Publish-header
St. Nicholas Church
Publish Date: 2018-12-02
Bulletin Contents
Allsaint
Organization Icon
St. Nicholas Church

General Information

 • Phone:
 • (910) 392-4444
 • Fax:
 • (910) 392-4905
 • Street Address:

 • 608 South College Road

 • Wilmington, NC 28403


Contact Information
Services Schedule

Orthros/Matins:  Sunday 8:00AM

Divine Liturgy:  Sunday 9:30AM

 


Past Bulletins


Gospel and Epistle Readings

Matins Gospel Reading

Fifth Orthros Gospel
Κατὰ Λουκᾶν 24:13-35

Καὶ ἰδοὺ δύο ἐξ αὐτῶν ἦσαν πορευόμενοι ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ εἰς κώμην ἀπέχουσαν σταδίους ἑξήκοντα ἀπὸ ῾Ιερουσαλήμ, ᾗ ὄνομα ᾿Εμμαούς. καὶ αὐτοὶ ὡμίλουν πρὸς ἀλλήλους περὶ πάντων τῶν συμβεβηκότων τούτων. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ὁμιλεῖν αὐτοὺς καὶ συζητεῖν καὶ αὐτὸς ὁ ᾿Ιησοῦς ἐγγίσας συνεπορεύετο αὐτοῖς· οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν ἐκρατοῦντο τοῦ μὴ ἐπιγνῶναι αὐτόν.εἶπε δὲ πρὸς αὐτούς· τίνες οἱ λόγοι οὗτοι οὓς ἀντιβάλλετε πρὸς ἀλλήλους περιπατοῦντες καί ἐστε σκυθρωποί; ἀποκριθεὶς δὲ ὁ εἷς, ᾧ ὄνομα Κλεόπας, εἶπε πρὸς αὐτόν· σὺ μόνος παροικεῖς ἐν ῾Ιερουσαλὴμ καὶ οὐκ ἔγνως τὰ γενόμενα ἐν αὐτῇ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις; καὶ εἶπεν αὐτοῖς· ποῖα; οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ· τὰ περὶ ᾿Ιησοῦ τοῦ Ναζωραίου, ὃς ἐγένετο ἀνὴρ προφήτης δυνατὸς ἐν ἔργῳ καὶ λόγῳ ἐναντίον τοῦ Θεοῦ καὶ παντὸς τοῦ λαοῦ, ὅπως τε παρέδωκαν αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ ἄρχοντες ἡμῶν εἰς κρῖμα θανάτου καὶ ἐσταύρωσαν αὐτόν. ἡμεῖς δὲ ἠλπίζομεν ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ μέλλων λυτροῦσθαι τὸν ᾿Ισραήλ· ἀλλά γε σὺν πᾶσι τούτοις τρίτην ταύτην ἡμέραν ἄγει σήμερον ἀφ᾿ οὗ ταῦτα ἐγένετο. ἀλλὰ καὶ γυναῖκές τινες ἐξ ἡμῶν ἐξέστησαν ἡμᾶς γενόμεναι ὄρθριαι ἐπὶ τὸ μνημεῖον, καὶ μὴ εὑροῦσαι τὸ σῶμα αὐτοῦ ἦλθον λέγουσαι καὶ ὀπτασίαν ἀγγέλων ἑωρακέναι, οἳ λέγουσιν αὐτὸν ζῆν. καὶ ἀπῆλθόν τινες τῶν σὺν ἡμῖν ἐπὶ τὸ μνημεῖον, καὶ εὗρον οὕτω καθὼς καὶ αἱ γυναῖκες εἶπον, αὐτὸν δὲ οὐκ εἶδον. καὶ αὐτὸς εἶπε πρὸς αὐτούς· ὦ ἀνόητοι καὶ βραδεῖς τῇ καρδίᾳ τοῦ πιστεύειν ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἐλάλησαν οἱ προφῆται! οὐχὶ ταῦτα ἔδει παθεῖν τὸν Χριστὸν καὶ εἰσελθεῖν εἰς τὴν δόξαν αὐτοῦ; καὶ ἀρξάμενος ἀπὸ Μωϋσέως καὶ ἀπὸ πάντων τῶν προφητῶν διηρμήνευεν αὐτοῖς ἐν πάσαις ταῖς γραφαῖς τὰ περὶ ἑαυτοῦ. Καὶ ἤγγισαν εἰς τὴν κώμην οὗ ἐπορεύοντο, καὶ αὐτὸς προσεποιεῖτο πορρωτέρω πορεύεσθαι· καὶ παρεβιάσαντο αὐτὸν λέγοντες· μεῖνον μεθ᾿ ἡμῶν, ὅτι πρὸς ἑσπέραν ἐστὶ καὶ κέκλικεν ἡ ἡμέρα. καὶ εἰσῆλθε τοῦ μεῖναι σὺν αὐτοῖς. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ κατακλιθῆναι αὐτὸν μετ᾿ αὐτῶν λαβὼν τὸν ἄρτον εὐλόγησε, καὶ κλάσας ἐπεδίδου αὐτοῖς. αὐτῶν δὲ διηνοίχθησαν οἱ ὀφθαλμοί, καὶ ἐπέγνωσαν αὐτόν· καὶ αὐτὸς ἄφαντος ἐγένετο ἀπ᾿ αὐτῶν. καὶ εἶπον πρὸς ἀλλήλους· οὐχὶ ἡ καρδία ἡμῶν καιομένη ἦν ἐν ἡμῖν, ὡς ἐλάλει ἡμῖν ἐν τῇ ὁδῷ καὶ ὡς διήνοιγεν ἡμῖν τὰς γραφάς; Καὶ ἀναστάντες αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ὑπέστρεψαν εἰς ῾Ιερουσαλήμ, καὶ εὗρον συνηθροισμένους τοὺς ἕνδεκα καὶ τοὺς σὺν αὐτοῖς, λέγοντας ὅτι ἠγέρθη ὁ Κύριος ὄντως καὶ ὤφθη Σίμωνι. καὶ αὐτοὶ ἐξηγοῦντο τὰ ἐν τῇ ὁδῷ καὶ ὡς ἐγνώσθη αὐτοῖς ἐν τῇ κλάσει τοῦ ἄρτου.

Fifth Orthros Gospel
The Reading is from Luke 24:13-35

At that time, two of them were going to a village named Emmaus, about seven miles from Jerusalem, and talking with each other about all these things that had happened. While they were talking and discussing together, Jesus himself drew near and went with them. But their eyes were kept from recognizing him. And he said to them, "What is this conversation which you are holding with each other as you walk?" And they stood still looking sad. Then one of them, named Cleopas, answered him, "Are you the only visitor to Jerusalem who does not know the things that have happened there in these days?" And he said to them, "What things?" And they said to him, "Concerning Jesus of Nazareth, who was a prophet mighty in deed and word before God and all the people, and how our chief priests and rulers delivered him up to be condemned to death, and crucified him. But we had hoped that he was the one to redeem Israel. Yes, and besides all this, it is now the third day since this happened. Moreover, some women of our company amazed us. They were at the tomb early in the morning and did not find his body; and they came back saying that they had even seen a vision of angels, who said that he was alive. Some of those who were with us went to the tomb, and found it just as the women had said; but him they did not see." And he said to them, "O foolish men, and slow of heart to believe all that the prophets have spoken! Was it not necessary that the Christ should suffer these things and enter into his glory?" And beginning with Moses and all the prophets, he interpreted to them in all the scriptures the things concerning himself.

So they drew near to the village to which they were going. He appeared to be going further, but they constrained him, saying, "Stay with us, for it is toward evening and the day is now far spent." So he went in to stay with them. When he was at table with them, he took the bread and blessed, and broke it, and gave it to them. And their eyes were opened and they recognized him; and he vanished out of their sight. They said to each other, "Did not our hearts burn within us while he talked to us on the road, while he opened to us the scriptures?" And they rose that same hour and returned to Jerusalem; and they found the eleven gathered together and those who were with them, who said, "The Lord has risen indeed, and has appeared to Simon!" Then they told what had happened on the road, and how he was known to them in the breaking of the bread.


Epistle Reading

Προκείμενον. Second Mode. ΨΑΛΜΟΙ 117.14,18.
Ἰσχύς μου καὶ ὕμνησίς μου ὁ Κύριος.
Στίχ. Παιδεύων ἐπαίδευσέ με ὁ Κύριος.

τὸ Ἀνάγνωσμα Πρὸς Ἐφεσίους 6:10-17.

Ἀδελφοί, ἐνδυναμοῦσθε ἐν κυρίῳ, καὶ ἐν τῷ κράτει τῆς ἰσχύος αὐτοῦ. Ἐνδύσασθε τὴν πανοπλίαν τοῦ θεοῦ, πρὸς τὸ δύνασθαι ὑμᾶς στῆναι πρὸς τὰς μεθοδείας τοῦ διαβόλου. Ὅτι οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἡ πάλη πρὸς αἷμα καὶ σάρκα, ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχάς, πρὸς τὰς ἐξουσίας, πρὸς τοὺς κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου, πρὸς τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις. Διὰ τοῦτο ἀναλάβετε τὴν πανοπλίαν τοῦ θεοῦ, ἵνα δυνηθῆτε ἀντιστῆναι ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ πονηρᾷ, καὶ ἅπαντα κατεργασάμενοι στῆναι. Στῆτε οὖν περιζωσάμενοι τὴν ὀσφὺν ὑμῶν ἐν ἀληθείᾳ, καὶ ἐνδυσάμενοι τὸν θώρακα τῆς δικαιοσύνης, καὶ ὑποδησάμενοι τοὺς πόδας ἐν ἑτοιμασίᾳ τοῦ εὐαγγελίου τῆς εἰρήνης· ἐπὶ πᾶσιν ἀναλαβόντες τὸν θυρεὸν τῆς πίστεως, ἐν ᾧ δυνήσεσθε πάντα τὰ βέλη τοῦ πονηροῦ τὰ πεπυρωμένα σβέσαι. Καὶ τὴν περικεφαλαίαν τοῦ σωτηρίου δέξασθαι, καὶ τὴν μάχαιραν τοῦ πνεύματος, ὅ ἐστιν ῥῆμα θεοῦ·

Prokeimenon. Second Mode. Psalm 117.14,18.
The Lord is my strength and my song.
Verse: The Lord has chastened me sorely.

The reading is from St. Paul's Letter to the Ephesians 6:10-17.

Brethren, be strong in the Lord and in the strength of his might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. For we are not contending against flesh and blood, but against the principalities, against the powers, against the world rulers of this present darkness, against the spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Therefore take the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Stand, therefore, having girded your loins with truth, and having put on the breastplate of righteousness, and having shod your feet with the equipment of the gospel of peace; besides all these, taking the shield of faith, with which you can quench all the flaming darts of the evil one. And take the helmet of salvation, and the sword of the Spirit, which is the word of God.


Gospel Reading

14th Sunday of Luke
Κατὰ Λουκᾶν 18:35-43

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ᾿Εγένετο δὲ ἐν τῷ ἐγγίζειν αὐτὸν εἰς ῾Ιεριχὼ τυφλός τις ἐκάθητο παρὰ τὴν ὁδὸν προσαιτῶν· ἀκούσας δὲ ὄχλου διαπορευομένου ἐπυνθάνετο τί εἴη ταῦτα. ἀπήγγειλαν δὲ αὐτῷ ὅτι ᾿Ιησοῦς ὁ Ναζωραῖος παρέρχεται. καὶ ἐβόησε λέγων· ᾿Ιησοῦ υἱὲ Δαυΐδ, ἐλέησόν με· καὶ οἱ προάγοντες ἐπετίμων αὐτῷ ἵνα σιωπήσῃ· αὐτὸς δὲ πολλῷ μᾶλλον ἔκραζεν· υἱὲ Δαυΐδ, ἐλέησόν με. σταθεὶς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς ἐκέλευσεν αὐτὸν ἀχθῆναι πρὸς αὐτόν. ἐγγίσαντος δὲ αὐτοῦ ἐπηρώτησεν αὐτὸν λέγων· τί σοι θέλεις ποιήσω; ὁ δὲ εἶπε· Κύριε, ἵνα ἀναβλέψω. καὶ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτῷ· ἀνάβλεψον· ἡ πίστις σου σέσωκέ σε. καὶ παραχρῆμα ἀνέβλεψε, καὶ ἠκολούθει αὐτῷ δοξάζων τὸν Θεόν· καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἰδὼν ἔδωκεν αἶνον τῷ Θεῷ.

14th Sunday of Luke
The Reading is from Luke 18:35-43

At that time, as Jesus drew near to Jericho, a blind man was sitting by the roadside begging; and hearing a multitude going by, he inquired what this meant. They told him, "Jesus of Nazareth is passing by." And he cried, "Jesus, Son of David, have mercy on me!" And those who were in front rebuked him, telling him to be silent; but he cried out all the more, "Son of David, have mercy on me!" And Jesus stopped, and commanded him to be brought to him; and when he came near, he asked him, "What do you want me to do for you?" He said, "Lord, let me receive my sight." And Jesus said to him, "Receive your sight; your faith has made you well." And immediately he received his sight and followed him, glorifying God; and all the people, when they saw it, gave praise to God.


BACK TO TOP

Hymns of the Day

Resurrectional Apolytikion in the Second Mode

When You descended unto death, O Lord who yourself are immortal Life, then did You mortify Hades by the lightning flash of Your Divinity. Also when You raised the dead from the netherworld, all the Powers of the heavens were crying out: O Giver of life, Christ our God, glory be to You.
Ὅτε κατῆλθες πρὸς τὸν θάνατον, ἡ Ζωὴ ἡ ἀθάνατος, τότε τὸν ᾅδην ἐνέκρωσας τῇ ἀστραπῇ τῆς Θεότητος, ὅτε δὲ καὶ τοὺς τεθνεῶτας ἐκ τῶν καταχθονίων ἀνέστησας, πᾶσαι αἱ Δυνάμεις τῶν ἐπουρανίων ἐκραύγαζον·Ζωοδότα Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν δόξα σοι.

Apolytikion for Saint Nicholas the Wonderworker in the First Mode

Κανόνα πίστεως καὶ εἰκόνα πραότητος, ἐγκρατείας Διδάσκαλον, ἀνέδειξέ σε τῇ ποίμνῃ σου, ἡ τῶν πραγμάτων ἀλήθεια· διὰ τοῦτο ἐκτήσω τῇ ταπεινώσει τὰ ὑψηλά, τῇ πτωχείᾳ τὰ πλούσια. Πάτερ Ἱεράρχα Νικόλαε, πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν

The truth of things hath revealed thee to thy flock as a rule of faith, an icon of meekness and a teacher of Temperance; for this cause thou hast achieved the Heights by humility, Riches by poverty. O Father and Hierarch, Nicholas, intercede with Christ God that our souls be saved.

Kanóna písteos ke ikóna praótitos, engratías didáskalon, anédixe se pímni sou, i ton pragmáton alíthia;dia toúto ektíso ti tapinόsi ta ipsilá, ti ptohía ta ploúsia. Páter Ierárcha Nikólae, présveve Hristó to Theó, sothíne tas psihás imón.

Seasonal Kontakion in the Third Mode

Ἡ Παρθένος σήμερον, τὸν Προαιώνιον Λόγον, ἐν Σπηλαίῳ ἔρχεται, ἀποτεκεῖν ἀπορρήτως. Χόρευε ἡ οἰκουμένη ἀκουτισθεῖσα, δόξασον μετὰ Ἀγγέλων καὶ τῶν Ποιμένων, βουληθέντα ἐποφθῆναι, παιδίον νέον, τὸν πρὸ αἰώνων Θεόν.
On this day the Virgin cometh to the cave to give birth to * God the Word ineffably, * Who was before all the ages. * Dance for joy, O earth, on hearing * the gladsome tidings; * with the Angels and the shepherds now glorify Him * Who is willing to be gazed on * as a young Child Who * before the ages is God.
BACK TO TOP

This Week at St. Nicholas Greek Orthodox Church

  

 

Friday, November 30

St. Andrews, the first called Apostle

8AM Orthros/Divine Liturgy

4PM Greek Language School

5PM Bible Study

6:30PM GOYA Lock-In Retreat

 

Saturday, December 1

7:30 AM Goya Lock-In Retreat Pick-up

7:30AM Men’s Group Bible Study

9AM Prosphoro Baking Retreat

6PM Great Vespers

 

Sunday, December 2

14th Sunday of Luke

8:30AM Orthros/Divine Liturgy

11:30AM Hope/Joy event

12PM 75th Anniversary Meeting

1PM Philoptochos Christmas Social

 

Sunday, December 2

St. Habakkuk

14th Sunday of Luke

8:30AM Orthros/Divine Liturgy

40 DAY Memorial for Diane Mayorga Keretsis

11:30AM Hope/Joy event

1PM Philoptochos Christmas Social

 

Monday, December 3

6:30PM Great Vespers for St. Barbara in Durham

 

Tuesday, December 4

St. Barbara

8AM Divine Liturgy

7PM Parish Council Meeting

 

Wednesday, December 5

St. Savas the Sanctified

10AM Orthodox Coffee Hour

Bishop Sevastianos Visiting

6PM Great Vespers for St. Nicholas

7:30PM Philoptochos Sponsored Refreshments after Vespers 

Thursday, December 6

St. Nicholas the Wonderworker

Bishop Sevastianos Visiting

9AM Orthros/Divine Liturgy

Office Closed after 1PM

 

Friday, December 7

St. Ambrose, Bishop of Milan

Office Closed

4PM Greek Language School

5PM Bible Study

 

Saturday, December 8

Hall reserved all day

9AM Goya Event

6PM Great Vespers

 

Sunday, December 9

10th Sunday of Luke

8:30AM Orthros/Divine Liturgy

Extra offering basket by Philoptochos for Christmas Baskets for Homeless teens

Memorial Eleni Vogiatzis

11:30 HDF Fundraising Bake sale

12PM Parish Council Elections 

 

 

 


Parish Council Members on Pangari Duty today: Peter Manolukas and Daphne Snow

Next Week: Evangelos Fragos and Barbara Reynolds 

 Today’s fellowship hour will be hosted by the Outreach and Evangelism Ministry

 

 

 

 

Operating Income/Expense

General Fund

Income

Expenses

Variance

Jan

$19,386.32

$37,995.11

$(18,608.79)

Feb

$19,855.87

$25,635.51

$(5,779.64)

Mar

$26,811.13

$26,290.76

$520.37

Apr

$24,989.75

$20,786.00

$4,203.75

May

$29,959.88

$31,598.95

$(1,639.07)

Jun

$16,609.00

$31,591.26

$(14,982.26)

Jul

$18,983.72

$31,498.11

$(12,514.39)

Aug

$41,295.98

$24,621.68

$16,674.30

Sep

$16,788.55

$17,228.07

$(439.52)

Oct

$22,725.90

$33,117.79

$(10,391.89)

YTD

 $237,406.10

$280,363.24

$(42,957.14)

 

 

 

 

BACK TO TOP

Parish News & Updates

PARISH NEWS & NOTES

 

**NEW** TODAY…PHILOPTOCHOS…CHRISTMAS LUNCHEONSunday, December 2, 2018 at 1:00PM at Henry’s Restaurant on Shipyard Blvd. Bring a box of diapers to church by December 5 for the Diaper Bank of NC.  Order from the Menu “Dutch Treat.” Please RSVP to Debra Rallis at home (910) 256-3024 or dbrallis@aol.com

 

**NEW** PARISH COUNCIL ELECTIONS...The Parish Council Elections will be taking place on Sunday, December 9, 2018 after Divine Liturgy.  All stewards of St. Nicholas are requested to vote to help form the 2019 Parish Council.  Candidates in this year's election include: Tina Bostic, Cameron Calhoun, Barbara Harris, Lee King, Caleb Kratsa, Dino Psilos, Tony Saffo, Georgia Spiliotis, Betsy Vines.  You will be able to select up to six of these candidates.

 

**NEW** HELLENIC DANCING BAKE SALE AND FUNDRAISING COFFEE HOUR...Save the Dates! December 9 and December 12 - Please support our youth dancers on Sundays December 9 and December 16 by purchasing yummy baked goods for your upcoming holiday parties or quiet family get-togethers.  Let us do the baking for you.  These desserts will go fast so be prepared to purchase from a varied selection.  On December 9 the youth dancers will also be hosting coffee hour as another fundraiser this day.  Partake of our refreshments.  Thank you in advance for your support!

 

BISHOP SEVASTIANOS OF ZELA-GREEK ORTHODOX METROPOLIS, ATLANTA, GA…will be visiting our parish for Vespers of St. Nicholas the Wonderworker on December 5 as well as December 6 for our feast day.  Let's all join in welcoming His Grace and celebrating our beloved St. Nicholas. 

 

PHILOPTOCHOS CHRISTMAS CARD AND POINSETTAS:  If you are interested in participating, please make sure to fill out the form enclosed and mail it with your donation – or- see one of the Philoptochos ladies on duty in the Hellenic Center after liturgy today.  DEADLINE TODAY!

 

PARISH COUNCIL ELECTIONS...Absentee Ballots will be allowed for the upcoming December 9, 2018 Parish Council Member Election.  The procedure in place includes the confidential ballots being completed IN PERSON BY THE CHURCH MEMBER during office hours.  Deadline for absentee ballots will be December 7, 2018.

 

FOREVER YOUNG CHRISTMAS SOCIAL…Save the Date for Tuesday, December 11 at 11:45 AM at Beau Rivage Golf Resort located at 649 Rivage Promenade in Wilmington.

 

CHRISTMAS CAROLING…Open your homes to our annual festive fundraising event.  On Saturday, December 15 starting at 5PM, you can sign up to have our traveling band of merry singers visit your home or business to sing traditional Greek an English Christmas Carols.  To sign up for a time slot, please visit our table and sign-up sheet in the Fellowship Hall each Sunday from now until our event.

 

AHEPA CHAPTER… will be hosting its annual Christmas Dinner for the residents of the AHEPA 408 Apartments, 109 N. Kerr Ave., on Tuesday, December 18th, at 6:00 PM. All Brothers are encouraged to attend, act as hosts and help serve the delicious meal, which will be prepared by Brother Chris Tsingelis and staff at Chris' Restaurant. Please allow enough driving time to arrive at the apartment complex by 5:45 PM. Thank you!"

 

 

 

 

 

BACK TO TOP

Parish News and Updates (Continued)

PLEASE PRAY FOR THOSE WHO ARE ILL, RECOVERING AND/OR HOMEBOUND...Angelo Angeledis, Shelby Biancaniello (daughter of Sue Lawler), Bobby Bobon (brother of Sue Lawler), Stavros Chantiles, Anthony Constandy (father of Elisabeth Baynard), Sherry Demas, Nicholas Devoles, Iffie Diakogiannis, Constantine Dukas, Constantine Efthymiou (Father of Barbara Harris), Sue Fokakis (Autumn Care), Demitra George, Stephanie & Georgiana Jean Harrill (daughter & granddaughter of Pat and Marisa Gallaher), Nick Karloutsos (Silver Stream), George Kanes (brother-in-law of Barbara Harris), Dan Kirkby (brother of Matthew), Nikolaos Kotsinis, Olga Mancuso, Calvin McGowan, Mary Compos Marmaras (Cypress Pointe), Maria Padgett-Velaetis, Koula Poulos, Dorothy Radomsky, Pat Skinner-Darby, Kim Saffo, Charity Skinner-Darby (daughter of Pat), Tom Souflas, Peggy Stephano, Debbie Triantafillopoulos, Helen Vurnakes, Vasilios Vogiatzis, MaryAnn Wall.  

Please contact the church office to add/remove someone from the list.

 

CONDOLENCES: To the family of Lillian Carras Trakas who passed away peacefully on Sunday, November 25, 2018.  Lilly grew up in Wilmington and was a parishioner of St. Nicholas until she married in 1959. Eternal be her memory Αιωνία της η μνήμη!

 

For more information, please visit https://www.legacy.com/obituaries/charlotte/obituary.aspx?n=lillian-carras-trakas-lilly&pid=190849112

 

LIVE STREAMING OF SERVICES... Please be reminded of the live streaming of our services at St. Nicholas that can be seen on our website directly at www.stnicholaswilmington.org/LiveStreaming.html. In case you would like to set your mobile devices up with the pertinent app please contact Alexandros Theodoropoulos at communications@stnicholaswilmington.org

 

ONLINE GIVING...We have an online giving system in place on our website that can be used for conveniently making donations towards stewardship pledges. The pertinent donation buttons are located on the left pane of the homepage at www.stnicholaswilmington.org as well as on the Stewardship page of our website at www.stnicholaswilmington.org/Stewardship.html .

 

During Divine Liturgy each Sunday throughout the year we have a staffed nursery with attendant available for the use of our youngest members from birth to age 5. If your child needs a wiggle break or a place to listen to the Divine Liturgy in a different environment, please feel free to use this provided Service.
 

We can provide hearing assistance systems. If you would like to use the system while you are attending Liturgical Services in person, please see an attendant at the pangari stand.

 

We welcome you to worship with us, whether you are an Orthodox Christian or this is your first visit to an Orthodox Church, we are pleased to have you with us.  Although Holy Communion and other Sacraments are offered only to Baptized and Chrismated (confirmed) Orthodox Christians in good standing with the church, ALL are invited to receive the Antidoron (blessed bread) from the priest at the conclusion of the Divine Liturgy. The Antidoron is not sacramental, but it is reminiscent of the agape feast that followed worship in the ancient Christian Church.

 

WELCOME VISITORS! Please complete a Visitor’s Card before you leave Church and drop it in the offering tray, give it to one of our parishioners after Divine Liturgy, or mail it back to the church office.  We would love to get to know you!

BACK TO TOP

Bulletin Inserts

  Philoptochos 2018 Poinsettias and Christmas Cards

  Philoptochos 2018 Poinsettias and Christmas Cards

  The tradition has become meaningful to our community and you are invited to participate by sharing your love and good wishes. Sunday, December 2 will be the Deadline for accepting orders.


  St. Nicholas Ladies Philoptochos Christmas Luncheon

  St. Nicholas Ladies Philoptochos Christmas Luncheon

  Please join Ladies of Philoptochos on Sunday, December 2, 2018 at Henry's Restaurant.


  Christmas Caroling Saturday, December 15 at 5PM until 8:30PM

  Christmas Caroling Saturday, December 15 at 5PM until 8:30PM

  St. Nicholas Youth dance Groups proudly present a wonderful selection of heart-warming Holiday music! This is a fundraiser for HDF. All donations are welcome.


  St. Nicholas Forever Young Christmas Luncheon

  St. Nicholas Forever Young Christmas Luncheon

  Tuesday, December 11, 2018 at 11:45AM - 1:45PM at Beau Rivage Golf & Resort Banquets 649 Rivage Promenade Lunch will be served promptly at noon. Followed by an afternoon of fellowship, raffles and gift exchange. Please bring wrapped gift for the gift exchange (maximum value $10). Please RSVP to Kay Skandalakis by December 5 for an accurate head count at (910) 762-1161.


  Divine Liturgy Youth Program

  Divine Liturgy Youth Program

  From the Weekly Bulletin of 11/25/18 Parent's and Children please review together!


  His Grace Bishop Sevastianos of Zela

  His Grace Bishop Sevastianos of Zela

  This message serves as a joyous reminder that this coming Saturday, December 1, His Grace Bishop Sevastianos of Zela will be joining the new Auxiliary Bishop of our Metropolis of Atlanta.


BACK TO TOP

Saints and Feasts

Allsaint
December 02

Porphyrios of Kavsokalyvia

Saint Porphyrios (Bairaktaris) was born in 1907 with the name Evangelos in Evoia, Greece, in the small village of Agios Ioannis (Saint John). As a child he tended to the sheep in the hills, and it is there that he first read the life of Saint John the Hut-Dweller (Commemorated January 15th) which planted the desire of monasticism in his heart. The spark lit by Saint John was fanned when at the age of seven he overheard a conversation about the divine beauty of the Holy Mountain. Eventually he stowed away on a boat to Thessalonica, hoping from there to reach Mount Athos.

On the evening after his arrival, a group of monks gathered at the harbor to take the boat to Mount Athos. One of them noticed the young Porphyrios and asked him where he was going. Porphyrios told the monk that he was going to the Holy Mountain, but lied about the reason as to why. The monk, seeing through this, told Porphyrios to tell any inquirers that he was his nephew and that his mother had passed away, for otherwise he would not be allowed on the mountain since he was still a child.

The monk, whose name was Panteleimon, became his spiritual father and brought him to Kavsokalyvia, a small skete where Panteleimon lived with his brother, the Priest Ioannikos, as fellow monastics. The young Porphyrios loved to carry out the virtue of obedience to his elders, at times being tested by them without even knowing it. When he was fourteen, his elder asked Porphyrios what he was planning to do with his life. The young man told him that he wished to stay on the Mountain. Two or three years later, Porphyrios was tonsured with the name Nikitas.

Once, being obedient to one of his elders against the wishes of the other, Porphyrios went out on a rainy day to collect snails. After hours of filling his sack, and burdened by the wind and cold, Porphyrios found himself suddenly caught in a rockslide and was buried up to his knees. Crying out to the Theotokos he was miraculously delivered, but having suffered badly he developed pleurisy and had to leave Mount Athos to seek medical treatment. The elder who told him to collect the snails profusely apologized, and personally saw Porphyrios off of Mount Athos, kissing him on the forehead in tears.

Porphyrios returned to the village of Agios Ioannis in Evoia where he reunited with his family. He stayed at the monastery of Saint Haralambos, which was near the village Avlonari, until he recovered. his good reputation as a faithful and obedient monk quickly spread and thus caught the attention of the Bishop Fostinis of Kymi. He began to visit Porphyrios frequently, and with the aid of Archbishop Porphyrios III of Sinai (from whom Porphyrios was given his final name), ordained the young monk a deacon and then a priest. Two years later he was made a confessor and would at times hear confessions for multiple days at a time without sleep or food.

His next major ministry was serving as the Chaplain at the Polyclinic Hospital in Athens for roughly 33 years (1940-1973). It was through the well-known Professor of Canon Law, Amilkas Alivizatos, that Porphyrios was assigned to the Church of Saint Gerasimos which was associated with the hospital. During this time he helped many patients spiritually by acting as their father confessor. In addition to his hospital duties, he helped to renew the Church of Saint Nicholas in Kallisia, often having recourse to it during the night to pray by himself or with family.

However, Porphyrios had still been unable to fulfill another dream he shared with his family: founding a monastery. After years of searching, he bought some land upon the top of a hill in Milesi where he later founded The Holy Monastery of the Transfiguration. He remained there for many years before returning to his old cell on Mount Athos where he spent his last years. He departed this life on December 2nd, 1991. Porphyrios was declared a saint by the Ecumenical Patriarchate on November 27th, 2013.


Habbakuk
December 02

Habakkuk the Prophet

This Prophet, whose name means "loving embrace," is eighth in order of the minor Prophets. His homeland and tribe are not recorded in the Divine Scriptures; according to some, he was of the tribe of Symeon. He prophesied in the years of Joachim, who is also called Jechonias, before the Babylonian captivity of the Jewish People, which took place 599 years before Christ. When Nabuchodonosor came to take the Israelites captive, Habakkuk fled to Ostrakine, and after Jerusalem was destroyed and the Chaldeans departed, Habakkuk returned and cultivated his field. Once he made some pottage and was about to take it to the reapers in the field. An Angel of the Lord appeared to him, and carried him with the pottage to Babylon to feed Daniel in the lions' den, then brought him back to Judea (Bel and the Dragon, 33-39): His book of prophecy is divided into three chapters; the third chapter is also used as the Fourth Ode of the Psalter. His holy relics were found in Palestine during the reign of Emperor Theodosius the Great, through a revelation to Zebennus, Bishop of Eleutheropolis (Sozomen, Eccl. Hist., Book VII, 29).


Zephania
December 03

The Holy Prophet Sophonias (Zephaniah)

This Prophet, who is ninth in order among the minor Prophets, was the son of Chusi (Cushi), from the tribe of Levi, or according to some, the great-grandson of King Hezekias. He prophesied in the years of Josias, who reigned in the years 641-610 before Christ. His book of prophecy is divided into three chapters. His name means "Yah is darkness."


Barbara1
December 04

Barbara the Great Martyr

Saint Barbara was from Heliopolis of Phoenicia and lived during the reign of Maximian.

She was the daughter of a certain idolater named Dioscorus. When Barbara came of age, she was enlightened in her pure heart and secretly believed in the Holy Trinity. About this time Dioscorus began building a bath-house; before it was finished he was required to go away to attend to certain matters, and in his absence Barbara directed the workmen to build a third window in addition to the two her Father had commanded. She also inscribed the sign of the Cross with her finger upon the marble of the bath-house, leaving the saving sign cut as deeply into the marble as if it had been done with an iron tool. (When the Synaxarion of Saint Barbara was written, the marble of the bath-house and the cross inscribed by Saint Barbara were still preserved, and many healings were worked there.) When Dioscorus returned, he asked why the third window had been added; Barbara began to declare to him the mystery of the Trinity. Because she refused to renounce her faith, Dioscorus tortured Barbara inhumanely, and after subjecting her to many sufferings he beheaded her with his own hands, in the year 290.


Savas
December 05

Sabbas the Sanctified

This Saint was born in 439 in Moutalaska, a small village of Cappadocia. He entered the arena of the monastic life from childhood and was under that master trainer of monastics, Euthymius, the Great, the teacher of the desert. He became the spiritual Father of many monks and an instructor for the monasteries in Palestine, and was appointed leader (archimandrite) of the desert-dwellers of Palestine by the Patriarch of Jerusalem. In his old age he went to Constantinople, to the Emperors Anastasius and Saint Justinian the Great, in behalf of the Orthodox Faith and the dogmas of the Council of Chalcedon. Having lived ninety-four years, he reposed in 533. The Typicon for the ecclesiastical services had its beginning in the monastery established by this righteous one.


Nicholas
December 06

Nicholas the Wonderworker, Archbishop of Myra

This Saint lived during the reign of Saint Constantine the Great, and reposed in 330, As a young man, he desired to espouse the solitary life. He made a pilgrimage to the holy city Jerusalem, where he found a place to withdraw to devote himself to prayer. It was made known to him, however, that this was not the will of God for him, but that he should return to his homeland to be a cause of salvation for many. He returned to Myra, and was ordained bishop. He became known for his abundant mercy, providing for the poor and needy, and delivering those who had been unjustly accused. No less was he known for his zeal for the truth. He was present at the First Ecumenical Council of the 318 Fathers at Nicaea in 325; upon hearing the blasphemies that Arius brazenly uttered against the Son of God, Saint Nicholas struck him on the face. Since the canons of the Church forbid the clergy to strike any man at all, his fellow bishops were in perplexity what disciplinary action was to be taken against this hierarch whom all revered. In the night our Lord Jesus Christ and our Lady Theotokos appeared to certain of the bishops, informing them that no action was to be taken against him, since he had acted not out of passion, but extreme love and piety. The Dismissal Hymn for holy hierarchs, The truth of things hath revealed thee to thy flock ... was written originally for Saint Nicholas. He is the patron of all travellers, and of sea-farers in particular; he is one of the best known and best loved Saints of all time.


Anna
December 09

The Conception by St. Anna of the Most Holy Theotokos

According to the ancient tradition of the Church, since Saint Anna, the Ancestor of God, was barren, she and her husband Joachim remained without children until old age. Therefore, sorrowing over their childlessness, they besought God with a promise that, if He were to grant them the fruit of the womb, they would offer their offspring to Him as a gift. And God, hearkening to their supplication, informed them through an Angel concerning the birth of the Virgin. And thus, through God's promise, Anna conceived according to the laws of nature, and was deemed worthy to become the mother of the Mother of our Lord (see also Sept. 8).


BACK TO TOP

Wisdom of the Fathers

We may learn from this that when we ask with faith, God does not give something other than what we ask for, but the very same thing. However, when we ask for one thing and receive something else, it is clear that either we did not make a good request or we did not ask with faith.
Blessed Theophylact, Archbishop of Ochrid and Bulgaria
The Explanation of the Gospel of St. Luke, 11th Century

The Savior Himself is He Whom we are asked to put on. It is one and the same thing to say, 'Put on the whole armor of God,' and 'Put on the Lord Jesus Christ.' Our belt is truth and our breastplate is righteousness. The Savior is also called both 'truth' and 'righteousness.' On this principle He is also to be understood as the 'Gospel of peace.' He is Himself the 'shield of faith' and the helmet of salvation. He is the 'sword of the Spirit,' because He is the Word of God, living and efficacious, the utterance of which is stronger than any helmet and sharp on both sides.
St. Jerome
Unknown, 5th century

The mind of a heedful man is as it were a watchman on duty, or an unsleeping guard of the inner Jerusalem. Standing at the height of spiritual contemplation, he looks with an eye of purity upon the enemy powers who go around and attack his soul, in accordance with the Psalmist: 'And my eye hath looked down upon my enemies' (Ps. 53:9). From his eye the devil is not hidden, who 'as a roaring lion walketh about seeking whom he may devour' (I Pet. 5:8), nor are they who bend their bow 'to shoot in the dark the upright of heart (Ps. 10:2). And thus such a man, following the teaching of the divine Paul, receives 'the whole armor of God, that [he] may be able to withstand in the evil day (Eph. 6:13), and with this armor and with the cooperating grace of God, he repels visible attacks and vanquishes invisible warriors.
St. Seraphim of Sarov
Spiritual Instructions no. 30, Little Russian Philokalia Vol. 1; Saint Herman of Alaska Brotherhood pgs. 48-49, 19th century

BACK TO TOP

BACK TO TOP

BACK TO TOP