Publish-header
St. Nicholas Church
Publish Date: 2018-12-23
Bulletin Contents
Treejesse
Organization Icon
St. Nicholas Church

General Information

 • Phone:
 • (910) 392-4444
 • Fax:
 • (910) 392-4905
 • Street Address:

 • 608 South College Road

 • Wilmington, NC 28403


Contact Information
Services Schedule

Orthros/Matins:  Sunday 8:00AM

Divine Liturgy:  Sunday 9:30AM

 


Past Bulletins


Gospel and Epistle Readings

Matins Gospel Reading

Eighth Orthros Gospel
Κατὰ Ἰωάννην 20:11-18

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, Μαρία δὲ εἱστήκει πρὸς τῷ μνημείῳ κλαίουσα ἔξω. ὡς οὖν ἔκλαιε, παρέκυψεν εἰς τὸ μνημεῖον καὶ θεωρεῖ δύο ἀγγέλους ἐν λευκοῖς καθεζομένους, ἕνα πρὸς τῇ κεφαλῇ καὶ ἕνα πρὸς τοῖς ποσίν, ὅπου ἔκειτο τὸ σῶμα τοῦ ᾿Ιησοῦ. καὶ λέγουσιν αὐτῇ ἐκεῖνοι· γύναι, τί κλαίεις; λέγει αὐτοῖς· ὅτι ἦραν τὸν Κύριόν μου, καὶ οὐκ οἶδα ποῦ ἔθηκαν αὐτόν. καὶ ταῦτα εἰποῦσα ἐστράφη εἰς τὰ ὀπίσω, καὶ θεωρεῖ τὸν ᾿Ιησοῦν ἑστῶτα, καὶ οὐκ ᾔδει ὅτι ᾿Ιησοῦς ἐστι. λέγει αὐτῇ ὁ ᾿Ιησοῦς· γύναι, τί κλαίεις; τίνα ζητεῖς; ἐκείνη δοκοῦσα ὅτι ὁ κηπουρός ἐστι, λέγει αὐτῷ· κύριε, εἰ σὺ ἐβάστασας αὐτόν, εἰπέ μοι ποῦ ἔθηκας αὐτόν, κἀγὼ αὐτὸν ἀρῶ. λέγει αὐτῇ ὁ ᾿Ιησοῦς· Μαρία. στραφεῖσα ἐκείνη λέγει αὐτῷ· ῥαββουνί, ὃ λέγεται, διδάσκαλε. λέγει αὐτῇ ὁ ᾿Ιησοῦς· μή μου ἅπτου· οὔπω γὰρ ἀναβέβηκα πρὸς τὸν πατέρα μου· πορεύου δὲ πρὸς τοὺς ἀδελφούς μου καὶ εἰπὲ αὐτοῖς· ἀναβαίνω πρὸς τὸν πατέρα μου καὶ πατέρα ὑμῶν, καὶ Θεόν μου καὶ Θεὸν ὑμῶν. ἔρχεται Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ ἀπαγγέλλουσα τοῖς μαθηταῖς ὅτι ἑώρακε τὸν Κύριον, καὶ ταῦτα εἶπεν αὐτῇ.

Eighth Orthros Gospel
The Reading is from John 20:11-18

At that time, Mary stood weeping outside the tomb, and as she wept she stooped to look into the tomb; and she saw two angels in white, sitting where the body of Jesus had lain, one at the head and one at the feet. They said to her, "Woman, why are you weeping?" She said to them, "Because they have taken away my Lord, and I do not know where they have laid Him." Saying this, she turned round and saw Jesus standing, but she did not know that it was Jesus. Jesus said to her, "Woman, why are you weeping? Whom do you seek?" Supposing Him to be the gardener, she said to Him, "Sir, if you have carried Him away, tell me where you have laid Him, and I will take Him away." Jesus said to her, "Mary." She turned and said to him in Hebrew, "Rabboni!" (which means Teacher). Jesus said to her, "Do not hold me, for I have not yet ascended to the Father; but go to my brethren and say to them, I am ascending to my Father and your Father, to my God and your God." Mary Magdalene went and said to the disciples, "I have seen the Lord"; and she told them that He had said these things to her.


Epistle Reading

Προκείμενον. Fourth Mode. Δανιήλ 3.26-27.
Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ Θεὸς τῶν Πατέρων ἡμῶν.
Στίχ. Ὅτι δίκαιος εἶ ἐπὶ πᾶσιν, οἷς ἐποίησας ἡμῖν.

τὸ Ἀνάγνωσμα Πρὸς Ἑβραίους 11:9-10, 32-40.

Ἀδελφοί, πίστει παρῴκησεν Ἀβραὰμ εἰς τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας ὡς ἀλλοτρίαν, ἐν σκηναῖς κατοικήσας μετὰ ᾿Ισαὰκ καὶ ᾿Ιακὼβ τῶν συγκληρονόμων τῆς ἐπαγγελίας τῆς αὐτῆς· ἐξεδέχετο γὰρ τὴν τοὺς θεμελίους ἔχουσαν πόλιν, ἧς τεχνίτης καὶ δημιουργὸς ὁ Θεός. Καὶ τί ἔτι λέγω; Ἐπιλείψει γάρ με διηγούμενον ὁ χρόνος περὶ Γεδεών, Βαράκ τε καὶ Σαμψὼν καὶ ᾿Ιεφθάε, Δαυΐδ τε καὶ Σαμουὴλ καὶ τῶν προφητῶν, οἳ διὰ πίστεως κατηγωνίσαντο βασιλείας, εἰργάσαντο δικαιοσύνην, ἐπέτυχον ἐπαγγελιῶν, ἔφραξαν στόματα λεόντων, ἔσβεσαν δύναμιν πυρός, ἔφυγον στόματα μαχαίρας, ἐνεδυναμώθησαν ἀπὸ ἀσθενείας, ἐγενήθησαν ἰσχυροὶ ἐν πολέμῳ, παρεμβολὰς ἔκλιναν ἀλλοτρίων· ἔλαβον γυναῖκες ἐξ ἀναστάσεως τοὺς νεκροὺς αὐτῶν· ἄλλοι δὲ ἐτυμπανίσθησαν, οὐ προσδεξάμενοι τὴν ἀπολύτρωσιν, ἵνα κρείττονος ἀναστάσεως τύχωσιν· ἕτεροι δὲ ἐμπαιγμῶν καὶ μαστίγων πεῖραν ἔλαβον, ἔτι δὲ δεσμῶν καὶ φυλακῆς· ἐλιθάσθησαν, ἐπρίσθησαν, ἐπειράσθησαν, ἐν φόνῳ μαχαίρας ἀπέθανον, περιῆλθον ἐν μηλωταῖς, ἐν αἰγείοις δέρμασιν, ὑστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι, ὧν οὐκ ἦν ἄξιος ὁ κόσμος, ἐν ἐρημίαις πλανώμενοι καὶ ὄρεσι καὶ σπηλαίοις καὶ ταῖς ὀπαῖς τῆς γῆς. Καὶ οὗτοι πάντες μαρτυρηθέντες διὰ τῆς πίστεως οὐκ ἐκομίσαντο τὴν ἐπαγγελίαν, τοῦ Θεοῦ περὶ ἡμῶν κρεῖττόν τι προβλεψαμένου, ἵνα μὴ χωρὶς ἡμῶν τελειωθῶσι.

Prokeimenon. Fourth Mode. Daniel 3.26,27.
Blessed are you, O Lord, the God of our fathers.
Verse: For you are just in all you have done.

The reading is from St. Paul's Letter to the Hebrews 11:9-10; 32-40.

BRETHREN, by faith Abraham sojourned in the land of promise, as in a foreign land, living in tents with Isaac and Jacob, heirs with him of the same promise. For he looked forward to the city which has foundation, whose builder and maker is God.

And what more shall I say? For time would fail me to tell of Gideon, Barak, Samson, Jephthah, of David and Samuel and the prophets - who through faith conquered kingdoms, enforced justice, received promises, stopped the mouths of lions, quenched raging fire, escaped the edge of the sword, won strength out of weakness, became mighty in war, put foreign armies to flight. Women received their dead by resurrection. Some were tortured, refusing to accept release, that they might rise again to a better life. Others suffered mocking and scourging, and even chains and imprisonment. They were stoned, they were sawn in two, they were tempted, they were killed with the sword; they went about in skins of sheep and goats, destitute, afflicted, ill-treated - of whom the world was not worthy - wandering over deserts and mountains, and in dens and caves of the earth.

And all these, though well attested by their faith, did not receive what was promised, since God had foreseen something better for us,that apart from us they should not be made perfect.


Gospel Reading

Sunday before Nativity
Κατὰ Ματθαῖον 1:1-25

Βίβλος γενέσεως ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ Δαυῒδ υἱοῦ ᾿Αβραάμ. ᾿Αβραὰμ ἐγέννησε τὸν ᾿Ισαάκ, ᾿Ισαὰκ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ιακώβ, ᾿Ιακὼβ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ιούδαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ, ᾿Ιούδας δὲ ἐγέννησε τὸν Φαρὲς καὶ τὸν Ζαρὰ ἐκ τῆς Θάμαρ, Φαρὲς δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Εσρώμ, ᾿Εσρὼμ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Αράμ, ᾿Αρὰμ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Αμιναδάβ, ᾿Αμιναδὰβ δὲ ἐγέννησε τὸν Ναασσών, Ναασσὼν δὲ ἐγέννησε τὸν Σαλμών, Σαλμὼν δὲ ἐγέννησε τὸν Βοὸζ ἐκ τῆς ῾Ραχάβ, Βοὸζ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ωβὴδ ἐκ τῆς ῾Ρούθ, ᾿Ωβὴδ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ιεσσαί, ᾿Ιεσσαὶ δὲ ἐγέννησε τὸν Δαυῒδ τὸν βασιλέα. Δαυῒδ δὲ ὁ βασιλεὺς ἐγέννησε τὸν Σολομῶνα ἐκ τῆς τοῦ Οὐρίου, Σολομὼν δὲ ἐγέννησε τὸν ῾Ροβοάμ, ῾Ροβοὰμ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Αβιά, ᾿Αβιὰ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ασά, ᾿Ασὰ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ιωσαφάτ, ᾿Ιωσαφὰτ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ιωράμ, ᾿Ιωρὰμ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Οζίαν, ᾿Οζίας δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ιωάθαμ, ᾿Ιωάθαμ δὲ ἐγέννησε τὸν ῎Αχαζ, ῎Αχαζ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Εζεκίαν, ᾿Εζεκίας δὲ ἐγέννησε τὸν Μανασσῆ, Μανασσῆς δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Αμών, ᾿Αμὼν δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ιωσίαν, ᾿Ιωσίας δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ιεχονίαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ ἐπὶ τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος.

Μετὰ δὲ τὴν μετοικεσίαν Βαβυλῶνος ᾿Ιεχονίας ἐγέννησε τὸν Σαλαθιήλ, Σαλαθιὴλ δὲ ἐγέννησε τὸν Ζοροβάβελ, Ζοροβάβελ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Αβιούδ, ᾿Αβιοὺδ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ελιακείμ, ᾿Ελιακεὶμ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Αζώρ, ᾿Αζὼρ δὲ ἐγέννησε τὸν Σαδώκ, Σαδὼκ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Αχείμ, ᾿Αχεὶμ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ελιούδ, ᾿Ελιοὺδ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ελεάζαρ, ᾿Ελεάζαρ δὲ ἐγέννησε τὸν Ματθάν, Ματθὰν δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ιακώβ, ᾿Ιακὼβ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ιωσὴφ τὸν ἄνδρα Μαρίας, ἐξ ἧς ἐγεννήθη ᾿Ιησοῦς ὁ λεγόμενος Χριστός. Πᾶσαι οὖν αἱ γενεαὶ ἀπὸ ᾿Αβραὰμ ἕως Δαυῒδ γενεαὶ δεκατέσσαρες, καὶ ἀπὸ Δαυῒδ ἕως τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος γενεαὶ δεκατέσσαρες, καὶ ἀπὸ τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος ἕως τοῦ Χριστοῦ γενεαὶ δεκατέσσαρες.

Τοῦ δὲ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ ἡ γέννησις οὕτως ἦν. μνηστευθείσης γὰρ τῆς μητρὸς αὐτοῦ Μαρίας τῷ ᾿Ιωσήφ, πρὶν ἢ συνελθεῖν αὐτοὺς εὑρέθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἐκ Πνεύματος ῾Αγίου. ᾿Ιωσὴφ δὲ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς, δίκαιος ὢν καὶ μὴ θέλων αὐτὴν παραδειγματίσαι, ἐβουλήθη λάθρα ἀπολῦσαι αὐτήν. ταῦτα δὲ αὐτοῦ ἐνθυμηθέντος ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου κατ᾿ ὄναρ ἐφάνη αὐτῷ λέγων· ᾿Ιωσὴφ υἱὸς Δαυΐδ, μὴ φοβηθῇς παραλαβεῖν Μαριὰμ τὴν γυναῖκά σου· τὸ γὰρ ἐν αὐτῇ γεννηθὲν ἐκ Πνεύματός ἐστιν ῾Αγίου. τέξεται δὲ υἱὸν καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Ιησοῦν· αὐτὸς γὰρ σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν. Τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ τοῦ Κυρίου διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος· ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει καὶ τέξεται υἱόν, καὶ καλέσουσι τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Εμμανουήλ, ὅ ἐστι μεθερμηνευόμενον μεθ᾿ ἡμῶν ὁ Θεός. Διεγερθεὶς δὲ ὁ ᾿Ιωσὴφ ἀπὸ τοῦ ὕπνου ἐποίησεν ὡς προσέταξεν αὐτῷ ὁ ἄγγελος Κυρίου καὶ παρέλαβε τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἐγίνωσκεν αὐτὴν ἕως οὗ ἔτεκε τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον, καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Ιησοῦν.

Sunday before Nativity
The Reading is from Matthew 1:1-25

The book of the Genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham.

Abraham was the father of Isaac, and Isaac the father of Jacob, and Jacob the father of Judah and his brothers, and Judah the father of Perez and Zerah by Tamar, and Perez the father of Hezron, and Hezron the father of Aram, and Aram the father of Amminadab, and Amminadab the father of Nahshon, and Nahshon the father of Salmon, and Salmon the father of Boaz by Rahab, and Boaz the father of Obed by Ruth, and Obed the father of Jesse, and Jesse the father of David the king.

And David was the father of Solomon by the wife of Uriah, and Solomon the father of Rehoboam, and Rehoboam the father of Abijah, and Abijah the father of Asa, and Asa the father of Jehoshaphat, and Jehoshaphat the father of Joram, and Joram the father of Uzziah, and Uzziah the father of Jotham, and Jotham the father of Ahaz, and Ahaz the father of Hezekiah, and Hezekiah the father of Manasseh, and Manasseh the father of Amon, and Amon the father of Josiah, and Josiah the father of Jechoniah and his brothers, at the time of the deportation to Babylon.

And after the deportation to Babylon: Jechoniah was the father of Salathiel, and Salathiel the father of Zerubbabel, and Zerubbabel the father of Abiud, and Abiud the father of Eliakim, and Eliakim the father of Azor, and Azor the father of Zadok, and Zadok the father of Achim, and Achim the father of Eliud, and Eliud the father of Eleazar, and Eleazar the father of Matthan, and Matthan the father of Jacob, and Jacob the father of Joseph the husband of Mary, of whom Jesus was born, who is called Christ.

So all the generations from Abraham to David were fourteen generations, and from David to the deportation to Babylon fourteen generations, and from the deportation to Babylon to the Christ fourteen generations.

Now the birth of Jesus Christ took place in this way. When his mother Mary had been betrothed to Joseph, before they came together she was found to be with child of the Holy Spirit; and her husband Joseph, being a just man and unwilling to put her to shame, resolved to divorce her quietly. But as he considered this, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, "Joseph, son of David, do not fear to take Mary your wife, for that which is conceived in her is of the Holy Spirit; she will bear a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins." All this took place to fulfill what the Lord had spoken by the prophet: "Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and his name shall be called Emmanuel" (which means, God with us). When Joseph woke from sleep, he did as the angel of the Lord commanded him; he took his wife, but knew her not until she had borne a son; and he called his name Jesus.


BACK TO TOP

Hymns of the Day

Resurrectional Apolytikion in the Plagal First Mode

Τὸν συνάναρχον Λόγον Πατρὶ καὶ Πνεύματι, τὸν ἐκ Παρθένου τεχθέντα εἰς σωτηρίαν ἡμῶν, ἀνυμνήσωμεν πιστοὶ καὶ προσκυνήσωμεν, ὅτι ηὐδόκησε σαρκί, ἀνελθεῖν ἐν τῷ σταυρῷ, καὶ θάνατον ὑπομεῖναι, καὶ ἐγεῖραι τοὺς τεθνεῶτας, ἐν τῇ ἐνδόξῳ Ἀναστάσει αὐτοῦ.
Let us worship the Word, O ye faithful, praising Him that with the Father and the Spirit is co-beginningless God, Who was born of a pure Virgin that we all be saved; for He was pleased to mount the Cross in the flesh that He assumed, accepting thus to endure death. And by His glorious rising, He also willed to resurrect the dead.

Apolytikion for Forefeast of the Nativity in the Fourth Mode

Ετοιμάζου Βηθλεέμ, ήνοικται πάσιν η Εδέμ, Ευτρεπίζου Εφραθά, ότι τό ξύλον τής ζωής, εν τώ Σπηλαίω εξήνθησεν εκ τής Παρθένου, Παράδεισος καί γάρ, η εκείνης γαστήρ, εδείχθη νοητός, εν ώ τό θείον φυτόν, εξ ού φαγόντες ζήσομεν, ουχί δέ ως ο Αδάμ τεθνηξόμεθα, Χριστός γεννάται, τήν πρίν πεσούσαν, αναστήσων εικόνα.
Be thou ready, Bethlehem, Eden hath opened unto all. Ephratha, prepare thyself, for now, behold, the Tree of life hath blossomed forth in the cave from the Holy Virgin. Her womb hath proved a true spiritual Paradise, wherein the divine and saving Tree is found, and as we eat thereof we shall all live, and shall not die as did Adam. For Christ is born now to raise the image that had fallen aforetime.

Apolytikion for Sun. before Nativity in the Second Mode

Μεγάλα τὰ τῆς πίστεως κατορθώματα! ἐν τῇ πηγὴ τῆς φλογός, ὡς ἐπὶ ὕδατος ἀναπαύσεως, οἱ ἅγιοι τρεῖς παϊδες ἠγάλλοντο, καὶ ὁ Προφήτης Δανιήλ, λεόντων ποιμήν, ὡς προβάτων ἐδείκνυτο, Ταὶς αὐτῶν ἱκεσίαις, Χριστὲ ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς.
Great are the achievements of faith! In the fountain of flame, as by the water of rest, the Three Holy Children rejoiced. And the Prophet Daniel proved a shepherd of lions as of sheep. By their prayers, O Christ our God, save our souls.

Seasonal Kontakion in the Third Mode

Ἡ Παρθένος σήμερον, τὸν Προαιώνιον Λόγον, ἐν Σπηλαίῳ ἔρχεται, ἀποτεκεῖν ἀπορρήτως. Χόρευε ἡ οἰκουμένη ἀκουτισθεῖσα, δόξασον μετὰ Ἀγγέλων καὶ τῶν Ποιμένων, βουληθέντα ἐποφθῆναι, παιδίον νέον, τὸν πρὸ αἰώνων Θεόν.
On this day the Virgin cometh to the cave to give birth to * God the Word ineffably, * Who was before all the ages. * Dance for joy, O earth, on hearing * the gladsome tidings; * with the Angels and the shepherds now glorify Him * Who is willing to be gazed on * as a young Child Who * before the ages is God.
BACK TO TOP

This Week at St. Nicholas Greek Orthodox Church

  

 

 Friday, December 21

St. Juliana & 630 companions

No Greek School

 

 Saturday, December 22

St. Anastasia the Great Martyr

6PM Great Vespers

 

 Sunday, December 23

Sunday before Nativity

Ten Martyrs of Crete

8:30AM Orthros/Divine Liturgy 

 

Monday, December 24

Eve of the Nativity of Christ

St. Eugenia the Righteous Nun-martyr of Rome

8AM Royal Hours of the Nativity

Office Open 8:30AM – 2:30PM

6PM Vesporal Liturgy of St. Basil for the Nativity

 

Tuesday, December 25

Nativity of Christ

Christ is Born – Glorify Him!

9AM Orthros/Divine Liturgy for the Nativity

Office Closed

 

Wednesday, December 26

Office Closed

 

Thursday, December 27

St. Stephan

 

Friday, December 28

No Greek School

No Bible Study

 

Saturday, December 29

6PM Great Vespers

 

Sunday, December 30

8:30AM Orthros/Divine Liturgy

 

 

 

 

 


Parish Council Members on Pangari Duty today: Manny Miliotis and Melissa Kirkby

Next Week: Irene Sotiriou and Peter Malahias

 

 

Today’s fellowship hour will be hosted by the Ministry of Outreach and Evangelism

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BACK TO TOP

Parish News & Updates

 

THIS SUNDAY…NO SUNDAY SCHOOL…Sunday School will not be in session TODAY December 23 (Happy Christmas) OR December 30 (Happy New Year).

 

**NEW** VASILOPITA SUNDAY…SAVE THE DATE Sunday, January 6, 2019.  Please join the Ladies of Philoptochos for the Annual Cutting of Vasilopita at the end of Divine Liturgy and after the swearing in of our new Parish Council Members. The Vasilopita Auction will take place in the Fellowship Hall immediately following. Please see today’s insert.

 

**NEW**FOREVER YOUNG…will meet on Tuesday, January 8 at the Olive Garden on Market St. at 11:45 sharp for our kickoff luncheon. Anyone who is 55 or older is welcome to join us.  We look forward to seeing everyone in the New Year!!

 

**NEW**BOOK CLUB…will be meeting every Wednesday evening at 6PM beginning January 9thPomegranate Bookstore is donating 25 copies of “Let the Peace of God Rule in your Hearts” and “Do Not Judge.” Call Courtney Malahias @ 910-431-5835 with any questions. 

 

**NEW**STEWARDSHIP SUNDAY…SAVE THE DATEJanuary 27, 2019...The new stewardship cards will be sent out shortly. We will be asking all parishioners to send in or fill in your 2019 card for a special blessing after the service. Please call the office with any questions

 

**NEW**CROSS DIVE & THEOPHANY CELEBRATIONSAVE THE DATE…Saturday, January 26, 2019 at Blue Water Grill Waterfront in Wrightsville Beach, NC at 11:00AM.  Lunch immediately following. Children 5 & under free; Youth $12; Adults$20; Divers: $20.  Contact the office at 910.392.4444 or office@stnicholaswilmington.org for more event information.

 

**NEW**THREE HEIRARCHS CELEBRATION…SAVE THE DATE…Sunday, February 3, 2019 immediately following Divine Liturgy.  Our guest speaker will be Stella McTaggart. We look forward to seeing every one!!

 

CHURCH OFFICE…The Office will be open 8:30AM – 2:30PM on Christmas Eve and closed on December 25 and 26. Going forward, please use the  office@stnicholaswilmington.org email to correspond with Georgia Marmaras in the office. I pray for all to have a blessed Christmas!!

 

IKARIAN NEW YEARS EVE PARTY… Ring in the New Year with Fun & Laughter by joining the Pan Icarian Brotherhood Chapter Therma for a New Year’s Eve celebration.  Join them on Monday, December 31, 2018 at St. Nicholas Hellenic Center at 8:30PM. Please see today’s insert.

 

HOME BLESSINGS…During the days following the Feast of the Theophany (January 6), it is customary for Fr. Jon to visit homes of his parishioners for the traditional Theophany Home Blessing.  Please feel free to call the church to schedule your Home Blessing.

 

BACK TO TOP

Parish News and Updates (Continued)

PLEASE PRAY FOR THOSE WHO ARE ILL, RECOVERING AND/OR HOMEBOUND...

Please pray for thos who are ill, recovering, and/or homebound: Bishop Athanasios Akunda, Angelo Angeledes, Shelby Biancaniello (daughter of Sue Lawler), Bobby Bobon (brother of Sue Lawler), Stavros Chantiles, Anthony Constandy (father of Elisabeth Baynard), Sherry Demas, Nicholas Devoles, Iffie Diakogiannis, Constantine Dukas, Constantine Efthymiou (Father of Barbara Harris), Sue Fokakis (Autumn Care), Demitra George, Stephanie & Georgiana JeanHarrill (daughter & granddaughter of Pat and Marisa Gallaher), Helen Kaprantzes, George Kanes (brother-in-law of BarbaraHarris), Nick Karloutsos (Silver Stream), Dan Kirkby (brother of Matthew), Emanuel Koklanaris, Nikolaos Kotsinis, Olga Mancuso, Calvin McGowan, Mary Compos Marmaras (Cypress Pointe), Maria Padgett-Velaetis, Koula Poulos, Dorothy Radomsky, Pat Skinner-Darby, Kim Saffo, Charity Skinner-Darby (daughter of Pat), Tom Souflas, Peggy Stephano, Debbie Triantafillopoulos, Helen Vurnakes, Vasilios Vogiatzis, MaryAnn Wall.

 

Please contact the church office to add/remove someone from the list.

 

LIVE STREAMING OF SERVICES... Please be reminded of the live streaming of our services at St. Nicholas that can be seen on our website directly at www.stnicholaswilmington.org/LiveStreaming.html. In case you would like to set your mobile devices up with the pertinent app please contact Alexandros Theodoropoulos at communications@stnicholaswilmington.org

 

ONLINE GIVING...We have an online giving system in place on our website that can be used for conveniently making donations towards stewardship pledges. The pertinent donation buttons are located on the left pane of the homepage at www.stnicholaswilmington.org as well as on the Stewardship page of our website at www.stnicholaswilmington.org/Stewardship.html .

 

During Divine Liturgy each Sunday throughout the year we have a staffed nursery with attendant available for the use of our youngest members from birth to age 5. If your child needs a wiggle break or a place to listen to the Divine Liturgy in a different environment, please feel free to use this provided Service.
 

We can provide hearing assistance systems. If you would like to use the system while you are attending Liturgical Services in person, please see an attendant at the pangari stand.

 

We welcome you to worship with us, whether you are an Orthodox Christian or this is your first visit to an Orthodox Church, we are pleased to have you with us.  Although Holy Communion and other Sacraments are offered only to Baptized and Chrismated (confirmed) Orthodox Christians in good standing with the church, ALL are invited to receive the Antidoron (blessed bread) from the priest at the conclusion of the Divine Liturgy. The Antidoron is not sacramental, but it is reminiscent of the agape feast that followed worship in the ancient Christian Church.

 

WELCOME VISITORS! Please complete a Visitor’s Card before you leave Church and drop it in the offering tray, give it to one of our parishioners after Divine Liturgy, or mail it back to the church office.  We would love to get to know you!

BACK TO TOP

Bulletin Inserts

  Divine Liturgy Youth Program

  Divine Liturgy Youth Program

  Parents and Children please review last weeks youth bulletin. Happy Reading!!


  Sunday School News December 2018

  Sunday School News December 2018

  December Teacher Focus: Koula Fragos Student Focus: Fiona McTaggert


  Pan Icarian 2019 New Years Eve Celebration

  Pan Icarian 2019 New Years Eve Celebration

  Ring in the New Year with Fun & Laughter by joining the Pan Icarian Brotherhood Chapter Therma for a New Year’s Eve celebration. Join them on Monday, December 31, 2018 at St. Nicholas Hellenic Center at 8:30PM. $10 per person/$5 for children under 13 The Brotherhood will provide the main meat dish Please bring something according to the 1st letter of your last name. A-H Appetizers I-N Desserts O-Z Side Dish Cash Bar with beer, wine and soft drinks will be available.


  Vasilopita Sunday

  Vasilopita Sunday

  Please join the Ladies of Philoptochos for the Annual Cutting of the Vasilopita on January 6, 2019 at the end of Divine Liturgy and after the swearing in of our new Parish Council Members. The Vasilopita Auction will take place in the Fellowship hall immediately following.


  Cross Dive and Theophania Celebration

  Cross Dive and Theophania Celebration

  Please join us on Saturday, January 26, 2019 at Bluewater Grill in Wrightsville Beach at 11:00AM.


  Cross Road Hellenic College Holy Cross

  Cross Road Hellenic College Holy Cross

  Apply today for CrossRoad 2019! Explore your faith like never before... Application deadline is February 1, 2019


  Clergy Laity Assembly Save the Date

  Clergy Laity Assembly Save the Date

  His Eminence Metropolitan Alexios invites you to the 2019 Clergy Laity Assembly on June 25-29, 2019 in Jacksonville, Florida.


  Fundraising Gala

  Fundraising Gala

  Sts. Raphael, Nicholas and Irene Greek Orthodox Church Invites you to join them on February 23, 2019 at the Atlanta Marriott Alpharetta.


BACK TO TOP

Saints and Feasts

Treejesse
December 23

Sunday before Nativity

On the Sunday that occurs on or immediately after the eighteenth of this month, we celebrate all those who from ages past have been well-pleasing to God, beginning from Adam even unto Joseph the Betrothed of the Most Holy Theotokos, according to genealogy, as the Evangelist Luke hath recorded historically (Luke 3:23-38); we also commemorate the Prophets and Prophetesses, and especially the Prophet Daniel and the Holy Three Children.


Tencrete
December 23

Ten Martyrs of Crete

These Saints, who were all from Crete, contested for piety's sake during the reign of Decius, in the year 250. Theodulus, Saturninus, Euporus, Gelasius, and Eunician were from Gortynia, the capital; Zoticus was from Knossos; Agathopus, from the port city of Panormus; Basilides, from Cydonia; Evarestus and Pompey, from Heraklion. Haled before the Governor as Christians, they were subjected to torments for thirty days, being scourged, racked, dragged upon the ground through dung heaps, stoned, spit upon. They were questioned again, but their costancy roused the Governor to greater fury. After subjecting them to torments more bitter still, he had them beheaded.


Allsaint
December 23

Rememberance of the Founding of the Holy and Great Church of Christ, Hagia Sophia in Constantinople


Allsaint
December 24

Eve of the Nativity of Christ


Eugenia
December 24

Eugenia the Righteous Nun-martyr of Rome

This Martyr was the daughter of most distinguished and noble parents named Philip and Claudia. Philip, a Prefect of Rome, moved to Alexandria with his family. In Alexandria, Eugenia had the occasion to learn the Christian Faith, in particular when she encountered the Epistles of Saint Paul, the reading of which filled her with compunction and showed her clearly the vanity of the world. Secretly taking two of her servants, Protas and Hyacinth, she departed from Alexandria by night. Disguised as a man, she called herself Eugene while pretending to be a eunuch, and departed with her servants and took up the monastic life in a monastery of men. Her parents mourned for her, but could not find her. After Saint Eugenia had laboured for some time in the monastic life, a certain woman named Melanthia, thinking Eugenia to be a monk, conceived lust and constrained Eugenia to comply with her desire; when Eugenia refused, Melanthia slandered Eugenia to the Prefect as having done insult to her honour. Eugenia was brought before the Prefect, her own father Philip, and revealed to him both that she was innocent of the accusations, and that she was his own daughter. Through this, Philip became a Christian; he was afterwards beheaded at Alexandria. Eugenia was taken back to Rome with Protas and Hyacinth. All three of them ended their life in martyrdom in the years of Commodus, who reigned from 180 to 192.


Nativity
December 25

The Nativity of Our Lord and Savior, Jesus Christ

The incomprehensible and inexplicable Nativity of Christ came to pass when Herod the Great was reigning in Judea; the latter was an Ascalonite on his fathers's side and an Idumean on his mother's. He was in every way foreign to the royal line of David; rather, he had received his authority from the Roman emperors, and had ruled tyrannically over the Jewish people for some thirty-three years. The tribe of Judah, which had reigned of old, was deprived of its rights and stripped of all rule and authority. Such was the condition of the Jews when the awaited Messiah was born, and truly thus was fulfilled the prophecy which the Patriarch Jacob had spoken 1,807 years before: "A ruler shall not fail from Judah, nor a prince from his loins, until there come the things stored up for him; and he is the expectation of the nations" (Gen.49:10).

Thus, our Saviour was born in Bethlehem, a city of Judea, whither Joseph had come from Nazareth of Galilee, taking Mary his betrothed, who was great with child, that, according to the decree issued in those days by the Emperor Augustus, they might be registered in the census of those subject to Rome. Therefore, when the time came for the Virgin to give birth, and since because of the great multitude there was no place in the inn, the Virgin's circumstance constrained them to enter a cave which was near Bethlehem. Having as shelter a stable of irrational beasts, she gave birth there, and swaddled the Infant and laid Him in the manger (Luke 2:1-7). From this, the tradition has come down to us that when Christ was born He lay between two animals, an ox and an ass, that the words of the Prophets might be fulfilled: "Between two living creatures shalt Thou be known" (Abbacum 3:2), and "The ox knoweth his owner and the ass his master's crib" (Esaias 1: 3).

But while the earth gave the new-born Saviour such a humble reception, Heaven on high celebrated majestically His world-saving coming. A wondrous star, shining with uncommon brightness and following a strange course, led Magi from the East to Bethlehem to worship the new-born King. Certain shepherds who were in the area of Bethlehem, who kept watch while tending their sheep, were suddenly surrounded by an extraordinary light, and they saw before them an Angel who proclaimed to them the good tidings of the Lord's joyous Nativity. And straightway, together with this Angel, they beheld and heard a whole host of the Heavenly Powers praising God and saying: "Glory to God in the highest, and on earth peace, good will towards men" (Luke 2:8-14).


Stephen
December 27

Stephen, Archdeacon & First Martyr

Saint Stephen was a Jew, by race, and, as some say, a disciple of Gamaliel, the teacher of the Law mentioned in Acts 5:34 and 22:3. He was the first of the seven deacons whom the Apostles established in Jerusalem to care for the poor, and to distribute alms to them. Being a man full of faith and of the Holy Spirit, he performed great signs and wonders among the people. While disputing with the Jews concerning Jesus, and wisely refuting their every contradiction, so that no one was able to withstand the wisdom and the spirit whereby he spake, he was slandered as a blasphemer and was dragged off to the Sanhedrin of the elders. There with boldness he proved from the divine Scriptures the coming of the Just One (Jesus), of Whom they had become the betrayers and murderers, and he reproved their faithless and hardheartedness. And finally, gazing into Heaven and beholding the divine glory, he said: "Lo, I see the Heavens opened and the Son of man standing at the right hand of God." But when they heard this, they stopped up their ears, and with anger cast him out of the city and stoned him, while he was calling out and saying, "Lord Jesus, receive my spirit." Then, imitating the long-suffering of the Master, he bent his knees and prayed in a loud voice for them that were stoning him, and he said, "Lord, lay not this sin to their charge," And saying this, he fell asleep (Acts 6, 7), thus becoming the first among the Martyrs of the Church of Christ.


BACK TO TOP

Wisdom of the Fathers

The tribes of Judah and Levi were united by a fusion of their lines of descent, and that is why Matthew assigns Christ's family to the tribe of Judah. And the Apostle says, 'for our Lord has sprung out of Judah' (Heb. 7:14).
St. Ambrose of Milan
Seven Exegetical Works, 4th Century

Thus, from the tribe of Levi may be counted a heritage that is priestly and filled with holiness, while from the tribe of Judah - to which David and Solomon and the rest of the kings belonged - there shines forth the splendor of a royal descent. And so, by the testimony of the Scriptures, Christ is shown to be at once both king and priest.
St. Ambrose of Milan
Seven Exegetical Works, 4th Century

Most of all we should marvel, that being Son of the Unorginate God, and His true Son, He suffered Himself to be called also Son of David, that He might make you Son of God. A slave became His father so that you a slave, might have the Lord as your Father. . .When therefore you are told that the Son of God is Son of David and of Abraham, do not doubt anymore that you too, the son of Adam, should become a son of God. For it was not randomly, nor in vain, that He did lower Himself so greatly, for He had in mind to exalt us. Thus He was born after the flesh, that you might be born after the Spirit.
St. John Chrysostom
Homily 2 on Matthew 1: 1-25, Nicene and Post-Nicene Fathers, 344/354-407

Pray, my brethren, to the Mother of God when the storm of enmity and malice bursts forth in your house. She, Who is all-merciful and all-powerful, can easily pacify the hearts of men. Peace and love proceed from the one God, as from their Source, and Our Lady - in God, as the Mother of Christ the Peace, is zealous, and prays for the peace of the whole world, and above all - of all Christians.
St. John of Kronstadt
My Life in Christ: Part 1, Holy Trinity Monastery pg. 179, 19th century

His love for me brought low His greatness. He made Himself like me so that I might receive Him. He made Himself like me so that I might be clothed in Him. I had no fear when I saw Him, for He is mercy for me. He took my nature so that I might understand Him, my face, so that I should not turn away from Him.
42 hymns discovered in 1905 in a Syriac Manuscript.
Odes of Solomon 7 (The Odes and Psalms of Solomon R. Harris adn A. Mingana II, pp. 240-1). Written in Greek for the Christian communities of Syria., Early 2nd Century

I too will proclaim the greatness of this day: the Immaterial become incarnate, the Word is made flesh, the invisible makes itself seen, the intangible can be touched, the timeless has a beginning, the Son of God becomes the Son of Man, Jesus Christ, always the same, yesterday, today and forever. . . This is the solemnity we are celebrating today: the arrival of God among us, so that we might go to God, or more precisely, return to Him. . . Revere the nativity which releases you from the chains of evil. Honor this tiny Bethlehem which restores Paradise to you. Venerate this crib; because of it you who were deprived of meaning (logos) are fed by the divine Meaning, the divine Logos Himself.
St. Gregory the Theologian
Oration 38, For Christmas (Patrologia Graeca, 36, 664-5) found in The Roots of Christian Mysticism by Olivier Clement, New City Press, NY, p. 41, 330-390

That God should have clothed Himself with our nature is a fact that should not seem strange or extravagant to minds that do not form too paltry an idea of reality. Who, looking at the universe, would be so feeble-minded as not to believe that God is all in all; that He clothes Himself with the universe, and at the same time contains it and dwells in it? What exists depends on Him Who exists, and nothing can exist except in the bosom of Him Who is. If then all is in Him and He is in all, . . .Indeed, if the presence of God in us does not take the same form now as it did then, we can at least agree in recognizing that He is in us today no less tha He was then. Today, He is involved with us in as much as He maintains creation in existence. Then He mingled Himself with our being to deify it by contact with Him, after He had snatched it from death. . . For His resurrection becomes for mortals the promise of their return to immortal life.
St. Gregory of Nyssa, Catechetical Orations, 25 (Patrologia Graeca, Migne.)
Found in The Roots of Christian Mysticism by Olivier Clement, New City Press, NY, pp. 37-38, 330-395

BACK TO TOP

BACK TO TOP

BACK TO TOP