Publish-header
St. Nicholas Church
Publish Date: 2021-01-03
Bulletin Contents
Baptism
Organization Icon
St. Nicholas Church

General Information

  • Phone:
  • (716)483-0022
  • Fax:
  • (716)483-0022
  • Street Address:

  • Mt. Vernon Pl. & Francis St.

  • Jamestown, NY 14701
  • Mailing Address:

  • Mt. Vernon Pl. & Francis St.

  • Jamestown, NY 14701


Contact InformationPast Bulletins


Hymns of the Day

Resurrectional Apolytikion in the Plagal First Mode

Let us worship the Word, O ye faithful, praising Him that with the Father and the Spirit is co-beginningless God, Who was born of a pure Virgin that we all be saved; for He was pleased to mount the Cross in the flesh that He assumed, accepting thus to endure death. And by His glorious rising, He also willed to resurrect the dead.
Τὸν συνάναρχον Λόγον Πατρὶ καὶ Πνεύματι, τὸν ἐκ Παρθένου τεχθέντα εἰς σωτηρίαν ἡμῶν, ἀνυμνήσωμεν πιστοὶ καὶ προσκυνήσωμεν, ὅτι ηὐδόκησε σαρκί, ἀνελθεῖν ἐν τῷ σταυρῷ, καὶ θάνατον ὑπομεῖναι, καὶ ἐγεῖραι τοὺς τεθνεῶτας, ἐν τῇ ἐνδόξῳ Ἀναστάσει αὐτοῦ.

Apolytikion for Forefeast of the Theophany in the Fourth Mode

Be thou ready, Zabulon; prepare thyself, O Nephthalim. River Jordan, stay thy course and skip for gladness to receive the Sovereign Master, Who cometh now to be baptized. O Adam, be thou glad with our first mother, Eve; hide not as ye did of old in Paradise. Seeing you naked, He hath appeared now to clothe you in the first robe again. Christ hath appeared, for He truly willeth to renew all creation.
Ἑτοιμάζου Ζαβουλῶν, καὶ εὐτρεπίζου Νεφθαλείμ. Ἰορδάνη ποταμέ, στήθι ὑπόδεξαι σκιρτῶν, τοῦ βαπτισθῆναι ἐρχόμενον τὸν Δεσπότην. Ἀγάλλου ὁ Ἀδὰμ σὺν τὴ Προμήτορι, μὴ κρύπτετε ἑαυτούς, ὡς ἐν Παραδείσῳ τὸ πρίν, καὶ γὰρ γυμνοὺς ἰδὼν ὑμᾶς ἐπέφανεν, ἵνα ἐνδύσῃ τὴν πρώτην στολήν, Χριστὸς ἐφάνη, τὴν πᾶσαν κτίσιν, θέλων ἀνακαινίσαι.

Hymn of St. Nicholas (Kanona Pisteos)

Kanona pisteos ke ikona praotitos

egkratias thithaskolon anethixe Se ti pimni Su

I ton pragmaton alithia; Thia tuto ektiso ti tapinosi ta ipsila

Ti ptohia ta plusia; Pater Ierarha Nikolae

Presveve Christo to Theo; Sothine tas psihas imon

 

Seasonal Kontakion in the Fourth Mode

In the running waters of the Jordan River, on this day the Lord of all crieth to John: Be not afraid and hesitate not to baptize Me, for I am come to save Adam, the first-formed man.
Ἐν τοῖς ῥείθροις σήμερον τοῦ Ἰορδάνου, γεγονῶς ὁ Κύριος, τῶ Ἰωάννη ἐκβοᾷ. Μὴ δειλιάσης βαπτίσαι με, σῶσαι γὰρ ἥκω, Ἀδὰμ τὸν πρωτόπλαστον.
BACK TO TOP

Gospel and Epistle Readings

Epistle Reading

Prokeimenon. Plagal Second Mode. Psalm 27.9,1.
O Lord, save your people and bless your inheritance.
Verse: To you, O Lord, I have cried, O my God.

The reading is from St. Paul's Second Letter to Timothy 4:5-8.

TIMOTHY, my son, always be steady, endure suffering, do the work of an evangelist, fulfil your ministry.

For I am already on the point of being sacrificed; the time of my departure has come. I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Henceforth there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that Day, and not only to me but also to all who have loved his appearing.

Προκείμενον. Plagal Second Mode. ΨΑΛΜΟΙ 27.9,1.
Σῶσον, Κύριε τὸν λαὸν σου καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν σου.
Στίχ. Πρὸς σἐ, Κύριε, κεκράξομαι ὁ Θεός μου.

τὸ Ἀνάγνωσμα Πρὸς Τιμόθεον β' 4:5-8.

Τέκνον Τιμόθεε, νῆφε ἐν πᾶσιν, κακοπάθησον, ἔργον ποίησον εὐαγγελιστοῦ, τὴν διακονίαν σου πληροφόρησον. Ἐγὼ γὰρ ἤδη σπένδομαι, καὶ ὁ καιρὸς τῆς ἐμῆς ἀναλύσεως ἐφέστηκεν. Τὸν ἀγῶνα τὸν καλὸν ἠγώνισμαι, τὸν δρόμον τετέλεκα, τὴν πίστιν τετήρηκα· λοιπόν, ἀπόκειταί μοι ὁ τῆς δικαιοσύνης στέφανος, ὃν ἀποδώσει μοι ὁ κύριος ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ὁ δίκαιος κριτής· οὐ μόνον δὲ ἐμοί, ἀλλὰ καὶ πάσιν τοῖς ἠγαπηκόσιν τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ.


Gospel Reading

Sunday before Epiphany
The Reading is from Mark 1:1-8

The beginning of the Gospel of Jesus Christ, the Son of God. As it is written in the prophets, 'Behold, I send my messenger before your face, who shall prepare your way; the voice of one crying in the wilderness: prepare the way of the Lord, make his paths straight.' John was baptizing in the wilderness, preaching a baptism of repentance for the forgiveness of sins. And there went out to him all the country of Judea, and all the people of Jerusalem; and they were baptized by him in the river Jordan, confessing their sins. Now John was clothed with camel's hair, and had a leather girdle around his waist, and ate locusts and wild honey. And he preached, saying, "After me comes he who is mightier than I, the thong of whose sandals I am not worthy to stoop down and untie. I have baptized you with water; but he will baptize you with the Holy Spirit."

Sunday before Epiphany
Κατὰ Μᾶρκον 1:1-8

᾿Αρχὴ τοῦ εὐαγγελίου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ τοῦ Θεοῦ. ῾Ως γέγραπται ἐν τοῖς προφήταις, ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν σου· φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ, ἐγένετο ᾿Ιωάννης βαπτίζων ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. Καὶ ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν πᾶσα ἡ ᾿Ιουδαία χώρα καὶ οἱ ῾Ιεροσολυμῖται, καὶ ἐβαπτίζοντο πάντες ἐν τῷ ᾿Ιορδάνῃ ποταμῷ ὑπ᾿ αὐτοῦ ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν. Ἦν δὲ ὁ ᾿Ιωάννης ἐνδεδυμένος τρίχας καμήλου καὶ ζώνην δερματίνην περὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ, καὶ ἐσθίων ἀκρίδας καὶ μέλι ἄγριον. Καὶ ἐκήρυσσε λέγων· ἔρχεται ὁ ἰσχυρότερός μου ὀπίσω μου, οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς κύψας λῦσαι τὸν ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ· ἐγὼ μὲν ἐβάπτισα ὑμᾶς ἐν ὕδατι, αὐτὸς δὲ βαπτίσει ὑμᾶς ἐν Πνεύματι ῾Αγίῳ.


BACK TO TOP

Wisdom of the Fathers

It is the sole and peculiar property of the Substance that transcends all, to be able to bestow on men the indwelling of the Holy Spirit, and make those that draw near unto It partakers of the divine nature.
St. Cyril of Alexandria
Commentary on the Gospel of St. Luke, Homily 10., 4th Century

But this exists in Christ, not as a thing received, nor by communication from another, but as His own, and as belonging to His substance, for He baptizes in the Holy Spirit.
St. Cyril of Alexandria
Commentary on the Gospel of St. Luke, Homily 10., 4th Century

BACK TO TOP

Saints and Feasts

Baptism
January 03

Sunday before Epiphany


Allsaint
January 03

Malachi the Prophet

The Prophet Malachi ("messenger of God") is the last of the twelve minor Prophets, and also of all the Prophets of the Old Testament. He prophesied in the days of Nehemias, a wise man among the Jews, who also held a high and powerful position in the court of Artaxerxes the Long-armed, King of the Persians, who reigned from 465 to 424 B.C. Malachis' book of prophecy is divided into four chapters; he foretold the coming of Christ as the Sun of Righteousness (4:2)


Gordios
January 03

Gordios the Martyr of Caesarea

The Martyr Gordios who was from Caesarea of Cappadocia, was a centurion by rank. Unable to bear the impiety of the heathen, he withdrew to the wilderness to purify himself through prayer and fasting. After he perceived that his ascetical training had prepared him sufficiently, he came down from the mountains when a certain pagan festival was held in Caesarea, attended by all, and presented himself before the multitude. Although the spectacles of the festival continued, no one paid them any heed, but all eyes were turned upon him. From his sojourn in the mountains, his look was wild, his beard was long, his raiment squalid, his body like a skeleton; yet a certain grace shone round about him. He was recognized, and a loud shout and tumult was made as his fellow Christians rejoiced, and the enemies of the truth cried out for his death. He boldly professed his faith before the Governor, and after torments was beheaded, in the reign of Licinius in the year 314. Saint Basil the Great delivered a homily on Saint Gordios, mentioning that some of those in his audience had been present at the saint's martyrdom (PG 31:497).


BACK TO TOP