Publish-header
St. Nicholas Greek Orthodox Cathedral
Publish Date: 2020-02-16
Bulletin Contents
Prodson
Organization Icon
St. Nicholas Greek Orthodox Cathedral

General Information

 • Phone:
 • (727) 937-3540
 • Fax:
 • (727) 937-1739
 • Street Address:

 • 36 North Pinellas Avenue

 • Tarpon Springs, FL 34689
 • Mailing Address:

 • 17 East Tarpon Avenue

 • Tarpon Springs, FL 34689


Contact Information
Services Schedule

Sundays / Κυριακή
7:00am - Matins / Όρθρος
8:15am - Divine Liturgy (Greek) / Θεία Λειτουργία
11:00am - Diving Liturgy (English) / Θεία Λειτουργία

Wednesdays / Τετάρτη
6:00pm - Paraklesis to Theotokos / Παράκληση στη Θεοτόκο

Saturdays / Σάββατο
6:00pm - Great Vespers / Μέγας Εσπερινός


Past Bulletins


Dean's Message

Haros

Don’t Confuse Permission with Approval

On the second Sunday of the Triodion, the Church calls our attention to the Parable of the Prodigal Son, and the beauty of repentance. In the story, just to remind you, the younger son felt that he deserved his inheritance early, before his father’s death. He approached his father and said, “Father, give me the portion of goods that falls to me.” (Luke 15.12) The father gave the son permission to take his inheritance and journey “to a far country,” in which he wasted every last penny on sinful living. In the deepest depth of sin and despair, the son realizes his mistake and chooses to return to his father and beg for a job. The father not only welcomes him home, he, “had compassion, and ran and fell on his neck and kissed him.” (Luke 15.20)

While the son was away, the father waited and watched for him to return. He had given his permission for the son to leave, but never approved of the life the son had chosen to live. That is the love of a father, who knowing certain choices are wrong and dangerous, still allows his son to walk away from him. All the while, the son, thinking he was free from his father’s control, lived according to his own choices. But the father, while not approving of the son’s choices, never gave up hope for the son’s return.

This is a great struggle in our contemporary American society in which we are constantly told, “You are ok just the way you are. God loves you no matter what!” This statement is only partially true. YES! God loves us no matter what, just as the father loved the Prodigal Son no matter what choices he made. The father desires for the son to make better decisions and return home. God gives us the same permission to live according to our choices. He doesn’t always approve of those choices, but He allows them hoping that we will choose to return to Him, as the Prodigal Son returned.

 With the coming of Great Lent, we are given an opportunity to CHOOSE to return to God’s way of life, and be restored to our original glory. But before we can return, we must first realize that just because God allows us choices, doesn’t mean He approves of the choices we make.

 

BACK TO TOP

BACK TO TOP

Saints and Feasts

Prodson
February 16

Sunday of the Prodigal Son

Through the parable of today's Gospel, our Saviour has set forth three things for us: the condition of the sinner, the rule of repentance, and the greatness of God's compassion. The divine Fathers have put this reading the week after the parable of the Publican and Pharisee so that, seeing in the person of the Prodigal Son our own wretched condition -- inasmuch as we are sunken in sin, far from God and His Mysteries -- we might at last come to our senses and make haste to return to Him by repentance during these holy days of the Fast.

Furthermore, those who have wrought many great iniquities, and have persisted in them for a long time, oftentimes fall into despair, thinking that there can no longer be any forgiveness for them; and so being without hope, they fall every day into the same and even worse iniquities. Therefore, the divine Fathers, that they might root out the passion of despair from the hearts of such people, and rouse them to the deeds of virtue, have set the present parable at the forecourts of the Fast, to show them the surpassing goodness of God's compassion, and to teach them that there is no sin -- no matter how great it may be -- that can overcome at any time His love for man.


Allsaint
February 16

Romanos the Younger


Allsaint
February 16

Pamphilus the Martyr & his Companions

This Martyr contested during the reign of Maximian, in the year 290, in Caesarea of Palestine, and was put to death by command of Firmilian, the Governor of Palestine. His fellow contestants' names are Valens, Paul, Seleucus, Porphyrius, Julian, Theodulus, and five others from Egypt: Elias, Jeremias, Esaias, Samuel, and Daniel. Their martyrdom is recorded in Book VIII, ch. 11 of Eusebius's Ecclesiastical History, called The Martyrs of Palestine.


BACK TO TOP

Cathedral Listings

Memorials

8:15 AM Divine Liturgy

Aristeides Chaderes - 40 Day

Joyce Z. Smolios - 40 Day

Nick Smolios - 3 Year

Eftihia (Effie) Olandezos - 6 Year

 

11:00 AM Divine Liturgy

Costas Moraitis - 40 Day 

Nicholaos Sapountsis - 2 Year

 

 *Today's Coffee Hour is hosted by St. Nicholas Bookstore

We would like to encourage other ministries in hosting the Coffee Hour, so please contact Chris Palaidis at 727-808-3895.

 

MAKE AN OFFERING OF OIL - Following the ancient tradition of the Temple as commanded by God, Orthodox Christians bring an offering of olive oil to be continually burned in the Church lamps, serving as a reminder of the presence of the Light of God. We invite anyone to make an offering of oil to the Church along with the names of loved ones & friends who are alive in the Lord, or alive with us on Earth, so that we may pray for you, your family and friends.

 

  *THE DEADLINE IS MONDAY 5PM FOR ALL BULLETIN INFORMATION*

 

Cathedral closed to the public Monday after Liturgy thru Saturday!

                                          

 Memorial & Artoklasia Service Planning

If you are in need of a Memorial or are contemplating having an Artoklasia Service, call our Parish Office at (727) 937-3540 to make arrangements.

Kollyva (μνημόσυνα) for memorials can be ordered through:
Antonia Korfias (727) 937-8785
Irene Koutelas (727) 934-5245
Evangelia Stavropoulos (727) 937-5649

Contact info for these preparers is provided as a service to parishioners and does not imply endorsement.

40 Day Prayer List

Manoli, Amy, Costas, Gus, Peter, Vera, Niki, Joseph, Panagiotis, Nikolas, John-Michael, Kaliope, John, Gerasimos, George, Irene, Tina, Lilly, Joyce, Pangiota, Mike, Skevo, Kalliope, Elefterios, Bill, Theodore, Kalegis, Violeta, Anostasios, Ethyuia, Janice, Kyriaki

 

 A Prayer for Healing

"Heavenly Father, physician of our souls and bodies, who have sent Your only-begotten Son and our Lord Jesus Christ to heal every sickness and infirmity, visit and heal me, Your servant, from all physical and spiritual ailments through the grace of Your Christ.  Grant me patience in this sickness, strength of body and spirit, and recovery of health.  Lord, You have taught us through Your word to pray for each other that we may be healed.  I pray that You heal me as Your servant and grant me the gift of complete health.  For You are the source of healing and to You I give glory, Father, Son and Holy Spirit. Amen."

To add a loved one to this list, or to keep one from being taken off after 40 days, please contact our Administrative Assistant on Mondays by 5:00pm. (denise@stnicholastarpon.org / (727) 937-3540 ext 102)
 
Our Priests are Here for YOU
If you, or a loved one, would like to request a priestly visit due to illness or extenuating circumstances, please call Father Athanasios (727) 741-0139.
If you are in spiritual need, Father Athanasios wants to make himself available to you and asks you to please call/text or email him directly rather than through social media.

On Duty Council Members

Team 2

John Stamas

Nikitas Manias

Nicholas Athanasatos

Irene Karavokiros

Michael Kouremetis

Solon Tsaoussis

Johnny G. Billiris

 

 

BACK TO TOP

Hymns of the Day

Resurrectional Apolytikion in the 2nd Mode

When You descended unto death, O Life Immortal, You rendered to Hades a mortal blow by the lightning of Your divinity, and when from the depths of darkness You also raised the dead, all the heavenly powers cried out: O Giver of Life, Christ our God, glory to You.
Ὅτε κατῆλθες πρὸς τὸν θάνατον, ἡ Ζωὴ ἡ ἀθάνατος, τότε τὸν ᾅδην ἐνέκρωσας τῇ ἀστραπῇ τῆς Θεότητος, ὅτε δὲ καὶ τοὺς τεθνεῶτας ἐκ τῶν καταχθονίων ἀνέστησας, πᾶσαι αἱ Δυνάμεις τῶν ἐπουρανίων ἐκραύγαζον·Ζωοδότα Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν δόξα σοι.

Seasonal Kontakion in the 3rd Mode

O Father, foolishly I ran away from Your glory, and in sin, squandered the riches You gave me. Wherefore, I cry out to You with the voice of the Prodigal, "I have sinned before You Compassionate Father. Receive me in repentance and take me as one of Your hired servants."
Τῆς πατρῴας, δόξης σου, ἀποσκιρτήσας ἀφρόνως, ἐν κακοῖς ἐσκόρπισα, ὅν μοι παρέδωκας πλοῦτον· ὅθεν σοι τὴν τοῦ Ἀσώτου, φωνὴν κραυγάζω· Ἥμαρτον ἐνώπιόν σου Πάτερ οἰκτίρμον, δέξαι με μετανοοῦντα, καὶ ποίησόν με, ὡς ἕνα τῶν μισθίων σου.
BACK TO TOP

Gospel and Epistle Readings

Epistle Reading

Sunday of the Prodigal Son
The Reading is from St. Paul's First Letter to the Corinthians 6:12-20

Brethren, "all things are lawful for me," but not all things are helpful. "All things are lawful for me," but I will not be enslaved by anything. "Food is meant for the stomach and the stomach for food" -- and God will destroy both one and the other. The body is not meant for immorality, but for the Lord, and the Lord for the body. And God raised the Lord and will also raise us up by his power. Do you not know that your bodies are members of Christ? Shall I therefore take the members of Christ and make them members of a prostitute? Never! Do you not know that he who joins himself to a prostitute becomes one body with her? For, as it is written, "The two shall become one flesh." But he who is united to the Lord becomes one spirit with him. Shun immorality. Every other sin which a man commits is outside the body; but the immoral man sins against his own body. Do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you, which you have from God? You are not your own; you were bought with a price. So glorify God in your body and in your spirit which belong to God.

Sunday of the Prodigal Son
Πρὸς Κορινθίους α' 6:12-20

Ἀδελφοί, πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλʼ οὐ πάντα συμφέρει· πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλʼ οὐκ ἐγὼ ἐξουσιασθήσομαι ὑπό τινος. Τὰ βρώματα τῇ κοιλίᾳ, καὶ ἡ κοιλία τοῖς βρώμασιν· ὁ δὲ θεὸς καὶ ταύτην καὶ ταῦτα καταργήσει. Τὸ δὲ σῶμα οὐ τῇ πορνείᾳ, ἀλλὰ τῷ κυρίῳ, καὶ ὁ κύριος τῷ σώματι· ὁ δὲ θεὸς καὶ τὸν κύριον ἤγειρεν καὶ ἡμᾶς ἐξεγερεῖ διὰ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ. Οὐκ οἴδατε ὅτι τὰ σώματα ὑμῶν μέλη Χριστοῦ ἐστιν; Ἄρας οὖν τὰ μέλη τοῦ Χριστοῦ ποιήσω πόρνης μέλη; Μὴ γένοιτο. Οὐκ οἴδατε ὅτι ὁ κολλώμενος τῇ πόρνῃ ἓν σῶμά ἐστιν; Ἔσονται γάρ, φησίν, οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν. Ὁ δὲ κολλώμενος τῷ κυρίῳ ἓν πνεῦμά ἐστιν. Φεύγετε τὴν πορνείαν. Πᾶν ἁμάρτημα ὃ ἐὰν ποιήσῃ ἄνθρωπος ἐκτὸς τοῦ σώματός ἐστιν· ὁ δὲ πορνεύων εἰς τὸ ἴδιον σῶμα ἁμαρτάνει. Ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι τὸ σῶμα ὑμῶν ναὸς τοῦ ἐν ὑμῖν ἁγίου πνεύματός ἐστιν, οὗ ἔχετε ἀπὸ θεοῦ; Καὶ οὐκ ἐστὲ ἑαυτῶν, ἠγοράσθητε γὰρ τιμῆς· δοξάσατε δὴ τὸν θεὸν ἐν τῷ σώματι ὑμῶν, καὶ ἐν τῷ πνεύματι ὑμῶν, ἅτινά ἐστιν τοῦ θεοῦ.


Gospel Reading

Sunday of the Prodigal Son
The Reading is from Luke 15:11-32

The Lord said this parable: "There was a man who had two sons; and the younger of them said to his father, 'Father, give me the share of the property that falls to me.' And he divided his living between them. Not many days later, the younger son gathered all he had and took his journey into a far country, and there he squandered his property in loose living. And when he had spent everything, a great famine arose in that country, and he began to be in want. So he went and joined himself to one of the citizens of that country, who sent him into his fields to feed swine. And he would gladly have filled his belly with the pods that the swine ate; and no one gave him anything. But when he came to himself he said, 'How many of my father's hired servants have bread enough and to spare, but I perish here with hunger! I will arise and go to my father, and I will say to him, 'Father, I have sinned against heaven and before you; I am no longer worthy to be called your son; treat me as one of your hired servants.' And he arose and came to his father. But while he was yet at a distance, his father saw him and had compassion, and ran and embraced him and kissed him. And the son said to him, 'Father, I have sinned against heaven and before you; I am no longer worthy to be called your son.' But the father said to his servants, 'Bring quickly the best robe, and put it on him; and put a ring on his hand, and shoes on his feet; and bring the fatted calf and kill it, and let us eat and make merry; for this my son was dead, and is alive again; he was lost, and is found.' And they began to make merry. Now his elder son was in the field; and as he came and drew near to the house, he heard music and dancing. And he called one of the servants and asked what this meant. And he said to him, 'Your brother has come, and your father has killed the fatted calf, because he has received him safe and sound.' But he was angry and refused to go in. His father came out and entreated him, but he answered his father, 'Lo, these many years I have served you, and I never disobeyed your command; yet you never gave me a kid, that I might make merry with my friends. But when this son of yours came, who has devoured your living with harlots, you killed for him the fatted calf!' And he said to him, 'Son, you are always with me, and all that is mine is yours. It was fitting to make merry and be glad, for this your brother was dead, and is alive; he was lost, and is found.'"

Sunday of the Prodigal Son
Κατὰ Λουκᾶν 15:11-32

Εἶπεν ὁ Κύριος τήν παραβολὴν ταύτην· Ἄνθρωπός τις εἶχε δύο υἱούς. καὶ εἶπεν ὁ νεώτερος αὐτῶν τῷ πατρί· πάτερ, δός μοι τὸ ἐπιβάλλον μέρος τῆς οὐσίας. καὶ διεῖλεν αὐτοῖς τὸν βίον. καὶ μετ᾿ οὐ πολλὰς ἡμέρας συναγαγὼν ἅπαντα ὁ νεώτερος υἱὸς ἀπεδήμησεν εἰς χώραν μακράν, καὶ ἐκεῖ διεσκόρπισε τὴν οὐσίαν αὐτοῦ ζῶν ἀσώτως. δαπανήσαντος δὲ αὐτοῦ πάντα ἐγένετο λιμὸς ἰσχυρὸς κατὰ τὴν χώραν ἐκείνην, καὶ αὐτὸς ἤρξατο ὑστερεῖσθαι. καὶ πορευθεὶς ἐκολλήθη ἑνὶ τῶν πολιτῶν τῆς χώρας ἐκείνης, καὶ ἔπεμψεν αὐτὸν εἰς τοὺς ἀγροὺς αὐτοῦ βόσκειν χοίρους. καὶ ἐπεθύμει γεμίσαι τὴν κοιλίαν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν κερατίων ὧν ἤσθιον οἱ χοῖροι, καὶ οὐδεὶς ἐδίδου αὐτῷ. εἰς ἑαυτὸν δὲ ἐλθὼν εἶπε· πόσοι μίσθιοι τοῦ πατρός μου περισσεύουσιν ἄρτων, ἐγὼ δὲ λιμῷ ἀπόλλυμαι! ἀναστὰς πορεύσομαι πρὸς τὸν πατέρα μου καὶ ἐρῶ αὐτῷ· πάτερ, ἥμαρτον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν σου. οὐκέτι εἰμὶ ἄξιος κληθῆναι υἱός σου· ποίησόν με ὡς ἕνα τῶν μισθίων σου. καὶ ἀναστὰς ἦλθε πρὸς τὸν πατέρα αὐτοῦ. ἔτι δὲ αὐτοῦ μακρὰν ἀπέχοντος εἶδεν αὐτὸν ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἐσπλαγχνίσθη, καὶ δραμὼν ἐπέπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ κατεφίλησεν αὐτόν. εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ υἱός· πάτερ, ἥμαρτον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν σου, καὶ οὐκέτι εἰμὶ ἄξιος κληθῆναι υἱός σου. εἶπε δὲ ὁ πατὴρ πρὸς τοὺς δούλους αὐτοῦ· ἐξενέγκατε τὴν στολὴν τὴν πρώτην καὶ ἐνδύσατε αὐτόν, καὶ δότε δακτύλιον εἰς τὴν χεῖρα αὐτοῦ καὶ ὑποδήματα εἰς τοὺς πόδας, καὶ ἐνέγκαντες τὸν μόσχον τὸν σιτευτὸν θύσατε, καὶ φαγόντες εὐφρανθῶμεν, ὅτι οὗτος ὁ υἱός μου νεκρὸς ἦν καὶ ἀνέζησε, καὶ ἀπολωλὼς ἦν καὶ εὑρέθη. καὶ ἤρξαντο εὐφραίνεσθαι. ῏Ην δὲ ὁ υἱὸς αὐτοῦ ὁ πρεσβύτερος ἐν ἀγρῷ· καὶ ὡς ἐρχόμενος ἤγγισε τῇ οἰκίᾳ, ἤκουσε συμφωνίας καὶ χορῶν, καὶ προσκαλεσάμενος ἕνα τῶν παίδων ἐπυνθάνετο τί εἴη ταῦτα. ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ ὅτι ὁ ἀδελφός σου ἥκει καὶ ἔθυσεν ὁ πατήρ σου τὸν μόσχον τὸν σιτευτόν, ὅτι ὑγιαίνοντα αὐτὸν ἀπέλαβεν. ὠργίσθη δὲ καὶ οὐκ ἤθελεν εἰσελθεῖν. ὁ οὖν πατὴρ αὐτοῦ ἐξελθὼν παρεκάλει αὐτόν. ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπε τῷ πατρί· ἰδοὺ τοσαῦτα ἔτη δουλεύω σοι καὶ οὐδέποτε ἐντολήν σου παρῆλθον, καὶ ἐμοὶ οὐδέποτε ἔδωκας ἔριφον ἵνα μετὰ τῶν φίλων μου εὐφρανθῶ· ὅτε δὲ ὁ υἱός σου οὗτος, ὁ καταφαγών σου τὸν βίον μετὰ πορνῶν, ἦλθεν, ἔθυσας αὐτῷ τὸν μόσχον τὸν σιτευτόν. ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ· τέκνον, σὺ πάντοτε μετ᾿ ἐμοῦ εἶ, καὶ πάντα τὰ ἐμὰ σά ἐστιν· εὐφρανθῆναι δὲ καὶ χαρῆναι ἔδει, ὅτι ὁ ἀδελφός σου οὗτος νεκρὸς ἦν καὶ ἀνέζησε, καὶ ἀπολωλὼς ἦν καὶ εὑρέθη.


BACK TO TOP

Wisdom of the Fathers

But if he had despaired of his life, and, ... had remained in the foreign land, he would not have obtained what he did obtain, but would have been consumed with hunger, and so have undergone the most pitiable death: ...
St. John Chrysostom
AN EXHORTATION TO THEODORE AFTER HIS FALL, 4th Century

... but since he repented, and did not despair, he was restored, even after such great corruption, to the same splendour as before, and was arrayed in the most beautiful robe, and enjoyed greater honours than his brother who had not fallen.
St. John Chrysostom
AN EXHORTATION TO THEODORE AFTER HIS FALL, 4th Century

BACK TO TOP

A Moment with Our Ministries

Community Center Event Hosting

St. Nicholas Community Center & Conference Hall's 18,000 sq ft, commercial kitchens, full-service bar area, professional stage & audio/visual equipment and comfortable seating make it a perfect venue for hosting your next event. 

For booking information, or to arrange a venue tour, please visit our new venue website or call the Parish Offices at (727) 937-3540. 


Stewardship Ministry

Stewardship 2018 One day, a person complained to their priest that the Church and Christianity is one continual “give, give, give.” To which the priest replied, “Thank you very much for the finest definition of Christianity I have ever heard. You’re right, Christianity is all about a constant “give, give, give.”

God giving His only Son to the world to show His unconditional love. His Son Jesus giving His life on the cross to forgive our sins and destroy death. Then our Lord’s disciples giving all they had to make sure God’s Good News of love was preached to all people everywhere. They not only gave away their homes and businesses, but even gave up their lives as martyrs in gratitude to God!

If you are not a Steward this year, we invite you
to have the opportunity to participate!

Visit www.stnicholastarpon.org/give to start today.


Philoptochos (A Friend of the Poor) Ministry

Philoptochos Circle Logo

 

ST NICHOLAS PHILOPTOCHOS

 Hours of Operation
Mon: 9:00 AM - 10:00 AM
Tues-Thurs: 10:00 AM -12:00 Noon
18 Hibiscus Street (located directly behind St Nicholas Cathedral) 

National Philoptochos Mission Statement
To aid the poor, the destitute, the hungry, the aged, the sick, the unemployed, the orphaned, the imprisoned, the widowed, the handicapped, the victims of disasters, to undertake the burial of impoverished persons and to offer assistance to anyone who may need the help of the Church through fund-raising efforts. 

 

If you would like to make a difference, learn from others and create relationships that will last a lifetime please send your name, e-mail. phone number and address to:

St Nicholas Philoptochos
PO Box 2043
Tarpon Springs, FL 34689

Annual Membership Fee of $35.00 assists Philoptochos to continue serving the poor.


Letters of good standing, transcripts

Are you participating in a sacrament and need to prove you are an active member of St Nicholas Cathedral? Do you need a copy of your baptismal information? Letters of good sacramental & financial standing are provided following a meeting with the Dean of the Cathedral; please plan your appointment with Fr Athanasios well in advance in order to meet all deadlines prior to the scheduled sacrament. If you need a baptism or marriage transcript, please allow an extra 2-3 weeks for signature verification from our Metropolis.


2019 Enrollment Pre-School

01/13/2019


Little Lambs Flyer 2019


BACK TO TOP

Parish Bulletin Board

BACK TO TOP

Master Calendar

 • St Nicholas Master Calendar

  February 16 to February 24, 2020

  Sunday, February 16

  Sunday of the Prodigal Son

  7:00AM Othros/Matins

  8:15AM First Divine Liturgy

  10:20AM Sunday school

  11:00AM Second Divine Liturgy

  Monday, February 17

  Theodore the Tyro, Great Martyr

  8:00AM Soup Kitchen Meal

  4:30PM Folk Music Ministry

  4:30PM Greek Folk Dance Ministry

  Tuesday, February 18

  Leo the Great, Pope of Rome

  4:30PM Greek School

  5:00PM Restoration Committee Mtg

  7:00PM Bible Study on Romans

  7:00PM Young Adult Open Gym

  Wednesday, February 19

  The Holy Apostles of the Seventy Philemon, Apphia, Archippus, and Onesimus

  11:00AM Little Lambs

  11:00AM Funeral - Maria Tsamberis

  1:00PM SPC Student Fellowship with Fr Athanasios

  6:00PM Greek Folk Dance Practice - Middle School

  6:00PM Paraklesis to the Thetokos

  7:00PM Philadelphia Men

  7:00PM GOYA

  Thursday, February 20

  Leo, Bishop of Catania

  9:30AM Women's Book Club

  4:30PM Greek School

  6:30PM Choir Practice

  Friday, February 21

  Timothy the Righteous

  10:00AM Friendship Force Tour

  6:00PM Little Lambs Moms Event

  Saturday, February 22

  Saturday of Souls

  8:00AM Orthros/Matins

  9:00AM Divine Liturgy

  9:00AM Shepherd Center Dinner Dance

  10:00AM Saturday of Souls Memorial Service

  11:00AM Saturday of Souls

  6:00PM Great Vespers

  Sunday, February 23

  Judgment Sunday (Meatfare Sunday)

  7:00AM Othros/Matins

  8:15AM First Divine Liturgy

  10:20AM Sunday school

  11:00AM Second Divine Liturgy

  1:00PM Philoptochos Fashion Show

  Monday, February 24

  First & Second Finding of the Venerable Head of John the Baptist

BACK TO TOP