλυτικῷ· τέκνον, ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου. ἦσαν δέ τινες τῶν γραμματέων ἐκεῖ καθήμενοι καὶ διαλογιζόμενοι ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν· τί οὗτος οὕτω λαλεῖ βλασφημίας; τίς δύναται ἀφιέναι ἁμαρτίας εἰ μὴ εἷς ὁ Θεός; καὶ εὐθέως ἐπιγνοὺς ὁ ᾿Ιησοῦς τῷ πνεύματι αὐτοῦ ὅτι οὕτως αὐτοὶ διαλογίζονται ἐν ἑαυτοῖς, εἶπεν αὐτοῖς· τί ταῦτα διαλογίζεσθε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν; τί ἐστιν εὐκοπώτερον, εἰπεῖν τῷ παραλυτικῷ, ἀφέωνταί σου αἱ ἁμαρτίαι, ἢ εἰπεῖν, ἔγειρε καὶ ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ περιπάτει; ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀφιέναι ἐπὶ τῆς γῆς ἁμαρτίας - λέγει τῷ παραλυτικῷ· σοὶ λέγω, ἔγειρε καὶ ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου. καὶ ἠγέρθη εὐθέως, καὶ ἄρας τὸν κράβαττον ἐξῆλθεν ἐναντίον πάντων, ὥστε ἐξίστασθαι πάντας καὶ δοξάζειν τὸν Θεὸν λέγοντας ὅτι οὐδέποτε οὕτως εἴδομεν.

Sunday of St. Gregory Palamas
The Reading is from Mark 2:1-12

At that time, Jesus entered Capernaum and it was reported that he was at home. And many were gathered together, so that there was no longer room for them, not even about the door; and he was preaching the word to them. And they came, bringing to him a paralytic carried by four men. And when they could not get near him because of the crowd, they removed the roof above him; and when they had made an opening, they let down the pallet on which the paralytic lay. And when Jesus saw their faith, he said to the paralytic, "My son, your sins are forgiven." Now some of the scribes were sitting there, questioning in their hearts, "Why does this man speak thus? It is a blasphemy! Who can forgive sins but God alone?" And immediately Jesus, perceiving in his spirit that they thus questioned within themselves, said to them, "Why do you question thus in your hearts? Which is easier, to say to the paralytic, 'Your sins are forgiven,' or to say, 'Rise, take up your pallet and walk? But that you may know that the Son of man has authority on earth to forgive sins"-he said to the paralytic-"I say to you, rise, take up your pallet and go home." And he rose, and immediately took up the pallet and went out before them all; so that they were all amazed and glorified God, saying, "We never saw anything like this!"


BACK TO TOP

Saints and Feasts

02_palamas2
March 15

Sunday of St. Gregory Palamas

This divine Father, who was from Asia Minor, was from childhood reared in the royal court of Constantinople, where he was instructed in both religious and secular wisdom. Later, while still a youth, he left the imperial court and struggled in asceticism on Mount Athos, and in the Skete at Beroea. He spent some time in Thessalonica being treated for an illness that came from his harsh manner of life. He was present in Constantinople at the Council that was convened in 1341 against Barlaam of Calabria, and at the Council of 1347 against Acindynus, who was of like mind with Barlaam; Barlaam and Acindynus claimed that the grace of God is created. At both these Councils, the Saint contended courageously for the true dogmas of the Church of Christ, teaching in particular that divine grace is not created, but is the uncreated energies of God which are poured forth throughout creation: otherwise it would be impossible, if grace were created, for man to have genuine communion with the uncreated God. In 1347 he was appointed Metropolitan of Thessalonica. He tended his flock in an apostolic manner for some twelve years, and wrote many books and treatises on the most exalted doctrines of our Faith; and having lived for a total of sixty-three years, he reposed in the Lord in 1359.

His holy relics are kept in the Cathedral of Thessalonica. A full service was composed for his feast day by the Patriarch Philotheus in 1368, when it was established that his feast be celebrated on this day. Since works without right faith avail nothing, we set Orthodoxy of faith as the foundation of all that we accomplish during the Fast, by celebrating the Triumph of Orthodoxy the Sunday before, and the great defender of the teachings of the holy Fathers today.


Allsaint
March 15

Agapius the Martyr & His Companions

The holy Martyrs contested for piety's sake during the reign of Diocletian (284-305), when Urban was Governor of Caesarea of Palestine. When Urban had commanded that together with a heathen festival, certain condemned Christians be publicly cast to wild beasts, Timolaus, a native of Pontus, Dionysius of Tripolis in Phoenicia, Romulus of Diospolis, Plesius (or Paisius) and Alexander from Egypt, and another Alexander from Gaza, tied their own hands and presented themselves to Urban when the exhibition was about to begin, professing their faith in Christ; they were immediately cast into prison. A few days later Agapios and Dionysius also presented themselves. All were beheaded together at Caesarea. Their martyrdom is recorded by Eusebius (Eccl. Hist.,Book VIII, ch.3, called The Martyrs of Palestine).


Allsaint
March 15

Holy Apostle Aristobulos of the Seventy, Bishop of Britain

Saint Aristobulos, the brother of Saint Barnabas, was ordained to be bishop in Britain by the Apostle Paul, who mentions him in his epistle to the Romans (16:10). He suffered many afflictions at the hands of the pagans, but also brought many to Christ. Having established the Church there, he finally reposed in peace.


Christodulos
March 16

Christodulus the Wonderworker of Patmos

Saint Christodulus, who was from the region of Nicaea of Bithynia, was the son of Theodore and Anna, and was given the name John. He assumed the monastic habit in his youth and was renamed Christodulus ("slave of Christ" in Greek). At first, he lived the ascetical life in various places, then he received permission and monetary aid from the Emperor Alexis I Comnenus (reigned 1081-1118), and built on the island of Patmos a church and monastery named in honour of Saint John the Evangelist. These buildings stand to this day. However, when the Arabs attacked that place, he fled with his disciples and went to Euboia (Euripus), where also he completed the course of his life about the end of the eleventh century on the 16th of March. The disciples of this righteous man took his sacred incorrupt remains and transferred them to his own monastery, where they repose to this day for the sanctification of those who have recourse to them with faith.


Allsaint
March 16

Sabine the Martyr of Egypt

The holy Martyr Sabine was from Hermopolis in Egypt, and was known for his zeal and piety. During the persecution of Diocletian, he concealed himself with other Christians in a small dwelling outside the city. But when he was discovered, and professed his faith in Christ, he was taken before Arian the Governor, and after he had been tortured he was drowned in the river. Concerning Arian the Governor, See also December 14.


Allsaint
March 17

Patrick the Enlightener of Ireland

Saint Patrick, the Apostle of the Irish, was seized from his native Britain by Irish marauders when he was sixteen years old. Though the son of a deacon and a grandson of a priest, it was not until his captivity that he sought out the Lord with his whole heart. In his Confession, the testament he wrote towards the end of his life, he says, "After I came to Ireland - every day I had to tend sheep, and many times a day I prayed - the love of God and His fear came to me more and more, and my faith was strengthened. And my spirit was so moved that in a single day I would say as many as a hundred prayers, and almost as many at night, and this even when I was staying in the woods and on the mountain; and I would rise for prayer before daylight, through snow, through frost, through rain, and I felt no harm." After six years of slavery in Ireland, he was guided by God to make his escape, and afterwards struggled in the monastic life at Auxerre in Gaul, under the guidance of the holy Bishop Germanus. Many years later he was ordained bishop and sent to Ireland once again, about the year 432, to convert the Irish to Christ. His arduous labours bore so much fruit that within seven years, three bishops were sent from Gaul to help him shepherd his flock, "my brethren and sons whom I have baptized in the Lord - so many thousands of people," he says in his Confession. His apostolic work was not accomplished without much "weariness and painfulness," long journeys through difficult country, and many perils; he says his very life was in danger twelve times. When he came to Ireland as its enlightener, it was a pagan country; when he ended his earthly life some thirty years later, about 461, the Faith of Christ was established in every corner.


Alexismanofgod
March 17

Alexis the Man of God

Saint Alexis was born in old Rome of illustrious parents named Euphemianus and Aglais, and at their request was joined to a young woman in marriage. However, he did not remain with her even for one day, but fled to Edessa, where he lived for eighteen years. He returned to Rome in the guise of a beggar and sat at the gates of his father's house, unknown to all and mocked by his own servants. His identity was revealed only after his death by a paper that he had on his person, which he himself had written a little before his repose. The pious Emperor Honorius honoured him with a solemn burial. The title "Man of God" was given to him from heaven in a vision to the Bishop of Rome on the day of the Saint's repose.


Chrysanthos
March 19

The Holy Martyrs Chrysanthus and Daria

Saint Chrysanthus, who was from Alexandria, had been instructed in the Faith of Christ by a certain bishop. His father, who was a senator by rank and a pagan, had him shut up in prison for many days; then, seeing the unchanging disposition of his mind, he commanded that a certain young woman named Daria be brought from Athens. She was a very beautiful and learned maiden, and also an idolater, and Chrysanthus' father wedded him to her so that he might be drawn away from the Faith of Christ because of his love for her. Instead of this however, Chrysanthus drew Daria unto piety, and both of them boldly proclaimed Christ and received the crown of martyrdom in 283, during the reign of Numerian, when they were buried alive in a pit of mire.


Allsaint
March 20

Righteous Fathers slain at the Monastery of St. Savas

The Righteous Martyrs were put to death by the barbarians during the reign of Emperor Heraclius, when Saint Modestus was Patriarch of Jerusalem (632-634).


Allsaint
March 20

Photini the Samaritan Woman

Saint Photini lived in 1st century Palestine and was the woman that Christ met at the well in Samaria as recorded in the Gospel according to John (4:4-26). After her encounter with Christ, she and her whole family were baptized by the Apostles and became evangelists of the early Church. Photini and her children eventually were summoned before the emperor Nero and instructed to renounce their faith in Christ. They reused to do so, accepting rather to suffer various tortures. After many efforts to force her to surrender to idolatry, the emperor ordered that she be thrown down a well. Photini gave up her life in the year 66.


Allsaint
March 21

James the Confessor

This Saint took up the monastic life from his youth in the Monastery of Studium, where he became a disciple of Saint Theodore the Studite. Later he became bishop and suffered many afflictions and torments at the hands of the Iconoclasts. Saint Theodore composed a homily in honour of this Saint James (PG 99, 1353-1356).


BACK TO TOP

Hymns of the Day

Resurrectional Apolytikion in the Plagal Second Mode

When the angelic powers appeared at Your grave, the soldiers guarding it feared and became as dead. And standing by the sepulcher was Mary who was seeking Your immaculate body. You devastated Hades, not afflicted by it. You went to meet the virgin, and granted eternal life. You resurrected from the dead. O Lord, glory to You.
Ἀγγελικαὶ Δυνάμεις ἐπὶ τὸ μνῆμά σου, καὶ οἱ φυλάσσοντες ἀπενεκρώθησαν, καὶ ἵστατο Μαρία ἐν τῷ τάφῳ, ζητοῦσα τὸ ἄχραντόν σου σῶμα. Ἐσκύλευσας τὸν ᾍδην, μὴ πειρασθεὶς ὑπ' αὐτοῦ, ὑπήντησας τῇ Παρθένῳ, δωρούμενος τὴν ζωήν, ὁ ἀναστὰς ἐκ των νεκρῶν, Κύριε δόξα σοι.

Apolytikion for Sun. of St. Gregory Palamas in the Plagal Fourth Mode

Light of Orthdoxy, pillar and teacher of the Church, adornment of monastics, invincible champion of theologians, O Gregory thou wonderworker, boast of Thessalonica, herald of grace: ever pray that our souls be saved.
Ὀρθοδοξίας ὁ φωστὴρ, Ἐκκλησίας τὸ στήριγμα καὶ διδάσκαλε, τῶν μοναστῶν ἡ καλλονὴ, τῶν θεολόγων ὑπέρμαχος ἀπροσμάχητος· Γρηγόριε θαυματουργὲ Θεσσαλονίκης τὸ καύχημα κήρυξ τῆς χάριτος· ἱκέτευε διὰ παντός, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Seasonal Kontakion in the Plagal Fourth Mode

To you, Theotokos, invincible Defender, having been delivered from peril, I, your city, dedicate the victory festival as a thank offering. In your irresistible might, keep me safe from all trials, that I may call out to you: "Hail, unwedded bride!"
Τὴ ὑπερμάχω στρατηγῶ τὰ νικητήρια, ὡς λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν εὐχαριστήρια, ἀναγράφω σοὶ ἡ Πόλις σου Θεοτόκε, Ἀλλ' ὡς ἔχουσα τὸ κράτος ἀπροσμάχητον, ἐκ παντοίων μὲ κινδύνων ἐλευθέρωσον, ἵνα κράζω σοί, Χαῖρε νύμφη ἀνύμφευτε.
BACK TO TOP

This Week at St. Nicholas Greek Orthodox Church

 

 

Friday, March 13

4 PM Greek School

7 PM Salutations to the Theotokos

 

Saturday, March 14

10 AM Koliva Ministry Workshop

10:45 AM Baptism – Baigrie

1 PM Joy Lenten Retreat

 

Sunday, March 15

Sunday of St. Gregory Palamas

8:45 AM Orthros|10:00 AM Divine Liturgy

11 AM Sunday School

 No Nursery today 

12 PM Philoptochos General Meeting

 

 

Monday, March 16

 6 PM Vespers - St. Patrick/Alexios

 (@ St. Basil’s Orthodox Church)

 7 PM Choir Rehearsal

 

 

Tuesday, March 17

 9:15 AM Orthros

 10 AM Synaxis Orthodox Discussion

 

 

Wednesday, March 18

5:30 Pre-Sanctified Liturgy

6:30 PM Adult Lenten Book Study

GOYA Relationship Project

 

Friday, March 20

4 PM Greek School

7 PM Salutations to the Theotokos

 

Sunday, March 22

Sunday of the Holy Cross

8:45 AM Orthros|10:00 AM Divine Liturgy

11:30 AM Greek Independence Day

(In Church, No Luncheon)

 

 

 Parish Council Members on Pangari Duty this Sunday: Nick Saffo and Melissa Kirkby 

Next week:  Tony Saffo and Tina Bostic

 

There will be no Fellowship Hour on Sunday

 

BACK TO TOP

Parish News & Updates

  PARISH NEWS AND NOTES

 

 

**ON SUNDAY**PHILOPTOCHOS GENERAL MEETING…Join the Ladies of Philoptochos at 12 PM in the St. Nicholas back classroom for a General meeting to discuss planning during Lent and Pascha.

 

 

**NEW** FESTIVAL MEETING…Calling on all Festival Committee members to attend a very important Festival meeting on Monday, March 23 at 7 PM. 

 

 

PHILOPTOCHOS…will have Fresh Home Made Lenten Soup Sales To-Go to support our philanthropic missions - March 15 and March 29, immediately following the Divine Liturgy.  Select from a variety of soups made with extra love! All soup is packaged to be reheated for the week.

 

GREEK INDEPENDENCE DAY PROGRAM…will be celebrated on Sunday, March 22, 2020, at the conclusion of the Divine Liturgy.  This year’s speaker will be Daphne Snow. Please join us for this beautiful celebration.

 

 

WEDNESDAY PARISH LENTEN DISCUSSIONS…On Wednesdays, immediately following our evening Pre-Sanctified Liturgy, we will have a meal together and then divide into our groups. Our GOYA will go with Fr. Steven to take part in a video series called “The Relationship Project,” and the adults will study a book entitled “Meditations on Holy Week.”

 

 

HOLY WEEK READINGS...Please sign up to be a reader during Holy Week on our big poster board which is in the Fellowship Hall.  This is truly a blessing to participate in these readings as we approach the Holy Resurrection of our Lord and Savior Jesus Christ. 

 

 

GREEK FESTIVAL 5K RUN…Calling all runners and walkers: registration for the inaugural Greek Festival 5K run is now open!! Register at https://its-go-time.com/greek-festival-5k-run/to run with your friends and family and join us after for fun, food, and drink.  Please see Daphne Snow or Mary Ann Miliotis to volunteer. 

 

 

PHILOPTOCHOS PASCHA LILLIES…We are now receiving offerings of Pascha Lilies for our 2020 Paschal Celebrations!! Order forms can be found in the Hellenic Center and on our St. Nicholas website. Please help contribute to the majesty and beautiful adornment of our Saint Nicholas sanctuary for the Feasts of Feasts! For any further questions, contact the office or any of our Philoptochos officers.

 

 

UPDATE:  Due to the recent spread of the Coronavirus (COVID-19), the Greek Orthodox Archdiocese has issued the following precautions to promote the continued health of our faithful.

 – Rather than KISSING, please instead venerate icons and other objects by bowing

 – Please be mindful of how you greet one another and WASH YOUR HANDS frequently 

– COMMUNION WILL BE OFFERED during every Divine Liturgy as usual

– There will be no passing of trays, and no food or drinks offered at any Church event (including Coffee Hour)

– If you are FEELING SICK, please remain home and watch our services online 

Live Stream our Services & Watch Sermons Online at www.stnicholaswilmington.org

 

 

 

 

BACK TO TOP

Parish News and Updates (Continued)

Please pray for those who are ill, recovering, and/or homebound: 

 

Konstantina Alimaras (sister to Stacey Papalitskas), Angelo Angeledes, Bobby Bobon (brother of Sue Lawler), Anthony Constandy (father of Elisabeth Baynard), Sherry Demas, Nicholas & Margie Devoles, Constantine Dukas, Sue Fokakis (Autumn Care), Demitra George, Mary Gianoplus, Nikolaos Kotsinis, Olga Mancuso, Calvin McGowan, Mary Compos Marmaras (Cypress Pointe), Maria Padgett-Velaetis, Anne Bakalis Pinkston, Dorothy Radomsky, Pat Skinner, Tom Souflas, Peggy Stephanou, Vasilios Vogiatzis, Mary Ann Wall

 

Please contact the church office to add/remove someone from the list. The names will stay on our prayer list for 40 days unless we’re called to remove.

 

LIVE STREAMING OF SERVICES... Please be reminded of the live streaming of our services at St. Nicholas that can be seen on our website directly at www.stnicholaswilmington.org/LiveStreaming.html. In case you would like to set your mobile devices up with the pertinent app please contact Alexandros Theodoropoulos at communications@stnicholaswilmington.org

 

ONLINE GIVING...We have an online giving system in place on our website that can be used for conveniently making donations towards stewardship pledges. The pertinent donation buttons are located on the left pane of the homepage at www.stnicholaswilmington.org as well as on the Stewardship page of our website at www.stnicholaswilmington.org/Stewardship.html

 

BOOKSTORE...Please remember to visit our wonderful bookstore on your way to Coffee Hour on Sundays. 

 

STAFFED NURSERY...During Divine Liturgy each Sunday throughout the year we have a staffed nursery with an attendant available for the use of our youngest members from birth to age 5. We believe that Christians of ALL ages are welcome to worship in the sanctuary, including young children. But, if your child needs a wiggle break, please feel free to use this provided Service.

 

HEARING ASSISTANCE SERVICE... We can provide hearing assistance systems. If you would like to use the system while you are attending Liturgical Services in person, please see an attendant at the pangari stand.

 

ANTIDORON... We welcome you to worship with us today whether you are already an Orthodox Christian, or this is your first visit to an Orthodox Church we are pleased to have you with us.  Please be aware that Holy Communion is reserved for those already Baptized and Chrismated in the Orthodox Church. However, ALL are invited to receive the Antidoron (Holy Bread) from the priest at the conclusion of the Divine Liturgy and join us for coffee hour in the fellowship hall next door.  Communion and other Sacraments are offered to those already in the Orthodox Church.

BACK TO TOP

Bulletin Inserts

  **ON SUNDAY**Philoptochos General Meeting

  **ON SUNDAY**Philoptochos General Meeting

  Please join the Ladies of Philoptochos for a General Meeting on Sunday, March 15, 2020, after Divine Liturgy at 12 PM (in the St. Nicholas back classroom) This will be a meeting to discuss Lent and Pascha Planning. Please bring an item to help youth & teachers at Snipes Elementary school: Individually wrapped snacks/crackers Disinfecting wipes/baby wipes Expo dry erase markers Playdough Gift cards to Dollar Tree store


  Easter Lilies Offering 2020

  Easter Lilies Offering 2020

  We are now receiving offerings of Pascha Lilies for our 2020 Paschal Celebrations! Please use this opportunity to help contribute to the majesty and beautiful adornment of our Saint Nicholas sanctuary for the Feasts of Feasts! For any further questions contact the office or any of our Philoptochos officers. You may find Easter Lily offering forms in the Hellenic Center.


  Philoptochos Soup Sale

  Philoptochos Soup Sale

  Let Philoptochos do the cooking for you!! The Ladies of Philoptochos will have Fresh Home Made Lenten Soup Sales To-Go to support our philanthropic missions - March 8, March 15 and March 29, immediately following the Divine Liturgy. Select from a variety of soups made with extra love! All soup is packaged to be reheated for the week.


  Greek Independence Day Program

  Greek Independence Day Program

  GREEK INDEPENDENCE DAY PROGRAM…will be celebrated on Sunday, March 22, 2020, at the conclusion of the Divine Liturgy. This year’s speaker will be Daphne Snow. Please join us for this beautiful celebration.


  75th Anniversary Gala - St. Nicholas Greek Orthodox Church - SAVE THE DATE!

  75th Anniversary Gala - St. Nicholas Greek Orthodox Church - SAVE THE DATE!

  We are very excited to announce our 75th Gala for the 75th Anniversary of our beloved St. Nicholas GOC. The GALA will be at The Hotel Ballast at 301 North Water Street in Wilmington, NC o October 24, 2020, starting at 7 PM for Cocktails and Reception and 8 PM for Dinner and Dancing. For any inquiries, please call Maria Stasios at 910-233-4011 or Koula Katsikis at 910-297-3141. "75 Years Established & Commited in Christ" - Proverbs 16:3


  28TH Annual St. Nicholas Greek Festival

  28TH Annual St. Nicholas Greek Festival

  This year’s festival is going to be held on May 15th - 17th here at the church. The festival committee’s preparation is well underway with the aim of improving on a successful festival last year. The festival will have a new look this year with the roll-out of our new festival logo designed by Father Steven and adopted by the committee. We will be using the logo throughout our media campaign running up to the festival to bring awareness to the community at large. In addition to the new logo, the festival also has launched a new twitter domain which can be used as a source for information before, during and after the festival. You can access by searching Wilmington Greek Festival on Twitter or by going to @greek_nc. We are excited to announce the addition of the first annual festival run/walk “Run for the Gyro” which will be held on Saturday, May 16th on the campus of UNCW across from the church. The festival is partnering with Go-Time of Wilmington to hold the event. Interested participants will be able to register on the Go-Time website and will receive a race T-shirt and be eligible for prizes including private classes at Orange Theory. Orange Theory, a race sponsor, will also host the race registration and pick-up which will be from 4 pm – 6 pm on Friday, May 16th at their Orange Theory south location at The Pointe. For more information or if you would like to volunteer, please reach out to Daphne Snow, Mary Beth Miliotis or Manny Miliotis. Two local charities will benefit from the festival this year. Good Shepherd Center will be a benefiting charity. The mission of Good Shepherd is to feed the hungry, shelter the homeless and foster transition to housing. Established in 1983, Good Shephard is the largest provider of homeless services in the Cape Fear region and includes a soup kitchen, food salvage and distribution, transitional and permanent supportive housing for veterans and men with disabilities, a day shelter for the homeless, a 118-bed night shelter and a recently opened an affordable housing unit with 40 apartments for chronically homeless adults with disabilities. First Fruit Ministries will also be a benefiting charity at this year’s festival. First Fruit Ministries, founded in 1998, shares the the unconditional love of God through food, shelter, and friendship to those experiencing homelessness and poverty in Southeastern NC. First Fruit focuses on supportive housing for women and families and street outreaches including feeding programs, food pantry service, outreach to home-bound widows, and a day shelter which provides medical care, emergency services and housing referrals. For more information on this year’s festival, contact Nick Saffo or Lee King.


BACK TO TOP

Wisdom of the Fathers

Now Matthew indeed saith, that "they brought him," but the others, that they also broke up the roof, and let him down. And they put the sick man before Christ, saying nothing, but committing the whole to Him.
St. John Chrysostom
Homily 29 on Matthew 9, 1. B#54, pp. 195, 196, 4th Century

For though in the beginning He Himself went about, and did not require so much faith of them that came unto Him; yet in this case they both approached Him, and had faith required on their part. For, "Seeing," it is said, "their faith;" that is, the faith of them that had let the man down.
St. John Chrysostom
Homily 29 on Matthew 9, 1. B#54, pp. 195, 196, 4th Century

Take up your bed. Carry the very mat that once carried you. Change places, so that what was the proof of your sickness may now give testimony to your soundness. Your bed of pain becomes the sign of healing, its very weight the measure of the strength that has been restored to you.
St. Peter Chrysologus
Homily 50.6. Taken from: Ancient Christian Commentary on Scripture. Vol. 2: Mark. Downers Grove: Intervarsity Press, 2005, p. 27.

Forasmuch then as they had evinced so great faith, He also evinces His own power ... He healed first that which is invisible, the soul, by forgiving his sins; ... He, in fact, in His abundance of counsel, made use of their envy for the manifestation of the miracle.
St. John Chrysostom
Homily 29 on Matthew 9, 1. B#54, pp. 195, 196, 4th Century

For He doth not on all occasions require faith on the part of the sick only: as for instance, when they are insane, or in any other way, through their disease, are out of their own control. Or rather, in this case the sick man too had part in the faith; for he would not have suffered himself to be let down, unless he had believed.
St. John Chrysostom
Homily 29 on Matthew 9, 1. B#54, pp. 195, 196, 4th Century

BACK TO TOP

Metropolis of Atlanta News

Article on the return of the Parthenon Marbles

03/04/2020

The Archdiocese has distributed a wonderful op-ed on the history of the Parthenon Marbles. Click to read The "essence of Greekness" Far From Greece by Jeff Jacoby.
BACK TO TOP

Greek Orthodox Archdiocese News

Greek Orthodox Archdiocese to Host First-Ever Spanish Outreach Conference in the United States

03/10/2020

The Greek Orthodox Archdiocese of America will host its first-ever conference for the organization of outreach ministry to Spanish-speaking persons with a conference at Saint Photios National Shrine in St. Augustine, Florida, this April 28-30.

Sunday of Orthodoxy Celebrating Orthodox Unity and Diversity

03/10/2020

On March 8, 2020, eleven Orthodox hierarchs from various canonical jurisdictions concelebrated the Divine Liturgy on the first Sunday of Lent, also known as the “Sunday of Orthodoxy,” at the Archdiocesan Cathedral of the Holy Trinity, in New York City.

Archbishop Elpidophoros Announces the Creation of a New Vicariate in the Greek Orthodox Archdiocese

03/09/2020

On Monday, March 9, 2020, following approval of the Mother Church of Constantinople last November after the request of the Holy Eparchial Synod, His Eminence Archbishop Elpidophoros, Primate of the Greek Orthodox Archdiocese of America and Exarch of the Ecumenical Patriarchate, announced the creation of the Vicariate for the Orthodox Christian Communities of Slavic Tradition

Archbishop Elpidophoros of America and the Holy Eparchial Synod issue Guidelines on Covid-19 (Coronavirus)

03/06/2020

His Eminence Archbishop Elpidophoros of America and the Most Reverend Members of the Holy Eparchial Synod of the Greek Orthodox Archdiocese of America, have issued guidelines to the Clergy and Laity of the Archdiocese to face the outbreak of the Coronavirus, Covid-19, that has spread throughout the world.

Encyclical of His Eminence Archbishop Elpidophoros of America and the Eparchial Synod on the Covid-19 Pandemic (Coronavirus)

03/06/2020

The appearance of the Covid-19 Pandemic (Coronavirus) throughout the world and in the United States has created fear, anxiety, and genuine concern. All of these need to be taken seriously and no one’s fears should be dismissed out of hand. Already, religious bodies are responding in similar ways, but ways that are not necessarily consistent. In order to assist the Faithful in their own response, this statement is meant to guide and inform us all.

IONIAN VILLAGE 2020 Summer Session Registration opens

03/05/2020

NEW YORK – The summer of 2020 marks the 50th Anniversary of the extraordinary travel abroad Summer Program of the Greek Orthodox Archdiocese of America, Ionian Village. IV 2020, has opened registration for summer 2020. All are encouraged to visit www.ionianvillage.org for more information and to register.
BACK TO TOP

Assembly of Bishops News

Assembly of Bishops Executive Committee Appoints New Committee Chairs and Director of Operations

03/05/2020

During their February 27th meeting, the Executive Committee of the Assembly of Canonical Orthodox Bishops USA (ACOB) appointed Metropolitan Tikhon as Chair of the Committee for Monastic Communities and Archbishop Benjamin as Chair of the Committee for Liturgy. Additionally, the Executive Committee appointed Nicholas Anton as ACOB’s first Director of Operations (DO).
BACK TO TOP